Goudsche Courant, woensdag 10 april 1901

Ulrecte Spoorwegverblodlnpn net GOUDA Wloterdleist 1900 Aanf evangeo 1 October TUd vai fireeowlcl 7 6 1 44 8 14 8 17 8 88 14 lO M lO H tMO 1M eoUDt ROTTlBDAHfli ttsu 11 81 18 18 18 8 1 87 8 18 8 80 8 48 4 99 4 64 6 88 8 18 4 9 67 10 86 11 08 U O i s H s K 8 01 r ff t SS 1 10 ff ff ff 5 11 ff ir ff ff ff U 8 ff 1 11 ff ff ff ff 6 18 ff ff ff ff ff 10 68 11 86 11 60 11 84 1 88 8 89 8 61 4 0 ff 8 87 6 43 8 7 47 8 07 11 18 ff ff ff ff 1 68 ff ff 6 10 ff ff ff 7 S ff ff 11 86 ff ff ff 1 06 ff ff 6 80 ff ff ff 7 67 ff 9 8 46 S 10 18 10 08 Allnn It 8 kllHe Eitt tatd Op d tiaiul nil Imht Hiuaig n Dio a g jM h ntoathUjilUn TOir d It kl rnkrijgbi t eili l mettptyt S HollmjMlM SpoM J Zitr wlea l ji l lUt DiMJiy rrr é s K18 ff l 18 88 ff 1 64 ff ff 4 47 1 8 7 Tl 11 6 1 0 ff 4 8 6 4 8 4 84 6 6 S J 10 4 11 6 1 0S 18 81 W 8 0 8 85 08 4 08 4 84 6 07 6 18 S 4J i M 700 8 10 08 lO l rudlfftiffi op lu Igop ku M Ps nlni M Hollulffffki ipoor X Kiln Mpplwi l ü a Comp ia Hspu UU 10 18 10 43 lUt ff n i Lj ff t s = = 4 10 8 10 U 1 08 1 46 1766 l ï 8 0 8 48 4 15 4 45 6 6 66 8 16 6 4 7 67 8 4 8 44 10 1 10 48 11 11 11 17 6 o D ü k k USTBHDaM tïm m Iaud 8 3 8 11 8 3 9 88 10 80 10 6 18 08 1 10 8 88 8 86 4 7 43 6 l9 86 48 61 lO i 10 87 11 08 Amrt W 8 01 8 68 t 10 10 11 04 18 48 18 87 1 67 8 86 4 U 4 67 6 8 6 038 44 9 36 10 8 i 11 03 11 60 AmtÖ 8 19 9 13 9 8 10 86 11 1 1 08 1 10 8 18 8 40 4 87 6 11 5 46 8 8 I8 lO kO 11 16ll8 14 i a 6 80 M 1M 8 1 p7 86 6 4 8 88 6 08 7 04 18 8 8 I S 10 14 4 88 1 8 6 80 7 10 7 SS 8 86 10 87 11 0 7 86 10 53 8 11 7 3 8 48 11 01 6 04 8 80 7 00 7 4 8 08 S 69 11 88 11 4e st C 7 16 8 10 8 13 8 8111 1618 87 18 8 8 8 10 3 81 4 41 8 11 6 81 7 0 6 10 1 iiut W 6 84 6 47 7 80 8 i 8 4t 30 46 11 JO U 4 1 0 8 411 S 88 8 4 J 6 00 6 88 6 36 7 86 8 86 10 08 Houd 7 08 7 81 8 18 l 10 18 10 8 18 61 1J8 8 88 4 18 4 84 47 7 1 7 4 8 08 l llj is til M ü s T r j ü Gemengde Bericliten j Uit Amsterdam meldt meu Maandagnacht zjjn drie honten loadsoD aan het einde Yan hut Lange Bleekersyud b j de 1 Tolbrng afgebrand In een dezer lood en had de heer Kolkel eene fabrielc Tan suiker I werken gerestigd Hij had herhaalde jk 1 getracht zgne machinerieën en voorraden te verzekeren tegen brand maar wao daa in nimmer geulaagd jnist omdat het ganitcbe I geboaw van hont wah opgetrokken by m et dna zeil de geleden schade geheel drag n 1 Be twee andere loodsen dienden tot stall ng 1 van vee en paarden toebohorfrend aan Kane 1 man en Jacob Byl De brand is ontstaan in de loods van liijl de middelste der drie 1 Bjil was zelf aanwezig en ziig den brand nog in den aanvang Hjj wekte eerst b ulkel I die in zD e fabriek sliep en liep toen naar bulten om de brandweer te waarschuwen I Het vunr woekerde intnsscben zoo s el 1 voort dat men het vee en de paarden i et 1 meer kon redden 30 dieren zgn in de vlam 1 men omgekomen De brandweer kon a n 1 vankeiyk niet veel nitricbtcn wegens gebrek I aan water later konden een paar toom 1 spuiten water toevoeren uit de Wetering bjj de Vinkenbnnrt De drio loodsen zyn ecb er 1 tot op den grond afgebrand De beide v e bonders waren verzekerd Door de pol ie 1 werd terstond een vootloopig onderzoek n 1 gesteld I Qisteronmiddag gingen eenige personen 1 mot muziek over den Uatharynosingel te Utrecht Op het hoeren der muziek scho en 1 aan do overzgde van den singel van a Ie kanten menschon toe op bet overhaalschnitie met hot gevolg dat dit overladen zo k Allen zyn echter behouden op het droge gebracht Het Diploma A voor de zuivere toepassingvan het Corroapondentieschrift en vertrouwdheid met het systeem Stolze Wéry werdverstrekt aan do Dames van der Meer Onderwjjieros H 1 S do Vussy A 1 G Vos en aan do Hoeren J B Humalda vanEysinga en A K Koning Wat wordt er hier en daar toch slordig met den stalmost omgegaan we hebben hem gedeelteiyk in water zien liggen En I toch is hy de goudmyn dor