Goudsche Courant, woensdag 17 april 1901

Enkhuizen secretaris W Kops Hoorn penningmeester A Bonman den Haag 1 0 A van Enschot Amersfoort D J van 1 Houten Weesp Jac van der Laan 8neek 1 mr K M Macalester Lonp den Haag J I van Raveohorst Apeldoorn C Schillemans 1 Zntphen Hubert Veth Hzn Dordrecht I Te Tiel had de commissie tot wering van 1 schoolverzuim den gemeenteraad verzocht I eene politie verordening te maken waardoor het mogelgk wordt dat leerplichtige kinde 1 ren die gedurende de schooltijden op den 1 openbaren weg worden aangetroffen door 1 de politie gebracht zullen kunnen worden naar het hoofd der school waar ziJ behooren I In verband met een geval wairbjj devader onmachtig bleek te z jn om zin kind 1 naar school te zenden heeft de tiad nuzonder hoofdelijke stemming de navilgendeverordening vastgesteld in verband bef art 29 der leerplichtwet n 1 De ambtenaren der gemeente i rijkspolitie zijn gemachtigd een kind jfallenleonder de bepalingen der leerplichlwet endat zjj gedurende de schooltijdenjjop denopenbaren weg aantreffen te brenwn naar I het hoofd der school tot welks rlihgen het kind behoort tenzij kot kind fian eenbewijs vertoont waarnit blijkt ot zichbevindt in gezelschap van een vnlwissenpersoon die verklaart dat het en geldige reden van of verlof tot tüdelfl school1 verzuim heeft Genoenjde ambtenaiSii znllen hierbij optreden met zftchtheidj en Beleid enin geen geval geweld feebruiktn g Gisterochtend is i tel Barendrecht nit hetwater opgehaald BSt lijk van een bejaardman dat later i nMcend als dat van zekeren V d G mt endrik I do Ambacht Hoe de man te wate is geraakt is onbekend t Het liJk dat Doddermiddag te tammeruit zee is aangebracht is gebleken dal te zjjn van den 52 jarigen schipper H Z vanVollenhove die in hÜt laatst vaij December tksschen Ëdam en Hoorn met z n met turf geladen tjalksch pjin de Zuiderzee gebleven is De Kamer vaJi Arbeid te I eeuwarden tot bemiddeling geroepen in het geschil tusBchen de timmerlieden en patroons heeft als haar zienswqze medegedeeld na beide partijen te hebben gehoord dat zij het ten sterkste betreurt dat de patroons een overeenkomst met elkander hebben gealoten un aan de willekeurig tijdelijke loonsverhooging door enkele patroons toegepast paal en perk te stellen dat juist deze overeenkomst de werklieden het meest in hun nijverheid treft wat zeker niet de bedoeling zal zijn ge De Kamer heeft voorts de volgende bemiddelingsvoorstellen aangeboden lo de timmerlieden die minder dan 17 cent per uur verdienen hebben de vrijheid zich hy een ander patroon voor werk aan te bieden 2o Zy die veertien dagen tevoren aan de patroons kennis geven te willen veranderen zyn niet in de uitsluiting begrepen 3o De patroons verbinden zich in geval Directe SpoorwegverUndlngen fflet GOUDA Wioterdleist 1900 AanKevaigen 1 October TUd vai ilreeofick 7 17 7 86 7 4 8 14 8 17 8 88 9 14 18 8I 18 18 18 48 114 6 01 8 84 3J 10 19 fff 6 11 f v 8 StMff 10 88 f g 6 18 8 41 X 10 87 10 16 11 85 11 60 18 84 1 96 8 89 8 51 4 08 5 17 5 43 8 89 7 47 8 07 8 50 8 58 9 85 10 80 10 46 11 01 11 47 11 16 1 68 I 5 10 7 48 1 46 11 81 11 85 8 06 6 80 7 67 11 48 AllMB n UuM Exln bgbfUlmi Op dflH tninaa i n Zondig Uundig n Diiudag tóidugHhB ntoorbilietton voor da 8t kl vsrlorüglMV t gaii iJiBlaA nuktpnji B HolUiidHk Mr £ K tn n ipl iiieEt kBWiji 1 iUe Diud c 7 86 8 81 8 88 9 08 9 94 9 88 8 40 I 8 60 J 9 06 9 8 9 48 10 18 8 89 a 8 84 9700 9 89 10 08 10 19 il d P k