Goudsche Courant, dinsdag 16 april 1901

Directe SpeorwegverModlogen met GOUDA Wloterdlei St 1900 AaDKevangeo 1 October TUd va firewwlch H i 7 88 r 44 8 14 8 17 8 83 8 14 10 88 10 18 10 48 ll t 8 84 J 10 19 8 8t 10 80 8 41 4 10 57 7 47 8 07 r 8 tO 8 68 9 3S lO SO 10 46 11 01 11 47 8 46 11 81 11 48 BOTXIEnAMTii Teti 18 8 1 87 t lS 8 80 S tS 4 89 4 64 6 18 8 18 7 17 1 6 01 1 10 I r 6 11 V 1 17 6 18 I 1 88 i 39 S ll 4 08 6 87 6 4 8 39 1 68 6 10 7 48 08 6 80 7 67 da 8a kl Terbijgbaar tegan ankalan naahtpr a n HolUaaaelie Spoar h Eitra inpplameat kawijii 1 Allean niu4U V W a 6 U a r nanlUt U l p kan nU ga a ga £ jUg PpU 6 aa C pagn UU 10 18 10 48 11 8 10 48 11 11 11 57 8 O D D A A II S T I E D A B iaa aar Joud S9 8 11 8 8i 8 18 10 10 10 69 11 08 1 10 8 88 8 86 4 07 4 43 6 19 6 38 8 18 9 51 10 19 10 87 V1 08 Am LW 8 01 8 58 9 38 lO lO 11 04 11 48 18 67 1 67 8 36 4 U 4 57 6 80 6 036 44 9 86 10 8 11 08 11 69 Am t 0 8 H 9 18 9 87 10 86 11 1 1 08 I IU 1 11 8 40 4 37 6 1 6 46 8 8 9 S8 10 SO V ilC 8i 7a5 SaO 8 7 9a8 9 81 Ha 18 17 13 5 1 11 8 10 3 84 4 41 11 8 81 7 09 8 10 9 51 im 1 W 5 84 8 47 7 80 8 15 8 45 9 80 9 4 11 80 11 4111 0 8 40 8 86 8 49 6 01 6 18 6 88 7 85 8 15 10 06 loud 7 0S 7 81 8 18 9 19 9 8 10 18 10 8t 11 61 1 1 1 18 4 1 4 S4 6 47 7a 7 64 8 09 11 11 18 dringen in het woonhuis van Eichard öriffey en het stelen van 15 brooden John Tucker Eobert Dow en Eobert Wygood wegens inbraak George Tont alias öreenslade wegens het stelen van tarwe en schapen Eichard Warry wegens dezelfde misdaad Michael Day wegens het stelen van een karrepaard merrie en Peter Kingdom wegens het stelen van twee rammen De kolenmijnwerkers in de nabijheid van Manglesfleld Kingawood kwamen gisteren ten getale van 2 h 3000 bijeen toen eenige actieve magistraatspersonen zich biJ hen gevoegd hebben en hen gewezen hebben op de belachelSkheid en het gevaarlijke van hun gedrag zjj beloofden onmiddellijk naar hun werk terug te koeren en wü hoeren hedenmorgen dat allen uiteen zijn gegaan en dat alles rustig is De benoeming van generaal Wannowski tot Minister van Onderwijs is door de R issische stadenden met veel enthousiasme begroet daar hj bekend staat als een oprecht man en steeds het gedrag der politie tegenover de studenten heeft gelaakt Toen generaal Wannowski op een parade verscheen werd hjj luid door de studenten toegejuicht en eveneens de Czaar toen deze zich naar de parade begaf Generaal Wannowski heeft reeds dadelgk meer dan 200 mannelpe en 188 vrouwelijke studenten in vrgheid gesteld Alles schijnt nu pays en vree Men verwacht van den nieuwen Minister radicale I hervormingen ten gunste der studenten toegevendheid tegenover het schouwburgorkest Nu die goede eigenschappen schijnt hü zelf ook in groote mate tegenover anderen te bezitten want door de wijze waarop hg zich en zjn orkest schoonwiesch bleet er niet veel heel van den operatroep dien ziJ moesten begeleiden Wat denkt ge wel vroeg hij den recensent van een orkest dat genoodzaakt is eenige maten over te slaan om den kunstenaar weer in te halen zooals laatst in de Fille du Regiment eenige mate over te slaan en deni kunstenaar in de wijs te houden met de strykinstrumenten zooals onlangs in Lucie de Lammermoor eenige maten over te s aan de blaasinstrumenten te laten zwijgen en alleen de strijkinstrumenten te doen spelen waarmee men alleen met behulp van de vingers kan voorkomen dat het publiek het merkt wanneer een artist een halven toon te laag zingt zooals in Hamlet twee s lonr jtnigen en een keukenwagen De I beide rütaigen en de beide wagens zgn elk 17 1 M lang ot met inbegrip der bnlfers 18 3 1 M Door balgen worden de rytnigen en wagens 1 onderling verbonden en vormen dan een doo I loopenden trein met een gezamenlijke lengte 1 van 73 2 M De breedte