Goudsche Courant, woensdag 17 april 1901

Donderdag 18 April 1901 40ste Jaargang No 8480 GOUDSÖDE COIMMT Meuws en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken Telefoon Ito A A D V ï B T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels d 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ïelefoun o Ui De Uitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CEMTEIS ürnk van A BRINKMAN Zd Gouda APVERTE TIEN Klokkon van Cor neville laatstTöpyoering 1901 Zondag 21 April 9 aTonds half 8 iinr in de Zaal iKunstmiiK der Societeil i te GOUDA PKIJZEN DEK KAARTEN t Toor H H Leden van Ons ÖenoeRen Dames en Kinderen f 0 50 Voor ovonjie personen 0 00 Kaarten verkrijgbaar Tanal Vrijdagmorgen 9 uur b de Heeren J OUDERKEEK Sigarenmagazgn Lange Tiendewcg J DE VEN Boekhandelaar Markt en C VAN VEEN Az Gonwa C 206 Lotiog en besprekinpr vso plaatsen Zaterdag 20 April 1901 s avonds 7 uur in de Sociëteit Ons Genoegen Terstond gewraagd N FLINKE BLËËKEKSKNëGHT goed bekend met kook en stamperij Brieven Iraaco onder No 2602 bureau Goudsche Courant aelsroedersSTEEUSMA GOUDA Bloemisten BIEDEN AAN Winterharde VoUegrondsplanten de mooiste en goedkoopste bloeiende planten V jur den tuin thans planten om gedufSSde n zomer mooie bloemen te hebben VEEDEE PEACHTIGE liü oMIll steeds ruim voorzien vari Kamerplanten en afgesneden liloeiuen TELEPH No lU Te Huur of Te Hoop om terstond te aunvaarden twee naast elkander staande pracMige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendewcg D 29 FBANSCHE STOOMVEEYEEIJ IH chemische Wasschcrij TAN H OPPËNHElAlElt 19 Krtilëkade Rotterdam GebroTeteord door Z M den Koiimn der Balgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN 0 S Az dpeoialiteit voor het itoomen an verven v ii alle Heerenen Uamesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enx worden naar dt nieuwste en laatste methode goverfil Ondergeteekende bevoelt z c i beleeld aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvsrlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 l ederlandsche Opera © e TTooxstellingr VAM Het Mellid van Gnlpen Muziek van MART J BOUMAN in den QROOTE U SCHOÏÏWBÜ RG te Rotterdam PLAATISBEjSPBEHlIMG voor Gouda a s WOEIISDAG van 19 ure in hel Café SCHAAKBORD Laatste Voorstelling In dit Salsoen te Rotterdam Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Binkhoesjl Influenza Borst en Keeïaandoening binnen den kortst mogelpen tp te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot do van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst honig Extract M E L I A M T H E uit de Koninklpe Stoomfabriek DE H0NIN6BL0EM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons i 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF ft Co Westhaven 198 Gouda D MIEBIFS Kleiweg E 100 Oouda E H VAN MILD Veerstal B l26 te Gouda A BOUMAN JWoorrfmAi PINKSE Nieumrherhad IJeel A N viN ZESSEN Sc ioonAoom J Th TOBKEN Bostiop B V WIJK Oudewatn H EOLLMAN Bodegraven A SCHEER Haaetrecht P W v EDE Oudewaler K va naa HEIJDEN te Reeuwijk P v d SPKK Moermpelk D V D STAB Waddinqsveen Wed v HOLST Waddivgmeen f f TI IT I Tfl Met Ecr Dlplom m Ooud Bekroondi T ï r T TITI K PRAEPARATEN VAN QKiri l I nrrkphf i hae l ttl leKINA W INteg nIwaktt Ullla 1 al tJ llV Eoowd bij kinderen U volwassenen gebrek aan eetlust lechli anitavertertne zenuwbooMpiJti ter versterking na riekte of kraambed koorta en hare gevolgen OUINALAROCHE FERRUGINEUX