Goudsche Courant, maandag 8 april 1901

Woensdag 10 April 1901 408te Jaargang No 8473 mmm coimnt JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefotR 1 0 t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending vaa Advertentiën tot 1 uur des miM TelefasB Mt 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommei s VTJF CENTEN Sigaren Magaziin Korte TieiidewegD2bij ieMarkt Aanbevolen merken PAULKRÜÖER 21 Ct ELEGANT Handwerk i l Z T y l Havana Melange 5 Geïmporteerde Havana Sigaren en Sigaretten MANILLA SIGAREN Luxe verpakking S VAN WIJNGAARDEN KolonialeWerving Handgeid f bg hot aangaan Tan eene vrgwUlige verbintenis voor ZES jaren Aanbrensseld TWIHTIG GULDEH Men melde zich aan rrUaUUgeri en miUUeifilehUge met enbepaam tiM lat bil den Commandant van het Koloniaal Werdepöt te Mardervijk of bg eendWr plaatseipe of Gamiioens Commandanten imfUttepUehUgeu enOer e fcajMMMt ü bg hnn onmiddellijken chef Vuil de nitbetaalde Handgelden werden in het vorige jaar door bemiddeling der Adminia atie van het Kolpniaal Werfdepêt en HBT OOBDriSnMS der a g nomenen gezonden aan hunne FAMILIÈN f tOtBS aan hmme CBEDITEUEBN f f Totaal f t Ê0SO tGoedkoopsteeaioliedit adrM voor Vervoer van Inboedel loowel binnen ala buiten de stad met geiloten wagens A GRAVESTEIJN Bleekerssingel 287 AUet leordt tegen Irttntpert eehad veimekeri ueiiï 4 50 nm in omgekeerde richting Tertiek Emmerik 12 03 utrecht 12 40 richting Amiterdam en 12 43 richting Den Haag unkomtt Amsterdam W P 1 15 en Den Haag 1 44 nm Deze trein zal eerst 1 Jnli beginnen te loepen Op de trajecten Emmerik ArnhemUtrecht Amsterdam Den Haag en Rotterdam is ingelegd een volgtrein Tan trein 44 en in omgekeerde richting Tan trein 41 welke treinen ter verzekering van den regelmntigen loop naar ol van de richting Gronan en Maastricht gesplitst gereden worden ÜD ATJEH Biykens van den gouTemenr Tan Atjeh ontTangen telegrafische berichten zgn sedert de jongste mededeeling dienaangaande b j de krügsverrichtingen gesneuTeld de Inseliers L H Jacobs en H J Boosen en de genieioldaat L Tan da Pol aan bekomen wonden oTerleden da inseliers K Crnts F de Leger en F de Volder gewond de kapitein der inl L F Schroder de sergeant i J W Thnmm de korporaal ö Smits en de Inseliers ö A SteinmUllers A M BokhoTan J Wapstra J van Duinen en O J Verlëe en licht gewond de tnnseliot G F Tan Platerink Rechtszaken Een hoog militair gerechtshofs te Utrecht Teroordeelde heden den milititn Eerke Prins wegens poging tot moord op zyne Trouw den 28sten October 11 te Siddeburen gepleegd zie Tweede Blad van 16 Haart jl tot een gevangenisstraf van twaalf jaren met aftrek van de sinds 30 October ondergane preTentieve hechtenis en verTalleuverklaring van den militairen stand Prins was door den krggsraad te lieenwarden tot 15 jaar gevangenitstraf veroordeeld Voor de rechtbank te s Hage zijn de pleidooien gehondeu in do zaak van eenige bouwers tegen de bouwmaatschappij Ons Belang Eischers verlangden door gedaagde maatschappij gevrywaard te worden ten aanzien eener tegen hen ingestelde vordering wegens bonwschuld door hen aangegaan voor percoelen die later door hen waren ingebracht in die vennootschap Mr P J Snel trad voor de eischors op en betoogde dat de eischers en andere bouwers hun eigendommen hadden ingebracht onder de voorwaarde dat de ged vennootschap de bonwschulden zon betalen De door de opzichters hnn toegezonden formulieren waren o a ingevnld met hot bedrag dier schulden en geen betwisting van die opgaaf had plaats gehad zoodat het bestaan dier schulden door de maatschappij was erkend en deze door haar moesten