Goudsche Courant, woensdag 3 april 1901

m 8468 Woensdag 3 April 1901 Beurs van Amsterdam 40ste Jaargani mimm mmm IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon a 3 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 fi anco per post 70 Aizonderlijke Nommers VTJF CENTEN Tclefooa No A9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending vau Advertentiën tot 1 uur des midd Slotkra 9 26 IIAABT Vikn NiBimiiiiD C rt Ned W 8 i dUo dito due 8 O diio dito dito 8 aiu HoliaiE übl Goadl 188198 i gt i lTALlx IuchrgTiDgl8U8l S gO OoiTBHK Obl in papior 180B I 61 dito ia lilret 1888 I 81 FoETCSAL Obt met ooupoa 8 dito tiokat 8 ti l 67 98 84 100 80 88 88V 875 460 5 lOlV 194 98 lOlV HI 6 a 110 Ill 117 158V 100 Vi HV 104 l 18V 100 ill 140V 871 108 94 87 81 1Ö8V 87 101 108 108 99 81 Udiland Obl Binneal 1894 4 60 dito Geooas 1880 4 t8 ditobiJBothl 1881 4 97 dito bü Hopo 1819 90 4 98 dito ia goad leea 1888 8 dito dito dito 1884 i SpAli Ferpet uhald 1881 4 Tnuiil Qepr CaoT leea 1890 4 Geo leeaiag serie B Geo leeaia lerieO ZoiD An Bp T oblg 1893 i UlllOO Ob noit Sob 1890 8 VlNEKüSLA Obl 4 onbep 1881 Akbtuoak Obligatiea 1898 8 BoTTiiDAX Sted leea 1894 8 Nbd N Afr Htadelir uad Areadab Tab UÜ Certiüa tea Deli MuUobsppij dito Ara Hypotheelib paadbr 4Vt Oalt Mij der Vonteal aaad e Qr Hypotheekb paadbr 4Vi Nederlaadaohe baak aaad Ned Handatmaataob dito N W 11 Pao Hyp h paadbr 8 Eott Hypotbeekb paadbr 4 l Utr Hypotbeekb dito 4Vi OoRMa OoitHoag baak aaad Sul Hypotheekbank pandb ï liA Eqnl hy poth paadb 4 Maiw L G Fr Lien cort 8 Nlo HoU IJ Spoor w Mü aand Mij totExpl i St 8pw aaad Ned lad Spoorweg m aaad i Ned Zuid Afr Spm aaad dito dito dito 1891 duo 4Vt ITAUI Spoorwl 1887 89A Bobl 8 Zoid Ilal Spwmij A H obl 8 FoiKK Waraohau Weenen aaad E0SI Qr Raaa Stad Brussel 1888 iV 100 117V 117 101 84 UoNG Theiaa Regullr Geaeiaoh 4 OoiTHl StaaUleeail 1880 8 K K Oo t B Or l880 8 Spakji Stad Madrid 8 1888 Nib Ver Bm Arb Spoel oert AI VERTEf TI iN KOSTELOOS Vailllsiement By vonnis der Arrondissements Eechtbank te Kotterdam dd 29 Maart 1901 is J G FRANKBNHÜIZEN koopman wonende teGouda verklaard in toot van faUlUnement en zniks met benoeming van denEdel Achtbaren Heer Mr B J A 8TEKCKtot EechterCommiBsaris en van den ondergeteekende tot carator De carator Mr M M SCHIM vak der LOEFP Advocaat Procureur Gloada Avondschool mr AmbachtsliedeD TEHTÖÖraLLW VAN TBEKENINGEN EN BOETSEERWERK door de leerlingen in den Cnrsna 1900 1901 vervaardigd Toegang voor belangstellenden op DINSDAG 2 én WOENSDAG 3 APRIL desavonds van 1 nur Voor de twee Wijkzusters derNed Herv öem WORDT GEZOCHT tegen 1 Mei a s een Zitkamer en TWEE SLAAPKAMERS met PENSION Brieven met opgave van prijs aan den Voorïitter van het Comité Ds J G DKÜR Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borsten Keelaandoening binnen den kortst mogeljiken tjd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlncht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Draiven Borst honigExtract H E L I yi M T H E nit de Koninkiyke Stoomfabriek D HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bi Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D MIKBIB8 Kleiweg E 100 Gouda E H VAS MILD Veeratal B 126 te Gouda A BODMAN Moordrecht VMKaE NiiutoerkerkadlJiel A N viK ZESSEN Schoonhoven 1 Th TORKEN Botk np B T WIJK Oudewatcr H ROLLMAN Bodegraven A SCBEBB Haaitrecht P W iEDE Otidemater K van dbe HEI IDEN te Remwijk P r d SPKK MoercapeUe DY D STAR Waddingiveen Wed T HOLST