boerdery Door scheikundige werkingen hebben er veel omzettingen in hem plaats tengevolge waarvan hy veel van i jn mestende waarde kan verliezen Die verliezen moet men voorkomen door het gebruik van conservoeringsratddelen van kaïniet in zandachtige streken en van superphosphnatgips op zwaardere gronden Deze stof strooit men over den mest uit Zy bewaren veel van de kracht van den mest en zyn op zichzelf ook een uitmuntend mestraateriaal Als waarschuwend voorbeeld maken wy hier melding van het volgende geval te Middelburg voorgekomen en ous door den behandelonden medicus medegedeeld 1 aoad 8 61 7 11 7 88 8 11 8 IS Uootdrecht door 7 18 8 40 Hiauvetkerk 7 88 8 80 Oapalla T SI 8 67 ïotttldui H 6 16 7 44 06 BotterdunD F 8 09 8 64 Rotterdam B 0S 7 68 ff I ff ff ff 55 4 48 t SO 6 07 7 18 4 68 41 ff 6 01 6 1 ff ff 6 11 04 ff ff 6 17 8 10 6 88 7 8 Botterdun Beur Rotterdam D P Botterdua U Oapells NUuwwkerk Hoordnekt Bovda 7 48 i Allan 1 m Uute ntra U l l n 8 87 8 41 in 14 o i 7 18 7 88 7 81 7 6 7 68 Qoudl Ïorenh Moeio SoetermeorZeg Voorburg Hage Uoudiu Oad w Woerd Utrwkl UlrMkt Woeidea Oud Qoida Een baker een boerentrouw ultW raadde wegens lastigheid van het kind het gebruik van Haarlemmerolie aan Het kind van 8 dagen wordt hg ledige maag getractesrd op eenige droppels laat het 10 zgn waarvan nog eenige worden teruggespuwd Binnen twee minuten wordt het kind blauw stgf het lichaam trekt zich en stuipachtige krampen van alle ledematen worden waargenomen de ademhaling is zeer langzaam en door de kramp zeer bemoeiiykt de kleur van het gelaat is loodachtig en het bewnstzyn is verdwenen slikken is onmogelp Na eenig losmaken van de kleeren en wasschen van het gelaat vermindert do styfheid iets en wordt do kleur beter Een catheter van Nelaton wordt in de maag gebracht en direct wordt een weinig bruin sterk naar terpentyn riekend vocht uitgespogen later wordt de maag met melk uitgespoeld en zelfs nadat een liter melk daartoe is gebruikt hoeft het terugkomend gedeelte nog terpentgngeur Snel herstelt zich de kleur de krampen verdwynen en na drie uren is het bewustzyn teruggekeerd verdere nadeelige verscbynselen bleven achterwege De baker begrgpt t niet in W gaf men het middel steeds aan zuigelingen Welzeker niiet alleen in W maar helaas in tal van plaatsen vooral ten pluttenlande Maar wie kent de gevolgen Geneesk Ct Do serres der Hotterdamsche diergaarde zyn weder in feesttooi Het is zeer juist gezien van bet bestuur telken jare door het ten toon spreiden van een ryken bloemenschat bet bewys te geven dat in zekeren zin Paschen als hot feest van de herleving der natuur ook voor deze inrichting een leest iB In de Flora serre getuigt daarvan de zeldzaam ichoone collectie azalea s Langs de wanden bekoren weder duizenden en duizenden lieve voorjaarsbloemen in do grootst mogeiyke verscheidenheid het oog door haar ryken kleurenpracht In de Victoria serro wordt het oog mede gestreeld door een rykdom van planten welke ous een denkbeeld geven van do weelderigheid w door de Oostorscho plantengroei zich kenmerkt De indruk wordt niet weinig verhoogd door de meesteriyke rangschikking Waar wy ditmaal echter de byzondore aandacht op wenschen te vestigen is de Prins Hendrikserre De geheele serre waar twee nieuwe vleugels zyn aangebouwd is in een rotsen boschparty herschapen temidden waarvan een rjke collectie planten en gowassen uit de vyf werelddeolen in grillige verscheidenheid hot geheel een behooriykheid geven welke zeker ieders bewondering zal wekken De eenige verzameling cactussen is thans volkomen tot haar recht gebracht Ook de aloBplanteUi waarvan de diergaarde zulk een fraai verzamoling bezit zyn thans gerangschikt op een wyze welke de schoone vormon dezer planten op zyn voordeeligst doen uitkomen 8 8 o I D 0 TKÏC HT 1 18 00 18 87 8 16 8 18 8 88 8 40 3 81 U a 1 0 8 0 8 45 t B 10 14 10 69 11 18 11 84 10 4 11 47 Naar alle waarschyniykheid zal