Goudsche Courant, zaterdag 20 april 1901

De adviezen van den beer Troelstra op militair gebied zün gewoonlijk aanwgzing welk legerstelsel het minst gewenseht is De heer Verhey gaf eenige wijzigingen in overweging en wilde het blijvend gedeelte zien teruggebracht tot 2 00 man De minister van oorlog verklaarde diep besef te hebben van de urgentie der afdoening van de militaire quaestie Hij kent bg ervaring de gebreken onzer organisatie Als de Kamer wist wat hjj weet dan zon het haar niet meevallen Het leger is niet berekend voor zijn taak met het oog op de getalsterkte Een wettelijke legerorganisatie moet eerst vastgesteld worden nadat de gevolgen van de nu voorgestelde uitbreiding te overzien ziJn Prinsen ontvangt en met hetzelfde ceremonieel waarmede een Europeescbe sonverein gezanten ontvangt Verspreide Berichten Feahkeuk OlflcieuB worden tegengesproken de mededeelingen van nationaliatische zijde dat de minister van oorlog in zekere steden in het westen een onderzoek zou hebben doen instellen naar de godsdienstige verrichtingen van sommige olflcieren De president der Repnbliek heelt den minister van marine De Lanessan zijn bijzondere gelnkwenschen doen geworden aangaande de snelheid van het eskader en de houding der manschappen waarvan de heer Lonbet zich de vorige week te Toulon persoonlijk heelt kunnen overtuigen Vóór enkele dagen wist de Aurore te vertellen dat te Vitré een soldaat van het zeventigste regiment inlanterie die onrechtvaardig gestraft was mot cachotstraf toen hiJ zich gewend had tot den kolonel eenvoudig voor krankzinnig was verklaard en op last van den majoor van den geneeskundigen dienst op een draagbaar gebonden naar het hospitaal was overgebracht De openbaarheid heeft prachtig gewerkt generaal Donop die over het betrokken legercorps het bevel voert hoeft den kolonel die het Fransche leger op Pruisische leest scheen te willen schoeien en den majoor in quaestie elk veroordeeld tot dertig dagen t Ia wel niet zoo heel erg veel doch t kan anderen dergelijken helden tot voorbeeld strekken I Afgevaardigden van de werkstakende bootwerkers te Genua zijn te Marseille gekomen om de collega s tot samenwerking te nopen Zij zonden de beweging willen laten loepen over alle havens der Middellandsche Zee DUITSOIILAKB Bij een landverhuizer uit Hongarje die te Bremerhaven met een 35 tal landgenooten al sinds eenige dagen vertoefde zgn pokken ontdekt De lijder is naar het Ziekenhuis gebracht en zijn makkers zijn m observatie genomen In de op gisteren gehouden vergadering van aandeelhouders der Amsterdamsche hy potheekwaarborg maatschappij werd verslag uitgebracht over het 5e boekjaar Uit dat verslag bleek dat door bemiddeling der Mjj aan hypothecaire vorderingen werd afgesloten voor een bedrag van f 1 543 500 dat de inkomsten der Ui i 39612 65 en de onkosten f 11438 38 i bedroegen waardoor de winst en verliesrekening sluit met een batig saldo van f 28375 28 Balans winst en verliesrekening werden goedgekeurd en besloten f 102 per aandeel uit te koeren Voorts werd de iirectie gemachtigd deze maand een publieke inschrijving te openen op f 600 000 gewaarborgde 4 pCt hypothecaire obligatien De commissaris Ph J Baron van Heemstra aan de beurt van aftreding werd als zoodanig herkozen Na een woord van dank te hebben gebracht aan den directeur voor zijn gevoerd beheer werd de vergadering gesloten De deputaten vergaderjng der a r partj te Utrecht gehouden was drukker dan ooit bezocht De groote zaal van Tivoli was oolf op de galerijen meer dan bezet terwijl bgna alle leden der a r Kamerclub tegenwoordig waren ook de heer Staalman Toen de voorzitter der vergadering dr Knyper op het podium