B n d d i H U d d g t 1 Ü a CWI to W Uf l Htr8 l V l 0 1 1 10 00 10 1 10 J U 8 1 1 1 1 1 f j u i J iJ l 4 10 8 l 4 1i 1 0 1 45 1 165 0 6A6 4 4 5 65 8 15 6 9 7 57 4 8 6 9 4 10 1 S O D D A A U S t I K D A M tIm nra 3oad 6 39 8 11 8 81 9 18 10 90 10 59 11 08 1 10 8 86 1 16 4 07 4 48 6 19 5 18 8 48 9 81 10 19 10 87 11 06 AnukW 8 01 8 58 9 19 10 10 11 04 11 48 18 57 1 57 8 88 I 4 11 4 67 6 80 6 038 44 9 86 10 8 1 11 08 11 69 lAmit 0 8 1 9 18 9 87 10 6 ll l 1 08 1 10 1 19 8 40 4JT 6 11 6 46 6 8 9 58 10 50 11 16jl8 14 9 8 l rt 0 6 88 7 16 8 10 6 0 18 9 81 11 16 H 87 U 6I in 10 f4 41 6 11 6 1 7 09 8 10 9 61 08 7 81 8 18 9 1 9 89 10 18 10 8 1 61 U 1 18 4 18 4 84 6 47 7 18 7 64 8 08 9 11 11 18 10 14 5 07 6 44 8 09 9 7 10 88 11 65 l l tjj ii 7 r4 0 9 7 T 1S J1 ui l al lV l 4 8 64 4 48 5 80 6 16 7 84 7 41 8 1 9 8 1 7 1 UiJTen doch dit ia niet Boodig gebleken en 1 gisUrmorgen om acht nur werd het eerste kanonschot gelost aankondigend bet vertrek Dan kozen de schepen plechtstatig onder de alsckeidingsgroetcn der menigte aan de kaden en onder de klanken der wederzijds he volksliederen zee terwijl tot slot de 21 voorgeschreven kanonschoten over de weeren donderden onder de geestdriftige hoera s der matrozen Ën om tien nnr was het laatste Italiaansclie schip aan den horizon verdwenen De leiders der sociaal democraten willen met den eersten Mei een betooging laten plaats vinden doojc de internationale sociaaldemocratie ten gnnste van het zoo wreedelyk vervolgde en verdrukte Russische volk De in oongrea te Lens vergaderde mijn werkersgedelegeerden hebbefa het vraagstuk der onmiddellijk algemeene staking toch niet goed aangedurfd besloten is na een heftige discussie dat er den achten twintigsten dezer by referendum zal uitgemaakt worden ot 1 Mei aldan niet gestaakt zal worden Et wordt gestemd met gesloten briefjes en de thnisblSvers worden gerekend met de meerderheid geitemd te hebben terwijl bü afwezigheid van den premier tevens minister van binnenlandeche zaken d heer Leygnes heden aan het departement van binnenlandsche zaken de gedelegeerden zal ontvangen belast met blootlegging van de eischen der stakers te Montceau les Mines om wie t alles gaat Zes maanden tp is der regeering gegeven tot inwilliging Van de eischen der mijnwerkers inzake minimumloon achtnrigen werkdag pensioenkas enz DUITBOULAMD Terwijl de kroonprins Zaterdagavond naar Weenen is vertrokken waar hij voor enkele dagen de gast zal wezen van keizer Frans Jozef het jongmensch hoeft zich nu reeds schnldig gemaakt aan een heuschelijke compositie voor viool als waardig zoon zjjns alwotenden en in allee bedreven zich wanenden vaders I trekt de keizer zelf die even gauw een stndie heeft geschreven over de vermeestering van Takoe alsof hijzelf aan dit allesbehalve heldhaftige bedrijf had deelgenomen heden naat Hamburg ter ontvangst van de daar aankomend gewonden en zieken uit China BINNENLAND H M de Koningin Moeder zal 20 dezer naar Fostdam vertrekken om een beZoek te brengen aan de hertogin van Albany en zal van daar voor eenigen t jd naar König gaan tot het bezoeken van de erfgravin von Ërbach Daar zal H M nog eenigen tjjd in het bnitenland verblijven om omstreeks Juni hier te land terug te keeren en zich naar Soestdijk te begeven In de bestuursvergadering van 13 April heeft het bestnnr van de Liberale Unie zich als volgt geconstitueerd dr W P Ruijsch den Haag voorzitter mr H Ph de Kanter Haarlem vicevoorzitter A Boodhayzen