Goudsche Courant, zaterdag 30 maart 1901

No 8466 Maandag 1 April 1001 40ste JaargAng mimm courant Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken O o b s felefoon o 8 De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlpe Nommers VTJF CENTEN Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 9 V O o a Aandacht gevraagd voor BLUTSSENs GRATIS TERL0TIN6 HEDEN Zaterdag EINDIGT de uitgifte van aandeelen in onze I6e verloting De trekkingslijsten zijn binnen enkele dagen in al onze winkels verkrijgbaar A s MAANDAG BEGINT de uitgifte van aandeelen in onze 17e verloting bestaande uit 50 buitengewoon groote kostbare PIECES DE MILIEU iDronzen Ijeelden met kristallen schalen op onyx voetstukken Zooals bekend geven wij behalve de bekende directe cadeavx of bekende bon aandeelen in onze verloting gratis aan de koopers van al onze artikelen uitsluitend in onze in de provincie Zuid Holland gevestigde eigen winkels OiitYangeii een groote CollectienienweluxeenliiLisliouclelliketoegiftartikeleii A BLüYSSEi ZOI El De eenige fabrikanten die rechtstreeks aan particulieren verkoopen zonder tusschenkomst van agenten grossiers 01 winkeliers in eigen winkels HET WAPEl VAM ASTEH Te GOUDA uitsluitend WIJDSTRAAT 160 Erftims telekendorp De Notaris MONTIJN te Gouda lal op WOENSDAG 17 APRIL 1901 v m lOunr a d Bonwmanswoning no 18i te Hekendorp bewoond geweest door nn wjlen den heer HDIG UITHOL om contant geld puUiek lerkoopen 10 kalf dragende of gekalfd Jietljeiide Koeien 2 GÜISTE KOEIEN t4 1 4 KALFVAABZEN 6 JS@S PINKEN 1 AFTANDS HIT 2 MESTVARKENS eenige KALVEREN 30 KIPPEN en 1 HAAN Voorts BOUW ÏEIK en STALGEREEDSCBAPPEN Zoomede Meubilaire Goederen fies morgens vóór de verkooping algennmmerd te zien I Hat bMtt onichadelykate n k makkslyktte poftsmlddel TtMr Heem en vooral óvom en Klndereetaoanwcrk UdeApprttinTvaoCII MUHir fc C Hllll Seyth Str 14 Men Wtte oei op naam en fabrlakamertc A VAN DEN BERG Slager ITIENDEWEG D 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concnrreerende Prjzen BIEFSTUK 55 et per 5 Ods Aanbevelend A V D BERG TIENDEWEG D 73 Te Huur of Te Hoop om terstond te ahnvaarden twee naast elkander staande pracMige Paklmizen gelegen te Gouda aan de Turlsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Drnk van A BRINKMAN Zn Gouda Kort overzicht onzer Prijscourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 flè s ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH lo Tnrin 1 60 flesch BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC è l 1 75 1 2 25 f 2 75 1 3 26 f 3 76 en 5 COTcH WHISKY 2 26 § Per Fl Per Ank 46 Fl I LISTRAC 1 n 66 Nto 1 27 75 fi d CHATEAU VALBOSE 0 76 31 o 5 St ESTEPHB 0 85 36 h 3 St EMILION 1894 L 42 wr 2 PAUILLAC 1893 1 25 63 mh S GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 § t I SAUTEBNE 1 42 g O ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 gS BOURGOGNE 1 10 47 B aj De flesschen zijn in de prjjzen begrepen en worden i 3 ets per stok teruggenomen Bg elke hoeveelheid verkrjgbaar bï De arma T CREBitlS Gouda Het groote aantal zenuwkwalen ▼ an 7einxi hQofdi ijn af tot de voora fga n n de kea tee kenen vaa ap l zla herBenberoerte toe trotiseres nog iteeds alle middelen door de medlBpha weteoachap aangewend Kerat aan den nieuwen UJd komt J J V i P maken van den eenvonJigiteu weg nauelUk langs de hnld miib phviio oglBotie ontdekking gedaan heeft die na honderde proeTnomingon thans over de