Goudsche Courant, vrijdag 5 april 1901

met het gemeentebeslnit waarbg klokgelai verboden wordt Gbooi Bsittasnie De ex eecretaris van de Chartered Company P K Harris die zitting in het Lagerhuis nam Toor Monmonth heelt zyn verkiezing door de rechtbank te Newport ongeldig hooren verklaren in verband met indienstneming en betaling van een stemgerechtigde tijdens de verkiezingen Er wordt van lersche zgdo geijverd voor tydciyke terngtreding van een der leden van het Lagerhuis ten bate van den heer Merriman waardoor dit lid van den Afrikaanderbond de Zaidalrikaansche qaaestie ia het Britsche Parlement ter sprake zou kunnen brengen Chamberlain c s ten spStI DCITSCIILiKD Door den krijgsraad te Breslau is tot één enkel jaar gevangenisstraf veroordeeld een onderolScier van het bekende schneidige type die lageren in rang beestachtig mishandeld heelt zóó dat een van zijn slachtoflers een recront zelfmoord pleegde BINNENLAND De Begeering is voornemens eerstdaags aan de Tweede Kamer een achriftelpe mededealing te richten betreffende hare plannen ten opzichte van de nog aanhangige legerwetten na het optreden van den nieuwen minister van oorlog De minister van binnenl zaken de heer Borgesius is voor den tijd van 14 dagen naar het buitenland vertrokken Gemeng de Berichten Men schrijft uit Amsterdam Maandag en Dinsdag had ten paleize van justitie alhier een niet alledaagsch verhoor plaats Do rechter commissaris in het faillissement van jhr H Tindal had in de door den gefailleerde tegenover ijne curatoren aangenomen houding aanleiding gevonden tot het doen dagvaarden van een aantal getuigen ter verkrijging van inlichtingen omtrent het faillissement Immers jhr Tindal Wiens betrekkingen tot een groot aantal ondernemingen als de Electrische Drukkerij de Telegraaf de General ozone and electrical supply company de Pargsche maatschappij pour la sterilisation des oaux de zuivelfabriek Concordia in gansch Amsterdam bekend z n hoeft sedert zjjn faillissement waaraan hij zich niet onderwerpen wil tegenover de curatoren mr Hazelhofl Eoelfzema en mr Vogel ontkend geïnteresseerd te zjjn bij een of meer der genoemde vennootschappen Voor zoover lijne curatoren aanwijzingen van het tegendeel meenden te bezitten zeide hjj dat de aandeelen aan zgne ochtgenoote toebehoorden of door hem aan derden verkocht waren Op grond dezer houding verzochten curatoren den heer T te doen gijzelen De rechter commissaris echter maakte bezwaar togen dezen krassen maatregel en gal er do voorkeur aan getaigen te doen dagvaarden Zoo werden Maandag Directe SDoorweeverMndlngen mei GOUDA Winterdlenst 1900 AaDRevaogeo 1 October Tüd vm Greenwlcfc B d 7 98 7 44 8 14 8 17 8 SS 9 14 lO M 10 18 U 4 ll U I f t 84 J 10 19 8 8t 10 80 4I Ji 1 8 47 8 07 r 8 i0 8 58 9 SS 10 30 10 46 11 01 11 47 7 48 8 46 ll l f 7 87 t 11 ROTTlRDiMtii er H sa 1 97 8 18 8 80 8 4 4 89 4 54 6 iS 6 18 1 t a w w 5 01 v f 1 10 6 11 1 17 f 8 18 f I 1 16 i 39 8 51 4 03 6 87 6 4 6 89 1 58 6 10 06 6 80 1 6 68 7 11 door 7 18 f 7 88 7 88 8 S6 7 4t III 8 88 9 08 9 94 1 40 I 8 60 8 81 06 9 19 9 46 7 86 8 11 Qoudl MoordroeM Mieawerknk OapiUa ftotlardun M RotterdamD P ott rdam B 8 64 9 8 09 tL 1 8 kul K Jr tjlJul O L i Zo a M m a i 8 h l l f o r i 8 H U hl n j tpni B HolUni l S L E pl W j 1 U Dh BOTTIRDlM aOtlDA Ti ra 19 80 1 48 t SJ IJ S8 I 1 64 4 47 11 31 11 46 18 10 86 J 14 48 1 46 4 08 4 34 6 96 46 r 4 44 1 3 u K H 4 61 8 08 r 6 11 58 tJ Ofl ll Sl 1 09 8 0 9 85 i O 4 il 4 94 6 07 6 18 5 4 7 68 Botterdun Beun 15 Rotterd m D P olterdMO M 6 80 6 07 7 18 4 61 5 41 I 6 01 6 61 f 5 11 04 6 17 6 10 6 88 7 39 6 41 6 04 