Goudsche Courant, vrijdag 19 april 1901

40ste Jaargang Zaterdag 30 April 1901 No 8483 Klokken van mmm coürmt ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ttlefoon Ko ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Iclefooii o S De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 35 franco per post 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN n k v t Willi Btatb Slr M MMlettecoM 1 ta op n ain an MHMumerk o Virfcryabaar by Seerea WInkallera In leboflawark falialarlalH Jragaryan aai ani ganaraal Dapet by W Saf aiBBiia Afatii ürnk vaa A BKIJJIOIAJi Zn Gouda ONTVANGEN DE NOUVEAÜTÉ S IN Parasols en Paraphies A VAN os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoon Xn it Beurs van Amsterdam iSlotk 7 A 9S l 921 Vikrs 78 82 9 l 80 SI 811 60 gs 91 8 l 14 67Vll 8 i 87 100 80 8 875 4t0 651 lOlV 194 98 10 1 Hl 6 110 UI 17 16 100 65 5 l 104 I BniuilD Obl Binnenl 1894 4 dito QecoDs 1880 4 dito bij Botha 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1888 8 dito dilo dito 1884 i Smmjb Ferpet Mhuld 1881 4 Tdikiij Qopr OoD leen 1890 4 öec leeniug serie 0 Geo leenin serie C ZülDAlU Ep T oblg 1892 5 Mliico Ob oit Soh 1890 6 VmzDiu Obl 4 oubop 1881 AWTlJUilli ObligBtieu 1895 S BamiDill Stod leeu 1894 8 NlD N Afr Uindels und Anndib Tsb Mii Certiftiwteii Deli Ua tsoliltppy dito Aru Hypotlieelib paudbr 4i Cult Mü der Vorfttesl Aaud s Or Hypotheekb paudbr 41 NederlnudsrhB bank luind Ned Hwidolmnatsoh dito N WkPso Hjp h pandbr S Kótt Hypotheekb pamlbr 4 ütr Hypotheekb dito 4V OOBTBNB Ooat UoDg bank aand UvsL Uypotheeltbank paodb kxttlXk Equl hy poth pandb 4 Maiw h G Fr Lion cert 6 N D Holl IJ 8poot w Mg aand Mij tot Eip V St Spw aand Ned Ind Spoonrog m aand Ned ïuid Afr 8pm aand S dito dito dito 1891 dito 4l IliUlSpooml 1881 8 ABobl 3 8V lOOV 811 140 87 108 94 104 7 A 811 i Bll u 57 101 108 108 99 100 1171 117V 101 84 A H obl 8 POLBM Waraobau Weenen aand EosL Gr Ru s Ontvangen de Nouveauté s IN ZOMEEMAÏÏTELS lapoii§toireii D SAMSOM APV ERTËNTJK Ondergetcekonde loveelt icli beleefd aan voor de levering vnn DEJEUNERS DINERS SOUPERS vooi Partijen Bruiloften enz Alsook afzondcvlyko schotels en alles wat tot bet koksvak belioorf desv rlangd met bglevcring van servies zilver talellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuiüinicv Westliaven 182 Kerkelijke Verkiez ingen 1901 De Kiesverecniging Kerkeip Beheer alhier heelt in hare vergadering van 11 April 1 1 ter vervnlUng van de plaatsen in de drie üoUegeB voor het Beheer vin on Toelicht op de Kerkelijke ioederen en Fondsen der Hervormde Gemeente openvallende door het erio Uek aftreden rmu teritond weder herkleibare lieden en vacatures tu8 ichentlJ U ontstaan de volgende Oandidaten gesteld Voor t College fan Kerkvoojdèn 3 Vacaturen C HOOGENBOOM aftredende J A P MONÏl IN ALEX DORTLAND Voor t College van Aotabelen 6 Vacatures 1 D HOOÖENDLJK aftredende a J G C KAMPHUIZEN aftredende ï D EUIJTEK aftredende i C G LAïiGERAAE G N KEUISHÉER P G OVEREIjpDEE Voor de Commissie van Oppertoeilchi 1 6 Vacature P HOOFTMAN Ji aftredende C KOOIMAN aftredende H EIPPINÖ altredende i 3 H VAK bKK TOGT aftredende H VAN VLAAEDINGEN altredende 1 Mk D N jouwee I ZiJ beveelt dringend deze Candi daten aan bjj alle stembevoegde Loden der Gemeente GOUDA 15 April lOOl Nanum de Kiésvkreeniging voornoemd Inlevering tier Ingevulde Stern J M NOOTHOVEN vak GOOR Vooralter briefje op MAAVVAO 22 APRIL e j Waarnemend Voorzitter 1901 van 10 uur voor tot 4 uur J namMdag in de at Janitkerk te JAGER Waanemeud Secretary OOUVA A VAH REEDT DORTLAND Penningmeeiter 0V lie onderteekening maakt het Stenibiljet van onwaarde H J NEDEEHORST W KROMHOUT Voor Maaglijders v j v attoti vnn knnde of overladin AAN allen die zich door het vatten van koade of overlading van de maag door het gebruik van slecl te moeielijk te