Qo i 6 58 7 U MoDidimU door 7 18 uir k k 7 88 8 64 9 03 8 D9 Kottodam Beur l fiï r 6 ioM7 f 7 Cnella ♦ NlMW A rk 6 01 Ml Uoord h 6 11 J i ill 1 8 Uu o lutatai 8 87 8 41 8 58 9 0 9 14 9 08 9 1 7 18 7 98 7 8 7 ti 7 68 Oaada J iili Mo in 8MteimeerZeg Tooiburg Hage l 9 07 8 16 5 10 8 84 7 48 til r = 8l = 8 08 7 04 8 18 8 61 9 89 Ooud Oadaw Woard ütrwikl UtnoM Woanlea Oude Ooada 3erd M 6 86 7 44 RotterdamD P Boltordam B van uitsluiting den gezel veertien dagen 1 tevoren daarvan kennis te geven io De gezellen die binnen genoemden termijn zonder toestemming van den patroon naar een ander patroon overgaan tljjven in de uitsluiting begrepen 5o De patroons geven in plaats van het half nur tusschen namiddag 1 en 1 nur een half nnr werk tusschen 8 en 9 nnr s morgens In den winter zal het werk een half nnr vroeger beginnen ot een hall uur latfcr eindigen 6o De gezellen aanvaarden bovenstaande bepalingen en nemen genoegen met een ma limum loon van 17 cent per uur en onder I werpen zich als de patroon overwerk noodig oordeelt Toor de openingslunch ilbg gelegenheid van het dit jaar te BrnsselAte houden InternMionaal Vegetarisch Congies is een uit de Volgende gerechten sameng a8teld menu aangekondigd PreienBoep mei byvoeging van uit plantaifdige bestanddielen getrokken bouillon B il rseneeren met champignon saus kastanje cra nettes toebereid met cichorei4 aardappelen gebakken in plantaardig nit kokosnoten gfflrokken vet sala e aangemaakt met citroensap en oiyfol e appelïompüse gebikjOB mt fijn gestampt maismeel en notenrolie bereid en sinaauappeleq 1 1 I Een treurig geval heeft zich fateraagnacht te Amsterdam voorgedaan 1 Gemengde i Berichti Op de Heereilgracht by de Raadl ii8Bl f aat Woonden de twee dalmes gehoon e ne moeder met hare ongeVeer aO jarig diochter Toen s mqrgenk als na r gjswoonte de dienstboden zich aanmelden oni haar dagjMa t beginnen kregenjzy ook ia herhaar len geen gehoor Toen eJAdeiyk on tietoezicht de deur door en smid tenaf was geopend kwam eeb tena t jljcht den binnentredendeni tegemoet By onderzoek bleek daf in de ilaa kameritan de beide dames de géskraan op stond m dat de beide vroniven in hair slflp gestikt waren iJEen in alleryi geroepen dokter kon slechts en dood constateeren 1 Dit droevig sterfgeval dat zoo kort plaats greep na den dood van den heer Schoon die ongeveer een half jaar geleden is overleden wekte in de buurt algemeene deelneming I Het slachtoffer van het noodlottig toeval I Van Vulpen heeft indertyd verscheiden I malen in Atjeh gevochten I Het ongeluk heelt zich aldus toegedraI gen De heer IJ onlangs uit Utrecht naar I Baarn verhuisd zou zyn gewone serie van I vyf schoten lossen Na het derde schot I keek de marqnenr hoogst onvoorzichtig nit I zyn verdekte stelling om te zien waar het I 4e chot bleef Tegeiykertyd drong de kogel I in zyn oog en doodde hem onmiddellgk Men I zag hem by t begin der baan 300 M wanI kelen en de handen nitstrekken yiings snelde I men er heen doch men vond hem badende I in zyn bloed De geneesheer kon slechts den Lrdood constateeren 5 10 85 11 0 U S r 4 64 8 18 11 09 U l 11 16 11 86 iTo 1 17 1 96 10 08 BOTTKEDiM SOUnAti tem U f t 89 ♦ 8 46 8 48 4 08 4 84 8 86 ♦ f f 8l f 6 01 1 08 4 08 4 84 8 07 5 18 5 4t 1 48 1 64 1 88 8 14 46 1 68 8 08 1 09 9 09 9 86 18 80 18 88 11 81 11 46 18 10 9 10 9 48 10 16 10 86 10 38 10 48 10 49 9 18 9 47 11 58 1J 08 H Sl r Meermalen was v V gewaarschuwd niet I zoo onvoorzichtig te zju maar