8 89 3 7 48 Cipelle Hlmwerkork Itoordreoht Boada 6 24 7 08 7 96 80 8 4 9 47 10 09 10 14 A 8 04 8 84 9 00 9 39 10 08 10 19 tU l 8 ki tr b tal IWIrtirf to l t 1 W B t 6 d B H llvi b y L ppl tb rg i Cmypi d W p Lil eOllDA DëN HAAOri VMM 9 56 lO lS 10 48 11 1 10 08 10 17 10 19 10 84 10 46 ll U 11 87 9 11 911 10 00 10 1 10 6 11 88 19 16 11 86 18 68 1 68 11 18 l l 11 86 i 88 9 4 10 88 10 48 11 41 18 0 18 45 18 65 1 40 8 80 8 87 8 41 8 68 9 01 9 149 08 9 19 7 18 7 88 7 8 7 58 7 68 Gouda ZeTeoh Moero 6o terineeTZeg Voorburg l Hage 6 16 6 49 7 57 1 48 4 15 4 46 8 O C U A A 8TBEDA11 U na Jout O rO 6 11 8 3 S 10 80 10 69 19 08 1 10 1 86 8 16 07 48 6 19 86 8 48 9 61 0 19 1 S7 11 06 Allut W 8 01 8 58 9 8 10 10 14 04 19 48 19 67 1 67 SJ5 11 4 67 5 80 6 0311 44 9 35 10 9 11 03 11 69 AmatC 8 1 9 13 9 81 10 96 U l 1 8 1 10 9 19 8 40 4 17 1 6 46 6 8 O ta 10 aO ll ltjlt l4 Ham Voorburg Koeteim Zig ZeTenh Mo Gouda t FHitlt ti C p 8 n I P In ot gwekflaa woMi n 9 9 e o I D A IJ f K B c H r wi m 19 00 18 87 8 15 S U 4 88 8 53 1 38 1 40 8 99 6 11 li 31 1 09 8 08 8 45 5 04 6 80 i 9 07 6 10 6 86 6 48 6 08 8 7 46 8 16 k iMt 0 6 8i 7 15 8 10 8 96 9 13 9 81 11 1 19 17 1 5 8 91 1 10 8 84 4 41 11 6 91 7 09 8 10 9 61 Araai W 6 84 6 47 7 80 8 95 8 45 9 30 B 46 11 30 18 4 1 0 9 40 3 18 S 4 5 0 6 88 86 7 96 8 95 10 06 lood 7 01 81 8 18 9 1 9 99 10 18 10 81 U Bl l l 8 98 4 18 4 84 6 47 7 1 7 64 8 09 9 11 11 8 88 8 18 8 51 9 89 10 14 10 49 7 04 11 38 19 09 1 4 8 08 8 19 4 a8 4 48 5 4 9 H 7 00 7 68 0l 9 85 10 06 10 46 1117 4 96 7 84 9 8 11 07 4 88 e 40 3 54 4 41 5 10 6 16 7 94 I 4I 8 1 9 19 10 07 I 11 98 6 18 6 88 7 47 8 88 9 90 10 10 10 65 6 07 6 44 8 09 9 87 10 88 6 99 6 68 8 17 10 41 M M 7J4 8J0 0 9 65 10 64 11 97 19 11 H 81 l en Dinsdag door den rechter en vooral ook door mr Hazelhoff Roellzema ondervraagd kolonel Simon en diens broeder vroegere vrienden va den heer T en nu zijn voornaamste Bchnldeischers de heer Grothe de heer van Dam ond directenr der Telegraaf de heeren SchneUer van der Weide en van der Sleen ingenieurs en bacteriologen de heer Hoekstra directeur der Electrische drukkerij do heeren Thiel en de Mare onddirectenr en directeur der Concordia de heer Stokes vroeger als procuratie houder een factotum van den heor T en eenige andere betrokkenen Welk resultaat dit verhoor heeft opgeleverd valt nog niet met zekerheid te zeggen Maar er wordt beweerd dat de officier van justitie zeer veel belangstelling toont in deze zaak Do éénpersoons gemeenteraad Kergisteren vergaderde de gemeenteraad van Borculo voor de derde maal sedert de staking van 10 der 11 raadsleden Tegenwoordig de burgemeester en één lid de wethondor Vink Alle voorstellen op de agenda voorkomende worden goedgekeurd en de ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen De raad benoemde eenstemmig tot vroedvrouw te Geosteren en Gelselaar mej Saartje Kok Daarna wordt de vergadering gesloten Met 1 April is in Dnitschland de verordening in werking getreden krachtens welke in alle openbare verkoopplaatsen voor de bedienden gelegenheid moet aanwezig zgn om te gaan zitten Volgens een dor bepalingen moet voor degenen die de Ijlanten helpen de zitplaats zóó zp aangebracht dat daarvan in do oogenblikken dat niemand bediend behoelt te worden kan worden gebruik gemaakt en moet dit gebruik in zulke oogenblikken worden toegestaan Begin Maart werd uit Kaapstad het volgende aan de Tjjd geschreven over de pest De builenpest schgnt van ernstiger aard te ziJn dan men aanvankelijk meende Er wordt thans veel meer 4i er gesproken dan ooit te voren Men loopt de straten eens rond waarin