Goudsche Courant, vrijdag 19 april 1901

Vrijdag 19 Apiil 1001 iNo 8481 408 e Jaargang GOMCHE COIRMT l 7 A iJ I r W iri J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken le cf pn l ï A D V E inr R N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels il 50 Jent n iedere re cl nicei 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advei t ntièn tot 1 uiu des midd l eleCuiiu i 9 De üitg ave dezer Courantgesclqedl dagelijks iniet uiteondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 3 70 Alzonderlijkc Nommers VTJP CEJSTEN Gebroeders STEEHSMA Bloemisten GOUDA BIEDEN AAN Winterharde VoUegrondsplanten de mooiste en goedkoopste bloeiende planten voor den tuin thans planten om gedurende den zomer mooie bloemen te hebben VERDEK PKACHTIGE UIUUIU LN steeds ruim voorzien van KamerphnteD en afgesneden liloemen TELEPH No 114 Tc Huur Of Te üoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande praclitige Paklmizen gelegen te Gouda aan de Tarfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 makkelykitc pootimiddBl vdoc Henrta ea vooral damM tn Kind noboaaw riC lsdeApprfltuiiTvaaC II NttHir 0 Bnlli BsKtli Str 14 M n btlt otd w op naam tn fkbrWkimMlc VwhTVghai ky ria hik U i U Hhwnrirk üMtvtaa MHryH iiu K BwnrUl OHM Ir W tartHMW Arabw DMBAfiE iimma IR GOUDA op WOENSDAG 8 MEI 19Ü1 des morgens te elf uren in het Kolfleliais HAHMONIE aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FOETÜIJN DKOOGLEEVEB van V No 1 Een goed onderlinaden gunstig gelegen en goed beklant WIMiËLIIlllS WOONHUIS en ERF met twee atzonderlijke Bovenwoningen in den Langen Groenondaal te Gonda Wjk I Nos 119 119ii en 120 Verhuurd bü de week het Winkelliuis voor 1 4 25 het eene Bovenhuis voor 1 2 10 en het andere voor 1 2 25 Samen 1 8 60 per week ol J 447 20 per jaar De Inventaris moet tegen den getaxeerden prijs worden overgenomen die bj de veiling zal worden opgegeven No 2 Een onlangs g heel vernieuwd riant uitzicht hebbend WOO HUIS en ERF aan de Spieringstraat op den hoek der Vöverstraat te Gouda Wgk P No 121 Te aanvaarden 1 Augustus 1901 Noe 3 tot 8 Zes naast elkander staande goed onderbonden HUIZEN en ERVEN in een van welke eene Broodbak kerlj on WINKEL wordt gedreven in de Heerenkade te Gouda Wijk P Nos 523 tot 528 Verhuurd bvi do week het Winkelhnis met Inventaris voor 1 3 en de overige 5 Huizen elk voor i 1 75 Samen f 11 75 per week o 611 per jaar No 9 Een onlang gebouwd gunstig gelegen WINKELHÜIS en EKF waarin BEOODBAHHERIJ wordt nitgeoeJend in den Korten Groenen daal te Gouda Wijk I No 4 met uitgangin den Gang ol Poort naar het water vando Eijerstraat Te aanvaarden 1 Juli 1901 ol zooveel vroeger als met den verkooporzal worden overeengekomen En No 10 Een voor alle doeleinden geschikt goed onderhouden PAKHUIS en ERF met afzonderlijke BOVENWONING in het St Anthonieklooster in de Sint Anthoniestraat te Gonda met uitzicht op de Varkenmarkt Het Pakhnis is terstond te aanvaarden Het Bovenhuis is verhuurd voor t 1 50 per week De perceelen zijn te bezichtigen Vrpag 3 Maandag 6 en Dinsdag 7 Mei 1901 van 10 tot 3 nren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda BOELHUIS te Waddinxveen ten overstaan van Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen op WOENSDAG 24 APRIL 1901 s morgens ten 10 ure aan de Bonwmans woning bewoond door de GEBR EIJKHOFF