Goudsche Courant, maandag 8 april 1901

Igke gronden berustend oordeel over de kannii der candidaten te vormen door hunne bevoegdheid afdoende te regelen Volgens de besUande wet die voorschrflft dat het eindexamen wordt afgenomen ten overstaan van gecommitteerden zfn xg slechts l jdeIske toeschouwers Daarom worden die woorden gewijzigd in onder toezicht van Ook krachtens dit ontwerp zal bet examen worden afgenomen door de leeraren der school Geeommitteerden zullen bevoegd lijn om zalven zoo noodig in den gang van t examen in te grijpen Het examen zou volgens Ministers meening aldus behooren te worden geregeld ieder leeraar stelt voor bet schriftelijk examen voor ziJn vak den rector 3 opgaven ter hand welke deie na goedkenring aan gecommitteerden zal zenden Deze doen hieruit een keus maar zijn bevoegd voor een of meer vakken de opgaven zelve vast te stellen Voortaan behoort de beteekenis van woorden en nitdrnkkingen bg het opgeven der te vertalen stukken niet tegen den wil van gecommitteerden te kunnen worden gegeven Hun zal opgave moeten worden gedaan van de behandelde stukken terwijl zi zelfstandig nagen zullen mogen stellen biJ het mondeling examen De Grootste Sorteering T iPlJTE fi OMMJMSTOFFEN Karpetten Loopers Vloerzeil en Linoleum 4fgepaste VITRAGES Tüfelkleeien en Behaogselpapier in de l IEUWSTE DESSIiXS vooiiaiUg iii liet AüVERTEPmKN Hbdon overleed tot diepe droefheid onze iitbig geliefde Echtgenoot Hoeder en Schoonzuster Hejntfrouw Petronella Ailoinelte Berman de Groot in den onderdom van 59 jaar Vit aller naam h QBOENENDAL GouiiA 4 April 1901 liagaziju van Firma B DE JOIVG 60UDSCHE MELK INRICHTING gevestigd TURFSINGEL Bovenstaande INRICHTING bltjft zich voortdurend aanbevolen voor de levering van prima onvervalschle Melk De prjjzen blijven tot nadero aankondiging VOLLE ZOETE MELK f Ct por Liter GEROOMDE MELK 3 ROOMKAKNEMELK GEPASTEURISEERDE MELK iO Literflesch Het vee van de voor de Melk Inriohting aangewezen leveranciers staat onder geregeldtoezicht van den DistrictsVeearts terwijl op ons Laboratorium dagoljlks streng Joezicht wordt gehouden op de melk en de daaruit vervaardigde producten De melk wordt tweemaal daags des Zondags alleen morgen aan huis bezorgd en nemen de Wijkknechts mede geregeld orders op voor GEPASTEÜEISEEEDE ROOMBOTER A f 1 40 per Kilogram BELEGEN GEASBOTER beste kwal keukenboter 4 t 30 OOÜDSCHE KAAS van M M ent per Kilo EDAMMER KAASJES ± 1 pond 4 f t iO per stuk EOOMKAASJES + 1 KUo 4 f O M LEIDSCHE KAAS 4 f 0 t KUo welke mede geregeld aan huis worden bezorgd V De Heer en Mevrouw ö J dk JONÖYON Biu betuigen hunne hartelgke dank voor de vele bewyzen van deelneming in ban trenrig verlies Voor de vele blijken van deelneming bil het overlijden van hunnen geliefden Vader en Behuwdvader den Heer H STKAVEB ondervonden betuigen ondergeteekenden hun bartelgdtn dank J DB SNOO Steavee J DE SNOO QoDDA C STBAVEE Dteioht Q STBAVEB Gouda M STBAVEE Bbolui prijs stelt ee Voor de velè