Goudsche Courant, maandag 15 april 1901

I 40ste Jaargang Maandag 15 April 1901 No 8471 Dubbele Buurt Salon de Coiffaere Beveelt zich aan voor het maken van alle § oorleii mmfM mum t M J éÈ t a otiw lain meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Grootste Sorteering T APUTHI fi OMIJHSTOPFEII Karpetten Loopers Vloerzeil en Linoleum Afgepaste VITRAGES Tafelkleeilen en Behangselpapier in de I IEUWSTE DESSII S voorradig in het Magazijn van Firma B DE J01 G lelefOOB t i j Tl De üitg ave dezer Courantgeseluedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN NiRüWERKERK a d IJsEL AlMor ontstond Woensdagavond tengevolge van een twist een vechtpartij tusschen J H en A D waarbij eerstgenoemdejjzoo ernstig werd verwond dat geneesknntoe hnlp moost worden ingeroepen Oeachte Redaetü I Oudergeteekenden uitmakende de commissie belast met 4e uitvoering der besluitenin zake de ïewegiug voor Zondagsrust verzoeken beleefd het volgende in uw blad tewillen opnemen Bij voorbaat onzen dank In de circulaire die èn bii H H patroons en winkeliurs èn by do overige ingezetenen dezer gemeente verspreid i i geworden inzake de Zondagsrust is een fout ingeslopen welke wiJ gaarne door middel dezeshersteld zagen Het betreft namelijk dat abusievelijk eén der onderteckenaars van deontwerp circulaire onder bovengenoemde circulaire weggelaten is namelijk de Nationale Christeljke Werkraansbond Dit vindt zgn oorzaak in het volgende De ontwerp circulaiies lie bj de respectievelijke voreenigingen gecirculeerd hebben waren aan beide zyden beschreven aan de eene zijde stond die welte aan H H patroons en winkeliers zou gezonden worden aan de andore z e dïë welke onder de ingezetenen zon verspreid worden Nu heeft het bestuur van den Nationalen Christelijken Werkmansbond welke het zjj hier uitdrukkelijk gezegd ook van den beginne af aan medegewerkt heeft aan de beweging voor Zondagruat bi de onderteekening der ontwerp circnlaires verzuimd dit aan beide zijden te doen ergo is biJ het overschryiriHi van bedoelde circulaires hetwelk geschieödj ten gerieve van den drukker juist d e É ii I overgeschreven waarop de handteeke p 4 j van hun bestuur niet voorkwam Wij iil ko nen derhalve daaruit te mogen constatearen dat de hoofdschuldigen niet w j zgn doch het bestuur van bedoelde bond zelf Daarom geachte redactie zult U ons ten zeerste verplichten indien wü niet te veel van de plaatsruimte vergen door plaatsing wn bovenstaande opdat den ingezetenen kondschap wordt gedaan hoe en waarom het kwam dat genoemde Vereeniging hoewel ook van den beginne af aan medewerkende niet op de circulaires voorkwam Achtend J H KOEMAN E MAS8AAE F L J LAFEBEE Uit Kotaradja ontvangen telegrammen in de JavaCt vemelden het volgende Bij een patroui e in Teunom sneuvelde de Amboineesche korporaal Frans en werd de Earopeesche fuse ler Steinmuller gewond terwgl bg een pjrouille in Meureudoe de Europeesche fuse er Verlee licht gewond werd De stellinsï van den vijand in Paja Reubèé werd op 8 Maart na voorbereiding door arti ler evuur door een kolone onder luite nantkolonel van der Wedden na een hardnekkige verdediging genomen De vijand liet daarbij in onze handen 77 dooden 3 achterlaaden 74 voorlaadgoweren élilla s GOUDSCHE MELK INRICHTING gevestigd TURFSINGil If Bovenstaande INRICHTING bl Jt lich voortdarend aanbevelen voor de levering van prima onvervalschle Melk De prezen