geUeele wereld verbreid ia en terwUl nlJ fn weteuBohappeiyke kringen de hoogste helaagstelüng wekï tevens eene weldaad blijkt te Ijn voor de un enuw walen lijdende meaicïiheld DeVo geneiawijM U lütgevonden door en gewezen orflcler van GeKondholt Dr Homan Welismann te VÜBhofen en bornst op de on dervinding opgedaan In eeae bO Jarlge praktijk Hoor wttsafbinc van het li ord nmnal per ilns worden dimrf oeges hlhtest tr n d ar d bald nmlddcIlUk Mn hetaennw K Btel meden duf UI Met deae faneeswjM werden werkelijk schlttsrende p milt ten T rkr n sij maakte soovoel opgang dat van een door den uitvinder jesehwven wcrkl OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE M oorkomiBB oeneilnfl binnen kort tqd reeds de lle druk verschenen is Dit boekje bevat niet alteM Tor tut ifMts pnfc liek verstaanbare verklaringen omtrent het weien der nmuwere therapie en d daarmede elfs ib wanhopige Kevallen vttrkrpgeu nitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke ver handelingen uit de nioili cliv l l ieh die aan deze ganeeswui o gewijd lija oomede afBobrift van tal van getnigachnfton van liooggnplaatste genesBknudigon onder weke P Minlire ms ir prorsisor aanilj polykllniektsParlts fue RouBomont 10 Gtelngrstier med dr praklliesrend aenecshsar aan hel krank zlnniBen oeitlcht ds Charenton SanitatirathDr Cohn te Stetl n Qroiimann med dr arrend arta telohUnaen Or P Forettlar Deneeshasr itlreateur van het hoipltaal te Agan Qaholmratft Dr Sahgrini kastaal flutenfals Bad Ems Dartel med d geneathBar ritrteleur dar ealvano lherapeutiaotiB InriDhting voor zonuwlljderi ta Parijs rue 5t Honore 334 Consul von Aschenbaoh mod dr ta Corfu Dr Buabaoh arroed aria da ZIrknIli Otaerita btirzl iechl mod dr la Wacnen Dr C Qongavel la U Fnrrlörs Eure lid van den Conseil Central d hyglins i1 de Santé In Frankrijk en vfie naeren Aan allen wier ii nnwK9lel m er nf mlndsr anrcdann of snn afftfnaamd rennwaelitlichcld lijden Pirv n dekenteekenen iJn ohroniaolie tioofdpljn mlaratne lOhate hoofdpiln blaedandrang irootaprlkketaaarhald BelaagdtiS d slapeKiSlIield iDhaRtell ke earuat en onbehagalllke tasi1a d verder alle zieken dia door beroert getroffsn weiden ranog lijden aas de gevolgen daarrtn Eooals vertammlnean oawsrmeBan tat sprekan rwars lonoMl moelen k allltksa atljftield dar flewrlDhtan mat vnorldurende plin plaaUell kB twakte venwakklnB an sthsugsh eni O alj die reeda onder geneeiknndige behandeling geweest zijn maar door de b eadtl middelen la onthondliigsan as k Ddv t rknar wnlven el t nep eren atoomlooi at teebaden een genWng of iMaiglng hoonar kwaal nvonden hebben en ten Hlotte xij die vreea B voel n wr beroerte n ouitoe reden bebbea wegena veracbUnaelen als zioh aanhoudand angatig vDalM vtrdoavlng la kat haafd haftritUa siet daliailglisld Ikkarlngan an donker wordsfi voor da oogen drukkanda p la entfar fiat vtaHiaafM Waa bi da aorsa hal voa sa van krlsHlInit In an bel slapen van handen aa vostan kmn al daze drie Mtaforiin tui BWlÜders aU ook Mn Jonse malslsa lijdende aan bieekmoM sn kraehlelooahafd ooE ui ezonde lalft aan jongs personen dis veel mal hel haofd werkia en geebtelljke re otle willen Toerkontan wordt dringend aaageraden zich het boven Temelde werkje aan te sohaffen hetwelk op uuTraca fcoatalooa ea ffaneo ver tanden ordt door AiBaterdanit door H CLEDAK 4k Co Heillgeweg 43 Rvtterdniii F B van SAVTBW KOLF V ApothekAi Korte aoofiteaK L ntreeht LOBRT A POKTOm