Goudsche Courant, woensdag 3 april 1901

Donderdag 4 A Vil 1901 No 8469 40ste Jaargang X o Si Bi GOIDSCHE COURANT JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken a a es a o a o a S a KlerooB No S ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon Sa SS De Uitgave dezer Courantg eschied dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN 9 O CL O £ ADYEETMTIÏI in alle Couranten worden aansrenomen door het Adverleiille Bareau vao A BUINRMAN ZOON Beurs van Amsterdam iSlotkn Vikrs 6 UKkW NlDMiiliD Osrt Kèd W 8 V Jlt AU Att 0911 2U u l l 0 601 99 91 dito dito dttc Sdito dito dito 8 HoKOiE ÜW Goudl l881 S4i iTALlB InsohryTing 1862 81 5 OoSTIXï Obl in papier 1888 dito in liUerlieS tPoiTOejU öbl met coupon 8 dito tiokel 8 4 il U 100 80 88 88V 675 410 dï k 101 194 981 10IV UI 68 110 111 817 U8V RuiuHS Obl Binnenl 18114 4 dito aeooni 1180 4 dito bij Sothl ItSi 4 dito bij Hop 18 9 0 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 t Bfahii Farpet lohuld 1181 4 TcBKllJ Gepr üonr leen 1800 4 Qeo leening serie D Geo leenin serieO ZoiBAra Ep T oblg 18 S Unioo Ob rniitSob 18tO t VlKMlJlli Obl 4 onbep 1881 AvnuOAH Obligitien 18t 8 SoTrHDjiM 3ted leeu 18 4 8 NlD N Afr Handelev aand Arend b Tab Mij CerliJoaten DeliMaatMhappÜ dito Am Hypotbeekb pandbr 41 Cnlt Mij dor Vonten aand Gr Hypotbeekb oandbr 4Vi Nederiand ohe bank aand Nod Handelmaalaob dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Eott Hypotbeekb pandbr 4V ülr Hypotbeekb dito 4V Ooan Ooet Hong bank aand Emi Hypotheekbank paodb 6 ktamt Kqut by polh pandb 4 Maxw L G Pt Lien eert 6 HlB Holl IJ Spoor w Mg aand Hij tot Bipl ï 8t Spw aand Ned Ind Spoorweg m aand Ned Zuid A r 8pm a nd dito dito dito 1891 dilo 4Vi 100 i vu 6I 10 100 111 1401 87 A 10 94 87 i Sl Vl Iirï Spoo rwl l887 89A Bobl Znid Ital Spwraij A H obl 8 P01 KM Warschau Weenen aand Sssi Or Russ apw M id obl 4 fiallisehe dito aand ïastowa dUo aand 6 Iwang Dombr dilo aand 5 Kursk Ch Azair 8p kap obl 4 dito dito obtifi 4 fAiunu Cent P o Sp Hij obl i Chic k Nortb W pr Cr aand dito dito Win Bt Peter obl 7 Denver k Eio Gr Spm eert r a Illinois Central obl in goud 4 1 LouisT k Nashvilli Cer v aant Heiico N 8p Hu lekvp a 1041 HiBB Kansa T 4pGt prel aand l N ïorkOnta iokWe t aand 81 Peon dto Ohio obhg B 1 Oregon Calif Ie hyp in goud t 108V 8t Paul Uinn k Hanit obl On Fac Hoof ign oh ig 6 dito dito Line Ooi Ie hyp OS OkUkDiL Can South Ohert r aand 7 Tni C Uallw k Na lo h d e O Amsterd Omnibu Hij aand t 101 Eotterd rrsmweKHaatB aand Niu Stad Amsterdam aand 8 108 Sud Bolterdam aand 8 108 BiLSlt Stad Antwerpen 1887 8 l 99 1 ooi BI 1 irtn 100 117V U V 101 84 Stad Bruaaol 1886 8 HoHa Theia Eegullr Qeselsoh 4 Ooimcm StaaUleenig 1860 6 K K Oo t B Or 1880 8 SpiWi Stad Madrid 8 1868 NlB Ver BatArb Spoel eert AI VE11TE1 TIKJ 1 den onderdom van bijna 83 jaren onze GERLAGUS RIBBIDS fHeTIER Weduwe VRIJLANDT Pelktiee mede uit naam der Familie 1 Gouda 1 April 1901 i 1 Benige kennisgeving KOSTELOOS failli§§einenl By vonnis der Arrondisaemonts Eechtbank te Rotterdam dd 29 Maart 1901 is J G FRANKHÜIZEN koopman wonende te Gouda verklaard i ataat van faUUagentent en zulks mot benoeming van den Edel Acbtbaren Heer Mr B J A STERCK tot EechterCommissatis on van den ondergeteekende tot curator De Curator Mr M M SCHIM vah deb LOEFF O Advocaat Procureur Gouda Herplaatsing wegen misstelling Voor de twee Wijkzusters der Ned Herv Gem WORDT GEZOCHT tegen 1 Hei a s een Zitkamer en TWEE SLAAPKAMERS mot PENSION Brieven met opgave van prijs aan den Voorzitter van het Comité Ds J G DEUR W IJ 3iTI3 A Isri3EIL Ï En Kort overzicht onzer Prijacourant SHERRIES Pale en Gold Dry van aH 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN jg MADERA S droog en zoet l tin flMph VERMOUTH