Goudsche Courant, zaterdag 13 april 1901

Zaterdag 13 April 1901 No 8476 408te Jaargang UITVOERING op herhaald verzoek eaa de O r B HKTTK iFi n u 1 vraiuuHfiti r ie w en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefMa Ko I ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50Centen iedere reg l meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar pl tsruimte Inzending van Advertentiën tot I uur des midd ïdefooa Kt De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 70 Afzonderlyke Nomroers VTJF CEUTEH IHVITATIE CQMT TS aKTKlI nOOK Det Goudsche StrUkorchest Dir do Hoer JOH G AKENTZ op MAANDAG 15 APRIL IWl des avonds ten f nor in de mi KiiiifitiniB dcrk OiisGi iioe o Toegang Toor Dames en Kinderen ran genoodigden I O IIS p persoon aebrosdorsSTEEHSMA Bloemisten GOUDA BIEDEN AAN WxnterliarcLe VoUegrondsplantÊii de mooiste en goediioopste bloeiende planten Toor den tuin tlians planten om gedurende den zomer mooie Uoemen te liebbaa VERDEB l KACirriOE ffl li l lHiffl steeds ruim voorden van KtmerpltBlen n argtsieden llloeaicD TELKI H No lU Te Huur of T Hoop om terstond te atanvaardeo twee naant elkander staande praclitige Pakliuizen gelegen te Uonda aan de Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 FEANSCEE STOOMVEEYEEIJ IN chemische WisscberlJ H ÜPPËIIHEIMËU 19 KriiUkaile Kotterdam Uebreretx r l diior Z M den Kouinil der Balgaa HoofdiUpit voor UOUDA üe Heet A VAN OS Az Speeialiteit tooi het loonien en Turven Tan alle Ueerenau Dameagarderuben alsook alle Kindnrgoederen Speciale mrichting ïiior but tuom n Tan placbemantols Tneren bont en üordiJDeu talelkleeden ent orden naw da nienmte n laatite mithode geverid Tluiny i Wosdnbiliia in iIm pnhoelfl worfllil Imkciiil en ipsrtffliml OnoTertrolTüH imdilul tuKoii U Borst long l everllaagilrkten eii luvumiliK xoowel litl ook intwendig ia Itijiia tlla Eioktegovnllen mut g J il evulg I l n to wmAm l r J perllacon UMl 1 per p t I 1 16 TUwty a Wtaditiftlf beiit on taog ongoksnd goneetkracbt m hoitarao working MmH niowl Ike püulijku m mliuirTollo opemtiB nohuel oTürboilig Met duM If wMil Min U laar oud voor ongeneeslllk lehonden bctngemel m onluna wii ninii salaar k nkeri de geueiea Bromt gonmmg oa nnohting lor p juon by wMiiieii onulokingeu eni Taa nllerloi ftonU Prils per pot f 160 per post f 1 80 Cmitnuil Dopf l voor Ninlorlnnd AMlbdkrr IIE IKI StJiltKBü llukin Ani tor l m W ir roeuiÏBpötii l wtellei BnilirMt n ai Schiiüeii j Uiok 1 TlirKHHÏ In l r r l l l llohiuok n t r fc a lie pnupMlul I oiillll l li k h Clrml llepat lailto Dkin S inut r ltu SCHIEDAMMEH EÏÏE7EE Merkt NIOHTOAl i BSa M PKKTKUfS Jz B N H A U bewiji van Mlittitiid i 55543 oaeUot ea kurk itatwli Ti or CÏÏÏÏÖAMT a 1 naam 1 Finna V no T p Hat Mttt wdwMvkHi m fa makkalrkMafoatinüiUalTOBcHMraa an moral amH 1 KMinelnaaanTk u leitnp i uinvaii ll WHartOa r girUi lk lr l4 Maalani Qal sStt lttbaisTss sRSS ADVEETEMIÈU in alle Couranten worden aangenomen door het Adverleull Burean van A BKIIVKIIA V 7M Voor Maaglijders i AN allen die zich door bet vatten van koude ol overlading van de 1 maag door het gebruik van slechte moeielgk te verteeren te warme of te koude spjien of door onregelmatige levenswüïe een maaglyden als VnngkaUirrh Maagkramp MnagpIJnen moeleH ke ierlerlng of remlljming op den hals gehtiald hebben zji hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zijn Het is uBert UrioR 8oR9 t Craióetmijn Deze Kruidenwijn is uit voortreffeljke geneeskrachtig bevondcne kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spijsverteeringi organen van den mensch zonder een laxeermiddel te inn Kruidenwijn gcnePSt storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vormmg van gezond bloed Door het op jnisten tijd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrnkt Men moet dus niet talmen er eene proef medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting missclijkbeid met braken die bg chronische maagziekten des te heviger I optreden worden dikwijls n t eenige malen drinken genezen Vjrf B faf ing enaangename gevolgen daarvan als WB VU f aUg benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambcion worden door KKUIÜENWI IN dikwijls snel genezon KRUIDENWIJN helt verstopping op bevordert de sptjsvertoring en ver wijdert door een zactatcn stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen I Schraal bleek uitziea bloedaimoede verval van krachten ziJn mee tal do gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en een ziekelijke toestand van de lever By gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze pachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KKUIDÉNWIJN wekt de verzwakte levenskrachten j op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt do stofwlBseling bespoedigt de blocdvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke atteiiten en dankbetuigingen bewij en dit I mgt KRUIDENWIJN is to verkrijgen in flesschen k Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfcn Aarlanderveen Vtorbnrg Leiden Rotterdam s öravenhage enz alsook in alle grooto en kleine plaatsen van de provincie NoordUolland en geheel Nederland in do Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Oouda 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederland Toor namaak wordt gewaarschuwd j IcD mhf iiitèitenil MT Iluberl ïllrich sche Kruidenwijn Mijn Kruidenwijn is geen geheimmiddel zijn bestanddeelen zijn Malagawijn 4 0 Wijngeest 1 0 0 Glycerine 100 6 Roode wijn i40 0 Atlas bessensap lf 0 0 Kersensap J20 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen i worden vermengd WWU P WI I H Door Oenaeah alfafnccn aanbevolen IBIIainnWMMMIM Mtl Cava OInloma an Ooud Bakroonla I T r f T1 PRAEPARATEN VAN éM OllfnSI l Jirnchp lfmeMtkr ctitlgeenTer crkend kina wijn tepemwatte ygUllia l aiyvii y o d tui kmdcipn 1 i oUtwenen gebrek ar tcllust ilecht tpl iTerterlne if nuwhoofdpljn Ier vewtcrking na nekte of kraambed koorti cti hare ncvolten OUINALABOCHE FERRUGïNEUX in hcC tijiouiicr legen Bloe lgebrek BUtkiucbt kwalea van Krltlicben leeftijd en Vcrkri ba r in tUcons L90 ca l Pllrpl apQrvTe tcl7aam veriterkend aangenaainYBnim t k voor ttgelijkicl geb utk illvviX n wv j j r kinderen iwakken en kUerachtige gestellen teer un te b ckn Au geneeskrachtige drank U itooralsscn der plj ¥erteringiorganen en dlArrbée ook foormigelinfen enklcmc knulcreii I ni iper buia S Kt r 1 70 1 Kgr y 0 0Q Kgr 0 50 Chemisch MAllfCllitrpr Spwiaal voor Kindervoeding in buMcn t Kgt O OO Ac htTISI f tcrurf üt n Het rookeneenerh lveCigwe eU voldoende ter btutrli lu e i hevlgitt aanvaUen vu Astluna u Ia dowjes a 0 80 en 0 50 Tamarinde Bonbnnc fruit purgatikf lecen ver toppiag A m bclcn Mlgra ne Congeities c vooralooLBlslaxatii ifoor kindere bcwijten de TamariDdt Bonbons van KKAtPFl lEN HOLM belanijnike diensten daar de vorm voor het kmd baggerl Ufc tn de mank aangenaam u I riji per dooaje O OO en ƒ 0 60 Qsilmlillf OaGiniAC alcemeen erkend als het BESTE huismiddel V O Verkoudheid en Keelpyn