Goudsche Courant, dinsdag 26 maart 1901

Woensdag 27 Mairt 1001 Geen Kinkhoest Geen Influenza 30ste Jaargang No 8463 Om Kinkhoest Influenza Borsten Keelaandoenin binnen den kortst mogeljjken tgd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruiveiBorst honig Extract M E L I A M T H E nit de KoninklgkeStoomfabriek DE HONINGBLOEH fiomscHE mum ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ko Rk ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending vau Advertentiën tot 1 uur des midd TelcfMi o M De Uitgave dezer Courantgreschiedt dagelijks met uitzondering van 2Jon en Feestdagen De pr js per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nommeis VIJF CENTEN Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gonda aan de Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor p fceelen binnen eenVring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratjs Het net is aangesloten aab het Rjjks Intorcommnnaalburean Op 1 Maart 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrggbaaraan het Bureau ACHTi B DE VISCHMARKT i Uruk van A BRINKMAN izi Qoada OÜDK Gi iNKVER Nieuwe filloffea Toor HEEHErr laSEDiisra A VAN os Az Ud Taillear Kleiweg E 73 GOUDA M A R K T B E R I O H T Steenkolen en Cokes IiiDcaaliire Beste hniskolen noteeren 16 b tot 17 sh aan de mgn per ton doch de zaken worden niet ran barte gedaan Betere qnaliteit wordt minder gevraagd Vt locomotielkolen ataan nn 7 b lager per ton dan Juli vorige jaar en H 8li 6 d ala Jannari 11 toch eloten de Midland spoorwegen slecbta al tot 1 Jnni a s veel kan de volgende week gebenren Unrham en Northnmberland Kr is meer vraag niet alleen voor toomkolen i maar ook voor andere qnaliteiten Boste Northnmbrian stoomkoien zgn vaster n noteereo nn 11 sb 9 d tot 12 sb de ton vr kan boord Stcam smalls zijn 5 sh 9 d di ton Uaskoül wordt wogen het lengen der dagen minder gevraagd doch spoedig zal de Üostace uitvoer begintt eo De noteering voor be teDnrham gnskool is 9 Bh f d tot 10 sb do ton v a b Verscheidene kleine contracten zijn tot dien prUs afgesloten De cokesmarkt is vaster Export coke is 17 b 6 d d ton v a b Oascokes is 13 sb In Nederland ziJn zeer belangrijke contracten afgesloten boofdzakel k vanEngelscbe gaskolen Hot is zeer wel mogeljjk dat dit goed gezien is en de markt voor gaskolen baar laagste punt heeft bereikt Cokes wordt in Nederland door alle handelaren sterk gevraagd en bestaat er veel animo om te koopen f Eene meerderW vastheid in prjjs zal na 2 April a 8 voortvl6eien nit de gedachtenwisseling OxxtTroxigrezi de nieuwe Cape § en Resenmanlels Tailor MQ ad e O SAM80M Veemarkt te Rotterdam HUand 15 M rt 1901 Vette 0 en en Koeien oede aanvoer pni f n wuren voor ie kwaliteit 33 ie kwal 31 3e kwaliteit l cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 31 de kwaliteit 30 3de kwaliteit aO cent per hall iCl vette varken redelgke aanvoer ie kwaliteit e kwaliteit n 3e kwaliteit 34 cent per Sêhapen weinig aangevoerd Handel voor alles prijahoudeud Varken iets Binder in prijs AOVERTi INTIEiM Voor bet gehmle opmaken der waêeh loowel lyf als hnlsbondgoed van een Heer sa Dame te Rotterdam wordt prijsopgaaf ingewacht bü don Boekh L J C BOUCHEE den Haag MaitschsppIJ tot Nut na t Algemeen Departemeat GOUD t DONDERDAG 28 MAART 1901 ten S nnr in de Zaal NUT en VËKMAAK van de Sociëteit de Rennio op de O Haven Sprejcer de Hoer Henri H Dekking Jonmalist te Rotterdam Do Secretaris WIJNAENDTS Voor nietleden roofe kaarten verkrijgbaar f O fO bü de H H TEEPE Öonwo BRINKMAN U Tiemdeweg bjj DELCHAMBRE Concierge Oymnasiom s avonds aun de i anl tiedon der Volksloesiaal vrij entree BERICHT VAN INZET DE BOUWMANSWONING ELISABETSnOETE in Bloemcndaal bg Gouda te Waddinxveeu t samen groot 15 Beetaren 10 Aren 1 Centiare is in bod gebracht als volgt perc 1 Woning met 3 h 21 60 e Land op I 9500 2 1 h 47 a 28 c Land op SKlO 3 3 h 67 a 34 c Land op 7600 4 3 h 67 a 