in het bijioniier tegen Bloedgebrok Bleekiucbt kwalen van Krltlichen leeftijd eni Verkrijgbaar ig flacona i 1 90 ea 1 L IIVvl K a lM vooral voor kinderen iwakken en kUerachtige geateUen leer aan te be velen Als eeneeakrachtlee drank bij atoorniaten der apijaverteringaorganen en dlatrMe ook elingen en kleine kinderen Pnji per b nia i Kgr ƒ 1 70 i Kgr 0 8a 4 M Kgt 0 60 in boxen t ü KgT 0 90 26 voor migelingefi Chemlacb M AlirCfflb At Speciaal voor Kindervoeding talvere iTICHVamiVCl i Kgr ƒ 0 60 Kgr ƒ O Ac4Vam I l ai e++ n Het rooken eeaer halve cigarette U voldoende ler beitrlj laUUIIa Vjlj ai CHCIl de hevigste anvaUen van Aathma te Indoosjes i f 0 80 en y 0 6U TamarinHi RnnhnilC FRU PURGATIEP tegen Veratopplng AamI alll grillUC UVmUUIIO i eien Migraine Congeatlesetc vooraloolalsla iana voor kluaeren bev en de Tamarinde Bonbon van KRAEPELIEN HOI M belangrijke fimsten daar de vorm voor het kind begeeri ljll en de smaak aangenaam n I tiji per dooS e 0 90 en 0 60 CalmSol I3ac4Sll0C algemeen erkend als het BESTE hnismiddel j gUUlal l aaUUCa i j Hoest Verkoudheid en Keelpijn het is een alljmoplosaend en venaclitënd middel blJ uitnemendheid mtsliiitend in t Hl D flesclijes verkrijgbaar Pri js ƒ 0 20 per flesch je ï ffuparnlm na 1CRAIPELI£N H HOIM te Z l t i i o r roi ttiqutlte teiMarop de naam et Jkaitdietlminf Mrtrvffbaar btj U mialt ark Hpotheüeri e ropitlen KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AlilJuE ictoriawater ui f de Vicfor aJBron f e Ober ahnsfeiiti Tafeldrank Van h£ oninklyk€ffuis cferjileder anden tQoedkoopste en aoliedst adres voor Vervoer van Inboedel zoowel binnen als bniten de stad met gesloten wagens bS A Gi RAVE3TEIJN Bleekerssingel a87 JMen wordt tegen Xranapert achade vemekerd Geen Engelseh maar Eclit BOEHENBHOOD cent tie K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Nieuw oootelrrofteD frof Dr Liebers welbekend ZSHtrW KSACBI BLISSB Alleen echt met Fabrielumerlt tot voortdurende radicale en xekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige xenuwHekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeft d Totale genezing van elke zwakte Bleeh iucht Benauwdheid fioofdpyn Migraine Hartklopping Maagpfln slechte spgsvertering Onvermogen Inipotenz PoUntione enz Uitvoerige prospectussen Trijapcr f esoh fl 1 fl ï fl 3 dubbele fieach fl 61 GentrailDepot Matth v d VeRto Znlthomrael DcpöU M Cléhm k Co Rotterdam F Happel a Gravenhuge T Hulraamns ile Joag J Czii Rotterdam Wriff Co Gouda en hv alle drogistin tóOPjS POÏK K ODD SCHIEDAMMÈh OEITEVEIl Merki NiaHTGAP Verkrijgbaaj büi M PEETER8 tz N B Ala bewij vaa eohtlieid i oachet ea kurk ataerla roor cien van den naam dor Pirm P HOPPE U Wie werkelijk prys stelt een BkEGEMJIK te hebben laat zich fotografeeren in de B otografinche MiuuêtinrtcMtnt Tau I V o WAALIS Fl SINGEL 66L ojntvangein alle soorten SCHOBSWFltK voor het a s Seisoen en voor het Aannemen in het NoordbrabanLsch Schoen en Laatzenmagazijn Kleiweg E 30 tegenover de KleiwegsteegAanbevelend C SMITS PaiH Expeller Dartig juu vortlt dit middel Het vemBMnd snooei tl pqutillMida uwTqring MOgéwtBd texfln RhauwMak Jieh t yarkoadh id pqn fai d dan TVtnuwsn Man lette op kM fahikksnetk Aakett Ad l a 76o u50e 4efl ia de meeate wethekaa Te Amitardia kg Tllotk aibaa Taa Taj D n BaaderB fïï yUitnliCfl iPttKliam Alle reparation en aangemeten werk Kleinhandel in sterken draok BITRGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA birengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Aug 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kenni dat bij hen zija ingekomen verzoekschntten vande navolgende personen waarbij VERGUNNINGwordt gevraagd om in de bij ieders naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogenverkoopen als Naam van den Aanduiding der Veriocker localiteit A C van det Geest Markt k No 91 Het Bestuur der Sociëteit Ons Genoegen Boelekade R No 89 Gouda den 16 April Ï901 Burgemeester en Wethouders voornoemd E L MAETENS De Secretaris BROUWER KËI i lSGËVi VG Inrichtingen welke gbvaar schads oi HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der HINDERWET Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan I A de Weger en zijne rechtverkrijgendea tot het uitbreiden door verbouwing zijner smederij m het perceel aan de Bogen w k O No 148 kadastraal bekend Sectie D No 1844 a S van Creveld jr en zijne rechtverkrijgenden tot het oprichten eener brood en koekbakkerij met heeteluchtoven in het perceel aau de Wijdstraat wijk A No 168 kadastraal bekend secttó B No 859 Gouda den 17 April 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BuUenlaRdsch O verzicht yplgens een Exchange Telegraph bericht uiï Kaapstad alkomstig waren Botha en De Wat op den Sen dezer te Heilbron en te Witkopjes op den Hen dezer Er worden spoedig nieuwe krijgsverrichtingen tegemoet gezien Eenige commando s waren met verlof naar hnn haardsteden en keerden den löen in de gelederen terug Krnitzinger moet volgens een Time3 be richt uit Craddock alkomstig verklaard hebben niet te willen Btrgden maar met zijn troepen alleen de landstreek onveilig te maken De voornaamste strijdkrachten der Boe FEVILLETOX Eindelijk Saamgebracht 5 = == En al hebljen wij ook ais de eersten die het gebied der elektrotechniek betraden een belangrijken voorsprong de concurrentie is kolossaal geen geoorloofd hulpmiddel mogen wij ons laten ontgaan Voor elk billijk voordeel ben it ook zeide de oude dame Het is slechts de vraag of van al de nieuwere kunstgrepen om de aandacht te trekken ér ook maar één voor een nette zaak geoorloold is Maar op dit punt zij had hem hierbij liefdevol hardhandig bij den arm genomen en naar zich toe getrokken zijn wij tweeen het zeker eens Ongetwijleld Maar ziet u moedertje reeds de afwerking vta vele onzer artikelen voor verlichting bijvoorbeeld het plus aay een sierlijken vorm het in het oog loopendc van het materiaal dat alles is reeds Een beetje reclame wilt u zeggen riep juffrouw van Uechtrit bhjde m hel gesprek dat reeds wat Utngwijlig begon te worden te kunnen invallen Reclame alles reclame raet een soort van overmoed ging zij voort en bood daarbij de oude dame galant den arm om haar weg te leiden 1 maakt dan niet de natuur zelve reclame met de schitterende kleuren harer bloemen het ren zonden zieh bevinden tnsschep Jlethel en Ermelo maar aan het hoofdkwartier te Pretoria wordt volgens de Times geloofd dat zoodra de nachtvorsten intreden het gros der Boeren naar bet noorden zal trekken om daar in het onherbergzame gedeelte van het vpld j te opereeren Lord Kitchener zal trachten hen bij de uitvoering van dit voornemen te verhinderen In een hoofdartikel bespreekt de Standard de uitzichten op den vrede en is ook in dat opzicht erg pessimitisch Daar de Boeren zoo weinig behoeften hebben kunnen zij den ströd bijna tot in het oneindige volhouden