het ii een slUmopIossend to veru ehteQd middel blJ uitnemendheid uitsluttesd in P fleidijei verkrijgbaar Prijs ƒ 0 30 mt flcschjc Sk f nuparaint f tm KRAEFELCEN ft HOLM te Z iat nthm wv mVn wm KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Koloniale Wegving uandgew f oo by hot aangaan van eeno vrijwillige verbintenis voor aBES jaren Aanbreuggcld TWIKTIG GULDEN Men melde zieh aan WrUiettUger en lUiUHepUekfigen met tmbepaitU cerW bij den Commandant van het Koloniaal Werd pót te nardervnjk of by een der plaatselijke of Usrnizoens Commandanten HÊUUUmUdktigen nier te wupenen bij hun ocmiddeliykon chd MBL Van de uitbetaalde Handgelden werden in heHHge jaar door bemiddeling der Administratie van het Koloniaal W fdep t en MEf 0 HfiDVlSDBS der aaugenoElfcnon geienden iian hunne FAUILIËN f flOf aS aan humie CREDITEUREN f ÊS Totaal f flfl ae Donderdag IB April 1901 8 avonds half 8 uur in de Zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN te Goud DOOK Dl 1 Daa BgijreenigiBg lABMD SPOELi met welwillende medewerking van Dames en Ueeren genoodigden Dirigent de Heer A H BEUSEKAMP Verkoop van toegangskaarten en tekstboekjes VRIJDAG 12 APRIL e k s avondshalf 8 en bespreking van plaatsen en lotingdaarvoor op MAANDAG 15 APRIL e k s avonds halt 8 alles in de 8oeieteit OnsGenoegen PRIJZEN DER KAARTEN Voor H H Leden der Soc Ons Genoegen Dames en Kinderen f S f t overige personen f t ti Tekstboekjes f 0 15 Kieaw onevetrrolleo Trof Dr Liebers vrelbakend IUtIW XB4CBT IL ia Alleen echt met Kahriekimerk tot Toortdannde radicale ea lekera f eoozing van alle zelfa sÉBn de meest hardnekkige zenuwj jnfl aiekten vooral onUtaati door jSkH afdwalingen opjengdigim leeft d ToCate geneziog van elke zwakte Uleeï lacht Benauwdheid Hooldpyn Mifffaine Hartklopping Maagpjjn slechte BpgBvertering Onvermogen Impotenz PoUntione enz Uitvoerige proBpectcBsen TriJTpcr fasch fl 1 fl 2 fl 3 i dublwW flewli 11 6Vi Oenlra lDepöt Matth v d Veftte ZaUhommel Ücpöln M Cléban k Oo Rotterdam F Happel VGraïenhagg I Ilaltnmana de Jong J Gzu Rotterdant Wclff k Co fiouda on bii alle drogisten Wie zeker isya wu da Echte fÜkel Cacao te octraogeo tewmen teid en aa val probfuemingen in den bandd gekomen unde den ntain dèa uitvinders Dr Miohaelis vemardigd op de beste maohines in het wereldberoemde MabbliBsement van Oebrs BtoUwerok te Keulen Ischi Sikel Cacao n vterkanten bnawn Deze Eikel Cacao h met melk gak akt ni aangename gezonde drank voor d geiykaoh gebruik een k Ü theelepéla vn t poeder voor een kop Chooolata Ala geneestnclilige drank bij val vaa diarrhee slenits met water t gebnüksn VerkrijgbaB bi de Tooniaamito H 1 Apothekers nu p Vt Ko V Ka jecofcniije TTSö kToM cTSaa O n tulv rt enwoordi at vgor Nader and Julhis Mattenklodt Amnterdam Kalver straat iO J Sflr Wie werkeiyk prgs steilt nEesLMK e hebben laat zich lotograleeren in d fotogi ttfttche Hmtttiuriekttug STX73DIO El SINGEL 661 ONTVAi GEIN alle sojKen SCUOEK WflUi voor het a s Seisoen en voor bet Aannemen in 1 oonibratHtolscb Sduen en Uanenna auji weg E 80 tegenover de Kleiwegsteeg ibevelend C SMITS Alle reparatiCn en aangemeten werk Druk vaa A BBIKKMAK ft Zn Ooida i b isc ëvi g BURGEMKESTER en WETHOUDERS der Gemeente GOUDA Genen Art 318 der Gemeentewet Brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de termijnen voor de vorderingen ten taste van het Rijk bij de Wet bepaald of te bepalen op die ten Uate der Gemeente van toepassing zijn en dat mitsdien alle zoodanige vorderingen over den