Goudsche Courant, maandag 15 april 1901

i Maandag 15 April 1001 408te Jaargang No 8477 fiOÜDSCHE COHAMT fVieutvs en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken S a a a o Telerom R t9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a SO Centen iedere regel m r 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur es inidd TelefMi y t De üil ve dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderiijke NommPfS VTJF CENTEN l i u 9 u o a O o Verkrijgbaar byi PËETERS Jz Kh bewijs van echtheid ii oachot en kurk steeds voorzien ran den naam der Firma P HOPPE Kieaw onoTetrroSen Frof Dr Liobers welbekend InXüW SBACST BLIZia Alleen ecbt met FabriBkamark tot voortdnreniie radicale en l tekere genezing Tan alle zeifa WWW de meest hardnekkige xenumIfiflBM Miekten vooral ontstaan door 2kI afdwalingen op jeagdigen leeitjjd Tolalo genezing lan elke zwakte Bleeb loht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn siechto spgsTertoring OnTermajen Impoteni Pollutiono enz Uitvoerige prospectosaen Iniirci Wh fl 1 a dubbele Kb fl f CentmJ nepêt Matth d Vegte Zidtboiiimel UipOla M Ciéban fc Vo Botterdam I Jlappel VGra enhag llalmDanl de Jong J Oin Botterdam V 1Ï It Ca floada on bii alle drogist ü Druk van A BRINKMAN d Za Goaito A VAIN DEK BERG Slager IIENDEWEG U 73 EEKSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH CoiKtarreerende Prijzen BIEFSTUK 55 et per 5 Ons Aanbevelend A y BliBb ÏIENDEWEÖ D 73 aelroedersSTEENSMA Bloemisten GOUDA lilEDE S AAN Wintsrliarde Vollegrondsplaateii de mooUte en g edkü r tc bloeiende planten voor den tniij than planten um gednr nde den zomer mooie bloemen te hebben VEEUER 1 BAI HÏIUE SM S illi l m steeds rnim voorzien van KsmerplaiileB en nfgesDcden HlüMiien TELEI H No 114 Te Huur ol Te Hoop om terrtond te aanvaarden twee naast elkander staande pracMige Pakhuizsn gel en te Gouda aan ile Tnrblngel Tc bevragen Lange Tiendcweg D 29 Wie Beker uijn mi d Bcbt EOul ClUWO t aotrugen iMainen C ald n na v 1 pnufuemingen la den djri gekomen onder den naam de l aitvlndn Dr MlobaaUs verraardlgd I p i beau machinei in het irer ldbe 1 nnd étabblIiMimtnt van Oebij StoUmortdi t K al D IicIm jJpTOlefeiienr Btkel Cacao In vinkaDtsa baau D M Kikel QKaa ia m t nnik gekookt at aangename gezonde druk voor d leliiliach gebruik oen Z thedfpaU ViO t vaia voor een kop Ixieolati AU geneeafawbtig ank bij gml van diarrhea èloHita met water I I Verkiijgbaur bi de voamiMUto B 1 Apotow V Ko f 130 ïïsT PrO f y 0 n al Ffrt gen v rdl ir vo Hator Juiiui liattsnlüedt Amijtordani Kalvei ti t lOa FEANSCEB STOOMVEEVEEIJ ekeinlscbr WasscheriJ Ik H OPlMiUlIEIMEIÏ 18 Kr i ft f ItoHerdam Oabnveteerd d K r Z M den Koninu der BelRen UoofddepAl voor iODDA de Heef A VAN OS Az ipacialiteit oor het toomeu u err ra Ita eerenen Uaraetgarderobcn alMok alle S rriehtiug voor 1 toon n an plueWmantel teerHO bont m Gordijnen talelkWen word naai d BiTOWite n laatet methode xovorid gip Wie werkelijk prijs stolt eenIIKC Bt MH te helibon laat zich togralecren ui e ni I V W AAL8 FI BINUEL 661 X a t ie I s tl o t c 6 leen Engelsch maar Eclit BOEREÏÏBHOOD tX cent de K O wia iNri3 NT Bi i i BiT Kort overaléht ower PrUacourant A SLEGT 12 Hess 12 12 flescb t 16 50 per 15 18 1 50 1 75 5 25 SHERRIE8 Pale e Hold Dry ROODE en WITTE PORTWIJNEN MADEKA S droog en zoot VERMOtJTH la Turin BODEGA CHAMPAONE COONAC i I 1 75 t 2 2 1 2 75 8 25 I 3 75 en COToH WHIHKY NIEUWE HAVEN 27 EEMIEFOT