Goudsche Courant, donderdag 28 maart 1901

Vrijdag 20 Maart 1901 SOste Jaargang No 8464 GOIMIE COIMOT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ho Sk ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon Mt I De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondfering van Zon en Feestdagen Oe prijs per 4rie maanden i 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CEÏiTE I Te H of ümi terstond t ahnvaarden twee naait DE GEOOTSTE SOETEEEraG Eeeren Mode Artikelen ook voor het aannemen vind men bjj A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA TelevAeon Mo ti beurs van Ainslerdani 25 MAA ET I Vikrs Slotkri SwMtiND ü rt Nad W 8 8Vl 8 ri j h dito dito dllc 3 I ÜZI h 1 2 u dito dito dito 8 91 i 92 HoNOiï OU Gouill 1881 93 4 9 j iTAUl InsohruTvng 188281 S 90 OoBTim Obl IS papier 1868 i 81 dito in silver 18A8 6 81u FoxTDQAL Obl met coupon 3 1 dito ticket 3 24 UUBLAKD Obl Binnenl 1894 4 60 dito Oeoon 1880 4 98 dito bij Holh 1899 4 91 dito bij Hop 1889 90 4 96 dito IQ goud leen 1883 6 dito dito dito 18S4 5 BrAMlu Ferpet ackuld 1881 4 67ViiTolKIlJ Gepr CouT leen 1890 4 98 Ger leening serie D 1 24 Gec leenin ieneC 27 ZDiD ArïEp oblg 189 a S I 100 MüilüO Ob it Scli 1890 6 VlSEBUBli Obl 4 onbep 188 1 SU i6 AiUTiaDiM Obhgatieu 1896 3 88 BoTTBïDiM Sted leeu 1894 3 88 4NlD N Atr Handolsf aand Arend b Tab Mij Certifloaten 676 DeliMaatschappij dito 460 Arn Hypotbeekb pandbr 4 Oult Mij derVoMtenl aand 651 Gr Hypolheekb pandbr 4 101 V Nederlandache bank aand 194 Ned HandelmaBtMh dito 62 110 111 217 158V 100 Iliüï Spoorwri887 89A Bobl 8l 66V 104 9S l N W II Pac Hyp b pandbr 8 98 Bott Hypotheakb pandbr 4i l ütr Hypolheekb dito 4 lOl j OosTKi OoBtHong bank aand 181 KusL Hypotheekbank pandb 6l AmBbikx Slqui hy poth pandb 4 Maxw L G Pr Lien cert 1 NlD Holl IJ 8poor w Mij aand Mü tot Eip 1 St Spw aand Ned Ind Spoorweg m aand Nad Znid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 4V Zuid ttal Spwmg A H obl 3 PoLRK Waraohau Weenen aand Bm Gr RuBB Spw M id obl 4 BaliiBoke dito aai d Faaiowa dito aand 6 Iwang Hombr dito aand S 8Vi Kursk Oh Azow 8p kap obl 4 100 liito dito oblig 4 9 i AM liDtA Uenl P c Sp Mg obl S OhicSiNorlh Wpr ü v aanl 211 i dito dito Win 9t l oter obl 7 140 Denver 11 Kio Gr Spm eert v a 37 n 87 i IllinolB Central obl ia rond 4 102 Louist Na hvilliOerv aanil 94 Meiiro N Spn Mij lehyp a 6 104V Ilias Kanta T 4pOt prof aand N ïork Ontasio II West aand 31 81 i Penn dto Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud i 103 St Paul Minn Ii Manit obl üü Pao Hoof lyn ob ig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 CiNADA Oan South Ch6rt v aanil 57 ViK C Kallw Na lo h d 0 0 Amaterd Omnibus Mij aand 101 Botterd Tramwei MaalB aaBd Nu Stad Amsterdam aand 1 1 108 Stad Itottordam aand 3 I lOt BlIOK Stad Antwerpen 18S7 2 9 Blad Brussel 1886 2Vi 100 HONO TheisB Eogullr Gi solsoh 4 lUV OoiTlNl StaalalDenig 1860 6 117V K K Oost B Cr 1880 8 101 SfiKjB Stad Madnd 8 1868 34 NtD Ver Bei Arb Spoel oort de nieuwe Capes eii lte$ eiiinautel § Tailor rrLaca © D SAMSOM AOVEllTI f Tll i Geen En elseh maar EcM BOEHEÏTBUOOD ia oeitt de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 makkelykate poetsmlddel voor Heertn en irooral damts n KtndtrBchoenwflrk Il de Apprttutir van C M MUIIbt tt Ca Trn Berlin Bewtb Str 14 Mm lette goed MiiVi op naam en fahriakBrncrk Vwltrvibatr ty Hstrsn Wlnkallvt hi iDh iawu k lalulirtM rsi ryM n iiii Qwitrul Dvpat by W Sirianaiia Ambw Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Iteelaaiidoening binnen den kortst tnogeljken tjjd te doen genezen neemt onmiddellyk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenEorst lionig Extract M ELI A MT II E uit de Koninklpe Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEH haag HoSeveranciers FlaciHis f 1 70 ets 40 et b j I SOHEEK Haatt echt P W P V D SjPtK Uoerc lk D ± Firma Votf F Co Westhaven 19S urfo ü ƒ J2 S Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILl Veerstal Bi 126 te ticda A BOUMAN ü oo dm U WNEgE Nieuwarkerkid IJiel A N van ZESéBN Sd onhovm J Th TüRKKJSt Ho kl f B V WIJK Qudewairr ü EOLLMAK Bodogrmfn i amv f K u x i i w EDE Oudewaler Ki vas dbe HEIIBBN te iReeum 1 D STAR Waddingmeen Wed v HjOJiST Waildingij JU Q ebr StollwAck a Chocolade ei i Ca a ï 31 lüteïuitorsö pihruik vai fjne o i fijn o tninL Vüic g aiMir rw n i ébimiioj S y Stoliwsirifc s Ohocqkdf l en Cas o It tikfttlen K rnm bc taJltlc i tl Bi evets ats Uoflèr n ic ssr i I j 44 EiT fDiplMiia s sdeii eca lï e l Aille6i een bewijs i a u t iEnltnd Bji l lurita it bVeiiu ISlïi tibrts e Aotitjoïiic riatw de Parisi j j i t JÏOUB Toua d votrs eïoelll sffwerck fab imons une 9i4 dAlUe d or pr itii rfï s ifitH © en oonsidéraïion aefcs fabriostlon de Chooolat bonbolie varioö dl o eto i i it is verkrjjttbaar bi U A Coiilisema BunketbidiierS ent Ko Geöeatalvertögenwoordi er ïoor iederiaud Jidins llüttoimlodt Aineterdapa Kalversuaat 103 tBggTO k WA v 4i iitiM M M aig Aiillseptl§clie Tandpoedei on Aiitlgepllich Moiidliiiciuiir j van B CASSVTO Tandarts te Gouda OVERAI VEBKRIJGBAAR Agent Voor Ne derland G IJSSELSTIJN BlanWbtraat Gouda Bi 4 S a CS o o iCs o V ItJliTiai liTIDELA I ElT a S o s s sa i s B Kort oTerzloht onzer PrijBcourant SHEBRIES Pale en Gold Dry van at t 16 50 per 12 fless EOODE en WITTE POBÏWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Turin 1 50 flesch BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC 4 f 1 75 f 2 25 1 2 75 t 3 25 1 3 75 en 5 COTcH WHISKY 2 25 o fH a O t 2 0 V s w a i l o O cd O f i O u Tic f Per Fl Per Ank 45 Fl LISTRAC f U B5 Nto I 27 76 CHATEAU VALEOSE 0 75 31 St ESTEPHE 0 85 36 St EMILION 1894 1 42 PAUILLAC 1893 1 25 53 Sin TM GRAVES Witte Bordeani 0 80 34 SAÜÏERNE 1 i2 ZELTINGBR Moezel O iO 37 50 BOURGOGNE 1 3 De fiesschen zp in de prijzen begrepen n worden 4 Sets per stuk teruggenomen B j elke hoeveelheid verkrijgbaar by tOoedkoopsteen soliedst adres voor Vervoer van Inboedel Ml zoowel binnen ala buiten de stad met gesloten wagena I S A G RAVESTEIJN Bleekerssingel 287 AUen cordt tegen Tran port aehade vemeherd De flrina T CREBAlS Gouda Maatschappij tot Not van t Algemeen üeparlement GOUD l DONDERDAG 28MAART1901 ten S uur i NUT en VEElttAAK van de de Eeunie op dj O Haren Spreker de HSer i M Dekking mrnalist te Rotterdam De Secretfiris I WIJNAENDTS Voor baar 4 BEINK BEE Cl de Zaalfl Leden t ledeu roode kaarten verkrög SO bö de H H T EPE Gouwe j L Tiendewe bij DELÖHAM erge Gymnasium s avonds aan Volksleeszaal ivrtj entree GebftdersSTEËNSMA Blofl listen GOllDA BIEDEN WaI Willfrliardé jfo legi nigplJtc n MfeffenugoedkoppsteplyKiendeJlant n vjlor dèpiMnffltliiins pjanten im gè renue loBe bloehifn Ie j ebbe 7 lEDEE Pij jACËT l Ull LH llfl eds ruim voorlig vA Kainerlii iiter en atesiiëdeii limttea 4rof ejlkander staand praclitige Paklmizeii gelegen te Gouda aan do Turfsingel ïe bevragen Lange Tiendeweg D 29 Paln Expeller Dertig jaai wordt dit middel met Terrasaend BUooM als pijDBtiUsnd mviqTuig aangawend tegen Rhaamatwk Jich t Tarkondh Md pt n inden nia aa pnnH Dtt ïel varook ialatte HoiBmldifientdui deiB vattrouwen op het labneksmark lakai l dA26 75o n60adaa in da meeato apotheken Ie AmatsrdBm bü üloth Oaban van Tnyil en Sanders J jB tll ln ClI Üttll5oa rt iJfiTEtiEPH No 114 PEAUSGHa STOOMVEEVEBIJ RN clieiiilsclie Wasscherlj VAN II OPPEMIIELIIËK 19 Kruiskade Botterdam Gebrevetecrd door Z M deu Koning der Belgen HoofddepSt voor GOUDA de H r A VAN OIS Az Specialiteit voor het