Goudsche Courant, donderdag 18 april 1901

Directe Spoorwegverklndlngen met GOUDA Winterdieist 1900 AangevaigeD 1 October TUd vai Clreeowleh 1 18 8 80 S tS 4 89 4 84 6 U 1 18 UT T T 44 8 14 8 1T 8 88 9 14 W l 10 11 11 4 1 B d 7 86 7 44 8 14 8 1T 8 88 9 14 18 89 18 18 11 4 11 1 94 J 10 19 8 84 2 10 80 8 41 J 10 87 7 47 8 07 r 8 1 8 88 8S 10 80 10 48 U Ol 11 47 1 46 11 81 V 11 48 g 60DDA ROTTIIDAMtIi nm 11 91 11 18 18 18 1 17 1 18 8 80 S M 4 89 4 84 8 11 i lS 1 7 86 8 11 1 88 09 84 SS t 87 10 88 11 08 1 40 8 80 J 6T t Ot i 46 10 18 6 01 f r 8 11 V f f 8 18 ff 1 8 8 81 4 08 8 17 8 4 8 8 1 88 6 10 T 48l 0 8 10 7 87 da S kl mknisliui tegu nbln mektpnji B üolUndialu Spon AUnB U 9 kl Eilr H b t leii y O i i tr lii lijn Zood Muru lu 9QUDA Ti 11 80 11 88 11 81 11 48 11 10 f 1 48 1 64 1 3 1 14 46 i Bs II 1 0 f 11 81 IJ O 11 31 1 0 1 0 1 88 1 08 4 08 HoUud di6 y r L Iltn 10 11 11 1 l pïï Vy y 4 8 6 6 4 1 7 1 f f 6 18 ff V V ff I 8 17 ff ff I 1 48 4 18 4 48 6 81 6 68 8 18 6 4 7 87 T 88 0 14 8 04 8 84 00 89 10 08 10 1 ïuen 1 m l UuM Mtr Irtalm fwJUtlrf o d Iwp hu i t g biid wordcm B BollMd A ly 11 ll 10 00 88 4 10 18 O O U U A A II I T 8 D A H rla i oad 8 S 8 11 8 8S 18 10 10 10 60 1 08 1 10 1 88 S li 4 07 4 48 8 1 8 I 8 48 81 lO i 10 37 11 08 AmatW 8 01 8 88 SS 10 10 11 04 18 48 ll lT 1 87 8 11 4 11 4 87 8 S 6 08 8 44 88 10 8 11 08 11 6 ADUt O 8 1 18 37 10 18 11 1 1081 10 1 11 8 40 4 11 6 13 8 48 8 8 8 10 80 11 18jll l4 1 40 1 67 4 00 4 16 4 87 8 11 6 11 7 01 7 41 7 68 1 18 B1 10 80 4 43 8 18 67 4 68 6 43 10 11 H 6 8 04 7 01 7 16 T 8 86 8 66 0S 1 JJ J i j j j Voorburg 6 88 in n 1 60 84 Ond w 8 88 i 1 40 3 1 8 11 I 8S Woerd 6 48 i i o 8 08 8 48 6 04 8 80 7 00 7 84 8 08 lwt 0 8J 7 18 8 10 8 6 18 81tl lHl lT 11 6 I U 8 10 8 84 4 41 6 11 6 11 T O 8 10 61 A m t W 8 84 8 47 7 30 8 1S 8 4t 80 11 46 11 30 U 41il 0 1 40 8 18 3 49 6 01 6 88 8 88 7 88 1 18 10 08 loud 7 01 7 81 8 18 9 1 l 10 18 10 8 11 61 1 3 81 4 18 4 84 8 47 7 16 7 14 8 0 ll 11 13 10 14 5 ï 3 88 11 01 1 48 S OS S U 4 1 1 4 48 8 41 8 3 7 00 7 88 0l 1 6 18 8 61 7 47 8 88 10 10 10 10 66 1 6 07 8 44 8 0 87 10 38 1U88 9 lil T iV M J8 ISiJi uJt I U 18 81 iï 8 40 8 64 4 4 8 10 8 18 7 14 7 4 4 H 7 14 4 83 Irucs zoodat het geheele bedrag van 114V millioen aan transactiën komt Yoor de werkBtakingsmaand Maart I 0 OOI BlUTTUtjnE Voor het gedonkteeken voor koningin Victoria is reeds een bedrag van bijna zesen vjjltig dnizend pond sterling bgeen De spoorwegspecialiteit sir Edward Watkin de bekende promotor van het tnnnelplan tnsschen Frankrgk Sn Engeland onder het kanaal door is overleden DUIISCULAHD In verband wel met het geschrgi erover zgn de beide mozaiekbeeldeu voorstellend den keizer in middeleenwsche kleedjj en de teizerin als de Heilige Elisabeth en aangebracht in het nieawe tehuis voor blinden te KonigBWBSterhansen nit de nissen verwijderd Te Berlijn is gisteren weder een vergadering ontbonden omdat de sociaal demo cratische en anarchistische sprekers het politie systeem aanvielen De bergen om het Thttringer ond liggen weer gansch en al onder de sneeuw bij een temperatuur van nul graden BINNENLAND 8TATEN GENEKAAL T W E K I K H j m B H Zitting van Dinsdag 16 April Voorzitter J G öleichman De beer den Hertog nieuw benoemd lid voor Amsterdam neemt zitting Interpellatie De heer van Kol vraagt verlof de ministers van buitenlandsche zaken en van justitie te mogen interpelleeren over de uitzetting van zyn Belgischen partijgenoot Fabri Dat verzoek wordt toegestaan j De Minister van Financiën