Goudsche Courant, woensdag 3 april 1901

Gemengde Berichten Gisterecochtend hebben te Oldenzaal de timmerliedenknechts het werk gestaakt behalve bil een paar bazen die reeds 16 ets per uur betaalden Ook de anderen eischen nu loonsrerhooging tot op dat bedrag 69 96 17284 35 87 9 63 19830 89 60 96 19011 17303 40 48 89 76 20003 6 S8 40 56 71 75 89 1101 46 17482 90 17634 47 73 86 1 838 8 2 12 17764 20211 17874 69 18004 88 18230 20825 32 20 es 44 20 30 18380 2084 18448 80994 Mevr Carrie Nation de bjjlzwaaiende bevechtster der Kansasser kroeghouders onlangs op vrge voeten gesteld is thans een nieuwen kruistocht begonnen tegen het dansen en het rooken Des avonds te elf uur is zy dezer dagen met een bak exemplaren van haar blad tot bestrijding van den alcohol eene danszaal te Topeka binnengedrongen Op t gezicht der geduchte vrouw stovende danslustige dames en heeren verschrikt uiteen maar zij verhief bare stem en bracht hen tot staan met de volgende woorden Jongelui ik schaam mg over n gü jonge mannen moest zelf u schamen jonge meisjes zoo in uwe armen te klemmen om te dansen Toen ik jong was mocht ik graag een quadrille waarbij men tegenover elkaar komt zonder elkander aan te raken zoo heb ik zelfs met negers gedanst en ik heb veel genoegen gehad maar nooit heb ik mij zóó door jonge mannen Daar schetterde lustige walsmuziek en de redenaarster jammerlijk overstemd zocht verbolgen weer de straat op en ging rookers die zij tegen kwam met vermaningen aan om hun vergif weg te werpen Niemand schijnt naar haar geluisterd te hebben en men begint de welmeenende vrouw in Kansas wel wat zwaar op de hand te vinden O H C Men schreef uit Emmen aan t Hbl Wij meldden onlangs dat beschuldigd van mishandeling met doodelgken afloop gepleegd op den nachtwacht J Steenge gevangen genomen zijn Koopman en Staal Ook H Bos uit Sleen is gevangen genomen en thans hebben alle drie een volledige bekentenis afgelegd B moet de hoofdschaldige zijn Koopman en de verslagene die trouwens buren waren verkeerden altgd op den meest vriendschappelgken voet met elkaar De mishandeling verbrijzeling van de hersenkas moet geschied zijn naar aanleiding van praatjes door den verslagene uitgestrooid Aan de Soer Ct is alt Menado geschreven Nadat de heer J ö F chef van het postkantoor alhier den 22n Januari jl d s morgens negen nur per flets van zijn woning naar zijn bureau gereden was en daar voor zijn schrgftafel had plaats genomen zakte hij ongeveer een kwartier later plotseling ineen en kon de ontboden geneesheer alleen den dood constateeren die waarschgnljjk door hartverlamming werd veroorzaakt De overledene moet zjjn zaken soo offlcieele als particuliere in wanorde hebben achtergelaten men spreekt er van dat het gouvernement eenige duizenden guldens aan hem tekort zal komen Daar de heer F tal van jaren te Menado in functie is geweest heelt Uie onregelmatige toestand waarschgnlijk reeds zeer lang geduurd en mag het bevreemdend genoemd Directe SpoorwegverblDdingen nel GOÜDi Wloterdleist 1900 AanxevaDgen 1 October TUd vu fireeoflel 8 88 1 40 8 10 8 87 9 08 i 48 fiOCD4 ROTTXBDAU tM twm l4 188 67 10 85 11 0 ll t 1I 18 U 58 1 17 1 18 8 80 8 41 4 8 4 54 5 l 8 18 7 17 T ll f 44 8 14 8 17 8 88 1 14 U M 11 11 11 4 11 11 1 14 J 10 1 f 8 81 Z ll l f 1 41 X Ki 7 47 8 07 8 i 8 58 8 10 80 10 48 11 01 11 47 7 48 8 45 1 11 81 f 7 87 11 48 1 I 8 01 1 10 f 8 1 1 17 f l 1 88 1 89 8 81 4 08 6 17 5 41 8 8 1 58 5 10 1 08 t 5 10 11 0 11 19 ll 10 58 11 88 11 18 11 18 10 08 la Uu Bltn HjirtJ Op 4 trriom lij ZotdH JlMiilm m Dlnjiw nSugMke ntoarMlirt U i H T larjgb r lm eiMn Tinktprijt B ViiAaiaA Spaw L tra pplCTeit ttwijl 1 tUtt i i BOTTIRDAH OOÜDA ti wm S 11 80 