Goudsche Courant, zaterdag 30 maart 1901

weging tegen de conventie wordt daar zoo algemeen en krachtig dat de Chineesche regeering aan het aarzelen is geraakt Want zelfs d verYreemding van Basland s vriendschap zou niet opwegen tegei het te loor gaan van den invloed van den Trpon in Middenen Znid China en misschien wèl van de dynastie De Standard verneemt uit Tientsin De expeditie die uitgezonden is om wraak te nemen voor het vermoorden van denüendeling Stonehouse heeft de dorpen aan woer zjjden van de veerpont waar men Stonehonse s Igk vond in de asch gelegd Iti is vermoord terwgl hg bezig was lieldegitten onder de Chineezen te verdeblen De publieke opinie keurt dergelijke t4 htigings expedities waarop men onschuldig m straft maar de schnldigen niet trelt al bok vindt men het verkeerd dat zendelingen iet binnenland reeds intrekken zonder deft afi op van de crisis al te wachten Het verluidfi dat de Chineesche regeering 50 000 man meuwe troepen aanwerft om de forten vanj de Jangst te verdedigen FejlNKrI JuUrouv Lucie Fani nog niet i eet of ze devaders nu reeds wel den koning van Ei gelai door de vermeldiïig hebben gmaaakt leg brieven d or z n moed dent Faurlé I l De rpmoerigheid schijnt nu wel in delucht tel ajtten in Frankrijkf ztiidolSk deel Te NaMI hebben nu weer een duizendtal hand B l S w inkelbedieadeni een rttstig slag mensèhen anders I gevolgd door eSn enorme menigte M de arbeidsbeurs eeiil optocht gehouden door de voornaamste straten hun ontstemdfaeid uitend tegen iWinkeliersIdie hun zaken Om halfacht nog niet geslotenjhadden en tegelijk propaganda makend voorde invoeriig fan Zondagsi nst De politie bad zich klaarbiykelij een te moo el voorstelling gemaakt van Je vredelievendheid der betoogers want optrekkend met ejen roode vlag aan t hooldj werden er he l wat winkelruiten vernield i door de lui terwijl ook passoerende trams het moesten ontgelden DUITSOtoiSD Baron Von Stumm de kortelings overleden groot industrieel die bij wjlen even aartsvaderlijke aanvochtingen kon hebben als de tegenwoordige keizer en dan ook b zonder bij Wilhelm II in de pas stond heeft door zijn practisch beleid tegenover zijn werklieden vjjftieu millioen mark saamgegaard Het hertogelijk echtpaar van Lnxembnrg viert 23 April a s te Abazzia in alle stilte zjjn gouden huwelijksfeest De keizer die langzamerhand dan toch weer opfleurt en eergisteravond in den koninklijken schouwburg te Berlijn een vertooning bijwoonde met lijn vrouw gevolgd door het gebruik van oen avondbroodje in het theater zal zgn oudsten zoon 23 of 21 October TUd vai ttreeiwlcl B K 7 8 T 44 14 8 17 8 81 8 14 l ll 10 18 ie 4 II il 8 84 J 10 19 f 8 8t t 10 80 8 41 J 10 ST 8 i0 8 6 9 8S 10 80 10 41 11 01 Ü 47 8 4 11 81 f 11 4 Ulrecte SpoorwegverblndingeD met GOUDA UlDterdle§8t 1900 1 t I 1 SOUOl SOTTIKDlHiü r aai o nu i o 0 5 io 6 11 08 11 6 18 U 18 68 1 87 8 18 8 8 18 sÓ 4 89 4 64 6 88 6 18 6 01 r V V 6 18 V ff r 9 89 8 61 4 08 6 87 6 41 8 89 1 68 6 10 7 48 1 08 8 J0 7 67 Diiudat nduguha ntonrtiljattai i raar ia a H T rbü S fa i ti üi B Hallnaiaka Spaar l Blln ni plaiiiaEt airii i 1 tUw M X 4 89 t 4 47 6 41 1 46 S 4S 4 08 4 34 6 86 04 fff 4 44 g g f fff 4 61 ff t fff 6 0 tg 6 07 6 18 6 41 84 7 47 6 07 SOTTKKDiH SOtlPi i a f tKS 11 81 11 46 18 10 f 1 48 f 1 64 J 8S 8 14 f 4 f f f f f 1 68 f f f f 03 f f f 1 09 po 8 81 i Ot 4 0 4 84 riltra aapplamaitbairiii aa la