Goudsche Courant, maandag 25 maart 1901

No 84èl Dinsdag 30 Maart 1901 30ste Jaargang mmm mum ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lOttna St De Uitgave dezer Courant geschiedt dage ly kg met uitzondering van Zon en Feestdagen De pqjs per drie maanden is 1 35 trance per post 1 70 Afzonderlijke Nomm rg VIJF CENTE Teleroon Ha M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending vaa Advei tentiën tot 1 uur des midd We noemen lie woorden merkwaardig I omdat de veelhoo dige men wel eens be weert dat Chilisalpeter een voorname oorzaak ie Tan het legeren der granen enKratsen Toeli U nietH minder waar dan dat Wel ie het voorgekomen dat by het gebraikTan tikatofmeBt legering ontstond maar uitnaawkearig genomen proeren bleek al ras dat niet de groote Toorraad itikstolToedsel a den bodem daarTan de oorzaak was maar wel cU te ijenngt Iwecetlhtid kaik kalitnpho phoT in den bodem klUen Cbilisulpeter op arme gronden is dus dikwyis minder wentcheiyk aanTaliing met andere moststoltenIs daar noodzakelijk Heeft men echter tedoen met rgke landerueo dan is dit laatste niet geregeld noodig üaar vooral is Cbilisalpeter winstgevend vooral in het voorjaar als do salpetervorming in den bodera nogzeer gering is en de planten dos licht gebrek lijden aan stikstofvoedsél ot ook in het najaar als men vreest dat een wintergewas niet de winterkoude zal knnnen verdragen omdat het te zwak is jp Al regel knnnen we volgens opgedane ervaringen stellen dat joiat Chilisaipeter de gebruikte mest geschikt maakt om als plantenvoedsel te dienen Daarom mag ze by geen kanitmestbemesting ontbreken STADSNIEUWS GOUDA 23 Maart IWl Gisteren slaagde te s Gravenhage voor het examen nnttige handwerken mej C Tergeer alhier V JJaar wy vernemen zal het door den Raad f goodgekearde plan voor het van Bergen Uzendoornpark gedurende een paar dagen ter bezichtiging worden gesteld in een der winkelramen der flrma C G van der Post is de Uoogstrat Men deelt ons mede dat de voorgenomen nitvoeringen van de Operette de klokken van Corneville znl en doorgaan De Heeren van Dissel en Beasekamp en nagenoeg alle Dames en Ueeren die aan vorige nitvoeringen der operette hebben meegewerkt hebbon ook thans hun hulp en stenn toegezegd Oouda s kunstminnend publiek zal dus nog eena kunnen genieten van het beroemde werk van Planqaette dat onlangs te Farys voor de duizendste maal werd opgevoerd De Zangveroeniging benoemde voor de aanstaande uitvoeringen en commissie van bystand die voornemens is het vorkrggbaar stellen der toegangskaarten en het bespreken def plaatsen tydig te regelen en zooveel raogeiyk te gemoet U komen aan by vorige nitvoerin n gebleken bezwaren De firba Hulstkamp te Rotterdam die voor reclame zooveel reeds heelt gedaan heeft nu weder een reclameplaat of liever een tegel by hare depothouders gezonden dis veelbekyks heeft en welke zeer net is afgewerkt Genoemde Icgi 1 ie tentoongesteld by den heer i M F Boudoker lloogo Gouwe alhier die dépothouder is van genoemde flrma Men meldt nlt Schoonhoven Donderdagavond vergaderde in het Militair Tehuis alhier de a r Kiesvereeniging Als spreker trad voor do talrvjk opgekomen leden en eenige gcnoudigde Chr Ilislorischen op de heer Mr Slob advocaat te Gouda welke als grondslag voor gn bloeiende rede do samenwerking van alle Christenen gekozen had Door oen der aanwezigen de heer Van Koetsveld werden nog eenige vragen aan den referent gericht over de Vry antirev welke door Mr Slob afdoende werden beantwoord waarna de voorzitter de