Goudsche Courant, dinsdag 2 april 1901

Directe Spoorwegverbindingen net eoUDA Wlnterdienst 1900 Aangevaigeii 1 October TUd vai firecawleb 9 84 eoCDl KOTTIRDlMTiM Tim B i 7 S 7 44 8 14 8 17 8 88 8 14 1 lO ll 1 4 11 18 f f 8 84 d 1 1 8 St i 10 80 8 41 4 10 87 7 47 8 07 8 1 8 88 8i J0 80 10 48 11 01 11 47 t 8 48 11 81 11 48 t 11 18 11 88 1 87 8 1 8 80 8 48 4 8 4 84 8 ii 8 18 I 1 f 8 01 I 11 19 1 10 I t 8 11 11 88 1 17 8 18 10 18 10 88 11 88 11 80 18 84 1 88 1 89 8 81 4 08 f 8 17 8 4t 8 8 ll ie 1 88 I 8 10 10 08 11 18 08 8 10 lUm 1 M UaM Kit kvkrtdm Op dM ui ZondH M Dliud g ndngMhe r teiiiliUl tl n na d H mlmislmr t t l l wnttpnj B HolU di t Spow L lln nppUiiwl W 1 iU Di id t BOTTIEDAII S0nOt Tia nna 18 80 18 88 1 48 1 84 1 88 8 14 f 1 48 I 1 88 n i OS 1 09 8 0 8 S t t 4 89 t 4 47 8 418 46 8 48 4 0 4 84 6 81 8 04 t t w 4 44 ff fff 4 61 ff f f 6 f s 1 08 4 n 4 84 6 07 8 18 6 41 6 84 itWwlji Tn df Compagait da Waimu UU 7 88 8 8 A 8 04 8 84 00 9 8 10 08 10 1 t AUm 1 8 Uu Mtn laUlwi neiUUtlit p laop ta iM g rtk iid worim B H lluid it ipoof l lrl Uppli aODDl DBN I 10 69 11 8 IS ie 18 86 18 61 1 68 8 8111 11 f f 1 10 f f f f 11 88 f 1 81 f f f 11 88 f f 1 86 t 88 49 10 88 10 46 11 41 18 0 18 46 11 66 1 40 8 10 8 48 6 4 8 81 7 8 ll 9 81 10 00 10 1 8 16 4 7 67 Ha 6 8 04 7 0 7 16 7 8 tki 8 66 08 9 44 10 11 ll 6 11 86 18 08 1 80 40 8 67 4 0 4 16 4 87 6 88 88 7 01 7 41 7 88 8 C t lO lT 1 88 4 4S 0 18 VoorBurg 6 88 d j l so 4 88 4J T m Z Z Z Z ZZ 10 4 8 01 6 10 8 64 Sr l 8 81 7 88 7 4 S 07 01 1 80 10 1110 64 11 66 08 18 84 8 18 8 0 8 84 4 7 4 6 81 6 7 06 7 81 8 0 8 88 8 f aak M l p ta aW pcU d wort KI Hma itat ri ril 1 Mm te htel J ftJ lT Hljri l U Laual l i 8 o D U A A HSTtRDAIL tlaa nnaioada S 8 11 8 81 8 10 80 10 6 U OI 1 10 S 88 I I6 4 07 4 48 6 1 6 S 8 48 1 10 19 10 87 11 08 AmatW 8 01 8 68 10 10 11 04 18 48 U 67 l n 6 4 11 4 67 6 8 6 08 44 iM 1 0 8 11 08 11 6 AaukO 8 1 9 18 10 11 1 1 08 1 10 8 18 8 40 4 87 8 IJ 6 46 8 i8 1 60 11 18jl8 14 u u t D A U rXSC H L vUeTMNa B 18 00 11 87 8 18 8 18 4 88 6 68 80 7 10 7 88 8 18 8 SS 7 86 8 40 8 89 8 11 7 88 8 48 18 88 1 0 8 118 8 46 6 04 8 80 7 00 7 64 8 08 s 6 j j j 18 6 7 47 8 88 0 10 1 10 66 11 38 18 08 1 48 8 0 8 1 4 0 4 48 6 48 5J 7 00 7 68 0l 6 6 07 44 8 0 9 87 10 88 11 66 18 87 4 86 7 84 K ae 6 Si 8 17 10 41 1 86 4 88 X8 t 7 0 7 84 8J0 66 10 64 11 87 M U 18 81 8 1 S 0 8 64 4 4 6 80 18 7 84 T 4 8 88 8 8 10 07 B 6 80 84 7 48 8 1 07 10 14 10 6 11 1 6 48 11 84 8 08 7 04 1 18 8 68 S 10 14 10 49 11 47 V at O 8 Si 7 16 8 10 8 18 8l ll l 1 7 1 68 8 1 8 10 8 84 4 46 8 11 8 81 7 0 1 101 61 Amal W 6 84 8 47 7 80 8 86 8 4 80 46 11 80 l 4t 1 06 8 40 8 18 8 49 6 0I 88 8 86 7 16 8 86 10 08 flonila 7 US 7 tl 8 18 9 1 10 18 10 84 18 61 1 8 8 88 4 18 4 84 6 47 7 18 7 64 8 0 1S 11 88 BINNENLAND Zaterdag is de Woningwat tenslotte aangenomen De tweede lezing rolgt na het reces Met 1 April e k treedt de nienwe wet van 9 Jnli 1900 Staatsblad no 112 in werking houdende bepalingen tot voorkoming Tan bedrog in den boterbandel Volgens deze wet is boter Let vetartikel waarin geen andere retbestanddeelen Toorkomen dan die ran melk afkomstig zijn en is margarine welk woord in de wet in plaats Tan het woord surrogaat der wet Tan 1889 gebezigd wordt de op boter gelijkende waar welke dienen kan om haar te verTangen en welke Tetbestanddeelen beTat die niet van melk alkomstig zijn Het woord margarine moet op de verpakking of anders op de waar zelve voorkomen Waar margarine bereid opgeslagen vervoerd ot verkocht wordt moet dit bljken nit opschriften op markten nit borden met dnideltjk zichtbare letters Wordt tevens boter verkocht dan moet een afscheiding aanwezig zjjn door een dnideiyk zichtbaar schot waarop het woord margarine Wie binnen twee jaren tweemalen is veroordeeld wegens het overtreden der genoemde en verder in de nienwe wet voorkomende bepalingen mag geen boter en margarine meer gelijktijdig