bljJTen tot nadere aankondiging VOLLK ZOETE MELK T Ct per Liter GEROOMDE MELK i EOpMKAENEMELK 3 GEPASTEOEISEEKDE M K O Literflesch Het vee van de voor de Melk Inrichting aangewezen leveranciers staat onder geregeld toezicht van den Distriets Veearts terwijl op ona Laboratorinm dagelps streng toelicht wordt gehouden op de melk en de daamit vervaardigde producten De melk wordt tweemaal daags des Zondags alleen s morgen aan huis bezorgd n nemen de wykknschts mede geregeld orders op voor GBPASTEüRISEEEDE EOOMBOTER 4 i 1 4 © per Kilogram BELEGEN GEASBOTEE beste kwal keukenboter 4 1 30 GOUDSCHE KAAS van 20 40 cent per i Kilo ♦ ËDAMMEB KAASJES ± 4 pond kt l lé per stuk EOOMKAASJES ± 1 Kilo 4 f O W LEIDSCHE KAAS 4 1 0 Ï5 Kilo welke mede geregeld aan huis worden bezorgd II iirfiii i Hollandsche Cementsteenfabriek D VELDHUIS 3 srie a T7rer3 ger3s a ól I Jsel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOOBEAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdiclite Putten ALLE SOORTEN TEGELS EOEDRINKeOTEN ENZ VBAAOX PHIJSOPOATM travesleijn l tOoedkoopste on Boliedst adres voor Vervoer van Inboedel mmaa zoowel binnen als buiten de stad met gealoten wagena bö A q RAVESTEIJN Bleekerssingel 287 AUef wordt tegen Trantportsehade vemekerd BERICHT VAN INZET De Bouwmanswoning in den polder de Honderd Morgen te Moereapellc en diverse perceelen BOVWLAJID samen groot 11 H 87 A 38 c A in drie perceelen ten overstaan van NotarisH GEOENENDAAL te Gmda in hetKoiflehuis van den Heer H VEESLOOT Pz te Moercapelle op den 10 April 1901 geveildziJn in bod gebracht Perc 1 i 800 2 t 2800 verhoogd met j t 1000 i 3800 3 f 3200 verhoogd met i 1000 I 1 4200 Samen i 8800 fie AFSLAO blijft bepaald op WOENSDAG 17 APEIL 1901 des voormiddags 11 uur en terzellder plaatse Yerhoogingea kannen worden aangenomen tegen eene premie van lO ten kantore van Notaris GEOENENDAAL te Gouda Ter§tond gevraagd EEN FLINKE BLËEKEKSKNËGflT goed bekend met kook en stamperjj Brieven franco onder No 2602 bureau Gondsche Courant Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor pereelen binnen een kring van K M 1 Aanlegf en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het E j s Intercommnnaalbureau Op 1 April 122 verkregen abonnemencen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTEE DE VISCHMAEKT WIiraEEOTO SUS L 4NDB0IIWK i E Bg voldoende deelneming is de Afdeeling GOUDA v d HOLL M i VAN LANDBOUW voornemens een Wlntercnr§ns in LASDBODWKUyDBte doen plaats hebben De CÜESÜS zal gehouden worden ter plaatse waar zich de meeste leerlingen zullen aiiimejllen en duurt 2 jaar De lessen worden gehouden tussohen OCT enAPKIL Schoolgeld wordt niet geheven Leermiddelen worden gratis verstrekt Zjj die aan het Onderwijs wenschen deel te nemen moeten den leeftijd van minstens 14 jaar hebben bereikt Opgave tot deelneming voor 1 MEI a s aan den Secretaris der Afd A J SÜHILT StolwSkersluis PA EAPLUIES voor Kinderen Dames en Heeren in groote verscheidenheid Goedkoop Verkoophuis DE LINNEITBAAL Markt A 133 MAGAZIJN DE TOEKOMST Hoogstraat A 114 Ontvangen de nieuwste modellen PENIDIES in Groen Wit en Zwart ONYX en MAJOLIKA Berlijnsch plateel Grootste sorteering Zwitschersche en Amerikaansche Horloges enz A UITTENBOGAARD Horloger Oosthaven 16 H u I § t k a ni p s OUDE GENEVER in diverse verpakkingen Terkrüt bau bg J N F BEUDËKER Hooge Gouwe C 35S Mevrouw A K vis der GAEDEN