Goudsche Courant, zaterdag 13 april 1901

geaeenschappaUke grondllag als aangewezen 1 is Men weke niet naar wat verdeelt doch naar vereent voorstanders van algemeec kiesrecht voor mannen en voor vrouwen als grondwettig voorschrilt kunnen samengaan met hen die den gewonen wetgever de mo geiykheid willen openen desgeraden èa het een én het ander in te voeren mot hen ook die tevens invoering van een stelsel van evenredige vertegenwoordiging mogetgk wei schen te maken Wanneer zal eindelijk der vrouw recht wedervaren en de vertegenwoordiging van het Nederlandscbe volk in waarheid datgeheele volk en niet alloen de mannen vertegenwoordigen i Do ondergetee endeu doen een beroep op allen die in deze richting invloed kunnen yclenen om bij voorkeur die candidaten te steanen op wier medewerking tot grondwetsherziening in dien zin zal kunnen worden gerekend Het Bestuur van de Vereeniging tot verbetering van den Maatschappelgken en den Rechtstoestand der Vrouw in Nederland Jonkvr J de Bosch Kemper Voorzitster Amsterdam Mevr H H Scholten Commelin 2e Sec Penningm Amsterdam Mevr M A van der Laan de Joode Haarlem Mevr H F Boddaert Schuurbeque Boeyo s Gravenhage Mr E Fokker te s öravehage lid vap de Tweede Kamer der StatenGeneraal Mr V D P A Molengr all Hoogleeraar te Utrecht Mr J C Overvoerde la Secret Archivaris te Leiden Mr D Simons Hoogloeraar te Utrecht V Gemengde Berichten Naar rnnn verneemt heelt Willem Marinns de Jongh die in 1881 dbor den Hoogen Raad der Nederlanden tot 25 jaren tuchthnisBtral word veroordeeld wegens den moord gepleegd op het jongentje Bogaardt en aan wien onlangs nog 3 maanden alslag is verleend een verzoek tot revisie bg dien Baad ingediend Men meldt uit Goor Vgver de persoon die Zondagavond is betrapt hg eene poging tot inbraak bigkt een goede bekende der justitie te zgn uy is 73 jaar oud waarvan hg 26 jaar in de gevangenis heelt doorgebracht telkens wegens inbraak In eene gezamenlgke vergadering der verschillende veldarbeiders vercenigingen in de gemeente t Bildt behoorende tot verschillende staatknndige richtingen Patrimonium Neutrale Vakveroenigingen enz ia besloten tot allo landbouwers een schrgven te richten om te verzoeken hot loon voor mannen en vrouwen met één cent per uur te verhoogen Door de politie te Maastricht is aangehouden en ter beschikking van den olflcier van justitie aldaar gesteld zekere Maartens verdacht van poging tot doodslag op zgn kameraad Leclerque Beiden waren samen nit geweest toon later de verdachte een revolver nit zgn huis haalde en daarmede drie schoten 4 bout portant op zgn vriend loste De schoten trollen den gewonde rakelings in den bals zoodat deze slechts eenige schrammen bekwam Sl l 104 Wloterdleist 1900 Aangevangeii 1 October Tyd vai Greeawlcl IHreote SpeorwegverMiiilngeD met ttVUDA 67 10 81 s t 7 l 7 44 1 14 17 M t l4 lO tl 10 11 10 40 11 M 1 f f 01 f I f 1 4 10 1 t 1 1 11 f f f f M 1 l lt f 18 I f 41 J 10 S7 f 11 10 U t4 l ll l S il 4 0S S i7 iM 7 4T MT r lO SO 10 4t 11 01 11 47 1 f 10 I 7 49 1 41 11 11 I 0a i iO 7 i7 11 41 aUw Ux ui irtn kijWW Oj lm Miuill t ii UaniH Oji tototuke wUar ili tU im 4 H wWj t Mn moktprijt g HalUnJMto Sinw L Zitr iippUaCTl Wwgi 1 tUro ninl rt gomUDlM OOUB aotlDl 0TTllD4MTlii nna ll Sl 11 11 li iS l t7 i U 0 S 4 4 S9 4 t4 t M l ll 7 1 1 0 i ai 1 4 f f I 4 1 l 4 4 47 i 