Goudsche Courant, vrijdag 5 april 1901

Vrijdag 5 AplU 1901 III I1IIIHMII I I m m iiiidrtiiM 40ste Jaargang No 8470 mimm cohant MeuwS en Advertentieblad éoor Gouda en Omstreken Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teiefou aio at De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering vSn Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers VIJF CENTEK I ADYEETEIfTIffl in aUe Couranten worden aangenomen door het üdverteiitle Bureaii vao A BKINKM AIV ZOOM Geen Engelsch maar Echt BOEEENBROOD tZ cent de K 0 A SLEGT KIEUWE HAVEN 27 Te Huur of Te Koop om terstond te utnvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te 6onda aan de Tnrfsingel Te bOTragen Lange Tiendeweg D 29 GOUDA aëïröedêïiSTiËïïSMA Bloemisten BIEDEN AAN Winterharde VoUegrondsplanten de mooiste en goedk dpste bloeiende planten Toor den tuin thans planten om gedurende den lomer mooie bloemen te hebben VEBDER PRACHTIGE ll lllLl il steeds rnim voorzien van Kamerplanten en afgesneden Bloemen TELEPH No 114 FEMSCHE STOOMVEEVEEIJ IR ehemisolie Wasscherij TAH H OPPENHEIMER 19 KruUkade Botterdnm G breT tecrd door Z M den Koning der Belgen HoofddepM TOor GOUDA de fleer A VAN OH Az dpeoialiteit toot het ifcoonien en verren van alle Ueeren en Damevgarderoben alsook alle Kindergoederen r ale inrichting voor het itoomcn Tan mant lB Teeren bont ent Gordijnen tafelkleeden enz worden naar d nienwite en laatste methode geverfd 1 Palii Expeller d T öo w M Ulto pM hbri tawrk A i ii l a6 T6o B0 tod niMcrt if tt T mt dux W Xnotk OiIbu T Toia S lm mtg Dutk jut wwdt dit middd mt TOTMMad noaM ujuliUmda mwirniif unwaid tMu BlinutUk Jlcli tV rionJl d M ♦ SCHIEDAMMEB GEFEVER Merk NIGBLTOAF i mjgm m feeters Jz B N B Als bewiji rin eohthaid ii n cachet en kurk itceds Toor CHIEDAM I lien i n don na i dor Finin 1 p HOPPE A VAN OEN BERG Slager TIEIVDEl¥i G n 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concnrreerende Pqjzen BIEFSTUK 55 ct per 5 Ods Aanbevelend A V D BERG TI NBEWEQ D 73 Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst niogelpen tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DmivenBorst lioiiig Extract iH E L I A H T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK G DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 ct bij Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D MIEBIB8 Kleiweg E 100 Oouda E H VAN MILÜ Veerstal B 126 te Oouda A BOÜMAN Moordrecht VINKSE Niiuvitrkerha d IJiti A N tah ZESSEN 5cioonAo i J Th TURKEN Bojinnp B T WIJK Oudevalpr n KOLLMAN Bodegraven A SCHEBK HaaetrecH P W v EDE Oxtdevater K va dkb HEI IDEN tej Beeum jk P v d SPKK Moereapelle D V D STAR Waddingiveen Wed v HOLST Waddingsveen iinti§eptlsehe Tandpoedcr en l Anli8epli§ch llondtincluur van £ CA8SVXO XandarU te Gouda OVERAL VEBKRIJGBAAR Agent voor Nederland Q IJSSELSTIJN Blauwstraat Gouda mw n wmmm mmnmwnw n s uT PRAEPARATEN VAN C Ofiftlfl l amoflP de moert krachtige en Tcrtterkende KINA WIJN teeenwalcti r MC wgiyvilV jo cl j kinderen ls volwd senen gebrek aan eetlust slechtt S f pyaverterlng ïenuwhoofdpyn ter versterlting na ziekte of kraambed koorti en hare t evolt ca J L OUINA LAROCHE FERRUGINEUX in het bijionaer tegen Bloedgebrek Bleekxucht kwalen Tan Kritlichen leeitijd eni Verkrijgbaar m Üacons a ƒ 1 Ö0 ca 1 jt E pJlröl f opj rvVo dzaam ver8terkciid aat genaam¥aniinaak voordagelijkK heeb uik 2 r 1 1 kinderen nwakken en kllerachtige geateïlen teer tan te be1 IT Yeien Als geneeikrachtige drank b4 