gewooniyk I was zyn antwoord dat er wel 1000 kogels HU I D A U TKtCH r vlMTim s 10 14 10 69 11 00 18 87 8 16 8 18 4 88 6 68 6 80 7 10 7 88 8 86 10 87 11 0411 ll lj 1 88 7 86 10 58 11 S4 i 40 8 8 6 11 7 S8 8 48 11 01 10 49 11 47 13 8 1 09 8 08 S 4S 5 04 i BO 7 00 7 54 8 08 11 59 I1 88 11 4 11 I om zgn ooren gevlonjy lraren en hy er niet bang voor was Het ongelnk is dan ook aan hemzelf te wgten Niettemin kan men zich den toestand van den heer IJ voorstellen Te Passy een voorstad van Pargs is ia den nacht van Vrydag op Zaterdag der vorige week een geheimzinnig drama afgespeeld Op de tweede verdieping van een huis in de Avenne Henri Martin bewoont een onge huwde 39 jarige dame raadlle Kolb genaam fraai gemeubelde vertrekken Vrgdag te middernacht had madlle Kolb haar dienstbode die op d zesde verdieping slaapt gezegd dat ig zich ter ruste kon begeven en was daarop ook naar bed gegaan Tegen 3 uur in den nacht werd ijj wakker door een ongewoon gedruiach Zy draairde het electrisch licht op en zag een gm maskerden man aan het voeteneinde vanha r bed staan Hg zwaaide een met zandgeVulde slang en sloeg haar daarmede ophet hoofd Madlle Kolb gilde en Wentelde waarop deiaanrander een glas greep dat naast hetbet stond en daarmede de dame in betgelaat sloeg Het glas brak De rnkn n mtoineen stnk en sneed er zgn slachtoffermaej ver het gelaat en het hoofd Mad e K lli viel in zwym 5 Iniusschen waren een paar buren Wakkergfwrarden door het gegil en wekten deconci r y die onmiddellgk alle deuren slooten if aar den naastbgzyndeo politiepost gld Hy keerde met 3 agenten terug Dezenmaakten do meid wakkar en jnet hshrhnipbereikten zg dei slafeïme Van Madlle KOlb door de ke ken De damje ag in eenbloedplas bg de deur F rer slaapkamer Zywas meer by kennis gekomm en werd inbed gAgd i 1 De JWlitiel begon onmiddeliy aan Ide opI sporHKr jvan den inbreker Er aren f sporen geno e van zgn tegenwoordigheid Ew achrgimfel it de slaapkamer was geopend en anonre meubelen waren beachadim Itt de aangrenzende kleedkamerIzat dedadertf Hy was rustig bezig zgn mnd taverbinien die gekwetst wa bg de hanteering fan het glas De man bood geen tegenstand doch men kon geen woord uitbom krggen Eindaiyk bedniddei hg dat kt een Fngelschman Was Een it middels ont boden tolk zei hy 45 jaar oni te zgn en Edward Smith te heeten 1 In zyn zakken vond men een poi slentela an madlle Kolb behoorend tjja een ooin plet veraamelinginbrekerswerktuigen Naasthem stond een flesch mineraalwater die hyhad uitgedronken ly Smith had zgn schoenen en zyn jas itgetrokken voor hy zyn aanval op de da me begon Zyn overhemd zat met bloed In zgn verhoor verklaarde Smith dat hy niet voornemens was geweest madlle Kolb te vermoorden doch alleen om haar te berooven 10 88 9 40 10 81 9 18 8 17 f f 6 87 8 89 7 06 7 69 8 81 8 89 f 8 48 6 68 6 41 6 04 0 88 9 46 9 68 10 08 6 14 ÏÜÏ 7 96 8 m 9 47 1 09 10 11 ll j 68 10 18 10 48 11 9 10 08 10 17 10 99 10 84 10 46 11 11 11 67 De toestand van bet slachtoffer is ernstig maar niet onrustbarend De dame ver klaart beslist dat zg Smith niét kent en het is een raadsel hoe deze in haar vertrekken is kunnen binnendringen Men meent dat Smith behoort tot een bende internationale boosdoeners Hg is biykbaar uitstekend op de hoogte geweest met de gewoonten van zyn slachtoffer Haar jnweelen ter waarde van 800 000 francs heeft hg echter niet kunnen vinden Het blgkt nu dat toen de buurman vanmadlle Kolb vergeels had aangeklopt