heer J W Valk met een woord van opwekking en samenwerking voor den toekomenden stryd eindigde In do vergadering alloen voor leden der kiesveiMMpE toegankoiyk werd een prOpaganda oSInSatie benoemd on met algemeene stemmen tot voorloopig candicaat voor de Tweede Kamer in het district Bodegraven gekozen Generaal Majoor H W van Marl te Hilversum Kbihpek a d Lek Donderdagavond werd de spreekbeurt in het Nut vervuld door den heer Henry M Dekking van Rotterdam Op kunstige wyze droeg spreker voor Cyrano de Bergerac door hem zelven uit het Kransch vertaald Wy knnnen wel zeggen dat hy het stuk speelde en wy weten haast niet wat moer te bewonderen is èt ie wyze waarop spreker dit stuk vertolkt 6f het getronw geheugen dat hem nooit in den steek laat Na de nauze gat spreker nog een paar komische stukjes ten beste BiKuwuK Door stemgerechtigde lidmaten van do Ned Herv Jfemeente van Slnipwyk il met volstrekte meerderheid van stemmen besloten om voor den tyd van 10 jaar aa A den kcrkeraad dier genioontc op te dragcF het benoemen van kerkoraadsleden en het recht verleend om by eventneele vacaturen een predikant te beroepen STEni Door eenige ingezetenen van Haastrecht is een verzoekschrift gericht zoowel tot de Directie der IJseltram maatschappg als tot het gemeentebestuur van Beeuwgk om des avond by de halte der tram betere verlichting te verkrygen Het is van tyd tot tyd trenrig zooals men daar in de duisternis h üeinengde Berichten De klerk by het goederenstation der Staatsspoorwegmaatschappy te s Gravenhage a die sedert eenige weken vermist werd is in de echteiyke woning aldaar teruggekeerd Te Sliedrecht is 54 jaar oud overleden dr J W Licltinck Jr de bekende moderne predikant In 1870 werd de overledene als predikant beroepen by de Ned Herv Gemeente te Abbenbroek in 1873 te Venhuizen in 1876 te Rauweid Fr welke standplaats hg in 1890 met die te Sliedrecht verwisselde Omtrent den stand vag bet gewas in de bleembollenstreek valt nog weinig te zeggen Do planten komen nog zeer langzaam voor den dag i het dek is er vrywel overal af Aan nen die plannen mochten maken om met de Paaschdagen de bloeiende velden te gaan zien moeten wy helaas telearstellend nieuws mededeelen de bloei zd vermoedelijk een week na Pasehen vallen Alleen de crocnsvclden makon hierop eeno uitzondering die beginnen na reeds bloem te laten zien Voor de jonge Ueisies Het jonge meisje is zoo delicaat hare gezondheid zoo broos dat op t oogenhlik waarop zy van kind byna vrouw wordt onophoudeiyke zorgen noodig zyn eene nauwkeurige bewaking is onmisbaar By de minste storing moet men allen voorzorgen nemen Wat is dan wel het gevaar op dien lee d en hoe moet men er tegen in gaan Het gevaar is een arm bloed dat met in staat is aan de eischen van do vorming te voldoen het geneesmiddel is een spier versterkend geneesmiddel een volmaakte hernienwer van het bloed dat in de gewenschto verhouding de roode bloedlichaampjes vermeerdert die het ryk en krachtig maken Nietv is meer noodig voor jonge meisje JnUronw Dina Steen volgens portret dat de volwassen leeftyd bereikt dan de rykdom van het bloed Op die wyze tal zy bloedarmoed roglenden en maagpynen vermeden ziekten die haar beloeren en hare gezondheid en haar leven zelfs knnnen beuadoelon Dé Pink Fillen zyn de krachtige hersteller van het bloed en werken op krachtige wyze tegen al deze aandoeningen Het Is os het gebraik dier pillen dat Jutlroaw Dina Steen te Den Ham Overyisel ons t volgende schryft Sedert gernimen tyd was ik lydeodeaan hevige