Goudsche Courant, vrijdag 12 april 1901

1 October Tüd vai erwowlel a i 7 7 44 8 14 8 17 8 88 14 lO W 10 18 11 4 11 11 4 3 10 19 f 8 84 a 10 80 8 41 X 10 7 47 8 07 r 8 40 8 88 S 10 80 10 4 11 01 11 47 I f 8 4 ll l Dtffftff 11 48 Bi klnki Spotr h Eitn niiplnant hitiji 1 ilUn Dinln 10 8 4S 10 81 kOTTIEAlH SOVDA Ti U 0 1 48 IMS 1 54 10 18 11 81 11 4 1 10 SS 8 14 10 S 48 10 11 l tS 10 49 r 8 08 10 4 U tl l 0 18 81 1 0 t OO 8 8S 8 8 a li 41 8 04 8 84 Too 8 lo o8 10 1 r L i 4 i v u 4 H H n a M i u g 4 c 4 w lau 801 Di DBN HtlS fi 10 89 11 88 18 18 18 18 8 l 8 8 81 8 48 4 1 4 M I8 11 11 i IJ M io 8 11 i lï 1 ♦ 8 4 8 81 7 11 1 10 00 10 1 7 7 S o D D 4 1 HSTIEOalt tIm JO U 8 8 8 11 8 8S 9 88 10 80 10 8 18 08 1 10 8 J6 4 07 4 48 8 1 4 8 8 48 1 10 19 10 87 U 0 Alll t W 8 01 8 8 10 10 11 04 18 48 U 87 l 7 S S 4 11 4 7 8 8 03 44 8 10 8 1 11 08 11 8 Art 0 8 H 18 8J 10 11 1 1 081 10H 8 40 4 87 8 1 6 48 8 9 18 10 40 ll l jl l tO 81 7 18 8 10 8 1 1 11 18 U 87 18 t 10 8 84 4 41 8 11 81 7 0 8 10 61 8 84 8 47 7 80 8 8S 8 41 80 4 11 80 U 4J 1 0I 40 8 44 6 0 88 81 7 86 6 10 0 load 1 01 7 81 8 18 l 10 18 l 1 M8 4 18 4 84 6 it7 1 7 64 8 0 U ll 8 ï TT 8 1 4 I8 4 48 8 48 Mi 7 00 M 9 01 i J 7 47 8 8 9 80 10 1 10 8 Yi Vj V 4 8 7J4 i ü S 1 S liri is n uïi iM ungeToerd itX dit toch voor betwirting vsitb r is Te dezer lake ene rerordening kracht Ds art 135 Uemeentewct Taet tc tellen zon naar men meende zeker niet aangaan waar het onderwerp door de Hinderwet buiten den kring der gemeentelijke hoisbosding i gebracht Veracheidene leden haddes bezwaar tegen het opleggen van dwang tot bet slachten in een openbaar slacbthuis Sommigen beloogden dat het in het belang der 0 ienbare orde Tciligheid o gezondheid wenncheliik kan zijn Toor de oprichting van ilachtergen een bepaalde plaats ol gedeelte der gemeente aan te wijzen en maatregelen van toezicht ter zake Tan de nitoclening van het bedrijf semen maar dat zoodanig belang het vestigen van een raunopülie voor bet vertichatlen der gelegenheid tut slachten niet kan rechtvaardigen Kn voldoende waarborg dat nittlnitend goed vleeseh verkrijgbaar zal zyn wordt door de oprichting van een openbaar ülachthnifi niet eens vorllregcn Immers kan al worden bepalingen omtrent den invoer en de keuring van vleescb vastgesteld verkoop Tan o clandestine wijze ingevoerd slecht vleesch toen niet worden voorkomen Voorts werd aangevoerd dat indien het in het openbaar belang noodig wordt geacht eene gemeentelijke inrichting voor het slachten van vee te maken de gemeente de lakten van dien maatregel behoort te dragen Oewozen werd er verder op dat door do veitiging van openbare slachthuizen aan de Blagera eene zware druk wordt opgelegd Vndere leden brachten de oprichting van gemeentelijke slachthuizen in verband met de belemmeringen welke de invoer van vleesch ondorTindt in de gemeenten waar liJ zyn gevestigd Vele andere leden kondon zich mot deze bedenkingen niet vereenigen liet wekte dezerzijds wel eenige bevreemding dat thans tegen de vestiging van gumeenteluke slachtbuiien zooveel bezwaar wordt gemaakt V6or het arrest van den Iloogen Kaad van 11 Febr 1901 was men algemeen van oordeel dat de gemeenten krachtens du bestaande wet bevoegd zijn do verplichting tot slachten in het gemeentelijk slacbthuis op tc leggen en werd tegen die regeling geen bezwaar gemaakt Dat de slagers door de rotributiën welke voor bet gebruik maken vau gemeentelijke