aan liet Jaagpad te tfadiiInxoeeii van Levende Have als 1 KOEIEN waaronder 2 VAARKOËIEN alsmede S PINKEN Voorts Bouw en Melkgereedscliappen BRANDHOUT MEUBILAIRE GOEDEREN ala Kasten Tafels Stoelen enz en hetgeen meer te voorschijn zal worden gebracht en B morgens afgenummerd te bezichtigen wezen lal De verkoop is d contant Nadere informatièn ten kantore van Notaris MOLENAAR genoemd Geen Kinkhoest Geen Influenza Koninklijke lACiJlP E pVBI IEK tim Kinkhoest Influenza Borsten Keelaaudoeningp binnen den kortst mogelijken tyd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde honig Superior IruiYen Borst CExtract 91 E L I A W T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van l mMéiigoBiimm H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons i 1 70 ets 40 et bij Firma WOLVF E Co Westhaven 198 Oo ida D MtEBIJBS Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gonda A BOUMAN MoordredU P1NK8E Nimwerkerkad IJiel A N tan ZESSEN Schoonhmm i Th TORKEN Bijsk op B T WIJK Oudevnairr B ROLLMAN Bodegraven A 80ÜEEK HaaUrecht P W r EDE Oudewater K tas nua HEIJDEN te Reetiwijk P t d SPUK Moercapelte D T D STAR Waddinqmeen Wed t HOLST Waddingmeen I m iiutlseptlsche Tandpoeder en Antlseptlsch Mondtluetuur van E CASSVTO XandaHa te Gouda OVERAL VERERUQBAAR Agent voor Nederland Gebri Stollwerck a Chocolade n Cacao I Doslmati doot tie niouwsto mtnnrhnpen p nmclinaul gebiod vertwterde fialirleatle joa lütriiatend g ibiuik vau Cjne en hjiiste giond tu Tüii RaramJ örei iei irbrmker van Stollisrerck s Ghocoiada en Cacao eyu nanbeve cnswaardig fiibrikHut önuwsenri EnlBttcn IK irma btr aaldB beantwoordonde aar vien inhouil dar resp 27 Brerets als ïïoftereravicler 44 Ecro Üiplomas gouden enz Medailles oen Aewijs Jan uitmuntend fijn fabri£i tt Keeds lb 4 schjcjf de Accalemie national Idefaris HouB TouB décemons une H lAUle A or pr niï re cï m c en DoneldAraUon oe vqtr oxoellenta fabrication do Ohooolat bonbona varies eto eto Staliwerck fabrikaat ia verkr gbaar bij 11 H Cunfisears Baaketbakk8r eoi ns GsneiMiilTwtegenwoordigor voor Kederland Juliag Hattemlodt Amsterdam Kalvei straat lOS ADYERTEÏfTIlN in alle Couranten worden aangenomen door het Advertentie Bureau v an A BKINRMAN ZOO 1805 1901 HarddraTerij Vereenigingj WMSCMOBERGC M 6 Tweede osooTE mmm van Paarden Rijtuigen Tulgen Velocipedes een Harddraverapaard gespannen voor een Sulky en voorwerpen voor Land en Tuinbouw en Huislwudélijk gebruik noordprlj § Een Elegant VIERWIELiG RIJTUIG bespannen met fwee Paarden Kleinste prijs Een waarde vtin minstens 3 gulden Trekking beslist 3 Juli 1901 1 Lot 60 cent fr p p 65 cent 11 Loten 1 6 ir p P 1 6 10 In 1900 is 93 voor den aankoop van prijzen besteed Hooldvertegenwoordiger voor GOUDA SWARTSEHBDRG S LOTENDEMT Openbare Verkooping TK GOUDA op MAANDAG 29 APRIL 1901 des morgens te elf nren in het hotel DE ZALM aan de Markt ton overstaan van den Notaris G C FOETÜIJN DROOGLEEVER van Nos 1 en 2 Een goed onderhouden naast elkander gelegen Woonliuis en Pakhuis ERVEN en GROND in de Keizerstraat te Gouda wjk K Nos 134 en 133 te zamen groot 2 Aren 28 Centiaren Te aanvaarden het Woonhuis 1 Augustus 1901 ol zooveel vroeger als met den verkooper zal worden overeengekomen en het Pakhuis 1 Mei a s Nos 3 en 4 Een gunstig gelegen POTTËNFABRIGR KLEIMOLEN en ERF in de Keizerstraa te Gonda tegenover