blijken van deelneming bil het overlpen van onzon Broeder en Zwager den Heer H STBAVEB ondervonden betuigen wjj onzen hartelijken dank M VAD DBS LAAB Stbaver 5 D C W VAK DBB LAAE G DEMMERS SiSAVEB A DEMMEHS birecie S i orw gverMnélngen mt OOUDA Wlnterdleist 1900 AaDgevaigen 1 October TUd vai fireeowlel 1 f t I l aoCDA tOTTIKDAIlTiH uw B 4 1 I 1B B aO S 4i 4 S9 4 14 1 1 II 1 17 I W 7 44 14 17 14 H M lO ll 11 4 l t I L aODDA tOTTIBDAUTiH ma o 1 14 a ia 7 lo si 11 01 ii ii ii ii ii i i it i ao s m 4 s9 4 14 i ii 11 1 1 01 7 l 7 44 14 17 II 14 ll li 10 11 10 4 UM 01 f I 1 14 jj lO U I f 1 18 f f f 10 l I f I II l ll 4 0S 1 17 4S 7 47 1 07 1 10 a ll 10 10 10 41 11 01 u 7 l ll f S IO 7 41 1 41 I f 11 11 rdun B f a OI 10 01 y ll I OI 1 10 7 17 11 41 i B BOTTIBDAH SOCDA Ti niH M i 11 10 1 41 4 ia 11 11 f 1 14 f 4 47 t 41 10 11 11 11 11 41 11 10 I II 1 14 1 41 1 41 4 01 4 S4 l il 1 04 lO ia 1 f f 4 44 10 11 l l 4 11 f I 10 41 I OI r f r l r 1 14 a oo a ia lo oi lo ia in 4a ii ti ii ot ii ii i oa i oa i si j o 4 o 4 14 07 i ii 1 41 4 1 11 1 40 1 10 f i oi ir 1 41 4 i OI 7 11 OoDda 7 U KoordrMlit door 7 11 Kirawwknk 7 11 □ peUe f T ll aotterduiM 117 44 BottarduiD P Botterdun B oa 7 I f I l t 4 41 O 07 7 1 1 41 i OI l ll l ll 04 I 1 17 1 10 18 7 H 1 04 AUm 1 n kiM ntr krttto Bottardui B in RottarduD D F Sotterdim H Oipellt Kiauwerkuk Moofdnolit wiarnsrii isriDEL i EiiiT 7 41 Kort overzicht onzer Prijicourant A SHERRIES P£e en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless B X lUr p U t B b Omi to W om Ut A AG ti nn TWJttfK n i M rirt pwfari inri a HcJIniMt fm aOUDA DIN lo ia lo ia ii ia ia ii ii ai 11 11 i ii iJi 11 11 f 1 10 llJl Ml 11 11 f lil I 10 4 11 41 11 01 ia 4l 11 11 1 40 l l a 4i 1 17 1 41 a ii 9 11 10 00 a f I 9 0a f a i4 t f 01 a ia a ii 4 lo ii eéoda t4nnli UMre 8oet rmeMï g ï gVoorburg Han 7 11 7 11 7 a 7 tl 7 11 25 f 3 75 en It 7 17 BOI ID EJLTJX Per Fl SODUA AHStllDAH rlm wtm iind 9 11 I 10 t W ia 11 011 10 l i I II 4 7 4 4 S 19 t IS 4I 9 11 10 19 10 17 11 01 Ut W 1 01 l ll 9 10 10 11 04 11 41 11 17 1 17 I II 4 U 4 17 018 44 9 IH0 X 11 01 U I9 Lwta 19 18 47 1B 8I ll l 1 11 10 1 11 8 40 4 87 113 1 41 8 ll 1 0 H a 4 0 7 U7 ai ia Jl a 441 Ull l ll l lM J 40M7 4 M4a 4J l 7 17 17 iio j VooSuig H d ZlOII Z l 0 4 11 1 11 a S Z 10 41 8 01 S l igr y n7 7 M jT 0 1 DA U TKBOBT 11 00 11 17 II 1 4 18 Il I I M 1M i aa 7 81 1 4 l ia 8 11 7 81 1 0a Oi 1 04 o TM 4 0 1 ï 1 41 1 01 8 18 4 0a 4 4a 1 41 IJ 7 00 7 11 01 i a i ao 84 7 41 at 07 a ia l ll 1 41 II 08 J 04 1 18 8 18 a ta 10 14 aoidL Oadaw Woerd Utwekt UtrMkt Woardea Oud Ooida t mit 0 81 7 1 1 10 119 11114111 17 18wM a i I 10 1 14 4 4i 1 111 11 7 oa 1 10 a ii Lmtl W I I4 47 7 30 S ltt 410 10 9 4111 10 11 41 1 01 1 40 II 1 48 1 0 II 7 IS I IS 10 0 loud J OI 7 811 11 ia 9 9 10 18 10 14 11 11 U I II 4 114 84 1 47 7 11 7 14 l 0 a ll 11 11 De Sesschen zp in de prijzen begrepen en worden 4 3 ets per stnk teruggenomen Bjj elke hoeveelheid verkrijgbaar biJ De llrma T CREBAIS Gouda l ll Il 7 47 l ll a ao 10 10 10 11 u si 11 01 1 07 1 44 i oa a i7 10 11 11 11 11 17 I II l il 8 17 10 41 IMI 4 IS 4 11 l i M Mo M Il ImJ Jll ♦ ♦ V Voor de tbU Wijken ran belangitel ling bü bet overlgden van onzen geliefden Schoonzoon en Schoonbroeder den heer H STBAVEE ondervonden betuigen wü onzes hartelgken dank aoiiDA Wed A M 8TEAVER Dteicbt Dakwuk M J BEOEER Steatie A BEGEEB A A VEEGEEE Stravbe GooDA j p y vBBflEEB Teleplioomet Grouda Gereed gekomen aansluitingen Tel No 124 OOESCHOT AÜG van Visch enlJshandelaar BUekeraingel B 238 125 VELDE HALEWIJN van de Peperstraat K 221 126 WILDE J H de Aannemer Lange Groenendaal I 6S Cïeliroeders STEEITSMA Bloemisten GOUDA BIEDEN AAN Winterliarde Vollegrondsplanten de mooiste en goedkoopste bloeiende planten voor den tuin thans planten om gedurende den zomer mooie bloemen te hebben VEEDEE PBACHTIGE juiuuiu EH steeds ruim voorzien van Kamerplanten en afgesneden Bloemen TELEPH No lU IN HET OOUDSCH VerlicMuigs Magazijii De Avondster DUBBELE BÜUET zgn heden ontvangen de veel verbeterde GASFORNÜIZEN met goed werkende OVENS van af 130 en hooger Specialiteit in HAEDE on ZACHTE KOUSJES tegen concurreerende prijs Zeer billijke voorwaarden voor ABONNEMENT van GASGLOEILICHÏ daar een goede verlichting hoogst aangenaam is en men daarvan verzekerd kan zjn Opgaven worden gaarne verstrekt door M M VAN LOON 11 0 j f ii i = 11 11 10 11 io i ii a 11 10 11 14 ii i f f f 10 0 1 1 10 1 17 1 11 a 40 l 4 l ll a 47 t aa si 10 14 10 69 1H ll 4 10 4a 11 47 ll ll 7 Tel No 117 Gasfitter UITVOERING op herhaald verzoek van Oe OF BHKTTB OP Donderdag t8 April 1901 s avonds half 8 uur in de Zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN te Gouda DOGE DB DameszaiigTmiiigiiig tARIÜOlD SPOIli met welwillende medewerking van Dames en Heeren genoodigden Dirigent de Heer A H BEÜSEKAMP Verkoop van toegangskaarten en tekstboekjes VEIJDAG 12 APEIL e k s avonds hall 8 en bespreking van plaatsen en loting daarvoor op MAANDAG 15 APBIL e k s avonds half 8 alles in de Sociëteit Ons Genoegen PBUZEN DEE KAABTEN Voor H H Leden der Soc Om Genoegen Dames en Kinderen f tt overige perionen f I M Tekstboekjes f 9 U P HOOFTIM Znr Boomkweekers Bloemisten Zaadhandelaars GO rBA Flinke voorraad bloeiende Planten afgesneden BLOEMEN KAMEEPLANTEN VEÜCHTBOOMEN STEDIKHEESTEES CONIFEEEN BOZEN Leveren BOUftUETTEN KEANSEN BLOEMSTUKKEN enz voor iedere gelegenheid Tuin en Landbouwzaden Belasten zich met het aanleggen en onderhouden van Tuinen TELEFOON No 102 Wtr Wie werkelijk lEOELIJK te hebben laat zich fotografeeren in d Fotografiacke Uunêtlnrtchttng STTJIDIO Tan P V B f¥AALIS 1 4a ai 7 a 4 10 l ll 1 01 1 11 i a7 i ia ii 1 41 4 19 4 11 4 4t l ll 10 17 ll Oli lO SJ 1 41 11 01 1 19 11 11 11 4 II 18 01 10 41 7 4 H M a ii Fl SINGEL 661 Openba re Ver lzöopiiig De Notaris H GEOENENDAAL te Gouda is voornemens op WOENSDAG 10 APEIL 1901 hg inzet en op WOENSDAG 17 APBIL 1901 biJ afslag telkens des