slachthuizen worden geheven zonden worden benadeeld achtte men niet aannemelijk waar zy ontheven zijn van de kosten van eiploitatie van eigen slachthuizen on zij bovendien de lasten die op hnn bedrijf drukkgs op de consamenten plegen te vorhalea Voorts werd opgemerkt dat de bolemmoring van den invoer van vee waarover geklaagd weid volstrekt niet in verband staat met het al of niot bestaan vm een gemoenUljlk slachthuis Burg en Weth van Oronlngen bobben een onderzoek ingesteld of en in welke mate ook in die gemeente gebruik moet worden gemaakt van de bevoegdheid van den Kaad om ter bevordering van bt schoolbezoek bil gebleken behoefte dor schoolgaande kinderen kleeding enToodsel te verstrekken of daarvoor subsidie te verleenen 1 88 Ml 4 41 8 80 8 07 1 18 4 4l I f 1 01 t 8l ll 04 f 17 8 10 88 Bottvdam Beun Rottardaiii D F EotUrdam M Oapdle Hinwerkerk Hoordnoht lto da t lllm 1 4 I Uu mt l l eoada Z Moh Mo r Bo ta MrZH VoaAarg Hage Utiwikt Woudea Oadaw Ooida Toen bon do noodzakeiykbeid daarvan bleek hebben zü hoofden en bestureu van scholen in de gelegenheid gesteld TersUg uit te brengen aangaande de behoefte op die scholen aan kindervoeding en kleeding Burg en Weth melden nu in een voordracht aan den Raad dat oit die ffslagec biykt dat het uitdeden van Ueedingstokken en verstrekken van voedsel door de gemeente een bepaalde noodzakeiykbeid moet worden geacht voor die tcliolen waarvan verslag was ingekomen Borg en Weth geven de voorkeur aan rechtstreek che verstrekking der benoodigde zaken met behulp van de hen ten dienste staande commissien of ambtenaren doch Wat de voeding betreft moet een nitzondcring gemaakt voor kinderen van Israëlieten en Room ch Katholieken wegens de daarby voorkomende ritueele voorschriften Op de begroeting wcnschen B en W uit te trekken f 1500 voor rechtstreekscbe verstrekking en f 500 voor subsidieering Jtl en W stellen verder den Raad voor te bepalen dat aanwyzing welke kinderen voeding en kleeding znilen ontvangen geschiedt door de hoofden dor scholen en door de gesubs vereenigiiigen commissien of schoolbesturen onder goedkeuring van of vanwege het Dag Best en ten slotte dat voor de voeding per kind en per dag dezelfde oenheidsprgs zal gelden voor de kinderen van openbare en byzondcre scholen Geineiig de Berichten Hen éneidt uit den Haag De burgemeester heeft aan een der artisten vaneen specialiteitengezelschap dat eiken avond voorstellingen geeft in hot Casino alhier verboden het houden van een voordracht waarby op weinig stichteiyke manier ceremonitSn by een bepaald kerkgenootschap in gebrnik worden nagebootst Bg de voorstellingen van Maandagavond j1 bad het houden dezer voordracht aanleiding gegeven tot een vry ernstig incident omdat een gedeelte van de toehoorders op zeer Inidruchtige wyze zgu afkeuring te kennen gaf De politie heeft daar toen een einde aan gemaakt 40 1 48 Een vreoseiyk verbaal van cannibalisme op zee is gedaan door twee overlevenden van een Engelsch ichip dat op een rota by de Philippünsche eilanden is vergaan De twee overgeblevenen waarvan de een een j weed de ander een Spanjaard is zeggen dat het schip dat den Hden October was nltgezeild dan 23sten schripbreuk l d Twintig man verdronken De rest 17 in getal bouwden twee vlotten een klein waarop vyf mannen plaats namen en een grooter waarop twaalf man scheep gingen waaronder ook de kapitein van het schip was Óe twee vlotten vaarden