voldaan worden Mr M P G Kappeyne v d Coppello voor de gedaagde vennootschap occnpeerend wees op de reden van oprichting van Ons Belang eischers en 40 andere bouwers badden van hun grootste krediteuren verzocht een regeling te treffen ten aanzien hunner schulden dientengeTolge was Ons Belang opgericht de bouwers brachten hun eigendbmmen in en verkregen daarvoor aandeelen naarmate ieden schulden bedroegen Bij de oprichting was bepaald dat door de directie zonden worden betaald die schalden waarvan ten genoege der directie zal zyn aangetoond dat z j werkelijk bestaan Dit nu was niet geschied de directie had nooit doen biyken dat ztj de opgegeven schuld als waar had aangenomen trouwens er was nooit een kas geweest om al de opgegeven schulden te betalen De bouwers lelven waren de aandeelhouders zij hadden een andere directie kunnen kiezen maar nu procedeerden zij tegen zich zelven Na re en dupliek werd de uitspraak bepaald op 29 April ISBCL fiJivCB GOËÜE BEVRIJDING Het ia een vreugdekreet als men van t een of ander bovrgd is dat ons hindert het is een vrengdekroet als men na lange jaren lydens gedurende lange maanden te bed gekluisterd ligt met vreeselgke pijnen en dan genezen is Na alle behandelingen geprobeerd te hebben zonder eenig resultaat heelt het kwaad steeds gezegepraald en de genezing is zelfs niet g komen De maagziekten heeft dikwyis diepe gronden en zgn dikwgls moeielyk te genezen Men moet zich wel van het een en onder overtuigen om eene behandeling te volgen om het kwaad te doen rerdwynen Het bloed speelt n l een groote rol in de algemeene werking van het organisme Indien het bloed zuiver sterk en krachtig is zal het leven van allerlei soort van ziekten bevrgd zgn die de geregelde loop dikwyis storen Als men dus door de eene of andera aandoening is aangetast moet men het kwaad bg den wortel aantasten met het ycrarmde en slechte bloed te hernieuwen men kan zeker ign de gezondheid terug te bekomen en de bloedarmoede bleekzucht neurasthenie henpjicht algemaene verzwakking bij man en Trouw te bestrijden Hiertoe heelt zich ook Juffrouw de Jong te Wieringen besloten zij leed n 1 sedert geraimen tiJd aan een maagkwaal slechte spijsvertering zg had overal tegenzin in in het reringste huiehoadelijke werk alle dagen hoofdpijn kortom alles was haar te veel Na eenige doozen der Pink Pillen van Dr Williams gebruikt te hebben gevoelt zg zich uiterst wel en geheel hersteld Hier op het eiland Wieringen hebben wg geen photograai anderf zouden wij U met genoegen een portret gezonden hebben doch maakt het gerust in de couranten bekend ten dienste van de lijdende Menschheid Onze besten dank voor Uw reddend middel De Pink Pillen van Dr Williams zijn werkdadig in alle gevallen Tan lichamelijke verzwakking zoowel bg de vrouw als bij den man tengevolge van de Terarming van het bloed zooals bleeke gelaatskleur bloedarmoede rheumatiek algemeene lichaamszwakte Zy zijn een hernienwer van het bloed een versterker der spieren Prijs f 1 76 de doos f 9 per 6 doozen Verkrijgbaar bij SirABiLi Steiger 27 Rotterdam hoofddepothouder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrijgbaar voor Gouda en omstreken by Wolff Co West Haven 198 Men geve acht dat de edUe Pink PUUn vm Dr wSliamt zich in een houten kokertje bevinden met rooskleurig papier omwikkeld waarop met blauwe letters gedrukt staat i Piluhu Pink jumr Pmonna Palet du Dr Williarm Verder moet zich op ieder uitwendig omhulsel bevinden een wit strookje papier over de lengte der étui geplakt waarop staat Prijs 1 75 Old de deo 9 Old per 6 doozen Eenig depothouder voor Nederland