la Turin 1 TC BODEGA CHAMPAGNE ois R COGNAC i 1 1 75 2 25 i 2 75 f 3 26 f 3 75 en 5 COTCH WHISKY m Per Fl Per Ank i5 Fl I ff § LISTEAC N f S i CHATEAU VALROSE ü St ESTEPHE 0 85 36 g g St EMILION 1894 fo 53 a £ g PAÜILLAC 1893 n 80 34 2 2 GRAVES Witte Bordeaux è SADTERNE nöi 9 1M S ZELTINGER Moezel 0 9Ü a DU g De fierhen zSn in de prezen begrepen en worden i 3 ets per stuk teruggenomen Bii elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De flrma T CREBAS Gouda Voor Maaglijders A AN allen die zioh door het vatten van koude of overlading van de maag door het gebruik van slechte moeieUk te verteeren te warme of te koude spijzen of door onregelmatige levenswuze een maagluden als Waaakatarrh Maagkramp Maag pijnen moeieHjke piu t rZ olieralfjmilg op den hals gehaald hebben z hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds bcdert vele jaren bewezen zijn Het is u6ert tlrioR 8oR ruiócnsaijn Deze Kruidenwijn is uit voortreffelijke geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wgn gemaakt en versterkt de sppverteerings organen van den mensch zonder een laxeermiddel te ziin Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op Je vorming van gezond bloed Door het op juisten tp gebruiken van Kruidenwfln worden maagkwalen meest reeds i t begin onderdrukt Men moet dus me talmen er eene proof medete doen Symptomen ale hoofdpijn oprispen zuur inde maag opzetting rsselflkhe me braken die bjj chronische maagziekten de te heviger optreden worden dikwijls na eemge malen drinken genezen J n en de onaangename gevolgen daarvan als V er Stopping benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slaneloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KEUIDENWiaN heft verstopping op bevordert de spflsvertormg on verwpert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen Schraal bleek mtzien Uoedaimoede verval van krachten ziin meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvönnSg en een ziekelfke toestand van de lever B gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpSnen slapelooze nachten treedt een voordurend z ekelke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten on KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust ValriJke attesten en dankbetuigingen bewenen dit KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flosschen i Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alten Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam sGravenhage eiz alsook in alle groote en kleine plaatsen van deprovincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apothelten Ook verzendt de Firma WOLFP Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flosschen Kruidenwijn tegen origineele pruzen naar alle plaatsen van Nederland gewaarschuwd Ven verlanqe ttitèiiend l Hubert lllrlch sche Kruidenwijn ml Patent H Stollen SUB iclurl Uiclunrilani Imiiitrlii umiiueii Wtt nUnff raiMU H oUm rninien hst Altlui tu taf uhMantn werthtmen yaclmhmunffMi gegilm lltn ktuifmehtr wmrt steta ctiarfen H SfotUni iw nit im ilptct etttf In lototm tlunttuiittmsai tfsfwi uaier PItktt fwtt ntbmittlmdl uugelibttt U S PrMaHtttn ml Znigniaêe tnlle mH Mijn Kruidenwijn is geen geheimmiddel S b istanddeelen zyn Malagawijn 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roodewfln 240 0 Atlas bessensap 160 6 KersMsap 320 0 Manna 30 0 venkel anps alantswortel Amenk krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddellen worden vermengd Op mta re Vsr koopiiig De Notaris H GROENENDAAL te Gouda is voornemens on WOENSDAG 10 APRIL 1901 bij inzet en op WOENSDAG 17 APRIL 1901 biJ afslag telkens des voormiddags 11 uur in het Koffiehuis van den Heer H Versloot Pz te Moorcapelle in het openbaar te veilen en verkoopen Onder Aloercapelle DE EOUWMASSWOmS