Goudsche Courant, dinsdag 16 april 1901

100 I 161 104 w 81 100 Vl 211 140 87 871 108 94 104V SI 3Ï 2a 108 104 57 P 101 108 los 9911 100 1171 117V 101 1 S4 i 40ste Jaargang Dinsdag 16 April 1001 No 8478 mwm coüRMT I ieüwS en édvertetitieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 8 J De mtgave dezer Cbmant geschiedt Üagelijks mm uitzondering van Zon en Feestdagen De iiijs per drie maanden is 1 25 franco per 70 i mderlijke Nommei s VIJF CEi TEN Koloiiiale Wer ing Handheld 200 bfl het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor ZES jaren Aaiibreoggeld TWilTIG GULDEIV Men melde zicb aan FrIJmUUgert en nUlttepUchUgen met onbepaald verlof biJ den Commandant van het Koloniaal Werdepót te Harderwijk of biJ een det plaatselpe of Garnizoens Commandanten üMiUtlepUchttgeu ouder Oe wapenen bil hun onmiddellüken chef Van de uitbetaalde Handgelden vferden in het vorige jaar door bemiddeling der Administratie van het Koloniaal Werfdepót en MET GOEDVINDMH der aaigsnomeaen gezonden aan hunne FAMILIËN f iOi S aan hunne CKEDITEDREN t 1 Totaal f tM SO i R pfWiwwww sr rDi iLï nT ursï i mrnwtr i PRAEPARATEN VAN EOnIna f ürnnVlA de ment krachtige en veritcrkendcKlKA WITN tegen twakti Ê yUiUd t arUCIIC j ty kinderen l volwassenen gebrek aan eetlust ilechta M t 1 1 H t J Irnnrta an tiara nf vnlllpn B Bptjsverterlng zenuwhoordp a ter veraterktng na riekte ofltfaambcd koorta en hare gevolgen 1 OUINA LAROCHE FERRUGINEUX in het bijionder tegen BtOedgebrck Bleekwcht kwalen van Kritlachen leeftijd ene Verkrijgbaar m flacom A 1 90 ca L l7S1ro1 g ark votdzaatn ver9terkend 8angenaaiiivannnaak voordaeelijkschgeb nik Vv V awgyy voor kinderen iwakken en klierachtige gaatellen leer aan te W veten Als geneetkrachtlge drank bij stoorniascn der spijavcrteringiorganen en diarrhée ook Toonuigelingen en kleine kmderen Pnja per bu A H Kgr ƒ 1 70 i 4 Kgr 0 0 H Kgr O ÖO af Melksuiker T ro f è Asthma Cjgaretten gj rh doosjüs ü bu en U OU Tamarinde Bonbons gI gng cSS Üfg ii voor kinderen Uwijien de Tamarinde Bonbons van KRAEPELIEN HOLM belangnjkc diensten daar de vorm voor het kind begeerl ijk en de smaak aangenaam ii Pnji per doo je 0 90 en ƒ 0 B0 Qalttllülr l aGi ltlAG algemeen erkend als bet BESTE huismiddel OcilUHai ff gaUilCO 3 Hoest Verkoudheid en Keclpyn het ia een alUmoploasend en verxachtend middel bij uitnenuadheld uiulaiteod in Hl D flachjes verkrij gbaar Prijs ƒ 0 20 per fleach je i 4 frtuparatên ran KRAEPELIEN ft HOLH te Zalat iJn tttUm roaraint fan ttigyrtleM tfaarop d naam n MoMdiettnün m tt rifghoar lij O méuit Afiolluibtrt It UroffititH KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST ADVEETEïfTIilN in alle Couranten wprden aang enomen door het Advcrtemie Biirean vap A BHINKMAN ZOON Druk van A BEDJKMAN Zn Gouda eti veel blanke wapens masitie en levensmiddelen Onïerzps sneuvelde de geniesoldant van de Pol werden leTenBgovaarl jk gewond de Earopeesche fusolier Bokhoven en een inlandsche marechansaee en nietlevensgevaar lyk de kapitein der infanterie L ¥ Schorder de Earopeesche faseliere Wapstra en van Duinen de sergeant Thumm een inlandsch geniesoldaat en oen inlandsch stukrgder Do batterij artillerie zou naar Kotaradja terngkeeren en de inlandsche compagnie van het 12e bataljon vaorloopig in Pidië blflven Een compagnie van het 12e bataljon dekt de exploitatie