Waddingmeen Het groote aantal zenuwkwalen van yent hoofdpijn af tot de voarafga ndeksnteekeu n van apopliifs hsnenberoerte toe troti arM nog iteedH alle middelnn door de oiPdigriie wetMiBclisp aangewend Efirst aan don nlenwon tUd komt te eT toe dat Elj door bet gebruik maken vaa den een vond Ie ten weg naaielijk lanpB de hald Mae pbyaiolofclscbe outdekkinggedaan Lepfr dle na honderde nroefnemmgen thani over de geheelewereld verbreid ii en terwijl eiJ m wetnuMchappellikekiIngende hoogttte belangstelliui wekt tevens eene weldaad blijkt te Eijn voor de aan seiinwItvaUu lijdende meiiictiheid Dokp geneeswijie ii nltgevonden door den gewezen Offlcler van Oexondbelt Dr Roman WniHEmann te Vilithofen en bernit op de 00 dervi dlng opgfduan in eene Ü J rlge praktijk IMtwr wnn l inir vnn het lioord Dtnlkiil prr tlHR woril ii iliinrtnc graelilktr loffoi doai de hnld oiimiddellljb ann licl nnw eiitel uaedcuodecld Met deze geoeeBwIJEi werden werkelijk Kcbltterende rMolttten verk e aa n elf maakte aooveul opgang dat vnn een door den uitvinder geeDhraven warUa OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en gsnezlno hiniiflil kortei tlfd rredR de tlt dmk vererhenen in Dit boekje h vat niet alleen vor het ctmU pnV Hek vemtuaubsre verklaringen omtrent bet wezen der nienwnre tlieraple en de daarmede aelfa in wnnbo iige gevallen verkri gen ultweiking maai ook vmdt men daaiin wetenschappelijke verhandelingen nit de iiicdiachf blndeii liieaaiidezngeneeMwijze gewiid zyii zoomade aiBchrift vao lal van getai schnftnn van hoogtceplaatnte geneeHl uudig u ojiter neltLe P Miniere meri dr profetior ani l liolyklimEk ia P iri t me ftougamont 10 Slemgrei cr mud dr praMliserenil ganeMneer aan hal krankilnnlgen cettloht ie Charenlnn Sanltatirath ü Dotin tH Stal in Bi oilman med dr srrond arti ta idtifanien Qr 9 Foreitlar gaiie i i er dlreQtDur vsp het hoipltaal le Agtn Onluimrnth Dr Soherlng linateel Qutenfela Bad Emi Oaraes med dr ganaBsheor dIreeleiir dar gBlvano thirapeutlftc inrjahttng vaar innuwlitderi ta Pari rud St Henoré 334 Consul van Aicharlianh mad dr la Corfu Cr Buabaoh arrend aria de Zlrknlli Obarat bairzl Jeohi mcd dr ta Weenen Or C Bangavel te La Farrière Euro lid van dan CaniatI Caiitral d hyglina at do Santé in Fra nkrjH en vele anderen Aan allen wier iteiiaw E Hl l moer of inlndor Rnncedann l of hhd rngsnKnnid r eiiiinftclitltfliefd lijiten waarvan de kenteekeneu zijn otronnctie heofdplln nii rahB tchala boofdplln bloeftandrBF g rnDttipilkkelt aBihei aelaaodna d slapeloo iiil t Ikhametijke onrutt en anlichagalljka Isaatai d verder atla aii ken die door beroeita getrotTen weiden en nog Itjden aan de gevolgen daarvan EOoale verlammingen onvermogen a aprekan rware tongval Rioeieli k alikken atijrheld der n wrlanten mat veortdiironde plln piaafseilj e zwakte vorzwakklng van galieugen ena en slj die leoiU onder ga nee a kundige behandeling geweegt zijn maar door de liekende miadelnn a a onthoudingaeneaksudwatarkanr vrijven eleitriseeren etoomlooi of Eeehaden geen genaeing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zij die vrrea Kevueleii voor b ruert en daartoe redes hebben vegena verechljnselen als i oh aanftoudond angatlg vnalan varduovtna In hal haofd haofdal n mal duliellgnald nikkenngen en donbar orden voor de oogen drukkende pijn onder hel voarhoofd Bulling in éa oeraa hal voe en wan krlebellng in en het tlapen van handen en vOBtan aan al dase drie oategorlSn van 8 nrawlljd r all ook aan longa