69 c Land op 7700 te samen f 32900 en bet perceel Weiland in den Winterdjjk te GOUDA groot hectare 33 aren 00 centiaren is als bouwterrein in boé gebracht als volgt perc 5 f 940 perc 16 f 760 6 760 16 780 7 740 17 720 8 740 18 720 9 720 19 700 10 740 20 700 11 940 21 700 12 1020 22 680 13 1000 en 23 760 14 780 te samen f 14900 De combinatie en afslag der perceelen biytt bepaald op DOÜDBHOAQ ÜS MAdUI 1901 des middags te f uren in bet hotel DE ZALM aan de Markt te Gouda Verhoogingen worden togen 10 der verboogsom aangenomen en alle inlichtingen betreffende deze verkoop zgn te bekomen ten kantore van den Notaris G C FOETÜUN DE006LEEVER te Gonda Opeiil are Yerkooping TE COUUA Ion onverstaan van den Notaris G C EOETUUN DROOGLEEVEE op DONDERDAG 28 MAART 1901 dos morgens te It uren onmiddellijk na de tegen dat uur aangekondigde afslag van Elieabethnhoeee in bet H tel db Zalm aan de Markt van Een perceel bost WEILAND met de daarop aanwezige SCHUUR liggende in den Winterdgk te Waddinzveen in de nabgheid van de op dien dag te verkoopen ELISABETHSHOEVE groot 2 Hectaren 44 Aren 62 Centiaren Terstond te aanvaarden Het perceel is dageljjks te bezichtigen Niidoro inlichtiggen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOjQLEEVEB to Gonda in diverse verpakkingen verkrijgbaar bg J M F BRUDEKKR Hooge Gouwe C SS S VAN BlC MML STL IMS Inkt i vv tn 1 v ll k ilf BlCTCI ril vOihO nen ON SCHADELIJf APr IDOOF N h OLIAN D I R u Is t l a m p s H N VAN SeHAlK Z K111HAA6 DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij WOLFF Co Westhaven 198 Oouda D MIEBIES Kleiweg E 100 K H VAN MILD Veemtal B 12ti te Gouda A BOÜMAN Moordrtdt PINK8E Nituxifrktrkad lJul A N vaw Zi iiZti Sdioonhmen J Ta TüllKKN Boik op B WIJK Oudmatrr ü KOLLMAN Bodegraven A 8CHEKH Haatlrecht P W v EDE OudeicaUr K vis dsb HEIJDEN te Remwijk P v d 8PKK MoermpelU D V DiSTAB Waddinqtceen Wed v HOLST Waddingmeen c s ainenldl O iCo O A n B tl e 1 e B sq a SP I a VTXJ l TLJ lSTTXElTjJ TfBnST Kort overzicht onzer Prijicoiirant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 12 i nesch 15 18 1 50 1 75 5 2 26 HOODE en WITTE PORTWIJNEN MADERA S droog en zoet VERMOUTH U Turin BODEGA CHAMPAGNE COGNAC 4 f 1 75 i 2 25 f 2 75 f 8 25 f 8 75 enCOTcH WHISKY n I § h Per Fl Per Ank 45 Fl f 27 76 31 36 42 53 1 34 42 37 60 47 53 I 6 o o BOïtIDE iLTJX LISTRAC f a65 CHATEAU VALROSE 0 75 St ESTEPHE 0 86 St EMILION 1894 1 PAUILLAC 1893 1 25 GRAVES Witte Bordeaul 0 80 SAUÏERNE 1 ZELTINGER Moezel 0 90 BOURGOGNE 1 10 De flesschen zijn in de prijzen begrepen en worden k 3 ets per stuk teruggenomen Bg elke hoeveelheid verkrijgbaar bg De flrma T € REBAS Gonda Autisepllseiie Tandpoeder en I Anliseptiseh Hondllnclnnr van M CASSOIO Tandarta te Oouda OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda Gebroeders STEEITSMA Bloemisten GOUDA BIEDEN AAN Winterharde VoUegrondsplanten de mooiste en goedkoopste bloeiende planten voor den tuis thans planton om gedurende den zomer mooie bloemen te hebben VERDER PRACHTIGE FN steeds ruim voorzien van Kamerplanten en afgesaeden Bloemen TELEPH No 114 Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS NNERS SOliPERS Toor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvsrlangd met Bijlevering van servies zilver tafellinnen ens enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 BnltcDiaadsch Overzicht Minister Chamberlain verklaarde in het Lagerhuis dat de vredesonderhandelingen gesloten zgn De Britscbo Regeering blijft op haar vroeger aangegeven standpont staan en is niet voornemens de onderhandelingen te heropenen Sir Robert Reid legde een verzoek van de hoeren Merriman in Saner over die vragen door het Huis gehoord te w erden in zake do voorwaarden voor de regeling van dSn toestand in Znid Afrika Kolonel de Wit zegt in de N R Ct naar aanleiding der vredesonderhandelingen o a Het genomen besluit van Botha ofti de onderhandelingen