der rijtuigen en wagens alle 1 met vier assen paarsgewyae verbonden tot 1 draaibare onderstellen is 2 84 M De hoogte 1 der voertuigen is gemeten van de rails en 1 zonder de remkasten te rekenen waarmede de bagagewagen en keukenwagen zjjn voor 1 zien 3 8 M Het eene salonrijtuig bevat één groot en 1 twee kleinere salons toiletkamer enz het 1 andere een groot en een klein salon zoomede 1 een groot overdekt balkon De beide groote 1 salons beslaan de volle breedte der rijtuigen I De overige salons zjjn zooveel smaller omdat 1 daarvaü de zijgang afgaat i Aan de Daily Chronicle heeft een En 1 gelschman uit Aken een boos stukje ge schreven over een vertooning die hy in 1 een circus aldaar had bijgewoond Het twee de gedeelte van de voorstelling bestond n 1 in tooneelen nit den Zuidatrikaanschen oor I log De scène die met het uitbundigst 1 genoegen en den grootsten bjjval begroet I werd was die waai een Boer een Engelse 1 officier een pak slatig geeft Men zon dez 1 geheele zaak met verachting over t hoof I kunnen zien zegt de schrijver wanneer e 1 niet het feit bijkwam dat 100 manschappe I van het 40e regiment infanterie hier in gar 1 nizoen aan de voorstelling medewerkten Zij stelden Boeren en Engelsche infanterie 1 voor waren gekleed in khaki en gebruik I ten voor zoover ik kon nagaan hun eige 1 bajonetten Van hun medewerking wer 1 volstrekt geen geheim maakt terwijl ver scheidene onder hun officieren gedurend I de geheele voorstelling tegenwoordig wa I ren 1 Als keizer Wilhelm daarvan hoort zal h de voorstellingen wel verbieden I Een Amsterdamsche juffrouw deelde Don 1 derdag aan de politie mee dat ze ee 1 briefje had gekregen waarin haar werd 1 verzocht in een perceel aan de Jan Han zenkade te komen Aldaar verschijnende bleek haar aanstonds dat zg met een bekend colporteur te doen had die haar meedeelde een artikeltje omtrent een bij haar inwonende dame in zjjn blaadje te zullen I opnemen tenzij door haar vóór 6 uur s avonds I een bedrag van f25 aan zijn adres was be 1 I zorgd De juffrouw deed verstandiger ïe I gaf de zaak aan de politie in onderzoek I De Times geeft eiken dag een berichtje I nit een nummer van de Times van juist 100 I jaren geleden Wj nemen het bericht uit de I Times van 10 April 1801 over om te doen I zien hoe de zeden in die honderd jaren verI anderd zgn I Bath 10 April I Het gerechtshof van dit graafschap ging I eerst jongstleden Maandag uiteen na het I schrikkelijke doodvonnis uitgesproken te hebI ben op de volgende 9 boosdoeners n l SaI muel Tont en Eobert Westcott wegens het I aanvoeren van een volksmenigte het binnen De bttagewagen bevat twee afzonderlijke bagageruaaten en evenals de keukenwagen 1 ook nog rijtuigafdeelingen voor het diens personeel In den trein gaat de bagagewagen voorop dan volgen de beide salonrijtuigen in diervoege dat de beide groote salons tegenover elkander komen en slechts gescheiden worden door een overdekt balkon terwijl ten slottede keukenwagen volgt N E C Gemengde Berichten 7 Doodgeschoten 1 De volkstelling die onlangs te Eome ge honden is heeft een verrassende uitkomst 1 gehad Het getal inwoners is namelijk 1 55 412 minder dan de loopende bevolkings I statistiek deed verwachten Men kan de 1 cijfers niet anders verklaren dan door aan te nemen dat óf de laatste algemeene volks I telling onnauwkeurig is gehouden 6f aan de bevolkingsbureanx de loopende aanwas en vermindering onnauwkeurig wordt opgegeven Bovendien hebben vele minvermogenden er belang bü zich voor bewoners van Eome te laten doorgaan erwijl zij in werkelijkheid in naburige gemeenten wonen waar minder li fdadigheidsinstellingen zijn De volkstelling in 1881 gal Rome 300 467 inwoners die van dit jaar 463 000 teiwijl men verwachtte dat het cjfer 518 412 bereikt zou zijn