eerst dicht by elkaar maar op ee nacht verdween het kleinste Het groote vlot dobberde vyfen twintig dagen verder door en de twaalf opvarenden leden het grootste gebrek Zy hadden volkomen gebrek aan eten en drinken en leefden ten slotte van het leer hunner schoenen s Nachts van den vyf en twintigsten dag werden twee van de schipbrenkeliugen krankziniig en sprongen in ee Den volgenden dag sloeg een Franschman den eenten bootsmaat met een bgl dood en leschte zyn dorst met diens bloed Hg trachtte vervolgeni een stuk van de hertenen van den vermoorde te eten maar de anderea maakte zich meester van het Igk en gooide het in zee De dag daarna was de Franschman echter weder niet meer te honden en wierp zich op den kapitein hg kon nog worden vastgehouden de schipbreukelingen ontnamen hem zjjn bgl en sloegen hem zelf dood Het Igk bleef op het vlot liggen tot s nachts In een vlaag van waanzin stortten toen do overlevenden zich op het lichaam en begonnen het op te eten Op den acht en twintigtigsten dag van den tocht overleed de kapitein en ook diens Igk werd door de overlevenden verslonden Dat ging zoo voort dat er nog maar twee mannen in leven waren Den twee en veertigsten dag na het vergaan van het schip kwam het vlot teSoubi aan wal Van daar zyn de twee overgeblevenen na eenige dagen naar Singapore overgebracht Zaterdagmiddag tegen drie uur brak een hevige brand uit in de stoomhoutzagery van den heer P J v Hoeken a d Havenkade te Amsterdam üroote voorraden hout gezaagd en ongezaagd waaronder een pasaangevoerde scheepslading Amerikaansch grenen voedden onophoudeiyk de vlammen zoodat het langen tyd op het uitgestrekte terrein een ware vuurzee geleek Zes br dspuiton waaronder drie stoomapniten waren onafgebroken bezig Het duurde geruimen tyd eer men den bra hd meester wai en betgevaar voor de belendende perceelen was geweken Van de fabriek enj ebouwen waaronder een pas nieuw opgerichte loods eu machinerieën is niets bewaard gebleven de groote voorraden hout zgn mede een prooi der vlammen geworden De materieele schade wordt op 40 k 50 000 gulden geschat Een en ander was verzekerd by de Zutphensche Maatschappg Als een byionderheid moet nog vermeld dat dit de derde maal is dat deze werkplaatsen door brand zgn vernield D New Yorscbe douane is tot de ontdekking gekomen dat een groot aantal bekende manneiyko en vrouweiyke reizigers die tusBchen de Oude en ftai re Werelden been en weer reisden en zil oordeden als millionairs in wi rkelgkhci niets ander waren dan beambten van rgW New Yorksche kleermakers modisten en naaisters die vaak naar Londen gingen om jlaar belangrgke inkoopen te doen en die als persoonlgk eigendom invoerden Na maatregelen te hebben genomen om de bagage dor valscbe Nabobs aan oen streng onderzoek te onderwerpen bleef het gevolg een aanmerkelgke styging der inkomende rechten niet uit I 4 8 4 47 4 08 4 84 6 88 4 44 4 81 8 0 4 84 1 07 I IS 8 44 84 10 08 10 48 11 07 Over de behandeling die de Transvaalsche uitgewekenen in Portugal hebben gevonden luiden de berichten niet alle even gunstig Het schgnt dat de wil beter was dan de daad en vooral aan boord moeten ze bet niet al te best hebbon gehad Over het vervoer met de Zaire schrgtt een landgenoot te Loureugo ïlarquez aan de N R Ct Noa wat ik uit HoUandsche couranten gelezen heb omtrent de inrichting op de Ksgelsche transportachepen waarmede da Hollanders uit Transvaal naar Ënropa werden