dienst van 1000 vóór of uiterlijk op den 3on Juni a an8taande behooren te worden ingediend Gouda den laen April 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARIENS De Secretaris BROUWER Bullenlandscti Overzlcbt De geruchten over nieuwe onderhandelingen met de Boeren zgn zeer onwaarschgnlgk in veel hooger mate zelfs dan die welke iu het begin van Jlaart liepen Ten eersten zgn zg het omdat zg uit Kaapstad jpt ons komen Ware deze plaats nog steeds e zetel van den hoogen commissaris voor Afrika dan zou het verklaarbaar zgn indien geheimen van een dergelgken aard doorlektan maar Sir Alfred Uilner heeft thans Jobannesbufg tot standplaats en ii onderhandelingsn worden niet over de hoofdplaats der Kaapkolonie gevoerd Ten tweeden mag men het onbegrgpeiyk noemen dat Botha de onderhandelingen namens zgn Regeering zgn bevelhebbers en zichzelf onvoorwaardelgk afgebroken hebbende ze weder opnieuw zou openen zonder dat iets bgzonders gebeurd is om tot ruik een kentering aanleiding te geven van ontmoediginghebben de Boeren in de laatste weken toch allerminst doen blgken Ten derden spreekt tegen de juistheid der Kaapsche sensatie verhalen het gebruikmaken daarin van de oude laffe praatjes omtrent De Wets krankzinnigheid Berichten die op juistheid steunen hebben dergelijke argumenten niet noodig om ingang te zoeken Indien er werkelgk opnieuw onderhandeld wordt hetgeen wg blgven betwgtelen tot tgd en wgle bevestiging tot ons komt dan zou het alleen kunnen wezen omdat de Engelscben Botha nogmaals hebben opgezocht Het wordt in Engeland vrg ernstig aan Chamberlain verweten dat hij de schuld draagt van het mislukken der vredeionderbandelingen door dat hg op enkele posten van ondergeschikt belang niet wilde toegeven Wellicht is Engeland niettegenstaande de heftige verklaringen van den F EVlLLETOai Bindelijk Saamgebrackt De burcanx en verdere ctabUsseineDten van de firma StUlfned Secmann Co kort geleden nog een oud gerenommeerde fabriek van werktuigen waaruit nu een clcctrotechnischei mrichting yraa ontstaan waren gevestigd in een prachtig in louvre stijl opgetrokken gebouw dat een halve straat besloeg Een heirteger beambten was daarin werkzaam deels technid van allerlei soort deels kooplieden Meest ailcrnetste lui velen hunner de eersten van hun kring die in alles de echte jetinesse dorée evenaarden in alle behalve in het leegloopen De gehuwden leefden van hun inkomen in aangenamen overvloed meest in stil voorname of althans hoogst nette straten loonden voor htm verwende vrouwen en kiijderen gouvernantes huisleeraars en vanxelt het beste keukenen diemtpersoneel houden en eiken zomer weer g nsche tamiUekaravanen minstens naar elegante seebadplaatsen zoo iet naar het nog modemer hooggebergte zenden En dan eerst de oflfehuwden De procurist de hoogstaangestelde van e kantooraldeeunjf had met zijn Untièmes er bij Boo ongeveer het inkomen van een minister £ n hij wu cea viveor 1 zon Mn pertoon van gewicht minister van koloniën in het Lagerhuis afgelegd toch teruggekeerd tot de voorstelleu door lord Kitchener aan Botha gedaan en wenscht het ze misschien in de verwachting dat laatstgenoemde ze toch niet aannemen zal en enkel om de parlementaire oppositie gelieel on al te ontwapenen aan de Boereuaanvoerders voor te leggen Dat de stemming in Engeland niet opgewekter wordt bemerkt men bv uit oen bericht uit Brussel in de Morning Post aldus luidend In de omgeving van Kruger verklaart men dat de moeilgkheden voor de Ëngelschen eerst