in dezelfde verkoopplaats hebben zonder uitdrukkelijke machtiging Tan den minister Tot handhaving der wet worden boterinspectenrs en adviseurs aangesteld die evenals de andere ambtenaren met de opsporing Tan overtredingen belast van 7 uur s morgens tot 10 uur s avonds Zaterdags 11 nnr toegang hebben tot de verkoopplaatsen en ten allen tijde tot de vervoermiddelen en bewaarplaatsen van openbare middelen van vervoer Zj mogen monsters nemen welke worden vergoed indien zij biJ onderzoek blijken boter te zijn De belanghebbende mag die monsters ook met zijn eigen zegel voorzien De monsters worden onderzocht door twee van elkander afzonderlijk werkende scheikundigen door den Minister benoemd Den belanghebbende wordt op zijn verzoek de daarbij gevolgde methode medegedeeld Op overtredingen i een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een boete van f 300 gesteld met verdubbeling bij herhaling binnen 2 jaren en ook bij vervoer naar buitenland of koloniën Geen vervolging geschiedt tegen degenen die te goeder trouw margarine voor boter vervoeren opslaan of verkoopen mits zö de namen van afzender enz noemen Bjj herhaalde veroordeeling wordt openbaarmaking van het vonnis btj rechterlijke uitspraak op kosten van den veroordeelde gelast G emengde Berichten t t 8 88 08 8 40 8 80 8 87 t OS 89 1 i 8 7 11 door 7 18 f 7 88 f 7 88 86 7 44 7 88 8 1 Qonda Sloordreoht Hieawerkerk Oapalla Itotterdua M SotterdimD P Rottsrdtm B 8 84 9 08 88 4 48 8 80 8 07 7 18 4 6 8 41 8 01 8 81 I 8 11 8 04 8 17 8 10 8 7 8 Sottardam Beun Rotterdam D F Botterdam U Oapella Hienwarkark lloordreaht So td 7 48 8 87 8 41 8 68 t U 14 0t 9 1 7 16 7 18 7 81 7 88 7 88 Gouda ZeTenlt Moero Boeteimaer Zag Voorburg aHagfc ttonda Oudaw Woard Utiaekt UttaeU WoaidiB Oudav Oolda De Fransche ï alb de heer Jules Capré heeft de koude sneeuwdagon van deze week voorspeld alleen kwamen ziJ een paar dagen later dan hij verwacht had Het is niet te hopen dat zijn verwachtingen voor April even juist zijn anders zullen wij op 10 dagen na ongeveer even afschuwelijk weder hebben als in Maart Tot die 10 dagen behoort de Paaschweek van 6 tot 16 April zal het volgens den heer Capré mooi en warm zjn De eerste week bren bö lagen barometerstand en westenwind kou en sneeuw vooral op goeden Vrjdag zal het bar wezen Na de 10 dagen van verademing kan men in WestEuropa de paraplnie niet meer thuis laten Storm en regen tegen den 19den en volgende dagen t ergste van 24 tot 30 pril afgewisseld door sneeuwbuien Als slotstuk een storm die omstreeks 2 Mei over de Noordzee vooral huist Aangenaam vooruitzicht voor den vsrbaistijd Rapport in zake Reclames over het Qas te Qouda En dat die hoeveelheid vrije zuurstof belangrijk is bewijst onderstaande tabel overgenomen nit gemelden Schaar s kalender bladzijde 36 aangevende de opvolgende samenstelling biJ distillatie van gas aan de gasfabriek te Hannover uit welke tabel in verband met de opvolgende productie c fers der distillatie pag 34 door eenvoudige berekening Men verkrijgt een gemiddeld zuurstofgehalte van 1 73 pCt 1 9 raiBi4 n3ioi X Uiuo S üK t i d 0 fojsjnnz o oc t oOiocra o Ö H cÓffl2C4dÖd N wsnns COr ïi ir lrHÖOC d H 1 JOJSiOlBAl OT O OS CO l O O tH U5edö 1HCDC 00 CÖI co o to uï lO lO O co f H 0 s Ss iao t U tOt OÓCOOiOCO rHCO HiOC COCOCO Oï ööoöd opXxo oojl UH mo jo sjsj oox ojnaz 8S H lOJSJSlBJlieABMZ ooooc c tocoeoiM 1JcJöööödöö i O O junzioox tNCOCÓcOoiCTiHT iv H 1 iun i H NCO OCOC uOOSO Als tabel is nog een ander opzicht leerzaam daarin is toch het bewijs te vinden dat een hoog zuurstofgehalte volgens de heeren Geitel en IJsel de Schepper gelijkstaande met een hoog Inchtgehalte volaireb niet nadeelig vbor het warmte effect behoeft te zijn het bewijs dus dat ook deze apodictische stelling van de beide onderzoekers door hare algemeenheid onjuist is üit de tabel blijkt toch dat het Hannoversche gas in het 5de halfuur der bereiding