verteeren te vfarme of te koude sppen of door onregelmatige levenswijze een raaaglpen I als Uaagkatarrh Maagkramp MaiigpUnen moeielijke Hpijn j vertering of versHJming op den hals gehaald hebben z j hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreflelijke werkingen reeds I sedert vele jaren bewezen zvjn Het is lifCuBeri UrioB soh tXruiésnmjn Deze Kruidenwijn is uit voortrefleiyke geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wön gemaakt on versterkt de Bp jsverteerings organen van den mensch zonder een laxeermiddel tez jn Krnidenwün geneest storingen in de bloedvaten zuivert hetbloed van bedorven ziekte veroorzakende stollen en werkt bevorderend op de vorming van gezond Üloed 1 Door het op juisten tfld gebruiken van Krnidenwp worden maagkwalcn 1 m est reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proefmedete doen Symptomen als hooldpgn oprispen zuur in de maag opzetting misselflkbeid met braken die bij cbronischo maagziekten des te heviger I optreden worden dikwps na eenige malen drinken genezen r jL Qi en de onaangename gevolgen daarvan als V IBbUpptUg benauwdheid koliekpunen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KEUIDBNWI 1N dikwijls snel genezen I KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en verj wpert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag eij darmen I Schraal bleek uitzien Uoedaimoede verval van krachten I zijn meestal do gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming on een ziekelgke toestand van de lever B j gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend j ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten I op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde 1 zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke attenten en dankbetuigingen bewta en dit Wj KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen iiFl 1 50en2 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken I Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Krnidenwsn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederland Voor n ama ak wordt gewaarschuwd Men vdanqe uitsluiicnil stT Hiibcri Utlricb sche Kruldeiiwijn MiJn Kruidenwijn is geen geheimmiddel zijn bostanddeelen zijn Malaga wijn 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Eoode wjjn 240 0 Atlas bessensap 160 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelcn worden vermengd ui f de Vïctor aiBron te Oberlafinsfeiiitf Tafeldrank y Corneville LAATSTS OPVOERING OP Zondag 21 April 1901 s avonds half S nnr indeZaal iKunslmiiic èr Socieleil lOnsficBoegea te GOUDA PRIJZEN DER KAARTEN voor H H Leden van Ons Genoegen Dames en Kinderen 1 0 50 Voor overige personen 1 O M Kaarten verkrijgbaar vanal Vrijdagmorgen O uur bï de Hoeren J OUDERKERK Sigarenmagazijn Lange Tiendeweg J DE VEN Boekhandelaar Markt n 0 VAN VEEN Az Gouwe C 206 Loting en bespreking van plaatsen Zaterdag ao April 1901 s avonds 7 uur in de Sociëteit Ons Genoegen Te Huur of Te Hoop üin Wrstond te aMiv ia4 ieïi twee liaast elkander fetaande prachtige Pakhuizen gelegen te Qonia aan de Tuflsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 GëkoedersSTEElTSMA Bloemisten GOCJJ3A BIEDEN AAN Winterharde Vollegrondsplantsn de mooifate en goedkoopste bloeiende planten voor den tuin thans platite i om gedurende deu zomer mooie bloemen te hebljeo VKBDER BRACHÏI0E yteeds ruim voorzien van KameriiUiiteii eu afgesaedeii lUoemeii TELEPH No 114 FEAUSOEE STOOMVEEVeS ehfiiilsche Wnssclierij VAN H OPPEHHEIMER t9 Kruiahmle Botlerdam l ebrever Hrvi door Z M den Koning der Belgen lloofdJepöt voor GOUDA do Heer A VAN OS Az pHCialiteit voor het stoomea en verven van alle HeerQn en Oamesgarderobea alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van plucüemantelB veeren bo enz Gordgnei tafelkleeden é worden uaaf d nieuwste en laatste