aanhaar deur waarachter hg haar gegil hadgehoord hg op het denkbeeld kwam vanzgn kamer uit zyn bnnrdame tO telefoneeren Het onverwacht gebel v ln het telefoontoestel moet de moordenaaf z66 verschrikt hebben dat hy zyn slachtoffer verdermet rust liet 1 Eenigen tgd geleden is een 1 mekaniekepianovituooB uitgevonden Deae pianolo met bonten vingors wordt aan en gewone piano gezet en de moeilgkste stukken wordendan door dien gevoelloozen virtuoos zoodanil gespoeld of wil men afgedraaid dalde voordracht van een compositie niet ofalthans ajloen doOr nitnemende kenners va zeer kleine nuaneeeringen te oiderscheidei is van de voordracht door ei no techniaq uitnemenden speler 1 Aldus luidde dezer dagen dei uitspraakee er miifchien niet als volkomen bevoegd te lleschouwep commissie nl e en uit ip Dttitjichen Rgksdag die den Pianbla badbéoordeelen Van juridisch standpunt 4 vmag had te overwegen nl of in de of het anteursrecbt voorzien moest worcHtegen het doen uitvoeren van comilositiae oir dat raekaniek TO I De regefring verklaarde ten slotte dat het iet in haar bedoeling bad gelegen ook lergeiyk n mekanische reproductie vrij te aten en nu iwerd in overleg met de cora sisBie 10 het verbod verklaard d4t de voordracht van den Pianola ten opzichte vui kracht eb daar van den toonen tenopzlch van den tydéaat den aard van een persooiilgke voordrapht heeft S STADSNIEUWS I GötJDA 16 April 1901 I Het Goudsfche strykorchest bestaande voor f het zeer grootste gedeelte uit leerlingen door den directeur den heer Joh G Arentz gevoroid g gisterenavond in de zaal Kunstmin t der aooieteit Ons Genoegen het derde openbare cdtieert sedert het ruim drie jarig bestaan daarvan De zaal was zeer flink bezet en dit deoft OB TWl genoegen wanneer men inaanmerr king neemt dat velen door de loting voer de Klokken van Corneville verhinderd war ren hunne dames mede te brengen want het is twh en erkend feit dat wanneer een invite van het concert bijna het eerste gedeelte van het program moet missen en niet by zyne d mes kan sgn dit toch een storenden invloed uitoefent Doch nn het concert leWe Het orkest was dikwyis heel goed eene kleine afwgking had wel eens plaats doch dit is zeer zeker te vergeven wanneer men weet dat het byna geheel en al uit amateurs bestaat die er geen beroep van maken maar laat ons eoriyk zgn by beroepsmnzikanten worden ook nog wel eens fouten gemaakt Van de 1ste Afdeeling beviel ons het meest de ouverture Piqne Dame van No 4 Symphonic No 39 werd de Menuette onberispelgk nitgovoerd waarby voldoende bleek dat hot orkest goede elementen bevat De clarinet solist de heer Sibbes blies zuiver en met veel techniek de begeleiding van kot orkest was waariyk zeer verdienstelyk Het pnbliek gaf door groote bgvalsbetuiging biyk het ernstig streven van den heer Sibbes op prgs te stellen Wat de heer Arentz betreft als solo violist is hg te goed bekend om veel over hem te moeten schrgven De voorafgaande stilte die intrad na het applaus waarmede de heer Arentz ontvangen werd bewees reeds dat men met inspanning en verlangen zat te wachten op hetgeen genoemde heer ten beste zou geren Het bleek spoedig dat men niet te vergeefs kem had begroet met applaus bg zgn optreden Op het prachtvolle instrument speelde de heer Arentz de Rêverie solo voor Tiool uitmuntend de scène de ballet waa het glanspunt van den avond Welk een applaus werd den heer Arentz geachonken voor deze beide nummers ieder was dankbaar en had van