Goudsche Courant, woensdag 17 april 1901

Woensdag V7 April 1001 40ste Jaargang JNo 84 9 mmm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefeon Ho Ut ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte lelefooii o S9 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van iZon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Inzending van Advertentiën tot 1 AéVERTK pE N PEINSIO T Een net JONGMENSCH vraagt tegen 1 MEI by eene beschaafde Familie PMSaiOS mot huiselök verkeer en vrjje Kamer Brieven mot opgaat van conditiên worden ingewacht onder No 2B04 aan het Bureau van dit blad Ter§tond gevraagd EEN FLINKE BLËEREKSKÜiËCHT goed bekend met kook en stampers Brieven franco onder No 2B02 bureau Goudsche Courant QelsroedorsSTEElTSMA GOUDA Bloemisten BIEDEN AAN Wintarliards ToUcgrondsplanten de mooiste en goedkoopste bloeiende planten voor den tuin thans planten om gedurende den zomer mooie bloemen te hebben VEEDEE PRACHTIGE fflLÏÏ steeds ruim voorzien van Kamerplanten en afgesneden Rloemen TELEPH No 114 Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 IN HET GOUDSCH Verlichtings Magazijn De Avondster DUBBELE BDUET zijn heden ontvangen de veel verbeterde GASFORNÜIZEN met goed werkende OVENS van af f30 en hooger Specialiteit in HARDE en ZACHTE KOUSJES tegen concurreerende prjjs Zeer billpe voorwaarden voor ABONNEMENT van GASGLOEILICHT daar een goede verlichting hoogst aangenaam is en men daarvan verzekerd kan ztjn Opgaven worden gaarne verstrekt door Gasfitter M M VAN LOON Tel No in V m DEN BERG Slager EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concurreerende Prgzen BIEFSTUK 55 et per 5 Ons Aanbevelend A y D BERG TIENDEWEÖ D 73 S es es O o u s w ij isri3 isriDEiL i E2sr Kort overzicht oizer Prijscourant n SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 iess D BOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 B VERMOUTH lo Turin 1 50 flïsch O u a s u o o BODEGA CHAMPAGNE 1 75 X COGNAC k l 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 25 f 3 75 en 5 C COTCH WHISKY 2 25 aq § Per Fl Per Ank 45 PI 1 o LISTRAC f n 65 Nto f 27 75 tjf B H CHATEAU VALEOSE 0 75 31 S o 2 St E8TEPHE 0 85 36 g r St EMILION 1894 1 12 C S PAOILLAC 1893 1 25 53 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 Siri 2 SAUTEENE 1 42 Sg B O ZBLTINGEE Moezel 0 90 37 50 g Ö S BOURGOGNE 1 10 47 a B De fiesBchen zfln in de prezen begrepen en worden 43 ets per stuk teruggenomen B j elke hoeveelheid verkrjgbaar bjj De flrma T CREBAfil Gouda Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van koude of overlading van de maag door het gebruik van slechte moeielijk te verteeren te warme of te koude spijzen of door onregelmatige levenswflze een maaglijden als Maagh atarrh Maagkramp Maagpijnen moeteHJke spijsvertering of verslijming op den hals gehaald hebben ziJ hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds sedert rele jaren bewezen zp Het is uB rt llrioR soRs fXtruièanwijn Deze Kruideuwgn is uit voortreffelgke geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wgn gemaakt en versterkt de spjjsverteerings organen van den mensch zonder een laxeermiddel te zijn Krnidenwi n geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tp gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen I meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proef 1 medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting misselijkheid met braken die bü chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen Xtr i t t r r iw tr onaangename gevolgen daarvan als V GrSTOppiUg benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en ver I