TAN TEEL lleu Horilt ver oeht op t HEItK telett n GIT UKT MaO iUJS TAR Fl I I OORZNCHEH Per FI Per Ank 45 Nto 1 27 75 31 36 42 53 34 42 53 34 42 37 50 47 § LISTRAC CHATEAU VALKOSE O J Ht ESTEPUE Y Ht EMILION 1S94 PAÜILLAi 1H93 J GRAVES Witte Bordeaui SAUTKRNE V ZEliTINGER Moezel De üe ylfl n de prijzen begrepen en worden 43 et per stJkleruggenomeH BJ elke hoeveelheid verkrjgbaar bij 8 ai s Deze THEEËN worden afgeltrerd in verzegelde pakjes van tn twee en een half en n Ned one met vermelding van Nommer ec kPr s voorzien van nevenstaanfl iMertr rolgena de Wet gedepo neerd Zich tot de aitvoerinff van ge eerde orders aanbevelende 4 C BIJL eiae noeveeiuwiu iii y6 v De flrma T CBEBAS Gouda voorheen J BREEBAAKT Lz Tluerry s Wond rbalsra in ilo ulieeto wureltl bokoait cd tteroemtl üiiovortro en raidtl 1 tegen Me Borst Leng Lei crHaagziekten enz Inwoudii l X ow t a s ook mtwüadig in bijua tlle ïiektogöTalleri mot goed gevolg jan te wmuleu HrU per flacon 1 per past t l IS TUnry s Woadenalf S Vi i r l Rlld V kniel r in fl 1 90 o ƒ 1 Eikel Cacao f v X ken uurachtig S f Melksuiker sr a tKr o Asthma Cigaretten r t ri v1 SXÏ i SJJ rü j to ic y U W FRUIT PURGA TIIF p V opplnj A m Tamannd€BonbOTSg gIfff n c y v Sa miakPasHnës i L i rS fU Ï llmoplo nJ en I Ü J middel blJ uiü m dl id uu lu nd bezit Benalmog on eken do goneetkraohl en lioiliaine werking Maakt meMtal rtki pijnlijkeen goviuirvollo operatie geheel orerbodig Met deze nalf werd eon 14 jaar oad voor ongeneeslijk rehoudeu lieeotezwel en onlana oen bijna SM jaar kankerlijden senezen Hrongt genezing en veriaclilmg der pijnen bij wouden oiitatokinjenenz an altorlei aartt Prijs per pot f 1 50 per post f 1 80 Centraal üopflt voor Nederland Apotbftrr IIKJiltl StJiBEBS llokin Amitordam Wmt gceii det öt ii bcstelU men direct uu die chulMnBi theko de A IlilKHHÏ in l reKrwli bel HotitKi Oeiterreicli Oelieïe protpectu U oalbiwlon by het Ceotrul bepfit b ader IPain Expeller Dtrttg jaa 1 wordt dit mid dM B t TflTrlMWld BQOOflS ab MtiUmd uiwtituik Hnnwend tageo Rhnua tUk JkihtVnkaadbttd pqn I ind I LMij f DttbJ firA lprö J lSl iVW fi atda US=11 1 den T rm u Hu M b tte i op hst fabneksmtirk Aaktrï Ad l A75r eo50o defl i de m wie apothekwi Te AmBterdam ba tJloth CSöbwi van Tuyll en BandoiB ijF j rii litrrfcgJi ggttfriiain Pi S k ii abu rni ƒ o ao r i r M nH wt 1 KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST mklli okinS Amitcwm 1 Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest InOuepza Borst en Keelaaiidoenin f m SCHIEDAMMER GENEVER Merk s NIGHTGAP binnen den kortst mogelijken tyd te doen genezen neemt onmiddellp de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst lionig Extract M E L I A 1 T H E uit de Koniitkigke Stoomfabriek DE HOOTNGBLOEM van N VAN SCHAlk C Hoüeveraneiers Flacons 11 70 ets 40 et bij Tl trWaddino m Wed t HOLST Waddmg llandaéld f 0 bU het aangaan van eene vrywiUige orbinteni voor ES iaret Aa mreiiggeld TUIXTIG GULDE Kolonitile Weivin Men mcide zieh aa ü f f S fte a bt n fr üfMoV b den Commandant l l y i l u igem mder plaatselijke ol Garniioens l ommandanten WWM pwc Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD E MSGEVli C IkRICHTINGIN welke GEVAARf SCUADË Or UINOBR KUNMKN VRaOORZAKBN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gooda Gelet op de artt 6 en 7 der HINDERWET Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van H J Maree te Gouda om vergunning tot oprichting