Ondegraohi bij fte GurdbniK r vT Op de Jonnte kTglanniMb medifllnale tentoonatelllng la de Dr WelsnHaan wihe vUh door a Hediaobe Jnrlj dl UlTvroia if dfjlllo bakvévmd Ge en O cr CS S O 05 O D s 9 GetroedersSTEElTSMA Bloemisten GOUDA BIEDEN AAN Winterliarde VoUegrondsplanten de mooiste en goedkoopste bloeiende planten Toor den tuin thans planten om gedurende den zomer mooie bloemen te hebben VERDER PRACHTIGE k iiiuiuEN Steeds ruim voorzien van Kamerplanten en afgesDcden Bloemen TELEPH No 114 Geen Engelseh maar EcM BOEREÏÏBEOOD t e nt de K Q A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 FEMSCHB STOOMVEEVERIJ VS ehemisclie WisselierlJ TA H OPPENHEIMEK 19 Kruiskade Rotterdam öobreTeteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepftt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het itoomen en verren Tan alle Heeren en Daraeagaideroben alnok alle Kindergoederen Speciale inrichting Toor het toomen T n plnobemanteU veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden en vrorden naar dt nieawete en laatate methode geverfd ONTVANGEN alle soorten SCBOMSWFJtK Toor het a s Seisoen en voor het Aannemen in het Noordbrabantsdi Schoei en Laarzenmagazijt Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiSn en aa ftem ten w k BultenlaDdsch Overzichl Qelijk een telegram heelt gemeld heelt Ballonr in het Lagerhuis te kennen gegeven dat de regeeriug het niet wenschelv k achtte dat Sauer en Merriman in het parlement zonden spreken over de h i beste politiek tot regeling van de Z A rikaansche kwestie Dat antwoord lokte toejuichingen van de ministerieelen uit Veel luider evenwel waren nog de jubelkreten der regeeringepartg toen Chamberlain antwoordde op een voorstel van 3ir J Leng die wegene Botha s bezwaren tegen Hilner aan de hand deed dat Kitchener met een adviseerenden raad bestaande uit koloniale eerste minieters de vredesonderhandelingen zonde hervatten Chamberlain verklaarde dat de regeering geen plan had Sir Alfred Milner op eenigerlei wjze ter z de te steellen De Hooge Commissaris kan dus voorloopig weer gerust zijn zgn vriend houdt hem nog de hand boven t hootd Seeds werd gemeld dat keizer Wilhelm ten hoogste ontstemd is geweest over den aanslag te Bremen en dat hvj aan het bureau van den Bgksdag z n klachten had te kennen gegeven over de vermindering van eerbied voor het keizerlijk gezag in den lande Die ontstemming bltjkt nu weer nit het telegram waarmee h j een gelnkwensch van de Hambnrg Amerikalgn beantwoord heeft De betrenrenswaardige aanslag te midden der goedgezinde bevolking van Bremen op mij gedaan zal mij het geloof niet ontnemen aan de toegenegenheid van het Dnitsche volk noch het vei trouwen bj den arbeid aan de mg door God opgelegde taak De correspondent van de Ki ln Zeitnng te Berlijn zegt dat de verscherpte voorzorgsmaatregelen waartoe naar aanleiding van den aanslag te Bremen besloten werd reeds toegepast worden Als de Keizer uitrijdt ziet men bona tweemaal zooveel politieagenten langs den geheelen weg als vroeger daarenboven is het aantal agenten in bur gerkleeding vermeerderd Onder de Linden worden de agenten tigzagsgewvjze opgesteld het middelste gedeelte van den weg wordt zorgvuldig vrijgehonden van rjjtnigen en waar de Keizer langs een kruispunt van tramiynen komt zgn nog bijzondere veiligheidsmaatregelen getroffen V Het Amerikaansche detachement dat Agninaldo heelt gevangen genomen bestond uit slechts 80 