Goudsche Courant, maandag 8 april 1901

Maandag 8 6n Dinsdag O April 1901 40jste Jaargang No 84T3 mimm cohant IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No 8 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsrvumte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd T ler M N S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 iranco per post 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADYEETEÏfTiM in alle Couranten worden aangenomen door het Advertentie Bureau vao A BUINKNiN ZOON Uaatscbappij tot Exploitatie 7an Staatsspoorwegen AANBESTEDING Op DINSDAG den W A KIL 1901 des namiddags ten 2 nre locaU tijd aan bet Centraalbnreaa der Maatschappij tot Exploitatie Tan Staatsspoorwegen in liet Moreelae Park te UtrKht Tan Bestek No 847 Het maken van de grondwerken het uitbreiden en wijzigen van sporen en wissels en het verrichten van diverse werken ten behoeve van het station GOUDA UegrooUngf 30M00 De besteding geschiedt Tolgens § 24 van het bestek Het bestek ligt Tan den 3l April 1901 ter lezing aan het Centraalbnrean in het Moreelse Park en aan het buraan Tan den Heer SectieIngenieur H J tam HOOKN te Utreda en is op franco aanTraag per briei aan genoemd Centraalbnrean Dienst Tan Weg en Werken te bekomen tegen betaling Tan f 1 00 Inlichtingen worden gegeTen aan het Centraalbnrean Dienst Tan Weg en Werken en door den Sectie Ingenieur Toornoemd Aanwijzing op het terrein al geschieden den 9 April 1901 ten 11 i ren voormiddag Wett EaropmcU tijd Utrecht den ÜO Maart 1901 GOUDA iëiröêdêrsSTËÊisMZ Bloemisten BIEDEN AAN Winterharde Vollegrondsplanteii de mooiste en goedkoopste bloeiende planten Toor den tnin thans planten om gedurende den zomer mooie bloemen te bebben VERDER PRACHTIGE ruim voorzien Tan Kamerpl nten en argesoedsii Itloemen TELEPH No 114 Te Huur of Te Hoop om terstond te aauTaarden twee naast elkander staande praclitige Pakhuizen gelegen te Gouda aan do Turtsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 A VAN U S UU Slager TIENDEWEG I 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concurreerende Prijzen BIEFSTUK 55 et i T 5 Ons AanbeTelend A V D BERG TIENDEWEG D 73 5 1 H iPaln ExpelUr d TWttoiiwm op M hixltktmttjM K AntBlam Hl mtOt Qi tu na IiTU m Budera Dutk jfttt vol dit midId TvniMBd nioou Jtta fflutUhndl i wrTru H md l Bh tut MiCVnlmdliud Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst mogeljjken tjjd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde V Superior I rai eii Borst honigExtract M E L I A M T H E uit de Konmklijfce Stoomfabriek DE HONlNGBLOEM Tan H N VAN SCHAIK C DEN HAAG HofleveranciersJ Flac9n8 f 1 70 ets 40 et bij Firma WOtFF Co WesthaTen 198 Gouda D MZEBIE8 Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BODMAN Moordrecht PINK8E NUuwerkerkadlJtel A N ta ZESSEN ScioonAown J Th TORKEN t op B T WIJK Oudewairr H ROLLMAN Bodegraven A 8CUEEU Haaitrecht F W t EDE OudewaUr K tas dsï BEUDBN te Reeuwijk P r d SPEK MoereapelU U T D STAR Waddinqmen Wed t HOLST Waddingsveen mT c 2 C Patent H Stollen tltu Ktan ninirln uilgllti DU OiUl rni Unlutirgiatu Fltnikni pyj Der gvOM Erfolg Mi S OtnUnQ r nt H StoUxn i tmmfn M Mm m f utiMmn uiarthUtten yachahmutivm tltn ksufl dahtr mtre tttlt êckarfen H St iHm nue ttn üia Jlrut orfw Iti utolm üwihtniiluitim m ileim uttirPltUt Iwk mbmUlMid ÊMtHiin t tt PraitlUlmiiiKlZnvni inll Door OcnfCfh If emecn Rnbcvolcn Met Ccr Dlploin en Ooud Bckrooiitit PRAEPARATEN VAN éS UUl na l arOCnC j i i deten J volwusenen gebrek au eeUuit lechte OUINA ÏAROCHE eRRUGINEUX