Goudsche Courant, zaterdag 30 maart 1901

Zaterdag 30 Maart 1901 398te Jaargang No 8465 miMm COIRANT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleloon No M ADVE RTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon o St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADYEETENTM m alle Couranten worden aang enoiTien door het Adverteiitlc Bureau van A BRINKMAN ZOON Druk van A BRINKMAN Zn öouda AÖVERTENTIËIN OpenTjare Verkooping tt i9 ROEIEN waarvan 4 Vaarkoeien 1 breede en 2 smalle Schouwen waarvan een IJzeren een Boerenwagen Bouw en Melkgereedschap en eenig Huisraad op WOENSDAG 17 APEIL 1901 des morgens te lO uren aan de Woning Rustoord geteekend F No 63 te Gravekoop afdeeling Sluipwjlk te Reeuwijk ten oTerstaan van den Notaris G C FOETÜUNDEOOGLEEVER te Gouda De goederen zjjn des morgens voor de verkooping te zien VAS 10 Ka l koei n t V aarkoe 1 bre Ieenl smalle sehuuw en Houwen Melkgereedschap op WOENSDAG 3 APRIL 1901 de morgens te 10 uren aan de Woning Wp S No 397 in de Derde Kade te Gouda ten overstaan van den Notaris G C FOETÜIJN DROOGLEEVEE te Gouda De goederen zjjn des morgens vó6r de verkoop te beziclitigen H H yieeschh oTiwers w s VAN nen STEiinE Vleescliliouwer te Mooruhucht zoekt een Collega om gedurende den isomer n beent samen te HlacMen in t b gin van de week aetroeaersSTEElTSMA GOUDA Bloemisten BIEDEN AAN WinterliarcLe VoUegrondsplanten de mooiste ert goedkoopste bloeiende planten voor den tuin thans planten om gedurende den zomer mooie bloemen te hebben VERDER PRACHTIGE ES Steeds rnim voorzien van Kamerplanten en afgesneden ISloenien iELEPH No 114 Te HiiurorTe Hoop om terstondi te aanvaarden twee naastelkander stadnde praclitige Pakhuizen gelegen te Gbuda aan de Turlsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 raiSIEFOTTMTlEE Men wonlt verzocht op t nEKK te letten VVt HET MaOIZIJN M RAVENSWAAYZONEX OORINCHEM Deze THISEËM worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vij tuiefi en een half en een Ntd ons met vermelding van Nommer er Prijs voorzien van nevenstaan l Merk volgens de Wet gedepo □ eerd Zich tot de uitvoering van geeerde U ders aanbevelende J C BUL voprheen J BREEBAAKT Lz Ilollaiidselie CciiKinlslceiifabrick D VELDHUIS 2ïTie u x erls er3s a d IJsel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen v aterdiclite Putten ALLE SOORTEN TE6fiLS KOEDRINKGOÏEN ENZ TBAAGT PBIJSOPOAVE Voor Maaglijders 1 AN allen die zich door het vatten van koude of overlading van de maag door het gebruik van slechte moeieiyk te verteeren te warme of te koude spyzen of doof onregelmatige levenswijze een maaglijden I als Mangltatarrh Momjhrttmp MairgpUHen moeielijke liijH vertering of rer l jming op den hals gehaald hebben zj hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffcljjke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen z jn Het in uèart llrioR soEc ruiósnmjn Deze Kruidenwijn is uit voorlreffeljjkc geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wyn gemaakt en versterkt de spys 1 verteeringsorganen van den mensch zonder een laxeermiddel te zijn Kruidenwijn geneest storingen iu de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tijd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proef medeto doen Symptomen als hooldpün oprispeii zuur in de maag opzetting misselijkheid met braken die bij chronische maagziekten des te heviger 1 optreden worden dikwijls U i eenige malen drinken genezen Tt ni f r rkir €r onaangename gevolgen daarvan als V 6iai Uppi Ug benauwdheid kojiekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KHUIÜENWLJN dikwijls snel genezen 1 KRÜIDBNWI IN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en verwpert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen I Schraal bleek uitzien bloedaimoede verval van krachten i zijn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloed vorming en een ziekelijke toestand van de lever Bij gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slapeloozo nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskracljten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloodvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke attesten en dankbetuigingen bewv rn üitt KRUIDENWIJN i t verkrijgen in flesschcn a Fl 1 50 en 2 1 de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alton Aarlanderveon Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in allo groots en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Ajiothekcn Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda A en meer flcsschen Kruidenwijn tegen origincelo prijzen naar alle plaatsen van Nederland Voor namaak wordt gewaarschuwd Men veilanqi misliiiienil isr lluherl lHlrieirsclie Kruidenwijn sif nmnff ww ÜK x Cüieesh Rlgei sen T ïcvt lffi Met CcielJlploma n Ooud Erlvrooat PRAEPARATEN VAN Qllina I arArflP =r craclitigecnreriterl£endeKINA WyNteg iiEWak 9 MHia aiyvii kinderen ïK vülwasitnen gebrek aar eetlust slechte ipija vertering enuwhooWpljni ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen OUINALAROCHE FERRUGINEUX m bet bijioudti tepei Bloedgcbrek Bleekrucht kwalen van Kritiichen leeftijd enz Verknjybaar ui lacon i i f l ÜO cu X p I If öl f a po votdzaam versterkend aangenaam yMi smaak voor Ugelijkïcli geb uik v i v wvwv yj or l kinderen zwakken n kUprachtige gesteUen teer aan te be vekii AK geneeskrachtige draak bi stoornissen der spijaverteringsorganen en diarrhéc ook Toor luigehiijien en kleine kinderen l ni Jjh t H T 1 70 i KtT 0 90 4 Ji Kgr O eO Mjjn kruidenwijn is geen geheimmiddel zjjn bestanddeelen zjjn Malagawijn 450 0 Wijngeest 100 0 Gljcerine 100 0 Uoode wjjn 240 0 Atlas bes sen sap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel aniJS alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwoilel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen 1 worden vermengd Chemisch M aIL cii jL t pêtfÊaarvoor Kindeivoeding in busicn iy Kgr ƒ0 00 zuivere ITICIK g UIK Cr i Kgr ƒ 0 60 Kgr ƒ 0 35 ding Tan de hevigst aanvallen van Asthma etc Iu A cf ltT a CiCflrCttGn I etrodkci ncr haUe Cigarette ii voldoende ter beïtrii tloosje i a 0 80 en ƒ 0 50 Tamarinde BOnhon fruit PURGAI ISF teren Ver topplhg Aam j oor kindtrtii htw d ar de vorm voor het kind begeerlijken d beien MigraUie Conge8tieactc ooralookaislaxan3 3 FTaSarinde Bonbons nr KK EI l l irN 1 lOLM beknKnjke diensten lail aangenaam S Pri per doo ie 0 90 en 0 60 ülmijllr PfiCiïllA algemeen erkend sJs het BESTE huismiddLl dbUiie S b iüest Verkoudheid en Keelpijn het s een sUjraoplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend m Q ficsclijes verkrijgbaar Prijs ƒ 0 20 l cr llesdye 7 t Trafparnlfn van KRAEPELIEN ft IIOLM te Z int tij alUn w niieH ran j tiquette tritnrop fr nrtrtm en AatfUcekenme rn rei krljgbattr bij rf merrie 7abri nu rk polAeAe t m Jh gitten KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Aklfclld ONTVANGEN alle soorten SCIlOMUWmiK voor het a 8 Seisoen en voor het Aannemen in liet Noordliraiianl li Schoen en Laaraenmagaziju Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk TUcny s Wendnbaliim In do gehaele wereld bekend en Reroemd GnoTertroffen middel tegen alle Borst Lont Ltvcrn a t z 1 e k t e n ent Inwendig zoowel ala ooit uitwendig ia bijna die liektegefallen met goed gevolg ian te wenden l rys per flacou t 1 fer post t 1 15 Thitn s Wottdsnalf bezit een alsnog ongeltende geneeslcracht en liQÜzaiiie working Maakt meestal Ikc pijnlijke on gevaarvolle operatie geheel overbodig Mot di 7 e zalf werd een I4 aar Dud vooroii enee6li k irehnuden heenffeznel en onlangs een bijna £ 3 jaar kankerl deii eiiezeu Hrent t genezmg en verziickting der pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HEMItE SiKDERS Rokin 8 Amsterdam Waw geen depot ib bestelle men direct aan die Scbirtieiiipotheki du A THU KRY in PregradF bel Boliit eli Oestetreich Gelieve progpecttis