thans ook spoedig de oude vleugel dezer serre een verandering ondergaan en in overeenstemming met do nieuwe gebracht worden waardoor oen geheel zal worden verkregen zoo schoon als elders te vergeefs zal worden gezocht iNOEZOIfDEN I In de Öoudsche Courant van den 2d n I April II staat een berichtje waaruit blgkt I dat do hoer Direktour der Stedeiyke Gasfa 1 briek geen openbaar debat zal aanvaard n 1 op het rapport door ZEd aan den Burge I meester uitgebracht Deze mededeeling komt ons zonderling voor I om twéé redenen Ten eerste omdat m n 1 zich zou kunnen afvragen waarom dan dit 1 rapport in een courant als ingezonden stok 1 wordt gepubliceerd en verder omdat de heer 1 Prins op 22 Maart den dag na de verga 1 derin der gas verbruikers elders over e I juistheid van het op de meeting gepijhliceerde heeft gediscussieerd en men zon mogen ver j wachten dat hö daarom een openbaar debat niet zou ontwgken Het vermoeden ligt evenwel voor de hand dat hem van hooger hand ook dat verboden is daar hem naar zyn eigen verklaring ook niet is toegestaan de vergadering van gasverbruikers by te wonen Wg mogen dus aannemen dat het hem niet aan moed ontbreekt om den hem toegeworpen handschoen op te nemen doch dat hü die er zich op beroemt geen slavenjuk te dragen toch zoo weinig zelfstandigheid en vryheid van beweging bezit dat hert het bezoeken van vergaderingen en het discussieeren van wetenschappeiyke vraagpunten verboden wordt Waar het den heer Prins evenmin aan onbrookt is aan redenrgkheid I Het is merkwaardig te constateeren hoe doorloopend en op alle punten in zgn rapport het de praatjes zyn die de gaatjes moeten vnllen De vragen ons door den heer Prins gesteld in zyn rapport in zake reclames over het Gas te Gouda namelgk omtrent de wyzo waarop wy de door ons gepubliceerde gasanalyses gemaakt hebben menen wy niet beter te kunnen beantwoorden dan hem en don belangntelleiuU wum echte wetenschappelijkheid en betrouwbaarlieid wet voor een ieder vatt zal staan aanteraden alvorens weer in gasanalyses te liefhebberen eene grondige studie te maken van Dr Clemens Winkler s Handbach der technischen Gasanalyse De mededeeling dat het gas door de heeren onderzocht hetwelk eenige uren in rast was geweest eenige tiende deelen van procenten in zuurstofgehalte was toegenomen heeft zeer onze bevreemding gewekt Worden toch monsters van gas die om de een of andere reden niet dadeiyk kunnen onderzocht worden in gesloten dichtgesmolten buizen bewaard dan levert het onderzoek van den inhoud dezer buizen geen verschil op met eèn l onderzoek van hetzelfde gas gedaan vóór j het dichtsraelten der buis Hoe stellen de hoeren Prins en de wetenschappelgke onbekende zich die znurstoftoename voor Deze kan toch niettewgten zyn aan de veranderde samenstelling van het bewaarde gas die is en blgft hetzelfde en moet derhalve gezocht worden in de mindere bekwaamheid op het gebied van 1 gasanalyse der onderzoekers Als de heeren i procent verschil vinden op een zuurstof I gehalte van 1 5 procent b v bedraagt de I fout reeds 20 I Wanneer men zelf onderzoekingen doet I die biyken zoo weinig betrouwbaar te zgn r i7 I doet men toch verstandig de wetensohappe Igkheid van anderen niet in tiri d te trekken wy voor ons achten dan ook een discnsie gebaseerd op dergelgke soort analyses te onvruchtbaar om er verder op in te gaan Treden wy echter nogmaals in debat dan is het ook alleen om het pQbllek en da gasverbruikers te overtuigen van de zeer leohte kwaliteit van het gas dat geleverd is al verhengen we ons er over dat ons enig doel beter gas te krggen reeds mgtdtelteUjk bereikt is Tot bet kritizeeren van onze cijfers hebben de heeren in elk geval niet het recht zoolang zg daartegenover geen betroutubare analysecyfers van gae uit de Stedelijke Gasfabriek kunnen stellen Zeer zeker zgn onze cyfers onaantastbaar en de verschillen door den heer Prins gecon stateerd in onze cgfers