STADSNIEUWS GOüDA 15 April laOl Volgenp het Goadsche Nieuwsblad bedraagt het aantal kiezers dit jaar 2110 voor de Tweede Kamer voor de Prov Staten 2098 en voor den Gemeenteraad 1978 De verdeeling der districten is aldus district I 816 district II 503 en district III 659 kiezers De kiesvereeniging Burgerplicht zal op I Woensdag 17 April s avonds te 8 uur op I de bovenzaal van het Café Het Schaakbord eene vergadering houden waarin besprekingen zullen gehouden worden betrelI lende de verkiezingen voor Kamer en Staten Te Baarn had bij het echijtschieten op de baan der Flobert schietvereeniging Oom Faal een noodlottig ongeval plaats Nadat een der leden gericht had en aftrok verscheen onverwacht de man die de schijt bediende in de baan zoodat de kogel hem in het oog trol De dood volgde onmiddellijk Men schrijft tan de N E Ct Vrijdagnacht hebben dieven getracht op eene hoeve onder de gemeente Breskens kippen te stelen Op het gerucht en leven dat gehoord werd is de zoon van den landbouwer naar buiten gesneld en heeft een paar schoten op de vluchtende dieven gelost s Morgens werden er bloedsporen gevonden Thans is zekere J G nit Hoofdplaat een beruchte dief en strooper doodgevonden op weg naar zijn werk aan de bekomen wonden is hij overleden Dit Enschede bericht men aan de N E C Aangaande de staking der schilders kan nog worden gemeld dat in eene Zaterdagavond gehouden vergadering van de besturen van alle arbeidersvereenigingen steun is toegezegd Een oproep om steun aan de burgerij O goedgekeurd Thans bedraagt het aantal stakers 61 Een lOtal kleine bazen heeft tot dusver den eisch om den loonstandaard op 18 ct per uur te brengen van af 1 April ingewilligd De kunst Is te Saigon blijkbaar nog niet volmaakt Daar werd onlangs in een der bladen de orkestdirecteur eventjes doorgehaald De goede man liet het daar niet bij en stapte naar het andere plaatselijke blad om te dienen van bericht Hij beschuldigde den recensent van onbillijkheid en weinig t t 7 11 T t 8 11 8 SS 0S a 87 10 85 11 01 8 40 I 11 0 8 80 j U 1 8 67 ll CS 8 19 8 48 10 18 10 88 11 88 8 08 8 84 I 11 18 9 08 10 08 11 88 eoBDill ï lï lS Oond Sloordreohl door 7 18 jn aweik rl 8 Otpello T BMtniim M 5 7 4 BotterdamD F i Uotterdtm B 11 80 18 84 AUmb U on 8 Umm Extn 6gb taleii g Op awa tninen tija ZoniÉlt Munatg en Dinidag MniugHlie rstowfaUiottan i 5 B0TTERDAM 90UDi Tiae Tataa Aottaidam Beun t t t 8 46 RotlBidam D P 66 Botterdun M 4 41 6 80 OT 7 18 Oapelle 4 68 6 41 Niraweiknk 8 01 6 61 Hoordmht 6 11 8 04 domda 6 17 10 0 18 7 89 il 2 7 48 8 9 18 9 4 f lO lO 11 81 li 46 18 lO S 8 14 4S 3 46 4 0 4 34 tntft V o 2 I5 i J i 8 04 8 84 9 00 9 89 10 08 10 19 lo t U 6m 06 ll 31 l 09 8 09 9 8S S Ss 4 S6 04 6 07 5 18 6 41 QOUDA DEN HAAGfiae vaiaa 8 87 8 41 8 6S 9 0 9 149 03 9 19 11 9 1 10 00 io i io ii t i iM iM i r i j jr 7 r Gaadi Zevenli Mooni 8oeteniiMi Zeg Voorburg Htge = lil 9 49 lo 10 4 11 1 0 1 46 13 66 liïo S 4 16 4 46 6 66 8 16 8 4 7 67 7 o 7 16 7 i 5 ïs 9 4410 1111 6 U 6 13 81 Voorfurg 6 38 d Z mI 1 l Z Z l Z I ll Z = lo ll Z j ur Di U TB UU f ilaaTaraa B 8 J8 10 87 11 08 10 8 J 3 43 11 01 8 69 11 81 11 41 6 10 8 84 7 48 t U = = 8i = 8 08 7 04 8 18 8 61 9 9 j f 8 1 9 07 r 10 14 10 69 1 0 18 7 3 16 8a 4 8 8 8 M 7 10 7 Ooada Oadew Womd Utrwht 11 84 ♦ S lÖ i n 1 l lO S 6 0 4 8 80 7 00 7 64 8 08 r 10 14 ÏTA 61 7 4 8 8 O 10 10 10 66 U 88 Z 1 4 3 8 3a 4 4 8 5 1 8 7 00 7 8 9 0 8 6 10 6 10 48 Utreoht Woanlea Oadgv Oogda 6 07 8 44 8 09 9 87 10 88 U S J 4 38 9 88 lil 7 7 74 Im 7 M 0M ll77 IMl 18 51 18 8 40 8 5 4 4 5 10 8a 7 84 7 4 84 9 89 10 07 10 11 Door H M de Koningin is de eereMedaille in Goud van de Oranje Nasiauorde toegekend aan den Heer L M Rood Israélitisch Godsdienstonderwijzer alhier De kiesvereeniging Vooruitgang te Krimpen a d