van de Deli maatscbappvl in de Boeloestreek Tb Poeloe Eaja werd de Europeesohe korporaal Smit door een Atjeher niet de klowang verwond Een compagnie van het 3e bataljon maakte een verkenning van Mané over Sawang naar Blang Lake Twee compagnieën dekken de wegwerkzaamheden in Peasangan In Pedis verrastten twee brigades marechaussees een bende in de Tiróstreek waarbfl zeven vijanden sneuvelden Een compagnie van het 12e bataljon dekt de werkzaamheden by den aanleg van een dam door Paja Eeubeê In Daja Teonom en Boeboen wordt de aanleg van wegen voortgezet Een kolonne in Tapa Toen was opgerukt naar Kong De gewone Atjeh Correspondent van de Javabode schreef onder dagteekening van 2 Maart uit Kotaradja Ik schreef onlangs reeds dat Polèm neiging tot onderwerping toonde Op daartoe gedaan verzoek werd aan eenigo voorname hoofden der XXU moekims Selimoen vergund naar Padang Tidji te gaan om in overleg met de hoofden der VII moekims Padang Tidji antwoord te zenden aan de door Polèm aan hem geschreven brieven Dit antwoord heeft Polèm thans ontvangen en daarop weer een brief gezonden naar Groot Atjeh Aan den overbrenger der brieven van voornoemde hoofden gaf hö echter mondeling te kennen spoedig over Pantja naar GrootAtjeh te willen gaan Wat of van die gotde voornemens komen zal P Misschien dat het maar uitstel zoeken is In Samalanga is de bevolking zoetjesaan teruggekeerd en heelt toekoe Tji ook weer zijn vroegere woning nabg het gedei betrokken Hü maakte een begin met Let inleveren van geweren maar hg bracht er voorloopig slpchts een 70 tal binnen en er zp natuurlijk meer 0p den rechteroever der Samalangari vier bezuiden de gedei werd door de bevolking het terrein opengekapt en schoongemaakt teneinde daarop aooals we woten een bivak voor de marechaussees te maken Toen de kolonne uit het bivak mennatha Laeëng afmarcheerde naar Peusangan werd in afwachting dat de marechaussees die meegingen op de gedei zouden worden gelegerd een Amboineesche compagnie van het 8e bataljon onder kapitein van der Meer Mohr achtergelaten in het hnis van toekoe Tji omdat deze en met hem zijn schoonvader toekoe Neq en zijn jongere broeder verklaard hadden zonder bescherming onzer troepen niet in Samalanga te durven blijven Dat hun vrees wel gegrond zal zjjn geweest bewees het bericht dat de door hot gebergte naar Peusangan oprukkende marechaussees ontving omtrent t Bin Peukan nl dat deze na op de r dei Peudada te ziJn geweest langs hot strand waderom naar Samalanga getrokken was Ook in Merdoe werd bericht dat hü in de kampong Matang Olim geweest was HurgerUke Stand 6EB0EEN 11 April Hendricus Ar thooins Marie ouders H A Jaspers en M E Verheul Wilhelmina Susanna ouders H de Vries en W S van Leeuwen 12 Johanna Gerharda ouders M D van DiJk en A van Vliet Wilhelmus Piet ouders J de Vrind en P Hooimeijer OVERLEDEN 11 C Peute 79 j 12 T C Balk 7 m ONDERTROUWD 12 P van Stavel en N van Tent G Reparon en M J van IJzendoorn G Straver on E vau der Zwalm B A A de Groot en A C E van Straaten I ECL lv B HET KAZERNE LEVEN De militaire dienst is voor het grootste gedeelte der jongelieden eene nuttige periode tot de ontwikkeling van hun li haam en gunstig werkend op hnnne gezondheid Het regelmatige leven de exercitien versterken de gezondheid en op eenige uitzonderingen na ziJn de jonge lieden by het