Goudsche Courant, donderdag 4 april 1901

BINNENLAND Tot lid der ProT Staten van Gelderland in het district Ni jnegen is gisteren verkozen de heer J 8 Arnti te Millingen de eenige candidaat Op 4 Jnli ttl het 25 jaren geleden zijn dat mr P h F Blnssé sedert 1865 lid Tan de ProTineiale Staten werd benoemd tot lid Tan Ged Staten van Znid HoUand De heer Bluasë heelt op 17 Maart jl den leeltyd van 83 jaren bereikt Zooals onlangs is gemeld was er tnsschen 1 de timmerliedenvereeniging Ons Belang en de patroons ta Leeuwarden een geschil gerezen bohalye over den dageiykschen werktjjd over het loon De knechten verlangden 18 cent per nnr de patroons hadden zich onderling bg overeenkomst verbonden om gedurende twee jaren niet meer dan 17 cent per uur te betalen Het steeds onopgelost gebleven geschil is thans aan het oordeel van de Kamer van arbeid te Leeuwarden onderworpen Gemengde Berichten De gezamenlijke geneesheeren te Aken hebben dezer dagen afgerekend met een collega dr Banmgarten die aldaar de goe gemeente behandelt naar de Wörishofener Kneippmethode en was opgekomen tegen de verklaring van prof Wesener dat die zg geneeswijze in verscheiden opzichten stennt op beschouwingen van v66r den Zondvloed Het debat had plaats in de Natnnrwetensohappeljjke Vereeniging waar denkneippdokter een kolossaal koudwaterbad werd toegediend Uen meldt uit Amsterdam Een bediende van een handelshnis in de Vijzelstraat is in voorloopige hechtenis geiteld verdacht van verduistering van ongeveer f 1000 ten nadeele van zijn patroon De assistent keurmeester van vleesch te 1 vens opziener van het slachthuis te s Bosch Th V W heelt volledige bekentenis afgelegd en is ter beschikking der justitie gesteld Deze deed hem vervoeren naar de gevan Te Essen heelt een herbergier uit zellverdediging tegen do leden van een cln b van athleten die eens een onderwetsche Ranferei wilden beginnen Zondagavond een hunner neergeschoten Een politie agent die tnsaohenbeide kwam is door de woesteli gen gevaarlijk gekWBSt Professor Schardt heelt rapport nitgebracht over den toestand Tan dj dreigende rotsalschniving bij Val de travers aan de Clnsotte in den Zwitserschen Jura HiJ komt daarin tot de volgende conclusie Eenige berg Cteaus zjjn ingestort maar een massale Sorting is tot heden niet te vreezen Uen zal tijd genoeg hebben om de noodige veiligheidsmaatregelen te nemen namelijk bot kunstmatig verdeelen en wegvoeren van de Oouda Moordiwlit Mienwerkaik Capella Sottardui M SotterdamD P Botttrdsm B Botterdun Beun f 41 Rotterdam D F 1 66 BottenUm U 4 48 6 80 07 7 18 4 68 6 41 6 01 6 61 6 11 04 6 17 8 10 6 18 7 8 Oipelle Kloawnrktrk MoordiMht Boida d All 1 Gouda ïeMnh Mowo BartermMTZag ZagVoorbalg GOOD i A M8TIBDAII ri oud 8 11 1 8 J8 10 0 10 6 H O I IO 8 6 4 07 4 48 6 1 M 8 41 61 lO i 10 87 11 0 AlMt W 8 01 8 68 10 10 11 04 H 48 18 67 1 17 8 81 4 U 4 67 6 80 OS 8 44 9 86 10 8 11 08 11 6 lAmatC I 1 IS 87 10 6 11 1 1 08 UO 1 1 40 4 7 11 i 6 46 8 t 10 40 ll l Jl 14 Voorbuig Zoat m Z g ZeTanh Mo Onuda rMlteUit ip i tt O ï 7 16 8 10 l t 18 81U llll 7 U H 10 J 84 4 4i 11 81 7 0 8 10 9 11 t W 6 84 47 7 80 8 16 8 41 80 9 46 11 80 U l O 4Q 8 8 49 6 00 8 8 8 7 86 l 6 10 08 loud 7 0 7 81 8 18 1 8 1018 l l l 4 18 4 84 6 47 7 1 7 64 0 U ll l tJlraeht Woanla Oudaw Gouda zacht op en neer wiegelen boven den eftm waterplas als eene coquette schoone bewust van hare schoonheid zich links en rechts wendt om haar eigen gestalte in den waterspiegel te bewonderen Overal banken waar de vermoeide wandelaars zich