Goudsche Courant, vrijdag 5 april 1901

Zaterdag 6 April 1901 No 8471 408te Jaargang mmm tmum Diieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon i 8t De Jitg ave dezer Courantg eschiedt dagéfijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No A ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending vatt Advertentiën tot 1 uur des midd 22 Uaiirt De op 1 Uei eervol ontslagen commies der telegrapbie Ie klasse A C Begeer te Botterdam Vacante directies Telegraafkantoor te Schiedam Jaarwedde i 2400 Borgtocht 1 888 reëel Post en telegraafkantoor te Medemblik Jaarwedde t 1800 en ïrjje woning Pensioengrondslag t 2050 Borgtocht l 10935 reëel Olscboon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrgheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben ingevolge de bepalingen van het Koninklgk besluit van 21 Maart 1894 no 17 de telegraatambtenaren voor deze directie den voorrang Sollicitaties in te zenden v6ór 20 April a s Hurgeryke Stand BeeuwUk GEBOREN Gerrigje ouders J Sohonten en U Oosterom OVERLEDEN C Verkaik 63 j AOVERTENTIKIN V Getrouwd Dr J HEINSIÜS EK A C MONTIJN die tevens hun dank betuigen voor de vele blSken van belangstelling ter gelegenheid van hnn huwelijk ondervonden Amsterdam 4 April 1901 Mevr VAN DER GARDEN VRAAGT tegen Mei eene zindelijke Dienstbode die koken kan Loon naar bekwaamheid Mevrouw WIJNAESDTS Bleekerssingel 801 Gouda VRAAGT met 1 Mei eene DIENSTBODE die goed kan koken en werken i r met beate banden W W VELGEN eehte B 8 A trapbeweging fljn BRAMPTON pitch rollerketting Buitengewoon gemakkeItjke gang slechts 2 X bereden door plotsel riekte voor t f5 00 over te nemen Brieven letters H D bureau dezer Courant Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande praclitige Pakliuizen gelegen te Gouda aan de Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 GOUDA GeljrooaersSTEEHSMA Bloemisten BIEDEN AAN Winterliarde VoUegrondsplanten de mooiste en goedkoopste bloeiende planten voor den tuin thans planten om gedurende den zomer mooie bloemen te hebben VERDER PRACHTIGE EN steeds ruim voorzien van Kaïnerpl nten en afgesnedea liloemea TELEPH No 114 Ondergeteekende beveelt zich beleeld aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOIPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen tix enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 X e iS te a o b s c Kort overzicht onzer Prijscourant i SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 ess D ROODE on WITTE PORTWIJNEN 15 18 MADERA S droog en zoet 18 12 5 VERMOUTH a Turin 1 60 fiesch O BODEGA CHAMPAGNE l S J s u o Q COGNAC 4 f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 25 f 3 75 en 5 B COTcH WHISKY 25 Q BOIxLlDB TJX il § Per PI Per Ank 45 Fl I g o Pö LISTRAC f D 65 Nto f 27 75 g B IJ CHATEAU VALROSE 0 75 31 S SaSt ESTEPHE 0 85 36 t r St EMILION 1894 1 2 g t i O o h 5 PAUILLAC 1893 1 25 53 WW 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 StjiS SAQTERNE J 1 2 SS B 6 ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 C BOURGOGNE 1 10 47 SJ p De flesschen z n in de prjzen begrepen en worden 4 3 ets per stuk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De firma T CREBAfii Gouda Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van koude oï overlading van de maag door het gobrnik van slechte moeielijk te verteeren te warme of te koude spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglijden als M aagkauirrh Maagkramp Maagpijnen moetelljke apijëvertering of verêH mlng op den hals gehaald hebben zj hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds 1 sedert vele jaren bewezen zijn Het is Deze Kruidenwijn is uit voortreffelijke geneeskrachtig bevon 1 dene kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spijsverteerings organen van den menseh zonder een laxeermiddel te zijn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten znivert het bloed van bedorten ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op jnisten tiJd gebraiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proef 1 medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting misselijkheid met braken dia bij chronische maagziekten 4es te heviger 1 optreden worden dikwijls na flnige