beginnen De Boeren gaan zich terugtrekken in Zoutpansberg waar de malaria en de darmkoorts heerschen en de tsètsévlieg woedt Er zgn in die streek geen spoorwegen en de Kngelacheu zullen er op onoverwinbaro moeilgjcbeden van vervoer stuiten De Boeren zouden om den vrede vragen nu de zaken voor hon zoo goed staan De Times schrgft Boerenonkunde waarin een en ander werd medegedeeld van de onverioenlgke stemming van den Boerencommandaat te Boshof hem door zgn correspondent overgebriefdl Die kommandant sprak 0 a van de algemeen overtuiging in Europa dat de Boeren bet op den langen duur moeten winnen en zelfs in Engeland dit door velen wordt beaamd Zestien maanden zei de Boer heb ik mgn Mauser gedragen en ik zal dat doen tot bot einde want na deu oorlog zal ik met datzelfde geweer springbokken gaan schieten in het district Boshof van den Oranje Vrgstaat De Times verklaart nu wel niet dien Boerenkommandant voor krankzinnig zooals De Wet maar meent toch dat het dwaasheid is met zulke lieden over den vrede te onderhandelen In de Daily Mail vindt men een brief van een Engelscb officier over bet leger in Zuid Afrika Men leest daarin o a Zal ik u zeggen wat diegenen onder onze officieren fluisteren die gebroken naar lichaam en ziel uit den oorlog terugkomen Zg zeggen en dat is de waarheid dat ons leger in ZuidAfrika bgna aa n het eind van zjjn kracht is Zgn moed zijn snelheid zgn kracht zgn weg Het voortdurend beroep op de energie van altoos dezelfde menschen deze voortdurende nooit eindigende vervolging van een ongrijpbaren op een schim gelgkenden vgand de gedurige waakzaamheid die ons geen oogenblik rust of duur heeft gelaten hebben ten laatste de zenuwkracht van een dapper leger geheel en al uitgeput Als u dus bericht dat het Engelscho leger veel in de sportwereld zijn gewonden want hij had het zoover gebracht om op een volkomen betrouwbaar paard ran bo riegelijk goed figuur te maken ware het niet i t de chel op dit punt zijnnukken gehad en zijn personeel alle connectiesmet de renbaan verbwlen had Nu de heer Otto Meijer de procurist overigens geen Israëliet gelijk er zich ttouwens onder ket SeemannVhe personeel toevalÜg niet één bevond dp heer Meyer dan stelde zich op andere wijzeschadeloos Zijn argonwomng was heette het een bezienswaardigheid In zijn saJon slaap enrookkamer kon men het ameublement terugvinden waarvoor de firma Holstcrman Cq op de laatste Parijsche tentoonstelling de groote gouden medaille gekregen had overigens meende Meijer hiermee geen slechten koop te hebben gedaan daar hét spuV na de strapatzen der tentoonstelling wat billijker was te krijgen geweest We willen hier bij voorbaat opmerken dat hij in hft gelijk werd gesteld Het volgend jaar verkocht hij het periischc rooMUongamituur alleen aan een Amerikaansch handeisvriend en rariteiten liefhebber uit pure vriendschappelijkheid natuurlijk voor den prijs dien hem de geheele inrichting der drie vertrekken gekost had Voorloopig waa hij echter nog bezitter sliep in een Fransch baioitbcd Waarvoor de meest prachttievende hertog uit den tijd van het regentsichap ziclY niet had behoeven te schalmen en rookte z n sigar en op din Perzischen divan en met hem rookte en deelde dikwijls zijn eensaamheid als vrijgezel een kameraad die in elk eval het duurtte l ute artikel van Meijer s inhcfatvf wu meer vjjauden doodt dan het zelf aan manschappen verliest antwoord ik u dat in de dageiyksche schermutselingen bgna nooit oen Boer wordt doodgeschoten De censuur is er