atoomen en verven van alle lieerenen Oamesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont ena GoiMgnen tafelkleeden enz worden nai dt nieuwste en laatste methode geverfd Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOl PERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook atzonderlpe schotels en alles wat tot het fcoksvak behoort desvarlangd met bijlevering van servies zilver taiellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 Druk van A BEINKMAN Zn Goud BultenlaHdsch Overzicht Donderdag zijn volgen de Daily Expres 130 man van de koloniale troepen bij Eichmonii in een hinderlaag gevallen De Engelschen worden geheel verrast in een ber engte Zü vërloreo 13 ma de anderen gaven zich over aan de Boereift die de wapens en de ammunitie der Engel8 aien verniefden en daarna hun krüg gevané nen lieten loepen De Express mfeldt ookl dat Milner zjnolitsjag wil n men jfear fjhamberlain weigert hem de vrje hand te laten zonder eenig toezicht van Kitchener s kMt De overigeminiiters zond n geneigd A Milner s verlangen in te willigen i De Daily Eipress V8ri eemt u Kaap itad d t er eenige aaazieif iike leden van den Bowl voornemens zjn eèn Kaapsch con gres te beleggen om te protesteeren tegen voortietting der vijandelijkheden door de Boeren welke hnn nutteloos toeschijnt De Times bevat een paar merkwaardige telegroJnmen van haar correspondenten te BloemMntein en Pretoria Laatstgenoemde dringt weer aan op krachtige hervatting der vijandelijkheden Engeland moet de Boeren toonen dat als zij twee jaren willen doorvechten Engeland het zoo noodig ti n jaren kan doen Maar dan moeten telkens versche troepen uitgezonden worden om de zeer afgematte Britsche troepen in Zuld Afrika te vervangen Was men daarmede reeds in Augustus itelselmati begonnen dan zou het einde van den oorlog thans vermoedelijk zichtbaar zjn terwijl het nu mogeltik is dat de oorlog nog jaren duurt ook a krygt Kitchener nog 50 000 man versterking in plaats van de toegezegde 30 000 Daarentegen erkent de correspondent te IMoemlontein dat de krijgsverrichtingen der Engelschen tot dusver het doel niet bereikt hebben den vrede in die mate te herstellen dat een burgerlijk bestuur ingevoerd kan worden De correspondent geelt ook toe dat het stelsel der vliegende kolonnes mislukt is en het stelsel om opgepakte Boeren in kampen op te sluiten kan slechts tijdelijk goed werken De correspondent bepleit het terngfce ren tot het stelsel van een blijvend middelpunt in elk van de voornaamste districten waar dan kolonnes gevormd en van proviand voorzien kunnen worden zoodat ze niet afhankelijk blijven van de spoorwegen ï Met éen betrekkelflke groote meerderheid heeft de Eransche Kamer Maandag art 14 ran de wet op de congregaties aangenomen en daarmede een eind gemaakt aan een FEViLLÈlOIM EEN REKEHFOUT al Het herkent lijn meester haast niet meer zyn stillen erastigen meester die nooit opkeek als in het naburig stadje de meisjes van achter de gordi nen naar hem keken of oprettelijkm den bloemtttitt van het huis gingen om een groet van hem te ontvangen Kn lijkt hij wel omgetooverd Sabel en pet liggen op de steenen tuintatel en hij houdt de blondlokkige Use in don arm en kust haar telkens eA telkens weer op de rorenlippen en de tranendauw van de oogen A1 ben je nu een arm meisje liefste toch blijf je voor God mijne verloofde en mijn hart Mi jou in alle eeuwigheid toebehooren en niemand anders Dat iy een ttoed dat je nooit kunt ver Uwenl Neen Theo nu kunnen we nooit trouwen en göokVi worden want nu moeten we Bcheiden om nooit weet bij elkander te komen I Teeder streelt hij het blonde kopje Wat een boos idee I Als ik kapitein ben kom ik je halen en daa woidt je mijn lieve vroUHlje Zij liet hem aan en