op 1 2 3 en 4 Februari en op 1 en 4 Maart zijn zeer goed te verklaren By volkomen geiykwerkende toestellen voor het inzuigen of inblazen van lucht die per secunde evenveel lucht toelaten ontstaan bovengenoemde verschillen hierdoor dat de aanvoer van het uit de ovens geproduceerde gas niet op elk oogenblik gelgk is De enorme lichtvermindering van open vlammen door zeer velen waargenomen zou de heer Prins beter khnnen weerleggen indien hg ons in plaat van lange redeneeringen zgn photometrische onderzoekingen over de laatste maanden had gepubliceerd onderzoekingen niet met een Giroudphotometer gedaan want dat apparaat is meermalen door hem zelf afgekeurd Waarom verzwggt de heer Prins die resultaten V D medegedeelde wgze van luchtinlating door een buis over een meter of door een injector met meter is niet de eenig mogelyke de inrichting der nieuwe Fabriek in het bizonder de ziigkracht van den Exhauster zal wel van dien aard zyn dat hetmogeiyk is dat deze door een vóór hem aangebrachte kraan aanmerkelgke hoeveelheden lucht inzuigen kan Ook hier weer geelt de heer Prins een lang betoog in plaats van door hem verrichte onderzoekingen van gas vóór en na de zuivering Die cglers toch zouden gemakkeiyk kunnen aantoonen of in het gas werkeiyk vrye zuurstof reeds vóór de zuivering aanwezig was Waarom hebben de heer Prins en de wetenschappelgke onbekende dezen weg niet betreden ol is hun soms gebleken dat vrye zuurstof in het ruwe gas niet voorkomt en verzwygen zy daarom opzettelgk de door hun gedane onderzoekingen 1 84 J ff ff 10 19 ff 8 81 Z s 10 80 ff ff 8 41 i ff ff 10 87 ff ff ff 8 S 8 56 SS lO SO 10 46 11 01 11 47 8 46 ff ff ff ff 11 81 ff ff ff ff ff 11 48 ff ff 10 8 9 46 10 81 ff 6 17 ff 6 87 ff ff 6 89 7 06 7 6 8 116 3 ff ff8 4 ff ff 6 61 Iff 6 41 6 04 9 88 9 46 8 68 10 08 8 34 7 08 7 86 I SO 8 48 9 47 10 0 10 16 11 88 68 10 08 10 17 10 80 10 84 Nu de heer Prins blgkbaar de meening van den heer Moign geuit op de vergadering van den 21sten Maart II is toegedaan en dns beweert dot de hoeveelheid stikstof in gas een maatstof zon kunnen vormen voor het gehalte aan toegevoegde lucht schynt het ons niet overbodig deze conclusie waarover wy eerst omdat zg gehsel onwetenI schappeiyk is niet meenden in de publieke I vergadering te behoeven te discnssieeren I ten stelligste tegen te spreken I Elk ruw steenkolengas bevat uit den I aard der zaak vrye stikstof de tabellen I door den heer Prins uit Schaar s Kalender I 1900 aangehaald bewgzen dit zeer duideiyk I Uit het stikstofgehalte in die tabel zou men I moeten besluiten dat b v in het 9e halfuur waar 2 9 pCt stikstof gevonden is 2 9 I X i loolit in het gas aanwezig was en dit is geheel dtgasloten wut al tfi tabellen enige bewijskracht willen hebben geven zg cgfers van normaal gas gestookt uit de van lucht afgesloten retorten dat toch onmogelgk lacht kan bevatten Welke reden de heer Molgn gehad kan hebben om op een vergadering van bgna uitsluitend leeken eene dergeiyke bewaring ten beste te geven is ons onbegrgpelgk te meer daar de door hem aangehaalde tabellen nit Schaar s kalender de onhoudbaarheid van ziJn stelling als zou stikstof een maatstaf voor lucht kunnen zyn duidelgk bewyzen Dat vrga zuurstof in tegenstelling met vrge stikstof slechts zeer zelden en dan nog in praktisch oubednidende hoeveelheden in ruw gas wordt aangetroffen blgkt zeer duideiyk uit hot volgende feit In een der bestingerichte gasfabrieken van ons land worden de ovens zoodanig op bun dichtheid gecontroleerd dat het ruwe gas uit elke oven afzonderlgk opgevangen en onderzocht wordt Vindt men in dat gas dan vrye zuurstof zoo maakt men daaruit de gevolgtrekking dat de betreUende retorten niet Inchtdicht zgn Men zoekt derhalve deverklarmg van het verschgnsel niet in het aanwezig zgn van vrye zunrstol in de steenkolen doch in het niet Inchtdicht afgesloten zgn der retorten Ook hierin meenden wg een