in het bijionder tesen Bloedgebrek BleekiugW kwüén TM KrlllKhen leeRlld ent Verkniebi r m flecona a 1 90 eu 1 RItrol f ir m VMdiaam TerMefkend eangeniara yin ima k voordicelijkicbgeb uil Cl Kel aCaO i kinderen jwakken = n knerachtlge geeteUen eer n te be Vele aU geDeeikracMg e drank b itoornlesen der pijiverteriiioorganeii en diarrhee ook r geu5c eaUe nekmdcren Pni perb t Kgr 1 70 X lïsr O DO 4 Kgr 0 60 Chemlfch M AllrcilSlrAt speciaal voor Kindervoeding in bunen t Kgr 0 80 Ac lltna PJo ai f rtl n Helrookeneenerh lveCiE rettel toldoendeterb trijr ASinma V lgarCHCH j Hevlglte aanvaUen TUI A tbma etc In f Jooijel a 0 8U en ij litl UZI b TomaclnrlA Rnnhnnc FRUIT PUROATIIP tegen Veratopplng Aam 1 amarinac DOnP Unb beien Mlgralne CongeitiesMc vooraiookalilaian t voor UnJcren bewijien je Tamarinde Uonbo n van KKAEITLimf HOLM t S de vornivoor het kind begeerl ijk en de maak aangenaam Pn i per doo e 0 00 cn 0 60 Cnlm Dac4StlaC lBeraeen erkend als het BESTE l n nuddel aalmiaK r aSTIIIcS i homI verkoudheid en KeelpBn bet it een aUJmoploasena en veriachtcnd middel bij uitnemendheid mtaluttend m □ flesclijes verkrij gbaar Ftij f 0 20 per lleich e Vt 1 rMp r l KRAIPÏUIII HOIK te V v 2 rk Hpelluttsri tn Drogütm KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Él d tiJ M Het groote aantal zenuwkwalen van eem hoordplJnaf t tde Toerafgaanda beateekonen Ta apaplutfat baiMnbaraexta ea tre Mna aoa iteede aUe mladijlen door de modiaohe weteoechap aangewend Kenit aan den nlenven tijd koert de eer toe dat sU djfcr bet f ebmlk maken van den eenvondliielen weg naaieHIk lange de bnld aeia pbveioloiUebe ontdSklaa daan beeft die na honderde pioelnemtaaen thaja over de aetaele wereld verbteldle en terwijl elf fn weteneobeppeUJke krlagen de hoopte belugateUlnt wekl teyaaa eena weid d Slikt te lUn voer de aan enuwïwaleo llidSnde meneehbeid Deae feneeawUie ia nitgevojden door den jeweain OMeler van Oeioodbeil Dr Soman weleemana te TUsboten en bemel op de on dervinding opgedaan hl eeae MMarlge praktijk Boot waneklac nn h t fc M Mal i raM v rd d rl etea h lk eaW d rd hlUJ UdellUl a ïeaeel iliedeaedeeld Het deie geneeewijae werden werkelijk eohittereade renllaten veiknlea en all maakte looveel opgang dat van een door dan nltvinder geeehtvven werkja OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE bar voorkomlii au gSHetlng blBura k i1 HM roedH de o dmk vf rncheiieD Dit boekje b vat niet Uien vtw het TMU pnV Hek yeretaaubere vprkUrlnRen omtrent bet weien dsr nlottworotherapto en 4 M biiii t UiiKen nl tHl vau getuU oliï ifteu tl parykllniek I Parlji rue RouBemont 10 SlsltiBraboi Frkreffau uitwnrking mear nok vindt men daarin wetenieliappelijke rer lie blrnlvn die aan dete gnneeewijie gewUd BJJn xooatede Knatanft van 1 liooggeptaatate Ke eeHhtiDdigtD ooder welke P Mettltre mi4 ér prefetier nied dr praktUetrend gflnsetheer aan het kruk ilenlBtn aéitlolil do CliafentDii SanltMtafath Or Co in te Sletiln Qroiimann mad dr arrofid arti laJÖMlRHa Or P Foreiller gBiiaaihier dkiateur va hst hotpltaat te Agai Oehatnirath Dr SDherlng kaataal OaUafatt Bad Eiai Daraea msd dr ggneeatxsr dFrteteur der galvano therspeutlaoha inrichting veor laRuwllldBn te Farl i rae St Honoré 334 Coniul von Atchanbaoh nad dr te Corfu Dr Buibaoh arread arte Zlrknlti OberItabltrit lechl med dr te Wannen Dr C Songavtl teU Farrltrt Eara lldvaa en OonaeltCentral d hjrgltH Bi da Santé In Frankriili en tcIb ndereu Aan allen wit r RcnnwKeatel mferwf mtndvr luiiredftBn la t mmn KOB nKi nd HawncbltKlirld lljdaii waarvan de