de perceelen 1 en 2 op den hoek der Lange Willemsteeg wük K Nos 142 en 143 groot 2 Aren 61 Centiaren Te aanvaarden 1 Mei a s Nos 5 tot 12 4 HUIZEN PAKHUIZEN SCHUREN ERVEN en GROND allen bü elkander gelegen in de Lange Willemsteeg on het Oude Halletje te Gouda wijk K Nos 144 149 160 151 152 160 161 en 162 De Huizen zijn verhuurd by de week en wel No 149 voor 1 1 25 No 152 voor 11 50 en Nos 160 en 161 elk voor 10 40 Het overige is te aanvaarden 1 Mei a s No 13 Een goed onderhouden WOOKHUIS LUnbaan Schuur en Erveo aan de Varkenmarkt te Gouda wijk M No 240 groot 3 Aren 38 Centiaren Te aanvaarden 1 Juni 1901 of zooveel vroeger als met de Verkoopster zal worden overeengekomen No 14 Een HUIS en ERF in de WUhelminastraat te Gouda wijk M No 216 Verhuurd bü de week voor 1 1 70 Nos 15 en 16 Twee HUIZEN en ERVEN op den hoek van de Wilhelminastraat en de Speldemakerssteeg te Gouda wiJk M No 110 en wt k G No 60 Verhuurd bij de week elk voor 1 0 80 Nos 17 en 18 Twee HUIZEN en ERVEN in de Robaarsteeg te Gonda wijk M Nos 148 en 151 Verhuurd bn de week voor 1 1 50 No 19 Een HUIS SCHDUR ERVEN en groeten TUIN in de 3e ol Kluizenaarskado te Gouda wijk R No 392 te zamen groot 7 Aren 5 Centiaren Verhuurd b j de week voor f 2 50 E Nos 20 tot 25 Zes naast elkander staande HUIZEN ERVEN en GROND in de 4e ol Bagijnenkade te Gonda wïjk K Nos 467 tot 472 ieder perceel groot gemiddeld 1 Are 36 Centiaren Allen verhuurd by week elk voor J 1 40 De perceelen zön te bezichtigen Woensdag Donderdag en Vrijdag 24 25 en 26 April aanstaande van 10 tot 3 uren wat perceel No 1 aangaat vooraf belet vragende en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORÏUIJN DROOGLEEVER te Gouda Klokken van Cor nevillo LAATSTE OPVOERING OP Zondag 21 April 1901 s avonds half 8 uur in deZaal i Kunsluiin i der Socieleili Ons Genoegen te GOUDA PRIJZEN DEB KAARTEN voor H H Leden van Ons Genoegen Dames en Kinderen i 6 0 Voor overige personen f O OO Kaarten verkrygbaar vanaf Vrijdagmorgen 9 uur bij de Heeren J OUDERKERK Sigarenmagazijn Lange Tiendeweg J DE VEN Boekhandelaar Markt en C VAN VEEN Az Gonwe C 206 Loting en bespreking van plaatsen Zaterdag ZO April 1901 s avonds 7 uur in de Sociëteit Ons Genoegen Drnk van A BRINKMAN Zn Gouda BulteBlaodsch Overzlchl Gisteravond werd een Blanwboek uitgegeven over de Zaidafrikaansche aangelegenheden Hot bevat de telegrammen voor den oorlog door de Nedsrlandsche regeering aan president Krnger gezonden Waarin deze wordt aangespoord öe Britsche voorstellen niet te verwerpen en waarin verklaard wordt dat zoowel de Duitsche als de Nederlandsche regeering overtuigd waren dat het zonder eenig resttltaat en voor de republieken hoogst gevaariyk zou zijn als president Krnger zich op dit zeer kritiek oogenblik zon wenden tot een der groote mogendheden Een telegram van sir Alfred Milner van 6 Febrnari geeft een overzicit van den toestand in Znid Atrika op dien datnm en zegt Het kan niet ontkend worden dat het laatsrte half jaar een tydperk is geweest van achteruitgang zoowel materieel als moreel Gelukkig heeft het land een groot weerstandsvermogen en zullen niet vele jaren noodig zyn om de economische verwoestingen van den oorlog te boven te komen De loyalisten zfln don oorlog doodraoede sick tod e at h Velen hnnner zyn door den stryd gerumoerd maar zg zyn bereid voor onbepaalden