Het blad ziet zelfs geen heil in vredesonderhandelingen met Schalk Burger want de Boeren die willen blijven vechten zonden zich afscheiden en zich niet onderwerpen De Boeren hebben zich altp gaarne in fracties gescheiden waren zelfs dadelijk geneigd tot het stichten van afzonderlijke Republieken Slechts aan den invloed van Kruger ia het gelukt de nationale eenheid te handhaven Maar nu hij weg is zou elk handjevol zich het recht toekennen om voor zichzelf te besluiten of het vrede zal maken of tot het einde doorvechten Inderdaad het is zooals de Engelsche kranten schrijven en zooals wj dat van het begin van den oorlog al voorzien heMwn Of men nu ook uit de veranderde zienswijze aan de Theems da daarbjj behoorende conclusie zal trekken moet de tp aogf loeren Het Italiaansche eskader ia Maandag om 9 uur voor La Spezzia ton anker gegaan na het bezoek aan Toulon gebracht Verschillende Fransche bladen hebben het nog noodzakelijk gevonden staatslieden en hooggeplaatste persoonlijkheden in Italië te interviewen om te weten te komen welke staatknndige gevolgen bet eskaderbezoek zal hebben Onder de geïnterviewden bevindt zich Canevaro oudminiater van buitenlandsche zaken van ItaliS die volgens den Figaro als zgn gevoelen te kennen gaf dat bet bezoek zou dienen om de oude vriendschapsbanden tnsschen Frankrijk en Italië opnieuw aan te knoopen en een waarborg op te levéren voor het behoud van den Earopeeschen vrede Maar het drievoudig verbond zal gehandhaafd blijven zelfs al beloofde het bezoek een periode van dertigjarigen vrede voor Europa De Popolo Romano wpt een lang artikel aan de marinebegrooting en weet te voorspellen dat een der eerste debatten die voorjaarsgevederte der ogcls alles oin haar doel te bereiken En het jeugdige schoon bij on3 menschenkinderen is het ook niet een soort reclame een uithangbord der natuur waarmee zij lokken wil en zeggen i koopt koopt want nu is het de beste tijd Ze had zich bij de laatste woorden van de iCommerzienrathin van haar arm afgewend en over den linker achouder opwaarts tot den zoon gesproken en een volle blik in zijn oogen bliksemend en toch koel had de stoute woorden begeleid Lieve hemel wat een stok is hij toch dacht rij aanstonds daarop toen geen driestere bhk geen blik die meer te kennen gaf dat zij begrepen werd haar beantwoordde toen hij veeleer eerbiedig in toon en houdins gelijk altijd zeide Dat ia geen vleiende paralel juffrouw En het beste dat een raensch verkrijgen kan is dan toch niet te koop Zij haalde de schouders op en wierp het hoofd naar hem terug dit zag hij dan toch dat haar figuur in dit kleed volkomen was en dat het fraai gefriseerde achterhoofd en de halve wang bizonder aanvailig uitkw imen boven den modernen hoogen Stuartkraag Zij wist het want ztj had het met den handspiegel in dan grooten spiegel op haar kamer dikwijls genMji rDefd Het hangt er van af hoe men MW MlB g te koop opvat zeide zij ol flHP geven om iets and j Pfiy lijkiets van gelijke waarde daarvoor tradjö bekomen De CommerzidrfMIïin had niet meer meegesproken hoewel zij over het thema der redame int de Kamer gevoerd zullen worden zal loÉpen over een kredietaanvrage van 32 jomioen francs over vier jaren te verdeelen wit het totaal der over die vier jaren ver e ide kredieten zal brengen op 143 260 000 francs Er zullen echter 161 250 000 franc nojidig zijn voor het programma dat de redering zich gesteld heeft terwijl zü eenige