No 100 met SCHUUR 2 HOOI of KOOENBERGEN ERF WERF TUIN en diverse perceelsn BOUWLAND in den polder d Honderd Morgen kadaster Nos 4 5 7 145 tot 154 en 992 samen groot 11 hectaren 87 aren 36 centiaren In perceelen en massa s breeder bij biljetten omschreven Aanvaarding de Woning Erf Werf en Tnin 1 Mei 1901 het Land dadeljk n4 de toewgzing Betaaldag der kooppenningen 1 Juni 1901 Nadere informatien verstrekt voornoemda Notaris GROENENDAAL te Gouda Wegens huwelijk der tegenwoordige wordt met Mei te Rotterdam GEVRAAGD Eene flinke Dienstliode P 6 een burgerpot kunnende koken netjes werken on van g get v Fr Br adres Mevrouw WACKWITZ Nieuwe haven 72 Eotterdam Gebroeders STEElTSMAi GOUDA Bloemisten BIEDEN AAN VoUegrondsplanten de mooiste en goedkoopste bloeiende planten voor den tnin thans planten om gedurende den zomer mooie bloemen te hebben VERDER PRACHTIGE mnv Winterharde a steeds ruim voorzien van Kamerplanten en afgesneden nioenien TELEPH No 114 Te Huur of Tc Koop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande pracMige Pakhuizen I gelegen te Gouda aan de Turfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 TliUn Weadwbalstm n do geheele wereld bekend en 11 Rerttemd Onovertroffen middel tegen alle Horst Il O u r L e T e r JnAaSfziekten enz Inwendig zoowel als ook uitwendig m bijna alle ziektegevallen met goed iieToIg aan te wonden l rys perflacon t 1 per post f 1 15 TMsrry s Wo dmalf betit een alsnog ongelceude genees kracht en lieilzBme werking Maakt meeaial Ike pijnlijke en gevaarvolle opeljitie gehee overlwdig Met doM zalf wenl een U aar oud voor ongeneesllfk rehouden beengezwel en onlanjs een bijna 28 laar kankerlUden genezen Brengt genezing en Tersacliting der pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apatheki r HEIVRI S4I DEKil Bokin S Jkmsterdam Wsir geen depAt Is bestelle men direct isn die Sohutienipotheke dei k THlBUUÏ in Piegmd bel BotatKh Oourreicli Gelieve prospentui te ontbieilen bu bel Centn l Bep t S uJ r kin 8 inuterdun Geen Ën elsch maar Echt BOEEENBHOQD gX cent de K Q A SLEGT NIEUWE ÊAVEN 27 Druk van A BÉINKMAN Zn Gouda BultenlaBdsch Ovcrziclit De ziekte van lord Salisbury geeft opnienw aanleiding tot allerlei perscommentaren over zjjn voornemens om liet Kabinet te verlaten Het bl jkt dat do Engelsche eerste minister in hevige mate aan inSuenza Ijjdt Hij is nn het weer wat beter geworden is iets minder lydend en hoopt naar de Westm Gazette meldt zjjn reis naar Zuid Praukrük te knnnen ondernemen Daarentegen zeggen andere bladen dat die reis als geheel uitgesteld moet Worden beschonwd en spreken zj zelfs over de waarschijnlijkheid dat lord Salisbury nog in dit voorjaar zjn ambt zal neerleggen en het politieke leven zal vaarwel zeggen Het is bekend dat reeds meermalen sprake geweest is van het aftreden van lord Salisbury HiJ is no naar de Engelsche bladen hebben uitgerekend in de laatste halve eeuw de minister geweest die het langst heeft geregeerd Toen in het najaar van 1900 de verkiezingen voor het Parlement plaats hadden werd vrij algemeen gesproken van een reorganisatie van het Kabinet waarbij Lord Salisbnry zjjn ambt aan een jonger man zou afstaan Die reorganisatie bracht wel de benoeming van lord Lansdowne tot minister van buitenlandsche zaken on een aantal bloedverwanten van lord Salisbury in het Kabinet maar de eerste minister bleef op zjjn post Waarschijnlijk wilde toon Lord Salisbury niet aftreden omdat er na de verkiezingen geen mogelijkheid zou geweest zjn de portefeuille van eerste minister te onthouden aan Joseph Chamberlain En daarvan wil men zelfs in de conservatieve kringen van Engeland niet booren Of thans de Engelsche premier het oogenblik gekomen acht om af te treden f In Jin gokringen zou men het niet