te outljiodon by het Centritl Uapót btnder okiuS JtmBteidim Geen Engelsch maar Echt BOEHEHBHOOD f2 cent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Wie zeker ajn wu d Eetate Eikel Cacau te ontrugen tetunenigesteid en na vel prietnemingen m den handel gekomen onde deik niut dea aitmders Dr Miohaelis verrnrdigd p de bestd machines in het wereldbaramde étabblitaement van Qebi £ StoUr werok te KenloD ilache j p n2iei2iieny Cikeleacao Iq vierkantsn bossen Deze Etkul Citcaa h met melk gelaokt eene ungename gezonde drank toot degei ila ch gebruik een k 2 iheelaptb t b t pcoder toot een kop Chocolale Al geneeskracbfige drank bij eral van diarrhee slecnta met water te griiralken Terkr baar bq de vo unuts E I Apothekers en V Ka U praftnaje f 1 80 c 0 90 o 0 35 Qenoraalvertegenwoordiger toot Kedet 1 land Mus Mattenklodt Amsterdam Kaiyex8tra4 103 t m SCHIEDAMMER GEÏTEVEE Mérki NIGHTOAP VeArijgbaar bi i M PEETER8 Jz N B Al bewiji van eohtteid i oaehet en kurk itéeds tooiw tien TBD den nun dar Vinaa P HOPPE BuUeniandsch Overztcbt De qnaestie der vredeBvoorwaarden die aan de Boeren aangeboden werden verdin het parlement ter sprake gebracht bj de besprekingen naar aanleiding v n de derde lezing vw de appropriationbill De minister Chamberlain zeide dat het Toornaamtte bezwaar van Botha was gericht tegen de benoeming van Sir Alfred Milner tot gonverneur generaal van de OranjeKolonie en Transvaal doch hj gelooft niet dat dit bezwaar van eenigen invloed was op Botha s bonding tegenover de vredesToorwaarden Engeland s taak is het een eervollen en dnurzamen vrede te verkregen De amnestie werd geweigerd aan de Kaapsche rebellen omdat zg moeten gestraft worden in het belang der gemeenschap De voorwaarden betreliende de toekomstige Begeering z n volkomen gelgk aan het oorspronkelijke plan namelgk geleidelijke overgang tot zeUregeering Het belangrijkste pnnt voor de verzekering van een goede Terstandhonding tasscheu beide rassen inde toekomst is dat de Boeren geen twijfel zonden koesteren aan Engeland s vastberadenheid en moed Kolonel C de Wit schrjjft aan de N fi Ct De in de Kaapkolonie gevallen Boeren die op weg waren om weer over de Oranjerivier te trekken schijnen zich bedacht te hebben ten minste zjj haasten zich niet om hnn voornemen nit te voeren Bij Aberdeen in den omtrek van Cradock bj Bedford en bij Bnrgersdorp hebben gevechten van min of meer beteekenis plaats gehad Het cordon dat Krentzinger noordwaarts moest drijven is alweer te kort gekomen in het vervnllen van zijn taak de wakkere aanvoerder is naar het westen getrokken liet het cordon doorgaan en t ging toen weer zuidwaarts da Kaapkolonie in I De enkele afdeelingen der invallers die nog in het westen van de Kolonie rondzwerven en waartegen altp volgens Kitchener de troepen georganisterd voor plaatselijke verdediging krachtig optreden schijneii dan toch nog dtchtig van zich af te slaan altijd volgens de Daily Expres die mededeelt dat zij 130 hnnner vganden in een hinderlaag lokten en gevangen namen nadat er 13 gesneuveld waren Dat de Boeren de wapenen en munitie hunner vijanden vernielden dnnkt cms weinig waarschijnlijk ze zullen die te goed kunnen gebruiken Het bericht uit Pretoria volgens hetwelk FEVILLEIOX EEH HEKENPOUT Het spreekt vanxelf dat Stefanic hare pas verworven vriendin Louise in ier ouderlijk huis zij zooveel gastvrijheid en vroolijke uurtjes genoten had tot een zomerverblijf op het landgoed barer ouders uitnoodigde en toen in Louise s brieven de hartstochtelijke jachtlust haars broeders tot een steeds dringender behandeld thema werd sprak de heer Von Fahrbach lachend Nu die wenk U moeie ijk mis te verstaan Het zal mij zeer Aangenaam zijn ala de heet referer darls onze keuken van versch gebraad wil voorzien Vraag hem dan ook maar Stefie Met welke gloeiende wangen werd de uitnoodiging e8chreven en wat een teedere vergeetmij nie es en Meirozen zocht zekere jongejufFrouw