Goudsche Courant, maandag 1 april 1901

Hollandsche Cementsleeiifabriek D VELDHUIS iTieia TTrexlr © a ca IJsel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdichte Putten ALLE SOORTEN TEGELS KOEDRINKGOTEN ENZ VBAAOT PB IJSOPOA VB KLEINE 2 Spels Orgels B rJvoor 1 ISÜ De meest geliefde aoliedaie OP DEN DUUR BEVREDIGENDE en in billijken prijs wedijverende STORY CLARK MASON 4 HAMLIN CARPENTER NEEDHAM ANN AEBOR AMER ORG Co Al deze fabrikaten in voorraad in voorraad Zie Magazgn Markt No 97 van XJETSCa MAT MOBS Co e a STEMMEN REPAREEREN L C DE LANGi VERHUREN INRUILEN m Te beharen Strgkstokken s v p in te leveren op den laatsten Zaterdag der maand visi H TJiz E3sr tOoedkoopste en soliedst adres voor Vervoer van Inboedel zoowel binnen als buiten de stad met gesloten wagens G RAVESTEIJN Bleekerssingel 287 itle irordt tegen Transport schade ver ekerd X I InTO S A p W KAMPHÜUZEN A WASTENA Secretaris Ooada 30 Maart 1901 Mijtüieer de RedaOeurl In uwe vorige nummers kwam eenstenoajsch verslag voor van het verhandelde eene openbare vergadering belegd om te preken over het gas geleverd door de gemeente gasfabriek De heer Burgemeester droeg mü op mij over het daar ingebrachte te verantwoorden ter voldoening aan zjjn last deed ik hem beden eenige kantteekeningen op uw verslag toekomen Aangezien ik mg door verschillende in die vergadering uitgesproken beweringen in mgn goeden naam benadeeld acht verzocht en verkreeg ik van den Burgemeester machtiging om mijn rapport te publiceeren Beleeld verzoek ik U daarom bet in n blad als vervolg op uw verslag te willen opnemen Uw dienstw dienaar J J PEINS TAK DOESBÜBGH Rapport in zake Reclames over het Glas te Qouda Naar aanleiding van het onderhoud dat ik op 27 dezer met U mocht hebben neem ik de vrijheid ÜKd Achtb voorloopig eenige kantteekeningen toe te zenden op het blijkens het stenografisch verslag in de Qoudsche Courant verhandelde ter openbare vergadering van 21 Maart 1901 in de zaal Nut ee Vermaak alhier In die vergadering zijn verschillende klachten gedaan over de hoedanigheid van het door de gasfabriek geleverde gas is de beschuldiging genit dat ik ten nadeele der gasverbruikers opzettelijk het gas met lucht heb vermengd en is gemsinueerd dat ik dis doende zon hebben gehandeld op last van de gascommissie of Burgemeester en Wetho uders en al zon ik willen misschien geen beter gas mag maken Het ongegronde der klachten zal ik nader aantoonen en de beschuldiging waarvan het lichtvaardige reeds ter vergadering zoo duidelijk bleek zal ik weerleggen Maar in de derde plaats zon ik willen opkomen tegen de bedoelde insinuatie Het is volkomen waar dat ik als directeur der gemeente gasfabriek ben in dienst der gemeente dat ik ben de ondergeschikte van het Oemeente Beetunr van Burgemeester en Wethouders van de öas commissie en van ü den Voorzitter van beide colleges maar Goddank bestaat er bier te lande ten minste wat betreft de verhouding tassehen openbare lichamen en hunne ambtenaren nog een verschil tusschen ondergeschiktheid en slaafsche onderdanigheid Geen openbaar bestuur zal van zijne ambtenaren vergen geen ambtenaar zal voldoen aan den last tot het plegen van handelingen in strp met plicht en geweten Volgens mijne instructie ben ik en niemand anders verantwoordel k voor den goeden gang van zaken op de fabriek die verantwoordelijkheid is alleen beitainbaar wanneer mij binnen de grenzen mijner instructie voor de leiding der zaken Volstrekte zelfstandigheid wordt gelaten en mS niet wordt onthouden wat ik in het belang van de fabriek en de gasbereiding noodig acht En nu wensch ik met dankbaarheid te erkennen dat in tegenstelling met