ziektegevallen voorkomen en het lijn niet altjjd de achteralstraten Men staart naar het huis waar geen zichtbaar teeken aanduidt dat de vreeselijke ziekte daarbinnen heerscht t Is m i een der vele lonten van de Engelschen geen plakkaten op die huizen te gelasten waar besmettelijke ziekten heerscben Sommigen meenden aapvankelp dat een geel vlaggetje vóór het huis aanduidde waar de pest woedde Dit was echter fantasie Niets duidt t bestaan der pest aan De denr staat open als anders men loopt in en uit enz Door gebrek aan controle door te ver gaande groote vrijheid blijven scholen zeer gevaarlijke plaatsen Geen wonder dat men zich ongerust maakt Er ziin thans in het hospitaal 45 pestlijders dagelps komen er 3 tot 4 biJ Verder is er een afzonderingskamp waarin thans 66 blanken zgn 13 Indiërs 60 kleurlingen en 190 kaffers GOUDA 11 19 18 18 X 9 83 11 0 11 09 11 19 ll J 11 86 9 67 10 86 11 60 18 84 10 66 11 16 11 98 10 08 9 40 9 41 10 16 10 86 10 88 10 49 10 4 10 69 11 16 11 94 11 47 10 14 11 65 Te Somerset West is de pest onder de kaffers uitgebroken die in de factorie van de Beers werken Dat zijn natuurlijk hevige gevallen zoo lang de pest slechts sporadisch voorkwam was het nog niet zoo erg maar als kafferlocaties zooals de Beers die altgd heeft worden aangestoken is het gevaar niet te overzien De Igders en zg die met hen in aanraking zgn geweest werden vervojfd naar Uitvlucht een plekje niet ver van de politieke gevangenis van Wgnberg De vraag rest nu of er iets gedaan kan worden ra waschgoed te ontsmetten De Chineezen en Maleiers zjjn de wasschers hier en zg krggen door hun levenswijze de pest veel lichter dan de Europeanen of Alrikaanders En verder ol in de barbierswinkels en door de brnine dienstboden ook niet de pest verspreidt wordt Er zjjn reeds 3296 ratten gevangen eiken dag 80 tot 110 Zg worden in een oven verbrand Ikt is thans verboden dat kaiters in itiaS eerstvolgenden tgd hierheen komen Deze bepaling bleek noodzakelijk nadat in de vorige eek op eens 250 zwartjes nit Port Elisabeth hier landden Verder zullen bepalingen gemaakt worden dat ze opgesloten zullen worden bij de dokken zoodat ze de stad jiiet verpesten kunnen Het moet namelijk bekend zgn dat vele der dokwerkers die bjjna allen zwarten zjjn van de donkerste soort het verbergen als zg ziekten en met name de plaag onder de leden hebben De kaffers hebben het reeds in den broeden neus dat ze in compounds zullen raken en daarom is er thans een groot gemopper onder de naturellen vooral ook omdat hun geweigerd is naar huis terng te gaan Het Mai onniek hotel is heden gesloten j in den honderd gasten werd gelast een ander verblijf op te zoeken Daar was ook al de pest uitgebroken De eigenaar klaagde steen en been en zond een aanklacht in bQ t hooggerechtshof tegen den officier van gezondheid die de slniting gelast had Maar de rechters vonden dat de officier volkomen volgens zgn instructies gehandeld had en wezen dezen namiddag de klacht af Het hotel staat in de Darlingstraat in den goeden ouden tijd naar ik meen Prinsengracht genoemd een zeer druk gedeelte van de stad t Is een ongewoon schouwspel hier en naar stapeltjes huisraad te zien verbranden tot parapluien hoeden en petten toe meest bij daglicht en in den tuin In verband met deze ziekte worden geneeskundigen en assistenten gevraagd die van volksgezondheid in t algemeen en van de peift in t bijzonder wat afweten Dit Amsterdam meldt men De spoorwegbrug bg de Oosterdoksluis is gisternacht met zwaar materieel beproefd en veilig bevonden Het tweede spoor kan dus nu in gobrnik worden genomen zoodat spoedig