Lek heeft besloten zich aan te sluiten bij den Bond van vrijzinnig democraten Tot voorloopig cancidaat voor de Tweede Kamer in het district Gouda werd gekozen de heer F Mol te s Gravenhage De Haastrechtsche kiesvereeniging heeftmet algemeene stemmen tot candidsM voor de Tweede Kamer gesteld den heer A KniJtl Hz altredend lid N De liberale kiesvereeniging Lekkerljerk heeft voorloopig als candidaat voor deTwJBede Kamer gesteld den heer mr C E J graaf van Bylandt De kiesvereeniging Vooruitgang te Krimpen a d Lek heeft tot voorloopige candidaten voor de Provinciale Staten in genoemd district gesteld de heeren J M Noothoven van Goor te Gouda P van der Hoog te Krimpen a d Lek en M Boogaerdt Bernz te Krimpen a d Lek De Haastrechtsche kiesvereeniging te Haastrecht heeft als candidaten voor de Provinciale Staten gesteld de heeren J M Noothoven van Goor te Gouda aftredend lid D Oskam dijkgraaf van de Krimpenerwaard te Bergambacht en G H Fnhri Snethlage notaris te Woerden De Liberale kiesvereen te Lekkerkerk heelt als candidaten voor de Provinciale Staten gesteld de heeren J M Noothoven van Goor te Gouda J v d Leeden te Ouderkerk a d IJsel en G H Fuhri Snethlage te Woerden Gisteren was het voor de Israëlieten te Gouda leest de Zeer Eerw Heer L M Rood vierde zün 50 jarig jubileum als godsdienstonderwijzer en voorganger der gemeente terwijl hü tevens 25 jaar in laatstgenoemd lunctie alhier werkzaam was Het was niet te verwonderen dat dit leest niet ongemerkt voorbij zou gaan Bene leestcommissie werd samengesteld en met jjver werden pogingen aangewend dezen dag leestelijk te herdenken Ten 2 uur was bijna de geheele gemeentd in het schooUokaal vereenigd waarop ds jubilaris met zijne echtgenoote werd binnengeleid getooid met ds eere Medaille held des morgens door H M de Koningin geschonken 1 9 13 f 10 88 9 48 10 81 8 17 f 8 87 I 8 39 7 05 7 55 8 81 8 8 8 46 8 6t i 4l 8 04 9 88 9 48 9 58 10 08 34 Ï Oi 7 36 s lO 8 43 9 47 10 09 10 16 11 08 9 68 10 01 10 17 10 39 10 84 8 01 8 39 9 17 9 58 8 18 8 84 i 8 38 E 8 48 8 S3S 4t 10 19 Twee meisjes als bruidjes gekleed strooiden bloemen en Mej Cats bood onder een gepaste toespraak een prachtvol bloemstuk den jubilaris aan daarop nam de Voorzitter van den Kerkeraad der Isr Gemeente de heer Andries van Dantzig het woord die in de eerste plaats den jubilaris geluk wenschte met de hooge onderscheiding hem ten deel gevallen die niet alleen hem eerde maar ook terugsloeg op de geheele gemeente ja op al onze geloolsgenooten hij was daar zeer dankbaar voor Waar men in Frankrijk een geloolsgenoot in kluisters had geketend en hem ten slotte had verbannen en hier een geloofsgenoot eene zoo hooge onderscheiding deed geworden daar bleek alweder opnieuw dat de poorten van Oranje voordo Israëlieten altp open ren hjj dankte daarvoor ten zeerste en hoopte dat onder de Eegeering van Onze Koningin steeds dit zoo mocht blijven Verder herinnerde spreker aan het leit dat hü voor 25 jaar op verzoek van den Kerkeraad naar Middelharnis was gegaSn om den jubilaris te bewegen naar Gouda over te komen in het eerst weigerende om bizondere en gewichtige redenen had hij toch daaraan voldaan en de verwachtingen die men yan den jubilaris had zjjn ten volle verwezenlpt de Kerkeraad zegt U daarvoor ten zeerste dank en biedt J bij deze gelegenheid een zetel aan waarbij is gevoegd een album bevattende de namen ran den leden van den Kerkeraad Vervolgens herdacht spreker nog het jnbileam van den heer Ketellapper hij wenschte hem ook daarmede geluk gij hebt beiden nw plicht volbracht arbeid verder voort op hetzelfde veld tot bloei dezer gemeente Daarop kwam de heer S van Praag voorzitter der leestcommissie aan het woord die zijne volle sympathie betuigde met de woorden door den vorigen spreker