vroeger mij door de tegenwoordige gascommissie steeds die volstrekte zelfstandigheid is gelaten dat mij dank zij Uwen krachtigen steun steeds door de gascommissie en het gemeentebestuur op de meest onbekrompen wijze met uitsluiting van verkeerde zuinigheid of ongeoorloofd winstbejag is toegestaan wat ik in het belang der fabriek vroeg De mij opgelegde verantwoordelijkheid draag ik dus gaarne maar ik hoop ook niettegenstaande insinuaties steeds mijn zelfstandigheid te bewaren Overgaande tot de algemeene klachten kom ik vooreerst op tegen de beweringen van den heer P W Kamphuizen den eersten onderteekenaar van het adres aan de Kamer van Koophandel dien de leider der openbare vergadering met zooveel genoegen tegenwoor De heer Kamphuizen beweerde over December 1900 te hebben betaald f 64 en over December 1899 f 51 en weet dit aan de kwaliteit van het gas Zijne cijfers zgn bezijden de waarheid De heer Kamphuizen betaalt licht en kookgas voor zich zelf licht en kookgas voor zgn zoon den heer J G C Kamphuizen en lichtgas voor een pakhuis in de Peperstraat totaal dus over 5 meters In December 1899 is door hem wegens verbruik van 852 M gas betaald f 44 16 en niet f 51 en over December 1900 w s voor 879 M die som f 55 14 en niet f 64 Trekt men van het bedrag over December 1900 af de prgsverhooging van 1 et ber M dan zou hg tegen denzelfden prijs als in 1S99 betaald hebben f 46 35 Waren de prijzen dus dezelfde gebleven dan zou de heer Kamphuizen in December 1900 1 2 19 me r betaald hebben dan over December 1899 Wannaar men na in aanmerking neemt dat genoemde beer volgens zijne verklaring op geneeskundig voorschrift dagelgks een bad neemt dan blgtt van zjjne klacht toch werkelgk niet veel over De mededeeling van den heer Kamphuizen betreffende den kofflebrander van den heer J C Dorlas is evenzeer onjuist die kofflebrander heeft geweigerd te werken niet wegens de hoedanigheid van het gas maar omdat de meter bevroren is geweest Na vervanging van den meter was alles in orde en dankte de heer Dorlas mij voor de spoedige en afdoende hnlp ik meen te mogen betwgfelen of de heer Kamphuizen zgne mededeeling op verzoek of met medeweten van den heer Dorlas heeft gedaan Ook de leider der vergadering de heer Dr H IJssel de Schepper heelt naar ik gaarne aanneem ter goeder trouw aan de aanwezigen onjuiste cgfers gegeven altijd wanneer het stenografisch verslagnauwkeurig is Deze heer zou dan om aan te toonen dat tegenwoordig de verbruikers om dezelfde resultaten te verkrggen meer gas moetm verbruiken gezegd hebben dat vroeger zijn hoogste verbruik per maand was 300 tot 320 M doch dat hg juist s morgens bemerkt had over Februari j 1 500 M gebruikt te hebben In werkelijkheid heeft het kookgasverbraik van den heer Dr H IJssel de Schepper bedragen In Januari 1900 460 M Februari 1900 410 Maart 1900 436 April 1900 310 Mei 1900 320 Juni 1900 246 JuU 1900 242 Augustus 1900 252 x September 1900 280 October 1900 302 November 1900 390 December 1900 490 Januari 1901 443 Februari 1901 SOO Commentaar acht ik overbodig Een derde klager de heer Scheffer was ten vorigen jare geen verbruiker van gas ten behoeve van een kofflebrander zoodat biJ niet staat kan zijn vergelijkingen te maken De klacht van den heer Withof Keus die in Januari 1900 last had van roet in zijn geijser natuurlijk ten gevolge van te groote branderopeningen houdt volstrekt geen verband met de qualiteit van het gas van 1901 Aangezien hij geen last meer heeft van roet zon hg zelfs tot de conclusie moeten komen dat het gas nu goed is Do heer Keus Sr constateerde dat hg in Januari 1901 niet in staat is geweest de vertrekken zijner woning