ruggepyn en bloedarfatoede t was soms zelfs onuitstaanbaar Ik begon met een doos Pink Pillen van I r Williams en werkkeiyk werd ik opgeruimder en meer eetlust te bekomen Na nog twee doosjes gebmikt te hebben bleef de pyn in den rug ook weg soodat ik thans weder gezond ben en met lust myn werk verricht Ik betuig ü myn hartelgken dank voor Uwe Pink Pillen die mij weer gezond gemaakt hebben Een ieder zal ik Uwe krachl4adige pillen aanraden U moogt zulks gerost plubliceeren het is de oprechte waarheid Anderen ziekten welke de zelfde oorzaak hebben zooals rhenmatiek kaidziekten al gemeene zwakte beenziekte by het kind en sc tgds de tering zyn door hun gebraik ge nezen geworden Door de maag het opnemen van het voedsel te vergemakkeiyken en door het bloed te zuiveren genezen de Pink Pillen alle ziekten Prys f 1 75 de doos f 9 per 6 doezen Verknjgbaar b Snabilir Steiger 27 Rotterdam hooWdepothouder voor Nederland n Apotheken Franco toezending tegen post issel Ook echt vorkrggbaar voor Gouda en om stroken bU Wollf Co West Haven 198 Qouda lien we Éltoffeo voor EEEHEH ELEEDINa A va m os Az Md TaiUenr Kleiweg E 73 GOUDA re$mpk tm o ti U Mirs van AfiisU nlaiii rrkrs Slvtkri i I o L ♦ se 8 87 8 14 TL 100 80 V 88 87B 4B0 es 101 194 8 101 81 6 110 lil 17 188 100 mm M l 881 mm W mm too Ill 140 108 4 104 81 81 108 104 11 M tABT KiniBUMu un Nad W 8 i i dik dito dltc 8 dito dito dito 8 Hoiius OU Oouii lasi aa 4 It ub lanehrijViDK tSfli St 1 Oonnia Obl ii pipiar l S idito ill z lfer 1IS8 I POETCBAL Obl met floupoD 8 dito tiekflt 8 BoiuxD Obl Bioninl 18 4 dito Oi oiii US0 4 dilo bij Bolhl 1881 4 dito b Hop llK 90 4 dilo ia g td Imd L88S 8 dito dito ditu 1844 I HrAiiJl Parpet ohnid lltl 4 TesKIU Oapr CoQT laaa IBSO 4 O l auiDKMriD D j Gee laeuin MncG j Zoio ArsEp i obig II I Htiloo Ub IL Bah 1880 8 VlNKEDSLA Obl 4 onUtp 1881 AwiTBBDAii OhtiKatieo 18SB 8 BoTTlaDill 8ti l lou 18S4 S NsD N Afr H indaliv aaod AraDd b Tsb U Caitllcstaa Dali Haatiobappjl dito Arn Hjpotbeakb pftudbr 4Vg Or Uypolbeekb paodbr 4Vi Nadarlandai ha baalt aaod Ned HaadalmaatMll dito N W I Paa H p h pandbr 8 Rott Hy thaekb paadbr 4i Utr Hrpotbeakb dito 4 OfwraNS O lat Hoag bank aaacl RliaL Hyiiotheekbaok pnodb ft AvsaiKA Kqnt hy poth pan Ib Hmw L o Pr Li o iirt 8 NSD Holl U Spoor w Mg aand Mij 1 1 Eipl 8t Spw aaad Med Itid Spnorweg m aaud Nad Zuid Afr Bpm aaod 8 dito dito dito 1801 duo 4V lULll Spoor 18S7 8 A Kabl S Zaid Ilal 8p ng A H nU 8 PoL H Warachaa Weenen aajad BtiiL Gr Rua 8p Mij Bal iuhe ito aa d Fa towa dito aaad 8 Iwaug liombr ito aaud Kimk Ch Aior Sp kap dito dito obl Amiuia Ou P O Sp Mg bl B Cbie k North W p Cr aan I dit i dito Wia St i etar obl 7 Denrer k Bio Or Spia aan v a Illinoia Oealral olii i i rood 4 LooUv fc Na li illl Car r aaa i Maiir N Mill iC nra f 4pCt pref aaod N Tork Ontoao k Weat aaud Pflon dto Ohio obtlg 8 Orn on Calif 1 hjrp in goad 8t Paul Mian k Haait obl Jn Paa Hoof Iga obig 8 dito dito Lliio Col Ie hjfp 0 6 Cuilua Uan South Cbert r aaod 17 T C Rallw kNa loh d 0 0 Amatsrd Omnibus Mij aaad tOl Rotterd TrMmwat UaAia aod NlD Stad Amsterdam aaod I 108 Htad Boiterilam aaad 8 104 Blloil St dXDt erpaol8S7 8 8 ad Brusaai 1888 8 100 Hollo Thoiia Befiullr Oeialêbli 4 II 7I 0 n x ütaaulaanji 1880 B U7Vi K K Omt B Cr USOS 101 Srtiija Hlail Madrid 3 1888 84 NlD Trr It t A ivi l i n ii i I i de nieuwe Capes en Ref cnuiantels Tailox m ad e U SAMSOM Burgerlijk Stand GEBOREN 20 Maart Martina ouders J de Jong on H van Waas OVERLEDEN 20 B Verblaauw 9 m ONDERTROUWD 22 J