toomleHn der spyiverteringBorganen en tAarrb e ook 5 TOor zuigelingen en kleine kinderen I n S perbusd H Kt T 1 70 i Kgr O SO t Kgr O BO ChemlBch MolL CllSL fiir Speciaal voor Kindervoeding in bussen 4 KgT 0 00 f tuivere iYICIK UIKCr Rgr ƒ 0 50 j Kgr ƒ 0 36 t Acffttna Iflr lt fk4f Afi Het rooken eener h lve cigarette ü voldoende ter beetrii r ding Yftn de bevigit aantallen ran Aatbma da r doosjes a 0 80 en O BO J r Tatnantlde Bonhnn fruit PURGATIEF tegen Vwatopplng Aam i P glIiarillUC IJUIIUUIia beien Mlgraine Congeitie9etc vooralookalslaxan8 P Toor ItinJctcn bewijien de tamarinde Bonbons van KKAEPEUEN HOLM bclanRnjke diensten 3 P daar de vorm voor het kmd begeerl ijk en de smaak aangenaam n l riji per doosje 0 00 en ƒ 0 60 A SlImiSlIr l aGilllfAG alEcmeen erkend als het BESTE huismiddel j 11 Cb by Hoest Verkoudbcid en Keelpijn bet i B een siymoploiaend en verzachtend middel blJ uitnemendheid uiuiluitend in V Frawparahit ram KRAEPELIEN ft HOLH te Zalit m athn voortieH van S = ttiguetèen naarop de naam h Standtetlntiuff m vrkt gbaar bit dt m 9tU m KRAEPELIEN HOLM Hoff veranciers ZEIST ÉÜlkoi Het groote aantal zenuwkwalen T ni5eni fhoofdpljn r totaevoorafBaandekeitMkenenvaaap plexi Oier enbBro rte toe trotMereB nog iteeda alle middelen door de medUcba veteii§chap aancewend Kent aan dan nieuwen tUd komt fle eer toe dat f i Moor het f ehrulk mak n van den eenvoudlKBton weg namelijk langs de huid erae phyaiologiaobeoutdekklnKKMiaan heeft die nahonderde proefnemingen thans over de gebeele wereld verbreid en terwijl alf fn welenHcliapneliJke kringen dn hoogste bolangetelllng wokt teven eena weldaad blijkt te ijn voor de aan xonnwkwalati lijdende meoschlield Deze genceawijw la nitgevonden door den geweten Offloler van jexondhett Ur Boaan Weianmaon te VlIehofeD en bernet op dn on dervinding opgedaan In aean EO iarige praktijk Deor wananhtBir vnn liet hoofd eeninnMl per Int rrt n itfinrrna ge mIi Ik te stoffen door tie tanld onniild lltJk n hol mennw CCBt l inedeKedeelil Met deze gAieaBwlJc werden werkelijk aohltterende reaoltataa v rkz eB en Bi maakte xoovoel ougang dat van ean door dan altvinder geteliraven w erkj OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare vaorkoining en geneilng blnhen kerWa tl d reeds de Vin dr k vererhenen ie Dit boekje hpvat niet alleaa vor bet fTMta pn Hek verstaanbare verklaringen oaitinnt liet wmpu der nieuweie tlierapie en de daarmede elfi iu wanhopige gevallen vorkregcu uitweiking mnar ook vindt men ds irin wetenaohappelljke varhaiidelliigeu nltde meilUelie bladen die aan dc o gfn BitwijZP gewiid 7i a eooraede fBohrilt van tal van getal csohrlften van tt og e laa1i te genee ikundig u onder welke P Menlèra mté ir profeiior aan de polyklinlak ts Pan i me RDugemont tO SlotngreoRi med dr praklUeerend gemiritiesr aan liat krankllnniaen BBstloht ie Charenton Sanltotirath Dr Colnta Stefin Qroïsmann nied dr arroml arti trJotiUa an Dr f Forettlar gBnaeihter dlreoteur van het hospitaal Ie Agn GvhGimralh Dr Schenni kaïteel Qutsnreli ltd Emi Darsea raad dr gsnaaihaer cXrtclaur dar Balvano lhcrapeutiauhfl Inrichting voer zanuwlljdars ta PbmJ rae St Hanorè 93 1 Conaul von Atohanbach med dr te Corfu Dr Butbaoh arrDBd aria da ZJrknIti Obar atabaHil Jechl med dr Ie Waanan Dr G Bongavel taLa Farnéra Eure lid vaa Ma Caniall Central d hyB es at da Santé In Frankrijk en vele andereu Aan allen wier eimwiceMtel me r of minder OMiccdaan of onii KogeiiKiuBda KOnawoebtlKheld