immer voor om de berichten te filtreoren en alleen de goede of onbelangrgke door te laten Deze organisatie ia de eenige goede laten wg big zgn dat die er ten minste is Ook toekonend Men vindt in de Engelsche kranten een bericht uit Kaapstad waarin gezegd wordt dat Pretoria thans onneembaar is gemaakt door de versterkingen door de Ëngelschen aangelegd Dat is een heele gemitstelling voor de heeren aan de Theems China schgnt weder onder den invloed te komen van een hervormingsgezinde strooming De onderkoningen en gouverneurs der provinciiu die laat hebben ontvangen rapport uit te brengen over het hervormingsplan van den keizer van 1898 hebben de navolgende hervormingen voorgesteld lo Prinsen en edelen moeten buiten China gaan etndeeren 2o Studenten behoórende tot da voorname families moeten in het buitenland gestudeerd hebben alvorens tot ambtenaar te kunnen worden benoemd 3o Alle eiaihens moeten noodwendig gehee worden herzien i Er moeten meer scholen n uniVersiteitM worden opgericht 5o Het le er moet op buitenlandsche wjjze worden geoefend 60 De vastgostelden termgn van drie jaren voor de bevordering van verdiensteiyke ambtenaret moet worden afgeschaft 7o De oprichting van een politiemacht wordt aanbevolen naar bet model van de politiemacht te Sjanghai 80 De keizeriyke post moet worden ingesteld over het geheele land 9o De zilveren dollar moet tot algemeen wettig betaalmiddel worden verklaard Deze hervormingen zouden onmiddeliyk worden uitgevoerd De invoering van mgnwetten en andere wetten zou worden ter hand genomen loodra de rust in het land is teruggekeerd Naar aanleiding van deze herrormingiplauien ia het wellicht niet oogewenscbt de woorden van Otto Brandes over htrvormmgen in China aan te halen Deze legt ongeveer Al die hervormingsplannen en ontwerpen beteekouon niets zoolang de toestand in China onveranderd biyft Eu die toestandeu verandert men niet met een besluit of een program Om van die toestanden een staaltje te geven De Keizer van China had eens het Dat hij zijn hulde bracht aan oen UlentvoUe heroïne van een der nieuwe theaters dit mocht celfa de chef weten Ja ja de chef Over het geheet waren ze met hem terreden deze zijne heeren onderhoorigen Hjj was het toch altijd msar die dit fabuleus ele geld in hun zakken bracht Ën daarom konden ze hem veet vergeven de hqoge eischen die hij aaik de werkkracht van zijn personeel stelde ze zagen zelve in dat de zaak dit zoo meê bracht en dan verder nog een zekere stijtheid op moreel gebied Onder malkaar lachten ze om hem Altijd maar werken nadenken berekenen proeven nemen in het laboratorium modellen maken in zijn mcchanischfc privéwcrkplaats Dat zijn ideéen berekeningen proeven zich meest spoedig in millioenen omzetten daar waren senu eenmaal aan gewend dat rekenden ze hem niet eens meer als vè dienNte aan et was nu eenmaal zijn bizonder g luk eoo had een der geweldigste jonge kantoprheeren wiens eerste Uio niet eentg stelregel bet mil admirari was tich eens vertrotjwelijk an tatel uitgelaten zijn verbazend geluk dat hij in het tijdperk der electriciteit gevallen was I De elect rtciteit die had hem gemaakt toeval alteen gelukkig toeval verder niets NUj ze vonden het oed dat jt chef van het gunstige toevar gebruik maakte dat wUseggen dat hij werkte met het hoofd en met de handen onatgebrokpn werkte om dfzen geheimzinnig i bondgenoot of nu we reeds zijn slaaf de elëctrische vonk tot telkens nieuwe kort geled nog voor onmogelijk gehotiden dièiüten te lokken en