Sanner te Alm kerk en G Hol Moordrecht GEBOREN Arie Aart onders J Slobbe en M Schouten Emmigje Cornelia ondert F K van Tilburg en E Verboom OVERLEDEN L Verkaik 61 j M Kunsel 3 j G Rupke 7 w AOVERTKlNÏIEiV AN BlOMMESTEIiM S EEMDE70T7AÏTBEE Hen wardt verzoekt ap t IKKK te lettn orr HIT Masuuü vm M RAVKXSWAAYZOWA OORINCHBII Do THEEËN word afgel vard in versnelde pakjeevan n IWM II BI ialf n tied ons met vermelding van Nommer oc kPrgs Toorzien van neveastaand Merk volgens de Wet g lapooeerd Zich tot de oitvoaruK van geMrde orders aanbereleDda J C BIJL voorheen J BBEEBAABT Lz fbiiKtft WondwktlMB a vin de lieroemd k I alle U Haag 9 zoowel 11a rial Jian te 1 vin de gabeale wereld bekend aa jtceroemd OnorartrtiffeD middel tegen I alle Uorst Long Lever RaagZlfkteil eaz Inwendig zoowel ai ook uitwendig in bijna Ua EiektogeTallen met goed serolg wenden Pr s per flacai per post t 1 15 TUtiry i Wndintlf bezU Mnalinog oD tek eudfl geneetltraflht en heilzame werking Mutkt nueiUt alke pjjidqka AQ gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een 14 uir OUlt voor onfCneeftUlk rehonden twencezvet es oaiaoRH een b jDa nn ur iMnkerljjden ffcneun Hrenst geaeiing ib verzarhting der pijnen b wonden oi tekingen eni van allerlei aard FriJs per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal DepAt voor Nederland ApothekT HEKRI SiNDERM RokiaS Amaterdam Wnr gomdepAt is Wtellimesi KclMB dicIlehutuii otUM U A THlKHRY ia Pr radi bel KobiU OMtemwh Oalicn protpMtni to oaU iwl B b b t Ccntraai ÜepAt S niu kin 8 Atuteraim Stollwerck sche Borstbonbons nii iJoeerd na vooir liritt van den hoo Üniversitóts Frot Oohm Hc ad Dr HuHwi Bonn hebben 8edf rt 50 jaren ab Tenachtoi middel tegen hoesten heeaokheid en aandoening Oer ademinga organen nitsteekendo diensten bewezen Bij spoedlgo afwisseling van warme en koude lucht ie t bgzonder aanberelenawardig een bonbon te gebruiken Terpakkiog Oeele pal ea k 26 cent Alom verkrljgbaa 1t SCHIEDAMMER GENEVEE Merle I NIGHTCAP Verkrijgbaar b t M PEETEH8 Jz N B k t bewij raa aehthaid I p oaohet en kurk iteed voor CHIEDAM j an ran den naam der Pina P HOPPF rvAivlJiOËRë Slager TIEITDEWEG 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concnrreerende Prjizan BIBFSTIIK 55 et per 5 Oos Aanbevelend A y D BERO TIENDEWE O D 73 FEAirSCH £ STOOMYEBVS J BS ehewische Wuselierl vu H OPPEWIIEIMEK 19 KruMtade BtfUtrdam Gebnv t t rO door Z U den Koning d r Belgen Hoofddepdt voor GOUDA ia Ben A VAN OS Az Spaeialiieit voor het itoomen en verven van alle Ueerenen Uanieigarderoben alsook alle Kindergoederen Bpeoiale ioriohting voor het itoon n van plneho mantela aeeren bont ent Oardijnan talalkleeden enz worden naar d aieawst m laatats aiithad gevarid Bultenlapdscö Overzictil Het oordeel der Ëngelsche bladen over de vredesonderhandelingen tnsschen Botha en Kitchener loopt ten zeerste niteen De Jingobladen doen voor t grootste deel alsof tij verbaasd staan over de grootmoedigheid waarvan de Ëngelsche regeering blijk heelt gegeven De Times en andere bladen zyn van meening dat nooit edelmoediger condities aan een vtjand werden aangeboden Sommige waaronder de Daily Mail leggen ontevredenheid aan den dag tegenover de regeering wegens de voorwaarden die de vmchten van den oorlog zonden prijsgeven en den vjjand bevoordeelen ten koste der zoogenaamde loyalisten De Daily Hail vindt het ongeloofl k dat de Eogelseho regeering di znlk een overweldigende meerderheid bij de stembus kreeg die baar machtigde de onvoorwaardelijke onderwerping der Boeren