bewgs te zien dat wy wel het recht hebben om nit groote hoeveelheden zuurstof in het gas op groote hoeveelheden daaraan toegevoegde lucht te mogen besltiiten In aansluiting mot onze reeds gepubliceerde cyfers deelen wg de volgende resultaten mede Gemidd zunrstofgeh v 1 13 Febr 2 8 pCt 1 7 Maart 2 6 l 16 21 1 7 fojsjunz 0500 0 Ö ir rH i a inaz oo i r t t t o o 1 1 oi ia lojsjunz U8 U830Jd rHCOpWOCqCaT Jr J l 4tHa5T tT 4CqOTTHtHp o4OTTHoqoJcdoiio3oi M JUBZIOOH nejnooojj l t00 t 0 OJ t Q jopjuuz JunziooH UOlUOOOifJj 33SS Opvallend is hier de daling der cgfers van het zuurstofgehalte een bewgs dat ds thans gebruikte kolen de levering van zuurstolarmer gas niet uitsluiten Het doet ons genoegen thans een volledige analyse van gas zooals het op den Sisten Maart 11 door de Gemeente geleverd werd mede te deelen wy hebben aangezien wg op dergelgke analyse niet ingericht zyn den hj er Dr A Smits late scheiknndige aan de Stedelgke Gaslabriek te Amsterdam verzocht door hemzelf en in onze tegenwoordihbeid genomen monsters te willen onderzoeken Bereidwillig heeft ZEd deze taak op zich genomen Wy zgn hem daarvoor ten zeerste dankbaar en deelen in de volgende tabel het gemiddelde van meerdere resultaten mede Koolzuur 1 9 pCt Zuurstof l e pCt StiUstot 7 7 pCt Kooloxyd 8 2 Lichtgevonde Beotanddeelen 3 2 pCt Methan 32 9 pCt Waterstof 44 5 pCt Onnoodig opmerkzaam te maken op het buitengewoon hoogo stikstofgehalte we zouden nit dit hooge stikstofgehalte altyd volgens de heeren Prins en Moiyn mogen afleiden dat het gas 7 7 j = 9 6 pCt lucht bevat Een vergeiyk van dit stikstofgehalte 7 7 pCt met de door den heer Prins medegedeelde analyses van Hannoveraansch gas met circa 1 62 pCt stikstof en dat van de stedelgke gaslabriek te Amsterdam waarin gemiddeld 2 8 pCt stikstof voorkomt valt voorzeker niet gelukkig voor het Qoudsche gas uit en bewgst onb dat wg zelfs nu nog ver van het bereikbare at zjn Hoe verklaren de heeren Prins en de wetenschappelgkt onbekende dit hooge stikstofgehalte 1 Komt deze eoiorme hoeveelheid vrge stikstol nu ook nit de kolen nlf Zoolang de beide heeren niet aangetoond hebben dat in gas van de stedeiyke gasfabriek te Gouda v6or de toevoeging van lucht vrije zuurstof aanwezig is heelt het verdere betoog in het rapport van den heer Prins over het mogelgke voorkomen van zunrstol en de vermoedeiyke oorzaken daarvan hoegenaamd geen bewgzende kracht Overigens is vorder nog zonder eenige moeilgkheid en zonder wetenschappelgke redeneeringen uit het rapport aan t toonen dat de heer Prins wel meer lucht dan direkt noodig au het gas hteit toegevoegd Maken we nameiyk met ZEd de zeer gewaagde en door geen enkel leit en door geen enkele analyse bewezen veronderstelling dat het ruwe gas reeds 0 8 pCt vrye zuurstof bevat een hoeveelheid welke volgens den heer Prins voldoende is voor de zuivering en daarbg dns verdwynt dan begrgpen wy niet waarom hg het veel hoogere zuurstofgehalte dat volgens de heer Prms in het ruwe gas reeds voorkomt dan nog noodeloos een schadelgke hoeveelheid lucht ingeblazen wordt Bevat daarentegen het ruwe gas geen vrye zuurstof dan kan die vrge znurstol natuuriyk alléén door toevo ing van het ongeveer vgfvoudige volume lucht erin gekomen zgn In beide gevallen evenwel is den gasverbruiker dan opzettelgk of uit grove nalatigheid lucht voor gas verkocht Ieder gasverbruiker zal zich zonder twgfelverhengen over de duidelgk waarneembare verbetering die na 15 Maart in de kwaliteitvan het gas is gekomen en moet nu zelfmaar beslissen waar de aanleiding tot dieverbetering gelegen is óf in het verbruikvan drooge versche steenkolen in plaats vanoude natte óf in wat anders Hopen we op een rationeel besluit van den Gemeenteraad tot blijvende verbetering wy blgven daartoe het advies van de Kamer van Koophandel en Fabrieken ten zeerste aanbevelen Dr A C GEITEL Dr D W IJSSEL de SCHEPPER Gouda April 1901 Gouda 9 April 1901 