gesproken en nadat hjj namens de gemeenteleden zijne lelicitaties had nitsproken den jubilaris een hnldebljk aanbood bestaande in een étui met 6 converts eveneens vergezeld van een album bevattende de namen der gevers Dexe beide albums waren prachtvol gecalligraleerd door den heer I Stödel wien wjj daarvoor onze hulde brengen De heer I van Dantzig kerkvoogd bracht den jubilaris ook hulde voor hetgeen hjj had gedaan voor don bloei der gemeente De heer A Ketellapper daarop het woord nemende schetste dezen dag als een leestdag en wel als een dag om leest te vieren ter gelegenheid van het jubilé van den man die ons steeds voorgaat in het gebed die een kwart eeuw onzen voorganger is geweest die door H M de Koningin raet eene hooge onderscheiding is begiftigd hü hoopte dat dezen dag voor den jubilaris onuitwischbaar zou zün en dat hjj tot in hoogen ouderdom dezen dag zou berdenken en God dankbaar zijn voor de gaven die hü hem gegeven had De beef Stödel wenschte den jubilaris evenzeer geluk met den feestdag van beden hü herdacht op waardige wjze den steun die de jubilaris met opoflering van zgn eigen persoon steeds ten beste gaf en bood den jubilaris een knielkussen aan vervaardigd door zijne echtgenoote om dit te gebruiken op den Groeten Verzoendag De heer Adolf van Dantzig dankte als oud leerling den jubilaris hü hoopte dat het hem nog jaren gegeven moge zondezen dag te herdenken Door den heer Stödel werd vervolgens een brief vol gelnkwenschen voorgelezen van mej J de Leeuw mede een oud leerlinge van den heer Eood De heer Wünbergen lid der feestcommissie bood ook zün gelnkwenschen aan De heer M van Dantzig wenschte den jubilaris geluk met zjne hooge onderscheiding waarop een driewerf hoerah voor H M de Koningin werd aangeheven De heer Haas vroeger leerling te Middelharnis thans te Rotterdam dankte in leer gevoelvolle woorden den jubilaris voor hetgeen hü van hem had geleerd toen hü nog te Middelharnis was gevestigd De heer Eood dankte de verschillende sprekers voor het hem toegesprokene hü geloofde dat hü steeds zün plicht had trachten te doen en gaf de verzekering dat dezen dag voor hem onuitwischbaar zou blüven Nadat de jubilaris geéindigd had werd de eere wün aangeboden en verzond men het navolgende telegram H M de Koningin tLoo De feestcommissie met de leden der Israel Gemeente te Gouda vereenigd ter gelegenheid iian het 50 jarig jubileum van den Eerw Heer Rood biedt Uwe Majesteit alsook Z K H Prins Hendrik der Nederlanden hare eerbiedige hulde aan Daarop word het volgende antwoord ontvangen Hare Majesteit en Zü ne Eoninklüke Hoogheid dragen mij op de leestcommissie en leden der Israel Gemeente te danken voor aangeboden hulde Adjudant va TUIJLL De heer van der Linden ichrült t Met büzondere ingenomenheid heb ik de belangstelling die zich in de pers voor wederopvoeringen van Meiliel van onze landgenoot Mart Bonman openbaart waargenomen He Ned Opera heelt als instelling baar plicht gedaan door het bedoelde werk vül maal op te voeren De flnancieele resultaten waren echter van dien aard dat de directie niet verder kon gaan Nu echter de componist van een ernstige ziekte die hem belette de opvoeringen van zün werk bü te wonen hersteld is wil de directie gaarne weder opvoeringen van Meiliel doen plaats hebben mits een voldoende bedrag aan plaatshiljetten is genomen of ingeteekend Te Rotterdam kan alsdan bedoelde op 1 voering plaats hebben 21 April a s Zondag De laatste uitvoering in dit seizoen te Rotterdam Voor Gouda zal gelegenheid gegeven worden tot plaatshespreking a s Woensdag 12 2 ure in t Schaakbord De muziekliefhebbers kunnen nu toonen dat het hun ernst is met hun belangstelling in de stukken van Noderlandsche componisten Deken Malingré en den Ned R K Volksbond Ter gelegenheid