lijden waarvan de kenteekeiiea Kijn onronlsohe hoofdpi n mi rahie sohela haofdplln blaedandrani aroola prlkkBlbaarheid getaaadhe d alapelaaihatil hchamPtilke onruit en onbehageKlke toaatand verder alle xiekea dia dobr beroerU etroffeu weidan en nog lijden aan de gevolgen dumm ooali uertanmIaBen oavermegen tot aprekan rwara tongval moolslljk slikkan itijriiald der gawrlohtan met voortdurend pl plaatiell B iwakta variwakklng van gshaugen sna en rlJ die ree la onder goneeaknndige behandeling weeat eija maar door de bekciide middelen als ontboudingaenen koudwaterknnr wrijven elertrlaeeren aloomlool of leebaden t n geneïing of lealgiug hunner kwaal gevonden hebben en ten alotte eIJ die vree EevovienTonr beroerte an daartoe rede hebben wegena varaobljnBeten als iloh aanhoudend angttlg voelaa vardooving In kat hoefd laordpljn mot dnliellglield mkksrJngan en donker worden voor da eogeii drukkende plja ander hel votrhoofd anUIng la ia Dorea bet voe bb van krlebellng In en het slapen vae handen an voetan aan al deze drio oategorlin van omiwIUdcrs ala ook aan ongs mHsJas lijdende aan blstkiaoht en h ree Ha Ie pa held ook an geionde loiri aaa Jonga Boraonen die vaal met het hoofd werken en geeateltjke reaotle willen voorkomen wordt dringend aangeraden Bieb het boven vemlf 1de werkje au te aehaffen hetwelk op aanvrafs kottaloaa en fraaoo ver enden wordt door AnsMterdoM door M CLBBAV Co Heltjgewer 49 RotterdMu r B vno SAMTBV KOLFF Apotheker Korte Booftteeg L Utrecht LOBRT A PORTOD Ondegracht bl de Qaardbmg F IAL On de Jongate hvflenBlaofa iaedlelnale tentoonatelllng la de I r WeU ai aii aohe 6 mm Uae Mr da Hediaoho JnrU wet de Kllveroo Medollle bekrooad H D fleschjes verkrijgbaar Prijs 0 20 per fleschje 4 Bij de Schoonmaak zal het uw werk verlichten OEÜRUIKI Stuiverszeep Fjjn Scliilderwerk Fjjne Waach Bad Toilet enz Kleuren worden als nieuw StTiiverszeeppoeder Gewone Wasch Keukengereedschap Schrobben Schuren Groot Eeinigingsvermogen Geheel zuiver Sultanezoeppoeder Zacht en Vet ISODEX Een eetlepel SODEX zal in den regel beter voldoen dan l i Kilo Gewone Soda en Uw nerk zal bijna klaar ziJD als gij begonnen zijt I yBEMT DM PROEF MBI Nleow onovetrroften fi Prof Dr Liober wolbekeod n iiiivw sBacaf sLissB I Mï Alleen eoht met Fabriekunerk I Mr Toortdnrende radicale en h MHI tekere geoeziug van alle ulfa flBÉ H de meest hardnekkige enuW wSBSm ttiekten vooral ontstaan door KSkB afdwatingea op jeogdigen leoft è ToEale eoezing van elke zwakte Bleeï tdcht Benauwdheid Hootdpyn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spösvertering Onvermogen Inipotenz Pollutione enz Uitvoerige proHpectoaaen Iryspcr e ch fl 1 fl iS fl 3 dubbele ftewli fl € Oentra l Depot Matth v d Vegte Zaitboramel üipöts M Cïéban Oc Eotterdam 1 Happel s Gravenhagu I Halmmaas de JoDg J Czn BotterdMb ffclff Co ftouda on bii alle drog i3ten Wie zeker jn wu d Echte Eikel Cacao te ontvangen teeamengestold eo na vel pr fi Demingen tn den handel gekomen onds de £ naam dee uitvinders Dr Mioha lis varmrdigd up da beet maohises in het wenidbermmde étabblisaemedt van OebiS Stollwarok t Kenin iacha J F n2ie enf Cikel eacao in vierkanten bnnen Seie Eikel CMao ia met melk gekso MI aangename gezonde drank voor Ugelijksch gebruik een k £ iheriepda vu t Ksder voor een kop Gbaookts Ala geneeaknobtige drank bij geval van diarrhee elechts met water t eiiruiken Yerkrvlgbaar bij de voiHOMEut B 1 Apothetcsrs eu V Ko V I praamde P 0 90 cass QnwrailvwlegenwoordifK