Goudsche Courant, donderdag 11 april 1901

408 e Jaargang Vrijdag 12 April 1001 Nö 8475 se £ 1 mimm wrmt DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken a g o 5 Kort o entlcht oMer Prijieoowlnt g Gd SHEEKIE8 Pale en Gold 4 D y an M i 16JK per 12 Bes S 12 12 flaeeb 15 18 1 75 5 i 25 KOÖDK en WITTE POBTWUJfEN 5 MADERA S droog en zoet VERMOUTH la Turin BODEGA CHAMPAGNE O Telefaoa Ha Ut iDVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meef 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending vau Advertentiën tot 1 uur des midd tOetam M De üitg ave dezer Courantg eRchiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 franco per post 1 70 Afzonderlijke Ifommers VIJF CENTEN COGNAC i ï i 75 ï 2 25 f 2 75 I 3 25 i 3 75 en 5 COTcH WHI8KY 0 g Per n Per Ank 45 S LISTRAC n 65 Nto i 27 75 Z 5 CHATEAU VALH08E a St ESTEPHE Fi r 8 lis U j5 BOURGOGNE i xm P S S S De üesschen ijn in de prezen begrepen en worden i 3 ets per atnk teruggenomen By elke boeveelbeid verkrggbaar by De flrma T CBEBAS Gouda 31 36 42 0 75 0 85 1 K 2 PAÜÏLLAC 1893 1 25 S GRAVES Witte Bordeanx 030 g fl SAUTEHNE 1 g 5 ZELTINOER Moezel 0 90 BOURGOGNE 1 10 a St EMILION 1894 84 42 42 87 60 47 Ilollandsche Ceinent leenfabriek D VELDHUIS Tie d wrex3 ger3g o d IJsel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOOBEAAD Ejl en Cirkelvormige Exaze i waterdicMe Putten ALLE mms TBGES lOEDBIHfiOTEI BIL TBAAai PBUSOPeAVM Openbare Yerkooping TE GOUDA op MAANDAG 29 APRIL 1901 de morgen U elf ren ia liet büvel DE ZALM un de Harkt ten oTerstaan van den Notaris ö C FOBTUUN DROOGLEKVEB Tan Noi 1 en 2 Een goed onderbonden naaat alkander gelegen Wooöliuis en PakMs EBVEN en ÜKOND in de Keizeritraat te OoBia wïk K Nos 184 en 133 te lamen groot 2 Aren 28 Centiaren Te aaoraardea bet Woonbnii 1 Angnstna 1901 o looreel vroeger all met den Terkooper zal worden overeengekomen en bet Paklfnii 1 Mei a N i 3 en 4 Een guvstig gelegen POTTËNFABRIËk KLEIMOLEN en EBF in fe Keizeretraat te Qoada tegenover de perceeleo 1 en 2 op den boek der Lange Willemsteeg wtjk K Noa 142 en 143 groot 2 Aren 61 Centiaren Te aanvaanlen 1 Mei a a oi 6 tot 12 4 HUIZEN PAKHUIZEN 8CHÜBEN EBVEN en GBOND allen b elkander gelegen in de Lange Willemateeg en bet Onde Halletje te Qonda wyk K Noe 144 149 160 151 152 160 161 en 162 Pe Hnlun zyu verbnnrd by de week en wel No 149 voor 1 25 No 152 voor 11 50 en Noa 160 en 161 elk voor 10 40 Het overige ia te aanvaarden 1 Mei a a No 1 Een goed onderbonden wooirauis Lynbaan Schuur en Krven aan de Varkenmarkt teGhinda w k M No 240 groot 8 Aren 38 üentiaren Te aanvaarden 1 Jnnl 1901 of zooveel vroeger ala met de Verkoopiter zal worden overeengekomen No 14 Een HUIS en EBF in de Wilhelminutraat te Oonda wtjk H No 215 Verbnnrd b j de week voor 1 7ü Noa 15 en 16 Twee HUIZEN en BBVEN op den boek van de Wilbelminaatraat en de Speldemakerssteeg te Gouda wyk M No 110 en wyk G No 60 Verbnnrd by de week elk voor 1 0 80 Noa 17 en 18 Twee HUIZEN en EBVEN iu de Babaariteeg te Qoada wyk H Noa 148 en 151 Verhuard b e week voor l 1 50 No 19 Een HUIS SCHUUR EKVEN grooten TUIN in de 3e ot Klnizonaarskade ta Ooada wyk B No 392 te zaraen groot 1 Aren 6 Centiaren Verbnurd bV de week voor f 8 50 Nos 20 tot 86 Zea naaat elkander taande RUIZEN EBVEN en QBOND in de 4e ot Bagynenkaie te Gouda wyk R Noa 467 tot 472 ieder perceel groot gemiddeld 1 Are 36 