van het op 7 April j l gevierde feest van den Hoogeerw Heer P C Th Malingré had de afdeeling Gouda va den Ned R K Volksbond gister een feestvergadering georganiseerd in de Sociëteit Réunie Bereidwillig had Zünhoogeerw de uitnoodiging aangenomen zich die huldebetooging te laten welgevallen Lang voor den vastgestelden tjd togen de leden der Afdeeling met hun dames naar de Haven en toen hot oogeflblik daar was dat de jubilaris de zaal zou binnen treden was geen staan ol zitplaatsje beneden ol boven meer te bekomen Aan de deur der Sociëteit werd de Hoogeerw ontvangen door het bestuur en toen de eerbiedwaardige grysaard door een vüfentwintigtal bruidjes vooralgegaan de zaal binnentrad ging een daverend hoerah op dat de muziek verre overstemde Door den Heer A van Galen alhier was een gedeelte der zaal smaakvol versierd en hier omringd door groen en bloemen was de lauteuil geplaatst waarop de Deken plaats nam De Voorzitter de Heer J A Donker opende de vergadering met gebed en meende den jubilaris een woord te moeten toespreken wat eigenlük wel de reden was dat de Aldeeling op deze wüze uiting gal van haar gevoelens van lielde en hoogachting jegens den Hoogeerw Veel redenen waren daarvoor op te geven spreker wees op bet schoone vaandel een geschenk van den Deken op de groote gilt die de Deken eonigen tüd later stortte in het londs Eigen gebouw op den steun die Hulp in Nood steeds mocht ondervinden op de stoHelüke blüken van belangstelling die de Deken den teekencursus toonde wat het mocht zün hart en han I stonden open waar het den Volksbond gold Dit alles en veel meer moet ons tot lielde en dankbaarheid stemmen en spreker is dan ook overtuigd dat het is uit naam der geheele aldeeling als hü Zün Hoogeerw geluk wenscht met zflu zilver leest als hü hem geluk wenscht met zün ridderkruis als wj haken naar het oogenblik waarop het zilver door goud vervangen zal worden Dit wilien wü van den goeden God alsmeeken tot heil van hen die met weldaden overladen worden tot heil der Parochie van Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart tot heil van de Aid Gouda van den Ned E K Volksbond Hierop kwam de Weled Heer J G Kropman Berelid der Aldeeling aan t woord Sprekers rede laten we in haar geheel volgen Hoogeerwaarde Jubilaris Zeereerwaarde Heeren Dames en Heeren I Als de natuur in het voorjaar pas uit haar winterslaap is ontwaakt en velden en hoornen tooit met maagdelgk groen dan weerschalt in bosschen en dreven het lied van het vrolüke vogelenheir dat last en leven en blüde hoop toeschateren aan alles wat adem heelt En als straks de landman uittrekt om te zaaien en in het zweet zgns aanschgns met ploeg en egge den bodem noest bewerkt dyn dringen tengels en aren als om strjd uit den vruchtbaren grond en bieden huu kostbare gaven En de leeuwerik verzadigd zich aan den rüpen graankorrel en verhelt zich op zün vleugelen hoog hoog in de lucht een danklied kweelend den Schepper ter eer En het vee in de weide en het vischje in den vüver alles dartelt van louter blijdschap en genoegzaamheid En de mensch hü juicht bü de komst van eiken nieuwen dageraad en begroet met vreugde den heerlüken oogst die züne schuren gaan vullen en die opnieuw getuigt van den onuitputtelüken rükdom der aarde Een lente zoo schoon en een zomer zoo big en een herlst zoo rük dat is dunkt mg Deken het beeld van Uw leven Onze geest snelt terug vele vele jaren over bergen en dalen van voorspoed en tegenspoed van vreugde en verdriet naar het stille Hensden waar Gü als kind hebt gespeeld en al de zoetheid hebt gesmaakt van de onschuld der jeugd En wü volgen U als Gg een fiere jongeling de kiemen van godsvrucht en wetenschap gekoesterd door brave en verstandigeouders zich laten ontbotten tot sierlgkeplanten En wg zien