wpert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen Sckraal bleek uitzien bloedaimoede verval van krachten j zün meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en een ziekeljke toestand van de lever B j gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke attesten en dankbetuigingen betvyten dit I l V KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen 4 Fl 1 50 en 2 l in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorbnrg Leiden Rotterdam 8 Gravenhage enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel NederlandMn de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenwp tegen origineele prezen naar alle plaatsen van Nederland Voor namaak wordt gewaarscnuwa iHen verlanqe uitslutod 9 Hubcrl lllrlch scbe Kruidenwijn Mijn kruidenwijn is geen geheimmiddel zijn bestanddeelen zijn Malagawiin 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wiJn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik l krachtwortel gentiaanwc rtel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd Hollaii l8che Cementsleeiifabriek D VELDHUIS HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdichte Putten ALLE SOORTEN TEGELS KOEDRINKGOTEN ENZ VBAAOT PBIJSOPOAVJBl ADYEETEITIËÏf in alle Couranteii worden aangenomen door het Advertentie Bureau vao BHlNbMAN ZOON il Bij de Schoonmaak z l het uw werk verfichten OEBRUIKX Stuiverszeep Fijn Schilderwerk Fijne Wasch Bad Toilet enz Kleuren worden als nieuw Stniverszeeppoeder Gewone Wasch Keukengereedschap Schrobben Schuren Groot Reinigingsvermogen Geheel zuiver Sultanezeeppoeder Zacht en Vet iODEl Een eetlepel SODEX zal in den regel beter voldoen dan 1 4 Kilo Gewone Soda en Uw v erk zal bijna klaar zijn als gij begonnen zijt NEEMT DE PROEF EENieiEPOTTANTEEE ncu woriU verzocht op t 9IEKK te letten DIT HET MaG ZIJS TAW M RAVENSWAAY ZONEN GORINCHËM Deze THEEËN worden fgelfr verd in verzegelde pakjes van vij twee en een kalf en een Ned ona met vermelding van Nommet ec iPrgs voorzien van nevenBtaand merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitïoerinfi van geëerde orders aanbevelende 1 C BIJL voorheen J BEEEBAAET Lz TMeny B Wondubaltra iü do geheele wereld bekend en fïeroemd Ouovertrpffea middel tegen nlle Uorst Long LcverHaagziekteu enz Inwendig 9 zoowel al a ook uitwendig in bijna alle ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden ITU perflacon t 1 per post t 115 Thittry a Wsndtfialf bezit een alsnog ongekende geneeBknolit en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een u Jaar oud voor anxeiieesUik reboudeii beengezwel en onlanx een bijna 88 jaar kankerlUdcn genezen Brenut genezing en verzaobting der pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prtjs per pot f l BO per post f 1 80 Centraal Depot voor Nederland Apotbekfr UENKI SISIUEIIS Eokin 8 Amsterdam WsM tfBon depflt IB bestello men direct aan die holiutieliapotiieks dei A THIKRBÏ in Prcgrads bel Bohitscli Oeeterreioh Gelieve proapectua te ontbieden by bet Centraal Depfit Sander kin 8 Amiterdam Wie zeker zijn wu d Echte Eikel Cacao te ontvangen l aamengesteld en os vela proefaemingen in den handel gekomen onder d dub det uitvinders Dr Mlohaelii vamaidiga vp do best machines ia het vereldtorcemd étabbliiaement van Oebia Btollwarok ta Keulen lacht J r micftieliy Bikel eacao in vierkanten bmaen Bece Eibsl Ctcao ia met melk gekeokt eene eangenune gezande drank toot d gelijkaoh gebruik een il 2 theelepeb via t weder voor een kop Obooolete jUa genee tcbUge drank by erel vaa diarrhee eleohta met water te gebrtiiheii Terkrijgbaar bij de Toomauui H 1 Apotb csn eni TTM e aso 0 ass OeoenalvtrtGgenwooidiftr