kenteekenan iiJn ohroRiaohe hMrapIK mlLrahie tohew boafInl bloedandrang areotaprikkelbaarheid oejaaBdbe d lapelaDihald tlBham tl ka enreet n oabBhageltjke lee OflenÜng boa hebWn en ten slotte iij die vreea Kevo l T r ber rte on daütoo ndw bekben wegona gj aaaeUi aelea vardoavlag la M lieaN hoefdaDa at da oeaaa drakkeada ptt oeder Ktt vaarheofl BaUai U da oer I baadee aa vaetaa aan al doae drio oatantrUn tu a M dl aaa Meaktaobt aa kraoMaloeebeld Mk an moade ztl fDBSDd gëndm ïïob¥èt bovöü vêmeïdéwarkjë aan te aóbjiffw bêtweïk op Uttvnc koata ta aa fraaea va OBden wordt door Btand verder alle ireken cïlê door beroerte letrotTes weiden b nog HjOen aa d volgen daarvan looala vartaianiiRgBn oavarneBea tot apriktn rware tertgval aieelenik llktaa Ittjfliald der wrioMen net vaortduronde pHn BlaattBlIfke iwakte weriwakking van laheageii ani n liJ die reeda onder Keneeakondlge behandelinc geweest zijn maar door de bekwde mlodelen la oBtbondloBeeQ kandwatarkanr wrliven elpctriaeeren Btoomlool of eobaden fcoen ganeilnc of leal ns boiuier kwaal gevonden vree Kevo l T rber rte andaartoo ndaa bekben wegena Ibkarinaan en doRbar worlea voor aa oegaa anKaeaea wn ewaer nei mnmn wei rv 1 vBR krlebellna In ba bet tieren vaa baadee aa vaetaa aan al daae drio oatantriln TU a M lU i aU ook au leaie neMaa tUdeada aaa Meaktaobt ea fcraoMalaMbeld aoi an gonwde ft aaa oaM pareoaaa dia Aal Rrtt ba baan wirkea en geoatalljko reaetio wIUOB votAoBan woidt dvtDcand aan AMiit rd H door M CLBBAH Co HeiUfew ll tt rd w F B TMB MAIVTB KAÊirF Apothekte Korta Boobtau 1 Vtrcaht LOBRY POBTOV Ondonraobt bij do Oaamlbnig L p do Jongate bvgtenniech medioLnale tentoonacalUng ie da l r WelMaasait aohaCeor ï MedUohe Jnrll H t dl ltllr r WMlaUle b kiw d hoadead aaieUi aelea vtrdoavlag In M lieeN hoefdaDa at datteH kel Sociëteit Ons Genoegen GOUDA CONCEllT te geTen op W0ESSDA5 10 APRIL 1901 n m 8 unr door de Dames L JACOBI Sopraan MARIANNE BEBTELMAN Pianiste met welwillende medewerking Tan den Heer KAKEL ELHOEST Bariton en H VOORDRACHTE V door Jnffr D JACOBI allen nit Amsterdam Entree Toor leden i 0 60 Niet leden 1 1 Programma s en tekstboekjes aan de Zaal Terkrijgbaar Bij de Schoonmaak zal het uw werk verlichten OBBRVIKT Stuiverszeep Fijn Sctiilderwerk Fijne Wasch Bad Toilet enz Kleuren worden als nienw Stuiverszeeppoeder öewono Wascb Keukengereed schap Scbrobben Scburen Groot ReinigingsTermogen Geheel zuiTer Sultanezeeppoeder Zacht en Vet l ODEX Een eetlepel SODEX zal in den regel beter Toldoen dan 1 4 Kilo Gewone Soda en Uw werk u bijna klaar zijn als ij begonnen zijl NEEMT DM PROEF FEAÏÏSCHE STOOMVEEYEEIJ VS chemische WasscheriJ TAS H OPPENIIEIMEK 19 Kruiskade RoUerdam Gebrereteord door Z M den Koning der Belgen aoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Specialiteit Toor het atoomen en verYenvan alle Beeren en Damesgarderoben aUook alle Kiflder foederen Bpeciaie innchting voor het Btoom n vao plaMemanteis veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ens worden oaor d nieuwste en laatste methode geverfd Tluiny i WoBdubaliin in de goheele wereld beleend en geroemd OnoTertroffen middel tegen alle üortt Iiour I TerHaagzlekten enz Inwendig a zoowel sl ook uitwendig in bijnn iiUe ziektegeTnllen met goed gerolg luin te wanden PrUs per flaCOB t 1 per post 1 l IS TUetry s WQ den lf bezit een slmiog ongekende gonooekr cht en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke on gevaarvolle operatie gebeel overbodig Met deze zalf werd een 14 jaar Ottd TOOr IlgeneCSU k rehouden lieentezwel