vervoerd kan ik met alle zekerheid zeggen dat de inrichting daar beter was dau hier in aanmerking nemend dat deze party hoofdzakelgk uit vrouwen en kinderen bestond te weten uit 219 kinderen onder de 18 jaar uit 19 tnsscheu 18 en 20 en ongeveer een 70 boven dien leettyi Voor deze personen was nu ingericht bet vooronder wat anders dienst doet voor het cheepsvolk verder nog het bovenste laadruim voor vrouwen eu het tweede laadruim voor de gehuwde mannen tervgl de ongehuwde mannen en de mannen wier vrouwen niet hier waren hun troost konden zoeken te midden van het logies der soldaten In éen woord het vervoer was meer dan treurig dé ruimte was zeer beperkt en de bedden stonden zeer na aan elkaar De bedden bestonden uit groepen van 16 nl 8 beneden en 8 er boven Elk bed bad een matras van stroo en een kussen van stroo nu dat is toch zeer zeker niet iets voor vrouwen om op stroo te slapen Nog vraag ik my af waarom heeft de Transvaalsche commissie daar niet beter op gelet terwgl zy hier zooveel uitstekende matrassen heeft achtergelaten waarom beeft men daar geen gebrnik van gemaakt Daarby komt ook nog iets waar nooit rekening mede werd gehouden dat nl de bedden zoo klein zgn Da Portugeezen zgn een klein volk en de boot behoorde aan een Portugeesche maatschappy die natuurlgk alleen rekening heeft gehouden met de vereischten van haar volk Nn kan je begrgpen dat al die menschen in een zeer moeiiyke houding moesten slapen de bedden zgn niet langer dan 6 i voet Over te veel lucht en licht hebben de menschen ook niet te klagen en het dek 1 maar zeer klein het andere dek waar de laadruimen zich bevinden is hoofdzakelgk ingenomen door soldaten aan den eenen kant en koeien aan den anderen kant Ongeveer i uur in den middag kwamen dettmiiies na eerst drie uren lang blootgesteld geweest te zgn aan de brandende zon op een open dek van een stoomboot langs zgde van het schip Een voor een mochten zg langs den valreep naar boven komen gelgk aan een troep misdadigers werden hun namen een voor een afgeroepen om te ziesoi alles wel accoord was 1 8 17 f t 8 17 7 0 7 8 8 81 8 8 4 88 1 41 8 04 88 4S 88 10 08 8 84 ï Öi 7 8e i lO 8 48 9 47 10 09 10 14 11 6 L 8 01 17 8 18 8 84 1 8 88 E 8 4S 8 s 9 44 10 1 10 18 10 4 X 88 10 08 10 17 10 89 10 34 10 48 11 11 U 7 Deze inscheping ging alles behalve vlug in zyn werk want s avonds om 7 uur was men nog niet geheel klaar met het overbrengen der bagage het inschepen dor families nam alleen meer dan twee uren Direct werden de slaapplaatsen vertoond en er ging een kreet van schrik op toen de menschen in hun afdeeling kwamen Daarbg nog rekening houdend dat de meeste families vroeger in goeden doen waren en maar heel weinig t it de armsten behoorden Om C uur werd het middageten gegeven een ieder kreeg een blikken bakje vaariu hg zyn rantsoen kon gaan halen Het eten was allertrenrigst het bestond uit kafferkoren gekookt in azgn met niets anders daarby hetzelfde voedsel dat de soldaten kregen byna niemand at daarvan En dan nog te denken dat de heeron leden der commissie heel gemakkelgk Ie klasse reizen en niet alleeii de commissieleden maar ookeenige bevoorrechten zoowel heeren als dames ie dat is ieU wat niet billgk ia waarom dat groote onderscheid 1 Waren de gelinnen 2e en de commissie Ie gegaan dan had men niets kni nen zeggen De menschen znilen God danken den dag dat zg vasten grond onder hnn voeten hebben die reis van 