Snabilié Steiger 27 Sotterdam Voor de gebruihwijze raadplege men de ingesloten HoU tandsche Circulaire DE GROOTSTE 80ETEERING Heeren Mode Artikelen ook voor het aannemen vindt men by A VAM OS Az Md TaiUenr Kleiweg E 73 GOUDA Teie k00m S ai II I Beurs van Amsterdam Slotkn 7 i Vrknu 9Sl i 91 90 81V 81 4 t T i APRIL HlD aLil n 0 rt Ned W 8 Vi dito dito dllc Sdito dito dilo Hol i Öhl Go dl lMl 7 BI 4 v 100 SO 88 88V 78 480 5V 101 194 98 lOlV 111 iiov UI 117 1681 UoiullB Obl Biimenl lS 4 dito OecoDi 11 0 dilo bij Eolhi l 8 4 dito bil Hop 18M 0 4 dito in goud leen 1888 dito dito dito 1884 t 8pi J Perp t Mhuld 1181 4 Towtiu Gopr Coni leen I8 0 4 Oeo leeoing urie D Ned lod Spoorweg m Md Ned Zuid Afr Spm eend 6 OiilvangeD de NouVeauté s IN TAlLORliDfiGOSTDlES Capes en Regfenmantels P SAMSOi l aurgerUIco Stand GEBOREK 1 April Wilhelmina ouders G Berkhout en M van Sandwgk 2 Marino Wilhelmua ouder8 C de Grnyi en M C Beparon Leonardns Comelis Anthonius ouders C A de Knoop en C F Frie 3 Neeltje ouders C W van Reenen en N Tuinenbnrg Evert onder K Vermeulen en C E van der Bovenkamp Johannes Marians ondert J J van der Zwaluw en J M Hoogensteger Agatba Cecilia ouders C J Kromme en C J M Bosch 5 Poulus Comalis Jacobus ouders I Stoppelenburg en J M J Joosten Nicolaas Hubertus ouders C Jansen en J J Walthie OVERLEDEN 2 April B N Verbruggen 5 w 3 T Terlonw 74 j H J Brouwer 13 m 4 E de Weger huisvr van P Rgnhout 49 j P A Herman de Groot huisTr Tan L Groenendaal 59 j 5 R van den Berg huisvr van A Dercksen 43 j A H H Boot 3 m ONDERTROUWD 5 April C J Furrer en C J Mertens C Schoonderwoerd te Rotterdam en ö Tan der Laan N Vergeer en J Rietveld P Massaar en J de Jong A Versteegt te Woerden en A Schouten Het Kantoor Tan den Burgerlgken Stand zal a 8 Maandag 2den Faaschdag Tan des middags 12 tot 1 uur geopend zgn tot het doen van aangifroU van Geboorte en Overlgden Moordrecht GEBOREN Janna ouders B van der Bas en J van Tilburg Gerardus ouders J Verweg en A van Dgkland Maria Cornelia ouders J Tan Genneken en A M Verwey OVERLEDEN K Esseboom 48 j ONDERTROUWD T Atteveld en M Steenbergen aovertEntTen Mevrouw WIJNAEVDT8 Bleekerssingel 301 Gouda VRAAGT met 1 Mei eene DIENSTBODE die goed kan koken en werken il r met beste banden W W VELGEN echte B S A trapbeweging fijn BRAMPTON V pitch rollerketting Buitengewoon gemakkelyke gang slechts 2 X bereden door plotsel ziekte voor f TS 00 over te nemen BrieTon letters H D bureau dezer Courant een prachtige Collectie VERNIKKELD Brittannia Metaal Hanglampen Ganglantaarns KOOKSTELLEN enz enz P P l OOS Buime sortoering U bg TIENDEWEQ 59 Halt om Half en Oranje Bitter Firma C LOURENS E£NieB£P0T7ANTEE £ Hen wordt Terzoclit op t KERK te lotton DIT Hrr Maoizijn ta IH RAVË SWAAY ZONEN OOHINCHEM Deze THEEËN worden ele k Terd in Terzegelde pakje van try B y V I Bk fee en een half en een Ned om met vermelding Tan Hommer en Prgs Toorzien van nevenataand Merk volgens de Wet ged pooeerd Zich tot de oitToerinK Tan geëerde orders aanbevelende J C BUL Toorheen J BREKBAART Lz TUINGRINT BIggelzand ean Sclxelpeaa Aanbevelend Firma A JONKER en Zonen GEB I ISSELSTIJN Kantoor Veit GOUDA Te GOUDA ker Markt en l haven 199 iPiiH Expellcr 1 D rtl jM werdtditniid 1 lek riumt kwitri 1 iMDMVMd toMB Bhemm 1 Hek Jlekt Tn ndlid4 rü 1 1 lata lm b du ü ptoeW dü in ook W 1 IdnTKtlwwao MvleUal epkalf te kn rt 4nkaT 1 AiAl 75o BSOo de l lin dcneeeta Motbekea T 1 Amatarlui M VMk Qo ben vu Turll o Suder f ï Ultnlib yfUttlnin 1 üOPa füik ouub 8CHIËDAMMEB GEUEVEE Uerki NIGHTOAP VerkrilgbMi b ii iËTI FL DE SILVA Sumatra MATADOR Vorstenlanden LA VIEOMA