41 I S 14 41 1 41 4 0 4 3 4 i 0 04 4 f f f 4 44 V f r l iS f 4 11 01 1 0 0 iS 4 0 4 00 4 14 07 U 4 94 J fcln nffh lkCTtli w 4 OMifn i to Witm Uti i 4 iM 1 0 l hnlWW r lu Inp ku tht r M m4m fl BrilulnhjjrM 110 00 io i io ii i i vï r r r J rr V r r i Vïl 4 li i ll t iM iM i ï ï M 1 4 7 10 18 lO U 11 11 o i is fis n Ti i j S O V U A it HSTIIDaft na h id S 11 11 10 0 I0 l 0t 1 10 iJt 4e7 4 4S I l SI 4 l 10 1 10 7 ll Oi Aliut W 01 IS 10 10 11 4 19 4 1 7 l t7 Ml 41 4 l7 M 08 9 44 8ilO Si U Oi ll t AaubC 11 18 ST lO U ll l 1 09 1 10 19 1 40 4 T 1 i 4l 9 tl 10 40 ll l jl l4 j£ 5i z zzzrz z r r = I z üo i4 1 4 1 B i d rMit u r m l p kM iW k J oi W nim ltaa l MM H O 7 10 7 8 7 1 7 M 7 00 7 4 0 i il 10 17 11 0 10 5S 1 4 11 01 li il 11 4 fe J4 i 4 J HO ii t 7J4 1 M 1 1M4J 1M1 A J T Tr üZ i J J ♦ 1 i JÏ 1 i J 0 44 M 1 10 4 M iiï i M o F 1 n T l a iUVm 4 4 4 é M U4 7 4 T 1 lu k t C 7 1 9 10 9 t 19 ni 1 7 1 l 10 9 94 4 41 9 11 9 1 7 0 lOt ll Aast W 1 94 9 47 7 90 9 5 9 41 90 4 11 90 l 4 1 0l 40 41 OU a as 7 lo oo load 7 0 7 91 9 19 1 10 18 l H H l 9 9 4 U 4 94 47 7 19 7 94 9 0 ll ll DelcaMi d misiiter rui bnitenUndache zaken heelt te Beanlien een langdorig bezoek gebracht aan den Britschen premier Saliibnr DulT ClILi Een negental brate zielen nit Fordon die een I oolsch liedje hadden gezongen in h t openbaar zonder d t der politie vooral was kennis gegeven van dit voornemen zgn door da achepenrechtbank te Bromberg veroordeeld tot geldboeten Woensdagnamiddag om hall een i de koningin van Engeland nit Kopenhagen te Cronberg aangekomen met de printtes van Hessen en tot lieden Vrijdag denkt de koningin bjj haar schoonzuster keizerin Friedrich te vertoeven Toen de voorname Britsche depotatie die den keizer de troonswisseling in Kngcland ia komen aanzeggen hoewel Wilhelm II ar zeil getuige van is geweost Dinsdag aan hot hotel Bristol te Bprljln aankwam werden er v andigo kreten tegen Engeland aangeheven zoodat do politie de monschcnmassa moest terngdrtlven van bet hotel opdat men ie er niet moer hooren kon BINNENLAND 1 Met veel belangstelling zal door de lielbebbon van het voetbalspel worden vernomen dat zich te Rotterdam een commiss e van v jl leden heelt gevormd tot het aanmoedigen van internationale voetbalwedstrijden in navolging van de bekende bekerwedatryden te Brnssel Daartoe is eon om van 5 h 600 gulden beschikbaar gesteld tot aankoop van een wisselprljs in den vorm van een zilveren voetbal op de natnnrlijke grootte on rustend op eeu zilveren bokaal Als voorwaarde is door de gevers gesteld dat deze internationale wedstrijden telken jare gehouden moeten worden in de tweede hellt van September op bet Schuttersveld to Rotterdam Reeds dit jaar zal de eerste wedstrijd gehouden worden tusschen een Nodorlandsch en een bnitenlandsch elltal Het winnend elltal moet den prjjs het volgend jaar verdedigen Uit do nieuwe tarislregeling voor telegrammen tuaichen België en Nederland blijkt dat de vast taxo voor gewone directe telegrammen tuaschen België en ons land bedraagt een halve Irank met 6 centimes per woord tot aan het M Hte woord v in hot enen vSltigikto woord al kost ieder woord 2t centime Het Hooldbestonr van den Volksbond Vereeniging togen drankmisbruik hoeit nadat de eerste commissie hare taak had nodergeiegd een nieuwe commisHio benoemd tot het instellen van een