verlaten van den dienst welvarend en goed bereid hun werk te hervatten Sommige kunnen door byzondere omstandigheden niel lang het Kazerne leven verdragen In plaats van zich te versterken verzwakken zg en zijn verplicht naar de ouderiyke woning terug te kecren De militaire dienst op den langen duur en op zekere leeftyd brengt ook zynelasten mede Zoo schröft ons de Heer G Christiaans Oppasser aan de Kon Mil Academie te Breda Sedert drie jaren geleden leed ik aan een borstkwaal moest veel opgeven en De Heer G CHEISTIAANS volgens portret s morgens als ik opstond was ik benauwd Na t gebruik van vier doosjes Uwer Pink Pillen van Dr Williams ben ik volkomen genezen en verricht met lust mgn werk Ik blgf U duizend maal dankbaar voor Uw geneesmiddel en zal zo een ieder die Igdende is ten zeerste aanbevelen De Pink Pillen zgn een zoo wel werkdadige als krachtige spierversterker zg doen eveneens verdwgnen bloedarmoede bleekzucht neurasthenie maagaandoeningen lendenpgnen rheumatiok en algemeene verzwakking zoo wel bg den man als bg de vrouw Prgs f 1 75 de doos f 9 per 6 doozen Verkrggbaar bg SNAmuE Steiger 27 Rotterdam hoofddopothonder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrggbaar voor Gouda fih omstreken bg Wolff Co West Haven 198 Gouda Wacht ü cvtnwel voor de namaakseU verichaft u de echte Pink PilUn alleen bij den Heer Snabilié te Rotterdam of bij de depot toudere die onder de attesten in de couranten zijn aangegevenAlle andere personen verkoopen goedkoopérê zoogenaamde Pink PilUn zulke is slechts om het publiek te bedriegen Onze verslaggever vernam op verschillende plaatsen in Nederland hoe de personen er ingeloopen zijn en hoegenaamd niet de minste uilwerking dezer nagemaakte Fink Pillen ondervonden hidden onnoodig te zeggen dat deze personen spoedig met het gebruik der ecïiie Pink Pillen weder zijn begonnen Het natnaaksel der Pink Pillen lieejt nog nooit iemand qenezen Afbeelding der doos OJVTVANGEN DE NOÜVEAUTÉ S IN Parasols en Paraphies A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA TelevKoon Mo 31 Beurs vau Aoislerdain Slutkrs 92 1 92 Vtkrs n 92 i i la 90 81 81 m 24 60 96 9 96 67Vi 9S Si 100 SD ie 8 881 4 U APRIL Nedeemnd Uorl Neil VV 8 J idilü ili o illc 8 ilito dito dito 3 UoNOjili ÜU ouil 1B81 S34 iTiUE lu nhr v us 1863 81 5 OoBTENK Obl m papior 1868 B dito iu t Ivor 1868 6 PoBTUOiL Onl met coupon 8 dito ticket 8 Holland Ohl mmioill 1894 i duo Occoaa 1880 4 d lo bï Bntlu 188 4 dito bij Hop 1889 80 4 a to lu uoud ieüii 1833 6 iliti duo ilito 18S4 5 SpiHJE Purpol ohuld 1881 4 TuHKElJ iopr Cuuv Icon 1890 4 Ge Iff iiilig Bcrie 1 Gec leüiiio serie C ZciuAïB lip v obiK 189 MBiloo Ob it Soh 1890 6 VhN ZüELA Obl 4 ou ifp 1881 AM8TKHDAM Obligctieii 1896 8 BüTTKUuiM Steel IcbU 1894 8 Ned N Air Hmdols iiHiiii t 676 4 0 Aröiidf II T ib M IJ Oorlificateii Doli Maatschiippij dito Atn Hypollmakli paudbr 4Vi f 51 101 194 981 1011 i Cull Mij dcrVorateiil aaiid ir llvpoili oSb pamlbr 4I 1 Nudorlniidsibo bm li and I Ned Haiulolmaatsoh nilo N WSi Pao Hyp h pandbr 3 Rott Uy iotlieokb pandl r Utr Uypothookb dito 4V OoOTEK U êt Uouz Iiauk and RUSL Hypotheokbauk pandb 6 AKBniKi Eqill hy poth paodb 4 62 1101 m S17 1681 Mai L O Pr Li 11 eert 6 Neu Holl U 8po r w Mij aand Mi taKipL Sl Sp and Ned lull Spoormg m aand Ned Zuid Afr Spm and 8 dito dito dlt IMl diU