neer knnnen zetten om even nit te rusten Nu zgn ze nog onbezet maar vraag hun niet die ruwe groengeverlde banken wie zjj zullen dragen wanneer de schei mering grijs zwart neerdaalt wanneer de avond dit oord in zgne bescherming neemtvraag hun niet wat ze reeds gehoord heb ben ge zondt met die verhalen boekdeelen kunnen vullen verhalen waarin Lielde en Hartstocht de hooldrol spelen wat al lijdensgeschiedenissen zonden ze i knnnen vertellen Maar ze zwijgen en ze zullen immer zwggenl Gelukkig We hebben nn eene der hoofdlanen in t I Bosch bereikt we zgn nn in dat gedeelte I van t woud gekomen waar t veroorloofd I is flets of paard te rgden van welk verlol zeer druk gebruik gemaakt wordt I Des morgens om acht nur reeds wordt I de rnst door hoefgetrappel en belgerinkel I onderbroken en den geheelen dag door hoort I en ziet men de fietsende menigte in dit I bosch gedeolte I Jongelieden krom zittend op hnnne rgwieI len snorren in snelle vaart de wandelaars I voorbij or een goddelijk vermaak in stellend I die lieden door t plotselinge getoeter van I horens en trompetten verschrikt uiteen te I doen gaan Dan nog tal van wandelaars I vroolgk pratend oude heeren langzaam I voortwandelend jongeheeren in drnk gesprek I gewikkeld en halve heeren voor wie ik de grootste antipathie gevoel daar ze gewionljjk snjetten zgn gestoken in eene kleeding geheel onberispelijk hoewel das front handschoenen elkaar gewoonlgk op een verschrikkelijke manier toeschreeuwen doch wier handelingen van die sujetten verschoon mjj in één woord patserig zgn Dat zgn nn de zoogenaamde Zondagsheeren vol Zondagsche netheid die dnnrt zoolang de Zondagsche zon schijnt om daarna eene beestachtige verandering te ondergaan Maar tis mijn doel niet hierover langer te spreken we zullen dus dit onderwerp voorloopig laten rusten en onze wandeling voortzetten We hebben reeds eene aardige wandeling achter den rug en de stoelen in den tuin van t café Boschhek grootendeels onbezet nog staan daar voor ons vermoeide wandelaars te verleidelijk Boschhek is de algemeene mstplaats voor wandelaars en fietsers die op weg zjjn naar t Huis Ten Deyl de Vink of Leiden en waar men onder den dronk van een glas heerlijke melk of Irisache limonade weer nieuwe krachten opdoet onontbeerlijk voor de lange tochten Vooral des Zondags heerscht er in dit Haagsche paradgs eene aangename drakte Dan ziet men de verschillende klassen Tan Hagenaars hier vereenigd vooral de dienstboden bodenen werkmansstand is hier sterk vertegenwoordigd meiden en knechts die vroolijker worden naarmate t donkerder wordt immer vergezeld van de onmisbare en totb nooit gedragen handschoenen die in al dien tjjd 6f een kngpkuur ondergaan 6f lomp nit de zak komen kijken I Ook Woensdag avond heerscht er in t dreigende rotsmassa en het bonwen van een beschermenden muur aan den voet van de overhangende rots om de afstortende steengevaarten op te vangen en de gebouwen en de beek te beschermen Wanneer men op dez wijs het vooruitspringende deel Tan de Roche Taillée ongeveer 100 000 M wegvoert zal men de in beweging zgnde rotsdeelen gemakkelijk weer tot rnst brengen en den straatweg waar het verkeer tijdelijk is onderbroken met alle zekerheid weer kunnen herstellen Want men moet niet vergeten dat bet geen aardsplgting is maar een rotsval die vroeger of later dreigt te gebeuren wanneer men dat niet door een operatie voorkomt het verwijderen van de gevaariyke partij smaken ongeveer 80 menschen het leven te hebben gered De bevolking moest in de 1 droog