vwr Heder land Julhis Mattenkltdt Amnterdam Kalveistraat 103 Druk van A BRINKMAN Za Gouda Afzondierlijke Nommers VTJF BulteDlaodscb Overzicht Kitchener bericht uit Pretoria Bij de krygsverrichtingen van Babington heeft het vendel van kolonel Sawlinson Smnts lager ten noordwesten van Klerksdorp bj het aanbreken van den dag aangevallen Zes Boeren sneuvelden tien werden er gekwetst en 4 e en dertig werden er gevangen genomen Een taaUponder een volledige pompom twee ammnnitiewagens met ammunitie eenige paarden en wat vee werden bnit gemaakt De Engelsche verliezen bedroegen drie gekwetsten Plnmer nam den veldkornet Briel en zestien man gevangen toet tien wagens achttien geweren enkele paarden en wat vee In de Oranje Elvier Kolonie zijn bS Pitchers krggsverrichtingen zeven Boeren gesneuveld een heeft er zich overgegeven Het gerechtshof voor hoogverraad heelt De Wet lid van het Kaapsche Parlement veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en een boete van duizend pond sterling De parleuentaire werkzaamheden zuUeu in Duitschland deze week weer eeu aanvang nemen 16 April komt de Epsdag bijeen en de Pruisische landdag is voor denl9den bgeengeroepen De debatten in de heropende zitting zullen waarschijnlijk geheel worden boheetsakt 4eor d kwesties der invoerrechten en der kanalen Niet onmogelijk is bet dat gedurende de tweede helfi der zitting door de agrariërs een andere en krasser toon zal warden aangeslagen en dat zg niet langer tevreden zullen zijn met de omzichtige weinig besliste verklaringen van den Hgkskanselier Welken loep de gebeurtenissen nemen zullen hangt veel af van de bonding die de regeering tegenover de kanaal commissie zal aannemen ep ot Yen Bülow daarbij de noodige kracht zal ontwikkelen Er moet tot een oplossing worden besloten Nog slechts vóór weinige weken voelde zich de Band der Landwirthe meester van den toestand Haar leiders meenden de voorstanders van het handhaven der bestaanden handelsverdragen te mogen beschouwen als een minderheid waarmede niet behoefde te worden gerekend en staken den spot met al e pogingen die tegen het duurder maken van het dagelijksch brood werden in het werk gesteld door steden zoowel als door particulieren Haar deze spot waa goedkoop en voorbarig Sedert de reactionnaire partij in Dditschland aan den Rijksdag een bestaanperiode van viJf jaar heeft verzekerd is de voeling FtEVtLLETOX Eindelijk Saamgebraclit 4 Het schijnsel van het vuur blonk van terzijtje door en vlocht ofschoon door het heldere electnsche licht gedempt een rossigen stralenkrans om de lijnen van het gebogen hoofd het korte haar en den korten geknilden baard Ëen volmaakte WagnerScenerie Siegfried bij Minüe viel op eens een heidere hooge stem zoo onverwacht tusschen de hamerslagen in dat dete stokten als ware voor hem die daar aan het werk was de bliksem nedergeSlagen Zijn hoofd voer in de hoogte zelden in zijn leven was hij zoo van zijn stuk geweest En waarlijk hier was ook alles voorhanden wat noodig is voor een VoUtomene overweldigende verrassing De jonge dame die gesproken had zou overal zijn opgevallen groot donkerblond van trotschen bloei en met het imponeerende dat de met fto aak beheerschte nieuwste mode nu eenmaal meebrengt Ze wierp hem een lach toe overmoedig eker reeds door de tegenwoordigheid der deftige matrone achter haar zijn moeder ze stonden beide nog dicht bij de deur met wier slot de oude dame dus even goed bescheid wist als haar zoon en loo de aardige overrompeling zooals het bezoek later steeds genoemd werd mogelijk had gemaakt fjuffrouw van Uechtritz dat was hij natuur CENTEN tasschen kiezers en