24 dagen zal hnn zeer zeker het geheele leven lang hiyven heugen en zeer zeker den haat tegen de Enfulschen nog meer opwekken ƒ Dit Arnhem meldt men Gisterennacht hoorde de bewaker van hei landgoed Mariendaal alhier geraas by het huis en werd toen hg naar buiten ging zien omvergeloopen door een drietal personen die evenwel toen hg eenige revolverschoten loste onder angstkreten op de vlucht gingen over honthoopeo rollende en ten slotte terecht komend in getpannen prikkeldraad waaruit zg biykens de bloedsporen niet geheel ongedeerd hebhen knnnen ontsnappen De personen zgn niet herkend Aan deuren en vensters waren sporen van braak zichtbaar Uit Cherbonrg wordt geseind dat toen daar de Eaiser Wilhelm der Grosse binnenliep drie gouden staven elk ter waarde van 90 000 mk vermist werden De bagage van de passagiers die te Cherbourg aan wal gingen is doorzocht zonder gevolg echter De werkstaking te Marseille kad als geiindigd worden beschouwd Reeds op Goeden Vrydag heerscbte er aan de kaden ougemeene bedryvigheid die des te meer in het oog viel omdat op dien dag bet vertier aan de haven miniem is Thans bad men echter de schade in te halen en werd er met verdubbelde kracht gewerkt De kolenwerkers hebben de grove het langst volgehouden maar nu toch ook den arbeid hervat De stakers hebben geen hunner eischen ingewilligd gezien en het eenige wat de grèvo voortgebracht heeft is byna onberekenbare schade voor de stad Weer heeft in Frankrgk een spoorwegongeluk plaats gehad eorgisteravond bg het station Nantes Een in beweging zgnde trein lie op een stilstaanden met het gevolg dat 8 personen werden gekwetst van wie 2 ernstig De materieele schade is weinig aanzieniyk De groote Bank van Leening te Pargs heeft men op zeer listige wyze bedrogen In den laatsten tgd werden een aantal gouden voorwerpen beleend die met de keur van buitenlandsch goud waren gestempeld Thans is gebleken dat zg waren opgevuld met oen mengsel dat in zwaarte met goud geiyk staat Daarom werd het bedrog by den waarborg niet ontdekt Op die voorwerpen ter waarde van 7 francs hhd de Bank 16 francs voorgeschoten y werden door een aantal winkeliers voor 28 francs verkocht Het is gebleken dat zg nit Engeland waren ingevoerd of de verkoo ers en beleeners alle het bedrog wisten is nog onzeker Door een defect in de electrische ver lichtinginstallatie ontstond Maandag in de wgk Jersitz Posen een paniek in een Katholieke kerk De verwarring werd nog verergerd door de omstandigheid dat twee zydenren afgesloten waren In het gedrang werden vgf personen w o twee kinderen ernstig doch niet levensgevaarlgk gewond Geruimen tgd geleden verdween in Engeland een aanzieniyke dame miss Isola Douglas Hamilton een nicht van den hertog van Hamilton Thans is zy door de bemoeiingen van den Britschen gezant lord Panncefote te Newyork teruggevonden in een beruchte stadswyk waar y het beroep van schildersmodel uitoefende Eerst was zg akrobate geweest maar tengevolge van een val had ze die carrière moeten opgeven Men verklaart deze zonderlinge afwgking nit weolde overprikkeling De Duitache regeering had de uitlevering gevraagd van een persoon nit Keulen die beschuldigd is wissels te hebben vervalscht tot een bedrag van 30 000 mark Vier maanden had het geduurd alvorens het verzoek werd toegestaan en zoo werd de besdhul digde op 26 Maart te New York aan b rd gebracht van het stoomschip Lahn on XMX Dnitschlani te