Centiaren Allen verbnurd by week elk voor t 1 40 En No 26 Een HUIS en EBF waarin Versuniilug met grooten TUIN in de 3e ol KluizeniiarBkade te Gouda wyk B No 384 gïoot 4 Aren 80 CaatiarM Te aanvaarden 1 Mei 1901 tot dien tyd verbnnrd voor 1 3 per week De pereeel eu lyn te beziobtigen Woensdag Donderdag en Vrydag 24 26 en 26 April aanataande van 10 tot 3 uren wat perceel No 1 aangaat vooral belet vragende en op den verkoopdag van 9 tot U aren Nadere Inlicbtingen geeft voornoemde Notaria FOBTUUN DEOOGLEEVEB te Gouda Geei Ëngelsch maar EcM BOEEENBROOD A SLEGT SIEDWE HAVEN 27 Geen Kinkhoest Geen Influenza lm Kinkhoest Influenza Borsten Keelaandoening binnen den kortst mogeiyken tyd te doen genezen neemt onmiddellgk de toevlucbt tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DmivenBorst lioiiig Extract ifl E L I A N T H E uit da Koninkljke Stoomfabriek DE HONINGB LOEM van H Na VAN SCMAIK C DEN HAAG HoSeveranciers Flacons 1 70 ets 40 et by Firma WOLFX éb Co Weatbaven 198 Oi u ia X lËfi BA KMwegiE 100 Gmda E B VaX MILU Veenrttl B 126 te nmia A BOUMAN iM rdr AJ PINESE NinverktTkadlJul A N TtK ZES8BN Schomkmm i Ta TOREEN Boik op B V WIJK OHdnmiT Q ROLLHAN Bodtgnven A SCHEER HmUreeht P W v BDB CWwcotw K Tl DIK HEIJDEN te Refuwyt P v d 8PISK MoercapelU D T D STAR Waddiiu mm Wed t HOLST WaddingMtm Antlftepllsclie Tandpoeder en Ahtlseptlscli Moodtloctunr van X CAaaOTO TandartH Oouda OVBBAL VEBKRUOBAAR Agent voor Nederland G IJ83EL8TIJN Blauwatraat Gonda Gebri Stollwerck a Chocolade en Cacao i l Tr l DaiDiaUfte door de nii awtit uitrindingen op mscbinul gebied verMtrfc MiriwU 1 n lutilutaBd gebrmk au 6jn en tijnita groiulutoITou i rtndoerei lel rbroiker vtnl I Stollwerck B Chocolade en Cacao eon nbera en8waardig fnbriknat aauwkeang beantwoordende ua eD isbona dar reep Elikotten IK rnui behaalde S7 Brevets als HofleTeraacier I 44 Eere Diploma s gouden eoz Medalltri een bewy aa uitaiantiwid fijn Moua Toua d4e ooiUi uu MmtmUl 4 r ir nltTC elame n ecmaldératloa a l ▼ otr coaUeftta ilabrloatlOB d Obooolat bonbons varia eto td I beikart ia veikrügbaar bij 11 H Cunfiseara Banketbokkar enk r QtBiMalv tegeowoor li ter roor Kaderlaud JaUoa Mattenaltdt AaMardaiB KalTentraat 10 UITVOERING op berkaald verzoek MM ée OÊfmmKTTK Donderdag 18 April 1901 a avonda half 8 nar in de Zaal KUNSTMIN der SocieteU ONS GENOEGEN te Gouda DOOK 01 DuKszugTcmiiigiM lASSOLD SPOIL met welwillende medewerking van Damea en Heeren genoodigden Dirigent de Heer A H BEU8EKA1IP Verkoop van toegangskaartan en tekitbaekjea VBUDAG 12 APRIL e k a avondi ball 8 en bespreking van plaataen en loting daarvoor op MAANDAG 15 APBIL e t a avonda hall 8 alles in de Sociëteit Ou Genoegen PEIJZEN DEB KAABTEN Voor H H Leden der Soc On Genoegen Dames en Kinderen 1 9 të overige personen f LM Tekstboekjes f IK GOUDA Ctel roeclers STEEITSMA Bloemisten BIEDEN AAN Winterliarde VoUegrondsplaatea de mooiste en goedkoopste bloeiende planten voor dèn tuin tbans lanten om gedurende den zomer mooie bloemen ta bebben VERDER PEACHTIGE EU Steeds ruim voorzien van Kimerpluten en afgesiedea RImbui TELEPH No 114 Te HuufrofTe Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige FakliiLizeiL gelegen te Gonda aan de Tnrfsingel Te bevragen Lange Tienjeweg D 29 Bij de Schoonmaak zal het uw werk verlichten agBBUIKT Stuiverszeep Fyn Schüdeiwerk Fyne Wascb Bad Toilet enz Kleuren worde