door te zetten op zoovele boofdpanten toe wilde geven Daardoor heeft het ministerie het vertrouwen des volks zeer diep geschokt Enkele mlnisterieele bladen vinden de verwerping van do Ëngelsche vredesvoorwaarden door de Boeren een zegen De Britscho regeering kan nn den oorlog doorzetten totdat volledige onderwerping is verkregen maar de Times meent dat de aangeboden vredesvoorwaarden in hoofdzaak van kracht moeten blijven voor de Boeren die ze aannemelijk vinden De liberale pers schijnt eenigszins verlegen met de zaak zooverre zü althans met de onherroepelijke annexatie der Boerenrepnblieken heeft ingestemd Uitgaande van dat standpunt moet de liberale pers de aannemelijkheid van de Britsche vredesvoorwaarden erkennen Zij vraagt zich echter al waarom de onderhandelingen mislnkt zijn Sommige meenen omdat Chamberlain Kitchener in zekeren graad verloochende anderen omdat de Boeren een schadevergoeding van een millioen pond vanwege het kommandeeren van goederen ontoereikend vonden Had de Ëngelsche regeering drie millioen geboden dan zonden de Boeren de voorwanden misschien hebben aangenomen v De Daily News begint met te constateeren dat de volle verantwoordelökheid van de mislukking der onderhandelingen rost op den heer Chamberlain en niet op lord Kitchener HiJ en geen ander vernietigde de hoop op vrede Het blad toont dat aan uit de verscherping der voorwaarden door den heer Chamberlain die onze lezers reeds hebben opgemerkt in wat wy over den loop der FEMJILLEIOIM WILSKRACHT 9 Zij was door niets meer aan hare geboorteplelL geboodcD niet eens door de zorg voor haren geliefden broeder Kort na den dood haara vaders had de barmhartigheid van den dood ook aan ztjn droevig lot een einde gemaakt Slechts éénmaal in ai dien tijd had Ëgon aan Graaf Waldemar getchreveo hem zijn dagboek toegezonden en hem medegedeeld dat bij zijn drukke beraoeiiiigen zijne overkomst zeer twijie achtig was Het wordt tijd wy weer eens aan onit oude trienden denken Het was de hellt Van et Ae natuur was ontwaakt uit haren daddst p Graaf Waldemar had de residentie verlakh en m naar den Felsenburg vertrokken Hermann Wta alleen in het groote huis achtergebleven hij fcid plan binnen eene week zijn vader te volgen opd t op den Felsenburg zijn huwelijk voltrokken w WOTden Dagelyks bezocht hij het huis der vin von Amheim waar hij steeds een welkome t was hunne vriendschap was bij voortduring inniger geworden Hermann en Angelica hadden elkander als broeder en zuster lief genregen Angelica wai eene ware ziekle gelukkig te boven gMomen doch de rozen op ba wangen waren omstandigheden mededeelden en besluit aldns Geen veroordeeling kan to sterk zijn voor dezo perverse inmenging in lord Kitchener s gezonder oordeel en verzoenender stemming De minister van koloniën zeido in het Lagerhnis dat hij niet wist waarom generaal Botha de voorwaarden had geweigerd De reden is duidelijk even dnidelgk als de verwerping definitief is Generaal Botha bemerkte wat president Krager anderhalf jaar geleden dnidelgk werd dat de heer Chamberlain dun oorlog wilde en zijn eischen hooger zou stellen zoodra zij aangenomen wuren Ook de Morning Leader valt den hoer Chamberlain vrij kras aan Het blad constateert dat de man van bloed en staal de generaal wiens benoeming word beschouwd als een voorspel van ongenadige onderdrukking thans het moest naar den vrede verlangt en het meest bereid is om een vergelijk te treffen Maar zegt het blad hij weet hoe dapper en hoe eervol do tegenstand is geweest Hij weet