v er Naderhnd Julhis Mattenkisdt Amaterdam Ealveiatraai 103 Ondergeteekende beveelt zich beleeld aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alzonderljjke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvcrlangd met bjjlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 Druk van A BRINKMAN Zn Gouda De BURGEMEESTER van Gouda brengt by óffBC ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Botterdam op den len April 1901 executoir is verklaard Het Primitief Kohier No r der Personeele Bebuting dienst 1901 voor de wijken A B C en D Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen jvan den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is lijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den sen April 1901 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Kleinhandel in sterken drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Aug nftSi Staatsblad No 97 ter openbare kennis dat bij hen zijn ingekomen verzoekschrilten vande navolgende personen waarbij VERGUNNINGwordt gevraagd om in de bij ieders naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogenverkoopen als Maam van den Aanduiding der Verzoeker localiteit H J Montagde LangeGroencndaallNo u J boerv Crabcthstraat Q No aói M E Peeters huisvr van S Bruijniks Groeneweg L No 183 W J C P de Keijzer Turfmarkt H No i6q Gouda den 2 April 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd B L MARTENS De Secretaris BROUWER BuUenlandsch Overzicbl De Daily Uail weet te vertellen dat Botha De Wit en De la Rey een krijgsraad hebben gebonden waarin plannen zgn beraamd om gemeenscbappelp tegen French op te trekken het blad verwacht van die samenwerking spoedig belangrgke operaties De Westm Gazette verklaart van den toestand niets meer te bogrgpon De overwinnings bnlletins van de laatste weken moesten de verwachting doen ontstaan dat de Boeren in een 1 eeks zegepralen van de EugelBcUo generaals waren niteongedreven vernietigd gedood gewond ol gevangengenomen Volgens die berichten was het niet denkbaar zegt dit blad dat de Boeren nog FEVILLEIOX EEN HEKEITFOUT 7 ipraa es En de oude nel hengelde ijverig met den voet naar haar zeltkanten pantoffel dien ïij tegelijk met het evenwicht verloren had aMaar schoone Lisettc wij hebben alle drie zoo wonderbaarlijk gedroomd cAUemaal gekheid Geen gekheid maar waarheid Lisette wij hebben alle drie hetzellde getal in den droom geiien In de oude slimme oogjes glinsterde al belangstelling maar desniettemin slofte de trouwe dienen de geest mmachtend naar de kachel en onderzocht met de vingertoppen of xy al brandde Getallen i mompelde zij Getallen deugen niemendal Nullen dat is wat anders nuuen zijn goed Met teleurgestelde gezichten nam het drietal de oude b de kachel gevangen Zijn getallen slecht i Hadden wij nullen moeten sitn drongen zij aan Nou ja dat hangt van het vertellen af zei Liae al iets toeschietelijker dat wil behoorlijk uitgelegd rijn Och lieve beate eenige sibylle I Je kunt zoo prachtig droomen uitleggen Je kunt immers alles Lteskelieft Je bent zoo schrikkelijk wijs zoete Lieqe toe leg ons dea droom uit 1 veertien dagen het veld konden houden Hun ammunitie moest op Z jn hun levensmiddelen moesten verminderen hun strijdlust moest verdwijnen En het blgkt dat zy integendeel krachtig en vol moed den strjjd voortzetten Do Westm Gazette begrjpt niet wat die mannen bezielt Is het kwaadwilligheid en wraakzucht of is bet ontembare vaderlandsliefde vraagt het die