vraagt tegen Mei een nette DIE1 Ï8TB0DE die koken kan Loon naar bekwaamheid Druk van A BRINKMAN Zn Oond TWEEDE BLAD Gemengde Berichten Men schrijft uit Oostwolde Een groot aantal arbeiders uit de oude veenkolonie Hauletwijk is thans vertrokken naar de venen onder Stadskanaal Schoonoord Weerdingermond Compascnmm enz om aldaar werkzaam te zijn üit den zuistoosthoek van Friesland zjn bovendien vele jongeliedei naar Dnltschland zoodat voor de overblijvenden volop werk is of eigenlijk handen te weinig De diefstal van de drie staven goud aan booi d van de Kaiser Wilhelm der Grosse werd ontdekt kort voor het schip te Cherbourg binnenliep Een zorgvuldige doorzoekiug van de bagage van de reizigers die in Cherbourg Southampton eh Bremerhaven aan wal zouden gaan heeft niets opgeleverd Men is tot de overtuiging gekomen dat de diefstal reeds in New York gepleegd moet p vermoedeiyk heeft de dief zich in den nacht voor het vertrek in het landruim bij de contanten kamer laten opsluiten en zich s ochtends terwijl vele reizigers aan boord kwamen met zijn buit weer aan land begeven Vanwege den A N W B wordt volgens de Kamp wederom een groote wielertonht in de omstreken van Haarlem georganiseerd om de bloemenvelden van Kennemerland te bewonderen Er wordt aan eigenaren van buitenplaatsen verzocht daar doorheen te mogen rijden Belgische gendarmes hebben aan de marechaussee te Eozendaal uitgeleverd een berucht persoon behoorende tot het gezelschap van Lammertje Zondag te Amsterdam Zwaar geboeid is hij gisteren naar Amsterdam overgebracht In het dorp Wierden op een uur afstand van Almeloo gelegen is een werkstaking uitgebroken onder het personeel van den heet F van den Eist eigenaar eener stoorawasacherj bleekcrij en strjkerg Wegens herbaalde k te laat komen was aan twee arbeiders ontslag aangezegd in te gaan op j l Haandag Daarop werd door eeno commissie uit de arbeiders der fabriek den patroon een brief gezonden waarin medegedeeld werd dat indien het aangezegde ontslag niet binnen 24 uur werd ingetrokken het overige personeel het werk zou staken De heer van den Eist ging op dezen eisch niet in de staking was daarmede een voldongen feit Slechts een achttal bleef doorwerken Bij een dezer werden ruiten en pannen stuk gegooid terwijl een leegstaand huis dat betrokken zon worden door een arbeider van elders wien werk was toegezegd door den heer van den Eist gedeeltelijk vernield werd De stakers trachtten zooveel mogelijk onderkruipers te weren Door deze staking ondervinden de werkzaamheden op de fabriek eonige vertraging Nader vernemen wjj dat aan de Kamervan Arbeid voor de Teitiel nijverheid teAlmeloo het verzoek gericht is een verzoeningsraad in te stellen Op dit verzoek zal Bf t zend beschikt worden omdat bet gebied dezer Kamer zich niet tot de gemeenteWierden uitatrekt en in de inrichting vanden heer van den Eist geen Textielnijver h i4 wordt uitgeoefend Hb Een berenjaeht in de omstreken van Parijs De voorbijgangers die eergisteren Donder dagnamlddag den Pont de Clichy overstaken waren niet weinig verwonderd op het Eobinsoneiland nabj Asnières twee beren te zien wandelen Zij waren afkomstig uit een menagerie die reeds eenige dagen op het eiland verbluf hield Men waarschuwde do politie die onverwijld m drommen toesnelde om de ondieren in bnn kooien terug te drijven Dit ging intusschen zoo gemakkelijk niet de dierentemmer was afwezig