gebleven redonte onder dak worden 1 gebracht en verder Tan voeding worden 1 voorzien want have en goed moest door 1 hen worden achtergelaten De materiee e 1 schade is zeer groot de plaats is gehe 1 1 veranderd Alle bmggen werden weggesla 1 gen De eenige gemeenschapsweg is onbe I gaaubaar De kegelbaan der militaire kan 1 tine welke 2J meter van den oever der rivier al stond moest WStfèin afgebroken en t was hoog tgd want B veer een halven dag later kon men d Kts bijna ni t meer aanwgzen waar deze ad gestaan Menschenlevens waren er niet te betreuren Het volgende tragische geval had plaats te Lambertschaag M H Een 16 jarig dienstmeisje had bij afwezigheid van baar meester en meesteres een vaas gebroken In haren angst verworgde zij zich na een briefje te hebben geschreven waarin zjj verzocht het geld dat ze daarbij gelegd had en indien dit niet voldoende was een deel van t geen ze nog te vorderen had als vergoeding aan te nemen en wat er mogelijk nog overschoot aan hare ouders te geTen I Een caféhonder te Culemborg tevens f grossier in gedistilleerd had in ziJn winkel voor het raam twee fleschen staan waarop I cognac vieni elk inhoudende 8 deciliter I cognac Aan de JaTa Bode wordt uit Slak ge schreven 1 Een treurig contrast met de moeste ove 1 rige plaatsen in Nederland en in Indié vormd 1 Siak door de wijze waarop alhier de huwe 1 Igksfeesten werden gevierd Op het program I stonden volksleesten te geven door de 1 sultan doch den 6n en 7n Februari viele 1 er zulke zware slagregens dat dit niet kon I doorgaan Iedereen wiens woning niet on 1 der water stond had biJ de gedachte daar 1 aan alleen reeds Toldoende leestvrengde I 0p den morgen van den 8n vroegtijdig 1 gewekt door een ongewone drukte spoedd I ik mij naar buiten en zag met schrik dat 1 het terrein om de redoute onder wate 1 stond Oogenblikkelijk kwam ik op de ge 1 dachte boe zullen de arme lui het maken in de ladaug welk land aanmerkelijk lager ligt dan dat waarop de redoute staat Den detachementskommandant werd daU ook terstond hiervan kennis gegeven Een kort overzicht en de toestand was dnideiyk Terstond appèl geblazen en de militairen verzameld voor de redoute waarop deien oogenblikkelijk een sloep welke in de nabijheid in de Siak rivier lag op het land trokken I en verder den plas in De detachementikommandant sprong met eenige inlaods he j Inseliers in die sloep om zelf het reddingswerk te beginnen de beide Enropeesche onderotficieren van dien post deden evenzoo in een andere sloep en voort ging het over sawah en kreupelhout heen om de ongelukkigen die in t holst van den nacht waI ren opgeschrikt door den hoogen waterstand I en reeds op de daken hunner woningen waI ren gevlncht nit hunne benarde positie te I verlossen I Hnlpgeschrei klonk dan ook over de waI tervlakte en steeds hooger steeg de nood I In een nacht stond het water pi m li meI ter hoog Met onvermoeiden ijver werd het I reddingswerk door ons voortgezet tot s mldI dags 2 nnr en mochten wjj het genoegen I Te dier zake vervolgd wegens het in voorI raad hebben van 2 Sesschen cognac als voor I zich en te zamen minder inhoudende dan I 2 liter zonder vergunning van B en W I wees bekl er op dat in zijn uitstalkas nog I 33 dergelijke grootere en kleinere flesschen I en kruiken gedistilleerd stonden zoodat hij I veel meer dan 2 liter sterken drank in voorI raad had terwijl hg nooit minder dan 2I liter tegelijk verkocht De kantonrechter I te Culemborg het voornemen van bekl om I sterken drank in t klein te verkoopen mitsI dien