1 48 18 88 1 64 11 81 11 45 U IO 1 88 1 14 fff 48 ir e V V V 1 68 n a 11 51 Ij oB ixi l o O J SS 01 4 08 4 84 40 1 4 8 41 8 04 8 8 10 18 10 18 10 88 10 48 10 4 18 47 8 84 7 0 7 i8 l iO 8 41 47 10 0 10 14 11 11 8 84 00 8g 10 08 10 1 fkmltoüat op 4u loop kut bM gankaod wvries U Holludteka ipow £ Bxtrt appUuntbaw fa da Gampagaia der Wafou Liti eooUA DEN E 10 89 11 88 11 18 18 18 11 61 1 58 1 1111 11 1 10 11 11 1 11 11 88 1 88 6 49 8 11 7 1 ll ll 10 00 10 1 10 48 U U 11 57 8 18 8 49 7 67 10 18 10 41 11 41 11 08 11 46 18 56 1 40 l iO 4 4 15 4 45 H 6 II 1 04 7 0 7 16 7 1 8 86 8 88 OS 44 lO U 11 86 11 86 18 06 1 80 8 40 1 57 4 00 4 16 4 17 6 M 6 1 7 01 7 41 7 68 1 18 6110 80 uwv 10 17 1 86 4t4B o v jy ïoorBuTg 8 18 ZlUZ i JSJ 1 60 4 88 8 48 10 11 S O 1 U A A USTIRDAM TJaa aana iouda 8 S 8 11 I 8S 9 38 10 80 10 5 1M8 1 10 1 88 8 88 4 07 4 48 6 1 I 88 8 48 8 61 lO i 10 87 11 08 ImiLW 8 01 8 58 10 10 11 04 1 48 18 87 1 67 8 88 4 1 4 87 6 88 8 03 8 44 38 10 8 11 08 11 59 Amit 0 8 19 9 13 3I 10 8 11 1 1081 10 1 111 40 4 17 8 1 6 46 8 8 tl 10 iO 11 18 1 14 VoorI Zoet KI s usn 7 7l 7I1 J7 Is JI 9 80 10 11 IM i 11 56 18 08 18 84 1 8 0 S t 4 7 4 48 6 11 6 4 7 06 7 81 8 0 8 J8 8 4 10 88 10 8 r Jt tltf ia laap ta llat larataa J ao O Hamaiütatral allaa la a 8a Haiaa tia tatala L Belialraea biljet le kl eei anppleiMit 5ewlJB H o O A t r E I U a l viae Tem B 18 00 18 87 8 15 8 18 4 8 1 58 6 80 7 10 7 88 8 38 I 7 86 1 40 8 8 8 11 7 38 U 3J 1 09 8 08 8 46 6 04 8 80 7 00 7 64 8 08 jr 1 11 10 69 11 18 11 84 10 49 11 47 10 14 latO 8 11 7 18 8 10 8 t l 81 U ll 11 17 11 61 yt 8 10 1 14 4 41 8 11 8 81 7 0 8 10 8l kxr V 1 84 8 47 7 80 8 86 8 41 8 80 9 48 11 80 11 41 1 01 l tn 3 18 S 4 6 01 8 88 8 88 7 86 8 88 10 08 loud o 7 01 7 8I18 I8 9 1 S 10 18 10 84 11 11 1 11 l ll 4 114 141 47 7 18 7 64 I OI I lt 8 10 14 1 818 8 51 7 47 8 88 0 10 10 10 86 ll S 18 08 1 48 8 08 8 1 4 11 4 48 5 41 Ji 7 00 7 61 9 01 1 86 10 08 10 48 8 07 8 44 8 m 9 87 10 81 1U66 U 87 J JJ Z m Ml J OI 7 1 l 8o M lT lO M 11 77 11 11 11 61 U 8 40 8 14 4 4 6 0 8 18 7 14 7 41 8 18 1 8 10 17 lO I U ll Lnitenant generaal Eland afgetreden minister van oorlog heelt zich gisteren naar het Loo begeren ten einde door H M de Koningin in aischeidsgehoor te worden ontvangen De commissaris der Koningin in de proTlncie ZaidHoUand heelt bepaald dat de beschriJTing voor de belasting op bedrijlsen andere inlcomsten voor het dienstjaar 1901 1902 in deze provincie zal aanvangen op Woensdag 1 Mei Van doorgaans welingelichte zgde deelt men aan de N B Ct mede dat de nienwe minister van oorlog bereid i de legerwetten wellcer behandeling geschorst is verder te verdedigen Als zelcer lian worden aangenomen zoo voegt men er bg dat de Initenant generaal Kool zich nooit een bepaald tegenstander van den verlcorten oeleningstyd heeft betoond Z K H Prins Hendrili is voornemens 8 April van het Loo naar Schwerin te vertrelcken In de Zaterdagmiddag te Amsterdam gebonden vergadering der Liberale Unie is aangenomen een voorstel van het bestuur aldus luidende De aanstaande candidaten voor de bjj de Liberale Unie aangesloten kiesvereenigingen zullen hunne instemming betuigen met de strekking van het hervormiugsprogram 15 kiesvereenigingen hebben voor het lidmaatschap bedankt Bg de beatuursverkiezing werden uitgebracht 33 stemmen en gekozen de heeren D 3 van Houten 21 van Enschot 22 H Veth 23 v d Laan 23 Kavenhorst 21 De Kantor 26 stemmen Mej Csth van Eennes te Utrecht heeft de laatste hand gelegd aan een nieuw klaviersprookje Heidekoninginnetje Vermoedelijk zal naar het W v M meldt reeds in de Paaschvacantie Utrecht de primeur van dit werkje dat van ernstiger inhoud is dan haar vroegere