worden overgebracht Zgn vrienden deden nog een laatste pogfng om hem te redden Zy opperden nieuwe bezwaren tegen de uitlevering en verkregen inderdaad een rechterlgk bevel dat de beschuldigde nogmaals voor den rechter moest verschynen De Lahn hïad echter al het anker gelicht on daarop huurden de vrienden een kleine stoomboot om de groote in te halen By Sandy Hook kregen zjj die in het zicht maar toen maakte de Lahi ïoo hard stoom dat zg weldra in de verte verdween en het bootje onverrichter zake moest tengkeeren STADSNIEUWS GOUDA 11 April 1901 Naar wy vernemen is de heer A Ketellapper van godsdienstonderwyzer bevorderd tot rabgn by de Israël gem alhier t Was gisteren in Kunstmin kalmpjes maar niettemin gezellig want wat daar werd opgedischt smaakte werkeiyk naar meer In de eerste plaats de oudste dochter van den in Gouda zoo geliefden Bertelman kwam als pianiste uit en het doet ons goed te knnnen getuigen dat haar spel ons rateresseerde in hooge mate Van het drietal nummers door haar speciaal voor rekening genomen mnntten uit 1a der Nacht van Schumann en Etude de Concert van Godard Dat ze met een ruiker werd vereerd bekroonde onze beste wenschen Flora s kinderen waren aan een goed adres bezorgd Neemt men daarby in aanmerking dat mej M Bertelman ook voor do begeleiding op uitstekende wyze zorg droeg dan begrypt men eenigszins de geestdrift waarmede het publiek haar optreden telkens begroette Van de beide dames Jacobi deed zich mejuffr Louise kennen als een uitstekende sopraanzangeres die vooral hg de liederen na de pauze en in het gezamenigk optreden met den beer Elborst ten zeerste beviel Haar naamgenoote mejuffr üora is een declamatrice by uitnemendheid Met die pomp die eerst piepte en later daartoe byna niet meer was te bewegen bracht ze de bezoekers in extase doch toen ze met dat hoogst ernstige Do Avondklok aankwam kon men een speld hoeren vallen en hingen alle bezoekers als het ware aan haar lippen En nu de bariton de heer Elhorst t deed ons goed dat hg zyn medewerking aan deze drie dames wilde verleenen waardoor de geheele uitvoering in genietbaarheld toeham De hr E beschikt over een krachtig en diep bariton geluid terwgl de wgze van voordracht weinig te wenschen overlaat Zgn vertolking van Le Vean d or uit Fanst maar vooral die van de Zes Looverkens van Nicolaï zo ontlokten aao bet publiek een daverend applaus Die perzik smaakt naar meer dachten we onwillekeurig en daarom hopen we met dit viertal iiog eens kennis te maken Een 25 tal weezen woonde de uitvoering bg De Vrgzinnige kiesvereeniging te Moordrecht heeft als voorloopig candidaat voor de Tweede Kamer voor het district Gouda gesteld het aftredend lid mr C J E graaf van Bjlandt De Vrgzinnige kiesvereeniging te Moordrecht heeft besloten by de aanstaande vet kieiing voor de Prov Staten in het district Zoetermeer enkel de caudidatnur van het aftredend lid mr P F L Blussé te steunen Stolwuk 9 April 1901 Gisteren avond tweeden Paaschdag gaf do zangvereeniging Eensgezindheid alhier hare gewone jaarIgksche uitvoering Het ruime kerkgebonw was weder bgna geheel gevuld met belangstellenden uit deze en omliggende gemeenten Het programma dat weder eene aangename atwitseling aanbood werd flink uitgevoerd Het 12 tal koornummers getuigde van yverige studie en menig nummer oogstte veel bgvaï Ook de beide sopraan solo s violen zeer in den smaak wat niet minder het geval was met de barytou