verscheen werd hiJ door de 2000 aanwezigen luide toegejuicht Ên zijn openingswoord werd herhaaldelijk door levendige betuigingen van sympathie onderbroken In dat openingswoord dat ongeveer een uur in beslag nam werd vooral gewezen op de roeping der a r partij om bg het toenemen van den invloed der socialistische beginselen den nadruk te leggen op de geestelijke zijde vnn de vraagstukken die met het politieke en sociale leven in verband staan Om die reden ook achtte bij het voor de a r partij gewenscht om zooveel mogelijk samenwerking te zoeken met die partijen welke uit denzelfden wortel des geloofs leven Hieronder rekende de spreker in de eerste plaats de christelgkhistorischen in Friesland de vrijantirevolu tianairen voorts ook de rooraschkatholie ken Zijn de eersten wat conservatief aangelegd de laatsten zijn in beginsel niet voor gewetensvrijheid doch waar hot socialisme in de eerste plaats moet worden bestreden is samenwerking met die christelgke partijen noodig terwijl de r k toch nimmer de meerderheid zullen verkrijgen zoodat voor Ulreele SpeUnVeSVClWUUlUfeCU BO V GOBDA KOTTIBD ah u 8 17 8 88 9 14 18 88 10 11 18 40 1 T 16 7 44 8 14 8 17 8 88 9 14 18 88 10 11 18 40 11 1 8 84 J 18 1 841 10 87 7 47 8 07 S ii 8 56 1S 10 80 10 41 11 01 11 47 f 11 48 11 16 ï 8 06 i u f r MuacUs n Oiiud g Mndugwhs ftinubiliettaa voor da 8 kl TnkrAJgbHr togen uiulea nMktpijjk S HttlUadHka SpMr £ Bitr n ipl iiieftt bnrij 1 AUnk OUal g g f 4 19 1 48 8 41 4 08 4 84 5 16 t 4 44 I 4 61 6 0 r 3 08 4 06 4 14 6 07 5 18 5 48 8 84 00 8 1008 1 1 r l pla tbawij ia C to Wh Ut TMülUUat f 4 Il In aiat garatani ri B EAIuMM g 10 18 10 4J 11 8 6 48 6 11 7 8 10 46 11 11 11 67 6 15 6 4 7 57 o o D D A A HSTIkDAH ti ma Jouda 6 8 8 U 8 SS 9 18 10 1010 6 11 08 1 10 1 88 1 16 4 07 4 48 6 19 6 16 8 48 61 10 19 10 37 11 06 AmatW 8 01 8 58 10 10 11 04 11 48 11 67 1 67 8 15 li 4 57 5 80 6 03 6 44 36 10 8 i 11 08 11 6 lAmat 0 819 18 9 87 10 16 11 1 1 OS 1 10 t ll 1 40 4 11 13 5 45 6 8 9 18 10 10 11 16 ll l4 Awt C 6 8 7 15 8 0 8 16 18 8 31 ll lll 87 IMI in 8 10 8 84 4 45 iTu 6 81 7 0 8 10 9 61 AmatW lM 6 47 7 80 8 15 8 46 30 9 46 11 30 11 41 1 05 1 40 8 18 8 4 5 00 8 88 6 36 7 15 8 16 10 06 a da 7 08 7 81 8 18 1 89 10 18 10 8411 61 U8 3 88 4 18 4 84 6 47 7 18 7 64 8 0 18 H M De heer Lohman cottstateert de volkomen onvastheid en onzekerheid der regeering ten aanzien der militiewet Dusver ging hij op het kompas van den Minister die verdwenen is Hoe moet hjj nu doen Het beat is geen verantwoordelijkheid voor de onderdeelen op zich te nemen maar afwachten of ten slotte het ontwerp zal zijn eene versterking of verzwakking der defensie en in het laatste geval tegen te stemmen De heer Troelstra constateert ook dat de regeering ons wil brengen tot een schijnvertooning en door een achterdeur wil invoeren wat de voordeur is uitgezet langer diensttjd ïijd lust en vertrouwen ontbreken tot de behandeling De regeering heeft het vertrouwen verbeurd door haar houding haar gemis van duidelijke verklaringen en gegevens Men wil ons dwingen iets tot stand brengen vervolgt de heer Troelstra mnar do hoofdzaak is hoe Men zal tot geheel andere rosultaten komen dan men voorzag en wilde Dat is schuld der regeering die het amend Tydeman op art 120 overnam waardoor he karakter van het ontwerp geheel is veranderd on de viermaanders twaalfmaanders gorden Art 120 diende alsnog overwogen te worden in de afdeelingen met en in verband metde nieuw voorgestelde wijzigingen Hg doeteen voorstel tot nieuw afdeelingsonderzoek Dit wordt bestreden door de heeren Lohman en Van Karnebeek namens de commissie en door de heeren Verhey en Mees dieden Minister willen hooren en door