af te breken kan dus niet anders dan toegejuicht worden door allen die niet wanhopen aan de zaak der Boeren on het blijkt hoe langer hoe meer nit particuliere berichten dat die zaak waarlijk niet sleeht staat Menige overwinning der republieken wordt öf verzwegen öi verkleind tei kennis van het pnbliek gebracht en het is nn zeker dat de onderhandelingen van Kitchener en niet van Botha zijn uitgegaan Men mag dus aannemen dat eerstgenoemde afdoende redenen heelt om te trachten een inde aan de vijandelijkheden te maken enirij kunnen den heldhaftigen Boerenaanvoerder gelukwenschen dat hem klaarblijkelijkhet gezegde in het hoofd heeft gezeten Als de vos de passie preekt boer pas opje kippen In do Fransche Kamer verdedigde de beer Bourgeois uitvoerig artikel 14 van de vereenigingswet waarbij oan niet goedgekeurde congregaties verboden wordt onderwjjs te geven De Kamer besloot met 293 tegen 220 stemmes deze redevoering te dpen aaoplakken Ook minister Leygnos verdedigde breedvoerig artikel 14 en de neutrale school In antwoord op aen redevoering van den heer Ribot viel minister president WaldeckRonssean de Jezniten en hun onderwijs aan en vroeg hij der Kamer artikel 14 aan te nomen De president stelde daarbij Io qnaestie van vertrouwen De Kamer verwierp met 297 tegen 248 temmen de disjunctie van het artikel voorgesteld door den heer CazoUes Eveneens word verworpen het amendement van don heer Denis om in art 14 te schrappen de woorden noch om onderwijs te geven FEVMLLEIOX WIt SKRA € HY to Angelica s moeder waa de eerste die hen stoorde hare toestemming behoelde ni t gevraagd te worden daar zij die uit iiich teWe gat hare vraag Zijt gy dan no niet getrouwd Egon gai tot groote vroolijlcheid aanleiding en deed hem denken aan Magdatena en hare oude vriendin dte hij in het hotel had achtergelaten Alle drie reden daarheen om de gasten die hartelijk welkom waren af te halen t was van beide zijden eene Uikk ontmoeting alsof ilien eUcander al jaren gekend had Nog dienzelfden avond sprak Ëgon met cijn meisje dat hij reeds zoo Ikng had bemind en eindelijk de zijne mocht noemen over de reis naar den FeUenburg en het aanstaande huwdqk on liet alles aan hare beslissing ovei Dat niet antwcjordde t ik heb eene sware ftrmf verdiend voor mijn onaardig gedrag voortaan moet uw wü beslissen Egon zooals gij het met Hermann gaarne wenscht loo zal het gebettren Dat kan niet Angelica Dat it onmogelijk I antwoordde Egon Onmogelijl Efsoni Mij schijnt nieU meer onmogelijk sedert ik van uwe lieWe zeker ben Zeg mij wat gij hadt afgesproken lie te ik bid bet u Wat hett gij be ald Vervolgens werd par 1 van art 14 aangenomen Een amendement van den heer Bouclot op paragraaf 2 strekkende tot vermindering der strafbepalingen werd verworpen Het voorstel van den heer Lanjacinais om de discussie te verdagen tot morgen viel met 338 tegen 218 stemmen en ten slotte werd onder langdurige toejuichingen der linkerzijde bet goheelc artikel 14 met 318 tegen 239 stemmen aang noraen Te 9 55 Werd de zitting opgeheven De zonderlinge redevoering door keizer Wilhelm gehouden tot den heer Vofi Kriicher den vice presidont van het Pruisisclie Huis van Afgevaardigden in antwoord op don gelukwensch met s Keizers herstel heeft in Dnitschland heel wat opzien gebaard De Vos3 Ztg oordeelt zacht wanneer het blad zegt Met het gebeurde te Bremen heeft dit alles niets te doen De Keizer heeft het daarmede dan ook niet in verband kunnen brengen Hjj beeft gezegd wat hem op het hart lag algescheiden van de redevoering Van den hoer Von Kröchor Wat dan den Keizer op het b rt kan gelegen hebbeny De critiek op maatregelen van Regcoring en Kroon wordt vaak in den meest kwetsenden vorm geuit Dat moet zinspelen op hetgeen de dagbladen hebben gezegd over s Keizers optreden tegenover president Kruger zijn reis naar Engeland het verloenen van den Zwarten Adelaar aan lord Roberts zjjn