Sumatra met Havana Melange 4 1 NB I it bewiji Tu eobtliiidii ÜLil eMbet en kurk iteedi iwt CHIEDAM I lieaTaDdeniiaaniderFinM 1 P HOPPB 4 nu i e i8gëvi g VERKIEZmS m EEN LID VOOR DE Kamer van Koophandel en Fabrieken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat de Verkiezing van Een Lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken aldaar ter voorziening in de vacature ontstaan door het overlijden van den heer H Straver zal plaats hebben ten Raadhutze op Dinsdag den 7en Mei 1901 De inlevering der btembrieljes door de kiesgerechtigden zal aanvangen des middags ten twee ure en voortduren tot des namiddags ten vier ure na welk tijdstip geene stembiljetten meer zullen worden aangenomen dan die van de in de zaal tegenwoordige kiezers zullende onmiddellijk daarna met de opening der biljetten worden aangevangen Aan ieder kiesgerechtigde zal acht dagen voor den dag der verkiezing een stembiljet worden toegezonden Den kiezer die zijn stembriefje verloren of er geen optvangen heelt wordt gelegenheid verschaft ora er aan het Stembureau een ie bekomen Gouda den 6 April 1901 De Burgemeester voornoemd R h MARTENS De Secretaris BROUWER BuUeplapilscli Overzicht Het nieuws van het oorlogsterrein is nog altijd onbelangryk De Times verneemt dd 7 dezer uit Kaapstad Het commando van Scheepers heeft Zaterdag een afdeeling van het 5de lansiers en van Brabant s Horse 75 man sterk op 30 KM ten noorden van Aberdeen gevangen genomen Het rapport over de pest te Kaapstad geeft in het geheel 349 gevallen op waar van 83 biJ Europeanen In het geheel zjjn 130 lijders overleden lo de vorige week itjn in bet hospitaal 72 pestljder opgenomen 20 Europeanen terwijl in die week 33 lydert gestorven z jn In de hospitalen bevinden zich nog 120 pestlijders 45 Europeanen Van kolonel PInmer s tocht naar het Noorden geen nieuws Hy gaat voort zonder op veel tegenstand te tuiten naar een streek die bekend is om haar voor Europeanen ongezond koortsig klimaat Volgens de Daily Mail en dat Igkt zeer waarschgniyk inderdaad trekken de Boeren kalm voor hem terug De zetel der Regeering zon reeds overgebracht zfln naar Haenersbnrg in de heuvels FEViLLETOX EEN HEKEÏÏFOUT Neen dat is zoo we moeten winnen Wat n opwinding en acht slapelooie nachten I Zoo dikwijls mogelijk wipten de jouge dames naar den sigarenwinkel ot mgnheer Schuize ook bericht van de trekking had ontvangen maar deze antwoordde telkens kt hij op z n vroegst den 25Sten December bencht over de trekking koo ontvangen en dat dan nog maar allen het nummer waiiop de loo ooo gevallen was bekend gemaakt werd Dus bet hielp niets de ongelukkige hartjes moeaten bedaard wachten tot de gewichtige Eerste Kerstdag kwam opdagen Wat geurde dit jaar de Kerstboom zoet en geheimzinnig De drie zusters stonden met een gelukkig lad e om den kleinen denneboom te praten en Tersierden hem met kunstvaardige hand met kaarqes en vergulde noten terwijl de cadeaux Yoor Lisette en de oude lui aan den voet werdeö opaestopeid Mevrouw Von Fahrbach die niet van lang wachten en opbl veai hield had gewenscht dat het bodmpje dadelijk bij het vallen van den avond aangestoken sou worden h tUenovereenkomstig geschiedde Drie trissche mei ewtemmen zongen den En lenamg papa schelde ala gewoonlijk en toen werden met kmderlijk gejuich de lichtjes ontstoken en de gochcnken uitgereikt ant ook de oude lui en LtMtte luidden voor dies aTond ieti bespaard van Zoutpansberg en de Boeren moeten voornemens zyn in deze voor hen gunstige streek de Engehchen af te wachten Generaal Knox volgt kolonel Plumer op zyn tocht naar het Noorden en beiden maken