niet bewezen achtende sprak bekl vrij I De rechtbank te Tiel veroordeelde hem I echter tot f 1 boete subsidi vir 1 dag hechI tenis op grond dat art 16 der Drankwet I niet strafbaar stelt het in voorraad hebben I van sterken drank en verkoop in t klein I maar het sterken drank in t klein ten ve II kpop in voorraad hebben I e I Tegen deze beslissing voerde Mr W A II Telders advocaat te s Öravenhage voor den II Hoogen Raad aan bij pleidobi dat de e 1I leer geen steun vindt in de geschiedenis d r II wet maar dat zoowel volgens de geschied 1I nis als volgens de schrijvers en de jurispm I dentie de bedoeling is om strafbaar te ste len het in voorraad hebben van sterken dran 1 met de bestemming om dezen in t klein e I rerkoopen Niet het hebben van sterken drank 1 op flesschen beneden 2 liter maar het voor 1 nehien om den drank in het klein te ve I koopen was volgens pi strafbaar 1 ConclUBie O M 15 April 1 s GRAVENHAQE DOOS I PAUL Bu LOÜVEE Slot Daar we nn toch in t Bosch zijn en we onze oogen niet te veel willen vermoeien met t beschouwen van al die kleuren waa aan de zalen van t paleis zoo rijk ziJn zu len we eene wandeling maken door dit beroemde Haagsche Bosch Het is er doodstil een zacht koel wind e waait ons tegen t Is een genot diefnsache lucht in te ademen eenige uurtjes van die stoffige drukkende stadsatmospheer bevrijd te zijn en stil te zitten te mijmeren over alles en nog wat aan gindschen vijver omvat in een k ans van bonte bloemen d e Tj Sl iS5i rb ïdl g omL im i s 1 oa b r m wicl eobDA 11 11 18 18 l S8 11 08 11 0 11 1 11 80 11 86 67 10 86 8 88 08 14 8 40 1 80 8 87 t 0 t 46 t l 8 1 r p ri tZ M n l U7 7 8 7 4 8 4 8 14 1 1M 1U 8 68 7 11 door 7 18 7 88 7 16 7 44 11 60 18 84 10 18 10 6 11 1 11 16 i r iM 4 7L f i l r r t r ± r 8 64 08 8 0 io O 10 01 AlU U 8 klMML Eitr k i rtri Of t l tr Mn nj Z KJU I T n i ri t OTTIÏDiM SODBA Ti 4 8 t 4 47 4 08 4 34 6 16 4 44 4 61 nj 4 4 1 07 6 18 5 44 8 U f 18 10 81 1 48 1 64 I S 8 14 S 1 S8 8 8 S 18 80 18 88 11 81 11 46 18 10 40 48 6 41 8 04 7 18 7 t 4 10 81 7 06 7 618 11 ï SI 10 1 lO iS 10 88 ie 4S in 4 4I 8 8 lt 33 7 48 E 4 48 68 65 10 08 7 08 7 l tO 8 4 47 lO O 10 14 11 01 11 6 U OS 18 81 l 8 04 8 84 Too 8 10 08 10 1 I U Bb WUl T l U t 4 l pt fl HMI U g 10 18 10 48 11 A A e lM ven 8 46 4 1 4 60 6 l 6 0 6 18 f f 6 17 4 16 4 46 6 81 6 66 i l OOODA DBNU H t J U 6S 1 68 1 1 10 f 1 81 l ll 6 10 08 10 17 10 8 10 84 7 M 8 01 S l 8 17 688 18 M 8 84 1 1 88 E = 8 48 IMIiA 10 1 7 67 1 u ï S 1 1 S 1 i 1 10 4 11 11 11 67 Bosch eene aardige drukte welke lioh meer bepaalt tot eene veel kleinere oppervlakte nJ in de zoogenaamde Tent en in hare onmiddellijke omgeving Daar geniet men dan van de muziek die in den tnin voor bovengenoemd gebouw eiken Woensdagavond wordt gegeven De meeste Hagenaars schijnen er eene kolossale eer in te stellen van de Tent lid te zgn en klimmen daardoor in hun eigen verbeelding veel meer in de achting bjj hnnne kennissen Ik ben lid van de Tent en de Witte oftewel Litteraire Sociëteit ofschoon ik vind dat ze meer eene bitterkundige dan eene letterkundige sociëteit is De Tent is bet rendez vons waar de z g deftige en fatsoenlijke stand bijeenkomt om daar onder de tonen van de mnziek en ander den dronk van een glas limonade bier of water eene ernstige studie te maken van de verveelknnst terwgl de Hagenaars daar buiten die bovengenoemde eer niet genieten als een stroom langzaam een eentonigen cirkel beschrijven om deze Tent waar t heldere licht de omgeving m een soort van schemering