methode xceverld Thierry s WondnbUstQ in do gohee e werold bekend t I geroemd Oaovertroffen middel tege j nlle II O r s £ L O II ff Lever laaji zlekt n enz luwendig OQw l ais ook uitwendig in bijna allo ziektogevaUen met goed gevolg ftftn te wenden Prys per flaCftV i 1 per po t t 1 15 fhlsrry s Wondsrsalf bo7it een alsiiog o ii Reten de geneeslcTacht en liedzanio working Mnakt inoestiil elke pijnlijke en gevaMvoile operatie febeol orerbodiR Met iicM znit trerd een léjïttr ond vour ongeneesli k rchonden beengezwel 6n onlnnKs oen b jna S aar knukcriyden genezen lireagt genomng en verzachting dor pijnon bij woiidon ontetekiugen enz van allorloi aard Prijs per 1 f 150 per post f 1 80 Centraal l op6t v or NmlaWniid l Het beau m mililcelykiu envooraldAinM 9 t Apotbokw IIEIMtl S4i UEU Kokm S Amsterdam Wair geeu dcpflt II best lte luen direct aan dicbchutienaputhekB itea A THIHitftY in Prograda bel Hühitaeli Ocaterreich Gelieve prospectus te ontbiden liy het Ctntraal Ucpit bander nkin 9 imaterdatn De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Botterdam op den i6en April 1901 executoir zijn verklaard De Primitieve Kohieren Non 4 en 5 der Peraoneele Belasting dienst 1901 voor de wijken Q R RX 8 en T Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die dutrop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den iScn April 1901 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BuUenlaHdsch Overzicbt Bji het indienen der Engelsche begrooting zeide Bir Uicliael dat de begrooting der oitgaven voor het jaar 1902 beloopt 187 millioan pond Bterling Hg begroot de opbrengst der nienvs belastingen op 11 milieen p st hetgeen met de bestaande belastingen en de schorsing der amortisatie het deficit zon terngbrengeu tot ongeveer 40 uUlioao p Bt Wat de voorgeBtelde leening betreft zeide de minister dat sir David Barbonr die vas uitgezonden om een verslag op te maken omtrent den financieelen toestand van TransTaal voorloopige opmerkingen had gezonden die niet bemoedigend waren Sir David geloolt dat er twee ol drie jaar na het herstel van den vrede zullen voorböigaan voordat Transvaal in staat zal zjjn bd te drfgen in de kosten van den oorlog Doch Bir David Barbonr was voldaan omdat er voor eei groote waarde aan bezit was toebehoorende aan de Transvaalsche regeering De leeningen waren zoo gemaakt dat zjj moeten vervallen op tpstippen waarop Transvaal indien het in bloeienden toestand Terkoert een redelijke bijdrage kan betalen in de kosten van den oorlog door middel eener leening bestemd om daarmede een doel d r Engelsehe leening te betalen De minister zeide nog dat het totale bedrag in het algeloopen jaar door de schatkist onttangen de enorme som van 198 000 000 pond sterling beloopt De nationale schuld bedraagt thans 688 000 000 p st Hij wees er op dat er een groote vermeerdeiiig merkbaar was in de gewone uitgaven aigescheiden yan de kosten voor den oorlog FEVILLETOX Eindelijk Saamgebracht f En het heette dat ik talent bezat en zoo heb ik zeer dure meesters gehad had juffrouw van UechtritE handig gere nceerd En daarbij was het haar gansch met onaangenaam geweest dat de düre meesters een zekere niet ongunstige gevolgtrekking op de weijfesteldheid der familie van Üechtritz toelieten Dit was nu wel is waar een verkeerde gevolgtrekking Maar daar behoeide de joDge dame zich voorloopig niet over te beIcommeren De vleugel werd tegenwoordig heel niet gebruikt zooals hierop nog ter sprake kwam Niemand in huif had gespeeld dan de dochter die sinds jaren getrouwd in Engelapd leefde Het is jammer van het instrument dat het heel niet gebruikt wwdt Sn ik hoor grat muziek Misschien wilt u mij ir t voorspelen V had de oude dame nog gezegd Lieve hemel hoe slecht ze toch haar tatsoen opbiel4 Dat alles bij een eerste be Maar er lag toch ook weer een innemende