met gaskachels behoorlgk te verwarmen Ik zou willen vragen of niet de inrichting zijner woning met hare vele groote vensters en de groote koude gepaard met feilen oosten en noordoosten wind in de afgeloopen maand Januari daaraan schuld heeft Het door hem vermelde neerslaan van waterdamp tegen de ruiten heeft natuurIgke oorzaken houdt verband met de vochtigheid van het vertrek en de temperatuur der buitenlucht zon plaats vinden bij iedere wijze van verwarming en kan alleen toegeschreven worden aan het gas maar dan van iedere qualiteit als de afvoer der verbrandingsprodncten niet behoorlgk geschiedt De motoren van de heeren Vergeer en de Jong kannen des Maandags niet zoo gemakkelijk in beweging gebracht worden als op andere dagen dit is eenvoudig een gevolg van het afkoelen van het koelwater den koeloilinder en den gebeelen motor gedurende den langen rusttijd van Zaterdag tot Maandag Volgens de bewering van deze beide heeren zouden hunne motoren tegenwoordig meer gas verbruiken dan vroeger zonder dat daarvoor meer arbeid wordt gevorderd De juistheid van dit beweren is alleen na te gaan door eene opzettelijke proef ter vaststelling en vergelgking van het verbruik op éin paardekracht De verklaring van den heer Vergeer wiens leiding dezer dagen zoo goed als geheel verstopt bleek te zgn dat hg met zijn motor niet meer werktuigen drijft dan vroeger is door den opzichter den heer J Gonda geconstateerd te ziju bezijden de waarheid Opmerkingen als die van den heer Hoogenboom over een syphonplug die los of weg was en van den heer van Berkel over gas ten dienste van het uitbranden van kousjes vallen geheel buiten de rubriek klachten over de qualiteit van het gas Het feit dat de verlichting van de zaak van den heer Both met open vlammen niet in de schaduw kan staan van eene verlichting met gasgloeilicht kan bezwaarlgk iemands verwondering opwekken beide verlichtingen zün ten opzichte van kleur en intensiteit eenvoudig niet te vergelijken Alvorens nu over te gaan tot het in de vergadering gegeven zoogenaamde wetenschappelijke betoog meen ik toch te moeten opmerken dat het gering aantal en de hoedanigheid der aldaar uitgebrachte en door mij besproken klachten gegeven een aantal van ruim 1500 gasverbruikers toch waarlijk niet wgst op eene algemeene ontevredenheid Het heeft my trouweni ten hoogste varbassd dat door de klagers geen gebrnik is gemaakt van het ten kantore der gasfabriek berustende klachtenboek Wanneer het alleen geldt het opheffen van klachten en niet iets anders ware zulks meer in het belang geweest zoowel van de klagers als in dat van de gasfabriek Het door den heer Dr A C Geitel gegeven zoogenaamde welenschappelgk betoog ten bewijze van de slechte hoedanigheid vafl het gas dat door mg als directeur der ge meentegasfabriek wordt geleverd is gebaseerd op een door hem met den heer Dr D W IJssel de Schepper ingesteld onderzoek naar het koolzuur en het zuurstofgehalte van het gas zonder dat gebleken is van een onderzoek naar de overige en weldehoofdbestanddeelen van het gas Voorts zjjn aanhalingen gedaan uit bet O bekende in bet Februarinummer van het Gas voorkomende stuk van de heeren Dr A Smits en G F van Limborgh van der Meersch Jammer dat slechts bepaalde gedeelten ziJn aangehaald de strekking van het stuk is toch niet bepaald in den geest van het betoog van den heer Geitel het besluit met de conclusie dat het voor gasgloeiverlichting absoluut geen zin heeft het gas koolinurvrg te maken De heeren Dr A C Geitel en Dr D W IJssel de Schepper geven dan als resultaat van hunne onderzoekingen op eenige dagen dat het gemiddeld zuurstofgehalte van het Goudsche gas