tjd door te vechten ten einde ZnidAlrika voor altijd te maken tot een ondeelbaar land onder de Britsche vlag Wanneer dat bereikt is z in de loyalisten bereid alle rassenvyandsohap te laten varen en den vyand alles toe te staan wat hem er toebrengen kan zich te onderwerpen op de reeds aangeboden voorwaarden In antwoord op een verzoek van sir Alfred MiJnef staat de heer Chamberlain hem een verlof toe voor niet langer dan drie maanden TOoOat hil ziM administtatitva bezigheden zal beginnen 1 b Daily News verneemt dat Sir Alfred Milner verlof heeft gevraagd om Znid Afrika te verlaten eri dat dit is toegestaan Het blad voegt crby Hoewel deze tijdeljke afwezigheid waarschynlijk in verband stai mot zijtt iflondhQidstosstand gelooveu w j toch dat hy ook naar Engeland ontboden is om m t e Regopring te beraadslagen over den toestand De toestand in Zuid Afrijca geeft der Engelscho Regeering meer reden tot bezorgdheid dan zg Irel doet biyken Niet toevallig was het dat4wee bladen ala de Times en de Standard eergisteren breedvoerig schetsten hoezeer officieren en soldaten verlangen naar het einde van den hopeloozeu krygstooht En opmerkeiyk was FEVILLETOX Eindelijk Saamgebracht 6 Zij had de oude Commer8ienrdthin in de vaderlandBche vrouwen vereeniging leeren kennen en was door een fijn instinct geleid op de ietwat stijve eerwaardige oude dame weldra opmerkzaam geworden Spoedig bemerkte juffrouw van UechtrfRï dat deze oude mevrouw gerespecteerd en zeer gezien aU ze was in philanthropische kringen in maatschappelijke kringen ook nog in waarde gehouden werd als moeder van haar zoon Slechts ziter weinig dames echter hadden den jongen éhet der wereldberoemde firma gezien hij hn d geen tijd voor gezelUgen omgang Tiwn maakte Rita van Uechtritz korte metten Zij pakte een paar van haar aquarellen eert bloeni stuk en een Iraaie Watteau scene op zyde tot een waaier verwerkt bij malkaar en ging daarmee naar het huit do Seemann s tot de oude dame die voorwerpen voor een bmnenkort te houden liafdadightidsbazar m ontvangst nam Dit Wai gewoonlijk geen persoonlijke aangelegenheid de dames die hiervoor kwamen heten zich meest niet verder attamelden doch gaven slechts de medegebrachte voorwerpen af Een verschijning echter als juffrouw van Uechtritz werd niet zoo makkelijk door het dienstpersoneel kortweg afgescheept ie was er geheel de daarin een zinsnede waarin gezegd wordt Wy dachten dat het beter zou worden als de versterkingen aankwamen Toen ik hoorde dat nog 30 000 man bereden troepen naar Zuid Alrika zouden worden gazonden voelde ik iets voor den algemeenen indruk dat dan de oorlog in een paar maanden uit zou zyn Maar nu ik zes weken lang X a Wet achtervolgd heb schynt my de oorlog verder van het einde dan ooit De middelen voor wanhopige menschen om de guerilla voort te zetten schpnen hier eindeloos Een georganiseerde vyand bereid den stryd om den nitslag te wagen in hot open veld kou het geen veertien dagen uithouden tegen onze tegenwoordige organisatie Maar een vyand die weigert stand te houden en die zoo hjj wordt achtervolgd zich oplost in honderd kleine troepjes is in geen a nden to overwinnen En de Standard Ware het niet om de mynen dan zou de taak om bevryd te worden van do bedreiging met do Bocronbeerschappy en om Zuid Afrika te bevrijden van de meest achterlyke beschaving