denVoorzitter met het oog op het tijdverlies De heer Harte was voor uitstel om de parlementaire ongelukken voor het Kabinet te voorkomen Dr Kuyper vraagt of de regeering zich kan vereenigen met de motie f Zijns inziens is het voor haar na al wat voorafgmg een motie van wantrouwen De heer Van der Zwaag pleit sterk vooruitstel De Minister van Oorlog herhaalt dat de Eegeerlng ten hoogste prijs stelt op de spoedige behandeling der legerwet zooals de Premier Dinsdag verklaarde en op welk standpunt de Eegeering blijft staan BINNEN LAND Nadat de voorzitter de Kamer verdedigde tegen het verwijt van den heer Troelstra dat zij van de zaak onkundig zou zgn en de minister van oorlog verzekerde dat hj hier niet zou staan als hg zich nietbewust was in staat te zjn de leiding op zich te nemen is de motie Troelstra verworpen met 46 tegen 24 stemmen STATEN GENERAAL T W B B O K m A n B B Zitting van Donderdag 18 April De mnntwet is aangenomen met 69 tegen 1 stem baron Van Dedem Het debat over de wijziging der militiewet wordt hervat De heer Van Gilse betoogde dat de nieuwe regeeriugswijzigingen niet strekken om de artikelen in overeenstemming te brengen met de aangenomen artikelen Die wijzigingen geven geen zekerheid dat de lasten verlicht en de kosten verminderd zullen worden Langs een omweg noodzaakt art 12i weer tot 12 maanden dienst in strijd met het beginsel van zijn amendement Het algemeen debat over de regeermgswïïziging wordt voortgezet De heer Van Karnebeek betoogde dat wïzigingen kunnen beoogen verlichting van lasten maar moeten bedoelen verhoogmg der weerbaarheid die verhoogen van lasten en kosten meebrengt doch waartogen men met mag opzien 9 4 9 8 9 57 10 11 01 11 i S De heer Tydeman acht behoudens eenige technische onjnistheden de voorgestelde wgzigingen gewenscht enwerkelBkeverbetermgen De herhalingsoefeningen zSn verbeterd Het rangverschil tusschen de viermaanders is vervallen en het blijvend gedeelte is beter geregeld in verband met sprekers amendement dat de viermaanders vrijmaakte van corveedienst De bestrijding door den heer Troelstra beschouwt hij juist als steun voor de zaak 7 85 5 51 7 11 door 7 18 7 18 7 86 8 15 7 44 1 1 10 17 1 88 Qoad KooidreoM Sieuworketk OtpeUa ïo terd m M BotterdamD P KotterdMii B 8 11 8 88 9 08 11 0 11 1 11 1 10 50 11 85 11 16 11 18 IJ 1 8 8 11 4 08 6 17 5 41 8 8 1 58 5 10 1 06 8 80 8 40 8 50 5 10 18 10 08 11 84 11 50 8 17 7 48 7 57 9 08 9 1 8 54 9 08 8 09 B0TTÏEDAH 90DBA Tia J u 1 48 1 64 8I 1 14 1 46 1 58 1 08 1 0 8 09 1 85 11 80 11 88 AlUa 1 B Brtr bijWri Op i tfi jn Zon H 40 9 48 9 13 9 47 tl 4 41 6 80 6 07 7 18 4 61 5 41 f I 6 01 5 51 I f 5 11 6 04 5 17 6 10 6 18 7 8 1 la UMia alll taUJaii 7 58 8 89 11 81 11 45 11 10 10 18 10 16 10 88 10 48 10 4 7 48 11 51 1J 06 11 81 8 04 8 84 OTOO 9 89 10 08 10 1 0 0 10 1 10 8 11 81 18 1 i a u t r T 4 10 18 10 4 11 l 09 1 46 11 56 i 40 J J 1 L Botterdam Beun Rotterdam D P Botterdam M Oapalle Klauwerlark Itooidieoht Sotid i AUna 1 6 01 6 18 6 87 5 81 6 66 Gouda 4 45 ZeTeiili Moen 8o tomo rZeg Voorburg Hage Vo irg 5 88 d io M 1 60 Zii 10 88 Zo tMm Zeg 6 61 io M 8 T ï 4 7 06 7 818 09 8 88 8 46 10 8810 5 a 7 7 i M7 m H 6 80 7 10 7 86 7 85 7 88 7 00 7 54 8 08 rMiltotfaC qi laa laap lm alol guakanl wotdn 11 08 i 07 8 16 10 7 10 58 8 43 11 01 8 6 11 88 8 O i D A U T K O H T vlaa n H 89 68 10 5 11 16 11 84 11 47 10 14 11 00 18 87 8 16 8 11 4 88 6 84 7 48 8 16 5 10 5 86 6 48 6 08 ttoada Oldaw Woerd Ubmht l Sl 6 11 6 80 1 40 8 19 11 81 1 09 8 08 8 45 6 04 i ïi 1 il t i oiwM j rTï T 77 47 77 7 i 4 j j i i IT ± i J Ulraaht Woardaa Oudev Ooada a 1 1 6 4 8 0 7 10 88 11 56 l 9 16 BBimI f U r l A i ü 8ji tf 8 1 U4 6 9 10 07 1 U u