parlement niet meer zoo innig en heeft in Duitschland zich herhaaldelijk een krachtige uiting der openbare meening geopenbaard en wj weten dat een volksbeweging wanneer zij populair en werke lijk algemeen is op den dnur steeds resultaten geeft Ook de woorden van protest die zich alom deden hoeren en die hoe veelvuldig en heftig zg al reeds waren nog steeds met hun volle intensiteit bereikten hebben hun uitwerking niet gemist Terwijl tot dusver de aanhangers van beschermende rechten een aaneengesloten macht vormden heeft zich nu een schenring in de gelederen voltrokken tusschen de gematigde en de meer radicale partijleden De Duitsche pers heeft zich in de laatste wekeu vrg eenstemmig verklaard tegen een beschermend recht op graan van 7 M 50 pf en de organen van den Bnnd hebben dan ook dien eisch laten vallen terwijl er in die Maden nog slechts gesproken wordt nu eens van een matige dan van een werkelijke of een beduidende verhooging en dit resulmoet zeker op rekening worden gesteld van het krachtig en energiek pretest der openbare meening tegen den broodwoeker De voorteekenen van een industrieele crisis worden reeds in Dnitschland gezien en mag men sommige deskundigen gelooven dan zal heel Suropa er door geteisterd worden Hei is een wolk die zich waarschijnlijk zeer spoedig over Europa zal verspreiden Bchrjft de Daily News De lange tijd van voorspoed is voorbij deels tengevolge van normale oorzaken deels omdat de beschaafde wereld drak bezig is zijn markten te vernielen Vermoorde Chineezen en verbannen Boeren maken geen goede klanten Engeland gevoelt de depressie ook al bigkens de handelsstatistiek Gedurende Februari heeft het voor f 24 000 000 minder uitgevoerd dan in dezelfde maand van het vorige jaar Ook de spoorwegverslagen wijzen op een naderende depressie en de arbeidersverslagen bevestigen dit Een Dnitsch blad spreekt over de algemee e gedrnktheid der nijverheid in Dnitschland die vooral 4e weinig bezittenden treft Een lange en strenge winter dure steenkool en toenemende werkeloosheid hebben treurige toestanden teweeggebracht Spaargelden van jaren zijn meestal verbruikt en velen zitten in schulden voor huishnnr en voedsel Zoo algemeen wordt de productie beperkt zoo herbaaldelp worden werklieden ontslagen dat men het nanwélgks meer opmerkt Ta Berlijn wareu in Januari 11 van de 83 910 lijk in een lichte verlegenheid die hy niet verheelde en die niet kwaad stond bij de werkraansschort en de bloote armen Ja juffrouw van Uechtrit knikte zij hem spottend toe en keek hem aan monsterde hem den beschaafden heer in hemdsmouwen en aan het aanbeeld hem en de eheele omgeving zoo onverholen dat men merken kon dat zij hier in de eerste plaats een soort van artistieke en daarom ongegeneerde belangstelling wilde laten blijken Of zich daar nog een andere achter verborg kon voorloopig onbeslist blijven Nu trad zij naderbij onder zacht berallig hoofdschudden Houd mij ten goede uw lieve mama stelde voor om u hier in uwe spelonk op te zoeken Excuseer juffrouw maar wanneer men zich verwaardigt mij bij mïjn werk te overrompelen hij wees schouderophalend met de oogen bü zich neer Aanstonds maak ik mij weer klaar f at ia al te vriendelijk dat u mij afhaalt Maar het is hier geen plaats voor u Hij had het gereed chap neergelegd de staalcflinder verkoelde onvoltooid en het daaraan be steede werk was verloren zonder dat hij daar echter veel zaaks van maakte Aan lijft moeder de oude Commerztenriithin ontging dit echter niet Wij hebben u gestoord zeïde zij half ver ontschuldigend Maak u niet ongerust het maakt nieta uit het was maar een proef niets van belang Neen neen