in elk opzicht de kostbaarste zyn die ooit het Britsche Ryk heeft te volvoeren gehad Uit de artikelen van beide bladen spreekt onverholen teleurstelling wijl do oorlog zóó lang duurt en zóó kostbaar is Voeg daar nu hy dat men vreest voor het iuitbreken der pest in Port Elisabeth en als do tweede Engelsche haven in Zuid Afrika besmet is wordt het transport en het zenden van versterkingen nog meer bémoeilykt Dit alles is roden genoeg voor lÉ regeering te Lopden om eens met Sir Alfred Milner te wiÖen beraadslagen over de vraag wat er aan te doen zou zyn om in dlfn toestand verbetering te brengen of nog liever i hoe aan zulk een wanhopigen toestand eon einde te maken De laatste dagen gaan enkele Engelsche bladen de politieke balans van den oorlog opmaken d w z zy wyzen op de verliezen door gebrek aan invloed geleden en door de moeilijkheden welke daardoor zyn ontstaan Op N w Foijndland wordt do ontevredenhmd over het uitblyven eener regeling met Frankryk grootor en in Australië wil men dat Engeland zich schrap zet tegen Prankryk oui te beletten dat dit zyn invloed op de Nieuwo Hebriden uitbreidt Bovendien wekt het onrust dat Frankryk in die streken een sterk marine station heeft gevestigd Dat de kolonies steeds hoogtr eischen zullen stellen is te verwachten na het herhaald beroep op de kolonie als strydkrachten ten behoeve van Zuid Afrika persoon voor idit te imponeeren Zoo ging het dan ook aU van zelve dat de oude huisknQcht haar kaarde naar binnen bracht en bpoedig terugkwam met de boodbchap dat het der oude mevrouw zeer aangenaam was Daar binnen had de vnjheerlijke kroon op de kaart haar uitwerking niet gemist Zg hermnerde zich echter de jonge dame eerst weer toen zij haar nu voor zich zag Daarop was de begroeting echter ook dadelijk levendig en vriendelijk Kita had er slag van toilet te maken als weinigen Het deed altiid weer genoegeUj haar nan te zien Met innemende bescheidenheid tegenover de deftige oude dame maakte het schoone meisje nu duizend excuses raaar ik wilde mijn bijdrage toch gaarne persoonlijk overhandigen Nu m aakte rij het zijden papier waarin het gewikkeld was Jos en het groQte fijne blad met het kloeke schilderwerk kwftm te voorschijn zoodat mevrouw Seemann reeds groote oogen op ette en daarop de waaier En daarbij knikte Itita vriendelijk terwyl ze aau den kunstzin appellperde die alb voorhanddb werd aangenomen nWij moeten de voorwerpen recht duur verkoopen Dat moeten wij antwoordde mevrouw Seemann levendig Ze was wel is wn r geen groot kenner maar had zich toch door oefening een goeden blik verworven iMaar liet kind excuseer ik meen lieve juffrouw dat is een hooj st kostbaar geschenk dat ons daar doet Zoo schoon zoo kostbaar dat onze Vereeniging u zeer dankbaar moet zijn ware kunststukkon en wpl door u zelve vervaardigd V ija ik sohUder een bee e in mijn ledige uren Onder deze omstandigheden is de reis van den kroonprins een uitstekend middel om voor het oogenblik den band wat nauwer te maken Maar toch zal Engeland op den daur rekening moeten houden met de belangen dor kolonies ook daar waar het moederland geen belang heeft by den stryd Mftandag zyn do Aprilvergaderingen van de aljfemeeno raden geopend Het schynt wel dat de departemontalo vertegenwoordiging oto op streek te komen zich met alles bezighoudt behalve mot hare eigen zaken