ongaarne zien maar of de openbare meening in Engeland na alles wat in do laatste jaren gebeurd is z6ó ingenomen zon zjjn met het optreden van Chamberlain aan het hoofd van het Kabinet als Times en Daily Mail gelooven is niet te denkon De rtchterzijdo der Belgische Kamer heeftVrijdag eene vergadering gehouden over het ontwerp betreffende de nieuwe overeenkomst tnsschen België en den onafbankelyken Congostaat De heer De Smet deNaeyer had de volgende vraag gesteld Isde meerderheid gunstig gestemd voor de onmiddellijke overneming van den Congo Korte discussie waarna de geheele vergaII ifn Ui I I FEVILLEIOX SM HEKEITFOUT 6 Op eiken anderen dag zou ïïse dadelijk opgesprongen en naar de keuken gegaan zijo om koffie te zetten maar nu bleef zij onbeweeglijk m de vlammen zitten kijken De deur gmg zachtkens open lachte voetstappen kwamen over den drempel en de koffiekopjes rinkelden in Steianies hand Nu Ilse zoo in gedachten Een diepe zucht Hm ja ik heb zoo n vreemden droom gehad vannacht en zou graag willen weten wat hij beteekent Een vreemden droom He jy ook Ilse keek snel om ijij dan soms ook vroeg zij verbaasd iZeker haast al te mal Vertel op dan Ik heb den heelen nachteen groot getal van gouden cijfers gezien iWat zegje Een getal En Stefame liet het koffieblad bijna vallen Welk getal heb je gezien ï iNocm eerst het jouwe En bijna i tempo klonk het van beider lippen i2 venhonderd vijf en tachtig De beide meisjes schrikten en werden er bleek van 785 God in den hemel wij tweeen hetzelfde getal Wat ia x dat beteekenen dering zich uitgesproken heeft tegen de onmiddellijke overneming De heer Smet de Naeyer heeft toen het wetsontwerp uiteengezet dat hiJ Vrydag heeft ingediend tot het verleenen van een tijdelijke crediet Sommigen zien het ontwerp aan voor een slinkscbe manier om den Congo nog gedurende een onbepaalden tiJd te blijven subsidieeren Met alle omstandigheden rekening houdende schijnt het dat er echter ook voor Belgié niet veel kwaad in ligt den Congostaat het gevraagde crediet te verleenen Maar de Kamer zal er zich toch wel niet toe bepalen een eenvoudige goedkeuring aan het voorstel der regeering te verleenen Nog heel wat water zal door de zee moeten loopen eer alles tot e ne de meerderheid bevredigende oplossing komt Al dikwijls is de instelling eener commissie van onderzoek voorgesteld die bestaan zon uit mannen volkomen op de hoogte van koloniale zaken en aan wie zou worden opgedragen ter plaatse den werkelijken toestai d van den Congo te bestudoeren zijne hulpbronnen ontwikkeling en iinanciSn Aangenomen al dat de uitslag van zgo n onderzoek volkomen gunstig on zijn voor do voorstanders der overneming dan moet nog worden onderzocht of politieke overwegingen de vraag b v of de koloniale rol die men België wil laten spelen overeen te brengen zou zi n met zijn bestaan van geneutraliseerden Staat niet tegen de overneming zouden moeten gelden Deze kwestiën zullen bij de behandeling van het ontwerp in de Kamers wel weer alle op het tapijt worden gebracht Men zal er waarschijnlijk op terugkomen en vragen waarom nog steeds zoo n onderzoek niet heeft plaats gehad en even waarschijnlyk zal er op worden aangedrongen dat dan ten minste nu nu opnieuw uitstel voor de beslissing kan worden verkregen een degelijk onderzoek zal worden ingesteld Hoewel het niet te voorzien is dat hot ontwerp zal worden afgestemd zal het dus toch niet waarschijnigk zgn dat de behandoling zoo geheel van een leien dakje gaat Maandag hebben in Frankrijk de verkiezingen plaats gehad voor de zetels van Déroulède en Habert Het was een ongeluksdag voor de nationalisten en de patriotten zullen wel doen een toontje lager te gaan zingen Te Charonte het district van Déroulède werd do republikein Mulac met