malen drinken genezen w 4 f j en de onaangename gevolgen daarvan als V CrSlOppiUg benauwdheid koliekp jnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN belt verstopping op bevordert de spijsvertering en verwijdert door een zachteii stoelgang onbruikbare stoffen nit maag en darmen ISckaal bleek uituen bloedarmoede verval 7an krachten zijn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloed vorming en een ziekelijke toestand van de lever Bij gebrek aan eetlnst evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde I zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslnst Talrijke atteste en dankbetuigingen bewijxen dit I KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen 4 Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarllnderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederland Voor namaak wordt gewaarschuwd jHen mianije uiisluitend 9 Hubert Ullrlch scbe KruldenwUn Mijn krnidenwfln is geen gehoimmiddel zijn bestanddeelen zijn Malagawijn 450 0 wgngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wijn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alant8wortel Amerik 1 krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen orden vermengd Hollaiidsclie Cementsleeiifabriek D VELDHUIS 3 ïTie a xrex3s er3r a ca Usel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen water cMe Putten ALLE SOORTEN TECELS KOEDRINKGOTEN ENZ ¥ RAA6T PBIJSQPOArS ADYEETENTIÈÏf in alle Couranten worden aangenomen door het Adverieutle Bareau d A BHINKHIN ZOON 4 VAI M BERG Slager TIENDEWEG D 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concurreerenda Prijzen oBlËFSTUIL 55 et per 5 4 ns Aanbevelend A y D BERG TIENDEWEG D 73 TUeny s Wo dnbalitn n do geheele wereld bekend en teroemd Onprertroffen middel tegen alle BOr 8 K LnttK hevetMaagziekten enz Inveodig Szoowel als oolc uitwendig in bijna idle ziektegevallen met goed gevolg nan te wenden Prys perflaeeu t l per post f 1 16 Thiitry g Wondintlf berit een aUnog onRelcend geneeolcraoht en beüzftme werking MaaVt meeetal IVe pijnlijlce en geraarvolle operatie geheol overbodig Mei deze zalf werd een 14 jaar oud Voor ongeneesUlk rehonden been e£nel en ontauKs een bijna itst jaar kankerlOden genezen Brengt genezing Tewaehting der pijnen bij wonden ontatokingen enz Tan allerlei aard Prijs per pot f l BO per post f 1 60 Centraal l ep3t voor Nederland Apotheker HESIRI StSBEUS Bokin Inuterdam W M geen imtii u bwteUo men direct un die SehnUeMpotheke dee i THIEBRÏ In Pregnrfe lel Bakitvili Oeil Teiek Geilere proepectue te ontbieden by het Centrwl Uepit Sender okin 8 Amaterdam Wie eeker sgn wu a Echte Eikel Cacao t ontrugen tMuien ge8t ld en aa vel pnebemioges in dm hudd gekomen onder det uaa dw uitvinders Dr Miohaelia vermtdigd p de beet maobines b h t eraldMroemd ttabbliasement van Gebia Btcdlw rok t KenlcD tlsclM J F n21e aeIlf Cikel CacsLO la vtorkmten bnasni Oen Kibit OMao is met nwDc gebokt mt ungename gezonde druk Toor 4 geiyisoh gebruik een t 2 theehpri vM t posdet voor een kop Cbocolatq Ab nneerioraebtige drank b genl vlb diarrhee tkniita net water t gabnlksa Terkrvigbaar by ia jomuaoÊt B 1 Apothaksn sni i Kft ƒ T f 1 80 M flsoeraalvsrttgcpyoowlig tmt Beierknd Julh MattenUwll Amaterdam Kalveistraat 103 FRMSCEE STOOMVEEVEEIJ 18 eheDiisotie WissoheriJ VA H OPPEIHEIMER 19 KruUkad Botterdam Oebreveteerd door Z U dan Koning der Belgen HooiddepM voor GOODA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het itoomen en verven vsa alle Heeren en Daraeagarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atooiHen vaD plnonemantele veeren bont ent Gordgnen tafelkleeden ena worden naar da oienwate en laatste methode geverfd Druk van A BRINKMAN Zn Gouda De BURGEMEESTER Tan Gouda brengt bij deze ter kennis van de beianghebljenden dat door den Heer Directeur der üu ecte Helastingen enz te Rotterdam op den 3en April 1901 executoir is verklaard Het Primitief Kohier No 3 der Peraoneele Belasting dienst 1901 voor de wijken K L M N O en P Uat vqprmetd Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die da irop voorkomt verplicht is z nen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den gen April 1901 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Kleinhandel