ook het bost hoe zwaar de voortzetting van den oorlog op onze kas moet drukken Maar de hoor Chamburlain die te Londen zit ver van het oorlogstouneel is onbuigzamer dan lord Kitchener loyalistischer dan sir Alfred Milner In een ambtelgk commnniqné van de Kaapsche regeering wordt het volgende overzicht gegeven van den militairen toestand De patronille van Kitchener s Fightiug Scants die Malan s Verkenners den lOden bij Sannalaagte gevangen namen is den 12deu door majoor Wilson gedurende bet gevecht by Hoekdoorn bevryd Do Engelscben namen daar 20 paarden en dooddun er 90 De Boeren verbrandden hun eigen karren met 47 geweren en vele zadels om te verhinderen dat ze in handen van de Engelscben vielen Malan sloot zich ten slotte aan bg Scheepers en Foche Scheepers commando was den 13 40 KM ten westen van Graaff Reinet Majoor Mullins viel het den loden aan de Boeren erkenden negen dooden en zeven gewondon verloren te hebben De Boeren trokken terug beuoorden de Kloof staken den 17den de spooriyn over bg Marais Siding en gingen oostwaarts Kolonel Scobell raakte den 20sten slaags met Fonhe en Malan bjj Blaanwkrans Do Boeren verspreidden zich in N O richting De Engelscben kregen drie dooden en vier gewonden de Boeren vier dooden Het aantal van hnn gewonden is onbekend maar 148 paarden 41 zadels en 28 gevangenen werden genomen Als majoor Mullins btjtyds een boodschap had ontvangen zouden de Boeren nog erger getuchtigd zgn nog met teruggekeerd Zij liad ter wille Van hare gezondheid zoo het heette voor tik bal bedankt ja geen gezelschap welk ook bezocht Maar de waarheid was dat zij daarin geen behagen meer schepte Zg was stiller geworden het hart was haar vaak diep bekommerd en dikwijU waren Hermann s betoeken Ijet eenige wat haar kon opvroolijken HÓeieer deze er naar reelde haar vertrouwen te winnen hij hoopte te vergeefs Graaf Waldemar en Angelica s moeder waren dikwijls om harentwille met zorg vervuld Eene enkele maal Relootde hij en vreesda Ani elica dat zij zich verraden had t Was het geval toen voor de tweede maal een estafette van Ejjon in de residentie verscheen om zijn dagboek en zijn brief te bezorgen waarin hij den dood van zijn oom meldde en zijne vrees uitsprak dat hij niet bij Hermann s huwelijk tegenwoordig zou kunnen zijn Üe oude Gravin von Arnheim was verzot op het hooren van iets nieuws en hoopte in aller geest te handelen toen zij den bode nadat hij den briet had afgegeven in de kamer liet komen waarin zij met Graaf Wald mar zijn zoon en hare dochter gezeten wa s Angelica schoof achteruit buiten den knng van het licht der groote larap om ongestoord te kunnen luisteren l e bode vond zich door deze ontvangst zeer gestreeld hoorde toevallig dat Graaf Waldemar de Gravin on Arnheim toefluisterde dat het nog niet zeker was dat Egon raet Hermann s huwelijk oveiicwam het woqjrd hawelyk gat bem aanleiding om met de spraakzaamheid aan zulk soort idensclien eij n te verholen dat het huwelijk Krontzinger die statig noordwaarts gedreven wordt stak don 21sten de Ign over ten NO van Hennigstatie Da Ëngelsche kolonnea zetten de Boeren krachtdadig na in do oostelijke en middondistriclon Do Boeren trekken bigkbaar naar den O V S Van Beenen s commando in bg Kzelhoek ten zuiden van Venturstad Kli ino afdeelingen biyven in het zuiden in de buurt van Adelaide ea Fort Beaufort Tegen deze treedt de koloniale verdcdigingsmacbt krachtdadig op Ponrie moot de Welsdorp bezet belibon In hot westen van don O V S blgven kleine afdeelingen rondzwerven in do