hult Een paar uurtjes dnnrt dit tooneel voort onophoudelgk beweegt zich langzaam als een lijkstoet de drom van menschen om de Tent totdat eindelijk tegen negen nnr plotseling alles uiteengaat De muziek verstomd een soort van verwarring heerscht er in den stoet deze verdeelt zich de eene groep slaat den weg links in de andere den weg rechts weer eene andere dringt dieper t Bosch in Het lijkt wel een slang door een aantal bijlen plotseling in stukken gehakt welke stukken kronkelend uiteengaan De Tent menschjea blijven nog wat zitten om dan weer naar huis te gaan drnk vprekend opgetogen van den vrooljjken avond en van de heerlijke mnziek En weer heerscht er in t Bosch dezelfde rustige kalmte als vóór dien tgd En waar is die menigte gebleven Naar huis F Neen ga mee naar de Spuistraat ga mee naar de Pooten Veenestraat daar zult ge t grootste gedeelte van die menschen massa weer terugzien Wat eene drukte vindt ge niet Genoemde straten zgn zwart van de menschen I Een verward gegons van menschen stemmen een onophoudelijk geschuifel van duizenden vooten hoeren we reeds voordat we de Passage binnentreden die gedompeld is in een zee van licht Verleidelijk lachen de voorwerpen achter de groote winkeiglazen ons toe De prachtigste jnweelen keurig geëtalleerd schitteren met heerlgken glans in de lichtblauwe omgeTing Kgkt achter n als die helle cbitterlng van goud diamant en glas uwe oogen zeer doen t zwart dier parapluies die als soldaatjes netjes op één gelid staan doen uwe oogen aangenamer aan Eijkt die heeren daar staan voor gindsch winkelraara starend op dien schat van dassen groen geel blauw paars rood handschoenen die allerkeurigst sluiten om do houten vingen We zullen ons hier niet al te lang ophouden en de overige winkels die in keurigheid met elkaar wedijveren voorbijloopen om ons te werpen in dien levenden stroom van menschen in de Haagsche Cannebière n l de Spuistraat We slaan rechts af en werTten ons door dat gewoel door die dichte massa van wandelaars heen t Volk TUlt grootendeels deze straat soldaten met hunne liefjes langzaam en zwaar stappend bedienden en werklieden meiden in hare dienstpakjes onophoudelgk doorratelend opmerkingen makend op lederen Toorbijganger om dan hardop te lachen of gemeen ta gillen wanneer de laatste t waagt een boozen blik op hen te werpen welke gilletjes natnurlgk gepaard moeten gaan met tuitstooten Tan de onafscheidelijke o Godjes 1 o grut o Jééésis enz jongeheeren van allerlei slag brutaal rechts en links kijkend om eene aardige Toorbggang ter een scherpe doch véélzeggende psst na te zenden dametjes in ellen zwart gekleed allerbijzonderit geparlumeerd in kleine pasjes voortzwevend schuw soms brutaal den voorb ganger in de oogen kijkend geen lach ziet men om die roode lippen maar wel ziet men op dat bleoke gezicht een paar oogen waarin een vraag te lezen staat Een waar mengelmoes lieden van allerlei soort allen helder verlicht door gas en electrisch licht der winkels waarin de aardige winkeldochters drnk heen en weer trippelen of achter de toonbank staan om door hunne aardige gezichtjes een kooplustige binnen te lokken Het is reeds elf uur geworden lezers De meesten gaan nu huiswaarts hoe dunkt gÜ er OTOrf Ook naar huis g anf Nu adieu dan tot weerziens I STADSNIEUWS GOÜDA 3 April IDOl By de op gisteren gebonden aanbestedingStaatsspoorwegen onderhoud was Toor perceel I de laagste inschriJTer de heer H J Nederhont toot eene aom Tan f 3690 en Toor perceel II dezelfde TOor f 2198 Ie perceel Amsterdam Oosterbeek