juffrouw van Uechtritz kijk u hier niet meer rond het is hier niet mooi en niet eens interessant Ik verzoek de dames mij een oogenblik te verontschuldigen werUleden in 16 bedrijven 22 629 zonderwerk Jb veilig kan men aannemen dateen Tierde van alle arbeiders óf gedeeltelijkóf ia t geheel geen werk hebben All blijk van de reeds ingetreden depresisie kan vooral gelden dat groote industrieele inrichtingen volk moeten bedanken Tan de 26000 menschen die aan de inrichtingen van Krupp te Essen Kiel en Bttckow verboden waren in October van het vorige jaar zi n er reeds 4000 voorloopig ontslagen En komt er geen groot werk dan gaan er nog 5000 uit Ook de firma Erhardt te Dasseldorp die in den lutsten tgd herhaaldelijk bestellingen kreeg van het Britsche leger kanonnen enz is van plan een aantal arbeiders gedaan te geven Swlands roofzucht ia bekend maar men zal toch moeten erkennen dat de critiek wrlke het heeft uitgeoefend op het beleid der andere Christelgke Mogendheden vefel juiate opmerkingen heeft Uen vindt deze in de nota welke aan de ambassadenrs werd geioaden na de berusting van Rusland in het niet teekenen der Mandschoerije overeenkomst In die nota wordt geklaagd over verscheidene gezanten te Peking die handelende naaf Mrnctiën hunner Begeering aanhondenè nienwe vraagpunten opperden welke den algemeenen aard der oorspronkelgke eischen wijzigden en den voortgang der onderhandelingen aanmerkelijk vertraagden Nog scherper laat de nota zich uit over het voorstel van Duitsche zijde gedaan om over te gaan tot gewelddadige maatregelen ten einde den terugkeer van bet Hof naar Peking te verkrijgen Aan den Bussischen gezant werd ten opzichte van dit voorstel opgedragen te verklaren dat naar het oordeel der Russische Begeering het doel alleen door vreedzame middelen te bereiken was aangezien alleen onder zulke omitandigheden de terugkeer van den Keizer en de KeizerinWeduwe naar de residentie eenig nut kan opleveren Rusland weigerde daarom uitdrukkelijk deel te nemen aan gewelddadige maatregelen tegen het Hof welke slechts nieuwe beroering iu China zouden kannen verwekken Verder wordt in de nota er over geklaagd dat deze weigering door sommige Uogendheden werd opgevat als een poging om storing te brengen in de samenwerking De Wiener Ztg bevat een keizerlijk rescript waarbij acht nieuwe leden van het Oostenrijksche Heerenhuis worden benoemd In een hoek der werkplaats bevond zich een waterkraan en daaronder een eenvoudig bekken De heer Richard Seemann wiesch zich de handen had snel gebruik makend van een oogenblik dat de dames hem den rug gekeerd hadden zijn schort afgelegd en was in zijn jas geschoten Ziezoo tt i kan ik mij weer laten zien zeide hij met een goedmoedigen glimlach Meent u dat ge dat zooeven niet gekund had zeide rij hem vlak in de oogen ziende Jammer dat u opgehouden hebt ik had gaarne toegezien Inderdaad Nu keek hij toch met verlangen en niet geheel zonder spyt naar zijn onvoltooiden cylinder Maar het was te laat wat hij had willen uitvoeren duldde zou het gelakken geen stoornis Daarenboven ging Rita van Uechtritz nu voort Mijnheer Richard Seemann mülionair en chef van een wereldberoemde firma zelf aan het aanbeeld dat is een schouwspel dat mij velen hel geheele reporterdom bijvoorbeeld zouden benijdea Zij lachte weder Deflk u hier een teekenaar voor een n onze geïllustreerde bladen goede hemel dat ïou wat voor hem geweest tqni Dus van d t standpunt beschouwde zij de zaak I Wel nam Richard het haar volstrekt niet kwalijk hij Was tegenover de vrouwen niet Zijn moeder ging het evenzoo Ook zij veroorloofde zich weliswaar volstrekt niet het schoone