onderzook naar de hoedanigheid en de hoeveelheid vun de in Nederland gebruikte binnen en bui tünlandsche biersoorten I IS 0 t 40 I 10 I 1 17 0 0 d Ml JloordiMlit door J l üinwnkirt 1 b i aaiM J t 44 astterdunD r Rottoidam B 7 M Il 4 09 t o Kottwdus Baiirt 41 T tiRoltndsn D P KottCTdam M 4 4 1 0 07 7 1 7 4 Oapdlt 4 S 41 Hieavnkwk 01 1 Moordrwlit i U 4 i oads 1 1 O i AUm 1 I U iMlrtl 7 41 0 14 0 l 7 1 7 l 7 M 7 7 i Qoada Imah Il04ie 8o tw M Z Toorbait Hag lHs Tsorbuig i 07 Ooada Oidsw WiMfd Utrtehl UtrMkt WoaniM Oadw Oo4d Tet leden der commissie ziJn benoemd de 1i h dr Ch H Ali Cohen inapoctour v h en Staatstoez voor Friesland en Oronl en te Groningen dr J D Kilippo geme nt 8chalknndige te Leidon dr A Lam lebeiknndige b d keuringsdienst van voe dingsD te Rotterdam Ar H Ringeling 1 directeur v d Gezondheidldiniat te Amster 1 dam en L I Walbnrgb fietaidt arts id 1 v h Hooldbestonr vid TtUUbond u Am 1 sterdam Deze heeren M I W knnne benoe 1 ming aanvaard I Bü de dit jaar te hondon verkiezingen voor do Tweede Kamer zal indien de voor teekenen niet bedriegen de vraag naar Grond wetsherziening in verband met de regeling I van het Kiesrecht op den voorgrond treden I zeker althans een voorname rol spelen 1 Steeds talrijker en luider gaan stemmen op I welke op grondwetswijziging aandringen l opdat de gewone wetgever by een nieuwe I regeling niet door knellende banden zjj ge bonden on desgeraden oordeelende ook 1 bet zoogenaamd algemeen kiesrecht knnne I invoeren Niet alleen aan d invoering daar 1 van staat de Grondwet in den weg maar 1 ook aan het toekennen van kiesrecht van de I vrouw de gehuwde zoowel ais de onge 1 bnwde I Noch voor de Tweede Kamer noch voor I de Provinciale Staten noch voor den Ge meenteraad kan do gewone wetgever thans aan eonige vrouw het kiesrecht verleen n 1 De ondergeteekenden zjjn van oordeel dat ook deze band voor den gewonen wetgever behoort te worden verwijderd dat groodwetsherzioning ondernomen met het d ei voor de regeling van hot kiesrecht van den man aan den gewonen wetgever vrijheid vau beweging te geven voor dien wetgever ook vrijheid behoort te brengen ten aanzien van de kiesbevoogdbeid der vrouw DezeUde redenen gelden voor het een als voor het aider Vronwon van Nederland bedenkt dat toekenning van het staatkundig recht biJ uitnemendheid ook voor U een middel kan zijn om invloed te oeionen op de wetgeving en daardoor op lands bestier De zoo gebrekkige en onrechtvaardige regeling van ons huweljjksgoederenrecht de miskenning dar rechten van de moeder en de vrouw zouden dio nog lang voortduren I nadat opk de vrouw tot do stembus was I toegelaten f Kunt gij I denken een Volksvertegenwoordiging tot welks lamonstelling de vrouw medewerkt die niet poedig tot een aldoende bestrijding dor drankzucht kwamP 01 die zoo hoog noodige verbetering van het onderwijs voor meisjes de openstelling van openbare betrekkingen voor de vrouw niet met kracht ter hand nam ï En hoe ruim is voorts I het gebied in onze maatschappij eu in onze I wetgeving waar de vrouw noch aOhtergoI steld is on als minderwaardige beschouwd I wordt 11 01 ll O u i ii i lo ie ii U lt f 10 01 11 I4 10 1 4 40 4 f u jl 11 41 H IO lO U 10 10 1 4 10 4 U 47 u Mif ot it ai a o I D 4 0 i i r 10 14 I0 i U OO ll 7 l 4 U U U 4 40 xZi Xx m 1 l M I De ondergeteekenden erkennen dat tus