hun denkbeelden betretiende de gewetensvrijheid niet behoeft te worden gevreesd Aan dr Bronsveld bracht spr onder algemeene hilariteit hulde omdat hg door zjjn optreden in 1897 dr De Visser ia de Kamer heeft gebracht een man die in schier alle opzichten de antirevolutionairen in het gevlei kwam Spreker deelde verder mede dat er Ue kans bestaat dat de samenwerking met de christelijk historischen in Friesland nog tot stand zal komen terwijl by nog wees op de beteekepis van de organisatie waarover de a r partij beschikt en die door andere partijen benijd wordt Ook al mochten aan de partij haar leiders ontvallen dan blgft zij behouden haar organisatie die thans haar hoogtepunt Leeft bereikt Aan het eind van zijn rede wees spreker nog op de font van dit Kabinet dat het nl niet homogeen was waardoor bet nu zeer verzwakt is zoodat de strp leeds daarom niet tegen het ministerie gaat Over het concept program werd den ganschen middag gesproken Twee punten werden er bg amendement in gebracht herziening van de wet op de Kamers van arbeid en wijziging van de Leerplichtwet Ee poging van een afgevaardigde van Amsterdam om herziening der Kieswet is net program op te nemen mislukte Ds Talma verklaarde zich in beginsel krachtig voor die herziening maar hg erkende dat aansturen op die lierziening de combinatie Troelstra Treub zou versterken De voorzitter sloot zich bij dit betoog aan doch gai ds Talma in overweging dat Patrimonium een concept zoV ontwerpen voor een regeling van het kiesrecht naar de gezinshoofden welk condept dan over vier jaren zou kunnen behandeld worden N Ct Hooiland vooral eischt een geregelde bemesting steeds immers wordt er van gehaald Gebrek aan plantenvoedende stoffen maar bovenal aan stikstof is dikwijls oorzaak van een geringe opbrengst Vooral als het gras in of even na den bloei gemaaid wordt worden veel eiwitstoffen weggevoerd En eiwitverliea is zooals ieder weet stikstofverlies Een duidelijk bewjjs van bovenstaande leverde het proefveld bij den heer D Huiberts te Wogmeer Ben uit zavelgrond bestaand stuk hooiland Werd verdeeld in 5 perceelen waarvan het eerste onbemest bleef en opbracht 3950 K G hooi Het tweede ontving 2000 K G kalk en bracht op 5030 K G hooi Het derde ontving 2000 K G kalk 600 K G superphosphaat en bracht op 5400 K G hooi Het vierde ontving 2000 K G kalk 600 K G superphosphaat 400 K G kainiet en bracht op 6020 K Ö hooi Het vijfde ontving 2000 K G kalk 600 K G superphosphaat 400 K G kainiet 300 K G chilisalpeter en bracht op 7890K hooi 10 88 t 46 10 81 8 11 6 17 Ê 6 17 6 8 7 06 7 6 8 11 6 89 11 6 46 6 56 6 41 6 04 1 86 46 68 10 08 0 0 V f 6 84 7 01 7 86 8 10 1 41 47 10 0 10 16 U l L 5 56 10 08 10 17 10 1 10 84 8 01 8 1 9 17 8 18 r £ 8 14 1 1 88 P = 8 48 8 56 9 44 10 1 Blijkbaar hebben hier alle meststoffen gunstig gewerkt Tijdens den groei bleek dan ook dat de ontwikkeling van klaver en gras door de bemesting zeer werd begunstigd Maar bovenal heeft de 300 K G Chilisalpeter ter waarde van 130 de op brongst verhoogd met 1870 K Q hooi ter waarde van i 52 40 Een ruime rente vindt ge niet lezers i Gemengde Berichten Woensdagavond werd in de Qroote Kerk 1 in Den Haag een dochtertje van mevrouw Ben Viljoen de echtgenoote van den Trans1 va l8chon Boerengeneraal door ds Van 1 aheel öildemeester gedoopt De predikant 1 wees er in zijn toespraak tot de moeder op 1 hoe zij baren echtgenoot een dochter geI schonken hebbende zonder dat hf zeil nog 1 kennis droeg van dje heuglijke gebeurtenis 1 dat kind opdroeg aan den Hemelschen VaI der die t leven van deu moedigen strijder I tot hiertoe voor zgn laod en volk spaarde 1 hjj prees haar gelukkig dat zij haar kind kon ter doop