man De Amerikaansche kolonel haalde het kunststukje waartoe het verraad der inboorlingen hem in staat stelde op het strand bg Baler nit Agninaldo meende toen hij de Amerikanen zag aankomen dat men hem gevangen vijanden bracht doch op een wenk van den Amerikaanechen kolonel werden hg en zijn staf omringd en overrompeld De tegenstand was niterst gering omdat alles zoo snel in zjjn werk ging een Philippijnich officier werd echter gedood drie andere stafofficieren werden met Aguinaldo gevangen gemaakt Verder maakte men bij deze gelegenheid 20 geweren en belangrijke papieren bait Na zgn gevangenneming werd Aguinaldo en zijn volgelingen aan boord van de kanonneerboot Vincksbarg naar Manille overgebracht waar hij gisteren aankwam De Philippijnen aanvoerder werd dadelgk voor generaal Mac Arthur gebracht die een onderhoud met hem had Daarna werd Aguinaldo onder sterk geleide naar de gevai enis in de Andastraat overgebracht Over zijn lot is natuurlijk nog geen beslissing genomen en waarschijnlijk zal het der regeering te Washington wel eenig hooldwat met hem aan te vangen pa staat zg hg Aguinaldo in de iten niet vergeten kan dat hg krachtig meehielp de SpanPhilipgnen te verjagen toen beloften der Ver Staten ontvangen had dat aan de Philipgnen de grootst mogelijke vrijheid en onalhankelilkheid zou wer den toegestaan Het was de verbreking dezer belofte die den patriot Aguinaldo van bondgenoot tot insurgent maakte Verspreide Berichten Fa NKBUK Paul Déroulède is nn met zgn zuster en zijn schildknaap Marcel Habert weer rustig en wel te San Sebastian terng waar hij met de hulp van enkele douches wel spoedig wat zal kalmeeren 1 Oraaf Boni de Castellane heeft besloten maar af te zien van een der Figaro aan te doen proces om schadevergoeding in verband met wat hy noemt eeraantasting waarvoor hg een bedrag van 100000 fr eischte Naarmate de werklustigen te Montceanles Mines toenemen in aantal wordt t revolutionaire element wraakzuchtiger en ze geven hun overkropt gemoed niet alleen lucht in scheldwoorden en vuistslagen tegenover hnn meer werkzame collega s doch de journalisten die naar de meening der nietarbeidenden de zaken onjuist hadden voorgesteld zgn nu ook onthaald op ranselpartijen weinig aanlokkelijke voorproefjes van den heilstaat der toekomst 1 DurrsoHLAK De commandant der marine van het detachement te Peking dat znlk een werkzaam aandeel heeft genomen in de verdediging van de gezantschappen graaf Soden heelt van de Fransche regeering het Legioen van Eer gekregen Een ongelukkige redacteur in mste van het Poolsche weekblad Praca te Posen is wegens aanzetting tot gewelddadigheden veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf BINNENLAND ST ATEN G EN E U A AL T U E K U K HJJWeJI Zitting van Vrijdag 29 Maart Art 29 der Woningwet regelt de bevoegdheid der gemeenteraden om aan hen die aangeschreven zgn verbeteringen aan te brengen in hnnne woningen rentedragende voot l tUn te verleenen onder hypothecair verband welke hypotheek den voorrang heelt boven iedere andere n4 16 Februari 1901 aangegane hypotheek De heer Veegens stelt een amendement voor om den voorrang te doen vervallen Een amendement Van Deinse wil enkel voorschot maken tot bevoorrechte schuld De Minister van Justitie achtte de amendementen onraadzaam en het regeeringsvoorstel het meest geschikt om de nitvoering der wet te verzekeren zonder zekerheid voor terugontvangst zullen de gemeenten