I scben beide geilachten menig verschil beI staat op het terrein van hot gevoelsleven I avonzeer als op pbysiek gebied en dat aanI leg en karakter uitoenloopon ijj wenschen I dan ook goon geiykstelliug in alles van man I en vrouw doch zg zgn stellig overtuigd dat I geen uitsluiting ol achternitzetting van de I vrouw zedciyk geoorlootd is dan die voor I wolko dengdoiyke gronden kunnen aangeI voenl worden ontleend aan het verschil in I lichaamsbouw en geaardheid I Andoren willen vorder gaan doch dit zg I geen beletsel tot samenwerking waar een De idrike der schildertgenllen te Enschede duurt voort slechts één knecht in de stad werkt voor het onde loon door 3 van elders komenden werden door de stakers geweerd Een ingezetene van Rozendaal J van der H ia Dinsdag te Antwerpen op droevige wyze om het leven gekomen Juist op het oogenblik dat hij voorbg een pakhuis ging brak het touw van epa hgschtoestel waarin vier balen rgst Iwgen die hg daardoor op het lyi kreeg D man werd als het ware verpletterd en stierl bg zgne overbrenging naar bet gasthuis Hg Iaat eene vronw en tien kinderen na In de Prinses Sophiastraat te Tilburg had Zaterdag te middernacht een bloedig tooneel plaats Zekere R en twee gebroeders J gingen met zekere d R naar zgn woning Toen dezen met hun vieren zaten te redeneeren kregen ze kwestie naar wg vernemen over verkoopen van een hond van woorden kwam het tot daden en de vier mannen hingen aan elkander De moeder van Do R viel tusschen de woedende kerels om een vechtpartg te voorkomen maar zg moest het slachtoUer worden van dit nachteiyk tooneel De arme vrouw bekwam met een mes een steek in de keel Het moordend werktuig ging langs het strottenhootd tot in dan mond als een wonder werd de vrouw niet levensgevaarlgk gewond Ook een der gebr J kreeg een messteek in den rug De politie heelt de zaak in handen dia den messentrekker wel zal weten uitte vinden Do drankduivel moet hierin weder de hooldrol hebben gespeeld Een wagen met requisieten van de Me derlandsche opera is Woensdagavond in de Oude Havan te Rotterdam gereden De voerlieden wisten zich nog bgtyds te bergen doch het paard verdronk Gister was men bezig naar de verschillende voorwerpen te visschen De Opera had te Rotterdam Ds Hugenoten gegeven In het keizeriyke paleis te Gatchina wordt een yzeren kist bewaard welke indertgd door tsaar Paul I eigenhandig heet te zQu gesloten en verzegeld om blgkens een opschrilt honderd jaren na zgn dood te worden geopend Die tyd is nu weldra gekomen op 6 Mei zal de inhoud der geheimzinnige kist worden onderzocht Zooals men weet wenschen de oprichtsr der Maatschappg Suriname ter ontwikkeling van do kolome in de eerste plaats een spoorweg aan te leggen naar het binnenland die de gelegenheid zal openen voor ontginning van de vruchtbare landstreek en haar minerale rgkdommen De tramweg is nu over 200 KM opgenomen in kaart gebracht en begroot X i io a 48 lOJl i f f r 4 4 I 10 7 0 7 0 I IO 8 4 47 10 0 lO U 11 0 17 f 7 0 1 7 0t 7 19 t d L 01 17 i K 14 5 t a 4S 5 44 10 1 t 10 01 10 17 10 1 10 S4 10 4 11 11 11 17 De geologische opneming is thans ereoeens voltooid Met dien mgnhonwknndigen arbeid werd een daarvoor aangewezen mijningenieur bggestaan door andere technici belast Gednrende drie jaron is deze brigade werkzaam geweest Het resultaat van dezen kostbaren