en onlangs een bgna 28 jaar kankerlUden iteuezen Brengt genering ei verzachting der pijnen bq wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prïjs per pot f 150 per poat f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HESRI SdiHDEUS Rokin S Amsterdam wiir p n aeiit beitell non direct lan die iohuUempotlieks dei A THIERRÏ m Pregïsd liel itohitech Oetterreieh G lieve proipectos te ontbiedm by bet Centrial Llepdt Ssader okui 8 Aniterdun Dmk Tan A BRINKMAN Zn öouda Uit hoofde van het Paaschleest v r8Chijntde Goud8che Courant Maandagavond niet Dit No beslaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Buitenlaodscb Overzicht De Engelichen zp l t apoor beide Tan De Wet en Tan Botha Tolkomen bgster Eenige dagen geleden werd om zoo te zeggen met de stnüien in de band bewezen dat Botha en De Wet te Vrede waren bijeengekomen Tbans blgkt het dat daar niets Tan waar is Botha zeggen de militaire antoriteiten is niet verder dan Standerton gegaan maar men verwacht dat De Wet zal trachten zich met hem te Tereenigen door den spoorweg b j Platrand te passeeren Daarom geTen de Ëngelschen zich alle moeite om znlk een beweging te Terhinderen Een aitnemend stelsel Tan spionnageis georganiseerd geworden gekleurde spionnen honden bet Intelligence department goed op de hoogte Tan de bewegingen der Boeren Het is dnidelfjk zegt een Central Newstelegram waaraan het voorgaande ontleend is dat de TransTalers niet wenachen te vechten buiten hun eigen districten dat zg er nit gedreven zijnde telkens znllen trachten er heen terng te keeren Het bericht omtrent het gebrnik Tan Eaf ers ah spionnen geelt een verklaring van de telkens terugkeerende beschuldiging tegen de Boeren gericht als zouden dezen veerlooze KaUers fnsilleeren De Engelichen stellen zich voor dat enkel het feit van misschien ongewapend te zjjn hnn spionnen voor de wettige straf die volgens het oorlogsrecht op hen toegepast kan worden moet worden Over de mislukte vredesonderhandelingen wordt in de Engelsche kranten niet Teel meer geschreven Misschien dat er nog wat komt nu de Begeering er toe OTergegaan is den brief te pnbliceeren welke Botha aan Kitchener zond in antwoord op de bekende mondelinge boodschap De brief is gedagteekend 13 Februari Kamp van denkommandant generaal Aan Z E generaal lord Kitchener opperbevelhebber der Britsehe tiroopen in Znid Afrika Excellentie Met betrekking tot de mondelin ge boodschap die ik van Dwe £ xcelMntie oMving heb ik de eer Uwe Excellentie made te deelan dat niemand meer dan FEVlhLElOX Monster EUendeling 1 De heer Sdhulze treedt verschrikt achteruit mamr EUa segt dat tij Noppe op het oog heeft Ah tóo zeer Wel want ik mijne dames terdien werkelijk geen verwyt En met opgeheven laars zweert hij plechtig Ik deed wat ik kon 0 goede beste mijnheer Schuize wij zijn u oneindig dankbaar voor uwe yverigc bemoeiingen klinkt een harmonieus trio en de aldus gevleide si pirfinhandelaar zet snel één laars op den grond en legt de vrije hand op het hart Wat in m jn vermogen was heb ik gedaan ov den w nsch der dames te vervullen maar bet nóOdlo t heeft mij tegenover den ouden Noppe machteloos gemaakt O mijna dames ik geroel Jnet u ik gevoel innig diep Daar knarste de deur Bewaar toch uw geheim mijnheer ÖchuUe 1 klonk het angstig en al door de tarentula gesto km vloog de welsprekende redeiiaar pati pats op i n kousen de trap af De drie jonge meines vhichtten ondertusschen weer naar hun hoekje bij de kachel en toeft Lisette licht bracht was zij gelukkig nog te zeer met haar gedachten