toespraken tot koning Ednard en zgn woorden over het Engelsche leger bjj zijn benoeming tot veldmaarscUiilk Wanneer het g ezag van de Kroon daardoor geleden beeft geeft de Vos3 Ztg te verstaan is dit s Keizers eigen schuld Niet de critieken er over fiaar de handelingen zelf droegen daartoe bg Te gaarne en te veel onttrekt by zich aan de ministerieële verantwoordelijkheid die de Duitsche grondwet den kanselier oplegt te gaarne is de Keizer zi n eigen kanselier De Vo8S Ztg vraagt dan ook terecht In hoeverre s Keizers antwoord aan baron Von Krö ber door den kanselitT is gekend en goedgekeurd Zonder die ministerieéle verantwoordelijkheid hebben s Keizers woorden geen sCaatsrecbterlgke beteekenis En het is zelfs de vraag of de heer Von Krócher ze als uitingen van den Keizer in den Landdag had mogen mededeelen Toen koning Wilhelm I in 1866 tot den hoer Von Forckenbeck den president van het Huis van Afgevaardigden opmerkingen Hij sloeg tecderlijk zijn arm om het schoone meisje en fluisterde haar in t oor Dat wij op denzclfden dag zouden trouwen I i Dit antwoord had Angelica niet verwacht Zij keken elkander een oogenbltk sprakeloos aan Eindelijk zeide zij fluisterend Zooals gij wilt Egbn I Een grooter bewijs barer lietde kon zij niet geven maar ook geen grooter blijk van Egon s liefde eischen dan hij haar fiu schonk Angelica s moeder kwam deze besilibsing als een droom voor zij begon pas te gclooven dat alles werkelijkheid wa toen rij in het rijtuig en op den Feisenburg bij elkander waren De eerste g ng der verloofden was naar de kapel hier deed Angelica belijdenis an haar onwaardig gedrag waardoor beiden zooveel smart was bereid Eene vröoHjke dubbele bruilolt waarbij ieder vol lietde aan de henengegane dacht was het einde van veler zielestnjd De jonge paren verheten met elkander den Fclsenbu atwisselei d brachten zij hunne dagen door in de residentie op Egon s goederen en op dèn Feisenburg De oude Gravid von Arnheim Graat Waldemar Justina en in dien vriendelijl en krin de gelukkige Mapialena die blijdfttbap oip zich heen verspreidde bleven op den FeUenburg tils hunne eigenlijke woonplaatl Hunne tiagen doorbrengende in trouwe vriend chap met het gezin van den prodikant misten zij de jongelui vaak maar de nflêderkeerige Hef ie deed hen hunne opgeruimdheid bewaren Wu tijding uit de verte wai oen maakte over de indumniteits quaestie besprak de heer Von Forckenbeck die eerst met den minister president en de heer Von Bismarck was liet volmaakt eens mot Forckenbeck opvatting dat die woorden slechts aan bet Huis kenden worden medegedeeld zoo de minister pre iident zo contrasigneerde door er de verantwoordelijkheid voor te aanvaarden En daar Von Bismarck redenen had om voor s Konings woorden niet verantwoordelijk te willen zgn deelde de heer Von Forckenbeck ze ook niet in het Huis mede Dat was in overeenstemming met de conBtitutioneele begrippen de bonding van den Iheer Von Kröcher is hot niet zooals de algevaardigde Richter Zaterdag in h t Huis diiidclijk heelt doen uitkomen Het scherpst is wellicht de Frnnkf Z Men wordt welliclit daardoor getroffon dat de keizer zolf gevoelt dat het gezag van do kroon heeft gelegen sedert don dood van keizer Wilhelm I Aan do kroon zjjn geen machtsmiddelen of eenig recht ontnomen En de keizer heeft naar den maatstaf van zgn krachtige persoonlijkheid er zeker naar gestreeld het gezag der kroon te bewaren en te versterken Reeds roeg heiilt by gezegd zijn eigen kanselier te zullen zgn en nooit heeft bjj nagelaten te toonen dut hg op zyn ministers en do leiding dor zaken een grouten invloed oefent Dat b v het gezag van don Rgkakanselier daardoor niet gestegen is dat heeft iedereen bemerkt ook dcUykskansclicr En nn klaagt dozelldo Keizer die zjjn persoon met znik een macht heef t omgeven over de vermindering van het gezag ran de kroon Dit is niet alleen m nscheliik maar ook nit een politiek