In sterken drank BURGEMEESTER on WETHOUDERS van GOUDA brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Aug 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kennis dat bij hen zijn ingekomen verzoekschriften van de navolgende personen waarbij VERGUNNING wordt gevraagd om in de bi ieders naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Naam van den Aanduidipg der Verzoeker localiteit D L Brouwer Karnemelksloot R 448 J J van Velzen Gouwe C No 187 Gouda den 5 April 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd B L MARTENS De Secretaris BROUWER Bulteniandsch Ovcrziclit Pe berichten uit Zuid Alrika in de Engelsche kranten zgn bjjna zonder uitzondering onbeteekenend Wij hebben waarschijnlijk eerstdaags wel iets te verwachten De Wet is een man die nooit stil zat maar wat hjj in zijn schild voert zells waar hg is daar weten wfj niets van en de KngelBche kranten hebben het raden en gissen en praatjes verkoopen ook maar opgegeven French is steeds in den omtrek van Vrijheid in het Zuidoosten van Transvaal Uit zijn bleven daar moet men wel opmaken dat daar ook Boeren z8n ol duurt het verwoesten van het land zoo lang Veel ophel wordt in de Engelsche kranten gemaakt van het oprukken van kolonel Plumer naar het Noorden waar hij Nijlstroom en Warmbad bezette Vermoedelijk is het doel voorraden FEVILLETOX EEÏÏ REKENFOUT 8 Ilse 13 de moedigste in een onweerstaanbaren woordenvloed geeft zij den wensch te kennen het lot No 2255 te koopen a mijne dames Mgt de heer Schulze verlegen de sdiouders ophalend dat zal moeielïjk gaan De trekking is al in de zesde week alle loten zijn verzonden en het zou een wonder zijn als juist hier nommer 2255 gekomen was Maar wij moeten het hebben mijnheer Schnlze smeekten de rozenlippen Nu ik zal de lijst eens nagaan j maar het zou een on eloofelijk toeval zijn IJverig bladert hij in een groot boek en ontvouwt eemge vellen vol getallen Zijiie vingera glijden er langs en opeens roept hij Ah waarachtig Is het er juicht een duo a mijn dames hier staat het getal dat 13 toch in hooge mate merkwaardig 0 mijnheer eeet het ons dan gauw De sigarenhandelaai neemt een pnkje loten uit eene lade en laat ze opmerkzaam door de vingera glijden Einddyk is hij waar hij weien wil Nou nou 1 mompelt hij en begint opnieuw te zoeken Maar weer vergeefs 0 God als het maar niet verkocht is steunt Bse van de Boeren te vernielen opdat zg het in den winter niet kunnen uithouden Er wordt lebier overal gemanoeuvreerd door de Engelschen en men krijgt den indruk dat er een zekere planloosheid is in de bewegingen en Kitchener ten einde raad na het een dan het ander probeert Van de vervolging van de troepen van De la Bey hoort men na de fameuze overwinning biJ Ventetsdorp niets meer ook niet van het ontzet van Lichtenbnrg Wat gaat er alles toch raar Men begrijpt te Londen dat er weer nieuwe troepen naar Zuid Afrika moeten al ware het alleen om de zieken en zwakken te vervangen Er zullen in Mei weer zes militiebataljons worden opgeroepen Het wordt stil in de politiek Alle kamers zgn uiteen en de ministers ziJn voor een groot deel naar het buitenland om wat uit te rnsten Alleen in Frankrijk niet Daar gaan vijl ministers die van oorlog buitenlandsche zaken marine spoorwegen en landbouw met Lonbet naar het Zuiden waar de president ontvangen zal worden door een groot Italiaanscb en een Russisch eskader Het eerste bestaat uit 26 het tweede uit 7 schepen pan de Middellandsche Zee divivie onder admiraal Birilen Alleen heelt op het laatste oogenblik een incident plaats gehad dat op verschillende wijzen wordt uitgelegd De Bnssische oorlogsschepen kregen bevel niet te gelijk met het Italiaansche eskader te Toulon te zijn De een zoekt daar een politieke beteekenis achter Maar anderen zien er in een daad van hoffelukheid van den Czaar die begrijpt dat als de Bussen tegelijk met de Italianen daar zijn de laatsten wat op den achtergrond zonden komen Deze laatste verklaring Igkt ons hetaannemelijkst vooral omdat het Italiaansche eskader een broeder van Victor Emanuel tot bevelhebber heeft Politieke beteekenis wordt aan deze bebezoeken niet gehecht Anders waa het met het uitstapje van Von Bttlow naar Italië Men had