Mgnheer de Bedactenr In uw courant van 2 April jl wordt de aandacht van de lezers er op gevostigd dat do aldrnk van het rapport van den Directeur der Stedelgke Gasfabriek niei te beschouwen is als een inijezonden stuk waarop door hem een openbaar debat zoude worden aanvaard Dit standpunt van den Heer P v D komt mg wel wat eigenaardig voor en ik vertrouw dat er voor U geon bezwaar zal zgn om het volgende in uw bUd op te nemen als een kort antwoord op sommige uitdrukkingen in dat rapport mg betreffende Door afwezigheid kon ik myn verzoek niet vroeger tot IJ richten Van de betuiging van dankbaarheid van den Heer P v D over de volstrekte zelfstandigheid hém in tegenstelling met vroeger door de tegenwoordige gaseommissie gelaten heb ik met een gemengde aandoening kennis genomen Uit dien vroegeron tpd toen ik de eer had lid van de gaseommissie te zyn herinner ik my veel zoowel betrekking hebbende op de benoeming als op het optreden van den Directeur En wanneer nu zgn uiting van dankbaarheid o a betrekking heeft op hot feit dat vroeger de kwaliteit van het gas wel eens werd gecontroleerd dan doe ik oen beroep op des Heeren P v D s goheugei en herinner hem aan kleinere en grootere verschillen van meening over uitkomsten van photometrische onderzookingen met Giroj d s en Letheby Buusen s toestellen Toeu reedt en zelfs na het bekend worden van den Hollandschen photometer had de heer P v D een neiging om minder gunstige uitkomsten te verklaren door het volgens zyn gevoelen gebrekkige van Ife gebezigde toestellen of van de methodes een onderzoek Herinnert de heer P v D zich nog dat vroeger het gas beter van kwaliteit was dan in de maanden vóór 16 Maart 1901 f t Is waar vroeger was het gebruik van gasKloeilicht nog maar een uitzondering My dunkt die mindere zelf3tandig heid van den gasdirecteur werkte in der tyd nog zoo kwaad niet De door den heer P v D gebezigde uitdrukking commentaar overbodig naar aanleiding van de door my ter goeder trouw wordt welwillend ondersteld gegeven cgfers moet ik even beantwoorden door de aandacht uwer lezers te vestigen op het verschil van mgn kookgasverbruik over Februari 1900 410 W en Februari 1901 500 M de enige cgfers di door my onder den indruk der betaalde gasnota a over Feb j l werden gereleveerd Den bekwamen verslaggever neem ik het niet kwalgk dat hg de door my gedane meedeeling over de buiten gebruik gestelde gaskachels onvermeld liet Nog heb ik den heer P y D te bedanken voor zgn waardeering waar hg uit het Verslag der Vergadering meent te mogen lezen dat door mg de onvolledigheid van het onderzoek der chemici wordt erkend ik heb gezegd dat het onderzoek der chemici geen aanspraak maakt op volledigheid Die uitdrukking toch staat in verband met de bestrgdmg door den heer Molgn van de conclusie der chemici omtrent de aanwezigheid van en het gehalte aan lucht in het gasmengsel van den heer P v D Ten slotte nit oude relatie tot den heer P V D nog het volgende Het is m i jammer dat de uitvoerigheid van zgn rapport niet in rechte verhouding staat tot de belangrgkheid van den inhoud Het stuf is veel te lang en geeft ook al weer geen Iwht De vele aanhalingen van onderzoekingen van anderen en de vele quasiwetenschappeiyke beschoswingen hadden er nit kannen wegUgven en de hoor P v D had zgn be tr $ J ding alleen moeten putten nit zijn fabrikatiecontrêleboek dat met de uitkomsten van zg u onderzoek van het gas viiór en na do zuivering voor hem het ofücieal aangewezen materiaal moet zgn om zijn analytische photometrische en calorimetriache uitkomsten te stellen naast de zuurstofcyfora van de heeren chemici die misschien daif meer dan nu aanleiding zouden hebben gehad hunne conclusie te wyzigen De zoogenaamd weU trekende tegenspraak aan het eind van het rapport van den heer P V D maakt het voornoemd gebrek aan degeiyke bewyzen niet goed en kan geen verandering brengen in het olgemeen oordeel