groote hoeveelheden wapens munitie en vee buit Haenertsburg wordt naar het heet door de Boeren in staat van verdediging gebracht twee zware stukken geschut worden daar opgesteld Generaal de Wet was verleden week Woensdag met 1500 man in de biiurt van Vrede Hy had daar nieuwe helpers en twee vijftienpondors uit den grond gestampt Men geloofde dat generaal Botha op weg was ora door de Natal linio heen te breken ten einde zich by hem aan te sluiten Volgens een ander bericht zou daarentegen do Wet naar Botha toe komen Wat er echter van zy er moet wel zoo iets als eon vereeniging van de Wet en Botha op til zgn Een van de Engelsche correspondenten erkent gulweg dat de Wet hot als geen ander verstaat zyn spoor uit te wissclien De bewegingen van de Wet zoo zegt hy worden volkomen onnauwkeurig gerapporteerd dank zy een door hem uitgedacht stelsel om valsche sporen achter te laten overal waar hy langs komt Dezelfde man verzekert gehoord te hebben dat zich tegenwoordig een deskundige in bet vernielen van spoorwegen uit Europa by de Boeren heeft aangesloten en a m enkele waaghalzen onder hen de beste middelen aan de hand heeft gedaan om dei spoorweg te vernielen Totdusver verstonden de Boeren die kunst heel goed ook zonder deskundigen zy legden óf dynamiet onder de spoorstaven öl trokken de buitenste spoorstaven liefst in bochten met een ketting waarvoor zooveel ossen gespannen waren als noodig bleken de lucht in Een ander middel dat de Boeren met zekere voorliefde toepassen is het voorzichtig losschroevon van de spoorstaven als dat niet bytyds ontdekt wordt slaat de eerste de beste trein die zoo n plek langs komt uit het spoor Volgens een nader bericht hebben de Boereu een van de treinen die zy by Majoeba hebben vermeesterd later in volle vaart tegen een troepentreiu losgelaten Gelukkig voor de Engelschen werd er niemand van de 160 grenadiers in den trein gekwetst niettegenstaande de andere in splinters vloog De gespaarde grenadiers dreven later de Boeren die den trein leeggeroofd hebbon met hnn gebeelen buit en een kanon op de vlucht Het luidst riep Stcfanie want op hare plaats lag een wonderklein doosje en toen zij het opende viel zij half bedwelmd van geluk aan de borst harer moeder Boderich zond een gouden ring benevens zijne eerste otfièieele Uetdesverklaring en bezwoer haar aan het slot van den brief hem trouw te blijven tot hij na afgelegd examen met hare ouders mocht gaan spreken Dat was n verrassing Vreugde tranen blonken in de oogen der ouders Ilse veegde heimelijk de oogen af en liep ongemerkt naar de bus aan de voordeur of er ook niet een groet van Theo was aangekomen maar li i kwam met leege htmden terug en bedwong met kracht hare teleurstelling om de jitemming van den avond niet te bederven Daar werd gescheld De post Bepaald de postl riep Ilse opspringend en vóór al de anderen was q in de gang De klink gaat over diepe stilte En daarop een tuide juichtoon die in kussen wegsterft Nu nu wat is daar aan da hand P roept mijffheer Von Fahrbach op strengen toon neemt de lamp van de tafel en loopt gevolgd door de anderen driftig de gang in Theo f t Ia Theo fluistert Ëlla met vochtige oogen £ n hij was het Vijf minuten Uter zat een overgelukkig paardje onder den Kerstboom en toen op al dat omhelzen en kussen eene pauze volgde legde mijnheer Von Fahrbach plotseling de hüid op den schouder van den jongen officier Dat noem ik een regelrechten overval Theo waarbij wij allen in des overwinnaars handen worden overi verd maar elgenli k is uw betock De agrariërs zyniu hun wiek geschoten door do laatste conüdentio van don