honden in een land dat zooI aeer net t hare sympathiseerde ten aanzien 1 van een volk welks hart zoo warm klgpte 1 voor het hare 1 Het dochtertje van mevr Viljoen kreeg 1 de namen Van H M onze Koningin als 1 uiting van de dankbaarheid der moeder voor I de sympathie door onze Vorstin voor Trans1 vaal en ziJn President aan den dag gelegd I alleen werd de naam Vrede er aan toe1 gevoegd als een hoopvolle uiting voor de Men schrgtt uit Sittard In de laatste jaren is het hier gewoonte geworden dat candidaten voor gemeenteraad ot Prov Staten zich op den stemmingsdag op het stadhuis in levenden Igve aan de ter stembus gaande kiesgerechtigden vertoonen Maandag jl was dit bg de stemming voor een lid der Prov Staten weder het geval Een ingezetene dezer stad de heer J A die ign burgerplicht als kiezer ging vervullen en tezelider tg d ter secretarie aangifte ging doen van de geboorte van e n zoon had de leuke gedachte de beide candidaten de heeren Beckers en Pijls uit te noodigen als getuigen bij de aangifte te willen fungeeren Door beiden werd hieraan bereidwillig gevolg gegeven zoodat da datum van dezen voor hen zoo gewichtigen dag ook in de registers van den burgerlijken stand voor altijd is geboekstaafd naaste toekomst I Te Belfast zjjn dezer dagen eenige huizen en landerijen verkocht welke aan de Kroon behoord hebben De huizen werden verkocht giet meubelen en al en onder de koopers bevonden zich twee dames Toen zg in een door haar gekocht huis den inventaris bezichtigden bemerkten de dames dat een plano geen geluid gaf als men op de toetsen drukte Zjj openden het instrument om naar de oorzaak van dit vreemdsoortig verschijnsel te zoeken en zagen toen dat de geheele piano was gevuld met goud Verdere onderzoekingen leidden tot de ontdekking van nog een schat aan goud geld die verborgen was onder den vloer van een van do slaapkamers Uit Vianen schrijft men De stand van het water in dè Lek blgft voortdurend zeer hoog zoodat de uiterwaarden meer en meer worden ondergezet tot groote scha van velen De veerifeg is nog droog Stoomgemalen en moleno zün in volle verlüng Doordat de staenlabrieken door het water zijn ingesloten zijn vele arbeiders zonder werk De zeer hooge waterstand bemoeilijkt eveneens de oefening van devisscherij op de rivier zoowel als op de binnenwateren Barnum zal met zjjn World Show in ruim 60 waggons binnenkort uit Dnitschland over Nieuweschans in ons land komen Een trein met complete drukkerij reist den karavaan Tooruit om reclame te maken Slechts een dag zal te Groningen worden gespeeld den volgenden dag te Leeuwarden en zoo vervolgens het land door zonder éëti dag te veili zon Wel echt Amerikaansch I Men schrgft nit Botterdam Hedenmiddag waren wjj getuige van een iateressante proefneming in tegenwoordigheid van het gemeentebestuur brandweer asmradenron en verdere autoriteiten en genoodigden Het gold een proefneming met vaten tot berging van benzine petroleum en andere gemakkel ontbrandbare stoffen waarbij het gevaar van ontploffing geheel voorkomenis Deze vaten worden vervaardigd in de Fabrik Explosioissicherer Qef szer van Henze Co te Sabkotten n Westfalen en door de firma Mennens Co te Botterdam in Holland gslmgorteerd Hef systeem berust daarop dat het terugslaan van de vlam in het vat bg het ontstaan Tin brand onmogelijk wordt gemaakt door indoiting van de ontsnappende gassen door een afkoelend metaalvak evenals dit bjj Davy B veiligheidslampen der mgnwerkers het geval is In de groote vaten is nl aangebracht een metalen kokor omgeven door een ombuliel van ijzergaas en een van geperforeerd blik Bovenop het vat is voorts een sluitstuk aangebracht dat met een licht smeltbaar