do heerPierson verklaart ten gevolge op vroegere mededeelingen dat de regeering in de aanneming van het amend van Qilse op art 123 der Militiewet geen reden heeft gevonden de Legerwetten in te trekken Na ernstige overweging heelt de Begeering de bekende wijzigingsvoorstellen in gereedheid gebracht die alle strekken om de reeds aangenomen artikelen in overeenstemming te brengen met de overige De Regeering hoopt dat de Kamer bereid zal worden bevonden nog dit zittingsjaar de ontwerpen zoo mogelijk tot afdoening te brengen De heer Troelstra verklaart op een vraag van den Voorzitter dat hg zijne interpellatie te dezer zake handhaaft ook na de zooeven gedane regeeringsmeedeeling De Voorzitter stelt thans voor morgen de beraadslagingen over de Legarwetten te hervatten De heer Smeenge geeft in overweging alvorens dat besluit te nemen de interpellatie Troelstra af te doen en nu onmiddellijk over te gaan tot die interpellatie 8 6t T U door T 18 7 iS 7 88 a 18 7 44 Qoada MoordrMht Wuwerkerk Onpelle Kottardun M RotleriiamD P Rotterdam B 8 64 9 08 8 0 8 46 66 4 41 6 80 8 0T 1 18 4 61 8 41 8 01 8 81 I 8 11 6 04 f I 8 1T 6 10 6 18 T 8 Eottordiim Beurt Rotterdam D P Bottaidam M Oapelle Hienworkarl Hoordreoht Seada T 48 8 87 8 41 8 88 01 14 08 li T 16 7 18 7 111 7 Et 7 81 Gonda Zevenh Moero BMtarmwrZeg Voorburg iUf W 6 08 7 04 Utreelit Utreoht WoeriloB Oudev Gouda Het voorstel van den Voorzitter onafhankelijk van de interpellatie Troelstra morgen de beraadslaging over de Legerwetten te hervatten wordt verworpen met 43 Ogen 30 stemmen De beer Troelstra acht het van belang dat de zaak der Legerwetten voor de Kamer en het volk worde opgehelderd Het betreft ten eerste de houding bij die wetten door den Minister Eland aangenomen De zooeven gedane Kegeeringsverklaring schijnt ta bewijzen dat de Eegeering zich op die bonding wil beroepen met afschuiving van de verdere verantwoordelijkheid Bit nu gaat niet aan want wö moeten weten of de houding van den minister Eland bjj de legerwetten een persoonlijke gedragslijn van heer Eland is geweest of wel is aangenomen na overleg mot de geheele Regeering De aanvraag om schorsing der beraadslagingen over de Legerwetten is trouwens geschied uit naam van de Begeering en al wat daarmee in verband staat moest derhalve als een Regeeringsdaad worden beschouwd Voorts hoort hierbü ter sprake het aanblijven van de hoeren Goeman Borgesius en Bóell terwgl hun ambtgenoot van Oorlog heenging De door den laatste onaannemelijk verklaarde bepalingen worden door diens vroegere collega s geaccepteerd Jloe is dit te verklaren Spr stelt daartoe eenige vragen aan den Minister van Financiën Zij luiden als volgt Ie Wat is bij de samenstelling van het Kabinet overeengekomen omtrent de beginselen der legerwetten meer bepaaldelijk wat het vraagstuk van den oefoningstvjd betreft Wat is daaromtrent tnsschen Kroon en Regeering beslist 2e Was het van den aanvang af da wensch der Begeering den korten oefeningstijd te accepteeren 3e Is het waar dat de heer Eland niet vriJ was in zijne beslissing zoo ja in hoeverre en tegenover wie was hij dan gebonden 4e Wil de Begeering mededeelen wat tnsschen de Kroon en de Regeering en tnsschen de Ministers is voorgevallen omtrent de crisis P 5e Welke zijn de verdere plannen van de Begeering omtrent de Legerwetten en meer bepaaldelgk die van den nieuw opgetreden Minister van Oorlog f Algemeen gelach De Minister van Financiën acht de meeste der gestelde vragen voor beantwoording onvatbaar Wat in den