ala nloaw StiÜYerszéeppoeder Gewone Wascb Keakengereed sobap Schrobben Saburen XGroot Reinigingsvsrmogen Geheel zuiver Sttltanezeepp oeder ZocM n r SOD£ l Een eetlepel SODEX zal in den regel beter voldoen dan 1 4 Kilo Gewone Soda ea Jw werk ui hiiu üut liJD lis gij kegeiui ifjt j SXKUT DB PBOXr m amnléew t BaatilidnMv BSL liai MnM H ail HMra a 4 HfMa iiaili Mr ta ifcaian tw Drak van A BBDSKMAÏt Zf Gaada Kleinhandel in sterken drank BURChMKESTKR en WETHOUDERS van GOUDA brengen tngevotgc art 5 der Wet van a8 Aug 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kennu lat bij hen is ingekomen een verzoekschrilt van de navolgende persoon wa Trbi VERGUNNING wordt gevraagd om m de blj haar naam vermelde localiteit sterken drank in liet klein te mogen verkoopen als Naam van de Aanduiding der Verioeksler locahteit Wed J van Dorp Nieuwe Haven van Uierasbergen N no 19 Gouda den 11 April 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd a L MARTENS De Secretaris BROUWER Bultenlandscli Overzicht Te Toeion zjn onder veel geestdrift bezoeken gewisseld tnsschen den hertog van Genua en den president Lonbet aan het feestmaal natnurlgk de gewone toespraken De Fransche bladen geven uitgebreide verslagen van de feesten te Nice en te Tonlon met een ophef die biyk geeft van het voornemen om van t bezoek van t Italiaansche eskader zoo mogelgk staatkundig voordeel te trekken D e tweede dag dien de heer Lonbet te Nice vertoefde is gewyd geweest aan een bezoek van het graf van Gambetta Des morgens om halfnegen vergezeld van de ministers de senatoren en de afgevaardigden kwam Lon bet aan de grafatede van den bekenden staatsman wiens vriend hg eenmaal was Ter plaatse bevonden zich mevrouw Leris Gambetta en de luitenant Jninot Gambetta beiden aan den grooten volkstribunn verwant Staande naast de eenvoadige grafzerk waaronder deze rust verklaarde Lonbet te hopen dat de volksvertegenwoordiging spoedig voor de wet zou stemmen waarby Gambetta s stoffeiyk overschot naar het Pantheon vervoerd zou worden Ook heeft Lonbet een bezoek gebracht aan bet familiegraf der Garibaldi s Het bericht dat het Rassische eskader van Barcelona voor VUlefrancbe naar de Fransche kubt is teruggekeerd om den president te begroeten is in Frankryk met gejubel vernomen maar het wil aan sommigen voorkomen alsof juist eerst door het vertrek later door de bgna ongemotiveerde terugkomst naar een haven die het Italiaansche eskader niet aandoet Rusland wilde te kennen geven dat het er niet aan denkt toe te treden tot het nieuwe drievoudige verbond dat men in Frankrgk zeer gaarne zon sluiten Bovendien heerscht er tnsschen Frankryk en Italië wederzyds wantrouwen dat sinds eenwen bestaande vermoedaiyk een gevolg ia van overeenkomst in de fouten van het nationaal karakter der beide landen Het mag dan ook niemand verwondering baren dat sommige Italiaansche bladen zo r kort over de Franscb Italiaansche toenadering en de eventaeele alliance zich uitlaten De benoeming van generaal Wanowski den Rnssischen oud minister van oorlog tot minister van onderwgs heeft eenige verwondering gewekt in Europa De Westm Gazette zegt dat aan den nieuwen Minister een gezag is toegekend hooger dan dat van de heilige synode en daamit leidt men at dat de Czaar weder een meer vryzinnige staatkunde wil invoeren Biykens de Russische bladen schgnt bet zoo erg niet te zyn De nieuwe