bij de waschmand gebleven om te bemerken dat de drie kinden roodge ik verlang dezen bloedigen kamp tot een eind te brengen en dat ik zeer gaarne Uwe Excellentie zou ontmoeten ten einde te beraadslagen OTor de mogelijkheid om tot OTereenstemming te komen ten aanzien der Toorwaarden waaronder dat zon kunnen geschieden Met betrekking tot de plaats van samenkomst zon ik Middelbirg in overweging willen geven o een plek in de nabijheid daarvan Natuurlijk Terwacht ik Tan Uwe Excellentie don waarborg Tan een Trtjgeleide Toor mü zelf en eenige leden Tan mgn staf om door uw liniën heen te komen en aanstonds na ons gesprek heen te gaan Indien de aangewezen plaats de goedkeuring Tan Uwe Excellentie wegdraagt zal ik gaarne op zijn minst zes dagen te Toren kennis krijgen Tan de juiste plaats en den tijd Tan samenkomst door üw Excellentie Tastgesteld Aan de Times wordt uit Peking geseind dat graaf Von Waldorsee de commandanten der Treemde troepen heelt nitgenoodigd om Zaterdag samen te komen teneinde het systeem te bespreken dat aangenomen dient te worden om de Teiligheid der gezantschappen te Peking en de gemeenschap tusschen die stad en de zee bljJTend te Terzekeren Eerst wanneer deze qnaesties op voldoende wijze ziJn opgelost zal men er aan kunnen denken het efleotief der troepen te Termindereu Znlk een vermindering van effectief zou hoog wenschelgk wezen aangezien de werkeloosheid der troepen ongunstig werkt op de krijgstucht zoowel als op de gezondheid ook ontstaat er telkens wrijving door tusschen de verschillende contingenten De onderkoningen Lioe Koen Yi en TsjanTsjin Toeng hebbon aan den troon voorgesteld dat de qnaesties omtrent Mandsjoerye tegel kerti d met die der Tredesvoorwaarden zou worden behandeld Een Daitsche expeditie onder overste Fetzel is den In April uitgetrokken om de streek bij het meer Tsi Li Haï ten N O van Peking van roovers te zuiveren Zy ontmoette een duizendtal rijanden die kanonnen met zich voerden en vervolgde ze De Fransche gezant te Peking de heer Pichon wordt overgeplaatst naar Tunis waar hij residentgeneraal wordt De heer Beau chel Tan het kabinet Tan den minister van buitenlandsche zaken vervangt hem De Bnssische minister van financiën de heer Witte zal naar men uit Petersburg aan de Daily Express meldt in het begin van Mei naar Mandsjoerije gaan vergezeld van verschillende hooge ambtenaren Tan zijn departement De minister wenscht den toestand weende oogen hadden Toen zij den volgenden morgen bij de firma C A W Schulze petroleum had gehaald was het drietal toevallig in de keuken f Nu hoe was het met mijnheer Schulze U vroeg EUa Usétte keek verstrooid op De oüdc of z n jongen De jongeheer Schulze f Die het kou gevat Z n neus zit m as n karbonkel op z n gezicht en kiespijn had i ook De jonge meisjes wisselden een veelzcggenden bhk Dat komt van de kousen fluisterde EUa medelijden en hare zusters zuchtten iNu lijdt hij door zijn zeltopoffering Al nader kwam het Kerstfeest en de drie gezusters zaten andermaal in het schemerlicht en luuterden in droelgeestige stemming naar het geblaas en geraas in de kachel naar het geklingd der arrel llet e3 op de besneeuwde straat en het gejuich der glijdende en sneeuwballen gooiende schooljeugd bij wie nu het hek van den dam was De freules Von Fahrbach hadden altijd een open hart voor de vreugde en de smart harer mederoenschen getoond maar heden waren zij zoo bedrukt dat de buitenwereld heel ver van haar at scheen te Hggen als iets dat aj al lang verloren en opgegeven hadden Ja meiig es wij moeten