de treinen der Staatsspoor weder aan het Centraal station zullen aankomen en vandaar vertrekken en de gewone dienst dan geheel hersteld zal ziJn 6 49 6 11 7 89 4 50 5 11 6 08 6 18 6 87 5 88 6 66 l lt 3 46 4 19 H 6 80 10 87 10 53 11 01 1 91 7 10 7 88 8 96 7 96 7 33 8 48 7 54 8 08 1 59 11 46 7 00 Do oudste inwoner van Leerdam de heer F H Bats hoopt a s Zaterdag zgn lOlsten verjaardag te vieren De krasse oude man is nog in het volle genot van zijne zintuigen alleen is hg wat zwak van gezicht Hen meldt uit Enschede De Duitsche justitie heeft wederom ean onderzoek ingesteld in zake den dood van den metselaar K W uit Losser wiens Ijjk zooals men weet onlangs in het Overdinkelsche veld onder Losser werd gevonden De verdachten W v E en H H werden door de gendarmerie van Ahaus naar Gronau vervoerd om b j dat onderzoek tegenwoordig te ziJn Men meldt uit den Bosch aan de N E C Naar wij vernemen is de zaak van den heer K eerste luitenant bg het Indische leger bg de justitie in onderzoek Zooals men weet werd deze heer de vorige week te Boxtel door het treinpersoneel in een ledigen trein gevonden en met moeite hieruit verwijderd g welke gelegenheid zgn been gebroken werd Er is vermoeden dat deze brenk aan noodelooze ruwheid moet worden toegeschreven de heer K wiens geestvermogens gekrenkt waren werd eerst alhier bg de Barmhartige Broeders verpleegd en bevindt zich nu nog steeds Igdend in het krankzinnigengesticht Beinier van Arkel alhier Berichten uit de provinciën Cherson en Bessarabië werpen een droevig licht op dentoestand dor bevolking aldaar die zwaargetroffen als zjj reeds is door het n iislukkenvan den oogst dezen winter bovendien veelte lijden heeft gehad van sneeuwstormenen zware vorst welke een enorme slachtingonder den veestapel hebben aangericht Invele dorpen heerscht hongersnood niet alleen wegons gebrek aan levensmiddelen maar ook wijl de ellendige toestand der wegenden inwoners belet zich elders voedsel teverschaffen Er zgn dezen winter zelfs gehuchten geweest die door de seeeuw dagenlang geblokkeerd waren zoodat zg geheelvan de buitenwereld waren algesloten onde handel in die streken geruimen t jd stilstond v Met den sneltrein van Bordeaux naar Parijs is eergisteren te Aubrais een ongeluk gebeurd De trein verwisselt daar van machine en de versche locomotiel werd met znlk een snelheid naar voren gebiacht dat zg zich met een hevigen schok op den trein stortte en een eerste klasserijtuig en een restanratiewagen vernielde Veertien reizigers werden min of meer ernstig gekwetst doch hnn verwondingen waren niet zóó of allen konden de reis naar de hoofdstad voortzetten f li 6 17 8 87 6 89 7 05 t H 6 46 8 5 7 69 8 81 9 8 9 46 9 68 lO OS L 8 01 8 99 9 17 9 58 8 18 8 94 i 8 43 8 i6 4 10 19 In antwoord op vele van verschillende zijden gedane vragen hoe hpt toch wel komt dat de Weesinrichting te Neêrbosch die zóó vele jaren lang mocLt deelen in de algemeene sympathie van Nederland en die daardoor de reputatie kreeg van eefie rjke stichting te ziJn nu zoo op eens in nood kan verkeeren wordt door den directeur in Het Oosten uitvoerig geantwoord Het slot zijner mededeeling is dat de Weesinrichting te Neêrbosch inderdaad in goeden doen is wat de toekomst betreft maar dat zg thans in nood is omdat niet voortdurend uit rentedragende leeningen de tekorten mogen ol kunnen worden gedekt Een Amerikaan heelt een papiersoort weten te vervaardigen op welke men zonder inkt kan drukken Zg wordt daartoe met zeer goedkoope scheikundige stoffen behandeld zoodat het papier niet duurder wordt Het drukken geschiedt door een elektrisphen stroom