vertellingen aan het klavier genieten Ook een bundeltje tweestemmige liedjes op teksten van Van Dokkum zullen dan worden ten geboore gebracht In de Zaterdag te Amsterdam onder voorzitterschap van den heer mr E J EverwSn Lange Jr gehouden algemeens vergadering van de vereeniging Het Buitenland werd het verslag over 1900 tevens bevattende de rekening en verantwoording over dat jaar met algemeene stemmen goedgekeurd terwijl de aftredende bestuursleden de heeren J D Hooglandt Azn mr M Mees B Heldring N H ter Kuile mr A J Cohen Stuart Ch E H Boissovain en W Stork allen werden herkozen 1 1 51 7 11 door 7 18 I 7 18 7 81 II 7 44 9 08 7 85 8 11 Cloada JCoordnoht Kienwerknk Otpella aottardua M aotterdamD P Rotltrdim B AUm Il 1 09 8 84 9 08 8 41 8 88 4 41 8 10 8 07 7 18 4 61 5 41 5 01 8 51 I I I U 1 04 8 17 8 10 8 88 7 8 7 8 Kotterdan Baui Rotterdam D F Aottardua U OtH Kieiiwnkuk éordraoht Boida 7 48 8 04 i lllwo 1 o Umm ratn brttlu 7 18 7 18 7 8 7 81 7 68 8 87 8 41 8 58 9 08 14 08 9 1 Oottda Zereah Moero SoetermeerZog Voorborg Hag 9 88 4 i 07 8 10 1 14 7 41 8 18 6 18 8 48 8 08 7 04 ttoad OudoT Woord Ulreokt 8 11 5 18 8 81 UtroeU Woordu Oadew Ooads De voorzitter wees er op dat met het oog op den financieelen toestand der vereeniging versterking der geldmiddelen dringend noodig blijft en herinnerde er aan dat voor belangstellenden exemplaren van het jaarverslag op aanvrage kosteloos verkrygbaar zijn bij den secretaris den heer mr A J MoU Schnitzler secretaris der Kamer van Koophandel te Amsterdam worden dat den resident niets daarvan bekend was te meer daar er aanwijzingen voorhanden waren die dat bestnurshoofd aanleiding konden geven om aan het doen en laten van den heer F meer dan gewone aandacht te schenken Voor den krijgsraad te Rijssel heeft terechtgestaan de korporaal Cozie van het 16e regiment jagers te voet die den lOen Februari jl als commandant der wacht aan de poort van Valeneiennes twee soldaten vijf uur achtereen op hun post had laten staan Hij werd wegens plicbtvorzuim veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf Een der soldaten het was dien nacht geweldig koud ligt nadien in zeer zorgwekkenden toestand in het hospitaal Marie Barkany zal het eerst optreden te Amsterdam den 12n April in het Paleis voor Volksvlijt den 18 te Rotterdam in den Qrooten Schouwburg en den 16n te s Gravenhage in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen In de Residentie zal zij slechts éénmaal eene voorstelling geven daar er voor een tweede geen zaal meer beschikbaar is Opgevoerd wordt Snderman s aangrijpende drama Heimath waarin Marie Barkany de rol van Magda zal vervullen gevolgd door Die Schulreiterin met welke beide stukken Barkany te Pargs enorm succes heeft behaald Bg het gezelschap van Barkany is de acteur Carl Schönefeld de beroemde vertolker van helden en Bon Vivantrollen geëngageerd Rechtszaken Ongetwijfeld herinneren velen zich nog de raadselachtige verdwijning van het destijds 7jarige knaapje Albert Petrus Johannes van Wezel wiens lijkje later in de duinen naby Scheveningen is gevonden Verdacht dit kind te hebben ontvoerd had zich gister voor de Haagsche rechtbank te verantwoorden G P van Poelgeest kleermaker te s Gravenhage woonachtig Drie en twintig getuigen waren gedagvaard onder wie twee doctoren als deskundigen Als eerste getuige werd gehoord de moeder van het knaapje die verklaarde bet kind op 25 April 1899 om kwart over tweeën ongeveer naar het Holl Spoorstation te s Gravenhage te hebben gezonden om zgn vader eten te brengen Zij had er de boodschap bg gedaan om als vader gereed was dadelgk terug te komen omdat hij den vorigen dag wat lang was weggebleven Het kind