zon hebben bedragen van 2 5 tot 2 8 pCt lucht bestaat voor ongeveer een vijfde uit zuurstof vermenigvuldigd met vijf bewijst dit zuurstofgehalte altijd volgens beide doctoren in de chemie eene vermenging van het gas met 12 5 tot 15 pCt terwijl de omstandighuid dat na de laatste Gemeenteraadszitting waarin een schrijven van de Kamer van Koophandel over hoedanigheid van het gas inkwam het zuurstofgehalte daalde de beschuldiging wettigen zon dat deze vermenging opzettelijk is geschied Het is mg gemakkelijk aan te toonen dat redeneering en beschuldiging beide valsch zijn Voorop stel ik dat ik de authenticiteit der medegedeelde znurstofcijfers niet zonder meer erken Die cijfers zgn verkregen met het Osat apparaat dat zeer nauw luistert en alle verzuimen bg de behaudeling brengt in het nadeel der fabriek Ik heb met het apparaat proeven gehomen gezamenlijk met een ü bekend belangstellende wiens echte wetenschappelijkheid en betrouwbaarheid wel voor een ieder vast zal staan Daarbij is miJ opgevallen dat ik verschillen kreeg van 0 8 tot 0 5 pCt zuurstof aanwijzing bij twee en bg vier keer dus vollediger uitblazen van het toestel Hoeveel malen is door de heeren Geitel en IJssel de Schepper het apparaat telkens vóór het gebrnik uitgeblazen Minder voorzjchtige behandeling van een kraantje gaf een verschil van 0 5 pCt Is het apparaat door de genoemde heeren steeds met de meest nauwgezette voorzichtigheid behandeld F Zijn b j hun onderzoek altgd alle waarborgen voor eene zoo nauwkeurig mogelijke aanwijzing genomen P Gas dat eenige uren in een volmaakt gesloten bnis in rast was geweest bleek in zuurstof gehalte eeaige tiende doelen van percenten te zjjn toegenomen Hebben genoemde heeren hiermede rekening gebonden Hebben zg alvorens voor hun onderzoek af te tappen eerst eene behoorlijke hoeveelheid gas laten ontsnappen als het gas eenige uren in rust was geweest Ziedaar vragen waarop ik eerst het antwoord dien te kennen alvorens ik cijfers aanvaard die tegen mjj worden aangevoerd Aangenomen evenwel dat de zuurstofcgfers die de heeren Geitel en IJssel de Schepper geven onaantastbaar zgn dan wil ik toch Wilzen op de groote verschillen die zg op èen dag vertoonen op 1 Februari zou het luurstof gehalte geweest zijn 2 5 tot 3 4 pCt op 2 Februari zou het zuurstof gehalte geweest zga 2 6 tot 2 9 pCt op 3 Februari zoa het zuuntof gehalte geweest zijn 2 7 tot 3 1 pCt op 6 Februari zou het zuurstof gehalte geweest zgn 2 8 tot 3 2 pCt op 1 Maart zou het zuurstof gehalte geweest zijn 2 4 tot 2 9 pCt op 4 Maart zou het zuurstof gehalte geweest zijn 2 2 tot 2 8 pCt Deze zeer uiteenloopende door de voorgeschreven vermenigvuldiging met 5 nog meer uiteenloopende resultaten kunnen toch onmogelijk een juist beeld geven van de samenstelling kannen toch onmogelijk worden toegeschreven aan eene steeds belangrijke wisselende qualiteit van het gas zooals het door de fabriek afgeleverd wordt tenzij cb mg niet alleen beschaldigt het gas opzettelijk met lucht te vermengen maar ook voor die vermenging ieder nar van den dag andere hoeveelheden lucht te nemen 1 Wanneer een gehalte van 2 5 tot 8 pCt zuurstof werkelijk bewijst eene toevoeging van het vgtvoud daarvan aan damjlcringslucht bij het gas dan zou het aldls door mij gemeogde gas aangezien zooals licht is te informeereo en reeds ter vergadering ig Vermeld ge opietteljke atburttie heeft plaats gehad volgens Schaar s kalender fflr gas und Waaseriachtechniker van 1900 eenè vermindering in lichtkracht moeten vertoond hebben van niet minder dan ongeveer 80 pCt dat wil zeggen dat de lichtkracht van eeiï open of vleermuisvlam iu plaats vau 15 slechts 3 