die deze stoffen ontleedt op de plekken die door de drukvormen worden aangeraakt en aldus de letters zwart doen verschijnen Het blgkt uit de mededeeling niet of tegenlgk twee zgden van het papier zwart worden Is dit het geval dan heeft de uitvinding voor boeken en couranten geen beteekenis Een bemestlngsproerop hooiland Beweerden we in een vorig artikel dat chilisalpeter veel plantenvoedsel opneembaar maakt en daarom bg geen bemesting mag ontbreken een treffend bewjjs daarvan leverde een proefveld te Wijde Wormer bg den heer W Slooten Op zeer hnmusrgken zwavelgrond werden genomen 6 perceelen waarvan I oubemest bleef en 3250 KG hooi opbracht Perceel U ontving 2000 KG kalk en bracht op 290 EG hooi Perc ra ontving 2000 KG kalk 600 KG superhosphaat en 400 KG kainiet en bracht op 3600 KG hooi Perc IV ontving 2000 KG kalk 600 KG superhosphaat en 400 KG kainiet en bracht op 3320 KG hooi Perc V ontving 2000 KG kalk 600 KG snperphosphaat 400 KG kainiet en 300 KG chilisalpeter en brach op 5660 KG hooi Vergelijken we perceel IV en V dan wedat 300 KG chilisalpeter een meer opbrengstgaf van 2340 KG hooi dus een uitgave van + f 30 een verhooging in geldelijke opbrengst Tan + f 65 Kan het nog duidelijker P Blgkt hiernit niet ten volle dat het gebruik van chilisalpeter noodzakelijk is dat zij in vele gevallen de andere meststofion rendeerend maakt De kalk en kainiet werden uitgestrooid in het najaar van 1897 het superphospbaat en de helft der chilisalpeter midden in April 1898 en de andere helft der chilisalpeter eenige weken later ATJEH Den 5n Maart schreef de Deli Ct Generaal van Heutsz is zwaar ziek naar Kotaradja terug vervoerd evenals de diep betreurde assitent jhr ven Schmidt auf Altenstadt door wiens dood de regeering een gverig bekwaam eenvoudig en hulpvaardig ambtenaar heelt verloren Goddank dat Ned Indië voor een ramp als de dood van generaal van Heutsz bewaard is gebleven Zgn gzersterk gestel is de typhns waaraan hg leed blijkbaar te boven gekomen Heden seinden wg naar Kotaradja om bericht en konnen tot onze blijdschap melden dat bet govaar thans geweken is Een spoedig herstel zg den generaal toegewenscht Zooals men weet is deze week hier te lande het telegrafisch bericht ontvangen dat de generaal zijn dienst hervat had In de Javasche Courant van begin Maart lozen wg Aan uit Kotaradja ontvangen telegrammep wordt het volgende ontleend De bij de vermeestering van Batoe Hik gewond Enropeesche Inselier Pardoel is sodert aan zgn wonden overleden Een patrouille van hot bivak te Samalanga overviel een vijandelijke bende in het gebergte van Zuid Mennasa Koembang welke zeven doeden in onze handen liet waaronder teungkoe di Lhón Kenbenë De marechaussees marcheerde op 16 Februari jl langs den linkeroever van de ondoorwaadbare Peusangrivier naar Penteutap ten noorden van Beroeksah in de Gajoelanden en kwamen den 23n d a v over Kareuëng Bro te Kende Peudada terng Onderweg werd de bende van toekoe Djohan LanPasië ontmoet die 6 doeden 3 beanmontgeweren veel munitie en preciosa in onze handen liet benevens 11 vrouwen en kinderen De marëchanssées zmden op 24 Februari Jl een tocht maken naar Benrabo in BovenPendada waarheen volgens bericht de zieke pretendentsultan gevlucht zon zgn en den volgenden dag naar Kende Samalanga gaan Een maréchanssée patronille in Teunoen werd bij Pasi Teubië door een veertigtal Atjehers onverwachts aangevallen waardoor onzerzijds acht mindere militairen werden gewond De vgand vluchtte met achterlating van negen doeden De cavalerie en de derde compagnie van het twaallde bataljon keerden in Kotaradja terug