solo s die luid werden geapplaudiseerd Ook nu weder vergastte de heer W K van Zutphed uit Gouda zgn gehoor op heerlgk orgelspel terwyi het nummer voor viool eu piano door twee zgner leerlingen uitgevoerd een zeer groot succes had Ook deze uitvoering deed Eensgezindheid teu volle aan baar doel beantwoorden IIIA R TBEBICHT£iM Qouda II April 1901 Xn aranen ging heden zeer weinig om Stemming nauw Tarwe Zeeuwsche 7 40 k f 7 60 Mindere dito 675 i 7 10 Afwijkende 5 30 4 Timci j j yw J 1 4 wuic j ou 4 30 Chevallier S i 5i75 Haver per heet a 7S4 3 5 per 100 kilo 6 754 ƒ 7 35 Hennepiaads Inlandjche lo 5o4 11 Bmtenlandsche 6 50 4 6 75 Kanarieiaad 7 4 S KoolMad 4 Erwten Kookcrwten 9 25 4 9 75 Nitt kookende 4 Bmtenland ctïe voererwten per 80 Kilo J 6 10 a 6 30 Boonen Bruinelwonen 8 4 9 50 Witte boonen 4 Paardeboonen 5 75 4 6 15 Duivcboonen 7 50 4 8 Mats per 100 Kilo Bonte Amenkaanscbe 5 50 4 s 0o FoMnian 6 5 1 ƒ 6 50 Cinquintine 7 7 50 VlliiAaKT Melkvee goede aanvoer handel en prijieii traag Vette varken goede aanvoer handel vlUg 23 4 25 ct per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel vrgwel ao 4 21 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vrijwel 15 4 1 70 per week Vette Schapen red aanvoer handel vrijwel i8 4 22 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vrijwel 6 4 8 50 Fokkalveren 7 4 ƒ 16 Kaa aangevoerd 79 partijen handel öauw ie kwal 21 4 23 50 2de kwal 18 4 20 Een andere opgave luidt ie kwal 20 tot 23 25 kwal ƒ 17 4 19 terwijl nog 2 partijen extra winkelkaas werden verkocht voor 23V en 24 Handel traag vooral voor afwijkende kwaliteit was aoo goed als geen vraag B cr groote aanvoer handel afloopend Ooeboter 1 4 1 05 Weiboter ƒ 0 75 4 o 90 ONTVANGEN DE NOUVEAÜTÉ S IN Parasols en Farapluies A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA leleiihanm Xo 31 Amsterdam Sletkrs i 91 I 9 i 0 i 81 4 01 98 91 Beurs van 10 APRIL I Vrkrs IfiSBIUSD Carl ftinl W 8 T8 duo il u üllc 8 I idito dito dito 8 Ho isaa Obl Oeudl llBl984iTALll laiohrgring 1808 81 4 Oottin 0bl in papier 1868 6 dito in ciWer 1868 PoaTeaal Old rotit ooupon 8 dito lioksl 8 Vi a 14 7 100 Ö h 88 76 440 lOlV 194 98 1011 181 110 UI 817 168 100 661 104 Vl loov 811 1401 Vi lo 94 104 M A auiuilo Obl BlnDenl 1884 4 dito Omou 1 B0 4 dito bij Bolha 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito ia KOud leen 188S dito dito dito 1884 t Dpamjb Ferpet sobuld 1881 4 Tealiu Oept ConT leen 1890 4 Oei Iceniug eerie D ftecleeniQ eerie G ïoiDATaEp r oblg 18 s Haiioo üb it Sell 1890 8 ViiiuDiu OU 4 onbep 1881 AwnaDH Obligatien 1898 8 RonHDaM Steil leeu 1894 8 N D N Atr H nd le aand Areadftb Tab Mg Cerlifiaaten I iiUHaatubap iii dito Arn Hypolheekb pandbr 4Vel GuU Mg dor Voretenl aand e Or Hypolheekb pandbr 4Vi Kederlaudii be baak aand Ned Kaadelmaatech aito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bott Kypotheekb pandbr 41 Utr Hypolheekb dito 4V Ooariiia Ooat Hong bank aand BesL Hypotheekbank pandb AHaaili Equt ky potli pandb 4 Maiw L a Pi Lien eert 0 ViD Holl U 8poor w Uli aand Hy lot Bipl T St Spw aand Nad Ind Spoorweg m aaad Ned Znid Afr Spm aand O dito dito dito 1891 dito 4V IrauaSpoorwl 1887 89A Itobl 8 Ziad Ital Sp niij A H abl 8 PoiBK Warsohan Weenen aand Uva Or Ruae 81 108 101 108 108 100 117 117 101 84 Oregon Calif la hn in gond b St Paal Hhin fcHaDit obl Dn Pao Hoof lün obig 8 dito dito Lino Col Ie hyp O 4 Oixana Can South