was echter niet teruggekeerd In October had zjj haar kind teruggezien in ver gevorderden staat van ontbinding zoodat zjj het alleen aan de kleertjes heeft kunnen herkenoen De beklaagde en kleine man eenigszins doof beweert op 25 April niet in de nabijheid van het Holl Spoorstation te zgn geweest Hij heeft gewandeld in het Haagsche bosch en op den Wassenaarschenweg geheel alleen zonder kind en is den geheelen dag niet in gezelschap van een kind geweest f 4 8 4 47 4 34 5 18 4 44 4 81 l l I I7 8 18 I 4t i 4l 8 48 4 01 AAS 8 48 Tiaa rer 4 19 4 80 5 11 8 01 8 18 6 66 8 S6 10 17 11 08 10 88 8 48 11 01 69 li ll 11 48 Kog verklaarde de moeder dat het kind niet gemakkelijk met iemand meeging en dat hij waarschijnlijk is overgehaald door de vergulde knikkers die by het Igkje gevooden zgn De vader vulde de verklaring van zyne vrouw aan Zjjn zoontje had hem op 25 April ongeveer half drie zgn eten gebracht Hg had dit gebruikt en na afloop hot kind het pannetje enz teruggeven en hem naar huis gezonden naar hg zich meent te herinneren zoo ongeveer tien minuten over drie uren Zgn zoontje was huilende bigven staan omdat getuige hem geweigerd had om mede te rgden Toen getuige die koetsier is met een heer en eene dame naar het Mauritshnis reed alwaar hg half vier is aangekomen stond zgn kind nog met het eetgerei in zgn hand op het Stationsplein Slechts als een onherkenbaar Igkje alleen herkenbaar aan de kleertjes heeft hg het in October 1899 teruggezien Dr A de Jong als deskundig gehoord constateert op grond van de mededeeling door den bekl hem gedaan dat deze zich schuldig maakte aan onzedeiyke handelingen De bekl is volgens den deskundige en zgn collega dr van Deventer een gedegereerde met perverse hartstochten Beide doctoren achtten evenwel bekl volkomen toerekenbaar voor zgne handelingen De bekl beweerd dat hg zich nimmer heeft schuldig gemaakt aan onzedelijke handelingen met kinderen Hg ontkent dat tegenover de doctoren verklaard te hebben Dr van Derenter houdt echter vol dat bekl hem dat bg een vertrouwelgk gesprek heeft verteld Later is bekl daarop teruggekomen De bekl is volgens deskundigen een man die door zyne neigingen diep ongelukkig diep rampzalig is Overigens is hy een man waar niets op te zeggen is en omtrent wien gunstige verklaringen werden afgelegd wat zgn gver enz enz betreft Een besteller die op 25 April aan het Holl spoorstation was heeft het knaapje aldaar s middags zgn vader eten zien brengen ja hem zelfs met zyn vader zien medeeten Toen de vader wegreed bleef de knaap huilende achter Hg heeft hem zien weggaan met het pannetje in een doek geknoopt in de hand gaande langs calé Neuf den Stationsweg op De bekl aan wien thans het portret van het knaapje van Wezel vertoond wordt zegt het kina nimmer gekend en nimmer gezien te hebAn Een jongetje van 11 jaar dat op 25 April op het Rgswgksche plein was geeft eene beschrgving van een persoon die hem s middags aldaar tusschen 3 en 1 ure had aangesproken en hem een doos vergulde en verzilverde knikkers had beloofd wanneer hg met hem naar den Trekwfg wilde gaan Waarvoor had de man die eenigszins als beer was gekleed niet gezegd Het kereltje was echter niet meegegaan In den bekl meent hg den man te herkennen die hem had aangesproken maar hg had destijds geen knevel en ander haar Bekl ontkent ten stelligste op 25 April 1899 om ol nabg het Ryswgkscbe plein te zgn geweest en aldaar een kind knikkers te hebben aangeboden 1 1 11 s ir f f 8 17 8 1 7 05 7 8 1 11 8 89 8 48 8 88 I 4S 10 11 SI 48 1 81 10 01 t L 1 01 8 191 17 9 81 8 18 8 84 ia 1 88 E P 8 48 I s8 9 44 10 11 10 18 10 48 llJd 1 68 10 08 10 17 10 1 10 34 Een volgende getuige heelt op een dag in