melaiaa ll danda aan btetkiuoht en kraoMolootheid ook an gezonde lalfa aan Jongt paraonan dia vaal met hat hoofd workea en reeatelljke reactie willen voorkomen wordt dringend angeradea Bieb het boveB vermelde werkie aan te nobaffen hetwelk op aiBiimca koatelooa en fraaoo varRonden wordt door Amsterdam door M CLBBAIV C Helllgewfig 43 Ratterdara V B vau SANTEN KOt FF Apotheker Korte HoofHteeg L Utrecht LOBRT A POBTOV Oudegraoht bij de Gaardbrng F Sli Op d jongste kvgttnnltoh medioinale tentoonatelling ia de I r WalaamaBa icha 6eBM Uit Mor M HedlioM JnxU HQt Hm Kilveraa Madatlle behraond Duur OencMh emeen ft nb v Un WtVÊff nPffÊtÊnÊPW Met Eere Dlploma tn Ootid Bekrooudf T f f f TflTI F PRAEPARATEN VAN JUIrla l arUClIC joQ j i ij kinderen aU volwassenen gebrek lar eetlust lechti cILwrterbe MnuwbooMpIjn ter verilerking na ilelcte of kr ambed lioorti en h re gtvoleen OUlNAiAROCHE FERRUGINEUX i het bij on let teeen Bloedgebrek BlwkKIcM kwalen Tan Krltlichen letttljd ent VerhuebuK in flacon t 1 90 en l Patral aoQft dzaam Terilerkenil aan6enaamv nim k voor lai eliikickgeb nik I I KC I V a VOU 1 tinderen iwakken en klierachtlge gesteUen leer Mn te beVelen AU aeneeakrachtlg e drank bi toorniwen ler Bpljsverterlneiorganen en diarrhée ook frïu eliS en kleine kmd ren Pni per buii Kgr A 70 i p O Wi Kgr 0 60 ChemlKi MallrCltilrop SpeciaalToor Kindervoeding in buMcn t X Kgr 0 80 luWer lYieiKSUlKCr Jkct ƒ 0 80 K Kgr ƒ 0 8 A eiVima CtttCt fpHon Het rooken eener Wve Cigarette il iroldoende terbeetrijASTnma lgarCHCn j hevlgitt aanyallen van Astlun ttc In doosjes a 0 80 en Tï tlu II1 TatnurtnAf RnnhnnQ fruit PURQATIEP legen Veritopptoj Aam I alTlarinUC DUIIUUIla beien MlgtTiine Cong tlesctc vooralookalïlaiana voor Udereo bewl i en Je T amarinde Bonbo n n KRAEPELIElTs HOI M bel nsr diensten ir de voim toot het kind begeerl ijk en de smaak aangenaam ii Friji per doosje 0 80 en O BO ColmSolr D e4l1loC algemeen erkend als het BESTE huismiddel aai miaK r aSXIIiea i J Hoe t verkoudheid en KeelpBn bet is een slljmoplossend en verzachtend middel blJ ultnemendicld uitsluitend in Hl □ eschjes vetkrij gbaar rn S ƒ 0 20 per liesch je rk AjMlIulttri m Vrvfütt KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST UlM Hollaiidsche Cemeiilsleenfabriek D viCLOHUlS HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en CirkelvormigoBiiizQii waterdiclit6 Putten ALLE SOORTEN TEGELSt KOEDRINKGqX yNZ ADVERTÊSrlFin aUe Couranten worden aang enomen door het Advertentle Burean vao A BKINKMAN ZOON Te Huur of Te Hoop om terstond te ahnvaarden twee naast elkander staande praclitige Pakhuizen gelegen te Gonda aan de Tnrfsingel Te bevragen Lange ÏMendeweg D 29 Gebroeders STEEITSMA Bloemisten GOUDA BIEDEN AAN Winterliarde VoUegrondsplanten de mooiste en goedkoopste bloeiende planten voor den tuin tlians planten om gedurende den zomer mooie bloemen te hebben VEEDER PRACHTIGE EN steeds mim voorzien van KamerpiiiDten eu argesneden Bloemen TELEPH No lU EEHI DEFOT TAN TEEL Jleu wonit verzocht op t MEUK te letten UIT HBT MAGiZIJN TAN M HAVENSWAAY ZONEN OOBINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van tn tieee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer et tPrijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering va geeerde orders aanbevelende 4 C BIJL voorheen J BEEEBAART Lz t£OS P O IKB OODfc m SCHIEDAMMEB GENEVER Merk s NTGIITCAF Verkrijftbaar by t M PEKTERS Jz N B Ma bewija van eoktlieid ii rj cachot en kvirk ateooTvoor