Bjj een nachtelijke beschieting van het bivak te Aaegeutah in Peusangan werden niet levensgevaarlijk gewond de luseliers Jamin en de Volder Onder dagteekening van 5 Maart is uit Kotaradja aan de Deli Ct geseind PatrouUes in Pedir vonden Paja Eenbee weer verdedigd en zwaar versperd In het vuurgevecht dat daarop volgde kregen w9 3 dooden en 2 gewonden De bergbatterij met 1 compagnie van het 12e bataljon gaan morgen naar Pedir Aan uit Kotaradja ontvangen telegrammen wordt door de Java Ct het volgende ontleend Bij een excursie in de Boven Boeloestreek werd de luselier Crnts gewond hg is sedert aan zijn wonden overleden In Pidië sneuvelde de Amboineesche marechaussee Latul Bil een verkenning van Paja Beubèë in Pidië bleken do daarin gelegen versterkingen wederom bezet en zwaar versperd te zgn In een vuurgevecht sneuvelden de Europeesche luseliers Jacopl en Roosen en werden niet levensgevaarlgk gewond de Europeesche luseliers van Platering en Deleger Op 6 Maart zouden van Kotaradja een batterij bergartillerie en een compagnie inlanterie vertrekken om de versterkingen te nemen STADSNIEUWS GOUDA 4 April 1901 Ned Opera Rotterdam Zondag 7 April a s Faust Gelegenheid tot plaatsbesprcking en het nemen vanCouponboekjes Donderdag 4 April s avonds 7 8 uur Café Schaakbord Amsterdam 2 April 1901 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 2 April door tnsschenkomst dier bank verhandeld de volgende minder courante fondsen Opr aand Algem Consignatieb f 200 225 Serip conp Boxtel Wesel Ie Hyp 14 J pCt 4 pCt pandbr f 100 Zuid Hollandsche Hyp Bank 98 Aand Landbouw Mij Melattie 70 Seuembah Cult Mj prel serie 70 Sumatra Cnltnur Mg 210 Koetei Exploratie Mij 81 85 Prei aand Mgnb Mg Bewool 25 Aand Totok 25 Letter A Exploratie en Mgnb Mij Sumatra 16 Preston Coal Company 40 Amst Boek en Steendrnk kerg v h Ellerman Harms Co 60 Koniniyke Mg de Schelde Scheepsb en Werktuigenlabr 75 ïwentsche stoombl te Goor 92J Crediet en Handelsv Banda 63 Handelsv Holland Bombay 35 Java Petroleum Mg 58 Mij tot expl van Tramwegen 100 Nederl Brand Assurantie Mg de Salamander 55 Nederlandsche Lloyd 50 Amsterdam 2 April 1901 Als nieuw ingekomen wijzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad van de Commissiebank vermelden wg U de volgende tondsen GEVRAAGD Opr aand Holland Bank te Amst 1 28 Aand Associatie Cassa 280 pCt Weltevr Expl Mg v bouwt 108 Deli Langkat Tabak Mg 245 Intern Guanot Superphosph Werken 30 Handelsv Holland Bombay 25 Mij t e V Graansilo s en Pakhuizen 75 AANGEBODEN Opr aand Holland Bank te Amst f 26 Grauplacer Mgnb Mij 25 Aand Ned Credietverz te Utrecht 115 pCt Ned Mi V Zekerheidstell V Ambt en Beambten bod Cultuur Mij Kali Badjing 90pCt Senembah Cult Mg prof serie 70 Tabak Mg Soelingan 25 Sumatra Cultuur Mg 210 Dordrechtsche Metaalwarenfabriek 105 Groninger rgwielfabriek v h O Fongeri bod Crediet en Handelsv Banda 63 pCt Handelsv Holland Bombay 50 Oranje Nassau Hypoth Bank 120 Stoomvaart Mg Poseidon bod Brandverz Mg Mercurius 176 pCt Verzekering Mij Mercurius 105 3 36 8 e Staats loterjj u lüaue Tratking vau Doaderdag 4 April Pr iMD Tan 80 No 1215J 5000 1 7 1994 3998 6131 9145 18019 1 774 169 348 9134 4168 7071 93 2 18193 1 667 18828 553 l i j 61 7476 9463 19630 15848 18487 68 9770 4349 8 96S6 7 9 1883 8S6 266I 4983 7766 1011 85 16014 1878 83 9769 not 7886 70 11977 61 189 1045 944 64 16 99 89 11S3 7 19086 1317 8380 8 8047 i 4S7 50 16180 19715 476 1 B 61 8304 11493 136 0 164 0 19899 79 3645 6963 61 11S37 1384 16780 0282 158 3694 6037 84 11848 14142 17141 90174 1608 8789 99 8 87 6 14477 17909 90S98 1781 8849 118 DE GROOTSTE