V iTiLil SpoofKl 1887 89 A Kobl Zmd It l Sparraij A H obl 8 Poilll Waraohau Weenen and Untl 8r Rum 8p r M jil obl 4 MtiBohe dito iid FMtow dito aand 6 Ivang Pombr dito aand 6 Kunk Cb AM ir 8p k p obl 4 dito dito oblift 4 Ajf EltlKA Cent Pao Sp Mij obl 5 Chio Il Nortb W pr C T and dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver Kio Or Spm eert v a Illinoi Central obl in goud 4 LouiflT b NailiTiUi Cer ▼ aand Meiico N SpW Mij lehïp a 6 Miai Kaniaa r 4pCt pret aand N ïork Ontaiio ii Weat aand Fonn dto Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 8t Paul Mino Ii Manit obl U n F o Hoof lijn ob ig 6 dito dito Line Col Ie hyp O S ÖiNiDi 0 n South Chert v aand Vim C ïall Na lo h dl 0 0 Am terd Omnibus Mij aand Eotterd TramwoK Maati aand Nsu Stad Amaterdam aand 3 Stad Botterdam and 8 BsiaiB Stad Antwerpen 1887 8 Stad Bruaaol 1886 2 HoNQ Thei BeguUr GMelso 4 OoiTlui Slaatileenig 1860 16 K K Ooit B Cr llS0 8 Spu n J stad Madrid 8 1898 N o Vit B z A kaooiil ni rt Oi tvaii en de ouveauté s I IN I ZOMEEMMTELS JapoiiitolTeii 11 SAMSOM AI VEtlTKf TIF i WF Wie werkelijk prjs Sfelt eöi lECELIJIK 1 i te liebben laat zieli fotog rafeigren in de Votografltche Uun UnrMhUaa STTJIDIQ ir doosjes a 0 ao l U Fl SINGEL 661 FEANSCEE STOOMVEEVEEU eheiaiscbe Wftssch ij TAN 11 OPPEWHËlMElt ïfl Krnishade Botterdam üebrevet i r l door Z M den KoniiiK der Balf en Boofddepöt voor GOUDA de H er A VAN OS Az dpecialitait voor het toornen en Terren ran alle Üeereq en Oamesgarderoben alsook allt Kiudergoeqerea Speciale inrichting voor het atoooien trü plQchemu te s veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden nau da nieuwste en laatste methode geverfd Zenuw en ülaagflijders wordt ait overtaiging als een werkel ke halpin den nood het boek i aanbevolen Na oatvaiuiBt vau adres per briefkaartlyordt d t boekje mnco per post toegezonden door BLOKPOE a Boekh Zaltbommel zyn wU d Echte ntnngen teumeiï rcetaemi gen in dei idertidea nua de ihaelia T r uidi m het imva 4 el Cicao ld eo aa t i d gekom E era Dr best miél bblisi I J p nMfïfeaeö ËikeI eac Q I in Tierkuiten bOaim i 1 Deee Eibj Ctcaolis met melk è g ijkach kuik een I 2 hedtfiï téa t polder T nr eeU k ChoooUto Alt gèaeeakrtt ag diank by genu Wa diarrh e skonta met water tt btnlkaa Yerkrijgbur bij de vooniuoilla 0 Cl Apothekara vm f 1 0 e 0 40 135 G nera Wart g8nwoordifer w e Beds nd lullus MattenkloA 4 AtBirterdam Kalveistraat 103 nlaBdsgü Oyerziclit Da oiWs femi4ng in Engiand neemt toe zelfs in eirege ringsp rs cHt hoe langer hoe droeVigef keslimd wordt j Enkele Jladen trachtten jWg liet nitblijvèn van belfchten OTer da derhandeling toe te schr iMn aan den ceisMte Kaap d flie telegrSlnmen over diRoMerf erp niet i ion doorlatm MaaAfflkl nitere blaffln bjeg üpel 1 dat Vin oifc in li i ge ré e Xa Hi zime kpAltji fBarmedeihet b icht jran de b zetèing f n lietersbnrg is è iitvan n D eoB jamiflctw dm deze piaats vieWtffluaat i blzet zoflÏBl m Boerdi allesJnyeHigheiid hébben ta ijf de Ifweeilê tefirt het itit de pMts wel bez t i3 mdk en n èr 320 K M spoorweg te ewiftoiilheol NnmmetiBri merkt op dat het iiietó gei 4 dat jdpiiBoe en pa in het oUèlnbi mydsd rn jatteA j n nummer vier Mwei Mt dejjsntóek ipngezorid is en voo pbrten taoffllp e bereiken Maar t d do9t men weer also jde oorlog nit is Te ïoch zal er nog heel wat water door de Theems moeten gaan eer Ëngtïland den stryd opgeeft iets waartoe het komen moet tenzg men die eenwig wil voortzetten Zeldzaam scherp liet de Evening News zich dezer dagen over dit punt nit Het Wad meldde dat men in de Engelsche kringen te Pretoria geloof de dat De Wet zich nooit gevangen zou laten nemen en zich liever zon doodschieten Neen antwoordde Evening News wie dat denkt kent De Wet niet hï zal op het slagveld sterven van oaderdom 1 üit het officieel rapport over het verloop van de pest te Kaapstad in de week die op 6 April eindigde biykt dat de ziekte nog steeds om zich grijpt In deze week toch werden in de hospitalen ter verpleging opgenomen 62 pestlijders waarvan 20 Europeanen Daarvan z n 31 overleden te weten 28 kleurlingen en 3 Europeanen Bjj het leger of de vloot zjjn tien gevallen voorgekomen waarvan een den dood ten gevolge had Ook bepaalt de ziekte zich niet meer tot Kaapstad maar is zj overgebracht naar de aangrenzende districten In het militaire kamp te Hermen op 45 mijlen van Kaapstad is een soldaat door de pest aangetast FEVILLETOX Eindelijk Saamgebraclit 3 ===== Daartusachen sprongen schoon bewerkte armlampen te voorschijn dragers van de nieuwste lichtbron de electrische vonk die al naar behoefte over deie stemmige wandversierin en een licht als dat des daags konden verspreiden ot Ook tot op den zachtsten glans worden getemperd Naast de groote werktafel rees de lamp uit den grond op aan een beweeglijk metalen arm die ze voor hem die daar schreef ot las op elke gewenschte hoogte hield en verlengd of verkort overal heen reikte waar men ze wilde hebben De schrijftafel groot massief degelyk was een bezienswaardigheid elk voorwerp dat zich daarop bevond tot het kleinste toe een vereeniging van het praktische met het schoone en soliede die er het stempel der volkomenheid op drukte Hetzelfde gold van den staanden lessenaar ginds aan den muur naast een der overigens onregelmatig en ook hoogst doeltreftend aangebrachte ramen Ja men was hier van louter wonderen der techniek omgeven Niet het kleinste daarvan waren wel de volkomen geruischloos en als door tooverslag zich openende en sluitende zware dubbele deuren die door een bizondere constructie het binnendringen van elk geluid uit de omgeving weerden Onhoorbaar it rf hier ook de tred op DoiMerdag jl diiie nieuwe gevallen waar Van twee bj Europeanen President IJ9ubet is van Toulon te Montélimar aangejkomen de hertog Van Genna vertrok nit Tonlon met zijn prachtige eskader en de lang besproken FranschItali aansche feesten te Tonlon beUoOren weer tot het verledene In Frankrijk en in Itóliè is men uitermate tevreden over den aflcfop der feesten Wel is er de Italitansphelen de Fransche bla ïen geven dit om strp toe van géén Verbond sprake geMieest en moet het beaoeU van de ltaliaanscM vlool Je Toulon oiu die reden bij het bezoeK Van de Fran he vloot te Kroonstad ten achtek staan maaifvoorloopig stelt men zich met h t uiterlijk vertoon van vriendschap tevreèen ih Frankiijk met de stille hoop at et nog eenmaal tot een fransch EnssiscU ItaUaanBch verh ond zal mogen komen terwijl de ItaliaatiSBHe bladen zoowel de voorstanders als dHjlIfgenstander Jvan het drievoudig erbond del goede zijde van de opnieuw tusschen de beiae landen gavostigde vriendschap in het Iich ï ètellen Degenen die met