eenvoud bij a naïveteit in En hoe zeer kwam deze de jonge dame te stade Wanneer u wcMcht gakme maar Rito maakte zóó weinig aanstalten het nu te doen als ware zulk een idee het ondenkbaaf mogemkata De oode dame Het was daarom noodig den thans bestaanden grondslag voor de belastingen te vergrooten Naar zijn schatting zal de suikerbelasting opbrengen 5 100 000 p st Er zullen maatregelen worden genomen om de belasting ook te heiten van gefabriceerde snikerwerken nit het buitenland die concnrreeren met de in Engeland gemaakte artikelen De West Indische suiker zal niet Vftn de belasting worden vrijgesteld Wat de belasting op steenkolen betreft wees de minister erop nat de geheele kolenuitvoer van Engeland 46 raillioen ton bedraagt waarvan ongeveer 88 pCt naar Enropa en de landen aan de Middellandsche Zee gelegen gaan De kolenverbruikers in Enropa kunnen de Engelsche kolen niet missen zjj konden zich reeds neerleggen bj het betalen van invoerrechten Frankrijk ontving in het afgeloopen jaar 8 600 000 ton of twee millioen ton meer dan in het vorige jaar Rusland 3 200 000 ton Engeland heeft zulk een monopolie dat de nitvoerrechteu geen nadeel zullen toebrengen aan den export doch al ware dat wel het geval dan zon het nog zoo erg niet zijn want dan ma de prgs goedkooper worden voor de Engelsche kolenverbruikers of er zonden minder kolen worden uitgevoerd en daardoor zooveel te meer worden bewaard voet de tpekomst Naar ijjn schatting zon de nitvoerbelasting op do steenkolen opbrengen een bedrag van 2 100 000 pond sterling en zou de opbrengst van de vermeerdering der inkomstenbelasting 3 000 000 pond sterling bedragen Ten slotte zeide sir Michael dat de thans gevoerd wordende oorlog geen kleine oorlog is Tot op dit oogenblik hadden de kosten van den oorlog bedragen 153 000 000 pond sterling in welk bedrag echter begrepen was 5 000 000 pond sterling voor de kosten der operaties in China Ik heb niets verborgen zeide de minister en ik heb geen voorstellen gedaan met het oog op een voorbijgaande populariteit Indien het Parlement de begrooting aanneemt dan zal het iets hebben gedaan om bet beginsel nn te stellen van billijke bijdrage van de geheele gemeenschap tot de lasten van den Staat Deze rodevoering werd levendig toegejuicht Sir Michael sprak twee en een half uur het Huis was dicht bezet De mededeelingen betreffende de oorlogskosten en de nationale schuld werden begroet met luide en spottende toejuichingen van de zijde der lersche nationalisten kon daaruit de gevolgtrekking maken dat zij zich tegenover deze voorcame jonge dame toch een weinig vergaloppeerd had En zoo deed ze ook De deftige oude dame had ooral tegenwoordig nu haar huis almeer van gewicht werd en in al nieuwe relatien trad meermalen onaangename oogenblikken waarop ze zich over haar impulsieve warme wijre van doen als in strijd met den goeden toon schaamde Zeer handig van Rita de oude dame nog ten slotte in die positie te dringen waarin zij zich eigenlijk zelve had moeten bevinden want zoo iemand dan had kij door dit geïmproviseerde bezoek de grenzen der maatschappelijke usance overschjeden Dezen indruk het zij nu echter bij de oude dame volstrekt niet achter De oude dame bleet veelmeer achter het gevoel daar met een aeer voorname spheer in aanraking te zijn gekomen en zich Toor deze aanraking misschien toch nog niet geheel rijp te hebben betoond Het verslag dat zij haar zoon van de zaak deed hoewel over hst geheel wat bedeesd liet dan ook blijken dat zij vereerd was Ook het zij hem het schilderwerk zien Hij vond dit bizonder oed had echter verder geen erg in de zaak die hij natuurlijk spoedig weer vergeten was Hoe had hij ook kunnen vermoeden dat om met Faust te spreken de eerste lichte tooverlus van een toekomstige strik om zijn voeten gelegd was En met verloop van tijd volgden de andere