Toomiddaga 11 uur in het Koffiehuis van den H er H Vebsloot Pz te Moercapelle in het open baar te veilen en verkoopen Onder iloereapelle IE BOÜWUMSWOraS No 100 met SCHUUE 2 HOOI of KOOEN BEEGEN EBF WEEF TUIN en diverse perceelan BOUWLAND in den polder de Honderd Morgen kadaster Nos 4 5 7 145 tot 154 en 992 sapen groot 11 hectaren 87 aren 86 centiaren lu pereeelen en massa s breeder bü biljetten omschreven Aanvaarding de Woning Erf Werf en Tuin 1 Mei 1901 het Land dadelijk ni de toewijzing Betaaldag der kooppenningen 1 Juni 1901 Nadere iniormatien verstrekt voornoemde Notaris GEOENENDAAL te Gouda Sociëteit Ons Genoegen OOUDA CONCERT te geven op WOENSDAG 10 APRIL 1901 n m 8 uur door de Dames L JACOBI Sopraan MAEIANNE BEBTELMAN Piamste met welwillende medewerking van den Heer KABEL ELHOEST Bariton ¥ OORDRA€HTe door Juffr D JACOBI allen uit Amsterdam Entree voor leden hunne Dames en Kinderen fO eO Niet ledenfï Programma s en tekstboekjes aan de Zaal verkrijgbahr Te Huur of Te Koop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige Fakhiüzen l a ia i a a 4 10 11 1 11 41 4 I Il l il 10 01 I f 7 0a 7 11 1 101 41 a 47 10 09 10 U u oa if 17 ia oi 7 11 Ml ir 8 £ X a ti 10 18 10 48 ii a a i io o 10 17 lo aa 10 14 1 01 i iai i 1 11 M j 1 14 i I II p 41 l il 9 44 10 11 io 4 11 11 Il 7 gelegen te Gouda aan de Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Q F BUSCH Markt A 60 GOUDA O 1 T V A G EK Builengevroon groote keuze ZOMERMANTELS JMEÜWSTE MPDELLE lu alle prijzeu Siewê zending YOOEJAARSIAÏITELS MANTELCOSTÜMES PALETOTS GAPES ENZ TKICOTONDERGOËDËRËN g w si rN Si d f 01 ƒ i i 9 iS if Gegarandeerd soliede kwaliteiten SCHEJiR Zn Hollandsche Cementsleenfabriek D VELDHUIS HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOOBEAAD I en CirkelyormigeBiüzeiijWaterMchte Putten ALU SOORTEN TEGELS K0EDBINK60TEH EHL O I s U 9 W U O o e 2 EOODE en WITTE PORTWIJNEN MADERA S droog en zoet VERMOUTH U Tnrin BODEGA CHAMP A JNE COGNAC A f 1 75 f 2 25 f 2 75 f COTCH WHISKY LI8TRAC CHATEAU VALEOSB St ESTEPHE St EMILION 1894 PAUILLAC 1893 GRAVES Witte Bordeani SAUÏERNE ZELÏINÖEE Moezel BOURGOGNE Erfhuis te Hekendorp De Notaris MONTIJN te Gouda zal op WOENSDAG 17 APEIL 1901 v m iOnnr a d Bonwmanswoning no 131 te Hekendorp bewoond geweest door nu w jlen den beer HÜIÖ UITHOL om coiKantjreW publiek verkoopen lOkalfdragondeof gekalfd li3t bende Koeion 2 ÖÜISTE KOEIEN rrgSjk 4 KALFTAABZEN 6 JSSSl PINKEN 1 AKTANDS HIT 2 MESTVARKENS eenige KALVEREN 3Ü KIPPEN en 1 HAAN Voorts BOUW KELK en ÜTAlGEREËO iXHAPI EN Zoomedo MeulHUtire Goederen Des morgens vóór de verkooping afgonummerd te zien Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alzonderiyke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bijlovering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen I ® 12 flesch 15 18 1 50 1 75 6 2 25 S o 1 e Per Ank 46 Fl l B U 65 Nto 0 75 0 85 1 1 25 0 80 1 0 90 1 10 i 27 76 31 36 42 53 34 42 37 50 47 lis Cuisinier Westhaven 182