de vrouw was r alleen nog en de beren zich verheugend in hun herkregen vrijheid schenen niet geneigd haar te gehoorzamen De kreten en het gelach der nieuwsgier gen prikkelden hen slechts en de agenten konden hen slechts doen voortgaan door e revolvers bij hun oorea af te schieten Na een langdurige heete en vermakelijke jacht stemden de beestjes er tenslotte in toe naar hun hokken terug te keeren Te Bleisw jk kreeg de werkman F Bosch werkzaam biJ den landbouwer Groenewegen een trap van een paard tegen de borst De man moest zich onmiddellijk onder geneeskundige behandeling stellen Over Midden en West Zwitserland hebben zich zware onweders ontlast gepaard met slagregens die verscheidene bruggen vernield de wegen beschadigd en overstroomingen veroorzaakt hebben Aan den zuidelsken oever van het Bielermeer hadden groudvferschuivingen plaats waardoor verschillende huizen moesten worden ontruimd STADSNIEUWS GOUDA 13 April 1901 In de Eemonstr Kerk zal Zondag morgen lOVï uur optreden Ds H G Oldeman van Haastrecht Maandag 15 April s avonds half 8 wordt in de Sociëteit Ons Genoegen loting gehouden voor het bespreken van plaatsen voor de uitvoering op aanst Donderdag van de Klokken van Corneville Die loting en bespreking geschiedt op dezelfde wijze als bij de toóneelvoorstellingen die van voormelde Sociëteit uitgaan Blijkens achterstaande advertentie zijn nog enkele toegang kaarten verkrijgbaar HiiSTRBCHT De Zangvereeniging der Afdeeling Haastrecht van den Nederl Frotestantenboni gaf Woensdagavond 10 April eene uitvoering welke was afgewisseld met voordrachten van een paar leden der Afdeeling en Solo zang van Mej 6 J Oldeman uit Eerbeek De zaal was zeer goed bezet en de verschillende nummers welke het koor ten gehoore bracht werden goed uitgevoerd Wij voelen ons gedwongen een woord van hartelijken dank te brengen aan Mej Oldeman die over een bizonder schoon en krachtig orgaan de beschikking heeft en al de aanwezigen onder den indruk bracht van hare met zooveel gevoel gezongen liederen Een woord van dank ook aan den heer P J Mnntendam van Oudewater directeur der vereeniging die ondanks de vele moeiel jkheden waarmede do vereeniging in den afgeloopen wiiiter heeft te kampen gehad toch t nog zóóver heeft weten te brengen dat deze uitvoering goed geslaagd mag worden t De heer L Both is benoemd tot bode er Haastrechtsche IJsclub IV In de gemeente circuleert een adres aan den directeur der posterijen te sGra venhage ten einde alhier eene middagbestelling te verkrijgen daar de brieven ie s middags Xi uur en 4 J uur van Schoon loven en s middags Bi nur van Gouda hier aankomen eerst des avonds 7J uur besteld worden Handelaars en kooplieden kunnen Jaardoor hunne brieven zelfs niet eens per telegram dien dag beantwoorden Gisteren is te s Gravenhage o a geslaagd voor het akte ejamen L O de heer A Dekker van Stolwp Bedankt Voor Waddingsveen door J Douma te Spykenisse Telefoon Mo S ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd I N Q E 0 N D E N aan de genade der rogeering overgeleverd Dat die rechteloosheid nog steeds voortduurt komt poornameiyk doordat de belanghebbenden al dien tp van de zaak geen of weinig werk hebbeu gemaakt Blijkbaar vond men in de praktijk den toestand zoo erg niet maar als men bedenkt dat er toch wel slachtoffers gemaakt worden en dat willekeur altijd mogelyk is dan zal geen ambtenaar over zijne rechtspositie