Campa ia te War Uta All 1 a Sa kUaaa altr iMM ItoJtaliat a da laa kan Jat P toi B E U J h y OOUDi DBN a i8 10 19 10 69 11 8 1 1 18 88 18 6 1 68 1 8 46 11 11 f f l l f f 11 8 f 1 81 f f 11 88 ff 86 fff 10 4 11 41 18 0 18 46 18 68 1 40 8 80 8 48 4 16 6 13 6 46 6 8 9 t8 10 60 ll l jl8 14 O M Oi U rKlU H 1 vlaaram B 18 00 18 87 8 16 8 18 4 38 6 68 6 80 7 10 7 88 8 88 86 8 40 3 8 11 7 33 U 3i 1 09 3 03 3 46 B 04 8 80 7 00 7 64 8 08 V ut C 81 7 16 8 10 8 7 9 18 9 81 U 1H8 8I lt 6 I 1 8 10 8 84 4 41 8 11 8 81 l km W 6 84 8 47 7 80 8 6 8 46 9 80 9 4 11 30 1 4I 1 M 8 40 3 8 49 8 01 88 8 7 86 8 6 10 0 aoud 7 08 7 31 8 18 9 1 9 89 10 18 10 3t 18 11 IJ 8 8 4 18 4 34 6 47 7 7 64 8 08 9 1 11 8 11 88 l o 1 48 3 08 8 1 4 0 4 48 6 48 5a 7 OO 7 63 9 01 U 10 06 10 48 4 SR 7 84 9 8 II 07 1 36 4 38 9 88 18 8 68 7 47 8 83 0 10 10 10 66 1 6 07 8 44 8 0 87 10 83 11 6S 18 87 J o 7 M lil 1 l M 11 77 1 3l l 61 1 8 40 8 64 i ï 6 80 8 1 7 84 7 4 8 8 39 10 07 1 H S Maart jl is den Amstel te April persoonlek te Bonn als stndent insUlloeren BINNENLAND STATEN GENERAAL T w B B u K u M m B n Zitting van Donderdag 28 Maart Bij de behandeling van het militiewetje tot verlenging der wet tot tödelijke versterking der militiewet met een lichting vroeg Dr Kuyper inlichtingen omtrent de plannen met de legerwetten Wil de Eegeering daarmee voortgaan dan kan zij tijdelijk bestendigen den toettand door haar zelf onhondbaar geacht adders is dit ontwerp met mogelijk Ook onttreekt de ministor van oorlog opiihet oogenbuk hier Verspreide Berichten De minister Man financiin antwoordde dat Ke ichtige redenen hem beletten op het Jjpogenblik omtront de crisis en het aftreden van den minister van oorlog of dieni vervanging mededeelingen te doen Hij hoopt binnen niet te l ng tpbestek dit te kanneu d n 3 ilinister Bprgesius oi tateerde dit het wwje zeM oedi behafldeld kon worden en geheel in de richting lag der BpgeerÉg vertelt a dat ze ideukschrif ttn haars al uitgeven zoodat onreclit is geschied lat hij bpzwaar zou Dr Kuypei hernam ffat feitelak bl j tAlat da crisis nog niet uit il Hy hield zgleifbezwaren vol en achtte et Mrkeerd vaeitien dag n niets mede te deefen omtrent aene crisis en de plannen omtrent de lege iieiten Ie nuDii e lclit tot presi Het ontwerik is daa n aangen fme Kot 54 tegpn 9 sténmen Ml Tal vaw ontwerpen Wden verd rJbog aangenomen ol a de overeenkomst met Bel gië betreffend vrijdom i an militieplicht een ontwerp tflt toekennilag van onderstai aan flgmond 4pn Zee en lïen betreffende pensioenregelittg der f ledon en ambtenari van de rijksvefzekerlttgsbink waUondelook de wiskundige adfvisAf is gebracht Daarna werd het debaW 0ver de Wonii wet voortgezet Il De art 27 en 28 rakqnde reserveen van gronden door gemeentebesturen Voor d aanleg van straten n pleinen werden go jtj gekeurd S Voor parken heeft de regeering de bevoewheid teruggenomen terwgl door aanneming van het amendement Fgnappel die bevoegdheid is uitgebreid tot grachten Vervolgens werd behandeld het aangebonden art 14 der woningwet dat de regeering wijzigde in dien zin dat voor het aanbrengen van verbeteringen door burg en weth worden aangeschreven do eigenaar der woning of degene die tot het aanbrengen Mt verbetering bevoegd is Besloten is tot toelating als Kamerlid van den heer Den Hertog De heer C van der Linden directeur der Nederlandsche Opera te Amsterdam heeft den Haagschen