CHIEDAM T tien van den naam der Firroi h P HOPPK FEAÜSCEÜ STOOMVEEVEEIJ ehesiiische Wasscherij 11 OPPEltlËIMER i 19 Kruiska le Hotter Aam jebreveta td Joor Z M den Koning der Belgen Hoofddepflt voor GOUDA de Heet A VAN Ü S Az Specialiteit voor het stoomen en verven van lie Heeren en Dame gard oben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het rtoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordjnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Geen Ëngelsch maar Eclit BOEHEITBEOOD t2 oen de K 0 A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Druk van A BRINKMAN Zn Goudo UuitenlaQdscb Overzlehl De Dnitsche Keizer heelt bg de ontvangst van het bnrean van het Prnisische HeerenUuis dat hem gelnk kwam wenschen dat God hem tegen de kwajongensstreek te Bremen beschermd had o a geantwoord Alle gissingen die in de pers over mjjn stemming de ronde doen berusten op volkomen onkunde en missen allen grond Ik heb alles gelezen wat do kranten over mön vermeende stemming hebben geschreven maar niets is onjuister dan dat mö Bemoedstoestand geleden heeft onder het gebeurde te Bremen Ik ben dezelfde als vroeger en niet in een droefgeestige stemming gekomen De Keizer nam vervolgens het stuk ijzer dat hij te Bremen naar het hoofd had gekregen van de tafel naast hem en zei Ik ben in Gods hand en zal mvj door zulke voorvallen wat mö betreft nooit laten afbrengen van den weg dien ik als den weg van mgn plicht beschouw Ik kom op mijn reizen met alle standen in aanraking en weet daarom zeer goed hoe men onder het volk ov r mjj spreekt en denkt Maar wie mocht giooven dat ik my door zulke gebeurtenissen vïèes zon laten aanjagen zal zich zeer vergissen Alles bip bjj het onde Naar bet Kleine Journal verneemt heeft de Keizer bij zijn toespraak tot het bureau Tan het Heerenhuis geen enkele maal het woord aanslag gebruikt maar alleen van het voorval te Bremen gesproken Daarentegen moet hy zich heftig hebben uitgelaten naar een heel anderen kant Volgens deze aanwijzing vermoedelp tegen de kanaaloppositie van de hoogconservatieve agrariërs Aan het hoofd van het bureau was baron Ton Manteuffel een nakomeling van den berttchten reactionairen minister van denzelfden naam onder Friedrich Willem IV Verscheiden politieke avondbladen passen nu de taktiek toe om de door den Keizer tegen het bureau van het Heerenhuis gehouden toespraak in een zooveel mogelijk verzwakten vorm weer te geven Zy verrngden daardoor de noodzakeiykheid van een bespreking Daarentegen opent heden het hoofdblad van het Beriynsche centrum de Germania die tot dusver uit partgoverwe gingen halsstarrig het stilzwegen op de laatste redevoeringen van den Keizer had bewaard den mond en merkt kort maar veelzeggend op Wanneer de Keizer werkelijk alles las wat de couranten in den laatsten tijd over hem hebben geschreven dan zoude men dit met groote voldoening ervaren en tevens met den wensch begroeten dat by dit ook verder moge doen Dan I FEVMLLETOX EEN EEKENFOUT 5 Als wij maar een klein tapitaaltje hadden luchtte het aanstaande officiersvrouwtje ik vind het Boo pijnlijk niets mee ten huwelijk te brengen van zichzelf en voornamelijk EUa want die ia het eerst aan de beurt en Een ijskoude hand werd op haar mond gelegd 8til stil mijn lieveling fluisterde Ella met en hartverscheurend lachje op de blecke lippen dat is ondenkbaar want ik blijf bij pa en moe of ik word Uefdezuster Het huwelijk deugt niet voor iedereen Nadenkend staarde Ilse in het