eener smederij gedreven door een gasmotor in het perceel gelegen aan de Turtmarkt Wyk H No 184 Kadastraal bekend Sectie B No 478 Dat op Vrijdag den a6 April 1901 des naniddags ten 2 ore Op het Raadhuis gelegenheid is om beiwaren tegen de gevraagde verguuning in te brengen en dat gedurende drie dagen v66r dien dï o de Secretarie der üemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den ia April 1901 fiurgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Kleinhaodel In sterkeo draok BURGEMEESTER nn WETHOUDERS van GOUDA brengen ingevolge ait g der Wet van 28 Aug 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift van de navolgende persoon waarbij VERGUNNING wordt gevraagd ora in de bij zyn naam vermelde localiteit sterken drank iu het klein te mogen verkoopen als Iaam van den Aanduiding der Verzoeker localiteit W Bruijne Bleekensingel R no 328 Gouda den 13 April 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd E L MARTENS De Secretaris BROUWER BultcDlandsch Overzicht De Belgische socialisten hebben de Paaschdagen te Luik vergaderd Het ging er zoo rumoerig toe en de eischen der revolutionair tractie gingen zoo ver dat de liberale partyen wel wat beginnen op te zien tegeg een verbond met deze mannen om op varovering van het algemeen itemrecht uit te gaan Dalporte en Anseele hadden een plan van agitatie uitgewerkt waarbij de algemeene FEViLLETOX Eindelijk Saamgebracht Na meneer Otto Meijer hield ajs vïveur juist van dit genre Zoo iemand dan wist hij ala ervaren vrouwenkenner dat juffrouw Estella Gartner die juist weer een allerlietste BackhschroUe gekrcËerd had in het midden der dertig was Des te grooter echter wU de kunst I En een man als bij wist dcM te waardeeren En weet ge wat hy van u zegt ging de heer Otto Meijer nu voort terwijl hij met de puntvan den langen esoigneerden nagel van zjjn pink nog een laatst restantje asch verwijderde Hij leide woordelijk met roerenden ernst Zij heeft veel talent Maar ik kan bijna medelijden hebbenmet loo n joag schepseltje in bet theatcrleren Zij moet vel m half een kind zijn Dr heer Meijnr had in toon én gebaar zijn chef n fCbooc Nu lachte hij zooals hij dat gewoon Iras Itort Boo len passant vooral toch met I niets emit gemaakt zelfii niet mét het lachen uuieer laen den echten Weltton wil bezUten I en seide Na wat zegt ge er van MontimentèO wet ïi Spotter 1 i old juf ouw Estella en trok een naki snoetje een kunstig gebarenspel waardoor het geskht ddi waaiiyk op eenmaal wondeifbaarIjjk Kfaeen t veijoogta Uur ipoedig liet gy het werkstaking als laatate middel bieel behouden indien alle andere waren uitgeput Teganover een betoogmg te Brussel zooala voor tien jaar stelden zjj thans een agitatie voor die in allo streken van het land tot in de meest C tholieke hoeken van Vlaanderen zou doordringen De Regeering zou tegenover zulk een taktiek veel machteioozor staan dan tegenover een straatbetooging te Brnssel alloen immers zjj is dan gedwongen de troepen in alle deelon van het land verspreid te houden en kan ze niet samoutrekken in de hootdstad om daar in de arbeidenmassa s een bloedbad aan te richten Smeets ging nog wat verder Geen balt werk riep hy uit Hij wilde algemeene werkstaking en revolutie om tegelijk met de invoering van het algemeen kiesrecht de Republiek te stichten en den Senaat at te schaften Andere sprekers drongen in dienzelfden geest aan op algemeene werkstakingen en straatbetoogingen tot dat