een zuurstofgehalte bezit van 3 71 pCt en een warmtegevend vermogen van 5271 caloriën en in het 6de halfuur 3 46 pCt zuurstof en 5282 caloriSn bij een hooger zuurstofgehalte is het calorisch vermogen dus niet lager maar integendeel hooger het omgekeerde leeren de cijfers voor het 8ite en het 9de halfuur onderling vergeleken namelijk een lager warmte effect bij een lager zuurstofgehalte Waar de beide hoofdstellingen van de heeren Geitel en IJssel de Schepper onjuist blijken te zjn blöft er van de daarop gebouwde redeneering afnuriyk niet heel veel over L 88 67 10 88 11 08 11 1 11 09 40 48 11 81 11 48 18 10 lO U 10 88 lO SS 10 4S 10 49 9 18 47 11 88 11 08 18 81 Ik herhaal het het gehalte aan lucht kan en mag niet worden afgeleid nit het zuurstofgehalte van het gas daartoe waren ook aniljrses van het vrge stikstof noodig geweest Haar zelfs al hadden genoemde heeren op streng wetenschappelijke wgze eene zekere hoeveelheid lucht in het gas aangetoond dan hadden ziJ aan dit feit zonder meer niet mogen verbinden de gevolgtrekking dat het gas minderwaardig is Het lichtgevend en bet warmtegevend Termogen hangen toch van andere factoren af honden verband met de in het gas aanwezige koolwaterstoffen Niemand ook ik niet zal ontkennen dat verdunning met lucht natunrlgk nadeelig kan zijn voor de waarde van het gas maar die nadeelige invloed kan desnoods geheel gecompenseerd worden door toevoeging van hoogere koolwaterstoffen De vraag die hier gesteld had moeten worden om nit te maken of het gas zoogenaamd te arm was is of het totaal der bestanddeelen zoodanig was dat bet gas aan billijke eischen niet voldeed of de samenstelling van het gas in zijn geheel niet voldoende was ten opzichte dat het in billijkheid mag worden verwacht te bezitten De heeren Dr A C Geitel en Dr D W IJssel de Schepper hadden derhalve om de minderwaardigheid van het gas aan te toonen moeten komen met vaststaande resultaten Tan photometrisghe onderzoekingen als het hun te doen was om de lichtkracht met calorimetrische proeven als het hun te doen was om het warmtegevend vermogen te bestrijden of zij hadden moeten geven volledige analyses van het gas Wanneer men zich niet ontziet in het openbaar zware beschuldigingen te uiten dan moet men ook geene moeiten ontzien om die beschuldigingen waar te maken Het betoog van de heeren Dr A C Geitel en Dr D W IJssel de Schepper dat ik ten nadeele der gasverbrnikers zou hebben geleverd gas vertnengd met 12 5 tot 15 pCt lucht wijs ik als onwetenschappelijk met den meesten nadruk af evenals iedere beschuldiging als zon ik opzettelijk door bijvoeging van abnormale hoeveelheden lucht de gasverbrnikers hebben willen benadeelen of Toor de fabriek en daardoor indirect voor mij zelven ongeoorloofde winsten willen behalen Dat de beschuldiging op zjjn minst genomen lichtvaardig was werd reeds ter vergadering aangetoond door den heer J W Molijn waarvoor ik hem erkentlijk ben en dat het onderzoek zgner ondergeschikten niet volledig was werd door do leider der vergadering den Heer Dr H IJssel de Schepper ridderlijk erkend wat door mij ten zeerste gewaardeerd wordt Toch vond een ander aanwezige de Heer I IJssel de Schepper bet noodig Snancieële beschouwingen te leveren waaruit zou blijken dat 196000 M lucht in de leiding worden gejaagd waaruit de gemeentenaren van Gouda gas verbruiken en dat de ge meentenaren van Gouda per jaar f 11 700 betalen voor gas maar dat hun eigenlgk wordt geleverd als lucht I 7 1T 7 48 7 87 i A 4 TiM far 8 46 4 19 4 60 6 86 6 0S f 6 18 f 6 87 f 6 l 6 66 4 16 4 46 1 18 6110 80 67 10 11 10 46 10 8810 69 11 08 11 01 tc l 11 48 10 06 10 48 11 07 10 8 11 88 UEdelachtb zal mg ontheffen van de verplichting mij daarofOiB verantwoorden Deze financieële beschouwingen hebben zeer zeker niet weinig bijgedragen tot een der besluiten van deze vergadering die misschien tegen de verwachting in hoofdzaak bestond