buurt van Koffglonteiu en Luckhofl Zy heclen 250 man sterk en sclMjnen het overschot to zgn van Hertzog s commando Een andere Boerenstrgdmacht mout ton oosten van lagersfontein staan maar dit bericht is nog niet Keizer Wilhelm is in zoover hersteld dat hü Vrijdag don geboortedag van Keizer Wilhelm I in een gesloten rgwig naar het mausoleum to Charlüttonbnrg kon gaan en daar een krans loggen Tevens hooft Ho Keizer het horoau van het Huis van afgovaardigdou ontvangen ter aanbieding van gelakwenschen bÜ zijn herstel In zgn antwoord wees de Kcizor op de tedieneu van dou tgd De jeugd zon godomorallscord zgn allo standen zondorondorscbeid zouden schuld dragen aan dezo toestanden Maatregfelen dor staatsregeering werden aan een to scherpe critiek onderworpen on tan slotte Sinds don dood van Keizer Wilhoim I heeft do antoriteit dor Kroon sterk geleden aldus de Fr Hoo nn i De Keizer constateert dat sedert hg den troon liestoog hot gezag van do kroon is vorrainderd Aan wien de schuld f In bet I ruisi 4che Huis van Afgevaardigden heeft de voorzitter mededeeling gedaan van de woorden welke de Keizer gisteren geuit heeft over bet dalen van de achting voor het gezag van de Kroon enz Do vrgzinnigo afgevaardigde Eugen Uicbter kwam tegon deze mededeeling op op grond dat woorden door den Keizer bö ontstentenis van een verantwoordelgk minister gesproken niet ter kenni i van liet Huis kunnen worden gebracht Uttlatingen des Keizers a s die van gisteren zeide Richter die uit politieke drjfveeren ontsproten zgn maar waarvan geen minister de verantwoordelgkhoid draagt kunnen niet aan een parlementaire kritiek onderworpen worden en zgn das zonder beteekenis voor de volksvertegenwoordiging De voorzitter vonKrlicImer verzocht fjlroker de woorden des Keizers niet te krili Tan zijn tegenwoordigen meester met Magdalena von Bernsdorf de eenige dochter van zijn overleden gebieder no niet bepaald waa doch dat men hoopte dat het zoo spoedig mogelijk voltrok ken zou worden waaraan niemand twijfelde Graat Waldemar wat een vee te bcbchaafrl man dat hij aan iets anders j edacht zou hebbon dan te doen of hij deze mededeeling met had gehoord doch Ie oude Gravin beijverde zich den l ode uit te hooren en bemerkte met eens dat Angelica raet wankelenden tred met neer gesLigen blik en dootUbleeke wangen de kamer had verlaten Hermann keek haar ontsteld na aU jemand dfó zijne Wureld kent en wien het niet aan tact ontbreekt zinspeelde hij met geen woord op de spraakzaamheid van den bode toen zij in de kamer terugkwam Weer waren eenig weken voorbijgegaan van Egon had men niets naders gehoord aan Angelica was niets te liespeuren dan dat zij nog bteeker en nog stiller was Hare nuaeder sprak veel over den aanstaanden zomer en de badplaatsen die men zou bezoeken over eene reis naar den Felsenburg bij gelegenheid van Hermann s en Mane s huwelijk was nog geen bepaalde afspraak gemaakt Den volgenden dag zou de gelukkige bruidegom vertrekken den avond te voren br ht htj zooals gewoonlijk bij de Gravin von Arnheim door Drinfitend herhaalde hij nog eens zijne uitnoodigiiig hij greep Angelica s hand en vroeg Moet dan die gewichtige dag van mijn leven voorbijgaan zondpr dat mijne lietste vrienden tegenwoordig sijn 2y stak hem beide handen toe en ant seeren Richter antwoordt Nu ziet gy al in welk een scheve positie wg geraakt zgn Sinds dertig jaren behoor ik tot den l rnisischon Landdag on don Duitschon Rgksdag maar nog nooit hob ik zulk een breken met constitutioneele zeden beleefd als thans