boaiuigingen zal kunnen verkrijgen door he aantal werklieden op de werven van ITjBOO op 12 000 terug te brengen B t Italiaansche gouvernement moet altijd noj Jbetalen 23 schepen op particuliere wertBn gebouwd waarvan de kosten 78 850 000 francs bedragen by welk cijfer no is te voegen 30 000 000 voor de schepen op de gouvernomentswerven gebouwd benet nB de prjjs van twee krufsers die nog onToltooid zijn Het te water laten van het schip Regina Mirgeritha dat eerst zou plaats hebben onlaiddellijk na terugkeer van het eskader vat Toulou is nu tot half Mei uitgesteld De Times wijdt een bespreking aan de eisehen tot schadeloostelling van de mogendheden in de Chineesche qnaestie Het totaalbeirag schrikt natuurlijk iedereen af en zoo ook de Times het blad berekent het op ongeveer 750 000 000 guldens eu merkt dan o tidat dit bedrag zeker moet worden vermmderd Vooral den Duitscheu eisen acht hj buitensporig hoog En dan is het merkwaardig de Times te hoeren betoogen aan het adres van den vriend en bondgenoot Het zou wel van belang zijn eens ie vernemen hoe Duitschland tot dat bedrag van p St li 000 000 is gekomen In het organiseeren van overzeesche expedities is Duitschland wel is waar oen nieuweling en heeft het dus leergeld moeten betalen en ook de kosten om het landtransport vlot te maken moeten groot zijn geweest Maar bij de veelgeroemde zuinigheid van het Duitsche militaire stelsel en de buitengewone gemakken bij het voorzien der schepen van kolen en water dank zij der vricndschappelüke verhouding tot Engeland zon het verrassend zju dat Duitschlanda militaire onkosten zoo groot ziJn Indien dit wel het geval is dan is de conclusie niet te ontwpen dat Dnitschland onder geen voorwaarde een onderneming als de Zuidafrikaansche oorlog had kunnen beginnen zonder t t ifoor een staatsbankroet Maar het zal we blijken dat China ook voor den moord op Von Ketteler zwaar zal nog velerlei had kunnen zeggen Mair ten laatste waa de juffrouw ha ir te koen en geestrijk geworden daar kon zij niet meer volgen Ook had den ze ondertusschen de werkplaats verlaten en nu ging het door deuren en lange gangen die al weelderiger werden naarmate men de eigenlijke woning naderde terug naar dat gedeelte van het huis dat bij de iCommerzienrathin en haar zoon in gebruik was Ja er zat hier toch verbazend veel geld t Zoo dacht Rita von Uechtritz weer eens bij eene wandeling Wanneer zij reods alleen met de ruimte hier in de wordende wereldstad waar grond en bodom schier met te krijg was zoo duur de deltige bekrompenheid vergeleek der étage die haar tamilie bewoonde Dergelijke overwegingen stemden haar steeds tot nadenken en ze zag daarna den jongen chef van het huis Seemann nog langer en met te meer uitdrukking aan Niet alsof alles hier in en aan huis haar toelachte verre van daar De Uechtritaen warenwel is waar voor adellijken zeer vrij van vooroordeel en daar bestonden goede redenen voor maar véél deed de jonge dame van stand inhaar dan toch vreemd aan Zoo bijvoorbeelddaareven het gebruiken van de uitdrukking zaak I Zaak I een allerongelukkigst woord Maar waaromook zoo kleingeestige opvatting om een zoo reusachtige iabriMsonderneming nog een zaak tenoemen Nosrat men dan misschien een Rrootgrondbczitter nog koopman Nu en Richard Seemann had meer te betcekenen en meer te gebieden dan zoo iemand Ën hoe dan ook wat deie za zoo het er moeten bloeden Dat is een vorm van stroj die Duitschland