ministerraad omgaat kan niet worden meegedeeld Zeer veel van van wat spr zegt komt eigenlek te laat Ware de minister Eland biJ wgze van verrassing afgetreden de Minister zon deze vragen kunnen begrijpen Maar dit is niet geschied Minister Eland noemde het amen dementVan Öilse onaannemelp Toen hj dit verklaarde had de heer Troelstra in de vergadering hem inconsequent kunnen noenuat Thans nu de heer Eland heen is kan hij zich niet meer verantwoorden ll O U l I 10 8 11 86 11 80 11 84 1 18 11 16 ll tl 10 01 BOTTBIIDAM 9 0 9 48 Id l 10 1 10 88 10 48 in 4 18 4T 8 89 a 10 1 i 11 11 11 11 86 10 46 11 41 ff 1 91 1 88 ff U nl 11 46 19 66 1 40 1 10 Intusschen de Minister acht den heer Eland niet inconsequent Hij begrijpt voorts niet dat de heer Troelstra de bedoelde vermoedens heeft kunnen ter sprake brengen nu de Begeering de behandeling van het ontwerp heeft hervat op den grondslag v n hetgeen door de Kamers is aangenomen De heer Troelstra stelt telkens de geheele Begeering aansprakelijk maar zelfs als verschillende Ministers een ontwerp ondorteekenen is elk hunner slechts verantwoordelijk voor de hem betreffende details geenszins I voor het geheel Het betrof hier een te h nisch punt niet een beginselqnaestie en daar voor is de Begeering niet aansprakelijk u stellen Met 44 tegen 28 stemmen is besloten Donderdag de Legerwetten weer ter hand te nemen H M de Koningin Moeder begeeft zich aanstaanden Vrijdag ter gelegenheid van den verjaardag van Z K H Prins Hendrik naar Het Loo Dientengevolge is er verandering gebracht in bet plan van Hr Ms afreis naar Duitschland die aanvankelgk bepaald op a s Zaterdag 20 dezer eenige dagen is uitgesteld Gemengde Berichten De Opr Haarl Ct Meldt Wil ontvingen een roseklenrig briefje met geen andere onderteekening dan eenige dienstboden Daarin wordt een angstwekkende mededeeling gedaan Met algemeene stemmen hebben de meisjes besloten den Zondag vrij te eischen en wordt daaraan geen gevolg gegeven zoo zegt dq schrijfster zoo zal er een algemeene werkstaking onder het dienstpersoneel komen De huismoeders ziJn dus gewaarschuwd Men schrijft uit Zandvoort Eergisteravond is J K alhier die door zijn meisje N D was afgeschreven naar haar woning gegaan en heeft haar met een scheermes een pols en een wang afgesneden De dader is te Haarlem in arrest gesteld De toestand van het meisje is zeer ernstig Men seint uit Zntphen Vermoedelijk door het springen van een keteldeksel is er gistermorgen omstreeks zeven nur een felle brand uitgebroken in de distilleerderij der firma Mispelblom en Co alhier De distilleerderij is bijna geheel uitgebrand een aaugrenzeud entrepot bleef behouden Vaten brandewijn ziJn nit de fabriek gerold door do flinke hulp van eenige manschappen der koloniale reserve Een gevalden ketel kon men tijdig laten leegloopen en de grondknipen beveiligen zoodat de schade aan de koopmansgoederen betrekkelijk gering is Tegen negen nnr was men den brand meester Persoonlijke ongelukken hebben niet plaats gehad alleen de stoker Schut is licht gewond Het gebouw en de koopmansgoederen waren verzekerd 4 89 4 47 4 08 4 84 8 88 4 44 4 81 8 11 4 14 8 07 i l8 8 4 1 48 3 46 10 11 11 08 8 18 10 87 10 58 8 48 11 01 ll 8 11 48 86 10 08 10 48 11 07 S 1 10 07 10 1 ll In De Bode deelt Forto mede wat een keekeling bij het openbaar lager onderwijs te Schiedam zooal heeft te doen 1 De vloer vegen 2 Kachels aanmaken 3 De bakken van kolen voorzien 4 Boeken kaften 6 Inktkokers vullen en somtijds reinigen 6 Boodschappen doen 7 De