kaarsen zou bedragen By de open vlammen op het terrein der fabriek u op de straat heb ik van dat zoo goed als geen licht geven niets bespeurd elders schgnt dat evenmin het geval geweest te zgn anders zou het ter openbare vergadering wel geopperd en geëxploiteerd z nl BiJ eene productie zooals in de afgeloopen wintermaanden 9000 M per etmaal beteekent de beweerde vermenging met lucht tot 42 i 15 pCt dat ik aan de geproduceerde hoeveelheid gas zou hebben toegevoegd 1100 tot 1350 M lucht per etmaal Voor de zuivering of liever voor de regeneratie van het zuivermateriaal is het noodig dat by den uitlaat van het zuiverhuis hoogstens 4 pCt lucht = 0 8 pOt zuurstof aan het gas toegevoegd wordt die theoretisch gebonden wordt en dus uit het gas verdwijut Dat toevoegen van lucht geschiedt hetgeen gemakkelgk te zien is uitsluitend door en 2 duimsbuis ntet verloop op l i dnims en kleiner en werd vroeger over een meter goregeld maar vindt in den laatsten tgd plaats door een op 2 5 cM druk gesteldon Körtings injector mét meter De exhauster werkt met 2 5 cM zuiging hetgeen niet overschreden wordt daarvoor zorgen automatische toestellen en daartoe zou by de bestaande fabrieksinrichting niet zonder gevaar kunnen worden overgegaan Wanneer nu de injector met volle kracht werkt Incht aanblaast dan is de herhaaldeIgk gemeten ook in tegenwoordigheid van bovenbedoelden belangstellende maximaal boeveelheid die bereikt kan worden niet meer dan 15 M per uur of 360 M per etmaal overeenkomende bg een maximaalproductie van 9000 W gas met 4 pCt lucht Welke toestellen zou de fabriek wel niet moeten bezitten en waar staan die toestellen om 1350 M lucht boven die 360 M aan het gas toe te voegen f De inrichting der fabriek welke inrichting niet evenals by sommige fabrieken geheim gehouden behoeft te worden weerspreekt alleen reeds de redeneering der heeren doctoren Vïeitel en IJssel de Schepper Men kan volstrekt niet volstaan met als axioma te stellen dat wanneer in het gas een zekere hoeveelheid zuurstof wordt gevonden er vgfmaal zooveel lucht in zit Om bet luchtgehalte te bepalen zou het ook noodig zgn de aanwezige vrge stikstof te bepalen Het is mg wel bekend dat stikstofanalyses tot de moeilgkste en lastigste der practiscfae scheikunde behooren maar wanneer mdb zich niet ontziet in het openbaar zware beschuldigingen te uiten dan moet men ook geen moeiten ontzien om die be schuldigingen waar te maken dan mag menzich niet vergenoegen met oppervlakkige redeneeringen en stellingen En de eenvoudige vermenigvuldiging met vgf is niet meerdan een onbewezen en oobewgsbare stelling De in gas aanwezige zuurstof wgst volstrekt niet op eene correspondeerende hoeveelheid lucht kan daarin ook uit anderen hoofde aanwezig zgn iu de steenkolen reeds zit veel zuurstof Dr E Schilling vermeldt in do nieuwste uitgaaf van zgn Meneringen auf dem Gebiete der erzeugnng nnd verwendung des Steinkohlen Leuchtgases dat Professor Bante als resultaat van distillatie proeven van verschillende kolensoorten heeft gevonden dat de kolen moeten gesplitst worden in 5 soorten die van 5 pCt tot 13 pCt zuurstof bevatten Op pag 12 geeft hy van West faalsche en Engelsche kolen welke voor mgne fabriek alleen in aanmerking komen als zuurstofgehalte 7 59 pCt en 8 47 pCt Saint Clair Deville noemt eveneens voor 59 soorten kelen als resultaat van 1012 proeven een zuurstof gehalte van 5 6 pCt tot 12 pCt Op even wetenschappslgke wgia redeneorende als de heeren Geitel enUssel de Schepper zou ik nu kuanea zeggen is mgue steenkolen zit 7 59 pCt ïuuratof die zuurstof blgtt gthal iu het door distillatie dus met afsluiting van lucht gemaakte gas