chudt met een weemoedig Udtue het hoofd Wij zijn nu allebei arm Theo en loom Frita legti waar de armoede de deur mkomt vliegt de lietde het venster uit st ïd van jaren 21 jaar geleden toch diende Jules Fefry een schoolwet in welker 7dB artikel dat kokere beroemdheid kreeg aan niet erkende orden verbood onderwgs te geven Destijds werd het voorstel door de Kamer aangenomen maar door deu vrü clericalen Senaat ivprworpen ï erry besloot Hoen de niet erkende congraties te ontbinden maar dat micMel baatte niet de uitgewezen maar ontbon$en orden kwamen weer terug en stoorden zich niet aan de decreten Eerst den laatsten tp nu de repnbliek wat vaster in de schoenen staat werd de zaak andermaal ter hand genomen In de eerste plaats door den minister van onderwas Leygues die een wetsontwerp indiende waarbij wojdt bepaald ijat men tot het verwerven van een openbare betrekking ten minste 3 jaar op een staatsschool moet zjjn geweest Bovendien heeft de regeering in de wet Op de congregaties een bepaling voorgesteld waarbij a n deze vereenigingen het recht wordt ontnomen onderwijs te geven Tegen dat voorstel waren niet alleen van kerkelijke zijde bezwaren geopperd er waren enkelen die meenden dat doie bepaling niet in deze wet maar in de onderwijswet thuis behoort Maar wijl een wijziging der onderwijswet vooreerst niet aan de orde komt werd het verzet op dezen grond opgegeven Anders dan in ons land loopt de strijd in Fraskrjk niet in de erst plaats over de volksschool die willen de republikeinen onder toezicht van den staat wel aan de geestelijken laten Maar hoofdzaak is de middelbare school die zooveel invloed op de burgerklasse uitoefent dat het tot den goeden toon behoort zjjn kinderen naar een clericaal instituut te zenden ook al meent men het niet Het debat was natuurlp dikwijls zeer heftig de tegenstanders beweerden dat deze bepaling was in strijd met de vrijheid van onderwijs de voorstanders toonden aan dat in de kloosterscholen haat tegen de andersdenkenden en tegen de republiek wordt gezaaid vooral Bourgeois wees op dit laatste Leygues herinnerde o a aan den strijd dien de katholieken als zij de meerderheid hadden voerden tegen de universiteiten Ten slotte werd het artikel aangenomen met de overwacht groote meerderheid van 79 stemmen De meeste bladen meenen dat nu dit artikel er door is de aanneming van de geheele wet verzekerd is Enkele bladen merken op dat de aanneming van het zoo fel bestreden artikel te danken is aan de besliste houding der regeering die indruk maakte Anderen willen dat nu ook voor het lager Gekheid Ik ben Goddank niet zoo n prozaïsch man als oom Frita bij wien het genot by een goeden schotel begint en bij kreeften en oesters het toppunt bereikt Menschen die elkander waarachtig liefhebben verdragen armoede en verdriet even licht en gelukkig als rijke menschen zonder hefde den geringsten tegenspoed een centenaarslast vinden Wij zullen weinig geld en goed bezitten mijn Ilse maar wij zulten er mee toekomen en dan de gelukkigste menschen in Gods wijde wereld zijn Tranen glinsteren in hare groote kinderlijke oogen de armen die zij om zijn hals geslagen had vallen slap langs hare zijden en nog blceker dan te voren heft zij het gezichtje vol roerende bezorgdheid tot hem op Ach dat is het juist Theo zucht zij Ik zou niet kunnen toekomen met hetgeen wij hebben want al had ik ook de beste voornemens de menschen zeggen dat wij niet rekenen kunnen dat zeggen ze allemaal Al hadden wy millioenen wij zouden ze opmaken want geen geld blijft bijeen waar men niet kan aftrekken en deelen 1 Dat is ons ongeluk Theo En ik heb je veel veel te onbeschrijfelijk lief dan dat ik je eene huisvrouw zou toewenschen die die met rekenen kan De blauwe oogen stroomden