uit ontwikkelden het besluit namelijk van de overgroote meerderheid om de cijfers en conclusies van Dr A C Geitel en Dr D W IJssel de Schepper niet te maken tot de hare Het opat der vermenging met lucht zon volgens enkele aanwezigen mogen worden afgeleid nit het feit dat blijkens cijfers van Dr Geitel het zuurstofgehalte plotseling is gedaald na 15 Maart jongstleden don dag van de laatste Gemeenteraadsvergadering waarin de brief van de Kamer van Koophandel is ingekomen houdende onder verwijzing naar eene beweerde algemeene ontevredenheid onder de gasTerbruikers het Terzoek een station in te richten Toor de controle van het door mij geleverde gas Alsof mij dat onverwacht was mg het voornemen tot het verzenden van dien brief en de beweging die daartoe geleid heeft onbekend waren Weken te voren reeds werd mg door Ü medegedeeld dat op het laboratorium der Stearine Kaarsenfabriek proeven werden genomen om het gas der gemeente gasfabriek op zgn luchtgehalte te controleeren weken te Toren reeds kon ik U inlichten dat door middel van den heer P W Kamphuizen eene adresbeweging aan de Kamer van Koophandel op touw was gezet omdat mij ongevraagd door zeer vele groote gasverbrnikers ook motorengebmikers was medegedeeld dat men met het adres bij hen wag geweest maar zjj geweigerd badden daarop te teekenen daar zij niet over het gas hadden te klagen zoodat op het adres zelfs een getal van 20 handteekeningen niet kon worden verkregen hetgeen toch niet bepaald wjjat op eene algemeene ontevredenheid dagen te voren reeds kon ik U inlichten dat ds brief der Kamer Tan Koophandel zon worden ingezonden in de ditmaal toevalligerwijze geruimen tijd eerder dan gewoonlijk büeengeroepen Baadsvergadering Neen wanneer ik dien brief als prikkel of waarschuwing tot voorzichtigheid noodig had gehad dan had ik niet behoeven te wachten tot 15 Maart maar veel vroeger moeten handelen Voor het hooge zuurstofgehalte ik zal maar verder laten rusten de bewering dat het gelijk zou staan met hoog luchtgehalte van het Gondsche gas en in het algemeen voor gas van alle fabrieken die onder dergelijke omstandigheden zonden werken als de Gondsche fabriek in de wintermaanden welk zuurstofgehalte in de wintermaanden hooger moet zgn dan in de zomermaanden zgn geheel natuurlijke oorzaken te vinden zonder dat er boos opzet bjj gehaald behoeft te worden Dat zuurstofgehalte van het gas staat in innig verband met het zuurstofgehalte der steenkolenMeermalen is het door het tegenwoordig gemeentebestuur en door mjj betreurd dat in 1887 door de gemeente de oude particuliere fabriek is behouden en niet is overgegaan tot den bouw van een nienwe fabriek op een ruim terrein voldoende aan de behoefte De nienwe fabriek is er nu feitelijk toch maar het te kleine terrein is gebleven X 18 t 1 38 l ll f 8 17 f 8 87 8 7 08 8 8 f 8 4 f 68 7 8 8 81 i 4 68 10 08 7 0 7 8 0J 4 47 10 0 10 16 11 M é L 8 01 8 8 17 88 8 18 8 84 i 8 88 E F 8 48 S i e 4t 10 18 10 18 10 48 IIJ 66 10 08 10 17 10 1 10 84 10 t 11 11 11 17 De beperktheid van het terrein verbiedt het bouwen van kolenloodsen groot genoeg om den geheelen wintervoorraad steenkolen onder dak droog te bewaren In het voorjaar en den zomer wordt gewoonlgk een schip per maand aangevoerd en kunnen dus I I steeds versche kolen wordsh gestookt maar in het najaar worden met bet oog op de behoefte voor den aanstaanden winter en het gevaar van dicht water achtereenvolgens groote hoeveelheden steenkolen aangevoerd waarvan evenwel maar een 20000 HL in de loodsen kunnen geborgen worden en weinig minder in de open lucht moeten worden opgeslagen wiar zij nat worden En nu bevordert water bg de distillatie juist de afscheidmg van vrge ongebonden zuurstof natte steenkolen leveren meer vrjje zuurstof dan droge steenkolen Steenkolen hebben voorts de eigenschap zuurstof uit de dampkringslucht te absorbeeren kolen die drie maanden in de open lucht