deze mannnn hoe vaak ook verstrooid telkens weder bijeenbrengt waar zij zooveel gelegenheid hebben om weg te loopen of de wapens neer te leggen De Engelschen over het algemeen en de Westm Gazette in het bijzonder moeten toch wel een zonderling denkbeeld hebben van de Boeren der Republieken om zulke meeningen uit te spreken Herbert Gladstone was de vorige week verhinderd te Leeds een vergadering zijner kiezers bg te wonen maar heeft nu schriftelijk zijn meening over den toestand medegedeeld en daarbij getoond dat de geest van den vader in den zoon voortleeft Hij wijst op de onvruchtbaarheid van den wotgevenden arbeid op de steeds toenemende belastingen die op alle klassen drukken en welker opbrengst strekt om enkele bevoorrechte klassen voordeel te geven De kosten van den otlog sbat bï osJiQIji millioen pond en het einde van den str d schijnt verder dan ooit In het Verre Oosten zijn groote belangen te verdedigen maar de regeermg heeft geen vaste en duidelijke politiek Onze uitgaven voor leger en vloot nemen voortdurend toe en wij dwingen daardoor Europa ons te volgen Waar het heen gaatf zoo vraagt Gladstone En hiJ wijst op de beweging in Ierland die meer in kracht wint en die meer dan ooit de aandacht eischt van do regeering die echter niets doet eu machteloos schijnt En dat terwijl nooit een regeering zoo groote meerderheid had als deze Het land moet dit alles maar uitmaken Maar het is niet te verwachten dat de liberale partij ich nogmaals laat tegenwerken door het Hoogerhuis geljjk in 1892 en 1895 Sedert eenige dagen gaat te Berlijn een woord van den Keizer rond dat gesproken moet ziJn bii de ontvangst van het bureau van het Heerenhuis maar tot dusver wijselijk stilgehouden was door de betrokken personen de conservatieven Na wordt deze uiting echter door ernstige politieke bladen zooals de Germania opgenomen en verspreid Die vleierij beviel de oude slool zij hoorde graag dat zij werd ontsien üaarom zette zij zich met eenige plechtigheid op een stoel spreidde alle tien vingers op hare knieën uit drukte de kin op de borst en sprak op gewichtigen toon Nu verhaal mij dan het gevali Vol verwachting knielden de drie treules omhaar heen en als een waterval bruisten de woorden in hare oude ooren Maar nu schudden de witte mutspl oien als een wervelwind lAUe dooven bidden Als de ganzen zoo door elkander snateren mag de di i el er een woord van verstaan t Toen vatte Ilse alleen den verwarden draad van het verhaal op en terwijl zij met gedempte stem het geheimzinnige droomgezicht mededeelde stond EUa met gebogen hoofd en gevouwen handen te luisteren terwijl Stefanie met levendige gebaren de woorden harer zuster bevestigde en hun kracht bijzette Lisette zat in waardige houding zonder een ooglid te bewegen op hare Spaanschrieten Pythe stoel Maar in weerwil van die kalme majesteit verried de glans van hare grijue knipoogjeb hare groote belangstelling en hare innige tevredenheid over dit eervol consult Eindelijk hield Dse met een diepen tucht op Stetanic legde hare handen van achteren op Liaes schouders en vroeg ernstig Nu Lisettc geluk of ongeluk ï De non in den drillen rok knikte een paar maal nadenkend met het hootd streek zich met den rug der hand onder den neus en sprak c vWat dit te beduiden heeft f Voor rijke men D Keizer zou gezegd hebben Zoolang zü de agrarische oppositie het kanaal niet willen slikken teoken ik geen tariefwet en da nog alloen de tarieven die ikverlangl Hot centrumsblad