bet drievoudig verbond op hebben leggen er den nadruk op dat nn gebleken is dat het drievoudig verbond geen beletsel behoeft te wezen om ook met de andere n bgendheden zeer hartelijke betrekkingen te onderhouden en zij die in ItaliS op een nauwere verbinteTiis met Frankryk aansturen zien in de feesten te Toulon het voorspel van eene nieuwe periode in de Italiaansohe buitenlandsche politiek En moet het ziin dat het drievoudig verbond wordt vernienWIl zoo redeneeren zij dan kan Duitschland zich deze feesten aantrekken hg de onderhandelingen over de vernieuwing ten einde bij het afsluiten der handelstractaten die toch ook op de vernieuwing van het verbond van niet weinig invloed zullen zijn wat voorkomend te zijn Ook de Dttitsche en Oostenrijksche bladen nemen de feesten te Tonlon als uitgangspunt voor politieke beschouwingen Maar zooals te begrijpen is zijn zij in hunne besprekingen niet alleen het nieuwe BussischFransch Italiaansche verbond dat door de lucht schemert vijandig gezind ook een FranschItaliaansch verbond kan bij hen geen genade vinden Zj zijn er dus op nit de beteekenis der ItaliaanschFransche toenadering te verkleinen of althans als onschadelijk voor te stellen De Neue Freio Presse uit ronduit de hoop dat de feesten niet tot eene uittreding van Italië uit het drievoudig verbond zullen leiden en het Neues Tageblatt verwacht in hot geheel geen verandering in de Europeesohe politiek ten gevolge van het den vloer weg Hier lag een tapijt maar een bekleeding die den voet alleraangenaamst eenige zins elastisch tegemoet kwam waarschijnlijk een stof die Zijn ontstaan ook aan een door de nieuwe natuurkracht bewerkte vereeniging van stoffen te danken had en waar de Seemann s het geheim der vervaardiging nog bewarend zelfs een naam voor hadden moeten bedenken Nu reeds toch trok de firma honderdduizenden uit de patenten die zij voortdurend in de gelegenheid was op dergelijke praktische fabrikaten te nemen zaken die toch maar zoo ten passant uitgevonden en vervaardigd werden Zooals we zeiden zat de jonge chef nu s avonds omstreeks negen uur aan den grooten schrijftafel en werkte Vóór hem lag een loHo blad papier dat hij links en recht met rijen getallen en mathematische figuren vulde hij was bezig met een berekening Deze scheen tot geen zeker resultaat te leiden hij begon telkens weer beet zich onbewust op de lip en de plooi dier meest ingespannen opmerkzaamheid wilde niet wijken van tusschen de wenkbrauwen boven den scherpen edelen neusrug Eindelijk zat hij minuten lang geheel stil terwijl het potlood in zijn rechterhand rustte Dan stond hij langzaam altijd nog in diep nadenken op kreeg van den rand van het muurbescbot een klein sierlijk instrument dat voor een meetwerktuig of een weegschaal van slechts moeilijk te wegen stoffen had kunnen doorgaan en zulks waarschijnlijk ook was en bracht het in werking Het gewicht dat de ne schaal aanwees vergeleek bij met zijn getallen en schudde even het hoofd En nu nam Iti fansche v ootbezoek aan Tonlon Toorloopig tiet het er wel naar uit dat het Neues Tageblatt den spper op zijn kop sU t door als hfit tbelangrijkste van den tod t van president Loubet naar Toulon voof te stellen de wassende popnlariteit van dat staatshoofd Want wat ook in de verhon ng der volkeren vers n ert of niet veranderd moge zijn de geestdrift