April 1899 precies den dag kan hg zich niet lierinneren in het Huygenspark een man gezien die een knaap een grgsachtig zakje aanbood Dat kind liep echter weg Eren later heeft hg vlak bg het spoorstation dienzeUden man gezien met kleine Nappie zoo werd de kleine van Wezel genoemd aan zgn linkerhand gaande inde richting van de stoomtram naar Scheveningen Hg kende het kind zeer goed Zeer pertinent wgst deze getuige den bekl aan als den man dien hy met den kleinen van Wezel dien namiddag heslt gezien Bekl blgft ontkennon in gezelschap van het kind te zgn geweest De president vraagt dezen getuige waarom hg van een en ander aan de politie geen kennis heeft gegeven Getuige antwoordt dat hg pas kennis heeft gekregen van het feit toen het kind in October begraven werd Toen heeft hg zich dadelgk bg de politie aangemeld De pres begrgpt het niet dat get van zulk een geruchtmakende zaak niets gehoord heeft Aan alle politieburean s kon men haar lezen Get houdt vol er niets van gehoord te hebben voor October en biyft bekl als den man aanwgzen dien hg met het kind gezien heeft De bekl had toen geen knevel Een volgende get heeft op den 25en April s middags tusschen 3 en 1 uur een langen man gezien met den kleinen van Wezel aan de hand Die man ging tramkaartjes koopen In bekl herkent hg dien man niet Hg meent dat die langer was De bekl verwisselt alsnu zgne gevangenlskleeding met die welke hy op den 25en April 1899 aan had Get kan hem echter ook nu niet herkennen De get die hem zooeven pertinent herkende aarzelt ook nu den bekl als de ontvoerder aan te wgzen Weer een volgende get heeft op 25 April een als heer gekleed persoon gezien loopende met een kind uit den werkmansstand Zg gingen vroolgk pratend in de richting van yoorburg Het kind hfelt hg goed opgenomen Het was het knaapje wieus portret hier voor hem op tafel ligt In bekl herkent hg izeer beslist den meneer dien hg met het kind tusschen 3 en 4 nur aan de Trekvaart heeft ontmoet Zoo toen hg van de ontvoering hoorde heeft hg zich bg de politie aangemeld Op dien bewnsten middag had de meneer een langer knevel In het huis van bewaring was die afgeschoren en thans weer gedeeltelgk aangegroeid Do inspecteur van politie jhr Qaintus geeft verslag van het vinden van het Igkje en van het etenspannetje en de knikkers een en ander vroeger reeds medegedeeld In de tweede plaats was aan den bekl ten Jaste gelegd dat hg op 15 Juli 1900 den deatgds 6 jarigBn Franciscns Johannes EndUch opzettelgk aan hot ouderlgk gezag onttrokken had Spelende aan het strand te Scheveningen was het kind aldaar aangesproken door een man die het zuurtjes en flikjes had gegeven en met hem op een dnin was gaan zitten Die man was de beklaagde Deze erkent dit Het kind liep alleen aan de zee Hg was bevreesd dat het een ongeluk zou overkomen en nam het daarom mee naar een duin om wat uit te rusten Hg had niet de minste kwade bedoelingen Een volgende get heeft den bekl op 15 Juli met den kleinen Endlich de duinen te Scheveningen zieh ingaan Het trof hem dat een als heer gekleed persoon met zulk een jong kind daar tegen de duinen opklanterde temeer daar het kleine ventje moede bleek en met moeite tegen de helling klom Hg ging naar dien heer in wien hg bekl herkent en yroeg hem of hot kind zyn zgn kind was waarop bekl antwoordde dat gaat je niet aan Zgn vader zit ginds in het limonadetentje maar ik ben zgn oom niet waar vent P Toen het kind bevestigend knikte heeft get er zich niet verder mede I bemoeid I Eene juffrouw die bekl ook in gezelschap van het kind heeft gezien verklaart mede dat zg een eind de duinen ingingen gelgk bekl ook trouwens aan den rechter van instructie had verklaard