over Ilse steunde het lieve hoofd tegen de borst van haren minnaar en weende bitt r Lachend sloot de jonge officier de schreiende in de armen Wees onbezorgd mijn engelachtig dwaas meisje troostte hy als dat de eenige klip is die je op de levenszee ongerust maakt vertrouw dan maar op je stuurman hoor die zal wel zor onderwijs soortgelijke maatregelen zullen worden genomen V Dt gezanten te Peking knnnen het nog altoos niet eens worden over de bepaling der schadeloosstelling die China zal te betalen hebben aan de mogendheden De Engelscbe directeur der Chineesche douane sirEobert Hart heeft voorstellen gedaan die de strekking hebben om de gezanten een handje te helpen en de fondsen aan te wijzen waaruit de mogelpe schadeloosstellingen kunnen worden betaald Sir Eobert beveelt daarvoor aan Ie Invoering van een stempelbelasting waarvan hj de opbrengst op 5 millioen taels per jaar schat 2o Invoering van een opinmbelasting die naar hj meent 10 millioen taels per jaar zal opbrengen 3o Een belasting op gebouwde eigendommen afgescheiden van de grondbelasting die op 20 k 80 millioen taels wordt geschat Sir Eobert Hart heeft deze nieuwe belastingen voorgesteld omdat de Engelsche Eegeering zich verzet heeft tegen verhooging der douane rechten in de verdragshavens Bovendien is uit de mededeelingen in Engelsche bladen gebleken dat Sir Eobert Hart tegen de versterking der Chineesche vloot is hü heeft den ra d gegeven de aan welige Ciiineesohe schepen alleen voor opleiding en oefening te gebruiken Ook raadt hjj het aanschaffen van een groot leger af naar zijn meening is een troepenmacht van 5000 man in iedere provincie meer dan voldoende Uit Washington wordt gemeld dat de Duitsche regeering een schadeloosstelling eischt van 60 millioen dollars de Voss Ztg acht dit bericht waarschijnlük even onjuist als de meeste andere beriehten uit Amerikaansche bron Nog steeds is het Mandsjoerije tractaat tusscben China en Rusland niet onderteekend In de Chineesche regeeringskringen is men het nog niet eens over de vraag of het onderteekend zal worden zegt de Times correspondent De North China Daily News gaat nog verder en beweert dat een telegram is verzonden door den Groeten Eaad in Singan foe aan den Chineeschen gezant te Petersburg waarin hem verboden wordt het Mandsjoerije tractaat te onderteekenen De heer Von Giers de Enssiiche gezant te Peking heeft daarentegen in een telegram aan het Chineesche hof zijn loadwezen uitgesproken over de vertraging in de onderteekening van het tractaat En Li Hoeng Tsjang raadt den keizer en zijn omgeving dringend gen dat we daarop niet stranden Als je werkelijk met rekenen kunt ik kan het zooveel te beter en ik zal het huishoudboek van mijne vrouw bijhouden zöo stipt dat geen enkel nijdig rekenvraagstuk zijne schaduw zal werpen in den zonneglans van ons huiselijk geluk Zi antwoordde niet maar kuste hem zwijgend doch haar jong gelaat beefde zoo srSartelijk dat de zon barer liefde heden voor altijd scheen ondergegaan te zijn Plechtig zwijgend lag te midden van hare weelderige geuren de bloeiende wereld De vlinders hingen dronken Tan genot aan de bloemkronen blauwe vliegen flikkerden door de lucht en door de jonge twijgen ging een gelispel en gefluister alsof de milde lentegeesten medelijdend beraadslaagden hoe zij het best een arm menschenkind zouden kunnen redden dat niet rekenen kan Beneden voor de slotpoort was het een mengelmoes van stemmen voetstappen en gesjouw van den meubelwagen maar vlak daarboven in het torenkamertje in de ruime luchtige eenzaamheid was het plechtig stil óo stil dat men meenen zou de tranen op het papier te hooren vallen Stefanie von Fahrbach schreef een laatst vaarwel aan haar vriendin Louise en zij wist dat niet Louise