een samenkomst met Zanardelli verwacht maar alles bepaalde zich tot een onderhond van twee minuten in den salonwagen van Von Biilow in gezelschap van anderen Von Bülow ging daarop door naar Venetië en zal op het laatst der volgende week te Berlijn terug zijn i De werkstaking te Marseille loopt ten einde Er werken op de scheepstimmerwerven thans 5000 man en ook de kolenladers willen het werk hervatten k Zal nog eens nakijken genadige Ireules Eti hij bladert wederom in het dikke boek Eindelijk gaat zijn groote vjeezige hand verlegen krabbend door het blonde krulhaar fVerkocht mijnheer vHetaas helaas mijn daraes I e oude woekeraar Noppe daarginds in de Weverssteeg heett het gekocht betaald en meegenomen Nu dan gaan we dadelijk naar hem toe U daarheen Onmogelijk dames Die baas is niet te vertrouwen Maar als u dat nummer bepaald wilt hebben dan zal ik probeeren het voor u te krijgen Misschien wil hij ruilen Maar waarom ook juist dat nummer Kijk eens daar ligt no 2555 bovenop Neemt u dat freules dat zijn juist drie vijtjes oor drie zustera j dat beloott bepaald wat goeds Ilse schudde beslist het hoofd Neen het moet no 2355 zijn mijnheer Schulze Onherroepelijk i Absoluut onherroepelijk Nu dan zal ik eene poging wagen maar ik geloof niet dat ik het van Noppe loskrijg Ik zal den genadigen freules dadelijk bericht zenden Dua 2255 Hm jammer dat het juist 2255 zijn moet Mag ik mij mtusschen de raag veroor iooven Een donkere gestalte verscheen voor de spiegelruit des winkels en Dse legde veelbeteekenend de vinger op den mond tSt Daar komt iemand en de zaak moet diep geheim bhjvm mijnheer Schulae Wij verlaten ons op u en hopen het beste tZeker genadige freules leket I antwoordde de Do pressie uitgeoefend door de leiders der teweging verhinderd er echter nog velen de grève voor geëindigd te verklaren De Temps verzekert dat het bestuur der stad geen gewenscht resultaat tiende van haar welwillende houding tegenover de werkstakers besloten heelt gestrenge maatregelen tegenover de leiders te nemen Deze geven daartoe aanleiding genoeg door hun oproorige uitlatingen De Standard is ernstig ongerust over den toestand in China De gronden schrijft zij vermeerderen om te vreezen dat de eensgezindheid onder de mogendheden te Peking niet lang meer tegen den stoot der gebeurtenissen zal bestand ziJn Elk incident op zich 2elf is verklaarbaar maar de uitwerking van alle te zamen wordt ontmoedigend Nog wanhopender dan de aarzeling waarmee de Bussischo kolonel te Tientsin de bevelen van zijne regeering opvolgt is de roerigheid van de Franscho soldaten De laatste aanval levert een nieuw bewijs van hot gebrek aan discipline onder de diplomatie heerscht naar aanleiding van de conventie over Mantsjoerije vindt haar woeste uiting in de uitspattingen van dronken soldaten te Tientsin Over den stand van de kwestie waarop de sttjjv 00 beslommeringen der mogendheden in het verre Oosten zich concentreeren heeft men niet anders dan elkaar tegensprekende lezingen In Japan waar hetpatriotisme langzamerhand tot het uiterste is geprikkeld zou men een kabinet dat zich geneigd toonde toe te geven wegjagen en men zou aandringen op een oorlog tegen een overweldigende mogendheid Te trachten tot een oplossing te komen van de Chineesche kwestie zqolang die coniicten nog in de lucht zitten schg nTwel een bijna hopelooze onderneming Maar toch dat zij het gedold en de goede trouw van de meeste regeeringen en het wijze beleid van maarschalk von Waldersee knnnen wij nog een beetje hoop houden Verspreide Berichten FuiSKllIJK t Is met den premier Waldeck Boussean toch nog maar niet zooals t wezen moest eergisteren werd door eene kleine operatie een keelabceb weggenomen en des avonds is er een nienwe gekomen zoodat er opnieuw een insnijding zal moeten plaats vinden en des heeren Waldeok Eousseau s herstel alweer vertraagd is sigarenhandelaar gestreeld dat hij eene poos de vertrouwde zou zijn van zulke lieve dametjes en hi snelde van achter de toonbank weg naar de deur om die voor zijn nieuwe klanten te openen Met de eene hand zijn chambrecloak bijeenhoudend vatte hij met gedistmgeerd mtgeapreiden pink de klink van de deur en boog zoo diep dat hij niet zag dat de dames Fahrbach al