het schoon spel genoten Het aocompagnement was bg den heer C Arentz Jr in goede handen bescheiden en zeer correct Het waa eene ware verrassing voor hot publiek toen de heer Arentz nogmaals eene viool solo speelde nl an Moulin van Ernst Gullet wat mede zeer luid werd geapplaudisseerd Wg hopen dat het Goudsche strykorchest onder haron waardigen directeur nog meermalen in Kunstmin zal optreden en wenschon èn directeur èn leden geluk mot het behaalde succes Laatste Voorstelling Ned Opera Botterdam Zondag 21 April a s bg voldoende deelneming Het Meilief van Gulpen door M Bouwman Gelegenheid tot plaatabespreking en het nemen van Couponboekjes 17 April 12J 2 Café Schaakbord De kiesvereenigiug WaddingBveen heelt tot voorloopige candidaten voor de Provinciale Staten gesteld de heeren J M Noothoven van Goor te Gouda D Oskam dgkgraaf v n de Krimpenerwaard te Bergambacht en P van der Hoog te Krimpena d Lek H I De kiojfvereeniging XVaddingsveen heeft voorloopi tot candidaat voor de Tweede Kamer gesteld mr C E J graaf van BylflBdt De afdeeling Moordrecht Gonderak van het Algemeen Nedorlaiidbch Werklieden Verbond heelt als voorloopig candidaat voor het lidmaatschap der Tweede Kamer gestold in het district Gouda den heer F Moll te s Gravenhage ITÏ g Koninkiyk besluit is met ingang van 15 April 1901 benoemd tot burgemeester der gemeente Zalt Bommel E G C de Groot van Embden met gelgktgdige toekenning van eervol ontslag nis burgemeester der gemeente Boskoop E N INQ E Z I Mijnheer de Redacteur 1 Gisteren bg de plaatsbespreking in 0ns Genoegen voor de Klokken van Corneville hoorde ik beweren dat de Zaal Kunstmin niet zal worden ingericht als bg de voorstellingen van het tooneel Toen eertgds de Klokken voor de eerste tweede en derde maal werden opgevoerd Was geloof ik de zaal op die wg e ingericht en dit beviel uitmuntend de 4e oi 6e keef was de zaal gelgk Naar men mg mededeelde was dit oorzaak dat er den voig aden avond een bal nloest plaats hebbea van een andere Vereeniging Het kan niet ontveinsd worden dat veel van het gezicht verloren gaat wanneer do zaal niet schouwburggewgze is ingericht Om de kosten behoeft men het toch zeker niet te laten en ik zon het comité in ernstige overw eginj geven dit alsnog te besluiten ieder weet toch dat op de voorstelling van Donderdag niet tekort zal komen daar de kaarten reeds vroeg aren uitverkocht en men toch geen spaarpot behoeft te maken r Met dank voor de opname D R Mijnheer de Hedacteur I Donderdagavond en naar ik hoor ook Zondagavond hebben er weer opvoeringen plaats van de Klokken van Corneville zal dat weer zgn onder het genot van heiderbrandend gasgloeilicht P Waarom toch niet evenals in alle Schouwburgen tgdens het spel het licht getemperd zoodat alleen het tooneel goed verlicht is Dit zal het effect zeker veel verhoogen Het kan toch ook zoo gemakkeiyk want behalve de gloeiliohten zgn er toch nog gewone pitten op de kronen in de zaal Kunstmin Onder dankzegging voor de opname IJ Z Mijnheer de Redacteur In het nummer uwer courant van Maandag 15 April j l spreekt een mnzieklielhebber zyne groote verwonderingnit over het samenvallen van den bespreekavond eener met de uitvoering anderervereeniging Verder vind hy het jammerdat hier ter stede de eene vereeniging deander wil onderdrukken Dat ia toch heusche naïviteit van Een muziekliefhebber f Ik heb mg er in het geheel niet over verwonderd Zoo lang die eene vereeniging bestaat heeft zy wat