ü weer in den bloei der mannelüke kracht als Priester te midden van den heeten zwoelen dag zwoegende op den akker van gelool hoop en liefde En als de ploeg ett è gge l r ondervinding U hebben gevormd tot een volmaakt arbeider in den wgngaard des Heeren dan komt Gg tot ons dan doet gü uwe intrede in Gouda s veste Heerlgk en gezegend oogenblik waarop de zomer van uw leven al den rgkdom van uwen geest en uw hart ging uitspreiden over deze stad Zie daar staan de volle schooven die ons getuigen hoe vaak Gg vol lielde züt heengesneld naar de lüdenssponde van den kranke om hem te troosten ol den weg t bereiden tot een gelukkige eeuwigheid Daar groeien de rozen en de bloemen die ons toeroepen hoe menigmaal uwe mildheid den armen medebroeder een klacht deed weerhouden een traan van droelheid heelt gedroogd Daar rgzen de hoornen en de planten die ook aan het verre nageslacht zullen verkonden wat uwe deugd uw wüsheid uw voorbeeld mocht voor het heil van Kerk en Staat Geen wonder dat het dankbaar hart van jong en oud van rgk en arm een juich en jubeltoon ten Hoogen zond toon de engel der Lielde een krans van zilver om het hoold u wond en het wereldlgk gezag de botst u tooide met het teeken der eere het welverdiende ridderkruis Geen wonder ook dat wü mannen van den E K Volksbond met een van vreugde kloppend hart onze stemmen mengden in het lied dat lol u bracht als Herder als Priester als een sieraad onder Gonda s burgeren èn dat wü dezen stond waarop wü u onze büzondere hulde mogen bieden begroeten als een bigden stond Waar tocü gg hebt gebeden en gestreden voor anderer geluk daar hebben ook wg ondervonden uw krachtigen steun en de vaderlüke zorgen van uw Priosterlük hart Moeiiyk is de strgd die wordt gestreden op het veld waar gelool en ongelool eerbied voor het gezag en lust tot oproer elkander ontmoeten Zwaar is de kamp waar de vüand Van troon en altaar zjjne vanen heelt ontrold en ons tart en hoont ol den airenzang der verleiding toe zingt Maar waar Gg met ons medestrgd Hoogeerwaarde Jubilaris waar Gü ons steunton aanmoedigt door uw voorbeeld daar zullen wg te midden van het krügsrumoer ons steeds nauwer scharen om onze banier die ons dierbaar is als het symbool van onzen H Godsdienst en als het kostbaar geschenk van tl ons eerelid Hoogeerwaarde Deken zoolang onze vereeniging bestaat heelt zü God voor U gebeden om een lang en gelukkig leven Dat leven bevindt zich naar de jïiren reeds in den volion winter maar de rgke vruchten die dat leven draagt tot op dezen stond zg vervvgderen van ons nog alle gedachten aan sneeuw en üs en noordenwind Moge de koesterende zonnestralen van gezondheid en bigde levenslust uwe dagen nog vele jaren blgvSn beschüuen En mocht het zün dat onheilspellende stormen zich ontketenen om den weg te openen voor den vorst van het gure jaargetgde o wees er zeker van dat wg ü zullen blgven omringen met onze lielde onze eerbied onze trouw O w naam zal met onnitwischbare letteren van erkentelgkheid gegrift staan in ons hart en do zilveren kroon die het hoold U siert en het ridderkruis dat de borst U tooit zg zullen ons blüven herinneren aan al het goede dat Gg deed voor Gonda s katholieken en den ons zoo dierbaren Volksbond En wat wg baden en zongen op uw leest dat zullen wg herhalen tot uw laatste levensuur Zegen o God met den overvloed uwer rgkste zegeningen den beminden Deken Malingré Hierna werd den Deken als herinnering aan dit schoone leest een fotografie aangeboden door één der bruidjes dat bü de overgave een toepasselgk gedichtje reciteerde Bewogen nam hierop de jubilaris het woord en dankte in hartelüke bewoordingen Bond en spreker voor de hulde hem hier gebracht Den Bond heb ik liel sprak hü de Bond bestaat uit mannen die het Katholiek gelooi hooghouden die