ondenoeldngstocht was een zeldzame verzameling van ruim 300 gesteenten die alle gedetermineerd en mikroskopisch onderzocht zjjn en verder een wetenschappelgke beschrgviug in de Duitsche taal verschenen bjj Cratz und Gerlach te Freiburg in Saksen getiteld Das Prospectieren aul Goldseilen nud die Abbanmetboden goldhaltiger Seilen door den ingenieur G C du Bois Gisteravond om hall 9 i to bet station NantesEtat een trein op een anderen goloopen Acht personen werden gewond van wie twee ernstig De materieele schade ia gerisg Te Madrid is op Paasch Maandag bg een atierengevecht een toredo door een stier vertrapt t Dier bracht hem met de horens een stoot in de borst toe en wierp hem een eind ver weg Met een diepe wond een paar gebroken ribben en een gescheurde long werd bet slachtoüer van het gruwelgke vo lk vermaak weggedragen Dinsdag morgen zou van de Markt te Tiel een pracht eieraplaar van een koe naar de slachtplaats gebracht worden geleid door een jeugdigen knecht Het schoone dier trok de aandacht en werd voor het huis van de slagersfirma Campagne en Harte op de gebruikeiyke mani r gemonsterd Men denkt dat toen de koe eensklaps haar evenbeeld zag in de spiegelrniten der voorkamer naast den winkel want eensklaps rukte zy los en sprong ongeveer een meter hoog door een ruit die een dikte van ruim 1 centimeter had De geleider die nog pogingen deed om haar te honden werd onzacht tegen den grond geworpen In de kamer werd een groote verwoesting aangericht door het omwerpen o a van een kastje waarop vele pronkstukken van waarde stonden Het beest liep de gang door en den winkel in waarvan de deur openstond Met een vaart ging t vervolgens weer de markt op de Waterstraat en Hoogeindsche straat nit en buiten de stad in de richting van Buren Op den hoek der Stationsstraat werd oen jongen nog even op de horens genomen en togon eeu boom geworpen waarby de knaap aan het hoold en in de zgde werd verwond Op den Drumptschen weg zon een naar de markt komende vrouw die een kind bg zich bad waarschgnlgk het er slecht hebben algebracht indien zy niet de tegenwoordigheid van geest had gehad om h$t dier dat kwam aanstormen een pot met boter tegen den kop te werpen waardoor t uitweek In Drnrapt wist men de koo gelukkig te grijpen en onschadelgk te maken Op een verknoping te de Wilp Groningen werd dezer dagen een oud kastje verkocht Bij het weghalen zei de verkooper toen de kooper den drager tot voorzichtigheid aanspoorde dat hy alles wat er in zat mocht bonden het zou hem niet meevallen Bg het schoonmaken vond de nieuwe eigenaar evenwel een zakje met 31 guldens een paar zilveren breidopjes een zilveren snuildoos een kerkboek met zilveren haak en in het kerkboek twee diuntbiljetten van 10 gulden Hy heelt echter geen gebruik willen maken van zyn recht om alles te behouden wat hg gevonden bad Onder leiding van den beer J E N baron Schimmelpenninck van der Oye van Hoevelaken werd Dinsdag in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht de jaarvergadering gehouden van do Unie Een school met den bijbel Bg eene uitvoerige bespreking van de practgk der Leerplichtwet bleek dat deze naar de meening der sprekers aanleiding geelt tot vele moeilgkheden bovendien zeer onpractisch is en ook niet aansluit aan het leven Enkele sprekers dit toegevende meenden dat de administratieve