Verschillende getuige hadden dadelgk in de houding van den bekl iets verdachts gezien en daarom de hulp der politie ingeroepen Op bet bureau gebracht had hg aldaar een verkeerden naam opgegeven waarvan bekl zich heden niots herinnerde hoewel hg ook met een valseben naam in het arrestanteuboek had geteekeud Dit zou volgens bekl in dronkenschap zgn geschied De politie had echter van die dronkenschap niets bespeurd Ten slotte werd gehoord een U jarig knaapje dat in bekl den man herkende die hem 3 jaren geleden heeft medegenomen naar de duinen en daar handelingen heeft gepleegd te afschuwelijk om te noemen Hetzelfde zou ook voorgevallen zgn met een 9jarig ventje dat eveneens den man onmiddellgk herkende Bekl die zich tot nu toe doof althans hardhoorend heeft gohouden valt plotseling uit zgn rol Een der kinderen toch die zeer zacht vertelde wat er gebeurd was drie jaren geleden bleek hg zeer goed verstaan te hebben Beide kinderen beweerde hg nooit gezien te hebben veel minder ooit iets met hen bedreven te hebben In zake de ontvoering der knaapjes van Wezel en Endlich vorderde het openbaar ministerie by de rechtbank aldaar tegen den beklaagde negen jaar gevangenisstraf STADSNIEUWS GODDA 2 April 1901 Naar de op 17 April te Utrecht te houden anti revolntionaire depntatenvergadering zgn afgevaardigd door de Kiesvereeniging Vreest God eert den Koning te Gouda de heeren A Vingerling stemg L F Duymaer van Twist plv stemg A A C van Asch L C de Lang C Plomp Mr A Slob P D Mnilwyk J van Galen Joh van der Laan D J Raap P A Vingerling A Landzaat Ds T Sap door de Cent Kiesvereeniging N en O in het district Gouda de heeren R Cl Jongenburger stemg Mr A Slob plv stemg Schoonhoven 1 April Zaterdagnamiddag is in tegenwoordigheid van den gemeenteraad aannemers den ingenieur architect den pas benoemden directeur en enkele genoodigden op otficieele wgze de hoogdrukbron waterleiding dezer gemeente in gebruik genomen Heden wordt zy voorgoed voor het publiek in gebruik gesteld De bronnen dier leiding zgn geboord aan de rivier de Lek en hebben eene diepte van 40 meter Het getal aangesloten gebouwen bedraagt nu reeds ruim 700 het water bleek na nauwkeurig onderzoek van uitstekende qualiteit te zgn Benoemd tot directeur der bronwaterleiding de heer A A Alting directeur der gemeente gasfabridk Men meldt uit Alten a d Ryn Over den Rijn tusscluu Bodegraven en Leiden liggen vier bruggen Die te Zwammerdam tusschen deze gemeente links en Aarlanderveeu rechts behoort aan Rgnland evenals die tusschen Alfen links en Aarlanderveen rechts Aan beide bruggen wordt tol geheven van de schippers Die te Alfen is geheel onvoldoende voor de scheepvaart en voor het verkeer tusschen de twee groote dorpen Allen en Aarlanderveeu doch Rgnland trekt zich daarvan niets aan en laat de zaak zooals zjj is De brug tusschen Koudekerk rechts en Hazerswonde links behoort aan de erven D Visser van Hazerswonde met to helflng voor passage over en niet door de brgg Elke voetganger betaalt hier 1 cent De brng te Leiderdorp tusschen deze gemeente rechts en Zoeterwoude links behoort aan de gemeente Leiden als ambachtsvrouwe Hier heft men tol door en over de brng Voetgangers ook Leidenaars doch niet de inwoners van Leiderdorp betalen cent per persoon De Koudekerksche brng nu werd dezer dagen door jhr van Merlen als beheerder der nalatenschap Visser van HSzerswoude aan de gemeente Koudekerk te koop aangeboden voor f 12000 welk aanbod werd afgeslagen zoodat de brug met recht van tol voor passage publiek zal worden geveild en zoo dit mislukt afgebroken 366 Staats loterij No 168Ï3 1600 No ie4t 400 No 18088 80 No 6JS 7378 7671 8882 11801 en 80158 elk 100 PrijiMn TOD 