minister heeft wel een speciale opdracht maar een die uitsluitend betrekking heeft op bet onderwys en die bovendien geheel in overeenstemming is met de meeningen door den opperjirocurator der H Synode Konstantin Petrowitaj Pobjedonostsei odlangs in zyn brscbue over het onderwys verkondigd Dit biykt uit het keizerlgk rescript tot generaal Wonowski gericht hg betannvaarden van zgn betrekking Het hoofddoel van Wanowski s werk tal wel zgn de hervorming van de inrichtingen van hooger onderwgs De studenten zgn vooral in den laatsten tijd wat erg rumoerig naar den zin der regeering Om ben te straffen werden zg op grond aan do oekase van 29 Juli 1899 wegens verzet tegen de universiteitsbestnren bg bet legtr ingelgfd wat de studenten voor een oateerende straf honden terwyi de generaals protesteeron omdat zg de iniyving van die stadenten een vernedering voor het leger achten Wellicht is het juist daarom dat een oudminister van oorlog tot minister van onderwgs wordt benoemd hg is nu in staat de bedoelingen van den Czaar met gelgk gezag by het onderwgs en bg het leger te verduidelyken De Frankf Zsg zegt Do nieuwe minister is een welwillend man wien de studenten zeker hun vertrouwen zullen schenken Haar een program is zgn naam niet en er is geen enkele waarborg dat hg in staat wezen zal aan de verwachtingen te beantwoorden die de Keizer in hem jttelt Toch is zgn benoeming en vooral het rescript waarbg die geschindde eenbelangrgke gebeurtenis omdat er uit blgkt dat de keizer niet blind is voor de gevaren die slecht ondorwjis moet opleveren voor zgn volk De nieuwe Servische groitdwet is in hoofdzaak bekend geworden Zg voert een Senaat in naa t do Skupschtina die zal bestaan uit 51 leden waarvan 3U door den Koning voor het leven benoemd en 18 gekozen worden uit ben die minstens 400 fr belasting betalen Van rechtswege lid zyn de troonopvolger zoodra die meerderjarig is de metropolitaan van B elgrado en dt bisschop van Niseb De grondwet voert overigens in volkomen rechtsgeiyjiheid met verbod van uitzonderings zonderingsen militaire rechtbanken en waarborgt vrgbieid van drukpers gewetensen godsdienstvrgbeid Ook kiesvrgbeid niaar of de practgk met de leer zal overeenstemmen staat te bezien Er loepen in Kaapstad weer gernchten van nieuwe onderhandelingen tnsschen Botha en Kitchener Waarschgnlgk zyn deze berichten niet Plamer heeft Pieterabnrg dan bezet en daar heel wat ammunitie buitgemaakt met een r spectabelaantal spoorwagens Althans naar zgn opgafe Of men het door hem verkregen resultaat boog dient aan te slaan moet echter nog blgken Indien de tegenstand der Boeren begint op den weg naar het Zontpanabergscbe ligt het zwaarste werk nog voor den boeg Totdusver trokken de Boeren steeds terug maar dat kan beat tactiek zgn geweeat Ze zullen vermoedelgk de Khaki s dAAr pogen tegen te houden waar zich de sterkste positiën bevinden en dat is voorby Pieterabnrg den oosteiyken kunt uit Volgens particuliere mededeelingen vinden er in de omstreken van Vlakfontein ten zuiden van Heidelberg dageiyka scbermntselingen plaats terwgl de Boeren alle treinen komende van en gaande naar Natal doen ontsporen en den Ëngelschen daardoor aanzienlijke materieele schade bezorgen Overigens vao het oorlogaterrein geen nieuws Blgkens een bericht uit Poking hebben de Russische militaire autoriteiten inMandsjoerge alle maatregelen genomen voor een