Von Fahrbach met kloppend hart bijeen om de logeerkamers voor Louise en Roderich te versieren Welk een onbeschrijfelijk oogenblik toen de geliefde over den drempel van het ouderlijk huis trad welk een wolkcnlooze tijd van talige eerste schuwe liefde vloog toen om in den dagelijkschen omgang met hem Geen woord openbaarde het zoete geheim maar Louise werd de vertrouwde der beide jonge harten en door haar venuoi Stefanie dan ook dat het voornemen van de Wet zoude zijn om zich met Botha te vereenigen komt overeen met onze reeds l jj herhaling hier geuite vermoedens Of dat nu juist ten noorden van Middelburg zal gebeuren zullen wij maar in het midden laten de Wet is niet gewoon om van te voren ruchtbaarheid aan zjjne plannen te geven en vooral als bü tegen French oprukt zal hij deze niet algemeen bekend maken Hjj acht toch de kundigheden en den practischen blik van dezen rniteraanvoerder zeer boog en moet van hem hebben gezegd dat hij de eenige Boerengeneraal in het Engelsthe leger is Dat tusschen Heidelberg en Standerton weer eens een trein door de Boeren is vernield is niets bijzonders en verdient nauwelijks vermelding maar een bericht uit Durban trekt meer onze aandacht nameljk dat een commando Boeren een stelling heeft bezet op den Inhlasatjeberg 20 4 25 K M ten zuiden van Vrijheid Is dit juist dan hebben wij hier waarschijnlijk te doen met een gedeelte van de troepen van Botha dat na de bezetting van Piet Betief door de Engelschen in zuidelüke richting is getrokken en gedurende al den tp dat het vechten als het ware met onderling goedvinden gestaakt was zich daar versterkt beeft om op alle gebeurtenissen voorbereid te zijn en door strooptochten in het vgandeiyk gebied ia aijn onderhond wist te Toorrien French is intusscben met twee van de zeven colonnes die van Dartnell en Pulteney te Vrijheid aangekomen zoodat weldra een gevecht kan worden verwacht tenzij dat de Boeren die bovengenoemde stelling hebben bezet zich niet sterk genoeg gevoelen om den strijd te aanvaarden en terugtrekken De vervolging kan dan weer beginnen Het reeds lang dreigend gevaar de pest begint zich nu te doen gevoelen drie soldaten van het garnizoen te Kaapstad zijn er door aangetast en wjj behoeven niet te zeggen welk een verlammenden invloed deze omstandigheid op de oorlogshandelingen kan hebben maar wij zijn ook niet blind voor het geVaar dat de ziekte ook onder de Boeren uitbreekt en dus de rampen vermeerdert waarmede door dezen rampzaligen oorlog de bevolking van Zuid Afrika wordt geteisterd De nieuwe Fransche Vereenigingswet welke men duidelijker kloosterwet zou kunnen noemen zal toch nog voor Paseben klaar komen Gisteren werd het slot van art 16 afgehandeld over de goederen der opgeheven kloosters en daarmee na de beperking der onderwijsvrijheid bet voornaamste pnnt Roderich eene diepe hartstochtelijke liefde voorhaar gevoelde maar niet het minste kapitaal bezittende ten minste tot zijn aanstelling als assessor wachten moest eer hij het wagen kon naarhare hand te dingen Stefanie snikte aan de borst harer vriendin tranen van weelde en geluk Gaarne wachtte zij nog een paar jaar op de vervulling harer droo men hoewel zij meteen zeide iMaar Louise is er dan zooveel geld toe noodig om te leven Ik heb daar nog nooit over nagedacht want ik kreeg het altijd als ik het noodig had I Als men een riddergocd bezit beeft men wel zooveel vermogen ékt men het nooit opgebruiken kan Fahren is duizenden waard en wat kan men voor duizend thaler niet veel koopen lAls men zoo naïef rekent als jij mijn hart je dan ziet het leven er wel zoo rozig uit lachte Louise maar Roderich en ik zijn volgens heel andere begiiwclen opgevoed vooral Roderich rekent veel bescheidener maar ook veel solider Jelui tweeen zult elkander prachtig aanvallen Wat hij te spaarzaam is zal jij te verkwistend zijn en als hij eenmaal het vermogen van zijn vrouwtje onder zyn beheer heeft zal zij nooit over een