het dooi bereikt was De meer gematigde fractie zeide bjjmonde van Jnles Leken Ucn dekroteert geen sociale revolutie man moet zo veolcorzoolang mogelijk vermijden want de arbeidende klasse zou als zjj al de kracht had om haar te doen triomfeeren niet onmiddellijk de bekwaamheid hebben om haar te orgnniseeren en er profijt van to trekksB Uo agitatie moet overal wordea begonnen en groeien totdat een landelijke betooging te Brnssel de kroon is op bet werk Men voreenigdo zich ten slotte met oen resolutie van Furnemont Het congres den vasten wil van de arbeiderspartij uitende om het enkelvoudig algemeen kiesrecht te veroveren besluit onmiddellijk een vastbesloten propaganda daarvoor te beginnen ze door te zetten met alle middelen die haar ten dienste staan zoo noodig met algemeene werkstaking en betoogingen op straat en ze niet te eindigen dan wanneer de politieke gelijkheid voor goed is veroverd De leesten te Toulon gaan geregeld haar gang Toasten toespraken en vriendelijke gezegden wisselen elkaar at De hertog van GeaUa en president Lonbet sloven zich af om elkaar zoo vriendelijk mogeiyk te bejegenen Reuter heeft den korten inhoud van de voornaamste redevoeringen geseind Do meeste van die relevoeringen zijn even zinledig en niets zeggend als gawooniyk toasten en toespraken bij die getegenheden kunnen zgn Behalve de toespraken van den bisschop te Nice en den opperrabbyn met het antwoord van president Lonbet is er nog geen woord gewisseld waaruit aanstoot kan worden genomen Zelfs de nationalistische weder en zeide zelfs met een lichten zucht Van de kunst heeft die he r in elk geval niet veel begrip anders zou hij weten dat men om zóó te spelen als ik Routine moet hebben vulde htj aan langjaaige vertrouwdheid met het tooneel behalve het kolossale talent fNfttuurlyk Maar toch eigenlijk roerend uw patroon zei tij in gedachten verzonken doorrookend rwat ia bij eigenlijk voor iemand Is hij nog flink i vNog Sjnk herhaalde Meijer terwijl hij hiar die hem niet aanzag van uit ztjn schommelstoel een vreemden blik toewierp Dan op zijn meest gewonen toon maar terwijl hij re ds van tevoren het effect zijn woorden genootwy Hij wordt in Augustus acht en twintig jaar Met het effekt kon hij dan ook tevreden zijn De actrice vloog uit haar getnakkelijke houding op en staarde haar vriend aan alsof bij niet b sinnen was Zeven en twintig jaar riep ze Deze Kroesus Dan heeft hg een bochel of hij kreupelt heeft een hazenlip een wolfih muil Niets van dat alles verzekerde de heer Otto Meijer zich vermeiende in haar grenzenlooze verbazing Het is een slank goed gebouwd man Mna een l ofd grooter dan ik beett echter een lecht postifir in den mond van den heer Meijer laetf v n korte eenigszins potsierlijke turneriiguur was dit oordeel begrijpelijk anders zou hij veel meer indruk maken Een nette blonde baard dofiker goudbknul heel kort gehoudn kraliend een ttnke nens eea be daisn blalen weten weinig op de redevoeringen aan te merkon Alleen heeft de Gaulois na uit de woorden van pi esident Loubei niets valt af te leiden met een kunstig betoog weten te verklaren dat eigeniyk dpi het oogenbik president Lonbet juist andersom spi ekt dan hy meent en waar hy dat niet dset zich als een ernstig anti ministerieel heelt kenbaar gemaakt I De Temps hecht bizondere betcekenis aan het veelvnldig gebruik dat do hertog van Genua en president Lonbet sprekende over Frankrijk on Italië hebben gemaakt van het woord