De raden inot eene conservatieve meerderheid zyn voorgegaan met het aannemen van moties togen liet Ontwerp op de Vercenigingen Met groote raaorderheid wordt don Senaat dan telkens verzocht het ontwerp af te stemmen Do reiinblikeinsch gezinde algeineene raden laten echter niet op net antwoord wachten Het regent nu moties vóór het ontwerp even hard als eerst daartegen En wat de prefecten ook doen mogen om do onwettige besluiten te voorkomen het mag niet baten de moties gaan geregeld door De bladen grypen de gelegenheid aan om ieder naar hunne richting te botoogen of dat het land voor hot ontwerp of dat het daartegen is Dat bewyzen zeggen zy dan de aangenomen moties Ift het Bhono departemcnt heeft de algemëéno raad een motie aangenomen voor de vermindering van den militairen diensttyd En de andero knnnen dus ook daarin weer volgen Verschillende van de moties worden doorspekt met de sympathiebetnigingon aan do regeering Do algemoene raad van Dróme liet het daar zelfs niet by maar is en bloc naar Montélimar getogen om president Loubet te huldigen In Bnlgarye heerscht veel gisting ten v volge van de arrestatie van het Macedonisch comité te Sotla In do straten der hoofdstad worden den 7n manifesten aangeplakt in roode in t waarin de bevolking werd opgeroepen voor deze schanddaad herstel te eisóhen en het misdadige on verraderiyko Gouvernement te veroordeelen De politie werd verhinderd ze af te scheuren door troepen Macedoniërs Overigens bleef het Yoorloopig rustig Te Sofla had den 16n en protestmeeting in de open luoht plaats door 10 000 personen bijgewoond od in i provincie volgen geiyksoortige meetings Men i bevreesd dat de talrijke vrienden van het comité toch weldra in Macedonië een nitbarsting zullen teweeg brengen die een vrouw helaas altijd genoeg heeft zeidc juffrouw van Uechtritz Dan hebt u bepaald veel talent Uw rozen hier mogen op elke tentoonstelling gezien worden Ea de waaier zij boog er zich over heen ydie behoorde in een rariteiten kast dat moest mya zoon zien Mijnhepr uw zoon kan de zaken koopen zeide juffrouw RiLi glimlachend En wij zullen hem een duchtigen prijs stellen dat z il de kas der Vereeniging zeer van pas komen Maak u hem asjeblieft daarop opmerkzaam prijs u hem de artikelen aan In het belang der lietdadigheid w zooaU bekend de jonge daraea veel vefoorloofd V n de totaal onbevangene rechtstreekschc manier waarop het meisje te werk gine beviel de oude dame Juffrouw van Uechtritz blikte ondertiisachen van haar lagen breeden zetel in het schoone vertrek rond men zaf dat zij de venüende bewondering aan de inrichting daarvan bracht Doet mijnheer Seemann aan verzamelen V vroeg ze nu dan ook fOngetwijield heeft hij verstand van kunst Ik geloot met dat men dat kan zeggen was het antwoord al zou ook bezwaarlijk iets leelijks zijn bijval vinden Hij heeft nooit tijd gehad voor de kunst hpj leeft slechts voor ijn werk Juffrouw van Uechtritz rig de oude vrouw nu aan met een vnend ijke nieuwhRiengheid die echter misschien toch met geheel van onbeschaamd heul was vrij te pleiten zoo ongeveer alsof men daar tot haar m een nieuwe taal van een nieuw haar geheel vreemd mcnschenra sprak waar zy Verspreide Berichten Frajikuuic feen kapitein dor artillerie te Chaionssnr Maruo is verplaatst naar nationalistische l laden molden omdat hy deel uitmaakte van