Rita van Üechtritz was weer eens bij de oude dame geweest weer in zake de belangen der Vereeniging en ditmaal had zij ook op den vleugel gespeeld Mevr Seemann had ditmaal diplomati Bet merkwaardigste gedeelte van het eereisteravond verschenen Blauwboek is Sir Alired Milner s neerslachtige beschrijving van den toestand op 25 Februari die het sterkst bljjkt nit zijn meening dat het laatBte half jaar een tgdperk was van achteruitgang zoowel moreel als materieel Sr Alfred voorspelt moeilgke afmattende en Kostbare tgden waarin slechts langzaam zal worden vooruitgekomen vdórdat aan de administratieve regeling van de kolonies kan wo en begonnen Hg keurt de algemeone Tor ro6 ting van hoeven en van den oogst af en Is verheugd dat daaraan een einde is gemaikt Hij wjjst er op dat door het strallen van onschuldige Boeren mot de schuldigen b en naar de commando s van den vijsnd weiden gedreven En hg bevestigt dat de Emelsche Znid Afrikaanders doodmoe zim vai den oorlog die veleu van hen te gronde rif tte ® en Sden April vroeg sir Alfred met verlof te mogen gaan en dit werd hem voor drl maanden toegestaan Ken telegram van lord Kitchener uit Prtforia meldt Bü don opmarscli van generaal Kitchener uit Lijdenbnrg lieten de Boeren een Longtom in do lucht vliegen dertien hunner werden gevangen gemaakt Sen colonne onder kolonel Douglas bezette Di troom zes Boeren werden gedood jjfumer bezette Bladfontein en nam 13 Boeren gevangen hij maakte er geweren en ammunitie bnit Elliots divisie in den Oranje VriJstaat bracht oen aanzienlijke hoeveelheid vee President Lonbet is vergezeld van generaal Dubois en eenige andere officieren Woensdagmorgen van Monlélimar te Parjs teruggekeerd Om hem bj aankomst te begroeten waren aan het station aanwezig de minister van koloniën Decrais alsmede generaal André de minister van oorlag Onmiddellijk na zijn aankomst heeft Lonbet de minister van marine De Lanessan een schrijven toegezonden waarin gezegd wordt dat de feesten te Toulon getoond hebben hoezeer de Franscho marine voor haar taak berekend is Zjj heeft party weten te trekken van de offers die de volksvertegenwoordiging om harentwille heeft gebracht Het land kan thans rekenen op haar geoefendheid op haar vorderingen en haar beweeglijkheid De bonding der manschappen en de wijze waarop deze de manoeuvres hielpen uitvoeren geven blijken van de oordeelkundige wijze waarop z j instrnctie ontvingen terwijl nlles bg elkander genomen scher willen zijn en haar levendige voldoening over de herhaling van het bezoek met willen too nen Naarmate zij echter iets stijver scheen hoewel zoo hoffelijk mogelijk naar die mate was Rita lieftalliger bijna vleiend Daar hielp geen tegenstribbelen Het was ongevccrzes uur s middags De oude dienaar bracht de thee binnen de kleine tusschenmaaltijd waarbij men zich niet in de eetkamer aan tafel zette maar die op een blad werd gepresenteerd Dit blad een groot atuk dat de knecht met beide handen aan de gedreven ooren hield was van zwaar zilver Natuurlijk moest Rita ook een kop thee nemen Het porcelein was oud Meissener melkkannetje en suikerschoal daarentegen ook weer zilver ook oude stukken met een bizonder fraaie versiering die telkens terugkeerend zwanen voorstelde En Kita zag en overlegde al deze dingen in haar hart ZooaUi gezegd was het de en dag dat zij speelde Zij koos zich Haydn en Het het vroolijk innige dezer wijzen veel meer op den voorgrond treden dan haar eigene niet onbeduidende vaardigheid De oude dame werd herinnerd aan den tijd toen de nu reeds zoolang verstomde vleugel onder de handen van haar eenige nu afwezige dochter weerklonken had zij voelde zich aani egrepen door deze eenvoudige muziek meer dan zij wilde toonen Maar Rita merkte haar voordeel toch iGe hebt mij een groot genoegen gedaan lief kind De oude dame met een verraderlijke