30 IS 8410 4117 7 6 lOlit 13008 IS098 18448 840 17 6827 60 96 31 1814 8 79 18 6317 7729 10307 98 61 136 0 98 SO 22 64 10444 13111 65 26 805 47 86 7840 91 47 16202 46 8 58 6432 66 10638 8 13 58 89 S540 6 94 40 96 46 88 96 73 98 7909 67 18861 48 81 447 1 50 5693 17 10851 76 8 8 511 61 25 68 6 13364 18346 1 603 80 98 68 808J 10702 1340 16414 li7 1 66 8820 89 81U 8 18 26 99 68 8980 5650 62 8 76 53 18843 710 3007 65 72 46 13606 7 58 82 80 5701 84 99 17 94 84 87 U 86 8306 1098 26 16514 1 8 15 68 6676 39 95 40 91 18968 881 8151 6904 44 11098 49 96 83 48 95 8 87 11107 94 16408 88 79 8819 37 8411 9 13801 16735 19089 89 60 6119 8516 61 82 4 40 90 61 33 64 11206 67 77 19106 914 60 48 61 16 13B6 16868 41 28 3388 85 90 92 139 9 88 12 46 OV 94 1890 11S 0 14 0 1698 I i88 1011 3404 8800 81 73 32 87 86 41 17 41 41 114 3 ItlU 06 48 80 43 6S08 86 91 24 96 66 1140 7 417 69 11572 14388 98 19308 76 3528 18 8702 11620 78 17029 60 91 71 41 68 41 14434 90 19484 1902 78 80 8848 84 68 17106 36 84 8864 61 48 11742 66 8 ig646 84 8 9 63 47 70 60 19688 81 llll 8548 8916 6 74 88 18700 1 27 48 86 11918 14563 7 68 49 78 3 14617 19 i 99 95 93 m28 67 88 3884 466 90 6 41 74 1406 47 78 9116 62 14766 1S36 94 6709 28 64 14816 166 BS S8 82 8S 61 1318 3965 6846 9151 Ui12 14930 18 13 976 9S0i 12377 47 62 4086 7003 S3 15026 80 5 10 5 12416 t9 1S84 4135 40 9i94 59 15106 8 39 6s 9608 83 65 4 88 1104 9710 12606 1SS58 200S 88 AS 18 1 71 54 4220 83 26 18101 16383 82 4 5 9S 76 38 15114 2109 4649 7216 11 68 16609 116 79 14 9810 13809 11 36 4739 76 91 16 15664 66 40 7384 9919 83 15723 247 46 7478 23 12908 34 tl 61 89 62 4 1S915 18 77 7531 76 44 13 8388 93 9510046 53 16009 68 4883 7604 68 71 76 8409 POSTKANTOOR GOUDA Lgst van de brieven en briefkaarten aan dit kantoor en de daaronder behoorende hulpkantoren ter post bezorgd welke gedurende de 2e helft der maand Maart 1901 wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zgn kunnen worden uitgereikt Brieven H W Dievelaar Eist Van Oorscljot Gouda W Bastig Haag H v d Klein Haag M A Heerkens Utrecht Briefkaarten Mej C van Es Amsterdam M Hoogendgk Amsterdam M Lip Haag Van Brummele Rotterdam J Langerak Rotterdam Uit bet buitenland terugontvangen B Tboen Raesfeld E Harms en Co Hamburg Geweigerde Brieven W de Gelder 3 stuks Gouda Geweigerde Briefkaarten Mej A Kramps 2 stuks Gouda Mej B Speelman Rotterdam Mej S de Hoog Gouda J Derné Leiden De Directeur M C HENNECiUIN MARKTBERICHT Kolea ea Cooks Lancashire Het belangrgkste berichtsind het vorige marktbericht is dat deprQi n der huiskolen gerezen z n ten gevolgevan het koude weer Noteering 16 tot 17 sh de ton lequaliteit 14 sh 6 d tot 15 sh 6 d tweede soort en 13 sh tot 14 sh voor gewone huiskolen Durham en Northumberland De markt is vooral in stoomkolen levendiger Gaskolen noteeren 9 sh 3 d tot 9 sh 9 d voor best Durham Binster kolen 8 sh 10 d tot 9 sh v a b de ton Best Northumbrian stoomkolen noteeren 12 sh de ton v a b Smalls 5 sh 9 d tot 6 ih de ton en het zou ons niet verwonderen als zg de volgende week hooger noteerden Best Durham coke 17 sh 6 d de ton v a b hoog oven cokes 13 sh 9 d tot 14 sh aan de fornuizen Gascokes onregelmatig 12 sh 6 d tot 13 sh 6 d doch de productie verminderden dat styft de markt GEVONDEN VOORWERPEN Aan het bureau van politie zgn inlichtingen te bekomen tusschen 11 en 1 uur v m omtrent Een ballon van een lamp een duimstok een charivari van een horlogeketting en een rozenkrans Voorts zgn te bevragen Een gouden broche by B A Grootendorst Markt 46 Een koperen ketting met gouden medaillon by P de Weger Boelekade 163 Een bril bg P Kulik Vrouwesteeg 237 Een leesboekje by J Bosman Spoorstraat B 19 Een potloodhonder bg