over de kwaliteit van het gas in de laatste maanden vóór den gedenkwaardigen 15den Maart Het standpunt van den heer P v D in zgn rapport vind ik hoogst hedonkelgk en ik had anders van hom verwacht Moge de verdere behandeling van onze gaskwestio in den gemeenteraad leiden tot het nemen van krachtige besluiten on tot zoodanige maatregelen dat de door den heer P v D uitgesproken wensch nimmer tni sr verplicht te zullen zijn zi h op klachten en heschuUtgingen van gasverbruikers te verantwoorden iu vervulling ga Dr H IJSSEL ue SCHEPPER STADSNIEUWS GOUDA 9 April 1901 Het feest van den Hoogeer w Heer P C Th Malingré waarvan we reeds melding maakten heeft op buitengewone wgze plaats gehad Hoewel Zaterdag de dag was werd het uigesteld tot de Paaschdagen Den eersten Paaschdag werd het alloen in de Kerk go vierd in zijn kerk onder zyn hurdersschap gesticht en een sieraad dezer gemeente Door het Par Kerkboitunr ontvangen was het treffend den steeds eerbied aldwingenden grgsaard voor te zien schrgdeti door bruidjes voorafgegaan en gevolgd door oen achttal congreganisten naar hot altaar om het Misoffer op te dragon lïg zgn iiitredo hief het Zangkoor het Veni creator van Kornmüller aan Deze liymme altgd iruirukwekkend was dit thans meer dan ooit en des grgsaards hart moot wel overgevloeid zgn van dankbaarheid aan den Hemolvader die hem dezen schonk Ongetwgfeld heeft hy de woorden van het gradiuaul uit do Mis van Paschen Haec dies dit is de dag dio de Heer gemaakt heeft op zich zelven toegepast toen hy het altaar optrad en daar den rgkdom van groen en bloemen aanschouwde te zyner eer aangebracht Het altaar was eenig fraai Voraiord Leent hot zich er uitmuntend voor kunst en smaak hadden gowedyvord om het een juweel to doen zgn Jammer dat de zon zich zoo weinig vertoonde en er dus wol to woinig licht in het gebouw geweest zal zyu voor een fotografische opname Nn het evangelie beklom de Zeoreerw Heer pater Van Borgen den kansel on schetste in hem eigen gevoelvolle welgekozen woorden het priesterambt van den jubilaris welke taal waaruit sprekers overtuiging duidelgk sprak indruk maakte rfp de overgroote schare herwaarts gekomen om dit heuglgk feest bg te wonen Nog nooit zagen wg in deze kerk zooveel volk zamengestroomd Het zangkoor bracht een gemengde driestemmige Mis van L Perosi ten gehooro Deze Mis met hiwr treffende melodie van het Alleluia uit ifc Paaschmis aan t slot van Gloria en Credo en uitgevoerd op een wgze zooals we dat van genoemd Zangkoor gewoon zgn bracht er niet weinig toe bg om de plechtigheid van t oogenblik allen mogeiyken luister bg te zetten Na het Te Deum van denzelfden componist werd nog een cantate uitgevoerd waarvan een arrangement de woorden voor deze gelegenheid had pas klaar gemaakt Deze cantate van Pater van Haagen zoo ryk in melodie werd uitstekend gezongen vooral die sopraansolo s streelden oor en hart Den tweeden dag was voor de olflcioele zyde van t feest en voor den grgzen ridder zeker niet de minste Van de gelegenheid die zyn Hoogeerw gaf om hem te complimenteoren werd een druk gebruikgemaakt Toen waren wg ook in de gelegenheid een gedeelte der cadeau s te zien die hem geschonken waren dat deze vele waren prachtig en practisch behoeft wel niet gezegd s avonds werd don feestvierende Ridder nog een serenade gebracht die ook al uitgesteld was geworden deze serenade was wegens de onderscheiding hom toegekend door Hare Majesteit onze Koningin In gezelschap zgner kapelaans en nog andere geesteigke heeren verscheen de deken op t balkon der pastorie zichtbaar bewogen dankte hy voor de eer hem bewezen Nog klonken de tonen van het Wilhelmus een donderend hoerah I en ook dit feest behoorde weer tot het verleden toch zal het voor de belanghebbenden in de eerste plaats maar ook voor allen die hoe dan ook er aan deelgenomen hebben lang nog in t geheugen biyven Evenwel is er voor den deken nog geon rust Op