hebben gelegen hebben dus drie maanden lang zuurstof opgenomen hebben hun natuurlijk zuurstofgehalte vermeerderd Dit ziJn niet eenvoudig beweringen maar feOen bekend aan alle werkelgke gastechnici en die toch wel ook aan scheikundigen buiten de gasindustrie staande bekend zullen zgn Door een samenloop van omstandigheden de U gebleken neiging tot broeien van de in de loodsen aanwezige steenkolen moest ilt er toe besluiten eerst deze zooveel mogelijk op te sioken en eerst daarna de buiten opgeslagen kolen die dus zeer lang drie maanden in de open lucht zgn gebleven daar nat zgn geworden en gelegenheid hebben gehad zuurstof uit de lucht te absorbeeren Het stoken van deze kolen nu is de reden van het hooge zuurstofgehalte niet gelgk hoog Inchtgehalte in het gas gedurende de maand Februari en het begin van Maart aan de hand van bovenstaande tabel heb ik reeds aangetoond dat dit hoog zuurstofgehalte evenwel volstrekt met bewijst dat toen het gas minderwaardig is geweest integendeel blükens de dagelijksche waarnemingen op de fabriek heeft het toen steeds voldaan aan de normale daarvoor gestelde eischen Daarvan verzekerd heb ik er niet over gedacht eenige wijziging in het stoken of de verdere fabricage van het gas te brengen al was mij het nemen van proeven en de adresbeweging bekend Had ik kunnen vermoeden dat twee doctoren m de chemie wier waarde als wetensohappeljjke mannen ook door mg zeer hoog wordt gesteld waarschijnlgk als onvoldoende bekendheid met de gastechniek niet hunne dagelijksche bezigheid in het denkbeeld verkeerden dat door eene eenvoudige vermenigvuldiging met 5 uit het zuurstofgehalte van het gas het Inchtgehalte is af te leiden dan zou het mS natuurlijk zeer gemakkelijk geweest zgn door opzettelijk en uitsluitend stoken van droge kolen op een lager zuurstof percentage te werken hetgeen ik herhaal het nogmaals op zich zelf niets omtrent de meerdere of mindere waarde van het gas bewgst De door den heer Geitel geconstateerde kleine gelgdelgke vermindering van het znnrBtofgehalto in de eerste helft van Maart en de plotselinge verlaging 16 Maart den dag van de meergenoemde Raadsvergadering heeft wederom uitsluitend natuurlijke oorzaken heeft niets met den brief van de kamer van koophandel te maken De gelijdelgke vermindering is een gevolg van het opraken der natte in de buitenlucht opgeslagen kolen en het weer meer aanspreken van de droge kolen uit de loodsen die inmiddels in de eerste helft van Maart weer aangevuld zijn door een nieuwe lading De plotselinge vermindering is te w ten of te danken aan het streven der tegenwoordige gascommissie en van mg om de Zondagsrust zooveel mogelijk te bevorderen 16 Maart was eeii Zaterdag en nu is zooals ü weet door mg als regel ingesteld dat om des Zondags het aanvoeren der kolen op hot platform voor de ovens te kunnen nalaten reeds te beginnen met Vrgdagsavonds behalve de kolen voor Zaterdag ook de kolen voor Zondiag voor de oven worden gebracht ter vermijding van overbodigen arbeid en ter besparing van arbeidsloon de thans nog noodige hoeveelheid kolen bedraagt pi m 300 H h per dag zijn nu op 15 en 18 Maart jl evenals op andere Zaterdagen niet Toorgereden de Terder verwijderde natte en zuurstofrijke steenkolen Tan bet open terrein der fabriek maar de versche droge en minder zuurstof bevattende kolan uit de onmiddelgk Tö6r de ovens gelegen loodsen Natnnrlgk vertoonde dus ook het gas op 16 Maart een minder zuurstof percentage Wanneer de heeren Geitel en IJssel de Schepper hunne proeven dagelijks hebben genomen en het U mogelijk was gesteld dat U dat gewenscht of noodig voorkwam hunne aanteekeningen in te zien dan zou het Xj blijken dat op meerdere Zaterdagen lagere zuurstotcijfers vallen Mijn algemeene indruk van het Terhandelde in de bewuste Tergadering is dat er een soort toeleg bestond om Tast te stellen of ten mmste de bewering ingang te doen Tinden dat het