Duitschon Keizer aan het bureau van het Pruisische Heerenhuis dat hy het nieuwe beschermende tarief niet zon onderteekonen voor de agrariërs het kanaal geslikt hadden zy antwoorden daarop in hun organen dat de beslissing over hot grooto kanaal zoolang zal verdaagd worden tot do landbouw verzekerd is van een krachtdadige bescherming al ii t ook tegon s Keizers zin In zonderlinge tegenspraak mot deze verklaring is wat de afgevaardigde von Pappenheim don 6en Februari in hot Pruisische Huis van fgevaardigdon heeft gezegd Het is niet waar dat wy van plan zjjn de goedkeuring van het tarief afhankelijk to maken van de goedkeuring van dit wetsontwerp Onder myn party denkt geen sterveling er aan ik verklaar dit hior in opdracht van myn politioke vrienden on ik hoop zoodoende dit sprookje vernietigd te hobben De agrariörs zyn er intusschen al goed in geslaagd om de beraadslagingen in de kanaalcommissie te rekken Het plan van het Ryn l ibe kanaal de kern van het heelo wetsontwerp komt eerst na Paschen aan de orde en hot zal wel Pinksteren worden voor het verslag van do commissie by don Landdag ingediend wordt En mot een bfetje handigheid kan de beslissing dan wol uitgesteld worden tot de volgende zitting als do regeering ten minste niet eindclyk liare tanden toont Do vraag blytt echter met welk middel zy dit kin Nog dezer dagen heelt zy den gewezen landraad von Jagow eon van de regeeringsambtenaren dio indertyd in den Landdag tegen hot kanaal hebbon gestomd tot een eorvollen post bevorderd Zoolang de regeering zulke haltheid toont zullen do agrariërs den draak blyven steken mot alle dreigementen overtuigd als zy zyn dat do koning jan Pruisen vooreerst nog niet kan rogeoren zonder den steun van zyn trouwo conservatieven Het Russisch telegraphisch agentschap vernam uit zeer vertrouwhare bron dat aan de Russische ambassadeurs in het buitenland den 3en April jl is opgedragen aan do regoeringen by welke zy geaccrediteerd zyn do volgende mededeeling te doen Daar onder de tegenwoordige omstandigheden een afzouderlyk verdrag voor Mantsjoerye in plaats een dnideiyk bowys te geven van de vriendschappelyke gezindheid van Rusland ernstige moeiiykheden zou opleveren voor de Ijglangen van China tegenover het nabnfi e ryk dringt Rusland volstrekt niet by tegen de afspraak en als het mei de heilige avond ware dan zou ik in ernst boo op je zijn Na die ontelbare kussen blijft ons oudjes niets anders over dan in jelui verloving toe te stemmen maar ik doe het met een bezwaard gemoed want een jarenlang engagement ia een onaangename zaak en jelui bruiloft zal nog wel onbepaald uitgesteld moeten worden Theo was opgestaan en tag den ouden heer met een zegevierend glimlachje aan drukte hem een eerbiedigen kus op de hand en zei Maarji kijkt ook niet naar mijn schouder aanstaande scnoonpspa Klank $ n gloria I Het tweede sterretje Wel mijn jongen geluk met je bevordering hoor fAnders zou ik het immers niet gewaagd hebben bestip vader Het tweede sterreige geeft mij recht op mijn verloofde het derde brengt mij m n vrouw e 1 Nu was het eerst recht Kerstavond Papa Farh bach offerde zijn cadeau de fiesch rum ora een verlovingspunch te brouwen en terwijl de geur van den feebtdrank zich met die der dennetakken vereenigde verheugden allen zich in het geluk van heü jonge paar En weer ging de schel over ditmaal onstuimig heftig geweldigi alaol de roestige draad er vandaag aan moest Potstausend dat zal Ruprecht de knecht wezen Nu mag Lisette openen want als die soms een aanval op Ella in den zin heeft moet de oude maar liever den eersten schok opvangen Het vroolijk