waarmede president Loubet door zijn volk is toegëjnicht is eenig geweest Toen van den zom de 2i 000 burgemeesters op het groote feest p de tentoonstelling den president opgewonden hunne hulde hadden gebracht is de nationalistische pers Wijven betoogen dat het volk nog aan hare zjde stond Thans is opnieuw gebleken dat de bevolking van het land haar president goed gezind is En hierin is wellicht voor Frankrijk zelf do grootste betaekenls der feesten gelegen Do binnenlandsche heftige oneenigheid die onder president Felix Faure den bourgeois satisfait gelijk Cornely hem in de Figaro noemt haar hoogtepunt bereikt heeft is geducht aan het luwen en er wordt dank zü de persoonlijkheid van president Loubet weer een middonpunt gevonden waarom heen men zich kan scharen ter bevordering van het landsbelang Frankrijk begint aan een van de groote gevaren der republikeinsche staatsinrichting de oppositie tegen den persoon van het staatshoofd te ontkomen V Het krachtig optreden van de Bulgaarsche regeering tegen het Macedonische comité vindt bijval in de Eussische pers De Novosti legt dat de toestand in den Balkan er rustiger door zal worden en aan Turkije het voorwendsel ontnomen hardhandig onlusten in Macedonië te onderdrukken Bovendien zouden de vertegenwoordigers van de mogendheden in Konstantinopel nu gelegenheid hebben bij de Porto op een eindelijk invoeren van de lang beloofde hervormingen aan te dringen die het eenig middel zijn om voorgoed de rust in Macedonië te herstellen Verspreide Berichten Frankkuk Het boet dat prins Louis Napoleon die in Rnssischen dienst is eerlang in het huwelijk zal treden met prinses Helena de dochter van grootvorst Wladimir welke jongedame een volle nicht van den tegenwoordigen czaar v6ór een drietal maanden den liefelijken leeftijd van negentien jaar bereikt heeft Met gejuich is de president der Kepu hij het instrument uit elkaar vlug voorzichtig cn zonder moeite als geoelend werktuigkmidige cn beschouwde opmerkzaam een kleinen staalcyhnder dien hij daarbij had afgeschroefd Hij woog en taxeerde hem met de hand toen kwam er een nieuwe gedachte en daaraan gevolg gevend schreed mijnheer Richard nu naar een der deuren Toen deze hem geruischloos had doorgelaten bevond hij zich in een smalle van alle sieraad ontbloote maar verlichte gang Een tweede deur sloot deze geheel af en toen hij deze opende kwam hem een geheel andere lucht dan die van behaaglijke woonvertrekken tegen Hier rook het naar machines en de muren zagen er zwart van den rook de vloertegels donker en versleten uit De heer Seeraann behoefde echter deze doorgang die Teeds binnen het eigenlijke domein der fabriek lag slechts over tetsteken Tegenover hem bevond zich een eveneeps ongewoon stevige deur die hij echter ook met een zeer kleine sleutel naar het scheen en door een lichten druk daarmee gemakkelijk opende In het vertrek dat hij binnen was getreden viel door de doffe schijven van een groot hooggelegen raam licht van buiten het was blijkbaar een werkplaats de zijne de eigene sroicUe van den heer Richard Seemann Hij drukte ergens aan den muur op een knop en aanstonds sprong het electrische licht te voorschijn een schoon gelijkmatig niet te fel licht En de men had kunnen zeggen voorname kwaliteit van dit licht was het eenige wat het dus beschenen vertrek van andere dergelijke