aristocratische meisge innerlijk te wraken en voelde uur des midd Deze benoeming tot senatoren van het Cialeithaansche deel der monarchie is zeer merkwaardig De nienwe leden van het Heerenhuis toch die ditmaal door den keizer i u aangewezen behooren niet tot deo Oostenrijkachen adel en zgn geen oud aoldaten ot ambtenaren het zjjn bgna allen manden van naam op het gebied van wetenschap kunst en literatuur Bovendien zjjn zjj bekenf om hun vrijzinnige denkbeelden Naar de nationaliteit zijn zij aldus verdeeld 4 Duitschers twee Tjseben een Pool en een Italiaan Het is niet te verwonderen dat deie ter noemingen tot leden van het Hterenhuis bi de Monarchie met groote instemming en blijde verrassing zijn bekend geworden De Bulgaarsche rechtbank heeft aan de gearresteerde leden van het Uacedonisch comité hun verzoek om invrijheidsstelling tegen borgtocht afgewezen Saratof is niet op vrije voeten gesteld zooala telegrammen nit Sofia gemeld hebben De aanklacht die tegen hem wordt ingediend bevat de opsomming van niet minder dan 14 moorden die met zijn medeweten bedreven zouden zijn De Tarksehe commissaris dringt nu bij de regeering er op aan dat ig het geheele comité zal ontbinden en het voorgenomen congres verbieden Al de gedelegeerden voor het congres die een staatsbetrekking vervullen hebben reeds hun mandaat neergelegd Verspreide Berichten FSASKBUK Het is er bij de komst van het Italiaansche eskader te Toulon gemakkelijker teegegaan dan biJ het vertrek De den Italiaanschen officieren in den achouwburg en in het Casino aangeboden bals hadden geduurd tot Zaterdagmorgen tien nar dan werd er door den hertog van Oenna met zgn staf geluncht aan boord van bet Fransche admiraalschip Salnt Lonis en in den namiddag zou het vertrek der Italiaansche oorlogsbodems plaats vinden De mistral speelde den gasten evenwel parten het vertrek moest in verband met den woedenden storm uitgesteld worden van uur tot i uur en toen er des avonds om acht uur nog maar altjjd geen kans bleek te zijn om weg te wezen werd besloten den nacht veilig en wel op de roede van Toulon door te brengen hoewel alles voor hen vertrek gereed was Zelfs werden er voorzorgsmaatregelen genomen om ook den Zondag te Toulon te zich in haar oud burgerlgken zin zeer vereerd door hare belangstelling in haar zoon Maar zij zeide nu en dat kwam er zelfs wat haar meer overkwam een beetje hard uit lOch wat wat is hier verder te zien f En maak u er liever niet te veel ophef van bij derden juffrouw van Uechtritz dat Richard nog altijd aan die prakti sche liefhebberij doet De krantenschrijvers maken alles openbaar en lieve hemel hoe zou zoo n blad anders ook vol worden en het is toch hun dagelijksch brood Maar myn zoon op een plaat zooals hij in hemdsmouwen aan het aambeeld staat ik kan niet zeggen dat mij dat bizonder zou aanstaan Rita van Uechtritz glimlachte op haar koele manier iHef zou de beste reclame zijn gelukkig voegde ze er bij gesteld namelijk d iemand als u reclame noodig had Neen goddank die hebben wij niet noodig veroorloofde zich de tCommerzienrathin te antwoorden En looals ze daar stond een schodne oude vrouw alleen maar met een behaaglijk ron den rug overigens echter van goede postuur degelijk en met de pijnlijkste zorgvuldigheid gekleed gelijk altijd in grijze zijde met de kleine witkanten muts die goed stond bij het gr JM haar zag ze er uit als een echte vertegenwoordigster van de meest aoliede voorname bourgeoisie en allerminst als behoefte hebbende aan reclame Nu spreek u maar niet te sterk zeide de zoon nu glimlachend Wij willen niet slechts meê wij willen aan de spits fadijven ffF orJt vervolgd