krant halen voor den bovenmeester 8 Sigaren halen voor idem enz enz Ka dit is nog lang niet alles zegt Forto Zoo moest ik onlangs hoeren dat kweekelingen werden gebruikt om kippen of konijnenhokken schoon te maken urinoirs door te steken snij en slaboontjes al te halen bjj des Ambulantes vrouw e d Burgemeester en Wethouders van Schiedam hebben den 24en December 1896 een verordening uitgevaardigd waarvan art 5 aldus luidt De door hen de kweekelin gen te verrichten werkzaamheden znllen zich moeten bepalen tot dit welke met het onderwijs in verband ataan Hoe moet dan de kweekeling het wel maken in gemeenten waar zoo n verordening niet bestaat f vraagt niet zonder reden de Schied Crt Het drama te Passy Tot dusver is ntg een licht gekomen in het drama dat in den nacht van Vrijdag op Zaterdag der vorige week in de avenue Henri Martin te Pajsy is afgespeeld Men weet nog niet wie de dader die zich Edward Smith noemt is evenmin als op welke wjze hg toegang verkregen heeft tot de woning van zijn slachtoffer madll Kolb Zoowel de inbreker als zgn slachtoffer z n ernstig ongesteld Smith heeft dcb in de worsteling met de dame met het glas waarmede bjj haar in het gezicht sloeg hevig in den polsslagader gesneden hij ligt in het hospitaal van het Depot en zjjn toestand is van dien aard dat men hem eenige dagen rust moet gnnnen voor het verhoor kan worden voortgezet Madlle Kolb ligt nog buiten kennis de doctoren meenen dat zij in het gunstigste geval eerst over een maand ondervraagd zal kunnen worden Omtrent de antecedenten van den dader is nog niets met zekerheid bekend Oe Engelsche ambassade heeft hem een advocaat toegewezen om hem het voorwendsel te ontnemen niet te kunnen antwoorden De politie is er van overtnigd dat njj in Engeland dwangarbeid heeft ondergaan omdit hij bepaalde merken op de handen heeft Van andere zgde gelooft men dat hij een Amerikaan is omdat hg zich bediend heeitt van wapenen welke alleen in Amerika bekend zijn Zoo vond men in de slaapkamer van madlle Kolb een gouden ring waar door een koord met strop gehaald was blijkbaar om zijn slachtoffer te worgen De wond aan zijn pols zou Smith belet hebben xgn Toornemen uit te voeren Voorts zegt men dat hij als medeplichtige heelt een door madlle Kolb ontslagen knecht naar wien door de politie üverig gezocht wordt Omtrent het drama zelf verluidt nog Vrijdagavond bad madlle Kolb een diner gegeven en de laatste gast was tegen middernacht vertrokken Madlle Kolb bad daarop alle deuren zorgvuldig gesloten en zich ter ruste begeven Zij was gewoon een zeer kleine revolver onder haar peluw te leggen Dit wapen rolde in den loop van de worsteling weg en Smith stak het in z jn zak Eiln nppUainl kniili 1 tllm Oiiill a X 11 ff 10 18 48 lOJI ff 8 11 ff 8 17 ff ff 8 1 7 08 7 69 8 11 9 88 8 8 ff ff ff n 66 ff ff 8 48 ff ff 68 ff ff 6 8J ff 10 08 ff ff 7 01 T 18 1 10 8 41 4T 10 0 10 16 11 01 6 41 8 04 10 18 10 48 11 1 1 86 10 08 lO lT 10 1 10 84 88 8 01 8 19 9 1T 8 18 M 8 14 1 88 E P 8 48 8 g6 9 4t 10 19 10 8 11 11 11 8T Biykbaar bad hg niet verwacht zulk een hevigen tegenstand te ontmoeten Hij rekende op de met zand gevulde slang om de dame te verdooven doch de slang sprong en de inhoud viel in het bed Daarop liep madlle Kolb radeloos de kamer rond terwijl Smith trachtte haar tot zwijgen te brengen Toen hij bemerkte dat het onmogeIgk was baar stil te krggen greep bjj het eerste het beste voorwerp eerst een bronzen vaas toen een flesch ApoUinariswater en eindelijk een drinkglas om baar mee te