gemeenteraad in aansluiting aan zgn adres dato 16 dezer bgaldien de raad alsnog mocht besluiten om den Koninklijken Franschen Schouwburg na 30 April a s zii het dan ook voor korten tijd in gebruik te honden het volgende voorstel aangeboden 18 68 l lO 1 17 l 9 67 10 86 11 08 11 09 11 19 11 8 11 86 9 84 9 88 8 88 a 40 8 60 8 67 9 06 7 86 8 81 Qiiudi UoordreoU Kieawnknk Otpelle Botterdun M RottordamD P Botterdam B 6 68 7 11 door 7 18 7 88 7 86 96 7 44 11 60 18 84 10 18 10 6e 11 16 11 86 9 89 9 46 8 64 9 03 8 09 10 08 Allen 11 ia 8 klun Eitn kijlxblaii Op aw traiui igi Zondai Huad au 9 40 9 48 7 68 46 8 66 4 48 6 80 07 7 18 4 68 6 41 6 01 6 61 I 6 11 a 04 I 6 17 10 6 88 7 8 EotlerdMa Beun Rotleniam D P Botterdun M Oapelle Kiouwerkerk Uoordreokt Soudi 10 18 10 8 10 88 10 48 10 49 8 89 9 18 9 47 7 48 11 68 U 0 18 81 8 04 8 84 9 00 9 89 10 08 10 1 9 11 9 81 10 00 8 87 8 41 8 68 9 0 8 149 08 9 19 Gouda ZeTeali M ni SoatermeerZeg Voorburg H ge 7 18 7 88 7 8 7 68 7 68 Hij verklaarde zich bereid de exploitatie van den Koninklijken Franschen Schouwburg Voor Zoete Zeveuh l 8nud PaailUtial ap aan laap kan uiat gankaia troilaa fi B 3 10 69 11 1 11 14 11 47 10 14 Ooadlu 6 80 34 7 46 8 1 9 07 Oadew 6 36 Woerd 6 48 8 38 10 4 Utreokl 8 08 7 04 8 18 8 68 9 3 10 14 T UirMkt Wosniea Oudav Oonda y te aanvaarden op de door B en W gestelde voorwaarden zonder subsidie wanneer de stad dan voor hare rekening neemt het onderhoud in en uitwendig van het gebouw de centrale verwarming en de electrische verlichting Hij verbindt zich driemaal per week Maandag Donderdag en Zaterdag operd voor l9stellingen te geven groote opera hoofdzakelijk en opéra comiqne terwijl hiJ de Dinsdagen Woensdagen en Vrjjdagen beschikbaar zal stellen voor voorstellingen deï koninklijkevereeniging Het Nederlandsch ToKineel en de Fransche Opera ï j De minister Pterson heeft gisteren opeen vraag van den heer Kuyper aan de Tweede Kamer medegedeeld dat hij over de vervanging van den minister van oorlog thans nog geen mededeeling kon doen maar hoopt i dat binnon een niet te lang tijdsverloop te kunnen doen Wj meenen hierin een bevestiging te mogen zien van de waarschijnIjkheid dat de taak van de verdere verdediging der legerwetten eerlang door een nieuwen minister van oorlog zal wórden overgenomen Men meldt nit Apeldoorn Generaal Kool was op audiëntie bij H M de Koningin i De Maas en Roerbode deelt mede dat het plan bestaat dat biJ groote manoeuvres van de 3e divisie ond r commando van generaal Schneider m Maastricht te honden de Koningin zal tegenwoordig zjjn tènejude dan Prins Hendrik well aas de mmeuvrei zou Aeflnem n alsfhet ware a het leger voor te stellen De giioot o revue tial Maastrichf de tro 4 g houden wori lén znllen OpgesteJ den op de bonlevVrdi én door de 4raat optrekken omj te aeflleeren lan stadhuis waar de Koningin en Prinq Hef drik niet den generaleU staf mun standplaatsen zullen hebben ij IVan betrouwbare zijde jWordt ook a d dat blad verzekerd dat de Keizer van Duitschland welke tegen di n tijd te Aken zal zijn aan de slotrevue zon deelnemen Gemengde Berichten De politie te Ludwigshafen aan den Bjjn tegenover Mannheinuj heeft een steker in handen gekregen zekeren Wilhelm Damian die in de laatste we en ell meisjes s avonds met messteken in het onderljf meer of minder ernstig gekwetst had Hij is slager van beroep en men verdenkt hem ook van twee sexueole