gas in de laatste paar maanden zooveel minder van kwaliteit zooveel dunner zoo vermengd met lucht was dat de gasrerbruikers om hetzelfde effect te bereiken wel meer gas moetten gebruiken dan Tioegar Op 1 Januari 1900 waren geplaatst 1959 gasmeters en op 1 Januari 1901 2249 gasmeters dus 14 i pCt meer het gas Terbruik over Januari en Februari 1900 bedroeg totaal 297660 M en dat over Januari en en Februari 1901 totaal 298776 M dus slechts 1216 M of slechts O 4 pCt meer welsprekender tegenspraak van deze ook door den leider der vergadering uitgesproken bewering is wel haast niet denkbaar Ik vertronw hiermede aan uw verlangen te hebben voldaan en hoop nimmer verplicht te zullen zgn mjj te verantwoorden op klachten en beschuldigingen meer gegrond dan die ter openbare vergadering van 21 Maart 1901 geuit Gouda den 29 Maart 1901 De Directeur der gemeente gasfabriek J J PEINS VAN DOESBUEGH Aan den heer Burgemeester van Gouda STADSNIEUWS GOUDA 1 April 1901 De uitslag van de orergangs examens aan de K M L is aldus Naar de 2e kl C A H Bobberse J Grebe C J Weurman H S v Wijngaarden A de Bruijn A de Graaff C van Wingerden C H V d Bjjl J Noorlander en J W V Dokkum Naar de 3e kl E C Emeis G v Egk M C Kerkhof A de Vries A M Dirkzwager W Schriek E Cats A de Brug n M J A Hoogerwaard G v Spengen U Lugthart W Kwakernaak en N B Slothouber Naar de 4e kl P Samsom M P Glavimans K J Grendel C M Griffioen P Glavimans A D Frank C A de Vries J A Vis T Blom N Woensdregt A de Beun A R v d Putte J P Mossel en P Eindhoven Wg maken er onze lezers op attent dat de afdruk van het rapport van den Dir der St Gasfabriek niet te beschouwen is als een ingezonden stak waarop door hem een openbaar debat zal worden aanvaard De Zeereerw Heer Malingré pastoor der Kerk aan den Kleiweg die dezer dagen zgn 25 jarig feest als zoodanig viert is heden morgen begiftigd met Oranje Nassau orde Bij de heden gehouden aanbesteding van een fabriekgebouw met kantoren en bijgebouwen te Amsterdam was de laagste inschrijver de heer W Bokhoven aannemer alhier voor een som van f 23 000 Morgen vergadert in het Hotel de Zalm alhier de Zuid Hollandsche Club van gasdirectenren De volgende punten komen in behandelingg Steenkolen en cokes prijzen Welke qualiteit van gas is het voordeeligst voor producent en consument Welk instrument verdient de voorkeurom de waarde te bepalen v h steenkolengas Calorimeter of photometer Wat ter tafel zal worden gebracht Bezoek aan de gasfabriek Bezichtigingya inrichtingen voor gruis stoken en regeneratie in situ Ten 4 uur zal er voor de hh directeuren een receptie plaats hebben ten huize van den Directeur der Gasfabriek na afloop daarvan bezichtiging van de Stedelijke Gasfabriek waarbg tevens het nieuwe badlokaal voor het personeel zal worden bezichtigd Niet alleen komen directeuren uit Zuid Holland maar ook uit andere plaatsen van Nederland als Vlissingen Breda Bergen op Zoom Wageningen enz De korporaals Gymnastiek en Schermvereeniging Excelsior waarvan de WelEd Gestr Heer Eijssell beschermheer is gaf Zaterdagavond eene uitvoering in de zaal Kunstmin der sociëteit Ons Genoegen welke uitstekend slaagde en alle andere overtrof Het zon ons te ver voeren wanneer wg het geheele programma gingen ontleeden Het zg ons vergund te constateeren dat de Terschillende nummers uitstekend werden nitgcToerd zoowel voordrachten als colonne geweer partg schermen en Atletisch plastische standen werden goed uitgeoefend en deed ons opnieuw zien over welke uitmuntende krachten de vereeniging beschikt De beide blijspelen werden op een wijze vertolkt dat men moeilijk kon zeggen dat men liefhebbers voor zich had het spel was rrg en ongedwongen het was in een woord de moeite waard te aanschouwen met welk een gemakkelijkheid ieder zieh in de hem opgedragen rol beweegde en haar tot zijn ToUa recht deed komen Wij zonden niet gaarne jurylid geweest zijn om den beste nit