naast haar was trachten te verdringen het pnbliek zand in de oogen gestrooid met de humt gesold steeds eene verkeerde vlagop hare schuit gevoerd Een nieuw staaltje van hare nobele handelwgze is dat het eerste plan dier vereeniging om op Zaterdag a s eene uitvoermg te stellen werd opgegeven zjodra Zondag j l bekend werd dat Meiliel van Gulpen te Rotterdam zou worden gegeven Dat zou vele Goudschen doen getuigen zgn van het succes van een mede inwoner En mag dat van het standpunt uitgaande dier eene vereeniging Een muziekliefhebber zg door deze ingelicht en tevens onder aandacht gebracht dat het beleefder is te wgken dan omver te loopen Het Goudsche Strgk orchest doe wel en zie niet om GERARD Op herhaald verzoek sic zon men 6lechti van nog ééne uitvoering kunnen genieten ONTVANGEN DE NOUVEAUTÉ S IN Parasols en Faraphies A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA f eievAomi ito SI Beurs van Amsterdam Vtkrs Slotkra 8 V6 i 92 98 i i A 921 l 90 81 8l u 4 8 60 96 91 96 6 V 98 24 97 100 iö 88 88 67K 460 5 101 194 98 101 191 69 110 lil 217 1581 1 100 561 1 861 104 = m z 98V 100 9l l 211 1401 37 i S7 i 102 94 104V SÏ 3Ï l 103 10 4 67 I 101 108 101 aan 14 4PRn Simhahd Urt Nad W S 8 Jdilo dito dltc 3 dito dito dito 8 Hossil Obi Goudl 1881 93 4 lTil lMolirgTmg 1869 81 6 OoBTINft Obl in papisr 1868 5 dito in iil otl808 6 PoKTVQAL Obl met coupon 8 dito tieket 8 auiLAKS OU Binneiil 1894 4 dito Owoni 1880 4 dito bij Sotha 1889 4 dilo by Hopg 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 SpAlIjB Ferpet lohuld 1881 4 Tombij Qopr Coo leen 1890 4 Geo leening serie D Geo leem n Bene C ZoioAr Bp T oblg 1898 5 Uluoo Ob y nit 8eb 1890 6 Vbhezdila Obl 4 oubep 1881 Arandsb Tab Mg Oertifioalen Deli Maatsebappij dito Am Hypotbeekb pandbr 4l CnlL My der Vorstonl aand s Gr Hypotheekb pandbr 41 Nederlandsehe bank aand Ned Handslmaatsoh nito N WkPae Hyp b pandbr 31 Bott Hypotheekb pandbr 4 IJtr Hypotheekb dito 4 Ooff ENK Oost Hong bank aand Ru8L Hypotheekbank pandb JLHEIUKA Eqnt hy potii pandb 4 Maiir L G Pr Llen oert 8 Sin HoU IJ Spoor w Mij aand Mi tot Eip 8t Spw aand Ned Iiid Spoorweg m aand Ned Zuid Afr Spm aand B dito dito dito 1891 dito 41 iTiUiapoor 1887 89A Eobl 8 Znid Ital Sp my A H obl S PbLRl Warsohau Weenen aand ann Gr Rass Spw Hü l obl 4 Bldtisehe dito aand lilatona dito aand 5 IJVang Dombr dito aand 6 Kursk Ch AzoT Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 nncA Cent Pao Sp Mij obl 6 Ohio Ie North W pr O t aand dito dito Win 81 Poter obl 7 Denver b Kio Gr Spm eert r a Itlinoia Central obl lu goud 4 LouisT tr Naahvilli Oer v aand Meiico N Spw Mij Ie hyp a Miss Kansas t 4pGt pref aand N Tork Ontasio t West aand Ponn dto Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn Mauit obl On Pac Hoof lijD obig 6 100 11 117 101 34 dito dito Lino Col lo hyp 0 6 Oakada Can South Chort ir aand Vix 0 Eallir t l a lo h d 0 0 Amsterd Omnibas Mij aand Ontvangen de IMouveauté s IN ZOMEBMAITELS Jlapoiiiton eii D SAMSOM 366 Staats loteriJ 15 April 1000 16 18801 en 15550 18116 56 18 15652 isfss 15114 78 1=829 15804 18438 21 39 32 50 90 18661 16911 70 89 78 3a Kksso Trekking an Maandag No 5044 9268 on 18Ü5 ieder No 1S86 en I8l45 iader SÜO No 8790 3180 6752 7114 ISl 19119 ieder ƒ 100 85 83 IS 37 2812 80 67 80 f6 77 40 62 146 96 81 281 39i2 92 270 30 8 5302 88 82 5440 806 3167 5614 1 204 70 PriJMU van 45 17 2744 6206 71 9 10569 1S121 7680 10601 35 48 19 40 78 85 75 7744 10748 90 