moorden een op een dienstmeisje en een op een meisje van zeven jaar die daar een paar jaar geleden zijn gepleegd Sen offtcieel telegram meldde eergisteren Generaal Van Heutsz heelt zijn dienst hervat Nadere berichten uit Brig vermelden dat het gevaar bij Simpeln nog niet geweken is Ter plaatse waar de gletschers met rotsblokken samen losgebroken zjjn ziet men het gletschergebied nog doorsneden door diepe spleten zoodat bij dooiweer wel nienwo af 7 17 Tiaa Taraa 4 19 4 60 6 86 f 6 08 f 6 i8 ff 6 87 f 4 46 6 3 6 66 6 4 il 7 1 16 49 7 67 8 8 10 87 11 081 19 68 8 48 11 01 6 11 98 11 4 j AaoKevaogen 1 schnivingen zullen volgen De neergekomen massa ligt 100 meter hoog in het dol en alles is saamgevroren tot een reusachtigen klomp van gs sneeuw en steengruis Men is aan het graven geweest om de Igken der verongelukten te vinden doch tevergeefs Woensdag is men begonnen door de neergestorte massa heen een pad te l akken voor de post Men hoopt daarmede Zaterdag gereed te zp Duizenden meten om Simpeln heen ligt een veld van bijna onafgebroken neerstortende lawinen In de algemeene vergadering van aandeelhouders der Rotterdamsche Passage Maatsctiappij alhier beeft het bestuur mede gedeeld dat in verband met de demping van den Coolsingel èA het dientengevolge te verwachten grootere verkeer door ie Passagel de na enoeg versleten hardsteenen trappelt aan de Vestzjjde door trappen vari Zweedsctt graniet dat zooveel duurzamer is tnllenj vervangenl worden en dat deze nieuwe trapit pen over de volle breedte van rnim 5 metel worden gebouwd Daardoor zullen de zand steencn basimente met leeuwen de hin j derlijke l nningeb verdwijnen en ook is t ïelang van het openbaar verkeer de fo tei met balustrade in het midd van f P slge wordan opgeruimd Hen reiziger Ie klasse met be8tennnin Miiestricht nit de richting Holland komend stapte Maandagavond te Boxtel in den naaf iennep veKrekkehdeu trein Of men hem dp al duidelijk maakte dat hij verkeerd was het mo bt niet baten hij hield stokstijf vol fat hij in den gobden trein zat Ten slotte Werd de politie geroepen die hem niet zonder hevigen tegenstand uit de coupé verwgderdei i met het jammerlijke gevolg dat hjj ondeff de worstelingt ean been brak Het is gebleken te zjjn een luitenant V an het O I leger Met den trein vervoerde men hem naa den Bosch waar hg opgenomen werd in he gasthuis Mep vermoedt dat zijn geestvei mogens niet iU orde zgn In 1900 zgii de volgende koloniale troepen naar Zuid Afrika gezonden uit Canada 136 officieren 4n 2924 onderofficieren en manschappen Nieuw Zuid Wales 187 officieren en 2503 minderen Victoria 81 officieren en 1348 minderen Queensland 69 officieren en 1053 minderen Zuid Anstralié 31 officieren en 543 minderen West Australië 24 officieren en 450 minderen TasmaniS 14 offloieren en 288 minderen Nieuw Zeeland 82 officieren en 1705 manschappen De zuidelijke staten van Noord Ameriks ziJn door een paar orkanen geteisterd waarbij bonderdeii menschen omgekomen moeten zijn en ongeveer duizend werden gewond Te Birmingham alleen zjjn 25 menschen gedood De stoffelijke schade moet ook zeer groot zijn maar wegens verstoring van de telegrafische gemeenschap ontbreken tot dusver nauwkeurige mededeelingen 9 18 f 10 88 4 10 81 f 8 17 f 8 17 f f 89 7 0 7 68 8 11 8 88 8 f f f ar 9 48 4 af 8 61 10 08 7 08 7 8 1 10 8 48 9 47 10 0 10 16 11 M X 9 68 10 18 10 48 11 89 6 10 08 10 17 