omslag nogal meeviel M n bleel echter zich absoluut kanten tegen het beginsel der wet STADSNIEUWS GOUDA 12 April WOl Bjj de op heden gehouden aanbesteding wegens bet éénjarig onderhond der militaire gebouwen en werken alhier onder beheer der Genie te s Gravenhage werd ingeschreven als volgt H J Nederborst I 3853 C H de Wüde 13897 W Bokhoven 1 3910 J 3 Dugm 13943 C P W Dessing 13990 en C W den Hoed 11030 Allen alhier Voor het éénjarig onderhond te Schoonhoven werd ingeschreven Blanken 1 2885 Keip I 2227 en Boitar 1 2218 deze laatsteu te Schoonhoven Wjj geven aan onze lezers die plan hebben aanstaande Donderdag de uitvoering van De Klokken tu CoineviUa bij te wone in overweging beden avond te hall 8 hun kaarten te gaan aanschaUen in de Sociëteit Ons Genoegen Immers bg vorige uitvoeringen was de animo zoo groot dat velen door gebrek aan plaats moesten teleurgesteld worden Heden morgen was er leest op de R K Zusterschool ter gelegenheid van het leest van den Eerw deken Malingré Ten 10 uur werd Zgn Eerw ontvangen door een 100 tal bruidjes die van al den ingang tot aan het ontvanglokaal en haie stonden geschaard Nadat zyii Eerw gezeten vjas werden hem verschillende liederen toegezongen en werd hem een prachtvolle vaa3 op zuil aangeboden Des middags werden de kindoren onthaald Gisteren middag voer de Boskoopsche boot tegen de opengedraaide Jan Kattenbrng waaraan een gat werd toegebracht De brugwachter Flux kreeg de zwengel tegen de lendenon waardoor hy werd gekneusd zyn toestand is gelukkig niet ernstig Heden morgen viel de ö jarigo D van Os Achter de Vischmarkt van een sleeperswagen waarop hg wilde klimmen met het ongelukkig gevolg dat het achterwiel over zgn hootd ging Van het oor tot hot voorhoold ontstond een kwetsuur die verbonden werd door dr M Spruyt Do Eerw Heer L M Rood hoopt Zondag a B zgn 25 jarig jubileum te vieren als voorzanger en Leoraar der Israelictisohe Uemeonte alhier Hot zal dan tevens 50 jaar zgn sedert Z Eerw dit heilig ambt bekleedt Voorzeker zal bet den geachten en beminden jubilaris aan bewgzen van belangstelling niet ontbreken Eenige leden der Gemeente hcbfien zich tot eene commissie gevormd teneinde Z Eerw op dien dag een huldeblgk aan te bieden De vorige week vierde de WelEerwaarde Heer A Keteliapper Israelietiscb Godsdienstleeraar en Docent in do Hcbrcenwsiche Taal aan het Gymnasium alhier zgn OOsten verjaardag Te dier gelegenheid heelt het den Wol rorw Zeergeloerden Hoer Dr B Rittor Opperrabbyn te Kptterdam behaagij den jubilaris alb erkenning zgner groote verdiensten zoowel om zgne innige vroomheid als om zgne uitgebreid kennis te voreeren mot den Morénoe titol honoris causa Er zgn thans ongeveer 70 jaren verloopen sedert te dezer stede een Rabbgn woonde do Wel Eerwaarde Heer M MonascL die het ree ht bad den Morénoe titel te voeren en hot zal dus geen verwondering baren dat de vele vrienden en vereerders van den WelKerwaarden Voorzanger der larueliotische Gemeente alhier zicb ip hoogemato verheugen in de buldo aan den Weleerwaarde Heer K gebracht Met onvermooiden yver en met jeugdig vuur bezield voor zgne lievelin sstodie de Hebreeuwsche Taal gaat ZHEerw nog steeds voort met de verbreiding zgner kennis zoowil bg zgne jeugdige geloolsgenooten als by tal van Predikanten en toekomstige geleerden voor wie hy Leeraar en vraagbaak