te recht oplegge an zoo het dat wil doch wij zouden het Iretreuren zoo ons eigen land voor zulk een misdaad een guldelj ke vergoeding zou aannemen of zou schijnen aan te nemen De Westm Gazette maakt de opmerking waarom België Italië Spanje en Oostenrijk zulke booge bedragen van China eischon Deze vier mogendheden stellen te zamende door hen geloden schade op ruim 7 5 millioen pd sterling Waarschijnlijk zijn hun legatiegebouwen verwoest maar do schade daardoor ontstaan zal toch wel met wat minder dan 90 millioen gulden te vergoeden zijn Dat Engeland zulk een bescheiden plaats inneemt op de lijst der geëischte bedragen verheugt de Westm Gazette zeer Maar het blad acht dit wonderbaarlijk daar nog zeer onlangs de Engelsche eisch niet was opgemaakt en de Begeering pas den In April do mededeeling heeft verzonden dat zij bereid was voor de eischen van particulieren op te komen Hoe het ook zij de Westm Gazette gelooft dat do gezanten der mogendhedenuitgaan van een verkeerd standpunt Nietmoet gevraagd worden wat eischen de mogendheden maar wel wat kan China betalen zonder dat de Regeering wordt gedesorganiseerd en het land tot een bankroetwordt gebracht En die vraag mogen de mogendheden bjj het opmaken van haar eischen wel eens overwegen Want door thans die eischen te hoog te stellen maken zij het veld gereed voor een nienwen opstand die veel erger zyn zal dan eenige vorige VW M I IilgWfJflilll M lli Ill I m a Verspreide Berichten Feankrijk Generaal Gras de nitvinder van het bekende Grasgeweer die te Auxerre rustig vaa zyn pensioen leefde is daar na korte ziekte op öö jarigen leeft jd gestorven Terwyl de dwaze weikstaking van de bootwerkers en havenarbeiders te Marseille der stad op een uitgaaf van 200 000 fr komt te staan ten bate van de versterking der militaire macht heeit het Journal Oföoiel cyfers gepubliceerd waaruit blijkt dat er èn in het eerste kwartaal van 1901 tot een bedrag van 1021 2 millioen minder is ingevoerd èn dat er voor 12 millioen minder is uitgevoerd dan in dezelfde periode van 1900 In het laatst van Februari was het verschil in vergelyking met de beide eerste maanden van 1000 slechts 100 000 dan nl een was afwierp was waarlijk niet te Verachten Ze zalen nu alle drie weer in de kamer een der fraaie vertrekken die bezwaarlijk huna gelijke in de stad hadden Dat was dan toch wat anders dan het gewone mcubüeeren in stijl Ifc zeff u het is de comfort ten toppunt gevoerd vertelde Rita van Uechtrit thuis Tapijt noemt ge dat tapijt f terwijl te verachtolijk den voet üVer het afgeloopen onechte brubselich streek dat bij de Uecktritzen in de huiskamer nog dienst moest doen wDdAr ib elke stap een genot het zijn echt perzische hij heeft ze zelf in Sclnras ot de hemel weet waar voor zich laten maken zooals hij mij eens vertold heeft En de meubelen de divans en de diepe breede groote stoelen Hoe men daarop zit Want dat is het voornaamste En zoo voort Rita van Uechtrita was vatbaar voor genot dit was een ei enbchap die zij ieer in zich op prijs stelde en zij had geheel op eigen hand de schoonheden van dit Seemann sche tooverpaleis ontdekt en zich daar den weg tot verkeer gebaand Dit verkeer strekte zich zelfs tot de overige familie von üechtritz blechts op zeer beperkte wijze uit slechts zoover als de maatschappelijke vormen zulks nu eenmaal gebiedend vorderden Uita zelve nam bij de Seeraann s een extra ordinaire positie in IVffrtit vervolgd