bewerken Stukken huid en haar zgn aan deze voorwerpen gevonden Dit Leiden meldt men dat prof Van IterB a en proL Ten Brink vrij ernstig ongesteld ziJn STADSNIEUWS GOUDA 17 April 1901 VEBÖADEEINGvandenGEMEENTEEAAD op Vrijdag 19 April 1901 des nam iddags ten lï nnr Aan de orde De benoeming van een lid der Commissievan Toezicht op het Stedelijk Mnsenmvan Oudheden De snppletoire begrootingen voor 1900 van a bet Burgerlgk Armbestuur b bet Hoffman s gesticht Ik c het Sint Catharina Gasthuis d het Sint Elisabetb s Gast of Oude Vronwenbnis De rekening over 1900 van het gemeentepeuiioenlonds lug St No 27 De voorstellen tot wijziging der gemeentebegrooting voor 1901 Ing St No 31 en 35 6 Het voorstel tot wijziging der gemeentebegrooting voor 1900 Ing St No 34 Het voorstel tot het opnieuw aanvragenvan vrijstelling dor verplichting tot hetoprichten eener burger dag en avondschool Ing St No 24 Het voorstel tot het regelen van hetherhalings onderwijs en het aanvragenvan vrijstelling d r verplichting tot hetdoen geven van herbalingsonderwgs aanmeisjes buiten avonduren Ing St No 28 Het voorstel tot aanvaarding van eenin bet Stadhuis te plaatsen gedenksteenter herinnering aan het huwelijk van H M de Koningin Ing St No 26 Het voorstel tot het vaststellen of wijzigen van namen voor eenige wegen Ing St No 26 De ontwerp verordening tot wijzigingder Verordening regelende de bouwpolitie Het voorstel tot het vaststellen vanvoorwaarden waaronder de gemeente bereid zal worden bevondei eenige wegenin onderhoud en beheer over te nemen Ing St No 6 De motie van den heer A Vingerlingen 8 andere leden van den Baad betreffende de verdeeling der gemeente in kiesdistricten De reclames van H W Hooft D Hoogervorst en Ds G Klamper tegen hunneaanslagen op het tweede suppletoir kohierder plaatselijke directe belasting naar betinkomen dienst 1900 Eergisteravond is alhier eene poging gedaan tot oprichting eener vrjjzinnigdemo cratische kiesvereeniging Er waren 19 belangstellenden tegenwoordig waarvan eenigen erof wezen dat de arbeiders reeds een candidaat voor de a s verkiezingen hadden n l dr Gorter Toen de voorzitter vroeg wie lid wenschte te worden verlieten 13 personen de vergadering zoodat alleen t voorloopig comité overbleef Het Volk Bjj de gister gehouden aanbesteding te Utrecht voor de Maatschappij tot Exploitatie van S S voor het maken van de grondwerken het uitbreiden en wijzigen van sporen en wissels en het verrichten van diverse werken ten behoeve van het station te Gouda werd het minst ingeschreven door den Heer H J Nederhorst voor eene Bom van t 41300 Gisteren slaagden te s 8ravenhage voor het akteexamen L O de boeren P van Dam alhier en M den Hoed Stolwg kersluis De liberale kiesvereeniging te Schoonhoven heeft voorloopig voor de Provinciale Staten candidaat gesteld de hoeren J M Noothoven van Goor te Gouda M Boogaerdt Bem z te Krimpen a d Lek en J v d Leeden te Ouderkerk a d IJsel De liberale kiesvereeniging te Schoonhoven heeft voorloopig voor de Tweede Kamer candidaat gesteld de hoeren A Kngff Hz en Fr Lieftinck Ahibbstol In de Zaterdagavond alhier gebonden vergadering der kiesvereeniging zijn tot voorloopige candidnten gekozen voor de verkiezing voor de Provinciale Staten de hoeren J M Noothoven i n Goor te Gouda M Boogaerdt Bz te Krimpen a d Lek o C Kortland te Schoonhoven SioLWHE Door het bestuur van de Krimpenerwaard werden Vrjfdag j1 te Stolwijkerslnu in het openbaar verhuurd de landergen der opgeheven vervening De gezamenlijke opbrengst bedroeg