voomemeo te kennen gegeven om Engelscb te leeren Er werd een Engolscbo leeraar aangesteld het was een Chineescbe legatiesecretaris die langen tyd in Amerika had vertoefd De Keizer zat nu op een troon in deleskamer eenige treden lager zat een kelIe lyke prins op den grond zat een mandaryn en op den buik daarvoor l g de leoraar Elk woord dat deze uitsprak moest worden overgebracht door den mandargn aan den prins en deze fluisterde bM den Keizer iu het oor waarna de Keizer het herhaalde Wanneer nu eens een Keizer komt die radicaal is wordt wellicht de mandargn weggelaten en zoo hy zeer radicaal is ook deprins Maar de leeraar moet op zyn buikbiyven liggen en die leeraar is het zinnebeeld van het Chineescho volk dat niet alleen voor den Keizer op den buik ligt maarzelfs voor s keizers naam op een reep papier geschreven Een volk dat zoo gewend is om op den buik té liggen is nog niet ryp voorberrormingen met of zonder keizeriyke edicten I Verspreide Berichten Ekahkhue AtH bsop en alle berekeningen aangUB de den wankelenden gezondbeidstooitud van den premier Waldock Küussenn sohynen voor de oppositiemanneu in Kamer en Senaat In rook te moeten opgaan wat wel erg naar is voor die heeren doch waarin ze zich toch maar zullen moeten schikken t Was anders met don premier wel ernstig gesteld de ziekte waardoor by in het laatst van Maart gedwongen is geweest een paar weken rust te nemen was influenza van nogal kwaadaardig karakter en door zyn yver ten aanzien van de wet op de vereenigingon die ernstig vertraagd werd heeft de voorzlttor van don ministorraad tevens minister van binnonlandsche zaken zich toen laten verlokken weer aan t werk te ghan terwyi hy nog lang niet hersteld was V66r een week constateerden do doktors verzweringen in zgn hall en ook zyn mond en zyn tong werden aangetast loodat bü byna niet kon slikken Sinds is er effectieve beterschap gekomen doch de premier moet wegens overwerking langen 1 tyd mat nemen en daarom gaat hy zoo lahg mogeiyk naar Antibes terwyi de minister van onderwys Leygues onderwyi de portefeuille van binnenlandsche zaken Waarneemt ad interim ic dwingen Zij werkten trouwens evenzeer maar en dit was het onderscheid ili wisten ook te genieten Maar de chef zijn jongste kantoorbediende die nog geen zes weken in de hoofdstad vertoefde was hem daarin waarschijnlijk ver de baas af H is toch met recht een ezel zetdevlheer Otto Iteijer op haU medelijdenden toon van hem tot de bevallige persoon die in voordeellgc pose den breedsten en gemakketijkilen zijner perxische divans sierde terwijl hij in een schommelstocl deze was trOuwens niet erzisch m haar nabij heid ut hij heelt u onlangs eindelijk eens gezien in ddl iWachtelschlag rin de première i viel zij onverschillig in tVfaar denkt ge aan die en een première I Neen nadat de heele stad eenweek lang vol van u was Zij rookte voort gemakkelijk Jitgeatrekt het hoofd iCen weinig achterover latende rusten geen belangstelling verradend Daarbij had ze verzuimd de asch van haar cigarette aftestootcn het grauwe eindje liet loi en verstoof op haur borst Terwnl hij voorover boog en voorzichtig alblics van ae zijden plooien dte haar fraaien witten hals vrij lieten en orozoomdep had hij het pikante profiel in ïijn onmiddellijke nabijheid In zijn onmiddellijke nabijheid echter ook haar aangexichtivel dat zacht en schoon was Schoon e cHter door dat fluweelige dons dat de rijpe vrucht kenmerkt en niet door het koele fi issche pikante schoon aan den bloesem eigen