10 8 10 84 8 01 8 89 9 17 8 18 8 84 1 88 F 8 48 8 S 9 4 10 11 11 11 67 in l In den omtrek van Krefeld van Keulen en van Brussel heeft het zwaar gesneeuwd De weigering van de werkgevers te ii rseille om het geschil te onderwerpen aan de uitspraak van een scheidsgerecht heeft bij de stakers meer ontmoediging van toorn gewekt en het gevolg is geweest dat meer en meer arbeiders het werk hervatten Eergisteren werkten op de kaden bjjna 3000 man De stakende bootwerkers zgn vooral teleurgesteld over hot betrekkelijk germge aantal arbeiders uit de andere vakken dat gevolg heeft gegeven aan d afkondiging 1 er algemeene werkstaking Marseille ziet er nu als gewoonlijk nit het tramverkeer en het verkeer met eleeperswagens heeft weder geregeld plaats zonder dat incidenten van belang zich voordoen De bakkeTsgezellen hebben bijna overal den arbeid hervat Verscheidene schepen hebben eergisteren naar Corsick en Algiers kunnen vertrekken doordat artilleristen kolen aan boord hebben gebracht Men verwacht algemeen dat de staking geheel zal verloopen Het stoomschip Patria dat uit NewYork kwam is gistermorgen te Marseille aangekomen Het schip had te Napels niet kunnen lossen doordat de liootwerkers aldaar weigerde aan boord van de Patria te werken Het schip vertrok daarop van Napels naar Algiers waar he 50 Arabieren aan boord nam die gisteren te Marseille aan het lossen zgn begonnen Gisteren i gn de socialistische gedelegeerden der stakers te Parijs aangekomen Vandaag zullen zij in het ministerie van binnenlaudschen zaken een onderbond hebben met den premier Waldeck Rousseau en den minister van handel Millerand Alle senatoren en afgevaardigden van Bouchos dn Rh6ne zullen de delegatie naar het ministerie vergezellen In de Kladderadatsch kpmt een gedicht voor dat aanleiding is geweest voor de Dnitsche justitie om op dit nummer beslag te doen leggen Wjj lateq t hier volgen Ein Trngbild hat die glaub ge Welt ge fft Für knrze Zeit schon sind die B uberhorden Des Briteenvolkes wieder beim Geschaft üud welter geht das Brennen nnd das Morden Vom Feind gehetzt bodrüngt von bitter Noth Noch immer harren aus die letzten Streiter Für ihre Ehre kampfend bis zum Tod Und ihre Fronn nnd Kinder hungern weiter Der wttrd ge Brodrick sprach vor aller Welt En aus 8io dttrfen halb nur satt sich Weil immer noch die M nner stehn im Feld Wird ihnen knapp die Nahrnng Den Frauen nnd den Kindern schaff man Qnal Damit die M nner endlich mUrbe werden Ward wohl von Folterknechten schon einmal Ein Bolches Bubenstück verubt auf ErdenP Es haben von der Schurkerei gehort Doch sicherlich anch Albions blonde Franen Nicht hat ihr ktthles Herz sich drob empört Kicht hat Entaetzen sie gepackt und Granen Und sicher bat davon vernommen auch Den jetzt als Herrscher ehrt das Volk der Briten King Edward mit den wohlgepflegten Bauch Doch bat ToU Seelenrnhe er s gelitten So Schimpfliches ist niemals noch geschehn Wie schamlos es sich zeigt in nnsern Tagon Des Henkers ekler Dienst wird hier versehn Ven Mtlnnern die ein Schwert zur Seite tragen Sieh dentsches Volk dir diese Helden an Dnd wtlrdige dann recht die hohe Ehre Dien Ejiiser muss der ritterljche Mann Feldmarschall aein in diesem R nberheere I De otflcier van Justitie te Rotterdam maakt bekend dat vermist ijjn de navolgende effecten 3 pandbrieven ten laste van de Stedelijke Hypotheekbank te s Gravenhage ieder groot