52 71 13 07 7994 10820 80 40 33 69 SS 69 13349 85 10959 73 8007 76 18407 67 3886 485 77 92 94 96 97 603 S4S3 17 74 67 8600 785 28 838 3650 939 78 63 3841 1062 49 11 SO 3907 1 0S 98 43 96 66 66J8 97 5700 8165 5363 86 66 8 0l 82 18 5964 8422 65 SO 6004 68 18 68 47 8584 61 1 8610 93 n 93 1864 24 89 11040 186 4 77 I87S4 81 70 16058 18802 68 74 16166 3 U 06 13708 76 6 11304 13818 89 18931 6 67 16243 40 76 74 77 64 97 78 16356 19006 11414 91 86 18 30 l 9t6 16427 4 96 63 38 49 11605 89 61 78 6 14010 16513 19126 15 62 2 25 22 14112 49 51 74 36 86 76 95 66 1 13 88 16 40 4 38 86 35 9309 410799 94 UOO 15 2 44 38 419060 4249 1572 88 78 k9 3 4339 36 7 I6 4 78 9 83 1738 4497 33 4534 88 51 1808 4623 69 39 1919 iS 56 4831 88 49S6 2017 47 B 5034 2191 89 2227 01 75 6112 80 25 2468 70 2r 40 87 2708 98 76 8791 6353 8824 ÜO 8901 e472 9 96 32 6530 9137 81 76 6623 9208 te 19 6769 81 73 9449 6838 93 7 61 4 91 40 89 19362 11626 4S 16620 19401 51 14239 49 65 S7 60 76 60 11723 96 16760 19538 30 144 7 81 19692 12071 64 16374 19713 12131 14600 16911 50 74 86 48 19928 85 9i 17118 6112214 14702 55 96 94 70 17316 200 9 12300 80 17430 80 35 91 51 9762 76 9836 82 99 7174 9S08 78 0 36 50 10188 56 10247 62 5 SS 78 7316 10300 46 9 51 28 7441 40 43 52 66 87 6927 28 13 14842 4S 95 12405 95 V 20174 13 14983 17626 20 67 86 89 51 2036894 16005 68 80 12580 8 81 20401 93 12 17626 9 12604 16168 97 20607 127 12 O 17728 32 48 98 17822 8860 15256 93 75 80 15319 81 9091 59 46 20708 ÜS18 15422 60 13 15 41 64 12960 13005 66 17912 87 38 20808 40 49 26 59 79 20918 85 18080 63 99 30 71 521 44 97 7556 Rechtszaken De Huagsche Eecbtbank heOJt gisteren den kloedermakor G P van Poelgeest vrijgesproken van de beide hem tefl loste gelegde feiten van ontvoering vanden kind nl lo den indcrtp 7 jarigen Van Wezel en 2o den knaap Elndlicb dobtijdfi 6 jaren voor welke leiten het 0 M tegen beklaagde een gevangenisstraf van negen jaren had geèischt Veemarkt te Rotterdaiii Dinstiag 16 April rnol Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prij ifin waren voor ie kwaliteit 33 ae kwal 3O 3e kwaliteit 27 cent per half Kilo Magere Oi en Melkvee en Vaarkoeien groote aanvoer Vette Kalveren groole aanvoer ie kwaliteit 30 2de kwaliteit 28 3de kwaliteit asicent per hall Kl Stieren redelijk angevoerd De handel was m vet vee en vette kalveren en stieren matig pnjshoudend Mager vee stug doch prijshoudend beste melkkoeien djur Burgerijke Stand GEBOREN 12 April Agatha Pieternella ouders D de Jong en H de Knieger 13 Franeiseas Xaverius ouders M Boegheim en C H van Petrus Gerardus ouders G Wolffenbuttelen P Slootjes 14 Elisabeth Theodora ouders L W P van Kersbergen en J Kriek Jlargritha Martina ouders M Mallon enM M Reebeen Wilhelm ouders W Amesz en K J Hoogendoorn 15 Leonardus onders 1 Verhoek en J Loef Arie Leendort ouders H Kverling en J C Schoonderwoerd Johanna Maria ondersP Steenbergen en J M Lorjè 16 Cornells ouders W Amesz en K J Hoogendoorn UVERLEDKN 12 April M W Dekker 3 m J E Kleüweg wed A Schoggrond 76 j 13 V P de Vrind ld K Slinger 75 j 14 J J Eeebeen liuisvr van P Snel 64 j 15 M S van den Hork wed M L van Leeuwen 62 j Uaastreoht GF BOREN Johannes Aniaonius oud W Janssen en J M Sirre Jacobus oud A Steenbergen en G van der Kwast Gerardus Johannes oud J Straver en J de Lange Aartje Johanna oud J van der Grift en A Kloot OVERLEDEN B C den Hollander 7 w A H van Zwol 3 Vlist OVERLEDEN G de Jong 82 j Echtgenoot van C de Lange KKs o g Ua