ernstige zwaarmoedige gezicht harer oudste zuster Wonderlijk EUa als ik je niet dag en nacht bij me gehad had sou ik er op zweren dat je eene ongelukkige liefde hadt I Hahaha wat wordt xij ineens vuurrood Haast aisot ik haar op een oüttdaad betrapt Kad Nu nu wij eischen geen biecht hoor want anders dan een romanheld van nyd kan het je niet aangedaan hebben Komt kil E ten we eens een deuntje lingen Mijn geiüftotd is zoo vol van ons toekomstig gelu dat ik het eren moet uitbazuinen I Dit zeggende vloog zij op het pianokrukje en sloeg met beide handen de toetsen aan zoude bil van de stemming en voor alles ook van de ontstemming zgns volks gemakkeiyker en beter op de hoogte komen dan op zgn reizen V Den geheelen Zondag is het te Marseille rustig gebleven Slechts zevenhonderd man werden op de verschillende werven on dokken aan het werk gelaten In een s morgens gehouden vergadering werd het rapport der gedelegeerden naar Pargs gehoord waarop door de 2000 aanwezigen tot voortzetting der staking werd besloten De burgemeester van do stad Flaissières dezelfde die niet door den ministerpresident ontvangen kou worden heeft aan een redacteur van den Figaro medegedeeld dat hg reeds sedert veertien dagen zgn invloed had aangewend om de staking te doen eindigen Hg meende dat het bewys eener indrukwekkende solidariteit der werklieden was gegeven doch dat er geen voldoende middelen waren om de proef tloor te zetten De Oostenrgksche Rgksraad ia verleden Zaterdag op Paaschreces gegaan na eene zittingsperiode van twee maanden In dit tgdsverloop is de recrntenwet tot stand gekomen en zyn de Delegatie en de Commissie voor de Quoten gekozen verschillende wetsontwerpen aan do orde gesteld waarvan eenige het tot de derde lezing gebracht hebben De afdeelingen hebben vigtig gewerkt en in den Eyksraad zelf is het nadat de regeering door schikken en toegeven een wapenstilstand met de Tsjechische obstructionisten had gesloten rustig toegegaan Voor de naaste toekomst na Paschen wil men niet al te optimistisch zgn en houdt het voorkomen van nieuwe conilicton en het toepassen van het obstructionisme door de Tsjechen en vau paragraaf 14 voor niet onmogeiyk Er is nog steeds geen nieuws betreffende de onderteekening der Mandsjoergsche conventie tusschen Rusland en China Vrg zeker schgnt het echter te zyn dat do onventio op 26 Maart den uitersten termyn door Rusland voor de onderteekening gesteld niet onderteekend was Reuter meent dat China als een gevolg van de protesten der mogendheden geen nieuwe onderhandelingen met Rusland zal aanknoopen voordat de onderhandelingen met de mogendheden te Peking zgn afgesloten De Pester Lloyd bevat den tekst van de circulaire door de Eegaering te Washington verzonden aan alle bij de Chineesche quaestie Er zitten drie meisjes om t brandenSfe vuur En zingen en keuv len en spinnen En de eerste die regt zoo schoon als ihun schat Zal men geen tweede vinden x Ik ben toch zoo bhj dat hij is een huzaar Wat fonkelt zijn oog en hoe zwart is zijn haaf En rijdt hij te paard dan moet jelui zien Dan is hij een koning en dan staat hij er tien Ja ja ik heb altijd gezegd ga k eens vrij n Dan moet het een soldaat en wel een ruiter zijn Overmoedig drong Stefenie de zangster ter zijde en vervolgde me eene stem als n klok Toen lachte de tweede pDat is wel waar Maar daarom zal ik je nog niet benijden Want ach je mooie luit nant die vloekt me te veel Ho ho dat is laster Ik mag ook zgn snorrebaard niet lijden Quaestie van