tlOOO 4 pet serie A nos 144 en 146 en serie B nos 922 1 dito Bataaf sche Hypotheekbank te Amsterdam van 11000 4 pot serie F F no 226 1 dito Algemeene Hypotheekbank te Amsterdam rentende 4 pet serie B no 7139 dito Westlandsche Hypotheekbank te 8 Gravenhage f 1000 4 pet serie A no 3737 dito Standard Hypotheekbank te Rotterdam ieder f 1000 4 pet serie A nos 165 en 166 By aanbieding van genoemde stukken of TBD de daarbij behoorende coupons verzoekt de Ottder van Justitie te Rotterdam bericht zoo mogelijk met opgave van den persoon die ze heelt gepresenteerd In den avond van uit de FrinuDgtubt Amsterdam opgehaald het in verren staat van ontbinding verkeerend Igk van een onbekend man lang 1 7 meter baar baard en knevel grgs kaalboofdig neus groot en dik voorhoofd hoog gekleed met zwart vest geruite broek van bruinachtige stof wit koperen onderbroek flanellen hemd wit Hnnen hemd gemerkt A J 6 zwarte sokken en bottines De Commissaris van Politie in de 5e Sectie te Amsterdam verzoekt hen die inlichtingen omtrent dit Igk kunnen geven zich te willen vervoegen aan zjjn bureau Ferdinand Bolstraat no 8 STADSNIEUWS GOUDA 29 Maart 1901 t Nut gaf gisteravond zijn laatste avondje voor dit seizoen en had een zeer gelukkige keuze gedaan door den heer Dekking voor deze gelegenheid uit te noodigen Deze hield een viertal voordrachten die zeer in den smaak vielen bg het niet al te talrijk publiek dat den spreker telkens warm toejuichte lil het eerste stukje Cyrano de Bergerac van Edm Bestand waarin de heer D gedeeltelijk een vertaling van Willem Kloos volgde een van de beste letterkundigen in de nieuwe richting wisten wij niet wat meer te bewonderen voordracht geheugen of gemakkelijkheid om verschillende personen voor te stellen Het stuk speelt onder de groote lui van t Fransche Hof in de zeventiende eeuw en uit hetgeen wij er van te hooren kregen was genoegzaam op te maken met welke liefhebberijen de groote wereld zich toen vermaakte Jammer was het dat Cyrano zijn Roxane niet kreeg na zooveel liefde en opoffering maar es hat nicht sollen sein Een zilveren Bruiloft van Margadant met hier en daar een verandering was niet minder aardig terwgl twee andere stukjes van den spreker zelven mede zeer in den smaak vielen We stemden dan ook gaarne in met den Voorzitter die hoopte nog meermalen den heer Dekking hier te mogen begroeten Hoopte zeide hg want door toevallige omstandigheden was t Nut te dezer stede nog in staat geweest te doen wat het dezen winter gedaan had Of bet nog meer gedaan had dan publieke vetmakelgkheden geven werd ons niet gemeld maar wel dat de werkkring zich heel wat verder uitstrekte te vèr zelfs om dit op een oogcr blik te zeggen en hiertoe is een groot aantal leden een eerste behoefte en deze laten zich nog altijd wachten Had de heer Dekking lich niet laten ontmoedigen na den vorigen keer vier jaar geleden toen hij voor een publiek van 13 zegge dertien personen optrad de Voorzitter hoopte dat het ledental dit jaar aanmerkelijk zou stilgen waardoor t Nut beter aan zijn doel zou kunnen beantwoorden In de gisterenavond gehouden algemeene vergadering van de leden der WeerbaarbeidsVereeniging Burgerplicht werd de rekening en verantwoording over het afgeloopen boekjaar goedgekeurd Tot bestnursledeu werden herkozen de bh H van Wijngaarden en J van Os en gekozen in de plaats van den heer A J Lafeber dje de gemeente had