groote meerderheid gekozen te Rambouillet waar viJf candidaten waren moet horstemming plaats hebben tnsschen den radicaal Bascow en den republikein De Caraman De natio Stefanie voelde hare knieën knikken en ging werktuiglijk zitten Ilse evenwel staarde met groote oogen in den vuurgloed en prevelde Het waren groote cijlers heelemaai van sterren gemaakt rjuist juist Ze zweefden voor mij in de lucht Voor mij ook Ik greep er naar Ik ook n lik hield het getal vaat en toen veranderde het in een vurig hart Almachtige God net als bij mij dat is tooverij Ilse Stefje Wat zou dit toch wezen f Weer ging de deur en Ella riep beiden toe Maar meisjea wat scheelt je toch f O Ella Ella wat een droom Wat Heb j ui ook gedroomd Sprakeloos staarde het drietal elkaar aan Jij EUa jij ook stotterde Ilse Ja meid ik heb den geheelen nacht een groot blinkend getal voor oogen gehad Wat Wat getal hijgden de anderen trillend van aandoening Een getal van drie cijfers zeven honderd vijf en tachtig 1 Een dubbele kreet 785 Verbaasd zag Ella hare zusters aan tjelui hebt toch niet hetzelfde gedroomd fprecies hoor I De cyters waren van gouden sterren nalistische candidaat verkreeg op éen na de minste stemmen Do clerioalo en anti clericala gemoederen zijn in Frankrijk door de discussies over de vereenigingswet zeer aan het roeren geraakt en men beleeft soms zonderlinge dingen Te Beziers werd gepreekt en de liberalen en vrijmetselaars lastig gevallen De repnblikeinsche geloovigon begonnen het wat erg te vinden en op eens barst men daar uit in de kreet Leve de Republiek I Weg met de zwartrokken I gevolgd door het aanheffen van de Marseillaise De politie kon er niet veel aan doen Na het verlaten valt de kerk trokken een tweeduizend menschen door de straten voor de Vrjjmetselaarsloge en het gebouw van den Bond voor de rechten van den menach kreten aanheffend Voor het Franeiscanerklooster riep men jaagt hen er nit Een aardig incident wordt nit Lissabon vermeld Oeljk men weet had men in Engeland van de aanwezigheid van koning Carlos gebruik gemaakt om hem te bewegen wat verdraagzaam te zjjn en dit vooral met het oog op de Engelsche kerk te Lissabon die zoo goed als de oenige Hervormde kerk in dat land was De koning beloofde het en ging maatregelen nemen tegen de congregaties die de felste bestrijders der Engelsche kerk aren Maar nn komt in eens nit Engeland een protest Onder de congregaties bevonden zich ook een paar Engelsche en nn heeft de regeering te Londen aan de Portngeesche regeering doen mededeelen dat alle Engelsche onderdanen onverschillig hun geloof onder de bescherming van Groot Brittannie staan Het is natnurlgk dat deze inmenging van do toch al zoo gehate Engelsche bevolking nog moer tegen den bondgenoot inneemt Dö liberale foiteljjk repnblikeinsche party te Oporto heeft daarop een maniftst uitgevaardigd waarin de opheffing van alle congregaties en in hot bijzonder die van de vreemde wordt verlangd Verder werd aan de gewone geestelijkheid verzocht zich bij de beweging aan te sluiten wjl de vreemde congregaties de door haar voor liefdadige doeleinden ontvangen gelden naar het buitenland zenden tot schade van de Portngeesche armen Tevens wordt er op gewezen dat de Portngeesche kerken alle arm zijn terwijl de congregatie de prachtigste kerken doen bouwen Aan handigheid ontbreekt het denheeren dus nieti fjuist hoe weet je dat Je greept er naar Jal En toen werd het een hart fËen hart Neen in mijn handen doofden ze uit en toen gat ik ze aan jullie beiden en toen begonnen ze weer te gloeien fDa s raar aan het slot is jou droom anders dan de onze ffMaar het getal is hetzelfde irHeihge Hemel wat zou dat toch beduiden Maar zegt me toch eens hoe wist jelui vooruit wat ik gedroomd heb Ilse en Stefanie