roodheid om de oogen hield nn Rita s beiden handen Wanneer ge nu en dan Mag ik 1 viel judiouw van Üechtritz in Dat m heerlijk z n I Het initnunent is prachtig de President reden heelt De Lanessan lof te sehenken voor diens beheer Het Knssische eskader heeft Villefrancho Woensdagmorgen verlaten De Aleïander II gaat naar Toeion de andere schepen gaan naar Barcelona Onder den indruk der feesten die thans beëindigd zgn en in verband met de uitlatingen der Russische pers betreffende de verhoudingen van Frankrijk tot Italië trekt het in Frankrijk zeer de aandacht dat de minister van buitenlandsche zaken Delcassé binnen eenige dagen naar St Petersburg zal gaan Hjj zal waarschijnlijk Zaterdag a s vertrekken eu zal Maandag 22 April a s aldaar aankomen om er tot den 27end a v te verblijven Natuurlijk zal hg door den Tsaar in audiëntie ontvang en worden en op het programma der feestelijkheden te zgner eere staat ook vermeld een diner by graaf Lamsdorff zgn Russischen ambtgenoot en bg den minister van financiën Witte Ook zal de Fransche ambassadeur De Montebello een feest te zgner eere in het hOtel de l ambassade geven Te Peking is het paleis der Keizerin waarin de opperbevelhebber Waldersee zgn intrek had genomen geheel verbrand Behalve de militaire papieren is niets gered kunnen worden ook wordt nog eon Duitsch generaal vermist Het vermoednn dat do brand is aangestoken ligt voor de hand En is dat zoo dan zullen de Chineesche op dien weg wel verder gaan Zg hebben een goed voorbeeld aan de Russen mtt Moskon De Mogendheden zonden wel doen hUn biezen te pakken want het zal van kwaad tot erger gaan Wanneer waar is wat aan de Times uit Peking wordt geseind schgnt men echter nog geen leergeld genoeg betaald te hebben Op een bijeenkomst der gezanten is namelgk besloten het voorstel goed te keuren strekkende om de aanneming door te zetten van het twaafde artikel der gemeenschapprfjto nota waarbij opheffing wordt geëischt vSïKhet Tsoeng li jamen t welk vervangen moH worden door een bnitenlandscben raad a de overige Staatsministeries coutróleert Een Keizerlgke Prins zal voorzitter zyn va het nieuwe Ministerie van Buitenlandsche Ziken dat verder bestaat uit hooggeplaa ite personen waarvan een toegang to den Keizer moet hebben en een ander n vreemde taal moot kennen Een beslissillg van de conferentie der gezanten regelt Kvens de quaestie der audiëntiën De Keizer van China moet voortaan de gezanten ontfvangen in het Keizerlgk paleis in het vertrek waar hg de Keizerlgk Lachend zei ze ik wilde dat ik er eens op konuitvieren ƒ Doe dat zoo ikwijls ge wilt V Dan vindt mevrouw wel goed nu maakte R ta op eens d t diepe hofcomplimcnt der jonge daih waajmj zij plotseling het onbegrijpelijke voorri SJK schijnen opgevat te hebben zich in de lucht te verplaatsen dan vindt mevrouw wel goed dat mama eerst haar opwachting bq u maakt Mama zou zich zeer gelukkig rekenen Mevrouw Seemann beet zich op de lip uit ergernis over zich zelve Daar had ze zeker weer een flater begaan waar de jonge voorname dame haar op deze delikate wijze attent op maakte Natuurlijk een verder verkeer dat alleen in bezoeken van hel jonge meibje bij haar bestond ware ook niet mogelijk geweest Maar spoedig herstelde ze zich weer Zou het nu misschien passend geweest zijn wanneer zij voorkomend haar bezoek bij de adellijke iamtlie had aangeboden i Misschien maar de haar van nature eigen waardigheid verbood haar dit Wat gaf zij ten slotte om de conversatie F Zou zij ooit op het idee zijn gekomen haar te zoeken r Zoo zeide zij dan nu op de haar eigen waardige innemende manier Het zal mij een groote eer zijn zal mij zeer veel genoegen doen uw lieve mama te leeren kennen Waarop juffrouw van Üechtritz zich weldra tevreden verwijderde De eer en het genoegen bleven overigens voorloopig onbevredigd IVordt vtrvoigd4