maakt daarbij de opmerking dat volgens de grondwet van het Rgk da Keizer het recht heeft met vreemde mogendheden verdragon te sluiten maar dat voor het sluiten van handelsverdragen de toestemming van den Bondsraad en voor de geldigl eid van die verdragen de bekrachtiging van den Rijksdag noodig is Opmerkelijk is overigens het diepe stilzwijgen dat na een tamelijk korte kritiek door bgna alle bladen in acht genomen wordt ten aanzien van s Keizers jongste toespraken tot de bureaux van de beide Pruisische Kamers Men schijnt te vermoeden dat de conservatieve leden van die bureaus onaangename opmerkingen van den Keixer over de agrarisch conservatieve oppositie tegen de Kroon verzwijgen en slechts datgene verteld hebben wat met hun belangen overeen te brengen was Dat kan de reden zijn waarom conservatieve en andere bladen zich zoo stil houdeu terwijl de liberale pers het iu deze omstandigheden een betere tactiek dacht de aanmerkingen die zjj anders op s keizers woorden zou hebben wpt iu te binden Bit Rome wordt aan de Brmselsche Petit Bleu gemeld dat de Paus nog altijd heeft dat de Senaat in de wet op de rereenlgingen wijzigingen zal aanbrengen waardoor die wet hare belangrijkste bepalingen zal verliezen De rechterzijde van den Senaat wordt daartoe door den pauselijken nuntius aangezet Inmiddels heet het verder heeft Leo XII alle openlijke vgandschap tegenover WaldeckSousseau laten varen en spreekt hg er niet meer van aan Frankrijk het protectoraat over de Roomschen in het Oosten te ontnemen Hg is bang daardoor de anticlericale beweging die zich allengs in verschillende landen begint te openbaren nog meer aan te zetten Din zou ook bet gevolg wel eens kunnen worden dat Frankrijk het concordaat ging opzeggen en dit wenscht de Paus vooral te handhaven De Times verneemt uit Tokio dat het antwoord van Rusland op het protest van Japan betreffende Mantejoergo op het volgende neerkomt Rusland is niet geneigd over do conventie van Mantsjoerije te discussieeren met regeeringen die er buiten staan zoolang die conventie niet geteekend is maar zjj zal den tekst openbaarmaken schen wat goeds maar voor jullie arme stakkerdjes volstrekt niets Qe droom beduidt dat je alle drie in de loterij moet spelen driemaal het getal 785 samentelt en wat er uitkomt tot nommer kiest Maar dat kunnen alloen rijkelui skindercn doen en menschen die geen duit bezitten mogen het aankijken Na dtt op dictatorialcn toon gezegd te hebben slofte ly bedaard de kamer uit Een oogenblik heerschte er diep stilzwijgen zoodat men de kolen in de kachel kon hooren knetteren terwijl de oostenwind een paar hagelkorrels tegen de ruiten knikkerde fOch och dat wij ook te arm zijn om in de loterij te spelen zuchtte Stefie ch Ella zette zich weer gelaten aan haar linnenwerkje en fluisterde Ja arme duivels het geeft jelui niets Ilse evenwel sprong met gloeiende wangen op en stormde naar de zilveren theebus in de glazenkast rWij kunnen wel ala we maar willen I juichte zij Laten we onzen geheimen schat er aan wagen Men biede Fortuna de hand stond er op de roode plakkaten voor het raam van een siga enwinkel Hoera juichte Stefanie Dat is de groote kerkbouw loterij met honderd duizend thaler hoofdprijs 0 genadige Hemel als wij dien prijs eens trokken Gauw een potlood en een stuk papier dan zal ik ons getal 785 met drie vermenigvuldigen En dan dadelijk naar den sigarenwinkel hier schuins over Ja kijk hij opent juist den winkel Dat komt zoodra de onderteekening