metaal bevestigd is Bjj het onstaan van brand zal deze stop van het vat afslaan doch verder zullen de gassen die slechts door de buis kunnen ontsnappen alleen daar in brand geraken doch zal het de vlam onmogelijk zijn den geheelen inbond tegelgk aan te steken en bijgevolg het vat ook niet uit elkander slaan Hiervan werd nn de proef geleverd Het veiligheidsvat werd aan een hevig vuur blootgesteld en de benzine welke er zich in bevond brandde nadat de stop er afgevlogen was lustig op doch het vat sprong niet Nadat het lang genoeg gebiand had luwde de eigenaar er een doek om en de vlam was gedoofd Als tegenproef werd voorts een gewoon vat gevuld met een 60 liter benzine en geplaatst in een houten loods in brand gestoken Wel schiedde niet wat verwacht was nl dat het met loods en al de lucht zou invliegen waarschijnlijk doordat een lek in het vat was gekomen en de benzine er kon uitstroomen doch niettemin brandde alles hier tot den grond af terwijl het veiligheidsvat onbeschadigd was gebleven Het is ontegenzeggelijk een uitvinding van groote waarde welkabgalgemeene toepassing het gevaar voor de ontzettende onheilen als reeds door petroleumbrandeu en dergelijke zjjn aangericht geheel onmogelijk zal maken Ook op petrolenmkannen benzinekannen dergelijken voorwerpen voor industrieel of buishondelijk gebruik is het veiligheidssysteem toegepast Het systeem kan ook op in gebruik zjjnde vaten als andorszins worden aangebracht hetgeen de algemeene invoering zeker in de band zal werken STADSNIEUWS GOUDA 19 April IMOl In de heden gehouden zitting van den gemeenteraad waren 15 leden aanwezig de hh Prince en van Iterson waren afwezig met kennisgeving werd tot lid van de Commissie van Toezicht op het Museum van Oudheden gekozen de heer Dr P Scheltema met alg stemmen Voorts werd aan Mej S J van Eijk onderwijzeres aan school No 1 eervol ontslag verleend tegen 16 Aug en aan Mej A M de Graaf Hoofd der bewaarschool tegen 1 Jnni Ter gelegenheid van den verjaardag van Z K H Prins Hendrik der Nederlanden was van de gemeente gebouwen en vele particuliere woningen de driekleur uitgestoken Door het garnizoen werd een parade gebonden die gekommandeerd werd door Kapt Pompe De miliciens der lichting 1901 namen hieraan geen deel Wij berinneren aan onze lezers dat morgen Zaterdag te 7 uur s avonds in de Sociëteit Ons Genoegen de loting plaats heeft voor de plaatsbespreking voor de laatste uitvoering der Klokken van Corneville Trekkingslijst der verloting van de hard draverijvereeniging Wilhelmina te Woerden Eerste veertig prijzen No 73239 Landauer hesp m 6 paarden 43488 ütr wagen besp m 2 paarden 30369 Buggy besp m 1 paard 59634 Dogcar besp m 1 paard 28806 Amer arreslede besp m 1 paard 8446 27691 38066 38550 60381 87661 89268 Paard 17520 29823 35363 40321 70507 77791 89269 97092 Koe 9716 10087 18764 33B41 35134 33598 40781 41604 42261 55759 62492 62880 68329 78010 84765 Egwiel 37470 Salon ameublement 27740 Eetkamer ameublement 7109 Bokken sportkar 27322 Sportkar 71048 Eng kinderwagen VusT Gisteren had het stellen van candidaten voor den gemeenteraad plaots Slechts èën persoon werd candldaat gesteld nl den heer W Spek zoodat deze gekozen is Lbkbiekïek In deze gemeente is gearresteerd en gevankeiyk naar Botterdam overgebracht de 36 jarige schipper A B wiens schip en lading voor f 5000 verzekerd waren toen het scheepje door onbekende oorzaak in het HoUandsch Diep zonk en de schipper op een bedrag van f 5000 bg de assnrantiemaatschappij aanspraak maakte Ter zake van oplichting is zgn aanhouding gelaat De arrestant is ter beschikking gesteld van den officier van justitie te Breda Uitvoering van De Klokken van Cornerille