eindelijk een besluit nemen zuchtte Use No 1255 is ons onherroepelijk ontgaan een ander te nemen is doelloos en kerstmis staat Toor de deur Laat ons nu eens daar te lande zeil in oogenschouw te nemen en er een geregeld bestuur in te Toeren BINNENLAND Bg de op 4 April gehouden Terkiezing Tan hooldingelanden en hoofdingelandenplaatsTerTanger Toor het hoogheemraadschap Rijnland zijn gekozen Ie district hoofdplaats Bloemendaal tot hoofdingeland de heer H Tan WickeToort Grommelin tot hooldingeland plaatsTerTanger jhr mr W G Dedel beiden aftredend 5e district hoofdplaats Leimniden tot hoofdiugeland de heer mr J T C Viruly burgemeester Tan Haastrecht aftredend de heer T P Virury die bedankt had 9e district hoofdplaats Aanlanderveen tot hoofdmgeland de heer J H Rating in de plaats van den heer M C J van derWeijden benoemd tot hoogheemraad 13e dristrict hoofdplaats Hazerswoude tot hoofdingeland de heer J C van der Torren in de plaats van den heer F Veelentnrl overleden en tot hoofdingelandplaatsTervanger de heer A C van den Akker aftredend De belangrijke tentoonstelling der aldeeling Botterüam Schiedam en omstreken van de HoUandsche Maatschappij van Landbouw ge aan een deskundige in het Vaderland aanleiding tot enkele opmerkingen betrekking hebbei de op de veehouderij on t veefokken in Zuid Holland Deze provmcie zoo rgk begunstigd met welig groeiende akkers en sappige weiden heeft een veestapel die in quantiteit grooter is dan eenig ander gewest maar in qualiteit onderdoet niet alleen voor de vanouds vermaarde vcestreken in Friesland en NoordHolland maar ook voor enkele minder begunstigde doelen des lands Wie nog twijfelen mocht aan de juistheid Tan dit beweren zon in de tentoonstelling Tan Dinsdag 26 Maart de bevestiging kunnen zien Bij t rundvee gemest zoowel als niet gemest was opvallend de stelselloosheid het volkomen ontbreken van eenig proefhoudend goed bevonden systeem De verscheidenheid in bouw en kleur was op de Hotterdamsche tentoonstelling zeer groot Een ware staalkaart van allerlei rassen was vertegenwoordigd zwartbent witbont vaalbont roodbont enz En even alwgkend als de kleur waren ok de andere kenmerken t Is niet TOor de eerste maal dat geklaagd wordt OTer de tekortkomingen Tan t Zuid overleggen wat we voor ona spaardnitje zullen koopen want een stukje pleizier moeten we toch uit de puinhoopen van onze verwoeste hoop zien te redden En Zij gingen aan t overleggen maar de rechte ijver ontbrak en daarom kwam men tot geen resultaat Eeqaklaps splitste Stefanie de ooren en zei t Is net of ik al maar kloppen hoor Wie iiiou er kloppen t Zal in de keuken ot beneden wezen Neen neen hoor maar daar was het weer J warempel I Dat IS voor ons tceken i mzinnig acht t ze ons niet dat kan alleen SchulzÉ O als htj eens goè 3 Gauw er heen niM jBi hooren v ü 4 Trillent van nieuwsglir S n hoop ijlden de jonge dames naar buiten Meneer Schulze Meneer Schulze I n Drievoudige jubeikreet Daar stond hij werkelijk voor haar maar nu met dikke viUen pantoffels over de laarzen en het hoold in een pelskap die 2 n halve geaicht bedekte Mijne dames hier ia het f fluisterde hi haastig en zwaaide een strookje papier m de lucht Hier is het hoor Wel gefeliciteerd Zes blanke handjes werden in blijde verrassing naar het lot uitgestoken No 2255 Hoera I KUa kwam het eerst tot bedaren Maar beste meneer Schulze hoe hebt u dat weten klaar te spelen vroeg zij De jonkman stelde zich m postuur en decla HoUandsche Tee We herinneren T aan t verslag van 1899 der provinciale commissie voor de veeiokkerü