was en is zy het den waardigen geesteiyke gegeven nog jaron de vruchten van zynen onverpoosden arbeid in vreugde te genieten In de Memorie van Antwoord op hetVerslag over het wetsontwerp tot Verklaring van het algemeen nut der onteigeningten behoeve van den spoorweg van Gouda naar Schoonhoven komt o a het volgende voor In het Voorloopig Verslag wordt betoogd dat de Staten Generaal die hebben te verklaren dat het algemeen nut de onteigening vordert voortaan zelve hebben te beoordee ij len ol de bezwaren die bg publiek rechte lyke lichamen op grond van hunne keuren ol verordeningen tegen de uitvoering van het werk bestaan zoo zwaar wegen dat zy het nut hatirelk die uitvoering aan den anderen kant zou opleveren wellicht nentraüseeren Dit stelsel betoogt de min van wattrstaat is niet in overeenstemming met de Onteigeningswet Volgens dit stelsel toch zou niet de Uitvoerende Macht maar de wetgever beslissen over de tegen bet plan gerezen bezwaren en zou die beslissing worden genomen lOjiAitt vooralgaand onderzoek en advies van de bg de Onteigeningswet daarvoor aangewezen administratieve autoriteit Er bestaat overigens by Sen minister echter geen bezwaar om de hoogte van de brug over de Wetering ten noorden van den Gouderakschen Tiendweg zoodanig te bepalen dit zy in overeensjtemming zg met genoemde keur Alvorens gevolg wordt gegeven aan art 10 en volgende der wet van 1851 z worden onderzocht ol wgziging vjin do richting bg het slot s Heeraartsberg zonder bezwaar mogelijk ia ONTVANGEN DE XOUVEAUTÉ S IN Parasols en Paraphies i VAN OS 4z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA irlepbottm tr Beurs van inslerdani ülolkra 78 l l n APRIL SsDSaijuiD Urt Ned W SC duo li o auc 8 dito dito dito 9 HoNOn Obl Gou 11 l l 4lT Ll IB Iii iibr lmgl8ei Sl tOoiTisa OM m pipiu 1808 dito io iilverlKI i Postcoju Obl met coupon 8 dito tiakot 8 1011 1 8V 100 l SU 140V oiV 4 104V 81 1Ö3 101 10 10 IIV 100 117 101 84 Ro ura 01 l Biiiiienl 18 4 4 dtto Oeoous 1 80 4 dito bij Kollii 198 4 dito bg Hop 188 t0 4 dito in goud leon 1883 8 dito dito dito 1884 i 8m ij FerpoWioliuld 1881 4 Toutu Oept CuiiT loen l8 0 4 Isc leauia mtib U Geo lednin eri G ZDlDAiB Bp T oblg 180 Ilsiloo Ob I 11 Sob 1890 t VlHrioii 1 Ohl 4 oiilwp 1881 AviTUDiia übligmiaii ItU S BoTtlIDAli Slml lwu 18114 9 NtD N Afr Umdelir uud Areadib T b M g CorliflMlao DoliHaatBchippu dito Am Hypotheekb paudbE 4Vi Oult Mij iierVo tonl aiiiid j Or Hypolheekb pandbr 4 i Kedflrlan l b bank uod Ned Hsuilelmutiob oito N W k Pao H p b pandbr s Bott Hypolhoiikb pandbr 4i Ulr Hy x lhookb dito 4 OosTSK O t llong bank aud EviL Hypotbeokbauk pniidb I Ahbrika Bqiit hï poth paniib 4 M iw L ö tr 1 1 n een Vlu Holl lJ SpOür w Mlj aand Mg lol Bipl 81 Spw aand Ned litd Spoorweg m and Nod Zuid Afr apm aand 6 dito ililo dito 18 ililo VI lUluSpoor 18 7 8 A Kobl Zuid ltól ap mij A H obl S j PoLKN Wartobau Weonen aand BciL Or Run Spir Mg l obl 4 Balliaolie lito aaid a lowa dito aami B Iwang llombr dito iiand Kunk Cb Azow 8p kap oh i dito dito obhK 4 AilBalKA tem P o Sp Mg obl i Chio k North W pr U v aan l dito dito Win St Poter obl 7 Denrer ft Hio Gr Spin eert r aj lllinoii Ontral obl m goud 4 Louur Il Na biilH Oer v aand Molico N gpw Mij lo hyp a Uiu Kanua T 4pCt Jiref aand N Iork Oulaiio k Weat aand Ponn dto Obio oblig 8 Oregon