Toen enigen tüd geldUa de laatste voorstelling Vas daze 0 era ÜomIq ue gegkven was moeten velen teleurgesteld worden omdat de kaarten in een minimum van tijd uitverkocht waren Het was dus goed gedacht dat men aan veler wenschen tegemoet wilde komen om nog eens dit werk te geven Geen wonder dat ook nu weer de zaal stampvol was In Pargs heeft men deze Opera al 1000 keer gegeven en steeds met succes En al is het in onze stad maar dilettantenwerk men gaat met veel genoegen meer dan eens deze Opera comique van Planquette bijwonen Is deze compositie dan zoo artibtiek aangelegd f Och t is maar de vraag wat men daaronder verstaat Is t geen kunst om een zangspel Zoo te schrijven dat er pakkende melodieën in voorkomen van het begin tot het einde waardoor het gehoor geboeid blgftP Verraadt het geen talent als den solisten aanhoudend de meeste aandacht wordt gewgdf Is t zoo gemakkelijk om door koor en orchest het publiek in de goede stemming te brengen P Welk eene afwisseling van zangerige melodiën volgen elkaar op Misschien zet deze of gene muziekkenner een bedenkelijk gezicht Nu wiJ willen aannemen dat zg die op de hoogte der muziek zgn en veel fgns en artistieks gehoord hebben niet veel zouden genieten van deze Opera Maar voor hen schreef Planqnette ook niet Hij componeerde dit voor ons leeken en dan kunnen wij niet anders dan hem dankbaar zijn dat hij ons zoo veel te genieten en te waardeoren gaf en in dit opzicht noemen wg den componist een artist I Toch zou dit wert hier niet zooveel succes gehad hebben als t niet zoo goed was bestudeerd en als er onder de dilettanten niet eenigen waren die door hnn zang en spel den artist van professie zeer nabij kwamen Ook bg deze uitvoering speelde Qaspard weer mei veel talent en werd hg evenals de vorige koeren weer bijzonder geapprecieerd en luide toegejuicht Van hem kan gerust gezegd worden dat hij eene artistieke opvatting van zijne rol heeft getoond Niet minder geldt dit van Serpolette en Germaine Evenals de vorige keeren was Serpolette weer bijzonder goed op dreef Ze is in zang en spel voortreffelijk Toch trekt ons het muzikale in den zang van Germaine meer aan Ze was uitstekend bg stem en zo weet door gevoelvolle voordracht te treffen Beide Dames hadden een mooier en meer in den tijd passend costnum aan evenals de Baljuw die ook beter in zijne riH was gekleed 1 Zijn zang was weer vol en schoon en zgn weeks toon heeft veel lieüijks en blgft toch krachtig en manlijk Grenichenx is nog wat zwak van stom maar toch zeer dnidelgk in uitspraak en voordracht en werkelijk al iets beter dan bij de vorige uitvoeringen Nu dat kan ook want hij studeert en zingt veel Zijn spel is natuurlijk en hij weet in t sproken ook den juisten toon aan te geven Geen wonder dat hg ook thans weer hartelijk werd toegejuicht En als we t laatst den Markies bespreken dan doen we dit om hem in zjjn rol in zgn schoonen zang en in zgne directie te waardeeren Laat ons hopen dat de heer Spaanderman die in Gouda en met Gouda leeft en op muzikaal terrein zijnen stadgenooten reeda zooveel genot heeft verschaft steeds evenveel ambitie moge toonen Hg kan er staat op maken dat hg meer gewaardeerd wordt dan hiJ denkt ten spijt van den een of anderen Mijnheer Nurks Wjj willen dit verslag niet besluiten zonder onze groote erkentelijkheid te betuigen aan den heer Bensekamp die ook nu weer als de vorige keeren zoo bereidwillig en met zooveel juistheid de taak van dirigent uitstekend vervulde 1 Het orchest verdient eveneens een woord van dank Als t licht in de zaal getemperd was konden de executanten de muziek niet voldoende zien dit was nu en dan merkbaar Aanstaanden Zondag gaat de laatate uitvoering