geen voorschotten geven voor verbeteringen van bestaande woningen en alzoo art 29 een doode letter blijven en in vele gevallen tot onbewoonbaarverklaring moeten worden overgegaan Door den Minister wordt overgenomen een amend Loeff om den termijn 15 Februari 1901 te veranderen in na in werking treding der wet Amendement Veegens aangenomen met ii tegen 29 stemmen waarna de artt 29en30 worden goedgekeurd Op art 31 overschot toelatende van gemeentegronden aan vereenigingen vennootschappen of stichtingen tot aanbouw van in het belang der volkshnisvesting in eigendom erfpacht ol opstal is ingediend een amendement Schaper om de overdracht in eigendom nit te sluiten dat echter wordt ingetrokken daar gemis aan stenn bleek Interpellatie aanvrage zi n toegestaan Aan den heer Pastoors over de exploitatie der itjktvischhal te Ymnides Aan Mr Harte omtrent de nitzictites betreffende de jfcening van den nieuwen Maosmond i 8 Aan Mr Troelstra omtrent het aftreden van minister Eland en het voornemen der regeeruig omtrent de nog niet ingetrokken legerwet De dag der interpellaties zal nader worden bepaald Bij Kon Besl van 28 dezer is met ingang van 1 April Ie aan den heer K Eland op agn verzoek een eervol ontslag verleend als minister van oorlog met dankbetuiging voor dn vele en gewichtige diensten door hem in die betrekking aan Hare Majesteit en aan den lande bewezen 2o benoemd tot minister van oorlog H M adjudant inbuitengewouen dienst de heer A Kool luitenantgenOraal chef van den generalen stal Gemengde Berichten Voor den internationalen zangwedstrgd te Maastricht uitgeschreven door de Koninklgke zangvereeniging Mastreechtec Staar en te honden 6 9 en 13 15 Jnli hebben zich 37 angvereenigingen doen inschrijven nl 3 v or de aldeeling gemengd koor 3 voor da Ihoogste eere aldeeling 4 voor de atd uitnemendheid 5 voor de Ie afd A 4 voor de Ie afd B 4 voor de 2e en 14 voor de 3 lfji af4 a M de Koningin en Z M den Koning van België hebben prachtige gouden medailles als prgzen ingezonden Gisterenochtend brandde te Etten bg Terborg de kapitale boerenwoning bewoond door P Lamers tot den grond af De paarden konden gered worden doch 20 stnki hoornvee en 9 varkens kwamen in de vlammen om en de geheele inboedel verbrandde Alles was verzekerd Uit Oostenrijk wordt een verschrikkelgke dwaling gemeld Een soldaat Balzer die zgn sergeant had doodgestoken is velzeden week te Krakau opgehangen Nanwelgks had de executie plaats gehad of in de stad Uep het gerucht dat het telegram waarbg de doodstraf in tuchthuisstraf veranderd was nog tijdig aangekomen was maar door een verzuim te laat aan den scherprechter was medegedeeld De Naprzod een te Krakan verschgnend blad zegt dat de telegraflst die in den nacht voor de terechtstelling dienst had behalve voor zijn eigen telegraaf nog voor 30 andere toestellen te zorgen had maar daar hg volgens zjjn instructie het toestel waarmede hg werkte niet verlaten mocht bemerkte hg niet dat op een van de andere een bericht geseind werd Van daar dat de beambte pas om 7 uur den tijd waarop de terechtstelling zon plaats hebben de depêche van het toestel aflas waarbjj de gratie bericht werd Een controleur snelde dadelijk naar de telefoon om de tijding in de kazerne mede te doelen maar niettegenstaande het hevige schellen kreeg hg van daar geen antwoord omdat men aaar het ophangen was gaan kjjken William George Emmanuel een neger geboren op het eiland Cuba