SORTEERING ieeren Mode Artikelen ook voor het aannemen vind men by A VAN OS z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA leleiiHoun la 1Ê iteiirs van Ainslerdain 9 APRJL Vikrs Slotkri NlD ai iNu UBrl Muil W S 91 TS 7 dilo iitó dltc 8 2 i 99 dito ililo dito 3 lli 99 HoKO B OW Gouill 1881 93 4 99 lTAJ il In iohrgfing 1869 81 5 0 OoaTam Obl in p pi rl868 5 81 dito in il Brl 68 5 Sll uPoaTuaAL Olil mot coupou 8 duo tiokel 3 94 tto liai Obl Binnenl 1894 4 60 dito Oeooii 1880 4 96 djtobiiaothB 188l 4 tldilo bij Hop 1889 90 4 SO idito in good leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 ÜPAMn Fwpet Bohuld 1881 4 87 iiTotlIlJ Oepr Conv leen 1890 4 98 Qe leening eerie U 84 Gecleenin seiieC 87 ZolD AF Bp ï oblg 18 6 100 Mllloo Üb it 8ob 1890 6 VaNrzDiu Obl 4onbep 1881 30 AvBTllDiH Obligation I8tt5 3 86 KoTTtUiK Stad leen 1894 3 SS Nbd N Afr H tadeisv aand Aread h T b Mv Gertlflfcateo 675 DeliHaauehappij dito 460 Ajq Hypolheokb pandbr 41 Cult Mij dor Vontenl aand B5I 4 Or HypolhMkb pandbr 4 lOl Nederlaudsihe bank aand 194 Ned Haudeimaataoh uito N W II Pac Hyp b pandbr 3 SS Rott Hy rothSekb pandbr l Utr Hypolheokb dito 4 lOlVi OoSTüNi O t Hong bank aand 21 RoaL HypotheHkbaiik pandb 6 AKBalKA Kqui hv poth pandb 4 Mas L G Pr Lu n rert 6 62 S D Holl U 8poor Mlj aand IIOV Mij ttilEipl 8t Sp aand lil Kod b d S tooTweg m aand 817 Ned Zuid Air 3pm aand 6 ISS i dito uito Mito 1891 duo 4V 100 lTili Spoor l 1887 8 A Kobl a 56 Zold Iial 8p mij A H nbl 8 661 Pol n WarBchau Woenen aand 104 EotuOr Ru 8pw Mijl obl 4 5 i Sal ijohe ito aai d Ba iowa dito aand 5 l aiig lombr dit aand 6 98Vs tank Oh Azo Bp kap obl 4 100 Utu dito oblig j AMEaiiu Cont P o Sp Mg obl 5 Chio it North W p U ï au 1 811 dit dito Win St t etor obl 7 I407 Den or i Rio Gr Sp n eert t a 87 i 71 Illinoi Central obMu goud 4 12 LouisF 81 Na h illiOorv aand ö47 Mexico K MiB Kan a l 4pCt prof aand N Totk Onlaaio t W at a iid 31 SI Penn dto Ohio obhg 6 Oregon Cahf I hyp in goud a 108 St Paul Minn kUanit obl ün Pao Hoof Ign obig 6 dito dito Line Col lo hyp 0 5 OAMaoa Can South Chert v aaait 57 Va C Rallw Na lo h d o O Amaterd Omnibu Mij aand 101 Botterd Tramweif Maalfl aand Niu Stad Amsterdam aand 8 108 l lad Roileriiam aand 8 10 BlLOlt Stad Antwerpen 1887 2 99 Stad Brunei 1886 1 100 Holia Theua Eegullr G el oh 4 1 17 iOoiram Staataleeoig 1860 5 117 K K Oo t B Cr l 80 8 101 Siajin Stad Madnd 8 1868 84 NlD Ver B z Af b apoel oort Oiitvani cn de Xouveauté s IN TAlLORMADfiGOSTUfflES Capes en Ueg enmanlels U SA 1S0 K fllA KB TbiSRlCaTKN Gouda 4 April 1931 Granen Bij grooten aanvoer was de handel maar matig Ue zaken werden belemmerd door te hooge vraagprijzen der verkoopers Tarwe Zeeuwsche 7 4 7 6o Mmdere dito 6 75 i 7 10 Afwijkende 5 30 k 5 60 Polder 5 75 6 5 Rogge Zeeuwsche 5 25 k f 5 75 Polder 4 904 25 Buitenlai dsche per 70 kilo 4 70 i 4 9 Gerst Winter 3 90 i 4 40 Zomer 3 80 A 4 30 CbevaUier 5 25 a 5i7S Haver per heet 2 754 3 50 per 100 kitü 6 75 i 7i25 Hennepzaad lnla ndsche 10 50 11 Buitenlandw he 6 50 i 6 75 Kanariezaad 7 i 8 Koolzaad i Erwten Kookerwten 9 25 a 9 75 Niet kookende i Bmtenlandw he voererwten per 80 Kilo 6 10 a 6 30 Boonen Bruineboonen 8 i 9 50 Witte boonen 4 Paardeboonen 5 75 6 25 Duivcboonen 7 50 i 8 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 5 50 i 5 60 Foxanian 6 35 d 6 50 Cinquantine 7 i 7 25 Veemarkt Melkvee goede aanvoer handel en prijzen traag Vette varkens goede aanvoer handel vlug 23 ii l ct per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer haüdel vlug 30 i 21 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vnjwel 