Wie daarvoor kaarten verlangt kan ze nu bg de Hr C van Veen J de Ven en J Ouderkerk Tieudeweg bekomen Men denke er aan om de kaarten Zaterdagavond bij de plaaUbeipreking mee te brengen Wij wenschen den koristen en solisten ook Zondag weer zooveel succes toe als bg deze uitvoering VEESCHEIDENHEID De bond van patroons in de bouwvakken te Berlijn heelt volgens de VorwHts besloten alle werklieden die den Isten Mei vrijaf nemen een geheele week buiten te sluiten Ook patroons in andere bedrgven schijnen een dergelijk besluit te hebben genomen B u r g erlij k e 8t a n d Moordrecht M GEBOREN Nicolaas Laurens ouders C H N de Nooijer en S Dijkers Wilhelmino ouders J Spruit en L van Ej Govert ouders A J H Multem en A Versteeg Kniera Cornelia ouders P Steenbergen en W Wildenburg OVERLEDEN J Slobbe 65 j W Kisman 73 j ONDEETEOUWD D Bloot en E Bloot ONTVANGEN DE NOUVEAUTÉ S IN Parasols en Farapluies A VAN OS Az Md TaiUeur Kleiweg E 73 GOUDA TelevhotH A o ai Beurs van Amsterdam Vtkrs siotkn 7 8 98 91 8 9 a 90 81 81 84 s 60 96 8 i 87Vl 93 14 17 100 sö i 88 88 675 460 651 lOlV 194 mm 981 mv 181 68 nov i 111 817 168 e 100 l 6 V 104V l 98 100 811 140 87 i io C 87 94 1041 18 4PRIL NlultlAND Gart Ned W S 8 Vt dito di o dllc 8 dito dito dito 8 HoNOji übl Goudl 1881 984 Italië laaohrgTug 1868 81 5 OoilINi Obl in papier 1868 6 dito in silver 1898 6 FoftTtlOAl Obl mot coupon S dito tioket 8 SI 81 67 101 108 108 98 ïntLUW Obl Binnenl 1894 4 dito Oeooni 1880 4 duo bij Italbs 1889 4 dito bg Hop 1899 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 SpAllJi Perpet ohuld 1881 4 Tuuiu Gepr Oonr leen 1890 4j dec teening rarie D Oecleenin BeneO ZDlB AM Kp T oblg 1891 5 Uiiioo Obl Niit 8ob 18 0 6 VluEzoiii Obl 4 onbep 1881 AwaiUDAH Obligation 18 5 8 EOTTIMAM Slsii laou 1894 8 NlD N Afr Uandel v aaud Arandab Tab Hg Oerlifloalen DeliHaaUohappil dito Arn Hypotheekb paodbr 4 üult Mij derVor tenl aand Or Hypolbeekb pandbr 4 i Nederlandsflhe bank aand Ked UandelmaaUob dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Eotl Hvpotbeekb pandbr 4 t Utr Hypotbeokb dito 4V OoBTBNft 0a t U0Dg bank aand UoBL Hypotheekbaak pandb t Ahiaika Ëuut hy poth pandb 4 Maiw L G Pi Lien eert e S D HoU IJ Spoor w Mg aand Mij tot Sxpl T Bt Spw aand Ned Ind Spoorweg m aand Ned Zuid Afr Bpm aand 6 dito dito dito 1891 dito 4 IliLU Spoorwl 1887 89A Bobl 8 Zuid Ital Spwmij A H obl 8 PoLKN Warschau Weenen aand Bosl Gr Hu Bpw liijd obl 4 Baltisohe dito aand Paalowa aito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 Cunk Ch Azoir Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 Ahibika Cent Fao Sp Mg obl 6 Chic k North W pr O t aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denrer k Sio Gr Spm eert T a IlUnoi Central obl in good 4 LouUt Ie Naahvilli Oer r aand Uexico N Sptr Mij Ie hyp a 6 Hiaa Kama r 4pCt pref aand N York OntaBio k Weat aand Penn dto Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 108V Bt Paul Hinn kManit obl CJn Paa Hooflgn obig 6 dito dito Lino Ooi Ie hyp 0 6 OiKADi Can South Ohert aand Tik C Ball k Na lo h d o O Amsterd OmnibuB Mg aand Rotterd TramwOK Maata aand Nio Blad Amsterdam aand I Stad Botterdam aand 3 BlLoil Stad Antwernen 1887 S Stad Brussel 1886 8 l 100 117 117V 101 84 UOHO Theiaa Begullr GeseLch 4 OoaTin StaaUleenig 1860 6 K K Oost B Ör 1880 SriKJI Stad Madrid 8 1868 NlD Ver BaiArb Spoel eert Uiitvangen de l ouveauté s IN ZOMERMAITTELS JapoiistofTeii D SAMSOM AOVERTEINTIEIN V Niet in de mogelijkheid zijnde de vele en hartelgke bewgzen van sympathie mij in de laatste dagen betoond afzonderlgk te beantwoorden betuig ik bij dezen daarvoor mgn hartelijken dank A KETELLAPPEB Gouda 19 April 1901