zelfs al neem ik alle mogeiyke waarborgen dat er van buiten absoluut geen lucht bg het gas komt dan lal een onderzoek naar zuurstof aanwgzen een gehalte van 7 59 pCt vermenigvuldigd met vgf en ik kom dus tot de uitkomst dat ik het ga heb vermengd met 38 pCt eene dergelgke toevoeging geeft een vermindering van lichtkracht met 99 pCt het gas dat zeg van 15 kaarsen moet zyt zal dus maar eene lichtsterkte hebbe van 0 15 kaarsen toch heeft het een sterkte van 15 kaarsen Myne conclusie zon dan ign dat er een fout in de redeneering moet zgn De heeran Geitel en Ussel de Schepper hebben de foat in hutau redeneering niet ontdekt of niet willen ontdekken zg hebben geen rekening gehouden met de vrge inurstof die ten allen tg de reeds in het gas aanwezig is onafhankeiyk van dampkringslneht I Wordt Terrolgt Vraagt aan den buurman Ve buurmau is de aanbrenger zoowel van het goede als slechte nieuvJS Dasdanig is het eenvoudigste antwoord en te gelgkartyd he logiste dat men te geven heeft als men van de Pink Pillen sprekende zich rekenschap wil geven omtrent hunne werkdadigheid Het is da buurman die op de onpartgdigste wgze inlichtingen zal geven want hg zal vertellen wat hg gezien heeft wat hg nagegaan heeft en wat niemand in twgfel kan trekken Want de buurman is iedereen dat is al diegenen die ü omringen die naby U wonen Hy zal U zeggen dat die en die persoon in de naastbg zgnde woning sedert geruimen tgd iek zgnde aan bloedarmoede bleekzucht neurasthenie maag en ingewandziekten t zg rhenmatiek en heupjicht door het gebrnik der Pink Pillen op radicale wgze is genezen geworden Hg zal U zeggen dat die of die zieke die een arm bloed had hetzelve door het gebruik der PinkPillen verrgkt heeft dat dit of dat meisje dat sedert langen tgd aan bloedarmoede Igdende was door hun gebruik de gezondheid heeft terag gekregen Het is door den buurman dat vele overtuigd zullen zijn omtrent hun herstellende en genezende deugden en het is op die bevestigingen dat zg die lyden er gebruik van zullen maken Het zg op t land of iu de stad de buurman zal de raadgever en de ware vriend zijn Hg zal de echtheid der geschrevene brieven bevestigen gelgk de volgende Sedert een half jaar heb ik heupjicht Zulks werd van dag tot dag erger verscheidene middelen had ik reeda aangewend doch alles was vruchteloos Toevallig hoorde ik over de kracht Dwer Pink Pillen van Dr Williams spreken Ik liet een doos komen en waarachtig na een kort gebruik is de jicht verdwenen Ik loop ihans zooals voorheen en kan weer flink myn werk doen Daarom ik beveel een ieder aan de Pink Piüen te gebruiken In t algemeen belang kunt U mfne genezing bekend maken zulks schrgft ons Juffrouw Johanna Tyhuis te Nieuw Dnininger Overgssel Prgs f 1 75 de doos f 9 per 6 doozen Verkrygbaar bg Snabilie Steiger 27 Eotterdam hoofddepothouder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrygbaar voor Gouda en omstreken bg Wolff Co West Haven 198 Gouda DE GROOTSTE SORTEEEING Seeron Mode Artikelen ook voor het aannemen vind men bg A VAN OS z Md Tailleur I Kleiweg E 73 GOUDA Ttieph 0H Xo 31 HnrgerUke Stand ÖEBOREN 26 Maart Johannes ouders J A Dekker en W Slootjes 27 Pieter ouders M Koek en A de Mik 29 Johanna ouders J de Brugn en J Broer Diderica Oïders T Blok en M Keyne Johanna ouders J Blok en J van den Heuvel OVERLEDEN 26 Maart M A Bezem 66 j L Woudenberg 4 m W Groenendyk 16 j 27 G M vau den Eng m M U Romgn 11 m 28 J van Eeuwen 80 j 29 M P Neerscholten m W Jauknecht 6 j ONDERTROUWD 29 Maart L Rietveld en 3 A Hoogendoorn OntvangeD de Nouveanté s IN TAILORHADEGOSTUHES Capes en Beg enmantels D SAMSOM AnVERTRNTfKN yrT die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan de Nalatenschap van den Heer HERMANUS STRAVER in leven Kleingarenfabrikant gewoond hebbende te Gouda en aldaar den 2en Maart j l overleden worden verzocht daarvan v66r den 15 April aanstaande opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris 6 C PORTUIJN DEOOGLEEVEE te Gouda Voor de twee Wgkzusters der Ned Ilerv Gem WORDT GEZOCHT tegen 1 Mei a s een Zitkamer en TWEE SLAAPKAMERS met PENSION Brieven met opgave van prgs aan don Voorzitter van het Comité Ds J G DEUR STOüMBOOTRREDERIJ De Jj8er De ZOÏÏERDIfflST vangt aan 1 APRIL Dienstiege lingen gratis aan het Kantoor verkrijg baar A K VAN DEB GARDè N Directeur HËÜÏEi Oude Genever by de Firma C lODUKXS Afgepaste Vitrage Gordijnen in alle lengten en breedten van fl lOp paaraf SCHENK fe Zn OPNIEUW O NTvSr een prachtige Collectie Zwarte en gekleurde Strikjes Dassen en Zelfbinders Enm keuze Boorden Frools Maiichetten in gekleurd gewerkt en effen Glacé in zwart en g ekleurd Beslist laagste prijzen Magazijn De Toekomst lloogitraat il 114 Gebroeders STEEITSMA Bloemisten GOUDA BIEDEN AAN Winterharde VoUegrondsplanten de mooiste en goedkoopste bloeiende planten voor den tnin thans planten om gedurende den zomer mooie bloemen te hebben VERDER PRACHTIGE I uiuu uENllltUilllU M Steeds ruim voorzien van KiDierplinten en afgesneden OIoemen TELEPH No IU Te Huur of Te Koop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Turfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 ÜITVOERIING op herhaald verzoek an de OPBUaVTB Dimücrdii 18 April lOOt s avonds half 8 uur in de Zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN te Gouda DOOB DS DaiseszjDgvoreeniginij AR9iOLD SPOEL i met welwillende medewerking van Dames en Heeren genoodigden Dirigent de Heer A H BEÜSEKAMP Verkoop van toegaugskaarten en tekstboekjes VRIJDAG 12 APRIL e k s avonds half 8 en bespreking van plaatsen en loting daarvoor op MAANDAG 15 APRIL e k s avonds half 8 alles in de Sociëteit Ons Genoegen I w PRIJZEN DER KAARTEN Ly Voor Dames Kinderen en H H leden der ISocioteit f 0 7 voor HH niet leden der IlSocieteit f 1 S j Tekstboekjes f O IS Avondschool voor Auibachislleden TENTOONSTELLM VAN teekëningen en boetseerwerk door de leerlingen in den Cursus 1900 1901 vervaardigd Toegang voor belangstellenden op DINSDAG 2 en WOENSDAG 3 APRIL des avonds van f 9 uur een prachtige Collectie VERNIKKELD Brittannia Metaal llanglanipcn Ganslanlaarns KOOKST ELLEN enz enz P P ISOOSI TIENDEWEG 59 KAAS GOUDSCHE KAAS in diverse kwaliteiten van M 40 cent fcr half Kilo LEIDSCHE KAAS 9i cent per hall Kilo en EDAMMER KAASJES van f l f O p stuk Zyn steeds verkrygbaar bg De Goudsche Melk lorlchtiog Be§le adres VOOR RIJWIELEN en benocdigdlieden G TIESEMA Lange aroenendaal I 23 Specialiteit in alle REPARATIEN DWUNHËËREMIIJWIËLËNTEHIJGR Voor don handel zoer voordeelige conditiëq Telephoonnet Qouda Abonnement 1 40 jer jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommunaalbureau Op 1 Maart 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHM ARKT Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOIPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderiyke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvsrlangd met byievering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 W Wie werkeiyk p r y s stelt een eeEi ijK te hebben laat zich fotog rafeeren in da ÊfotografiMChe WLunttinricMing STTJIDIO laa P V D WAALIS Fl SINGEL 661 ONTVAfNGKN alle soorten SCHOHyWPHK voor het a s Seisoen en voor het Aannemen in het Noordbrakntsch Schoen eg LaarzeDmagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS AUe reparatiën en aangemeten werk