f 4292 tegen f 4050 in t vorige jaar Eenige perceelen viachwater die toen f 77 opbrachten werden nu verpacht voor f 63 INQ E ZONDEN Mijnhetr de Redacteur Uwe bekende gastvrijheid doet mij naar de pen grgpen Ik heb wat op m n hart weet U Niet tegen Uzelf maar tegen mijn broer Gerard En zou U non weer eens zoo vriendelijk willen zgn door middel van Uw krant onderstaand briefje aan Gerard te willen zenden Ik betuig er U mgn oprechten dank voor Beste Gerard Je hebt het weer eens danig gezegd ouwe jongen I Ja ja dat zgn me nou nog eens spijkers met koppen die JiJ slaat En dan vooral de manier waarop je t zegt de vorm en de inbond t Ieder onbevooroordeelde zal dadelijk zeggen Nou die Gerard dat is nou nog eens een kerel 1 En ferm je naam er onder ook Neen maar ik noem het een kloeke daad van je zoo ferm zoo frank zoo vrij 200 met open vizier je meening te zeggen Ik heb eens geïnformeerd naar het een en ander en verbeeld je nou wordt er beweerd dat de uitvoering op Zondag 21 April al eirca 2 maanden geleden bepaald was en dat toen verleden week Zaterdag bekend werd dat MeiUef zou gegeven worden er door het bestnnr pogingen aangewend zijn om de uitvoering van Zondag te verzetten maar dat dit niet lukte Ja wel dat zeggen ze non Precies het tegenovergestelde van wat jij schrijft Maar ik zeg mgn broer Gerard zon zoo iets niet zeggen als t niet waar was En dan zeggen ze ook dat de bespreekavond voor de Klokken ook al bepaald was vóór dat het Gondsche Strgkorkest zgn uitvoeringsavond had vastgesteld Bovendien beweren ze dat je het vorenstaande allemaal kunt informeeren bij den chef in onze Boelek Zeg broer zou die ook al in t complot zjju f En geloof jij hetP Ook heb ik zoo in m n eigen zitten genieten over wat jij noemde bet publiek zand in de oogen strooien en die vlag op die verkeerde schuit of hoe was t ook weerP Ik begreep het wel niet goed maar ik vond het toch mooi vooral omdat je het zoo duidelijk in de krant hebt laten drukken Maar eigenlijk vond ik dat je m t meest geraakt hebt met je verwijt dat de bewuste corporatie met de kunst beeft gesold Gerard daar heb je gelijk in Een paar jaar geleden kregen we die Jahreszeiten te slikken verleden jaar de Paulus met groot orkest liefst en non zijn ze waratje van plan om de Schepping uit te voeren ook weer met groot orkest Nou wat is dat non f Is dat nou muziek f Nee hè f Nou ja ze geven non de Klokken van Corneville wel een keer of wat en dan kunnen ik en jg en een ander nog eens wat moois hooren maar boe dikwijls komt dat voor in de tien jaar Hensch Geert je hebt me pleizier gedaan met je uitstekende critiek Schrijf oog maar eens zoo iets Je zult altgd een trouw bewonderaar vinden in je bloedeigen broer die evenals jiJ onder zg n schrijven flink zijn naam zet t Compliment aan moeder en aan Mie Je broer JANUS Mijnheer de Redacteur Het laatste van de drie ingezonden stukken in uw blad van gisteravond opende ook miJ de ogen voor de betrenrenswaardige toevalligheid van t samenvallen van de opvoering van de Klokken met de opvoering van t Meilief van Gulpen Daarin zo maar dadelik boos opzet te zien bewijst m i dat men zelf niet onpartgdig staat Daarom zou ik niet graag aan mensen die met ernst en toewijding hnn werk doen znlke kinderachtigheden ten laste Zeker is t echter dat t algemene waardering zon vinden als de vereniging Arnold Spoel kon besluiten haar 2de opvoering op een andere dag te doen plaats hebben lo om zo doende muziekliefhebbers in staat te stellen van beide te profiteren 