verlaten de heer J Schenk By de gehouden herstemming voor een lid der Prof Staten van Zuid Holland in het district Oud Beijerland is gekozen de heer J L Verhoeven antir Tengevolge van deze verkiezing is de politieke verhouding in de ZuidhoUandsche staten aldus geworden dat er van de 81 leden er is thans 1 liberale vacature in Leiden door het overlgden van prof Van der Lith behooren 44 tot de liberale en 37 tot de anti liberale richting Bij de a s periodieke verkiezingen voor de Prov Staten moeten aftreden 25 liberale en 16 antiliberale leden In het district Qonda treden af de heeren Noothoven van Gopr van der Straaten en Hoogendgk Amsterdam 25 Maart 1901 Als nieuw ingekomen wijzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad van de Commissiebank vermelden wg U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Maatij Buiten Amstel 43pCt Weltevreden ex Mg v Bwt 105 Cultuur Mg Kagoe Enak 20 SodembahlegerieSO Tjiiaroenie Landbouw Mg 75 Koetei Exploitatie Mg 80 Koninkl Mg de Schelde 75 Nederl Indische Gas Maatg 43 Handelsverg Holland Bombay 25 Mg tot expl van Graansilo s eu Pakhuizen 72 i MiJ voor Hypoth Credietin Nederland 130 Mjj imst Goederen Vervoer 97 fl Brand Mjj te Amsterdam 110 Levensverz Mij Dordrecht 140 1 Utrecht 175 I Nederlandscho Lloyd AANGEBODEN 60 Aand 1 Residentie Bank 105 pCt Utr Mg tot eipl v bwtr 105 Cultuur Mg Kajjoe Enak 26 Kamboeng Tabak Mg 60 n Cultuur Mij Senembah Pref Serie 75 f Cultuur Mjj Senembah Ie Serie 65 jj n Mg tot expl van Graansilo s eu Pakhuizen 90 a Poolsehe Koffiehuis 90 Mij Arost Goederen Vervoer 100 HoUaudsche Brand on Le vensverz Sociteit 118 a Tilburgschd Waterleiding Mg 82i DE GROOTSTE S0BTBERIN6 Hseren Mode Artikelen ook voor het aannemen vind men bg A VAM OS Az Md TaUleur Kleiweg E 73 GOUDA Telepkotm Ulo 31 Beurs van tinslerdsiin Vrkrs Slotkri 78 7 i D21 92 1 l l 92 9 l 90 81 m ♦ 60 96 11 98 i 67Vii 93 14 27 4 100 3 l 88 881 76 4S0 S6 MAiET ClDIILUlD Jen Ni il W 9 iVi dito dito dltc 8 dito dito dito S Hossaa Ubl Oouill 1881 93 4 TU IB In ohr TlUK 1808 81 6 OoSTlNU Obl in i apisr 18S 6 dito ia EilveriaOS 6 PoattJeu O 1 met coupou 8 dito tiokel S ROBLiND Obl UiuiieDl 1894 4 duo Qoooos 1880 4 dito bil Rothl 1889 4 dito bl Hop 1889 90 4 dito in iroud leao 1883 6 dito dito dito 1884 6 ÜPAM s Ferpct Bobuld ISSl 4 TcRKliJ Gepr CooT leea 1 0 4 6e I eoiniï aerio u Gec leeiiin BeneO ZuidAfb Kp V oblg IMH Uliloo Ub It Sob 1890 6 VlHiZUILA Obl t oolirp 1881 Amstird h Obligation 18U5 8 RoTTlKUAX St l leoii 1894 3 NiD N Air Hinilols mod Arend b Tab M Ooruaoiitoti Ueli Maatachapplj dito Arii Hypotbeekb paudbr 4Vi 5 lOlVa 194 Cult Mij der Voratenl aaod s Qr Hypotbiiekb pandbr 4Vi Nederlands he bank aand Ned Handalmaataeh aito I N W i Pao Hyp b pandbr s aott Hy otheukb panilhr 4 lOlV 91 Utr Hypotheekb dito 4 OoSTHNK O 8t Hon 2 bank aan i RuBL Hypotheeltbauk paodb 6 AllBRlKA Equt hy potb pan lb 4 68 s 110 lil 817 158V 100 SS 6 104 96 Maiw L O Pr Li n eert 6 Vüii HoU IJ Spo ir Mg aand Mij t l Eip V 8t Sp aand Ned I d Sdoorweg m arid Ned Zuid Afr Spm aand A llto dito uto 1891 duo 4V8 lTiUj8poor l 1887 9A l olil Zmd U 1 9p mij A H bl 8 ioL s Waranhau Woenen aand ftrsl Or Rn a 8p Mij l obl 4 Bal iache ito hb d I Fa towa dito aand 6 SSV 100 9 Iwaig l ombr ditu aand 5 Karak Oh Azo 8p kap obl dito dito oblid i Ajisiixa Com P o Sp Mij obl 6 ill 140 37 108 94 1041 Cbic il Nortb W p Ci v