Vrgdag a s is Zgneerw op de Zustersschool genoodigd Ik laat deze dagen maar met mg sollen waren zgn eigen woorden zoodoende nam hg de uituoodiging aan Wat hem daar wacht moot ook al weer iets heel bnitengowoons zgn Zondag a s houdt de Aid Gouda van den N R K Volksbond een buitengewone Vergadering ter gelegenheid van deken s leest hier zal de heer J G Kropman hoofd der E K Jongensschool den jubilaris toespreken Dan den volgenden Dinsdag nog een bezoek aan de R K Jongensschool en Zyn Hoogeerw krygt gelegenheid uit e rusten van de vermoeienis die hem deze dagen moeten geven Mogo hot hem gegeven worden zich nog lang do biydo dagen te kunnen herinneren 1 Het Goudsche stryk orchost dat verleden jaar met veel succes in de zaal Kunstmin eene uitvooring gaf zal Maandag 15 April wederom oene uitvoering goven voor genoodigden hunne dames en kinderen Onder de nummers die op het programma voorkomen merkten wg op do Ouverture Das Modell van Suppé Symphonie No 39 van Mozart Rêverie en Scèno de Ballot beide viool solo s en fantasie varié solo voor clarinet met orcheatbegeleiding De muziokliefhebbers zullen zeer zeker gaarne gebruik maken van de nitnoodiging die hen toogezonden is of wordt Een groote opkomst moge het Goudsche strgkorchest ten deel vallen ton bewijze dat men haar uitvoeringen op hoogon prgs stelt Maandag 22 April dos voormiddags van 10 tot des namiddags 4 uur zal in de St lanskork de verkiezing plaats hebuen van drio Kerkvoogdon zes Notabelen en zes Cominissarisson van Oppertoozicht welke betrekking met 1 Juli kan worden aanvaard Periodiek aftredend doch terstond weder herkiesbaar zgn Hoogenboom Kerkvoogd D Hoogendgk J G C Kamphuizen J P Montyn en D Rugter Notabelen P Hooltman Jzoon C Koogman H Ripping J H van der Togt H van Vlaardingen Commissarissen van Oppertoozicht Vacatures tusschentyds ontstaan door Overlgden 3 Straver en C van Eyk Kerkvoogden Ovorigdon H Straver Bedanken T Crobas Notabelen Bedanken P van Reedt Dortlanflt Commissaris van Oppertoozicht HtiSTKECHT Zondagmorgen hebben al do opgekomenon in de Horvormdo kerk genoten Niet alleen hoorden zg daar van deii predikant een heerlgk uitgewerkte preek ovor het Paaschfeest doch ook daar hoorden zg do heeriyke gave eener zangeres mojuffr Oldcraan onderwgzeres te Kerbeek bg Dieren Die dame kan over een prachtige stem beschikken en hare stembuiging is zoodanig dat zg de hoorders geheel en al meesleept zy gaf ons ton gohooren Vater ünser van Krebs en de Aria uit de Messias van Hllndel Het eene stuk zong zg n4 het gebed van den predikant het tweede vóór het dankgebed Beide nummers werden prachtig uitgevoerd zoodat iedereen de gave dier dame bewonderde Bg het nitgaan der kerk hoorde men dan ook algemeen het is te hopen dat zg ons meermalen zulke schoone muziek en dan met zulk eon schoon geluid ons ten gehoore mag geven en nw correspondout voegt daarby als tolk van de opgekomenon zyn hartelgken dank aan die juf Irouw die ons zulke schoone muziek die de ziel aangrypt ttn beste gal Veemarkt te Rotterdam Dinsdag S April 1901 Vette Oasen en Koeien goede aanvoer prijicn waren voor ie kwaliteit 33 ae kwal 30 3e kwaliteit s8 cent per half Kilo Magere Oasen melkvee en Vaarkoeieo goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer 10 kwaliteit 31 jde kwaliteit 30 3de kwaliteit 27 cent per hali KI Vette varkens kleine aanvoer ie kwaliteit 35V17 ae kwaliteit 25 3e kwaliteit 34 ent per halt kilo Schapen en Slieren weinig aangevoerd De handel was in vet Vee vette Kalveren schapon en stieren matig pryshoudend beste melken kallkoeien duur andere soorten mager vee traag varkens vlug pnjithoudend uurgerUke Staud GEBOKKN 5 April Maria Johanna oadcrs W van der Hoeven en J K van K k 7 Dirk oudera M W Schonten en E de Gruil Johannes ouders 1 F de Jong en M den Haag 9 Elisabeth ouders A de Korte en J Heerkens OVERLEDEN 6 April A J Bottorop 7 m J J Verhoeven 4 w J E Signer 16 m