2o om mee te werken tot t welslagen van een belangrijk Nederlands muziekwerk waartoe ieder weet t wel aller medewerking nodig is en waarbij de medewerking van musici zeker in de eerste plaats kan warden verwacht 3o uit achting en waardering voor een stadgenoot Me dunkt redenen genoeg om alle bezwaren die aan t veranderen van een eens vastgestelde datum knnnen verbonden zgn over te stappen In ieder geval hoop ik hartelik dat de vereniging in ernstige overweging zal nemen hoe zg hierin behoort te handelen U dankzeggende voor de verleende plaatsruimte teken ik mg Met achting J Mijnlieer de liedaOeur Indien de inzender van t stukje onderteekend met Gerard had geinlormeerd zou hg hebben geweten dat de zaal Knnstmin voor Donderdag en Zondag al eenige wiffl geleden was besproken voor de uitvoering van De Klokken van Corneville Op de repetitie waar de meesten koristen en solisten aanwezig waren en die al voor ruim 4 weken geleden is gehouden hebben allen hunne medewerking toegezegd voor de bepaalde datumt De onaare voorstellingen en beweringen van Gerard zijn dus van dien aard dat commentaar overbodig is Wil Gerard nog meer dergelijke praatjesverkoopen dan zal ik bet niet de moeitewaard achten er op in te gaan Het Gondschepubliek begrgpt dan best wie er aan t woordis en hoeveel men er van gelooven kan Lengen en laster gaan dikwgks hand aanhand Q R S Mijnheer de Redacteur Aan hen die er belang in mochten stellen geeft het comité kennis dat reeds 10 Maart aan den chef der Soc Ons Gen voor bespreking repetitie en uitvoeringen de dd 16 16 18 en 21 April waren opgegeven Het Comité van bgstand voor de uitvoeringen der Klokken ONTVANGEN DE NOÜVEAÜTÉ S IN Parasols en Paraplmes A VAN OS A z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA lelephitmt Ito 31 Beurs van Amsterdam 14 Vrkrs Slotkrs SïDJ l ANl Oort Neil W 3 1 Vi m dito lii o lltc 3 92 l 9a dito ibto lito S SUVi 2 4 tloNSta UU Qoudl 18S1 S3 4 TALIS Inaohrgvini 1868 81 8 so l OoaTlss ObUin papier 1868 8 81 dito iu zilver 1888 8 i m I OKTüOAL Oi l mui ooupon 8 dito ticket S 84 8 ili LA B Obl BMnenl l894 4 801 duo GeooDB 1880 4 96 dito bi Uotbs 1888 4 9 dito bg Hop 1889 BO 4 961 dito m KOud leon 1883 6 dito dito dito 1884 8 iFAliJu Ferpet schuld 1881 4 Vi CuujlKlJ Gepr CoDT leen 1890 4 93 Qec leening wiie B 84 Geo leenin BorieC 27 w SniU Arit Bp oblg 188S 6 100 Mrtloo üb iLSoh 1890 6 VntinEU OM 4 onbep 1881 80 AvsTsaDAH Obligatien 1898 8 88 8oTT DAM Steil leeu 18B4 8 S8l j NlD N Afr Uandelev asnd AreD l b Tab Mg Certilic ten 676 Deli MBataobappij dito 460 Am Hypotheekb pandbr 4 1 Cult Mg der Voratenl aand 881 a Or Hypotbeekb pandbr 4Vb Nederlandache baak aand lOlVi 194 Ned Haudelmaatieb nito N W k Pao Hyp b pandbr 8 98 Rott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 101 OoBTBNA 0 JBt Hou bank aand 181 ItCBL Hypotheekbank pandb 6 AHlalKA £ Qt hy poth pandb 4 M i L a Pt Lion cert 6 68 ViD HoU U Spoor w MÜ aand 110 Hg tot Hip v St Spv aand UI Ned lud Spoorveg m aand 817 Ned Zuid Afr Spm aand 6 188 dito dito dito 1891 dito 4 100 iTlut Spoorwl 1887 89A £obl 3 861 Zuid ltal Spwmij A H obl 8 88 Polen Waraohau Weenen aand 104 Itm Or Ruaa 3pw Iijd obl 4 il Baltiaohe dito aand Faatowa dito aand 6 Ivang Dombr dito aaod 5 8V Kurak Oh Aioir Sp lap obl i lOO s dito dito obliK 4 9 l VWWILA Cent Pao Sp Mij obl 8 Ohio i North W pr Cr aand 211 dito dito Win St Peter obl 7 140Vj Denver k Bio Gr Spm eert r a 87 87 i Illinoia Central obl in goud 4 108 Louiar k NaahTilU Cer r aand 947 