nit Kongoleesche ouders is uit naam van 18 000 Cubaansche kleurlingen die óf in den Kongo geboren als slaven naar Cuba gevoerd en bg de afschaffing van de slavernij vrijgemaakt 6f tammelingen van zulke vroegere slaven zijn naar Antwerpen gereisd teneinde koning Leopold vergunning te vragen om onder zijn anspiciën naar hun vaderland te mogen terngkeeren Zjj brengen voor meer dan een millioen aan bespaard kapitaal mede en zullen zich in den Kongo bezighouden met tabaksbouw en cacao aanplanting De echtelieden t d L B te Steenbergen begraven lioh na de vermoeienissen van den dag ter nute in een bedstede waaronder zich evenajB dit in vele kleine woningen het geval is een kelder bevond Op eens braken de onderlagen der bedstede en viel de man tusschen den muur en de gebroken schuinstaande onderlagen in den kelder De corpulente vrouw gedachtig de woorden van art 161 Burgerlgk Wetboek volgde het voorbeeld haars mans en kwam eveneens in den kelder terecht Op het hulpgeroep kwamen buren toesnellen die het echtpaar nit z jn netelige positie verlosten STADSNIEUWS GOUDA 30 Maart 1901 Bij Koninklijk besluit van 11 Maart 1901 zijn goedgekeurd de statuten van de B K Vereeniging tot bestrgding van het alcoholisme genaamd Het Kruisverbond te Gonda Gisteravond had eene vergadering plaats van de leden der Hollandsche Maatschappij van Landbouw afd Gouda op de Bovenzaal van het Koffiehuis Harmonie Als eerste punt was aan de orde de rekening en verantwoording over 1900 Deze rekening was nagozien door de hh D Enyter en H Schinkel Uit het rapport bg monde van den heer D Bnyter nitgebracht bleek dat voor de bekroningen was uitgegeven een bedrag van 1 901 60 en dat er een batig saldo was van f 504 61 Het tweede punt voorstel tot reglementswijziging werd wel voorgelezen doch daar de voorzitter door ziekte verhinderd was en de leden nog te weinig daarmede bekend waren werd besloten dit tot eene volgende vergadering aan te houden Naar men verneemt zal den 10 Meidoor de Dames Zangvereeniging Arnold Spoel uitgevoerd worden Die Schöpfüng Oratorium van Josel Haydn Als Soliste noemt men ons Mevr Noordewier Reddingins de Heeren Bogmans en Spoel en daarbij de medewerking van het Utrechtsch sted orkest Directeur de heer Wouter Hutsthenrugter Ned Opera te Rotterdam Woensdag 3 April a s Odja gelegenheid tot plaatsbespreking en het nemen van Conponboekjes Zaterdagavond van 7 8Vj uur in het Café Schaakbord INQEZONOEN De winter wil maar geen afscheid nemen van t jaar Eiken dag denken we vandaag i het de laatste sneeuwbui en telkens komen wii bedrogen uit Dat is voor menigeen eenvoudig een misrekening het kost hem even een rilling en een incht Hebt gij het n wel eens ingedacht dat voor menigeen zoo n 2e winter nog heel wat erger is Voor hen beteekent hg koude ontbering gebrek inteering Op winter No 1 was gerekend maar op dezen langen langen staart niet Voor die ongelukkige komt Armenzorg een beroep doen op uw goed hart helpt haar nog eens nog eens krachtig opdat zü voor menigeen de gur Maartsche buien een beetje Verzachten kunnen Elk der bestuursleden is volgaarne bereid uw giften in ontvangst te nemen Ziet hier hun namen wie is uw naaste buurman breng hem spoedig uw gave want die spoedig geeft geeft dubbel Armenzorg BERKELBACH v D SPRENKEL Voorzitter J L DE RAADT Penningmeester G L RINKEL Mr BOUWER M E M0NA8CH L R OLDEMAN P DE RAADT A W ROES A THIM C LUÖER Q J QOEDEWAAGEN Lage Qonwe U