waviin o a wordtgezegd t volgende De toestand der rnndveefokkerij was ook in 1899 nog lang niet in overeenstemming met de hoedanigheid der wei en hooilandcn in Zuid Holland welke een op hoogen trap staande veefokkerij zouden doen verwachten Deze reeds voor tientallen van jaren bestaande achterlijklteid wordt dus slechts zeer langzaam verbeterd De oorzaken zijn deze oorspronkelijk bezat de prov Zuid Holland geen eigen veeslag Dat wat in den regel als zoodanig werd en wordt aangemerkt is een m ngsel van Groningsch Friesch Noord HolIanSsch Overijselsch Zeenwsch en zelfs Engelsch vee En in streken waar een vrijwel constant type niet aanwezig is daar ontbreekt de prikkel omdat type te verbeteren en te veredelen de eerste drijfveer voor een snelle ontwikkeling der fokkerij Men heeft in Zuid Holland te doen met kruisingsproducten dikwijls voorzien van allerlei kenmerken Tan Nederlandsche veeslangen Het streven naar het verkrijgen van oen of meer bepaalde typen overeenkomstig de behoefte van een of meerdere deelen der provincie dient de basis der verbetering te zijn Dit jaarverslag legt de wonderplek bloot Gebrek aan systeem stelselloosheid en een fokkerij in t wilde zjjn niet te vereenigen met t ernstig nastreven van een goed veeslag De levensToorwaardon voor een prachtigen veestapel zijn in Zuid Holland aanwezig slechts methode ontbreekt Overeenkomstig de behoeften en de inrichting van t bedrijf moet gestreefd worden naar een rsiszniver en door doelmatige kruising veredeld ras Van die methode mag niet worden afgeweken dan maar ook dan alleen zal de Zuid HoUandsche verstapel de plaats innemen overeenkomstig den rijkdom aan sappig weiland Kijk en proTincie hebben genoeg gedaan bet totaal der jaarlijksche subsidies gaat voor deze provincie alleen de f 10 000 te boven t Woord is nu aan den lokker E Een wetsontwerp is ingediend tot wijziging van de artikelen 11 tweede lid en 86bis laatste lid der wet tot regeling van het hoogor onderwijs Het ontwerp strekt om de gei ommittoerden biJ de eindexamens der gymnasia met 6 jarigen cursus beter dan tot nu toe in staat te stellen zich een op deugde meerde wGister nog op stoute pooten heden door de borat geschoten 1 Heere God in den hemel I Wie Meneer Schulze schrikte van de uitwerking zijner yfoa n Ja s vne dames ziet u ik bedoel dat maar zinnebeeraig ik wilde alleen maar zeggen dat het spoedig met n menbch kan veranderen gisteren rero Noppe nog met zijn twee schimmels en vandaag heeit 1 bankroet geslagen Even van tevoren kwam hij bij me of ik het lot van hem wikle terugkoopen want hij moest oog nblikkehjk contanten hebben En daar is het au dames en zooals ik reeds zeide ik feliciteer u van harte Groote stormachtige vreugde die blechts met moeite door Ella binnen de grenzen der klankloosheid kon gehou jen worden Terwijl Schulze ia alle bescheidenheid de overvloedige dankbetuigingen stond al te weren snelde Stelanie weg om den inhoud van het thaebusje te halen en het lot contant te betalen De jonkman aarzelde drentelde rond reikte éen voor éen de hand en wenschte het allerhoogst succes totdat de stem van mevrouw Von Fahrbach hare dochtera opeischte Toen galoppeerde hij met de sprongen van een oberkeUner de trap af en de drie meines vlogen met gloeiende wangen de gang in Het was hoog tijd jubelde Ilse Van den 203ten tot den SSsten is het trekking En als het nu eens een niet wordt fluisterde Stefanie Niet denkbaarl Zoo n toeval gebeurt nooit drie gelijke droomec drie gehjke getaUen en de oude I Noppe juist bankroet Sht volgt