alleen haren brief lezen zou zij wist dat ook een donker gelokt mannenhoofd er zich over zou buigen en met smartelijk saamgetrokken wenkbrauwen zou lezen dat alle liefde en geluk ten einde was dat de zoete droom hunner kindsheid uitgedroomd en nooit eene zahge werkelijkheid worden kon omdat ook omdat de Fahrbachs niet rekenen konden I aan het tractaat zoo spoedig mogelijk te onderteekenen Uit Washington komt het bericht dat de Chineesche regeering aan dien vereenigden drang van Rusland en Li zal toegeven en heden of morgen de oorkonde plechtig zal onderteekenen dit besluit zou genomen ziJn onder de bedreiging van Rusland zoo het tractaat niet voor Dinsdag onderteekend i alle onderhandelingen af te breken en Mandsjoerije voortaan bezet te houden Tegen zalk een argument is dan ook zeer weinig in te brengen Verspreide Berichten Fhuiksuk Dèroulede zon Deroulede niet wezen indien hij er toe kwam zich na al het onnoozele lawaai der laatste weken weer eenseen tijdje rustig te houden 1 Te Barcelona aangekomen heeft de grootschreenwerkennis genomen van een uitspraak van zjjntegenstander Buffet tot logenstraffing vande plechtige verzekeringen van hem Déroulède en dat heeft hem doen grijpen niet het zwaard of het pistool gelukkig doch naar de pen Omstandiglijk betoogthij ondanks alle tegenspraak en voorstelling van den kant van Buffet dat het allesprecies zoo geschied is bjj den aanslng vande kazerne Neuilly te Parijs ter gelegenheid van de begrafenis van president Fanre als hy Deronlede heeft gezegd Endan eindigt Deroulede met een hatelijkheidaan het adres van Buffet over diens praten in t honderd en dreigen in t honderd welke hensch tot een duel zon moeten leiden als Buffet daar niet een te goed Christen toe ware DüITSOULAm Terwijl formeel uit Bremen wordt gemeld dat het onderzoek inzake den aanslag op den keizer is afgeloopen en de ongelukkige Weiland voor eenigen tjjd naar een inrichting wordt overgebracht ter waarneming van zijn geestelijke vermogens als gevangene in een gesticht of in gewone gevangenis zal de man zijn verdere levensdagen wel moeten slijten zju er verschillende verschijnselen waaruit vult op te maken dat Wilhelm II den schrik en de verontwaardiging als vorst bij de gratie Gods weer een weinig is te boven gekomen Woest en ledig was het om haar heen in het vertrekje waar zij zoo lang haar heugen mocht in vreugde en smart thuis geweest was Hier weefde het klimop zijne groene ranken om het boogvcnster hier tjilpte en piepte het uit jonge vogelkeeltjes hier fladderde het om de slanke meisjeshanden en pikte vertrouwelijk de graankorrels van Stetanies lippen Daar in dien hoek had altijd het poppenledikant gestaan daar hjid zij raenigen droeven winterdag tusscben haar heerlijk speelgoed gezeten scboone Kerstnachtsdroomen te bedenken en naar de sprookjes te luisteren die moederlief en tante zoo kostelijk wisten te vertellen Maar het speelhoekje was mettertijd te klem geworden het vlugge vogeltje had de wieken uitgeslagen en was de wereld ingevlogen hemelhoog juichend en regelrecht het geluk te gemoet Welk een wederzien met het torenkamerlje toen Stefanie van haar reis thuis kwam Dengeheelen winter had zij in de residentie gedanst gedweept gezongen en gejubeld dat zij haast nietmeer tot zichzelf kon komen Nu droomde zij inde stille uren van al het verdwenene verwelktebloemen cotillontiien photographieen gebrokenwaaiers Nadenkend lachend in zoete herinnering zat Stefanie in het maanlicht en kuste zijn portret Het kind was vrouw geworden en de heilige eerste liefde met hare zuchten vol smart en zalig beid trad achter de blonde maagd het torenkamertje binnen en kuste haar zegenend het bLnke voorhoofd En toen kwam hijzelf op Fahren Wordt vtrvotgd