vrienden Ook in de telegrammen die president Lonbet en de koning van Italië hebben gewisseld wordt die uitdrukking ternggovondon Frankryk en Italif hebben eikkaar eergisteren offlcioel vrienden genoemd Dat is een gebeurtenis meent het blad die men niet mag verkleinen Of verkeerd uitloggen Maar men riskeert niets door er de beteekenis van te vergrooten want alles by elkaar genomen is die belangryk Ook do Tonrnal des Dfibata ontwaart in do gebeurtenissen te Toulon den dageraad van nieowo tyden De Timci correspondent nchl lt noodukeiyk dat zoo spoedig mogeiykïïet grootste deel van de Europeesche troepen uit C hina vMtdt teruggetrokken den Rusland dit reeds zes maanden geleden voorstelde was do Times een dergenen die dat denkbeeld het sterkst bestreden En wat heeft het verbiyt der troepen in dat halfjaar ten gevolge gehad vrkagt de Westm Gazette die op dit feit do aandacht vestigt Het heeft don mogendheden schatten gold gehost het heeft aanleiding gegeven tot allerlei wryvingen tusschcn de reneoringen bet heeft bgna geleid tot een strgd tnaschcn Russische en Engelsche soldaten by Tientsin het heeft den vreemdelingenhaat in China doen toenemen en de Boxorsbeweging helpen bevorderen Zoo is dan de goheele zaak mislnkt en daar China een bevolking van ontelbare millioenen zielen heeft en de beul op last der mogendheden er slechts een zeer klein gedeelte van ontüalzen lean zal de afschuw en de haat tegen de vreemde indringers verwoesters en plunderaars slechts toenemen Alles wat gebeurd is sinds het ontzet der gezantschappen is een smet op den goeden naam van Jluropa zegt de Westm Gazette En het blad hoopt dat Eni eland de les in China ontvangen zal willen toepassen in Znid Afrika Hot is onmogeiyk volken ttf nderwerpen lang Oogen ja onbepaald grijs dacht mij Grijs als glas citeerde juffrouw Estella die ook al rollen uit Shakespeare gespeeld had iDus een schoon aantrekkelijk man voer ze na een korte f auze terwijl ze een weinig droomend voor zich iqtkeek voort Schoon hcelèroaal niet aantrekkelijk hij haalde zijn schouders tot aan zijn oorcn op wat bij zijn korten hals niet moeilijk was ikwcet niet dat hij ooit iemand heeft aangetrokken Ken ding staat echter vast dat niets hem aantrekt niets niets hij knikte haar veelbeteekenend toe micts voor u lief kind hij sprak met na l k woord voor woord labsoluut niets I Zij lachte hepa slechts toe het hoofd half hem toe gewend den bcvalligen lach vatr een vijftienjarig wat in dit geval zeggen wilde dom oor ge kunt mij wanne r ik bemin mij ja verwend maar ÓAAt waar mijn hart spreek de kinderlijke onbaat Ucbti heid zelve mij kunt ge ook maar een oogenbiik verdenken dat ik den rijkere boven u sou willen vooftrekken De heer Meijer beloonde dezen lach met een kus hem overigens nemende voor wat hij waard was Hü kende de vrouwen was in het verkeer roet ha een praktisch filosoof en wit t dat er slechts een wat duurdere garnituur van brillantoorringen onverschillig in welke mannelijke hand noodig was Ma dié weljte Estella nu in de kleine ooren droeg eff waarvoor hij bq Friedenberg onlangs twaalfhonderd mark betaald had van haar toilettafel en hem Otto Meijer uit dit kinderlyk onbaatzuchtige hart te vqxlringen Ze amuicerdni tieh nog een pooqe voortreffelijk door onrechtvaardigheid ot willekeur ot wreedheid en wat niet deugt voor Chineczen kav niet goed zyn voor Hoeren pie les mag Engeland zeker wal eens ter Ttatte nemen Ver spi eide