o i Hit dito Win St l etor öbl 7 Denver k Rio Gr Sp O oen T a Utinoia Central ob i foud 4 liouisT k Na hailli Oer r aan 1 Meiii O N Spia M i Ie hyp a 9 SI 1081 7 m 108 10 9S 100 1171 117 101 S4 MilB Kan T 4 pCt prof aand N York Onlas o k West a nd Pnnn dto Ohio oblig t 104 Oregon Calif e byp in rood St Paul Minii k Manit obl ün Pao Hoof lijn ob ii 6 dito dito Li io Col lo byp O 6 Oa N Gan South Chert r aand Vin 0 Ball il Na lo h d o O Amaterd Omnibua Mij aand Rotterd Tramwe Maala nand Kin Stad Amsterdam aand S tad Roiterilam aand S BlLOil Stad Antwerpen 18 7 Siad Brussel 1888 HoNo Theiss Regullr G selsoh 4 Ouail Staatsleenig 1860 6 K K Oost B Or l880a Span Stad Uadfid 8 1863 N D Vor B 2 A h SdooI oert Oiitvan ren de IVouveauté s DJ TAlLORfflADECOSTUfflES Capes en Re renmantels D SAM80M Hurgertfke Stand ReeuwUk OVERLEDEN J van Es wed G Schouten 75 j GEHUWD A Schoordgk 26 j en P Hoogendijk 33 j Ai vi iiTi f Tii i AvoDdschool voor Ambachtslieden TEiriOONSTEWe TEEKENINGEN EN BOETSEERWERK door de leerlingen in den Oursns 1900 1901 vervaardigd Toegang voor belangstellenden op DINSDAG 2 en WOENSDAG 3 APRIL des avonds van T O nur EEN NET JONGMENSCH grondig bekend met Administratie Correspondentie en Expeditie vraagt een betrekking Hoog salaris geen vereischte Br ir P H L POÜSSENOUW Bergstraat 7 Rotterdam IN HET GOÜDSCH Verliclitiiigs Magazijn De Avoiid§ter DUBBELE BUURT zjjn heden ontvangen de veel verbeterde GA5 FOllINUlZEJ met goed werkende OVENS van al f 30 en hooger Specialiteit in HARDE en ZACHTE KOUSJES tegen concurreerende prjjs Zeer billgke voorwaarden voor ABONNEMENT van GASGLOEILICHT daar een goede verlichting hoogst aangenaam is en men daarvan verzekerd kan zgn n Opgaven worden gaarne verstrekt door M M VAN LOOIV Tel No 117 Gasfitter Wie zeker zijn vu d Echte Eikel Cacao te ontruigen taaunengesteld en na vele prmfiiemingen in den handel gekomen ondei den naam des uitvinders Dr Miohaelis vervaardigd up da beste machines In het wereldberoemde tabblisaement van Qebr StollI W rok te Keulen tIaClM J F mie SLeD Bikel Cacao In vierkanten bonen Deze Eikel Cacao is met melk gekaakt een aangename gezonde drank voor itgelijbach gebruik een i 2 tbediprii va t p Bder voor een kop Cbooolatt Al goneeakracbtige drank bij tval van diarrhee slechts met water t bralken Verkrijgbaar by de vwmauail H 1 Apotbeksrs eu Ko T pmümi f 1 80 cTaSö e ass Oenenalvertagenwoordifar voor Sederland klh MattenMMit Amnterdam Kalvoiatraat 103 thxatfi Wmdtrbalïtm In do geheele wereld beleend en ireroemd Onorortrolfen middel tegen alle Korst Long LeverVaagzlekten enz Inwendig zoowel als ook uitwendig in bijua lie ziektegevallen met goed Kevolg iian te wenden l rijs per flacon t 1 per post 1 IS Thierry s Wondtnalf bezit een alsnog ongekende geneeskraobt en heilzame werking Maakt meestal alke pijnlijke en gevaarTolle operatie gebeel orerbodig Met de zalf werd een 14 jaar oud Voor ongeneeslijk rehouden beencezwel en onlangs een bijna 22 jaar kankeriyden genezen Brengt genezing ea verzacUting der pijnen bij wonden ontstekingen enz Tan allerlei aard Prijs per pot f 160 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker IIEAIRI StNDERS Hokin Amsterdam Waar geen depot ia bestelle men direct aan die Solintienapotlieka dea k IHIMIRY in Pregnde bel KelutK h Oeiteneicli Oeliera proapeotue te outbiejea bij bet Cantraid üepAt Sander akin 8 Anuterdam