gerust kunnen ZflU De Nederlandsche Juristenvereeniging was vier jaar geleden bijna eenstemmig van oordeel dat bg de ambtenaren van den Staat en zijne onderdeden do toepassing van tuchtmiddelen van ongevraagde overplaatsing en van ontslag alleen moest kjuinen geschieden overeenkomstig den uitslag van een behoorlijken rechtsgang Vooral tegen ongemotiveerd ontslag moet de ambtenaar voldoende gewaarborgd z jn en dat hiervoor wel oen regeling te maken is bowflst het voorbeeld van Duitschland waar een ambtenaar tegen zijn wil slechts ontslagen kan worden na een procedure Zal de Kamer die in Juni a s moet verkozen worden den ambtenaren zulk een regeling verschaffen P Dit is niet waarschijnlijk als de belanghebbenden er niet op aandringen Met dien aandrang zou een aanvang gemaakt kunnen worden door aan eiken candidaat in elk district te vragen t of hf meent üat het wenschel k trden rechtstoestand dor ambtenaren te regelen 2 of hó van oordeel is dat dit in de eerstvolgende vierjarige periode zal kunnen geschieden Het Bestuur der Vereeniging van Leeraren aan de Openbare Middelbare Scholen te Amsterdam van oordeel dat de aanstaande verkiezingstp niet moet voorbijgaan zonder dat een stap in de bovenbedoelde richting wordt gedaan noodigt de ambtenaren die daartoe gelegenheid hebben uit aan hun candiduten d genoemde vragen te stellen en de antwoorden mede te deelen aan den tweeden ondergeteekende die later een overzicht er van zal pnbliceeren Namens het Bestuur der vereeniging voorn J DE VRIES Voorzitter O ÖRONDHOÜD Secretaris 3de Helmersstraat 9 Amsterdam April 1901 De kantonrechter te Rotterdam deed Woensdag uitspraak in zake de flrma Peek Cloppenbnrg aldaar contra Van Gend Loos en besliste dat het inrijden van een ruit door een koetsier van gedaagde niet beschouwd kan wordea als een onrechtmatige daaJ nalatigheid of onvoorzichtigheid wat aan ook door eisoheres niet is beweerd Mitsdien werd de v rdering tot betaling der schade ontzegd Eenzelfde zaak werd kortelings voor do rechtbank aldaar in hooger beroep behandeld waarbij de gedaagde door de rechtbank veroordeeld werd tot betaling der schadevergoeding nadat door den kantonrechter aan eisoheres de schadevergoeding eveneens was ontzegd Rechtszaken MijnJieer de Redacteur Tot mijne groote verwondering heeft het Comité voor de opvoering van de Klokken van Corneville den bespreekavond gelgk gezet met het Concert van het Gondsohe Strijkorchest wie dus wil proflteeren van het Concert is niet in de gelegenheid mede te loten voor de Klokken en zal zich dus met de een of andere hoekplaats moeten tevreden stellen ATJEH Het is jammer dat in eene plaats als Gouda de eene vereeniging de ander wil onderdrukken Met eenigen goeden wil kon men toch Dinsdagavond laten loten velen zouden het Comité daarvoor dankbaar zgn EEN MU ZIEKLIEFHEBBER Aan alle Ambtenaren van Bjk Provincie en Gemeente in Nederland Meer dan een halve eeuw geleden werd door ïhotbecke reeds betoogd dathetdrmeend noodig was den rechtstoestand van den ambtenaar te regelen Sinds dien tijd hebben staatslieden en rechtsgeleerden dit dikwjls herhaald Bi de behandeling van de pensioenwet sprak Boëll onomwondfin van de volslagen rechteloosheid waarin de ambtenaren in ons land staan tegénótèt de over hen gestelde autoriteiten en MWH J okker schroef in 1897 de ambtenarè i Hi Nederland leven niet in oen rechtsstaat maar z n