trokken Ella tusschen zich op de vensterbank en vertelden haar met bevende fluisterende stem alles wat zij gedroomd hadden Nu steeg de verbazing ten top Drie zusters droomden denzelfden vreemden droom in denzelfden nacht En dat geheel onverwacht en zonder aanleiding Dat grenst aan het wonderdadige Dat hjkt wel spokerij Wat zou dat beteekenen fZouden WIJ het niet aan eene kaartlegster kunnen vragen zuchtte Ilse Onmogelijk Wat zouden er een praatjes van komen ais men er in de stad van hoorde We moesten zien een droomboek te krijgen Ik zou mij geneeren er een te koopen Ik ook Misschien wil Liaette er wel een koopen Lisette da s een goed idee zij kent immers allerlei geheime kunsten zij beleest het bloed zij weet een middel tegen eene benauwde borst tegen ratten en muizen f Ja zeker Lisette zal om wel kunnen helpen Verspreide Berichten Fbaskbijk Door hot congres van do mannen en vronwen die in de staatstabaksfabrieken werken is besloten een aantal eischen te doen toe komen aan den minister van financiën en van diens antwoord zal bet afhang n of het vraagstuk der algemeeno staking in ov rwoging zal worden genomen Niet gansch en al in zjjn eentje zal i president der Republiek naar Toulon trekken vier ministtrs reizen mee uamelük de titularis van landbouw die van oorlog van marine en van openbare werken en to Toulon zal de president zelfs aan boord van het onderzeesche vaartuig Gustavo Ziii gaan om eens aan de wereld te toosen ho groot vertroawen men in Frankiijk stelt in deze nitvinding Hat BuBsische eskader ui M de ftetten te Tonlon ook nog ren bezoek brengen aan de haven van Ajaocio De mini r president Waldeck Bonsseatt Iqdt aan een gezwel in zjjn bals vaardooT hiJ tot rnst gedwongen is DOITSCHUJID De rijkskanselier Von Bfilow heeft er ook al vacantie van genomen hjj gaat voor een tjjdje naar het schoone Italië het geboorteland van zjjn vrouw naar bet heet louter en alleen voor zjjn pleiiier ter aangename vertreding Sinds den vijftienden Februari z n in het leger gepensionneord drie generaals majoor negen kolonels vier luitenant kolonels zesen twintig majoors vijf en dertig kapiteins veertien eerste luitenants en elf laitenanta te zamen 102 officieren die aan pensioen per jaar 305 000 mark kosten Een kantoorbediende te Barmen Is vegena majesteitschennis veroordeeld tot een jtu gevangenisstraf GEOOT BBITTAiniIS Het moet met den premier lord Salif bury alles naar wensch gaan langzaamtan gaat hij voomit zoodat een officieel bulletin niet moer noodig is geoordeeld Door de commissie tot voorbereiding van een gedenkteeken voor koningin Victoria zjjn vijt beeldhonwera uitgenoodigd tot indiening van ontwerptn Laten we haar gaan vragen xMaar voorzichtig kijk eerst naar denbaroqieter van hare luimen Sst daar komt ze AUe drie sprongen met gloeiende wangen q en keken naar de binnentredende Met den gewonen korten ruk vlcMg de deur open Lisette stapte de kamer in j was nog in ochtend négligé de wijde Friesche boerinnenrok een dikke woUen doek kruiselings over het bont gebloemde nachtjak getrokken de groote witte nachtmuts op het hoofd en de voeten in zelfkanten pantoffels Zij scheen nog in ha morgengedachten verdiept want strak naar den grocntenbak kijkende dien zij op de tafel wilde zetten schreed zij haastig voorbij Goeden morgen Lïeakeh Hm hm kindertjes t Goed geslapen Lieske Hm hm Ook wat moois gedroomd Lieske Hm hm Een massa zachte armen werden in onstuimige liefkozingen om de oude meid heengeslagen en trokken haar heen en weer als de kippen een lekker hapje Lieske 1 beste Lieake I aUerbeste Lieske I geloof je aan droomen Alle dooven bidden I hijgde de oude Heb jelui kleine dingen den St Vitusdans gekregen Ja ja zeker maar geloof je aan droomen oude goede beate slimme Lieske m