de beste te gaan bekronen Wg wenschen Excelsior geluk met het behaalde succes en hopen dat zg nog menige Tooratelling zal geven Heden naagden te s Hage voor de akte Nuttige Handwerken de dames P Samsom M Glavimans A Sibbes en J v d Berg Het onderzoek van het water der Water leiding had gedurende de maand Maarthet volgende resultaat 16 Maart 8 8 permang kalicus per 1000 cc 23 9 9 De afdeeling Gouda van het Nederl Onderw Genootschap zal op Donderdag 4 April 1901 in het lokaal van den heer A Dam Kleiweg Gouda s avonds om 8 uur eene vergadering houden waarin o a aan de orde zgn Mededeelingen Vragen Onderwgs Rjjkszaak Voordrachten van den heer H Westbroek hoofd eener school te Stolwijk Rondvraag en sluiting Door het Bestuur is tevens bepaald dat voor deze vergadering de leden een collega mogen introduceeren Tot directeur van het post en telegraafkantoor te Ommen is tegen 1 Mei benoemd de heer F H de Groot thans commies der posterijen 3e klasse Men meldt nit Krimpen a d Lek Heden werd de cursus 1900 1901 van de teekenschool van het departement der Maatschappij tot N V t A gesloten Aan dezen cursus hadden deelgenomen 40 leerlingen Door de commissie belast met het toezicht werden aan die leerlingen welke zich het meest onderscheiden hadden prijzen uitgereikt Deze cursus mag zich in voortdurenden bloei en goede resultaten verheugen Er wordt onderwij gegeven in bouwkundig teekenen zoowel voor huis als scheepsbouw en in het raachineteekenen terwijl tevens les wordt gegeven in do wiskunde Ter tegemoetkoming in de kosten wordt door den gemeenteraad eene subsidie toegekend De commissie tot wering van schoolverzuim te Schoonhoven is van 6 op 7 leden gebracht en bestaat thans uit de heeren L Akkerhuijs J E zn 6 Van der Molen D H Greup N W F Jansen H Hoogkaas J Fafié en J Boon INOEZONDEN Mijnheer de Redacteur Als medeonderteekenaar der klacht omtrent de kwaliteit van t gas in den laatsten tijd was ik verhinderd de vergadering van Donderdagavond 21 Maart in de zaal Nut en Vermaak hg te wonen Ik lees evenwel thans in uw geacht blad een rapport In zake Reclame s over het gas in Gouda van den heer Prins van Doesburgh waarin een zeer onjuiste aanhalirg van ZEd met mgn naam in voorkomt Aangezien ik niet wist mijn naam in de vergadering genoemd was door den heer Kamphnizen en de heer Prins van Doesburgh aan t gezegde van den heer Kamphuizen twijfelt of zulks met mijn medeweten of op verzoek is gedaan wensch ik omtrent mgn onderteekenen aan t adres der Kamer van Koophandel en fabrieken t volgende toe te lichten 1 Juli 1900 werd door mg teerst koffie gebrand in t pand Peperstraat alwaar mjjn brander dikwgis bg me kwam met t gezegde t gas is hier niet zoo goed als in t pand achter de Kerk de motor loopt niet zoo nel en de gasvlam in t spit is ook niet zoo groot alsmede schg nt de vlam niet die hitte te geven als vroeger en willen daardoor de koflebodnen niet voldoende zwellen Ik ichreef zulks aan de leidinghuizen toe die wellicht in de Peperstraat niet die wgdte hadden als achter de Kerk zelfs zoo sterk was het verschil van gas in de Peperstraat bg Achter de Kerk dat mjjn brander in de Peperstraat s avonds heeft moeten ophouden met branden daar de gasvlam in t spit telkens uitsloeg Met al dat getob trad de winter plotseling in en aangezien wg bij t plaatsen der meter i natuurlijk een natte meter van 50 lichts hadden gekregen daar er in die lichtsterkte geen droge meters bestonden was weldra de meter geheel stuk gcTroren zoodat er niet gewerkt kon worden de hulp der fabriek werd ingeroepen en hetgeen TOor 4 maanden niet bestond prijkt thans in mijn pand een fonkelnieuwe gasmeter van 50 lichts Gedurende dat ongeval is mg door de fabriek flinke en vlugge hulp verleend dit is wellicnt de bedoeling van den heer Prins van Doesburgh in zgn aanhaling omtrent den klacht door den heer Kamphuizen aangaande miJn klacht geopperd dit is evenwel