llcriehteii KnAKKKlJK De premier Waldeck Ronssoau ia gister avond on hall acht werkeiyk van Pargsuit naar Amibes vertrokken om volkomen herstel te toeken Bö verzoekschrllt don president der Republiek aangeboden dringen de Marseillaansche bavenwerklieden aan op begenadiging vittt de kameraden die in verband iuet d dwaze werkstaking veroordeeld zQn terw de feitoiyke raddraaiers zich weder een in veiligheid hebbun weten te honden achter de schermen zich bepalend tot de aanstvking I Eergislermorgon is te Lens geopend het nationale algemeene niünwerltcrscongres dat eigeniyk eerst in M ei had moeten plaats vinden doch waarfee men wat haaat heeft gemaakt in verband verband met de eindolooze staking te Montcean les Miues menwil maar eens oven iiitmakon of de algemeene nederlegging van don arbeid ia al myoen van Fraukrgk niet wonschelilk Cos weaen Enkele gedelogeordon moeten onmiddeliyke nnderloggiujt van allen arbeid bcpleilM en andere der gevolmachtigden mogea een dag ol tien nit el toestaan aan de regeering Deze kan dan ondertusschen eens slapen uver do reeds mi degedeelde eischen aangaande pazimumarboid van acht uur per dag minl mumloon en pensioenkas De gevolmachtigden uit Carmeanx en uit Pasde l alais die onder don invloed staan van Jaurès en Basly willen maar liever rustig afwachten wat der regecring schikt In den voormiddag werden do gewone piichlplegingen vervuld doch in den namiddag trok men aan den slag In de eerste ptaats bleek dtit er 1G2 8 K mynwerkers vertegenwoordigd waren wat tegen één stem op elke U0 of KKX arbeiders gelijkstaat met 229 stemmen Het congres handhaafde het beginsel der nationalisatie dor mynon en besloot tot hervatting van don arbeid in de verlaten mynen Na afloop der otflcieele werkzaamheden voor dezen dag werden de afgevaardigden gehoord van het comity voor oen algemoona staking Namens 75 l aröscho wcrklioden corpuralien kwamen die aandringen op onmiddeliyke afkondiging der algemeene staking ter ver samen het was toch juist een biüonder genoegen voor Meijer verder van den chef t rerhalen net beeld van den jongen energieken man die aan de bron van ongemeten rijkdommen stond voor deze s£h X ne iMgeerlijke oogen verder t schilderen en te ztrn hoe de lUsterne beUngntelHng der vrouw toenam en zich o k legen haar wil op haast naïeve wijze telkens weder moest openbaren Hij wist immers zeU het best hoe geheel zonder gevaar dit spel was Want vóór alle dingen zou zijn kleine vriendin elke gelcfjenhcid onibreKun ooit met den heer Richard Seeroann aamcn te komen t De heer OUo Meijer die over het geheel een goed rekenaar was verrekende zich overigen ook in dit geval niet Wat men do vcrrxtekingcn eener groote stad pleegt te noemen had voor den man die ongeveer op ditselfde avonduur nog in sijn privévcrtrek werkzaam was nooit bestaan Hij had andere dingen te doen gehad dan het ge noegen diiitr te zoeken waar het door de meeme mannen gezoeht werd Dit werkvertrek was een groote kamer met een I zekere weelde ingericht maar niet met de gewone van rijke stoffeering en versiering maar met Te weelde die elk ook hefc allttnieuwste comfort bij het werk verleent De wanden tot op een tamelijkf hoogte met licht hout betimmerd boden in deze betimmering al het mogelijke in lijsten en consoles aan vo h de verschillende voorwerpen en apparaten die de bezitter bij de hand moest hebben Nog hooger hingen kaarten tabellen macbineteekeningen en schetsen Wprdt vervolgd U