strüden voor troon en altaar voor God en Vaderland waar zoovelen om hen heen aansporen tot omverwerping en oproer Den Ned R K Volksbond zal ik nooit vergeten maar steeds zal ik alles doen wat in mün vermogen is om zgn heil te bevorderen Hierna nam de Voorzitter nog even het woord waarop Zgn Hoogeerw de zaal verliet op dezelfde wgze als hg was binnengeleid Eere wien eere toekomt Op de eersteplaats de dames die zich met het opstellenen regelen der bruidjes hadden belast eereaan de Commissie van orde en controle voor de uitmuntende wüze waarop zü alles hadden geregeld maar eere vooral den Heervan G41en die met weinig zooveel wist tedven om de zaal een feestelijk aanzien tegeven Veemarkt te Rotterdam Maandag 15 April 1901 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijren waren voor ie kwaliteit 33 2e kwal 31 3e kwaliteit aS cent per half Kilo Vette Kalveren groote aanvoer ie kwaliteit 30 ïde kwaliteit 28 3de kwaliteit 24 cent per halt Kl Vette varkens goede aanvoer ie kwaliteit 24 2e kwaliteit 24 3e kwaliteit 32 cent per halt kilo Schapen redelijk aangevoerd Handel in vet vee vette kalveren en schapen prijshoudend Varkens traag minder in prijsa ONTVANGEN DE NOUVEAUTÉ S IN Parasols en Paraphios A VAN OS 4z Md TaUleur Kleiweg E 73 GOUDA lelephoon ¥ 31 Beurs van Amsterdam Vrkrs 93 i 1 A 90 81 S4 8 607 96 97 96V Slotkn 911 13 4PRIL CiDinLAND C rt Ned W 8 li dilo dt o dltc 3 dito dito dito 8 MoNSAB Obl Goudl 1881 93 i talis InsDhryTiDg 1868 81 5 OoBTBNB Obl Id papier 1868 5 dito in zilver 1868 6 PoKTüOAL Obl met coapoD 8 dito ticket 8 84 H 100 30 88Va 88 676 460 681 loiv 194 981 löTv 111 68 llO a 111 117 188V 100 Vu 861 ♦ 4 dito Geoona 1880 t dltobiiRotha 1889 4 dito b j Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 i Sjakib Peipet Mhuld 1181 4 Td kiij Gepr Conr leen 1890 4 Geo leening aerie D Geo leenin aerieC ZoiDAr B p T oblg 189 5 Uliloo Ob uit ach 1890 8 Tmezubh Obl 4 onbop 1881 A lBlEana H Obligttien 1898 8 OoTTlIuiAH Sted leen 1894 8 NlD N Afr Handelav und Arendab Tnb Mg Certi oaten DeliMaataoliappü dito Arn Hypotheekb paudbr 4 i Cult Mij der Voratenl aand b Gr Hypotheekb pandbr 47i Nederlandeahe baalc aand Ned Handelmaatieb dito N W Pao 1 T b pandbr 81 EolU Hypo ei pandbr 4 i Utr HTn Be b dito 4V OoBTïhii Ori rloog bank aand UüüL Hypo uee oank pandb m lKi Bqul hy poth pandb 41 Maiw L G Pr Lien eert faB Holl IJ 3poor MÖ aand Mij tot Expl St Spw aan Ned Ind Spoorweg m aand Ned Znid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dilo i Ü IriLlB Spoorwl lS87 89A Bobl S 881 lOOV Vl iU 1401 8 l 108 94 1041 3Ï 871Vi Zaid IUl Spwmij A H obl S l OLFN Waraotiau Weonen aand KuaL Gr RuBt Spw Mijd obl 4 Bahiaobe dito aand Faatowa dito aand 8 Iwang Pombr dito aand 6 Knrek CU Azoir Sp Jiap obl 4J dito dito obliif 4 Aheïiia Cent Pao Sp Mjj obl 6J Chic k North W pr O v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Rio Gr Spm eert v a lUinois Central obi in goud 4 LouisT Naab villi Cer r aand Mexico N Spiv Mg Ie hyp a 6 Misa Kanaae r 4pCt pref aand N Toilr Ontaaio Woat aand Penn dto Ohio obliiï 6 81 l Ontvangen de iVouveauté s IN ZOMEBMAFTELS JapoiistofTeii D SAMSOM FOSTBR IJ E31Sr Postkantoor Gouda LIJST van onbestelbare en geweigerde brieven gedurende de Ie hellt der maand April aan dit kantoor ter post bezorgd BEIEVEN A Tuinder P Jongejuör C A C de Vries Amsterdam W Stam Amsterdam Schipper H Pjjlman Amsterdam de Munnik Hilligersberg mej Agnes Jansen Kotterdam Wed P Monthaan Eotterdam mej S Kettener Rotterdam BRIEFKAARTEN I Veldhuösen van Zanten P C J van Oudheusden Rotterdam Uit het buitenland terugontvangen J J van Hof Mülheim Rbein M van Minden Paris Bnlseus Brack Bruxelles GEWEIGERD Lommersen Gouda A Kaptejjn Utrecht J Stolk Jzn Delft Do Direpteur H C HENNEQUIN