volstrekt t doel van mgn onderteekenen niet geweest De heer Kamghuizen kwam mg persoonlijk mededeelen t gas op t laboratorium der Gondsche Stearine Kaarsenfabriek was onderzocht en bleek het 13 pCt lucht te bevatten Wij inwoners van Gouda moesten die 13 pCt lucht voor gas betalen nu wist ik waarom mijn gasTlam s avonds bjj de 1 hoogste drukking telkens uitsloeg in mijn spit en mijn koffie s avonds niet die zwelling kon krijgen als s morgens wanneer er niet zooveel gas verbrnikt werd dit was de reden Tan mgn onderteskenen Nu lees ik wel in t rapport van den heor Prins van Doesburgh dat de heeren Dr IJssel de Schepper en Dr Geitel hun onderzoek foutief is doch waar wetenschappelijke mannen als genoemde heeren openlijk en met bewijzen hunne en enz reclame s toonen wil het er bjj mij als leek niet in zulke mannen niet te gelooven en wel den heer Prins van Doesburgh die bjj een levering van 13 pCt lucht zijn balans op t einde van t jaar niet slecht zal noemen Ten slotte moet ik den heer Prins van Doesburgh nog mededeelen dat na de vergadering in Nut en Vermaak mijn steller dor gloeilichtjes in de laatste 2 weken al mjjn gloeilichten heeft moeten temperen door de verandering van gas en de goede kwaliteit van gas die er thans geleverd wordt In mijn branderij is zulks nog grooter verschil daar wiJ thans veel kleiner gasvlam in t spit en meer hitte hebben wel is znlks nu lastig en ongewoon branden doch ik hoop van harte wij nu voor geruimen tiJd deze kwaliteit gas behouden en als het kan weer naar de prjjs geleverd als in 1899 ü dank zeggende voor de verleende plaatsruimte heb ik de eer te zgn uw dienstwillige dienaar J 0 DORLAS 366 Staats loter ia lUaaaa TralikiDg ran Mwudag 1 April No 1807 ƒ ISOj No 18841 1000 No t SS 1144 en 1941 ieder 400 No 801 6 800 Nu SSi 13188 11084 an 80801 iedar ƒ 100 Prijzen van 90 i 8891 6800 7918 10683 18114 1668 18186 11 800 7 80 41 80 l 88 61 96 38 9 10638 168 1 16187 71 67 80 80U8 44 18481 14 74 73 90 80 1 1076 67 88 81 77 3181 6681 46 74 79 97 18881 40 97 i 10888 18i67 1688 11488 3 08 5638 6 10814 13068 i tl 9 93 79 ifi 66 16916 1867197 88 6714 88 78 87 38 7t 300 68 17 8171 11097 1871 87 1 18 8 6814 8181 11 88 88 16018 i 88 8388 98 8898 88 88 46 18686 410 68 6906 49 47 8 63 94 19 78 40 66 1 8 0 I8I00 6 18713 66 841 H ïO lUOl 7 87 81 4 64 9 19 87 U 17 69 611 41 6li48 8446 11668 94 89 77 064 1 46 l 78 18907 64 86 108 87 610 8 61 97 O 8 18807 Uil 8687 8 71 11608 1408 gs 8 68 61 60 66 44 14171 16808 1S980 1319 3687 84 8668 68 9 SI ItlJ Uit 87 6318 89 76 14347 46 1 46 8748 71 83 86 7 6 19878 ISOl 8816 76 8711 98 89 16810 O 18 1 6480 81 1178 1 380 1 16 H 3 hl 87 68 14480 86 lt387 64 48 677 8800 66 48 16481 1948 16 e 3940 880 88 llSOi 61 76 H 90 4008 67 98 64 71 1661 19664 170 8 6718 8906 11993 76 166 0 66 18 41 77 91 8 U046 31 16880 71 4 77 6801 47 67 1466 7 g 88 41 4 67 8 1819 78 16931 19647 88 89 86 9 8 IS 86 14608 17018 19 16 40 99 69 9 98 4 10 70 6f 677 4 i6 3 60 68 14718 6 86 1806 78 87 76 1180 88 I7I44 18816 86 4817 98 98 7 8 67 18 88 4414 7001 9116 U4t8 61 17826 86 66 81 88 6 66 6 61 86 1990 4610 89 tl 70 91 7 75 803S 18 4 9506 76 148 4 17445 19980 68 60 77 98 98 14911 17686 S0017 6 46 0 7108 9688 186 iS 6 80187 8148 85 38 97 8 46 15028 68 88 2106 4718 7241 8 87 71 17780 40 79 88 881 4 79 1680S 17807 88 1811 4818 H 8801 18600 7 86 10207 41 35 80 7 1179 16813 0 0368 41 7670 83 18848 88 17946 9760 4946 88 94 46 4 61 10305 481 62 7684 9927 70 16460 96 10 88 69 88 60 84 71 18047 58 8680 60117705 10106 9 1668118161 96 94 14 6 41 9 87 78 20481 1779 96 2110204 I8t89 48 67 20 26 81 6184 8110347 13018 77 18800 20608 8 64 7830 64 19102 16608 6 20789 2818 1 4110488 36 1 17 10959 87 6841 DE GROOTSTE SORTEERING Heeren Modo Artikelen ook voor het aannemen vind men bjj A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Oiitvangen de ouveauté 8 IN TAlLORHADfiCOSTDHES Capes en Refrenmantels