Ede Wageningen 2e perceel Utrecht Rotterdam Naar wg Tememen zal de Heer Westbroek in de Tergadering Tan de Afd Gouda Tan het Ned Ond Genootschap op morgen 4 April voordragen De vrijage van een Groninger Kofkapitein van Wernmeus Bnning Verhaal van een werkman door Belinfante De Zevende Tan E Seipgens We maken de leden er nog eens attent op dat ze voor deze vergadering een collega mogen introduceeren Velen sullen zeker dezen veel belovenden avond willen bijwonen De vergadering begint om 8 nur De Heer C C Vogel Sumnmerair bij sRjjks Belastingen in de Directie Rotterdam thans belast met de waarneming van het kantoor Oudewater is benoemd tot Rgks Ontvanger te Peize Drenthe Bg Kon beslnit zgn o a benoemd met ingang van 29 April tot burgemeester der gemeente Nieuwerkerk J Bonman en tot burgemeester der gemeente Eoudekerk J C van Voorthnysen Haabtrboht Zaterdag hadden wij weer één van die avonden die wij reeds meer in het gebouw Ooncordia hebben bijgewoond De vereenigingen doen zien dat zij den naam Concordia begrgpen en eer aan doen waardoor zeker ten zeerste aan het doel der stichteres beantwoord wordt Öe gymnastiekvereeniging Olympia gaf dien avond met welwillende medewerking der Mnziekvereeniging Prima Volta en der Zang en Declamatieclnb Ons Vermaak eene uitvoering die wij als zeer goed geslaagd mogen beschouwen Alles wat ons opgymnastisch gebied ten aanschouwe werd gegeven was prachtig hetgeen ook bleek uit het daverend applaus dat telkens van het zeer talrgke publiek vernomen werd Een woord van hartelijken dank mag dan ook niet onthouden worden aan haar kranigen directeur den heer P van Leeuwen van s Gravenhage die in zulk een korten tgd zoo iets samenstelde Het slotnnmmer Marmergroepon nit het Eomeinsche tijdvak werd prachtig uitgevoerd vele malen zelfs waS het ahof het beelden waren zoo keurig stil hielden de leden zich Nogmaals hartelijk dank ool aan de leden die getoond hebben zoo de fessen van huii jjverigen directeur te hebben begrepen Ook de twee nummers van Ons Vermaak voldeden het publiek in hooge mate de lachspieren konden nog eens ferm in beweging worden gebracht REEUWIJK 1 April Blijkens de vastgestelde kiezerslijst bedraagt in deze gemeente het aantal kiezers voor de Staten Generaal en de Provinciale Staten 341 en voor den Gemeenteraad 285 Het Torige jaar waren deze getallen 340 en 310 Bg gemeenteraadsbesluit is alhier aangenomen en vastgesteld eene belasting op het inkomen Als maatstaf is bier aangenomen dat zg die geschat worden meer dan f 300 inkomen te hebben daarvoor zullen opbrengen 2 percent terwijl voor elk kind ten laste van den belastingschuldige zal worden afgetrokken 3 pCt Het kohier der belastmg zal na door de bevoegde machten te zijn goedgekeurd ter visie worden gelegd Stolwijk Onze zangvereeniging zal evenals zulks reeds verscheidene jaren gebeurd is op den tweeden Paaschdag hare gewone uitvoering geven Het rgke programma bevat elf nummert voor gemengd koor twee sopraan en twee barytonsolo s beneTens tot afwisseling een nnmmer voor piano en viool De heer W K van Zutphen van Gouda heeft zich belangloos alweer met hot orgelspel belast Ben geheel alzoo dat veel schoons belooft Rechtszaken Door de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam werd gister o a geeischt Op Nienwjaarsavond van dit jaar was Luiten met de Zgnen pas te bed gegaan toen hij tegen l t raam hoorde tikken Denkende dat het een ol andere kwajongen was nam hg er geen nota van maar toen het kloppen herhaald werd ging hg er eindelijk