Chort T aand Va O Bjülw liNa leh d e 0 Anuterd Omniba My aand Kotlerd Tramwei MaaU and NlD Blad Amiterdam aand I Stad Eotterdam aand 8 B lB Stad Antwerpen 1887 Stad Bniaeel 188 Hoxs Theiie Beaullr Oeealsoh 4 Oonnra StaaUlemig 18 0 K K Ooet B Cr 18808 Spun Stad Madrid 8 liSS NlD Ver B Avb Spoel oert OulvaD eD de IMouveauté s TAILORMADEGOSTDIES Capes en Ile renniai lcls ö SAM80M Per Telegraaf Het K rechta iot te a Hage heatt heden de Burgemeester der residentie veroordeeld tot 300 gulden Loete aubsidiair tot 60 dagen hechtenis VERSCHEIDENHEID Een lioogst vermakelgke gebeurtenis i dezer dagen in de volkrgke buurten van da vierde sectie te Antwerpen voorgevallen Ia die wyk woont een oudo herbergier die verbazend sterk op president Kruger geiykt weshalve zgn baurlieden vol eerbied tot hem opzien Ëenigen van hen kwamen nu op een schitterenden inval in het etablissement van den psonde president richtten zy een vereeniging op die gedoopt werd De Transvaalsche doppet Maandag werd het vaandel ingewyd en trok voorafgegaan door een mnziekkorpa de vereeniging door de stad Voorop marcheerde eeu grgsaard het eerwaardig hoofd gedekt door een glanzen den cylinder en gekleed in een lange ja De vereeniging bracht een verdachtl opschudding in de achterbuurten teweeg Het gerucht yerspreidde zich dat Kruger was gekomen n zgn bgzondere sympathie aan de Transvaalsche Doppers wilde betuigen door by d inwyding van hun vaasdel tegenwoordig te zyn Weldra liep een enorme menigte achter den stoet aan en niettegenstaande da nleuwagierigen weldr gewaar werden dat zy met een made in Belgium Kruger te doen hadden was de geestdrift er niet te minder om integendeo l Leve de Boeren klonk het onophoude yk en toen de muziek het Transvaalsche volkslied inzette was men niet meer te hondeiil Men bracht donderende ovaties aan den paeudo Kruger die niet minder geestdriftig de menigte plechtig groetend dankte In den nacht van Zondag op Haaidag is te 8t Loui V 8 brand uitgebroken in een elevator die 700 000 schepel graan en 100 000 schepel koren inhield Het geheele gebouw mitigaders een kleiner pakhuis en verscheidene waggons gingen in vlammen op De schade wordt geraamd op vytmaal honderdduizend doUfn Het lag voor de hand dat er In Amerika zyn die uit de gevangenneming van Agulnaldo geld willen slaan De Kegeering heelt oen aantal aanvragen ontvangen om den I hilippynschen aanvoerder te laten bekyken Een ondernemend man heeft 50 000 dollars geboden voor 3 maanden Een ander ging zelfs tot 850j 0O dollar voor een geheel jaar huur BurgerUke Stand GEBOREN 10 April Adrilna Johanna ouders J den Hertog en A J Romyn Kors ouders K den Biyker en M Schippers Christiaan ouders W Keg en L Loriu OVERLEDEN 7 April A Ssoey 23 m 8 A C Dijkman 8 m GEHUWD 10 AprU J Sanner en O Hol t Rietveld en J A Hogendoom BeeuwUk GEBOREN Johannes Leonardos onder H Ballering en M Vorby Maria Johanna onders G Straver en M van Lont AÖVÉBTK riE V V Voor de bewyzen ran deelneming die wy na het overiyden van onzen geliefden Vader en Behuwdvader hebben ondervonden betuigen wy onzen harteiyken dank E USSEL Dl 8CHEFFEB Bd88ZIUI Dr H IJ88EL 01 SCHEPPKB Qouda 11 AprU 1901 Mevrouw A K Ti die GARDEN wakgt tegen Mei een m0tt0 DIËI STBODE die koken kan Loon naar bekwaamheid Kostliiiis gevraagd Een net persoon VRAAGT KOST esB MmmoKMHU by R K menschen Br fr onder No 92 met prijsopgaaf ad Boekhandelaar M DE EKKER te Apeldoorn