deficit in de kas te klagen hebben Stefanie wist nauwelijks wat een deficit is zij leefde zorgeloos lachend en zingend bij den dag voort nog eens zoo vrijgevig als vroeger want haar goed hartje dat zoo vol geluk en zonneschijn was kon nu nog veel minder een bedroefd gezicht zien en zoo gaf zij met volle handen geèerd en bemind in het dorp als een goede engel die overal licht en warmte verspreidt beslist Zaterdag hoopt men gereed te komen om na de vacantie de wet aan de goedkeuring van den Senaat te onderwerpen Het meest wordt nagepraat over de opheffing van de vrpeid van onderwijs het verbpd aan niet erkende orden of leden van die irden om onderwijs te geven Toen de wet Ferry indertijd in behandeling was verklaarde de Senaat zich onder machtige verdediging van Jules Simon voor het behoud det onderwijsvriiheid Men gelooft echter niet dat de Senaat thans weer dien weg zal betreden De tijden zijn veranderd en er zjjn te veel bewijzen dat van de onderwiisvrpeid misbruik is gemaakt dat de Staat uit zelfbehoud verplicht is zich te weer te stellen Van radicale zjjde wordt over den val der onijerwüsvrijheid de trompet gestoken De Temps is als gewoonlijk weer erg weifelend op dit punt Het Journal des Débats is erg hoos over de beslissing der Kamer Cornély van de Figaro vroeger in de Claulois een onbepaald voorstander van de vrpeid schrijft Geen nadenkend man kat een tegenstander zijn van de vrijheid vai onderwijs maar de Staat heeft ook zjjn reoiten en deze reebten kunnen met de vrijheid niet in overeenstemming gebracht worden In het Pruisische Heerenhuis stelde namens de begrootingscommissie de rapporteur graaf Köningsmark de volgende motie voor Het Huis besluit de Staatsregeering uit te noodigen met de grootste beslistheid het daarheen te leiden dat bjj de aanstaande nieuwe regeling der handelspolitieke toestanden aan den landbouw werkelijk verhoogde douanerechten zullen worden toegestaan en in verband daarmede te zorgen dat ten spoedigste de indiening van de voorstellen betreffende de in voorbereiding zijnde tolrechten aan den Rijksdag zal plaats hebben De minister president Von Bulow verklaarde De voorstellen betreffende de douanerechten zullen zoodra de daarbjj betrokken afdeelingen hare werkzaamheden hebben geëindigdf aan den Bondsraad worden toegezonden Hg is ervan verzekerd dat de Bondsraad die voorstellen zoo spoedig mogelijk zal afdoen Het is echter ver vap mij zegt graaf Von BUlow op dit punt eenigen druk op den Bondsraad te oefeoen die in tegenspraak zon ziJn met ons aller achting voor de waardigheid en de zelfstandigheid der Bondsstaten Al zal het indienen van de douanetarieven op alle mogelijke wgzen worden verhaast toch kan de minister president geen bepaalde termijn voor de indie En nu was al die zonneglans eensklaps in eene hopelooze duisternis veranderd In t eerst dreigde zij onder het gewicht van zulk een onverwacht ongi luk te bezwijken maar haar blijde kinderzin brak als een zonnestraal door de donkere wolken Zij geloofde nog met de volle warme innigheid van haar zestienjarig hartje aan God en de menschen en toen zij onder heete tranen aan Louise schreef Nu is het voor eeuwig uit met mijn geluk zeg Roderich vaarwel van mij en zeg dat hij vergeten moet bloeide toch te midden van de bouwvallen harer schitterende luchtpaleizen een bloempje van trouwe hoop dat zijn betraand knopje des te hooger ophiet hoe duisterder de orasUndigheden zich lieten inzien Louise antwoordde met een aandoenlijk briefje waarin de heerlijkste aller woorden stonden Roderich zal je nooit vergeten De reiswagen stond voor de deur vader co moeder Ilse en Stefanie waren reeds ingestegen alleen Ella de oudste dochter ontbrak nog Reeds voor de tweede maal riep de heer Von Fahrbach van den hoogen koetsierazetel naar beneden om zijne talmende dochter Eindelijk verscheen zij in de groene traliehekpoort van den tuin met een Undetakje in de hand Zij zag zeer bleek