Von Krücher betuigt onder teakoneu van bgval van do recbterzyde dat hy gelooft in den geest en in opdracht des Keizers gehandeld te hebben door zgn woorden ter konnis van de volksvertegenwoordiging te brengen De nationaal liberale pers bewaart nog liet zwygen over dezo gebeartenia De agrarisch conservatieve Tageszeitnng is van meening dat hot niet aangaat en in hooge mate gevaarlgk is om grondwettolgk verloofde en gerechtigde kritiek fe beletten Rusland zon dan toch In China écbee hebben geloden De Enropeesche mogendheden hebbon protest aangeteekend by de Russische regoering tegen do conventie betreffende Mandsjoeryo De Vcreenigdo Staten en Japan behooren zelfs onder de medo onderteekenaar on Frankrgk is ook niet achtergebleven faute de mieux De mogendheden protesteeren maar houden tevens een slag om don arm Zg willen piet dat er tydens do onderhandelingen mot China een onalhankeiyko entente wordt in het leven geroepen Tegelgkertyd loopt hot gerucht dat Euslaud hot protest met verontwaardiging heeft van do hand gewezen Het schgnt dat nadat verzekeringen van raaf Lamsdorlt waren ontvangen betreffende Mandsjoeryo over een modus Vivendi verzekeringen die in Londen niet als tevredenstellend konden worden opgevat Lord Lansdowne door tusschonkomst van Sir Charles Scott gevraagd heeft een afschrift ran de conventie tnsschen China en Rusland gesloten De Russische minister van Bniteulandscho Zaken had die echter beslist geweigerd daaraan toevoegend dat hy reeds een voldoende verklaring had afgelegd Bovendien zeide ie minister zeer verontwaardigd te ijn daty Hoong Jhang do voorwaarden van een overdenkomst had bekend gemaakt waarover men nog bozig was te onderhandelen Indien zy ooit goteekend zon worden dan gebeurde dit over zes dagen 01 er veranderingen in de overeenkomst zullen worden aangebracht en waarin die bevtaan zullen weet men in de goed ingelichte kringen te St Petersburg zelf niet Men gelooft dat er wgziging za l gebracht worden in de bepaling botreUonde do vreemdelingen in het Noorden van China 1 woordde met een trek van weemoed om de lippen Neen Hermann I Men moet zich zelven iecren verloochenen AU mijne nioeder het goed vmdt zullen wij bij uw huwelijk tegenwoonlig zijn Üe oude Gravin was z r ingenomen met de beslissing harcr dochter en kwam daar rond voor uit liet afscheid was nu hict droevig want een vroolijk wederzien was kort aanstaande Een paar dagen later zdt de Gravin AngeLi alleen in de huiskamer h re moeder was uitgereden om inkoopen te doen Zy had voor elk bezoek belet gegeven en pe n de thans m de eenzaamheid over het verlwldn I nRzpam en stil gmg de deur open en in de volheid van mannelijke schoonheid en kracht stond daar Egon von Bernsdorf Op den toon fer innigste droefïicid vroeg hij Wilt gij mij nidt zien Angelica Angelica s gedachten warm juist met hem bezig geweest met starren blik staarde zij hem aan hare lippen bewogen zich krampachtig dooreene flauwte overvallen viel zij achterover in harenstoel gon die tegen dit bezoek had opgezien was zich zelven met nwM van teleurstelling hij viel aan hare voeten en sprak haar met deiiefstc namen toe Zij kwdm weer bij en t was eene zaligheid haar thans te aanschouwen Zonder woorden spraken hunne oogen eene taal die hethart verstond Op dit oo enblik hadden zij geenandere klanken noodig Zij vroegen ook later niethoe dat plotseling zoo gekomen was verblijddenzich in hun geluk geloofden in hunne zaligheiden waren verzekerd dat het geheel hun leven zooblijven zou SA y volgt