duurzame bezetting dier provincie Dit was te verwachten Rusland kan de bezetting vad Mandsjoerge niet opgeven al was het slechts omdat bet voor de bescherming van zgn grooten Tranasiberischen spoorweg zorgen moet en omdat het steeds rekelUng moet honden met de byna aan anarebia grenzende toestanden dis in Noord Cbina bestaan Het eenige wat dus de mogendheden verworven bebben is dat Rusland Mand joerge bezet houdt zonder conventie en datjdaardoor de rechtsvraag voor hoelang en onder welke voorwaarden Mandsjoerge bezet zal worden onopgelost biyft Juist daarom blgven de Russische bladen zoo ontzettend kalm bg alles wat er gebeurt Zg weten het beste dat Rusland ten slotte toch doet wat het wil en dat noch do toobereidselen van Japin noch de bedreigingen van de mogendheden het daarvan zullen afbonden I gr Verspreide Berichten Frahkkuk t Ia maar heel verstandig dat de president der Republiek na de soesab der teesten te Nizza en te Toulon niet direct naar de boofditad terugkeert doch eerst eens gaat uitblazen by zyn familie te Montilimar want het programma van zön verrichtingen iu Frankrgk s zuidelijk deel is plotselkg nog weer gowgzigd on aangevuld door het besluit der Russische regeering om het hoofd van den Franschen Staat toch ook nog te doen huldigen door het Middelandscbezee eskader dat zoo juist van Toulon naar Barcelona gestevend was ot eigenlgk door de officieren dier vaartuigen t Was dan toch ook wel een beetje een moeilgk geval de lui zouden allicht gaan denken dat het alweer uit was met de RnssischFransche vriendschap en dat het maar raadzaam zou wezen dat Frankryk troost en heul zocht y Italië Zoo werd dan de president der Republiek gistermorgen officieel in kennis gesteld met de komst der Russische officieren te Nizza van VUlefrancbe uit en de heer Loubet meende na ook iets te moeten doen In den vorm van een banket De Russische divisie kwam tusschon vyt en zea nnr gisteraaraiddag voor anker te VUlefrancbe en onverwgld begaven admiraal BirUelf en de verdere officieren zich per rytaig naar Nizza onderweg bartelgk toegejuicht door de bevolking t Ging er te Nizza uiterst plechtig toe Te zeven uur aan de prefectuur aangekomen werden de Russische officieren boven aan de trap ontvangen door den directeur van bet protocol Crozier en onmiddellgk naar president Lonbet geleid naast wien de minister van buitenlandsche zaken Delcasié stond Admiraal BirUeft zich tot president Loubet wendende zoide dat hg van zgn keizer de opdracht had gekregen den president der RepubUek te begroeten Hy kweet zich met vreugde van die opdracht President Lonbet antwoordde dat bgzeer verbengd was over het denkbeeld van den keizer van Rusland en droog den admiraal op den keizer zgn zeer oprechte dankbetuigingen over te brengen De president en minister Delcassé onderhielden zich vervolgens met de Russische otflcieren De Bnssiscbe olücieren werden daarop aan de ministers van oorlog landbouw en koophandel voorgesteld Aan tafel stelde prevdent Loubet den volgenden dronk in Door n admiraal bevel te geven hier den president der Fransche Republiek ta komen begroeten heelt de keizer van Rusland wederom bewezen de onveranderlgkbeid van zyn gevoelens voor de bevriende en verbonden natie Ik ben er zeker van de tolk van alle JTranacben te zyn door een dronk in te ataUën op den keizer de keizerin en 4e Russische keizerljke familie op het