op af doch kwam van een slechte reis daar de mstverstoorder hem bjj het openen van de deur een paar tikken op het hoofd gaf dat zooals getuige zei zgn hersens losleein De dader de 25 jarige arbeider E K scheen een pik op den veldwachter te hebben want alsof dat slaan op L s hersens nog niet voldoende was zou beklaagde nog 7 ruitjes ingeslagen hebben De vrouw van Luiten zou dodr het geval nog emitig ongeateld ziJn geworden Voor beklaagde niet verschenen werd 6 weken gevangenisstraf geeischt DE GROOTSTE SOKTEERING Hooren Mode Artikelen ook voor het aannemen vind men bij A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA relepko u Mo 3i Beurs van Amsterdam APRIL Vikn Slotkn NlMluuiD Cart Na W 8 V 8 h dito dito dllc 8 dito dilo dito S l l i Hosejï Obl Qoudl 1881 98 4 l Italu loBohrgTiQg 1B88 81 6 0 OoaTWa Obl m papiar 186801 81V dito ia silver 18A8 6 81 PoBTMu Obl met coupon dito ticket 8 1 Bwujni Obl Bioneal 1894 4 07 dito Oceone 1180 4 96 dilobqRothi 1889 4 91 dito bg Hop 1889 90 4 dito in goqd leoD 188S S dilo dito dito 1884 ÜFAHII Ferpet lolittld 1881 4 Vil Tuatiu Gepi Goor lean 1890 4 98 Geo teaomg aetia 0 84 Gacleanin aeriaO 7 100 ZoiD Ara Bp T oblg 189 6 Unioo Ub it 8oli 1890 1 1 VtK ZDll 1 Obl 4 ontwp 1881 80V AvaTaaDAii Obttgatieo 1896 8 88 a mm lUlTTlKDAM Sted leeu 1894 S 88 m NlD N Afr H ndela aand Al nd b Tab Mu Certificateo 676 DeU MaatBohanpij 410 Am Hypotheekb paudbr 4V Cult Hq der Vontenl aaod 6V a Or Hypolhuokb pandbr 4 loiv Nflderlai dti ha 194 Ned Handelmaatacb aito N W II Pao Hjp 1 paodhr 8 981 BotL Hj otheokb pamlbr i l ütr Hypothoeltb d to 4 10IV OomiN 0 t HoD t bank aan l SI RuBL Hypotbeekbank paiidb 6 AMlaiKA Equi hy poth paniib i Maiw L G Pi Lion oen 6 Mau HoU U Spü r Mjj aand iiov Ml tol Eip 81 Spw aand lU Ned Iiid Spoorweg m aand 917 Ned Zuid Ah Spm aand B 1 1581 liito dito illto 1891 dito 4V 100 lTaLli3poor l 1887 89 A Eol l i 66 Zuid Ital Spniinij A H obl 8 66l m Pf L N Waraohau WeuDen aand 104 Roti B Ru Spw Mij l oM 4 l Bal iBohe ito aa d Fa towa dito aand 5 Iwang liombr dito aand 8 loof m Kunk Gil Azow 8p kap obl 4 dito dito obhe 4 Aheiha Jent P o Sp Ug obl 6 Oli o Il North W pc C T a nd 911 dito dilo Win 9t Petar obl 7 1401 Denver k R o Qr Spm oert T a 7 lUiooia Ceolral obl ia goud 4 108 Louiav it Naih villi Cer t aand 94V Mexico N Spw M j Ie hyp a 1041 Uiaa Kansas v 4pül pref aand N ïork Onlaa o k West a nd 31 l 81 l Poon dto Ohio oblig 6 OreKOO Calif te hyp in goud 1081 104 81 Panl Minn k Hanit obl Dn Pao Hoofl n ob ig dito dilo Line Col Ie hyp 0 CiXADa Cao South ahen v uuid 67 Va C Rallw Na lch d e 0 Amsterd Omnibus Mij aand 1 101 NlD Stad Amsterdam aand i 108 8tad Botlerdam aand 8 10 BzLoii Blad Antwerpeh 1887 9911 Stad Brussel 1886 100 HoKo TlieisaBegnllrGi selsoh 4 1 OoSTim Staatsleenig 1880 6 117 1 K K Oo l B Cr 1880 8 101 f Sfa i Stad Hadnd 8 1898 1 1 NlD Ve r Q z Avb Hpoot oert OiilvaiiReD de ouveauté s IN TAlLORfflAD£GOSTDnES Capes en Reg enmantels O SAMSOM 366 Staats loteriJ s Klaaaa Trekking ran Woans lag 8 April No 67S ao ooa No 17410 2i 0 No 48 8 lISSi 16802 jn 18108 ieder 1000 No isiss 400 No 0189 13034 en 18581 ieder ƒ 200 No 10 3 3831 lllte 18398 en 20331 ieder 100 PriJMn Tan 30 48 JJI8 668 7838 10313 1ÏS17 U498 1850 18 48 5781 61 21 S 15709 13276 49 4 t 98 19602 41 5 83 78 81 97 10480 7 16813 n S09 8834 5931 7901 10623 79 65 liSSS 4 1 88 8 46 43 1 81 16930 76 80 i 17 88 8 8 S 68 1B70 41 SOM 41 8034 10680 68 1 1 75 O 80 41 8 78 16 I l 6 5 8100 4 1897 18086 88 37 8101 081 I 1071 87 16188 