door de sneeuw naar huis vlogen üelijk drie angstige vogeltjes in het nest bijeenschuilen vol verlangen wachtend op het geluid van den wiekslag der ouden zoo zaten de drie jopge meisjes in het w heraeruurtje bij de kachel 01 luisterden ademloos naar ieder geluid op de trap Eens had de postbode en wat tater de huibheer haar het bloed naar de wangen gedreven maar nu was alles doodstil Alleen de oude hangklok tikte hardnekkig van den wand iDrooraenkomen niet Uit drooraen komen niet uit En met een reed een rijtuigje door de hooge sneeuw Daar gaat hij fluisterde Ilse Kijk hij groet ons alsof hij zeggen wil Nu ga ik naar den ouden Noppe m de Weverssteeg Dan komt hij straks hier want hij heeft immers beloofd dadelijk te melden boe zijne expeditie is uitgevallen 1 Hoor wordt daar met zacht geklopt pSt ik hoor niets Ja toch daar hoorde ik het weer fLaat ons zacht naar voren gaan maar voorzichtig dat moe en Lisette er mets van merken Sie zijn Goddank met het waschgoed bezig I Na al zijn moeiten en zorgen in de Kamer had hiJ waarlijk boter verdiend Van de twintig onderzeesche booten tot welker bouw de minister van marine last heeft gegeven zullen er een tiental worden ter hand genomen te Tonlon zes te Bocbetort en vier te Cherbourg Ze moeten alle zeventig ton meten De trambeambten te Bordeaux hebben vrede genomen met de hnn door de directie verleende concessiën en dus is een staking vermeden Over 1899 waren er in Frankrijk 134 000 mijnwerkers Er kwamen 236 ongelukkon met doodelijken afloop voor in ds mjjnen en 168 in de steengroeven totaal 104 tegen 342 in het voorgaande jaar Gkoot Beittakkib Door don staatssecretaris van oorlog zal 22 dezer het voorstel worden ingediend tot de vorming van zes legerkorpsen en van een reserve van ten hoogste 50 000 man terwvjl de yeomanry van tien op vijf en dertig duizend man gebracht moet worden Voorts zouden acht regimenten gevormd moeten worden voor den garnizoensdienst Bkouei Ten aanzien van het door den gouverneur der provincie Henegouwen ingestelde onderzoek aangaande de grondslagen voor een bemiddeling tusschen de glasblazers te Charleroi en de patroons wordt bericht dat de fabrikanten wel willen ingaan op een regeling doch dat de werklieden gevolmachtigden alleen gerechtigd zgn toe te stemmen in een soheidsrochterlijke beslissing zoodat zij eersj weer eens zouden te rade gaan met hun lastgevers BINNENLAND H M de Koningin moeder zal zich Zaterdagavond voor een achttal dagen naar Het Loo begeven Nn na 1 Mei in de gemeenten waar het aantal vergunningen grooter is dan het wettelijk maximum geen vergunning meer kan worden verleend wordt ze in deze maand nog door menigeen aangevraagd voor het met 30 April eindigend vergunningsjaar Degenen tocb die v66r 30 April vergunning hebben verkregen zullen met t oog op t aanhangig wetsvoorstel aangenomen dat t wet wordt althans nog 5 jaar sterkon drank in t klein kunnen verkoopen wDes te beter Kom zacht Daar klopt men weer Vreemd dat we geen voetstappen hoeren Op de kousjes slopen de meisjes naar de dmir openden behoedzaam en keken naar buiten Mijnheer Schulze hal klonk iet mot drie zuchten van verlossing Daar stond de volijverige stiUwijgende coHecteur op zijn blauwe sokken voor de deur hield i ne laarzen bij de ooren en maakte buiging op bmgmg Mtjne dames fluisterde hij ffMaar mijnheer Schulze u zult zoo verkouden worden zei Ella bezorgd Wel neen freule weerde hij galant at ik sta op de mat mijne laarzen kraken ioo en zouden ons geheim misschien verraden hebben 0n3 geheim O gunst mijnheer Bchulze hoe staat het er mee Treurig boog hij het hooid en de laarzen boemelden weemoedig aan zijn lange slappe armen flAUes vergeefs mijne dames fluisterde hij met eene grafstem Verschrikkelijk Wilde die Voppe zich niet laten verbiddéK ï jammerde het klaverblad handenwringend Alles vergeefs 3255 is voor eeuwig voor u verloren Ilse snikt zacht Stefanie Iaat het hoofd hangen en EUa fluistert verlegen 0 mijnheer Schulze wat BiiU 11 daar koude voeten oploopen Dat zou mi eene onderscheiding zijn zegt de Jobsbode zwaarmoedig voor de genadige freuleszou ik graag een uur blootsvoets door de sneeuw loepen om haar den zin te geven maar de oude Noppe wü niet IVardf vtrvolgd j