Oalif Ie byp in goud a 8t Paul Hinn fc Mantt obl Un Pao Hoofl jD ob ig dito dito Line Col Ie byp O t OlMADa Can South Chert r aand Vbk o Ball Il Na Ic h d o O Amaterd Omnibua Mij aand i Bottord TramweK Maali aAd NlD 8ud Arasliirdam aand i Stad Bolterdam land S BSLSII Stad Anlworpen 1887 Stad Bruaael 1888 Uoiis Theiia Kegullr Ooielich 4 Ooalimi StaaUloenig 1880 6 K IC Coat B Cr 1880 8 Sri I 8t l Madrid S Uti NlD Ver B z Avli Spoel eert Ontvangen de ouvcauté s IN ZOMEEMAinUS JapoiiitolTeii D SAMSOM VERSCHEIDENHEID Bjj het gebouw der tentoonstelling voor brandweer en reddingswezen die nan de Knrinrstendamm te BerUn in wording is heelt de storm een houten gebouw omver geworpen 44 M lang en bestemd voor diorama s Drio werklieden van de 15 die zich in t gebouw bevonden werden zeer ernstig éen lichter gewond Door de politie is naar het krankzinnigengesticht te s Gravenhage gebracht een man die in krankzinnigen toestand in de VFagenatraal op de kniciii viel en gebeden stameMe in do meening verkeerende dat het einde der wereld nabg was In den F ranschen Bazaar aan de Hoogstraat te Eotterdam is Dinsdagavond een acUedamsehe juffrouw mot een kind van nog geen jaar op den arm gearresteerd Deza jullrouw had bg een bezoek aan don bazaar op behendige wgzo verschillende aldaar uitgestalde artikelen tusschen haar mantel weten te werken waarvan alleen de onderste knoop was vastgemaakt om het nitvallente beletten Bg haar arrestatie kwam te voorsrhgn een portelenille een rammelaar kindeisokjes klassen garen en dergeiyke Een tydbesparonde methode by bet oversteken van bet kanaal Besprekingen op het te Dover gehouden Intornationiilo Congres voor hoi vergomakkeiyken van het verkeer voor passagiers over bet Kanaal hebben mot betrekking tot Dover on Calais tot een bclangrgke verbetering geleid Wanneer het verkeer druk is zullen mail en bagage met andere scbepen dan do passagiers worden verzonden wat voor de reizigers getgk staat met een belangrgke besparing van tgd AOVEllTIJi TIEN GEVRAAGD oen goed adres voor do geregelde levering van de i oett belegene Gotidsvhe Kaas Zending kan tegen contante botaling ge schieden Adres met prysopgaal on zoo mogclgk monster die betaald wordt aan M C KLKBEKG Kandols Agent to Steenwykerwold Ovoryssol Ondergetookende beveelt zich beloeld aan voor do levering van DEJEUNERS DINERS SOrPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook ntzondorlgko schotels on lles wat tot hot koksvak behoort dcsvorlangd met bglevoring van servies zilver talelliimen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cjuisinicr Westhaven 182 Telephoonnot Gouda AboitnoiiK ut t 40 per jaar voor pereelen binnen een kring van K M 1 gelogen Aanlrff en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan hot Uyks Interrommununlbureau Op 1 Maart 11 vorkregen abonnomeneen Contracten en voorwaarden verkrygbaw aan bel Bureau ACUTBR D £ VISCH MARKTt IN HET GOÜDSCH VerlicMings Magazjja De Avondster DUBBELE BUORT zyn hedpp ontvangen de vee verbeteri voet goed werkende OVENS van al 130 en hooger Specialiteit in HARDE en ZACHTE KOUS lE S tegen concurreei ende prgs Zeer billgke voorwaarden voor ABONNEMSNT vnn UASOLOEIblCHT daar een goMc verlichting hoogst aangenaam is en men daarvan verzekerd kan zyn Opgaven wórdon gaarne verstrekt doat M M VAN LOOiN Qtsatter Tel No 117