groote Russische rgk en op de vloot die gg hier vertegenwoordigt Admiraal BirUeft antwoordde Sla mg toe een dronk in te stellen op den president der Fransche Republiek en op Frankrgk myn tweede vAderUnd Na den maaltyd onderhielden ds officieren zich harteiyk met de aanwezigen totdat zy om negen uur afscheid namen en naar VUlefrancbe terugkeerden Ook beeft de president der Republiek gisteren in den loop van den dag den vorst van Bulgarye en den Rnssiachen grootvorst Boris ontvangen BINNENLAND Lnit gen graaf Dn Moncean adjudantgeneraal en chef van het Militaire Huis van H M is gisterenocbtend naar Dnitschland vertrokken aanvankeiyk naar Heidelberg Ds jaariykscbs reizen van generaal Dn Moncean in het voorjaar naar den vreemde badden tot dusver gewooniyk ten doel bet voorbereiden van een buitenlundsch verbiyt voor H M de Koningin in Mei en Juni Uit Scbwsrin wordt reeds gemeld dat da Koningin en Prins Hendrik in het begin der volgende maand aldaar verwacht wordsn De minister van oorlog heeft ter kennis van het leger gebracht dat het biykena schryven van den directeur van het kabinet der Koningin van 25 Maart jl de wensch is van H M de Koningin dat de verjaardag van Z K H den Prins der Nederlanden Hertog van Mecklenburg by de Zee en Landmacht op dezelfde wyze zal worden gevierd ala die van Hare Majeateit ds Ko ninginMoeder Door bet hoofdbestuur der poateryen en telegrapbie zullen maatregelen worden genomen tot regeling en bespoediging van het telegraphisdt en telephonisch verkeer by de aanstaande verkiezing van leden der Provinciale Statan op 14 Mei en van de ver kiezing van leden van e Tweede Kamer der Staten Generaal in de erate helft van Juni Gelgk bö vorige periodieke verkiezingen zullen ook nu de diensturen van de kantoren op den dag van de stemming des avonds in dier voege worden uitgebreid dat alle telegraaf graafen telephoonkantoren tgdens de drnkks telegramwtsseling open zyn Veor de Academie te Breda worden dit jaar opengesteld 103 plaatasn verdeeld ala volgt Ten behoeve van de Cadettenscbool a by het leger hier te lande 9 voor de int 1 voor de cav 6 voor de artill en 2 voorde genie b By het leger In Ned Indië 29 voor de int 1 voor de cav 7 voor deart en 4 voor de genie Ten behoeve van de adepirantan bedoeld by sub II van art 25 der wet A By het leger hier te lande 17 voor de Int 1 voor jle cav 14 voor de art en 4 voorde genie B By hst leger in Ned Indië 4 voor de int 3 voor de art en 1 voor dsgenie Biyfcens het atdeelingsonderzoek in de 2e Kamer hadden enkels leden de tndiening van de abattoirquaeatie me leedwezen gezien zy meenden dat de eenheid van bet recht schade moet lyden wanneer men het effect van een arrest van den Hoogen Baad door wetswyziging gaat verydolen Dat kan h t alleen gebillgkt worden ingeval de wetswy ziging noodig is tot goedmaking van onrecht Andere leden betwyfelden de noodzakeiykbeid van wetswyziging Vele anders leden hadden de spoedige indiening van het wetsontwerp met ingenomenheid gezien en dat die indiening in sti d zou zyn qst den eerbied aan het recht verschuldigd kon men niet inzien Tegenover den twytel ot de Indiening van het wetsontwerp wel noodig is te achten omdat t mogeiyk is door een andere inrichting van ds verordening op bet openbaar slacbthais dan te Groningen is gekozen uitoefening van het slachtersbedrgf buitan bet opsnbasr abaehthuiB te beletten werd