1 814 6S 36 64 8 16 1 36 41 8 18 8 SI n 18018 88 61 7i6 6 tl l 88 10850 181 7 KS4 18904 4 79 81 8 94 18 i0 1 3 7 83 73 3881 6 70 10 0 23 49 19108 819 9 I 78 98 13337 91 1986 987 96 es 8 8148 6 74 16416 19304 77 380S 44 90 40 81 4 80 81 87 89 8384 1 13480 49 36 1086 84 6304 8 11014 51 73 90 1106 8478 SS 8407 33 1872 1 517 1 407 19 8 37 8613 47 5 61 121 88 411 8 e4 83 44 78 90 8636 7 8716 1111 76 1 00 19640 1148 9 78 5 13 84 16 05 4 1318 9 58 77 67 1388 93 83 46 Uil 6602 8880 91 84 16991 19608 64 5 6 7 99 18901 17098 18 1406 871 e 7 lUO 18 36 1971T 1716 80 16 8981 4 80 I7IS6 41 68 3878 8 51 87 81 17819 1909 8969 70 8 70 6 8 68 43 4023 6841 90 7 99 140 O 88 74 S016 41 60 36 11317 7 4t 87 9 4118 83 6 60 99 17318 19886 76 86 6 9117 11409 14103 72 0006 83 95 98 il 67 97 79 20186 4 4835 909 9 4 77 14289 17438 U 88 68 98 49 11526 71 53 8399 4358 97 O 69 84 88 0i8 21 0 76 7101 9811 9 14487 17674 49 10 4400 36 35 11809 14581 99 61 50 65 50 6 93 14654 176 1 8030 4 4 44 7246 78 11711 14747 SS U 2262 4818 60 99 18 68 47 16 iS93 89 61 9447 11818 8 65 78 6 4 31 80 73 87 14808 8 n467 1441 69 818 9ESS 61 56 1771 lOSSi 49 5064 li 78 11981 14913 17877 71 7503 80 7406 SS9 95 1500 18006 78 3 92 S 41 19034 68 18187 n740 67 6197 53 9848 89 84 18259 10871 A04 5122 68 81 72 16119 91 20918 17 34 7595 9041 86 93 1SS47 8 20 88 66 1 01 12186 16811 6 46 84 6301 77 85 1 06 16409 65 75 8i 78 7602 99 22 87 65 9193 89 15 10116 13 48 18U8 95 1709 6 87 19 90 114U 76 83 6800 it 95 98J0221 81 8e Klaaas 2e lu at o 696 m l 661 8184 m I 8194 t 9196 m z 16167 16 8 m E 16 63 80719 m B a I99 VERSCHEIDENHEID De Hooge Raad verwierp het cassatieberoep van twee Amsterdammers wegenshet nitoefenen der tandheelknnde zonder bevoegdheid veroordeeld De verdediger beriep rich er op dat de nitoefening der geneeskunde en der tandheelknnde geheel afzonderlijk geregeld zi n doch de H R besliste dat wel de wet van 76 gelegenheidgeeft een afzonderlijke bevoegdheid te verkrijgen voor de nitoefening der tandheelknnde doch dat deze ook volgens de nitdrnkkelijkeverklaring der regeering biJ de totstandkoming der wet is een tak van heelkunde endas tot de geneeskunst behoort Zondagmorgen is in Turkije een hevige aardbeving waargenomen die voor zoover bekend is geen al te groote directe schade aanrichtte Wel staan waarschjjnlgk geweldige overstroodiingen in de vallei van Adrianopel er mede in verband Tengevolge daarvan ziJn duizenden Turken dakloos en van have en goed beroofd het aantal slachtoffers moet aanzienlijk zgn In het Dolma Cagdschek het paleis van den sultan werd de schok gevoeld op het oogenblik dat de hooge dignitarissen voorbij den troon van den sultan moesten dellleeren Het Beiramfeest i in vollen gang Een paniek onder de diplomaten en boogwaardigheidbekleeders was het gevolg de meesten verlieten onmiddellijk de receptiezaal evenals de muzikanten Men meende te doen te hebben met een aanslag een dynamietontploffing De kalk viel van de zoldering en er vielen stukken van de lichtkronen af De snltan verloor intusschen zgn tegenwoordigheid van geest niet en gaf onverwijld bevel tot voortgang der ceremonie Ook in de kerken was de verwarring hevig vele vrouwen werden gewond Sommige klokken bleven stilstaan Ramingen van do aangerichte schade ziJn nog niet bekend Ai VEiiTi j rii N Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor per ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rijks Intercommnnaalbnrean Op 1 Maart 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DB VISCHMARKT