1 00 kf 1 50 per week Vette Schapen handel en aanvoer geen beteekenis ƒ i ƒ Lamschapen aanvoer handel ƒ i Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vnjwel 5 i 9 Graskaiveren aanvoer handel k Fokkalveren f k f x Kiias aangevoerd 12 partijen handel flauw ie kwal 23 k 24 idekwal 19 i 21 zwaardere NoordHoUandbche A Boter goede aanvoer handel flauw Goeboter i ü 1 05 Weiboter 0 80 4 ƒ o 90 Posterijen eo Telegraphic Benoomd 1 April Tot adsistont te Kotterdam J Foijkschot thans kautoorknecht aldaar tot brieYongaarder te Nes op Amuland J Fosthomiis te Veeuhaizoij M Idzonga te Meeuwen de postbode J Vos Jzn aldaar en te Schoonrewoerd de postbode J van Hemort aldaar 1 Mei ïot onderdirectear der telegraphie de commiezen der telegraphie 1ste klasse H F Dorflinger te Amsterdam en M Q R Fitlo te Arnbem tot directeur van het post en telegraafkantoor te Ommen F H de Groot thans commies der posterijen 3de klasse te Gouda Bevorderd 1 April Tot opzichter der telegraphie 1ste klas e de opzichter 2de klasse E J Pierlot te s Gravenhage tot adjunct commies ter directie van de KijkspostSpaarbank de klerken P G J Alberti J Sngders en P J L Deterding Verplaatst 1 April De commies der posterjen 4de klasse J K Smit van Haarlem naar Schiedam de commiezen der posterijen en telegraphie 4de klasse H J Doedens van het spoirwegpostkantoor No 1 te Amsterdam naar Haarlem postkantoor en J C Fehr van Schiedam postkantoor naar het bijpost posten telegraafkantoor Flnweelen Burgwal te s Gravenhage de surnumerair der posterijen en telegraphie J We8sel8 Boor van Hoogeveon naar Harlingen de klerk der posterijen en telegraphie 2d6 klasse J Zeevaarder van het hooldtelegraafkantoor naar het bijpost en telegraatkantüor Haarlemmerplein te Amsterdam de telepholiisten mej J B Dwars van Hengeloo mej A Heringa van Amsterdam mej C J van der Linde van Middelburg mej J M Römerscheid van Osch mej E Weenink van Goes allen naar Utrecht mej M Pons van Vlaardingon naar Rotterdam mej E M J vaoi der Zwet van Amsterdam naar Alfen en mej O M U Pontier van ütrei ht tijdelijk naar Hilversum 16 April Do klerken der posterijn en telegraphie 2do klasse mej A Vogel van het bijpostkantoor te Weistraat nuar het hooldpostkantoor te Utrecht on D C Wijers van het hooldpostkantoor naar het büpostkantoor Weistraat aldaar 16 April De commies der telegraphie 3de klasse B F Hackloort van Amsterdam naar Arnhem de adsiatent K de Jong van Franeker naar Heerenveen 1 Mei De commiezen der telegraphie 3do klasse P Buckling van Waalwijk naar Vlissingen en P Ie Grand van Breda naar Amersfoort j de commies der posterijen en telegraphie 4de klasse P J Kraaijeveld van Rotterdam telegraalkantoor naar Waalwgk de telegrafist A M Lambregtse Van Vlissingen naar Rotterdam de klerk der posteryen en telegraphie Ute klasse A Maat van Middelburg telegraalkantoor naar Vlissingen telograalkantour de klerken dor posterijen en telegraphie 2de klasse F J A Villée van Goos telegraafkantoor naar Middelburg telegraafkantoor M i Kruithot van Rotterdam telegraalkantoor naar Goos telegraalkantoor en A A K Koene tijdelijk te Vlissingen telegraofkantoor naar Kotterdam telegraalkantoor Geplaatst 1 April Te Amsterdam de telephoniston mej A S Molenaar en mej J L H Bellaard onder intrekking van bnnne plaatsing resp te Allen en tgdelijk te Hilversum Eervol ontslagen op verzoek 1 Mei De directeur van het telegraalkantoor te Schiedam W Posthuma en de directeur van het post en telegraalkantoor te Medemblik J Benthem Overleden 21 Maart De klerk der telegraphie 1ste klasse P B van Bochove werkzaam bij bet Hooidbestuar