en hare oogen staarden wan hopig zoekend over den hot Plotseling komt er een vurige gloed over de vermagerde wangen Daar ver achter al de toeschouwers staat de jonge volontair die op Fahren de landhuishouding leert een slank schoon jonkman met een donker baardje en zelfbewusten blik en houding Terw l hij naar den hoed grijpt fon ning dier voorstellen bij den Eijksdag aangeven Hy heeft echter noch m den Landdag noch in den Büksdag eenigen twijfel overgelaten dat hij als de taak en de plicht der Regeering beschouwt om de belangen van den Duitschen landbouw met allen ijver en met klem te bevorderen Bravo 1 Tevens heeft hij verklaard dat by een redeiyke verhooging van de douanerechten op landbouwproducten beslist noodiakelgk acht levendige toejuiching De Staatsregeering zal by de voorbereiding der douane voorstellen zich naar deze meeningen van den minister president regelen Levendige toejuichingen De motie der begrootings commissie wordt daarop by hoofdeiyke stemming met 101 tegen 27 stemmen aangenomen üit Manila wordt gemeld dat de Amerikanen Agninaldo met zjn geheelen staf gevangen genomen hebben by Cosiguran op U KM van Baler Volgens een nader bericht uit Manila hadden verkenners van den Amerikaanschen kolonel Funston zich voor partygangers van Agninaldo uitgevende naar Maccabebee bet aanbod geseind dat zy Fnnsten aan de Filippynen wilden overleveren De list gelukte Aguinaldo liep in den val De Filippyner Lopez te Boston zegt dat de gevangenneming van Agninaldo niet gelykstaat met het eindigen van den oorlog deze zal door andere leiders voortgezet worden De oorrespondent van de Times te Peking oefent kritiek op de beraadslagingen van de vreemde gezanten over China s hulpmiddelen tot betaling van schadeloosstelling aan de mogendheden De man van de Times vindt Peking als centrum van een Sscale enquête zeer ongeschikt Elke haastige beslissing strekkende om China in staat te stellen tot betaling van de schade door verdubbeling van de invoerrechten zou zeer noodlottig zyn zonder geiyktydige hervorming van de belastingen Sommige mogendheden met onbeteekenende handelsbelangen in China zoeken de betaling van de scbadeloostelling te verhaasten omdat zy dringend behoefte aan geld hebben en het hun niet kan schelen wie het opbrengt Bevestiging van het gerucht dat China de conventie betreffende Mantsjoerye heeft verworpen biyft uit ofschoon het dageiyks hardnekkiger optreedt en waarschyniyker wordt tegenover het stilzwygen van Lihoeng tsjang en het krachtig optreden van Midden en Zuid Cbina tegen de neiging van de regeering om de conventie te teekenen De be kelen er brillanten aan zqne vingers Hij is de eenige zoon van rijke ouders Eene uitdrukking van verlegenheid vliegt over zijn kleurrijk gelaat terwijl zijn blik dien van Ëlla ontmoet Trotsch en minachtend ziet zij hem aan keert hem den rug toe en stapt in De heer Von Fahrbach buigt zich nog eens tot zijn volkje dat weenend en hem telkens weer de hand drukkend den wagen omringt en hy ziet zijn volontair j Vaarwel beste Wellner Je laat nog wel eens van je hooren I roept hij hem hartelijk toe De jonkman treedt nader stottert een paar onverstaanbare woorden en buigt zich zeer diep over de hand der barones die zij hera goedhartig toesteekt Ook Ilse en Stefanie zeggen hem nog eenige laatste woorden maar EUa blijtt roerloos zitten en staart op den kleinen Undetak in hare hand De heer Von Wellner is niet op zijn gemak en schijnt opeens veel haast te hebben want hij buigt nog eens vluchtig prevelt iets van een bevel van den nieuwen landheer dat hij opvolgen moet en verdwijnt in het gedrang der altijd door toeschouwende landlieden Nu in Godsnaam vaarwel Hef oud huis vaarwel De zweep knalt nog een laatst gegroet en geroep de paarden trekken aan en luid snikkend drukken de dames de zakdoeken voor de oogen Alleen EUa niet Straks als versteend kijkt zij neer op de lindebladeren in hare hand fJTordt vervolgd