de nieterkendo Vincentius vereeniging Te Parijs is onder voorzitterschap van don afgevaardigde vroeger onderstaatssecretaris van hot departement van koloniën Etionne een voreeiiigmg voor Fransoli Azio gevormd bedoelende do ontwikkeling van Indochina en do bescherming der economie Bche en moroele belangen van Frankryk in China en andere streken van Azië Een collecte voor do nieuwe vereeniging bracht staande de vergadering 23 Ü00 francs op Bij den jaarlykschen Ijkdienst eargistelen in de Madeleine te Parys ter herinneuug aan de in den oorlog van 1870 gevallenun waarby de aartsbisschop Richard zelf dienst deed was de president der Republiek ditmaal niet vertegenwoordigd en de minister van oorlog ook niet ïerwyl reeds vaststaat op grond van de voorloopige mededeelingen aangaande de volkstelling dat alle voorstedon van Parys en de meesto gemeenten in het Seinedepar tement zyn vooruitgegaan in inwoneraantal IS er weinig vermeerdering te constateeren in de provinciesteden en zyn do dorpen stationnair gebleven Het arrondissome t JlYf t is 5000 bewoners achteruitgegaan GHOOT BniTTismE De thoeoogst in Engolsch Indië bedroeg in bot jaar 1900 85 061 225 kilo tegen 82 620 618 kilo in 1899 Het aantal in Engeland en Wales gesloten huweliikon is van 17 1 per duizend inwoners in 1876 gedaald tot 16 5 in 1899 Aan het departement van oorlog is eergisteren inspootie gehouden over de Duitsche velddiinst uilrnsting waartoe oen paar Duitsche hoogcn met een sergeant op last van den keizer naar Londen zyn getrokken DülTSCHl AND Maandlagavond dineerde de keizor op eeil voudige aanzegging by den Saksischen gezant te Berlyn waarby t or heel vrooiyk toeging eergiSteravond woonde hy in den KroUscheij Schouwburg een extra voorstelling bij van het Sehlicrboeér Bauerntheater gisternamiddag ging de keizer naar Kiel om zyn derden zoon prins Adalbert te zien inschepen Dinsdag a s zal hy te Dresden mettertijd misschien eens z6óveel belang in zou kunnen tellen aU de onderzoekingsreiziger in wilden dïe voor beschaving vatbaar zijn Mevrouw Seemann meest zeer fijn van gevoelin alles wat haar zoon betrof voelde hier iets van en die moest Richard leeren kennen was deschier gelijktijdige natuurlijke gedachte Zooiets H H wel zeer vreemd ging ze dan nu ookvoort iets stijver dan te voren Niet zóó vreemd dat ik met de grootste bewondering zou koeiteren voor het enorme dat mijnheer uw zoon op technuich gebied presteert zooals trouwens iedereen daarvan spreekt yf hei lieve antwoord der jonge dame En nu had ij dubbel gewonnen want het beviel mevrouw Seemann na haar mistrouwen van zooeven des te meer dat men ook onder de aristocratie iets van de firma wist En dat haar ilit eenigszins verraste was met geheel zonder reden van velerlei zaken die èen verdiende wereld renommtie hebben neemt de aristocratie thkwijls eerst zeer laat noUtie Ale r Rita ging h id zo een paar fraaie Achenbach s in een der naaite lertrekken bewonderd en had zelfs in het voorbijgaan en aU kon ze nauwelijks anders den vleugel openyje tla eq en haar lange losse vingers over de toetsen laten glijden hen prachtige toon Naliuirlijk het wai ook een wStcinway Alles was hier prima kwaliteit zooals ze zi h later thuis uitdrukte U speelt ook 1 r ongetwijfeld goeJ had mevrouw Seemann daarop met een vricndelijken glimlach gezegd fFordt vervolgd