gelach verdoofde het geluid in de gang maar opeens werd de deur met kracht tegen den wand geworpen en Schuize junior buitelde hals over kop de kamer in en viel hijgend op een stoel neer l hina aan op het sluiten van zoodanig verdrag De regeoring ziet van alle onderhandelingen over dit onderwerp af en blyft aan haar herhaald to kennen gegeven programma getrouw rustig den verderen loop d r gebeurtenissen afwachten Op een bijeenkomst dor genoraals te Peking onder leiding van graaf Walderaee werd besloten don vreemden gezanten aan te bevelen onmiddoHyk stappen te doen om te verkrggen de toestemming dor Chineesche regoering tot do instandhouding van een permanente legermacht van GOOO man buiten de 2000 man te Peking die negen punten aan den spoorweg van Peking naar Sjan Hai Kwan zal bezetten De Amerir kaansche en du Knssische genoraals verklaarden zich tegen hot voorstel op grond dat zy èn het aantal bczettingspunton n de sterkte van de legermacht te groot achten Verspreide Berichten FlUKKKUK Max Regis de jodenhatende burgemeester van Algiers schynt zich nu ook toe te leggen op de edele büksknnst Zaterdag bewerkte hy niet do vuist en mot de vooten voor het postkantoor don uitgever van La revanche du peuple waarhy de edelachtbare van Algeriu s hoofdstad in het stof rolde en s avonds ritukte do burgemeester in den schouwburg alweer slaags Met een heel dikke en roodo koon kwam Max thuis oen bowys dat hg in t schelden knapper is dan in t vechten 1 Op bevel van den minister van marine werden de vlaggen op do oorlogsschepen ter gelegenheid van den Goeden Vrydag niet halfstok geheschen en vonden er geen godsdienstige ceremoniën plaats in de oorlogshavens Te Toulon ging het alles goed doch te Loriont en te Cherbourg werd er op uitnoodiging van het Katholieke comité door enkelen halfstok gevlagd bg wyze van protest DurrsoHtiHD De voorstar dera van den vrede tussohen de volkeren en wie zou dut niet wezen na de verschrikkingen van den kryg in ZnldAfrika I kunnen in hun schik zgn Krupp de groote leverancier van moordwerktuigen op grooto schaal hooft geen werk waardoor hy reeds ettoiykc werklieden van zyn reuzenetablissement te Essen heeft moeten wegzenden en als t zoo blgtt zullen er nog enkele duizenden moeten volgen Ongelukkig voor die werklui doch anders iDe hoofdpriJBl Üc hoofdprijs meer kon hij niet Uitbrengen De lïabylonische spraakverwaring kan nauwslijks grooter geweest eyn dan die welke thans in het zolderkamerye tan de familie Fahrbach heerschte In t eerst kon niemand zichzelf verstaan maar langzamerhand kalmeerden de gemoederen en de drie zusters na zich van de wezenlijkheid van haar gehik overtuigd te hebben begonnen met gloeiende wangen en stralende oogen aan de anderen te verklaren hoe het lot No 3255 haar eigendom geworden was iMaar mijne lieve dames borjit Schuize junior uit driemaal 785 is geen 3255 maar 2355 I Wat zegt u mijnheer Hij heeft gelijk zei Theo i tia twee drie en niet twee twee lOch niet waar niet waar t Is wel zoo dames reken Neen meneer Schuize neen Theo onmogelijk I iReken toaar na hier is een potlooc e als u nu En hier is papier besloot de heer von Fahrbach ernstig AUons Ilae Stefie KUa ga het uitrekenen vóór nieuwjaar moeten we zekerheid hebben ï Och pa laat Theo maar 1 Neen 0f mijnheer Schuize Neen Kn ik zeU ook niet en je moeder niet en Lisette wil ook niet dus jelui zelf Vooruit wie het eerst de fout vindt mag het eerst trouwen En Ilso vond de fout maar later is uitgekomen dat Theo s trouwlust sterk meegewerkt had bij het vinden Thans kan zijn vrouwtje nog niet rekenen en toch ü zij gelukkig I