oogpunt van belang Het ligt voor de hand de oorzaak daarvan te zoeken in den drager van do kroon en voor deze opvatting is zeker veel aan te voeren daar Keizer Wilhelm op eone wgze nla geer ander vorst zich zeil in denstryd en de tweespalt van den dag mengt Dit alles moet op de kroon toTugworkon omdat de burgerg nn gewoon wordt het voorstellen of het tegengaan van politieke maatregelen waarvan zg schade of nut heeft aan de kroon te wgtou Over do vraag of do Euisisch Chineescho overeenkom 5t ter zake van Mantsjoerije afgesprongen is of niet loepen de berichten uiteen Te Washington heeft noch de regeering noch de Chineesche gezant Woetlng lang bevestiging van het telogram dat terloops gezegd niet van den New Yorkschen correspondent der Londensche 1 imes maar van de New York Times afkomstig was xaak van gemaenschappelijke vreugde en de bezoeken der geliefden verschaften hun zooveel blijdschap en zaligheid dat zij met dankbaarheid aan God door de herinnering daaraan gelukkig bleven over de verworping van het verdrag door het Chineesche hof te Si ngan foe Ook van andere zgde is hot bericht niet bevestigd De North China Daily News beweert zelfs dut het verdrag heden onderteekend zal worden en voegt er bg dat geen wgzigingen gebracht zgn in het oorsproukelgke ontwerp Uit laatste valt sterk te betwgfelen tegenover de uitvoerige mededeelingen van den gewoonlgk goed ingelichten correspondent der Times to Peking maar voorshands schgnt t aannemelgk dat de beslissing over het verdrag nog niet gevallen is Verspreide Berichten Krinkuuk Da gedenkschriften vap Alfred Dreyfus welke eerlang zullen verschynen zullen ook reproductictt bevatten van teekeningon van zijn hand gemaakt op het Duivelseiland en betrekking hebbende op zyn behandeling aldaar terwgl het boek dat zooals bekend zal boeten Cinq ans de ma vie door hem wordt opgedragen aan zyn kinderen Mot den hoofdredactenr dor Figaro den heer Ue Rodays gaat t opperbest doin zyn recbterdy geschoten kogel is vorwgderd zonder oenlgo moeite ForsoDon die ulie en alcohol frauduleus hadden ingevoord in Pargs zonderbetaling von stodelgke rechten octrooi zgn veroordeeld tot betaling van oen boete van twee honderd duizend francs I Do gemeenteraad van lionbaix heeftbesloten driehonderd francs by te dragenaa i het monnment te Fourmies op to richten voor de slachtoffers van dealeersten Mei 1890 DtllTSCIII AllD Koizor Wilhelm heeft zich nu ook doen kennen als taalkundige door een decreet aangaande Ijet schrjjven van den stadsnaam KAln mot oen K in dien zin te wyzigen dat het voortaan zal wezen filn in Btryd met do opvatting van taalraannen van den gemeenteraad der stad en van het gebruik De KomeinHche afkomst moet biyken aldus wil het de keizer en diens wil moot do wil des volks wezen De burgemeester van Kiel heelt totdo bnrgers de uicnoodiging gericht dat ze hoofd voor hoofd zullen deelnomen aan de bescherming des keizers bg zgn aanstaandekomst in de stad waarbg zo dan ook moeten toekgkeu op verdachten BINNENLAJNtP Voor den verjaardag 19 April van Z K H Prins Hendrik zollen wat de viering betreft voor land on zeemacht dezelfde gebruiken gelden als voor den geboortedag van H M do Koningin Moeder gevolgd worden Bg do gisteren te Amsterdam gehouden herstemming tnaschon do beeren C il den Hertog liberaal en Henri Polak Sociaaldemocraat zyn uitgebracht 345 golJige stemmen waarvan op den h er Dm Hertog 1876 en op den heer Polak 1583 zoodat gekomen is do beer Uen Hertpg De Minister van filnnonlandsche Zaken Is gister met zjjn beidi ambtgonooten van Justitie en Koloniën die hun gewone audiëntie badden naar Het Loo vertrokken Men vermoedt dat de beer Borgesius door H M naar Hot Loo wa9 ontboden met het oog op de beslissing t or zake van do ontslagaanvraag van den Min van Oorlog In do pers beeft over de gezondheid van prof Tiele to Leide een bericht gestaan dtt eon bodenkolgkeu indfok maakt De