Iterico N Spir Mij Ie hyp a 6 ICiaa Konaaa v ipOt prei aand 1041 4 H Tork Ontaaio k West aand 811 1 H Penn dto Ohio oblig 6 Ontvangen de INouveauté s IN ZOUEBMANTELS iRapou§tofl eu D SAMSOM 366 Staats loteriJ Sa Klasse Trekking ran Dinsdag 16 April N 91 4 5000 No iJS 0 1 No 17708 lOOi No 1Ï472 1 110 en 17 80 ifller tO No 5861 800 No 7991 10000 li792 in 1 496 ieder 100 PriJBen van 46 89 8804 4894 7290 1052 19788 16S79 18788 74 64 8036 7330 78 8 16400 64 83 8903 80 49 10620 87 16511 94 101 17 5201 60 91 13813 1664S 18984 10 18 42 91 95 61 16723 97 60 60 8 746 10731 18934 49 78 88 84 86 7586 10842 80 0 18986 94 301 91 7610 45 li 16833 19003 808 79 99 7789 48 140011 64 80 17 88 8841 7839 96 41 81 68 43 3119 83 51 10912 14187 79 19105 44 88 76 85 1 25 16906 a 486 77 97 7943 79 52 9 09 89 S9U 5404 69 11013 80 roüo 19288 600 36 6 80i9 23 14379 13 79 49 8300 5543 65 11113 90 71 81 EO 8487 56118 78 S 14303 7Ï 83 68 93 21 8103 69 8 172 12 19361 618 3i44 22 13 11283 48 53 98 875 76 S3 43 73 85 17308 19 40 98 80 34 0 11306 14421 43 61 961 98 42 8228 22 8 17417 78 UU 3764 6764 8313 46 14i27 47 19547 24 88 88 79 11419 86 91 80 41 33 10 5833 8443 1152S 14645 17516 60 74 e 19 8533 11670 46 63 88 89 9 43 47 11703 62 73 19606 US8 68 43 9 27 61 17622 93 1 16 78 97 8638 11806 74 67 10714 1743 91 8917 87 28 97 17 18 lb893 63 3981 6C 8947 12981 14723 35 19943 60 42 66 9025 76 35 70 66 1817 66 70 82 12008 14860 17842 03 8 69 6028 43 26 93 82 68 61 S 31 80 18193 14973 S 71 19ii6 4029 6167 89 13220 76 84 81 SS 97 0212 9167 25 88 1 904 20014 64 410 22 9238 12316 15103 11 74 91 38 42 9331 18410 18 68 20119 2041 68 51 33 38 57 18006 86 4 97 59 67 63 71 13 20253 70 4218 6850 9405 82 15208 23 65 2116 31 0 46 12608 18 88 2030 73 91 6413 9523 61 68 18114 7 76 4316 26 49 90 84 43 80 77 69 6529 9783 12663 89 63 38 83 92 81 9883 12701 I83J6 18223 43 98 4111 91 10066 12860 18523 43 89 8206 38 05 1012 12931 3 18841 2 438 31 63 6705 10283 43 83 43 38 61 88 6803 38 64 16600 43 48 28 8 95 16 53 13041 15708 50 64 45 4511 S9 78 74 7 89 98 9402 i 43 43 10802 ISllO 65 76 98 18 4712 m 11 54 15S95 18440 S0531 18 88 6916 97 59 16917 18541 941 40 6t 24 10 00 13242 26 188 8 2 70S 43 80 77 34 1S875 16H 6 81 38 2612 4813 88 88 IS18I 162 11 99 83 2718 79 7082 78 13572 97 16744 20888 2801 87 7119 10816 13727 16834 49 20917 69 153S9 3 Klaes lo Lijst No 7441 m i 7471 m I 1516 VEESCHEIDENHBID Dirk Haspels zal 23 April ziJn veertigjarig jubileum te Rotterclam vieren met bet Rotterdamsche Tooneelgeschap Daags te voren te 3 uren zal in den foyer van den Qrooten Scbouwbarg de pieclitige overdracht plaats hebben van Haverraan s portret van den jubilaris aan het Scl ouwbnrgbestuur Zjj die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zjjn aan de nalatenschap van Mevrouw GRIETJE vak de ROTTE Weduwe van den Heer JOHAN FRËDERIX VA DEK LINDEN gewoond hebbende te Gouda en aldaar den 31 Maart 1 overleden worden verzocht daarvan vófr den IS Mei a s opgaaf of betaling te doen ton kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda WËSTL4NDSCBË BYPOTDEËKBiNE gevestigd te s Gravenhage De BANK verkoopt 4 pClê fand hrteven in stukken van f 1000 f 500 f 100 en f 50 tot den koers van 99 Verkrijgbaar te Gouda bö de Heeren MONTIJN DORTLAND De Directie J HOOFT GEAAFLAND J A VAN ERPERS ROIJAARDS ieeii Engelsch maar Echt BOEHENBHOOD t cent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 VAN BlOMMI ESTEIN S Inkt u ro foriuer i nüeiijk de BESTE en volkomen ONSCH ADELIJK APELOOO RN HOLl l iND