smaak 11 Btetanie Het zich echter niet van de wijs brengen en jubelde voort Mijn Ferdinand Roderich dat is nog eens een man Hij is nog geleerder dan onze kapelaan En slaat hij aanhetdichten dan moet jelui hooren Dan vliegt hij met zijn lioo e ver boven den toren Dat zou ik wel eens willen zien 1 spotte Ilse maar Stefanie stond op boog plechtig voor bare betrokken mogendheden waarin hot standpunt van de Vereenigdo Staten tegenover de Mandsjoergsche conventie wordt uiteen gezet Het stuk begint met er op te wyzen dat de noodzakeiykheid van het behond der territoriale eenheid van China erkend is door alle mogendheden die thans deelnemen aan do onderhandelingen in China Het zou van de zijde van China zeer onverstandig en uiterst gevaariyk zgn eenige overeenkomst aan te gaan of eonig voorstel te overwegen waarvan een afstand van grondgebied of een financeelo verplichting aan een enkele mogendheid het gevolg zou zgn De regoering der V S die er slechts naar streeft China te bewaren voor het aangeduide gevaar en de uitgebreidste en voordeeligste betrekkingen tusschen het Chineesche Rgk en de andere mogendheden te bevorderen acht zich verplicht er op te wgzen dat het overwegen vau een afzonderyke territoriale of financieele overeenkomst zonder dat alle aan de onderhandelingen deelnemende mogendheden daarvan kennis dragen en haar goedkeuren niet behoorlijk is strgdt met het vooropgestel le doel en zelfs van het standpunt van China zeer gevaarlgk wezen kan Ui Times verneemt nit Tokio dat Japan een ertoog gezonden hoeft tot de regeering te Potersburg tegen de Mantsjoersche conventie De uitslag is onbekend maar de openbare meening in Japan verzet zich krachtig tegen toegeven aan Rusland Het Japansche kabinet is wel vredelievend en voorzichtig maar toch onder den indruk van do nationale geestdrift welke zeker niet in toom zou te houden zgn indien de regeering niet genoeg op haar stuk bleef staan De correspondent der Daily Mail te Jokohama heeft met verscheiden aanzienlijke Japansche staatkundigen gesproken Burg miaf Aoki was vóór een oorlog met Rusland oiMt graaf Okoema Laatstgenoemde zeido dat noorlog tegen Eubland een strgd tegen de vganHen van den wereldvrede en de algameene beSdiaving zou zgn Prins Konoeje voorzitter W de Eerste Kamer zou het van Japan s zydte oen zelfmoord achten indien het Rublandj de vrge hand liet in Mantsjoergo Japan moesi zich verzetten tegen de onderdrukking van China desnoods alleen De tegenwoordige toestand wordt in Japan 300 hachwjk geoordeeld als nog t geval geweest ii sedert den oorlog met China Voortdurend worden groote bezending wapens schietvoojrraad en kolen nit Europa ingevoerd j6o regeering heeft ook de stoom oudsrf zuster en zei Vu spreekt de derde EUa schudde afwerend het hoofd en trad naar de vensterbank Als bij toeval streek haar hand Qjrer een linde twijgje dat zij intertyd van haar Tievelingslinde gebroken en sedert zorgvuldig opgekweekt had In die drie jaren was het maar weinig gegroeid maar toch ook niet verdord en dit voldeed aan Ella s bescheiden eischen Nu Mag ik je verzoeken mijn genadigstc f Och houd op Stefanie je weet mimers wel dat de derde niet persoonlijk optreedt maar dat de dichter iets van haar vertelt Ilse wipte weer op de kruk speelde een dol preludium en zong De derde zegt niets en spint maar voort Zij is vlijMg en stil als een bïjtje Zij is ook nog jong en weet van geen min En wacht nog bedaard haar partijtje De draad loopt vast en wat is dat Zij