Kabel Oosthaven Een kruissleutel bg A Koog Tiaaierstraat 32 Een portemonnaie met geld bg van Leeuwen Boelekade 172 Een sleutel bg J Zonneveld Kleiweg 101 Een zilveren dameshorlogeketting bg J de Zeeuw Groeneweg 156 Een fluweelon werktaschje bg Boot Vrouwevestesteeg 230 Een zweep bg Ouwerkerk Heerenkade 519 Een omslagdoek by A Tooi Bloemendaal 25 Een gouden oorbel bg E Rietveld Kamemelksloot 351 Een bril bg Valkenier de Greve Hotel de Zalm Een gouden oorknopjo by T Boer Zengstraat Een vloermat bg K Akkerman Boelekade 232 Een koperen slootje met penning bg Lunenburg 3e Kade 403 Een zilveren oorknopje bg C Scholten Keizerstraat 129 Een duimstok E Klingen L Qzoe nendaal 67 Een grjjs bont bg A Sprngt Turfmarkt 88 Een stoof bg G Kramp Genzenstraat 47 Een haarkam bg J de Mol Turfmarkt 75 Gouda 2 AprU 1901 De Commissaris Tan Politie W N VAN GARDEEEN Veemarkt te Rotterdam Maandag 1 April 1901 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijlen waren voor ie kwaliteit 33 ae kwal 30 3e kwaliteit a8 cent per half Kilo Magere Ossen melkvee en Vaarkoeicn goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 31 ade kwaliteit 30 3de kwaliteit 37 cent per hall KI Stieren redelijk aangevoerd De handel was voor vette koeien kalveren en iste kwaliteit melkvee prijshoudend mindere soorten mager vee traag nuchtere kalveren duur VERSCHEIDENHEID Het gerechtshof te Leipzig veroordeelde Zaterdag den zestienjarigen loopjongen Tbaringen en den veertienjarigen schoolknaap Krost die den 16en Februari jl den loopjongen Otto om het leven brachten om hem van zgn geld te herooven respectievelgk tot vyitien en tot twaall jaren opsluiting Uit het Wallrat Richardz Museum te Keulen werd een copie naar Rubens van bgzondere waarde gestolen Het doek is 0 29 bg 0 15 cM en stelt een jong meisje met roode wangen donkere oogen en blond haar dat op een tafel leunt voor Het Museum had 500 mark uitgeloofd voor hem die ontdekt waar het is Thans meldt men uit Brussel dat het aldaar by een antiquiteiten handelaar in de Montague de l Oratoire voor 5000 francs door een vreemdeling werd aangeboden De handelaar waarschuwde de politie per telefoon De vreemdeling een schilder uit Luik werd gevangen genomen By zyn verhoor zeide hg het doek voor 800 francs van een Duitschor gekocht te hebben De Luikeuaar blgft voorloopig in arrest uurgerUke Stand GEBOREN 81 Maart Qerardus Hubertns ouders A J Stigter en M A Schrave Catharina ouders W Idenburg en S H Oudshoorn Johunnes ouders A van Wgken M Van der Manden Adrianua Cornells ouders C Plomp en M Schaap Josina Pieternella ouders N van Es en L Palm 1 April Geertruida ouders J M Gerhardsen M Melkert Klazina ouders A Bloosen M Ham Johannes onders J Rjjuharten H M Spee Johanna Maria onderaA J Oosterling en J C KnoopB 2 GerritFrederik ouders O A van der Want en M A maqz OVERLEDEN 80 Maart A Megor wed A Barneveld van Loon 75 j J Laurier 9 m G van de Rotte wed J F van der Linden 89 j 31 J van Ham 64 j 1 April A van den Heuvel 14 m Uaastreoht GEBOREN Gerrigje JacohaenMarrigjs Gerrigje ouders N P Hoogenboom en C J van Ingen Wilhelmina Martgntje ouders F Spek en A Verveer Fielemina Petro nella ouders K Steehouwer en M van Klugven Cornells ouders W Straver en E M Dugs OVERLEDEN C J Mulder 2 m GEHUWD P ran Vliet en N de Graaf Vlist GEBOREN Johan ouders J Schep en A Verhoef Pieter ouders C van der Hee en M Bol OVERDEDEN J Schep 13 j ONDERTROUWD F Boer te Stolwgk en J de Pater DE GROOTSTE SORTEEBING Hssren Mode Artikelen ook voor het aannemen vind men bg Aa VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA f ele iAo JSo 3i Oiilvang n de ouveauté 8 IN TAILORMAD£COSTOHES Capes en Beg enmantels D SAM80AI v