onderscheidde Overigen was het een geheel gewone werkplaats over het geheel wel ia waar behoorlijk bliek te Montélimar VrPag in den vroegen morgen ontvangen Te Toulon ia het alles jolijt on vroolijkheid dB Fransche eh de Italiaansoheofficieren en matrozen verbroederen zich aletendo en drinkende waartoe de presidentder republiek en de hertog van Genua hetgoede voorbeeld hebben gegeven terwijltot slot geregeld danspartijtjas het overvloediglijk ganotone in beroering houden Zaterdagmiddag richt admiraal De Maigretoen lunch aan ter eere van den hertog endan is het nit in den namidag nog kiezen de Italiaansche oorlogsbodems zee DoiTSCuLim De onthulling van het standbeeld van Bismarck te Berlgn véór het Bijksdaggebouw op het Koningsplein is bepaald op den tienden Mei den gedenkdag van den Frankforter vrede In tegenwoordigheid van den keizer zal de kroonprins 24 dezer te Bonn als student ingelijfd worden Ook de senaat en al de leeraren moeten van dit historische moment getuige wezen 1 Ter herinnering aan haar bezoek aanCrouberg heeft de koningin van EngelandVrpag een boom geplant in het park vanhet kasteel van Friedrichshof en Vrijdagnamiddag zal de koningia aaar Frankiort ve trekken van waar ziJ op het middernachtelijk uur de terugreis naar Londen aanvaardt Tan de 26000 menschen die aan de inrichtingen van Krupp te Essen Kiel en Bttckow verbonden waren in October van het vorige jaar zyn er reeds 4000 voorloopig ontslagen en komt er geen groot werk dan gaan er nog 5000 uit BINNENLAND Het hoofdbestuur van de Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van Zondagsrust heelt besloten tot het bijeenroepen van een congres voor Zondagsrust Dit congres zal bij gelegenheid van het 20 jarig bestaan der vereeniging te s Gravenhage worden gebonden op 19 en 20 September a s De Minister van Waterstaat heeft de a s zomerdienstregeling op de Staatsspoorwegen goedgekeurd De nieuw te bouwen koninklijke Nederlandsche hoftrein zal bestaan nit een bagagewagon onderhouden maar toch niet zonder het onvermijdelüke vuil en afval daarram vijfsel kolengruis asch en roet Een groote lange werktafel met smidsgereedschap draaibank aanbeeld en smidsoven alles was er Richard Seemann trok eerst zijn jas uit en hing ze aan de deur op aan denzelfden haak waarvan hij zijn werkman sschort kreeg Daarop btreek hij zijn hemdsmouwen op een patriciersgeatalte met de lange slanke leden die aan Titiaan s blonde Tenetianen deden denken Dat de schouders iets naar voren hingen hun eenig gebrek begreep men nu wanneer men hem aan het werk 2ag Want de arbeid geestelijk zoowel als zuiver lichamelijke buigt nu eenmaal s menschen nek Hij bracht vuur in den haard en zette den kleinen blaasbalg in beweging En daarop begon hij uit een fijne staalplaat die hij zorgvuldig ginds aan de werktafel had uitgezocht een tweeden cylinder te vervaardigen Geen handgreep die hem ontging de zoon van den toenmaals reeds rijken fabrikant had een leertijd in de smidse en als kunstslotenmaker doorgemaakt Dat hij later nog in de mechanische werkplaats gewerkt had was meer liefhebberij geweest Nu stond hij aan het kleine aambeeld en vormde zijn gloeiende staalplaat die hij met lichte band zoo geschikt tusschen een tang hield als ware de tang slechts twee verlengde vingers voorzichtig met een fijnen hamer Werdt vervolgd f