bukt zich een weinig en daar zie ik wat Eeu briefje van rosepapier Steekt onder haar halsdoek hier Wat kan toch de schijn bedriegen Wat de anderen vertellen heel luid Dat komt er bij haar niet uit Zij iaat haar geheim niet vliegen Plagend knipoogde de vroolijke zangster hare ernstige zuster toe maar Ella boog zich al dieper over de lindeblaaqjes daar ging echter de deur open een kolossale bezem zwaaide naar binnen twee emmers water werden luid neergezet en LiBcttes mutsplooien kwamen over den drempel Zij booten van de Ign Nippon Joesen Kalsja gehuurd om op groote schaal oorlogsmateriaal aan te voeren In alle tnighuizen heerscht groote bedrgvigheid De Times verneemt nit Tokio dat de gunstige uitkomst van de inschrijvingen voor do leening ten behoeve van een spoorweg van Seoel naar Foesan die verscheiden malen volteekend is in weerwil derscbaarschte ran het geld bewijst dat de geestdrift onder hot publiek govaarlgke afmetingen zou kunnen aannemen indien de regeering tot toegeven tegenover Rusland geneigd mocht zgn Verspreide Berichten Fhakkkijk Voor rekening van de registratie ia in het openbaar verkocht het klooster vau de Dames de l Assomption wegens weigering van betaling der verschuldigde belasting Het door het klooster in beslag genomen terrein bracht 1 000 040 francs op Ingevolge een nationalistische betooging is het te Lyon alweer tot wanordeiykheden gekomen de republikeinen zetten een contramanifestatie op touw en de politie stond machteloos Over de maand Maart ia door de Sou dea Boers te Pargs in het geheel voor het aanbevelenswaardige doel ontvaagen en verzonden een bedrag van 1600 fr terwyi er bovendien een groote voorraad kleeren boeken spelen tabak enz enz voor de Boerengevangenen hun vrouwen en kinderen verzonden is DuiTiCHLiSI Door do politie te Kiel ia ontbonden de aldaar sinds vele jaren bestaande sociaaldemocratische Bildnngsverein voor vrouwen en meisjes De keizer schijnt weer een tikje op te monteren hg gaat in de tweede helft dezer matiBd op de jacht en ondertnsschen wordt uit Bremen bericht dat het onderzoek tegen den epilepticus Weiland op een eind loopt zoodat het gereshtshof te Leipzig wel onnjiddeliyk na Paschen zjjn taak kan aanvangen BINNENLAND Da miniaterraad hield giatervoormiddag zgne eerste vergadering met den nienwbenoemden miniater van oorlog luitenant generaal Kool zette de armen in de zijde en keek de jonge dames strak aan Goeie genuchten daar kwinkeleeren ze ook nog Eiken dag krimpen de verdiensten in in plaats van drie thaler m de week is het nog maar viji mark en toch maken ze nog pingelepang Nou in Gods naam engeltjes zmgt maar toe Jong bloed heeft jongen moed dat is een oud waar spreekwoord Giegelend en proestend van het lachen stoof het drietal uiteen en in eene minuut zaten de freules weer over haar werkjes gebogen terwijl Lisette met bezem en schrobber te kècr ging alsof nij de ontbrekendd mark met dubbele Kinheid inhalen moest n Kerstmis stond voor de deur het lieve genade brengende gezukzalige Kerstfeest De sneeuw dwarrelde zacht en dicht door den schemerenden morgen Ilse zat op de knietfn bij de kachel en blies peinzend het vuur aan Opeens sprongen knetterend blauwachtige vonken van het stukje pijnhout naar het andere sneeuwwitte rookvaan es kronkelden naar boren en eene heldere vlam sloeg in de kunstig opgestapelde kolen Lekker toe maar vuurtje maak het maar gauw warm in de kamer dan vinden pa en moe het hier zoo mooi als ztj opstaan IFordt vervolgd l