heeft plaats gehad De Russische regeering verldaart dat de conventie slechts tgdolgk wordt gesloten teneinde de terugtrekking van Russische troepen te bespoedigen De conventie maaht geen inbreuk op China s souvereiniteit of op de rechten eu belangen van andere mogei d heden De Russische regeering is overtuigd dat de tekst der conventie de gezamenlijke mogenheden zal bevredigen Ingeval Japan echter toch nog bedenkingen len hebbon zou het die langs vriendschappelgkon weg kunnen opperen De Times vernoemt uit Peking dat alle buitenlandsche gezanten behalve de Russische instructies hebben ontvangen om de Chineesche rogeerin onmiddellijk een Igst aan te bieden van provinciale ambtenaren die gestraft moeten worden Deze Igst is opgemaakt voordat Rusland besloot zich af t zonderen zoodat Rusland nu in deze zaak alleen staat De Standard verneemt uit Tiöntsin dat de Ghineezen verwachten dat hun regeering zal eindigen met de conventie over Mantsjoerije eerlang te teekenen Er heerscht dientengevolge groote opwinding onder de verlichte Chineezen Ettelijke onder koningen en gouverneurs van Midden en ZnidChina dreigen openlgk met een omwenteling voor t geval de Chineesche regeering toegeeft Een Tartarengeneraal heeft te Fenling een proclamatie uitgevaardigd waarin hg zegt dat de bezetting van Mantsjoerije door de Rassen slechts tijdelgk is De Chineesche troepen dragen Russische kleuren De Russen hebben Feuting sterk bezet Verspreide Berichten FuANKKlJK Eergisteren heeft de rechtbank te Parjs zich onbevoegd vorklaar d om den minister van oorlog teruggave te bevelen aan den rechtmatigen eigenaar van de papieren van kolonel Picquart welke documenten in de maanden No f ember en December van het jaar 1896 on in November 1897 terwgl de kolonel door toedoen van den generaloh staf in Tunis vertoefde ten einde een einde te maken aan zjjn bemoeiingen ten bewgze van Dreyfus onschuld on Esterhazy s schuld in beslag genomen waren door het zwarte kabinet op aanstichting van kolonel Henry c s Door den commissaris van politie te Limoges is proces verbaal opgemaakt togen de moederoverste van het klooster aldaar omdat deze heelt doen handelen in strijd mooi uit dan zijn er nog geen klanten Hoera wij krijgen den hoofdprijs Keken het gauw uit Ilselief Hm driemaat 785 dat is een lastige som Met kloppend hart zet Ilse zich bij de tafel en rekent met alle tien vingers De uitkomst is 2255 met een heihge huivering spreken de zusters dat getal uit en vallen elkander in de armen Laat ons den lieven God om Zijn zegen bidden zegt Ella en de drie blonde kopjes buigen zich ter aarde en stamelen een kort maar vurig gebed En eene minuut later vliegen twee jongedames door het gure morgenweer Alle sneeuwvlokken veranderen in zeven achten en vijven en met van geluk kloppende hartjes schellen zij aan en stappen den sigarenwinkel binnen üe heer Schulze de vriemlelijke jonge sigarenhandelaar verschijnt in half voltooid toilet maar springt bij den aanblik der beide freules dadelijk weer de kamer in om een oogenblik later in chambrecloak en met een witien zakdoek om den hals weer voor den dag te komen de goede man wist in de haai t zijn voorhemdje niet beter te vervangen Ei ei dames wat een vroege verrassing lacht hij galant en wil een gratieUse buiging maken maar in de enge rnirate achter de toonbank stoot zijn posteriorium een kunatig gebouwden stapel kistjes omver Wat wenschen de genadige treules in dit vroege ochtenduur fFordt vtrvoigd