Goudsche Courant, maandag 22 april 1901

8 + No 8483 Maandag 22 April 1001 40ste Jaargang mimm mum J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lelefoaa Ko St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 70 Alzonderlflke Nommers VTJF CEMTEN Telefoon Ho At ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd to naaoi on timakimaife Druk van A BBpJKMAN Zn Gonda Den 29sten April hopen onze dierbare Onders HCHBISTIASDS PETRUS WILHELKÜS DESSDiG ES j CATHARM MARIA WEHHEKRS hnn Zoo de Heer wil en wjj leven hopen m jn geliefde Ouders Pieters Johmoes vaa Nestelrode EH Agatha Cornelia vao der Want den derden Hei hnn 25 Jarige Echtvereeniging te herdenken Sun dankbare Dochter sGKAVEHuaE Hekkelaan No 162 25 Jange Echtvereeniging Derde Aankondi ng Bö vonnis der ArrondiuementB Keohtbank te Rotterdam dd 7 Januari 1901 is uitgesproken deï cfcel M eoit tafel en bed tuBBchen CORNELIA de BHüIN winkelierster wonende Jte Gouda en FRANS de BRIJ zonder beroep wonende te Rotterdam met alle gevolgen daaraan bS de wet verbonden De Procureur der verzoekster Mr M M SCHIM vak dek LOEFF GODDA Dagelijks aanvoer VAN VERSCHE AardT3eziBii en Kievitseiereii Wed A IRIETVELi LANGE TIENDEWEQ 21 GOüDA aelroedersSTEEITSHA Bloemisten GOÜDA BIEDEN AAN Winterliarde VoUegrondsplanten de mooiste en goedkoopste bloeiende planten voor den tuin thans planten om gedurende den zomer mooie bloemen te hebben VERDER PRACHTIGE EH steeds ruim voorzien van KamerplanteD en afgesneden Bloemen ÏELEPH No lU Wie eeker zyn u d üclite Elkel Caoao te ontTangen tewonengeateld eo na vel proetaemlDges in den 1 handel gekomen ender dsa naam dea I nitvtnden Dr Mlohaeli verrurdigd I tf i beet maohinee i h t weraldbé1 nuDd étibbliiHment van QabiJ Stoll tok s Xmlta eht Eikel Cacao I n SikstGioM b m t melk g k okt 1 tan Mngenam gezonde tesk voor dar I gelpach gahnuk een I ihedapla tm I t poeder voor een knp Onoolat Ali I C Mbiobtige drank by nl vn boe deohts met water t gabnUm T rkrügba r by de voemuoMt S Apothekam uu 1J34 ëTtW a at5QcnenalvirtcgenwxK r£ K vwr Kéfa 1 land Julhis MattmMtdl Amsterdam Ealvttatraat 103 Kerkelijke Verkiezingen 1901 De Kiesvereeniging Kerkelgk Beheer alhier heeft in hare vergadering van 11 April 1 1 ter vervalling van de plaatsen in de drie Colleges voor het Beheer van en Toezicht op de Kerkelgke Goederen en Fondsen der Hervormde Gemeente openvallende door het periodiek aftreden van teriloud weeder Merkteêbare fjeden en vacature tusachentfjd ontstaan de volgende Candidaten gesteld Voor t College Vkn Kerkvoogden 3 Taeaturei C HOOGENBOOM aftredende J A P MONTIJN ALEX DORTLAND Voor t College van Notabelen 6 Vacature D HOOÖENDIJK aftredende J G C KAMPHUIZEN aftredende D RUUTëR aftredende C G LANGERAAB G N KRDISHEEB P G OVEEEIJNDER Voor de Commissie van Oppertoezicht 6 Vacature P HOOFTMAN Ji aftredende C KOOIMAN aftredende H RIPPING aftredende J H VAK DEB TOOT aftredende H VAS VLAABDINGEN aftredende e Me D N BROUWER Zï beveelt dringend deze Gemeente GOCDl IS Iprll IMl Nament de Kietvereeniging voornoemd 3 M NOOTHOVEN van GOOR Voonimr A VAS VEEN Waarnemend Voorzitter H JAGER Waamemmd Secretarie A VA REEDT DORTLAND Penningmeater H J NEDEEHORST W KROMHOUT Candidaten aan bg alle stembevoegde Leden der Inlevering der ingevulde Stembrief jet op MAASDAO 22 APBIL 1901 van 10 uur voor tot é uur namiddag in de St Janêkerk te GOUDA o Si er a 6 fless B 12 flesch 2 e S S3 SV I e onderteekening mcuikt het Stembiljet van onwaarde a e CL o k 9 Eort orersicht onaer FrUscourant j SHEEEIES Pale en Gold A Dry van af f 16 50 per 12 ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 2 MADERA S droog en zoet 18 VERMOUTH la Turin 1 50 BODEGA CHAMPAGNE 1 75 S COGNAC i f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 25 f B 76 on 5 53 COTCH WHISKY I i 25 u e CU J CHA TÉAU VALROSE 0 75 2 St ESTEPHE 0 85 St EMILION 1894 1 S PAÜILLAC 1893 1 26 £ S GRAVES Witte Bordeaux 0 80 O a SADTEENE 1 P g ZËLTINGER Moezel 0 90 BORIDE TJ2C Per Fl Per Ank 45 Fl a LISTRAC f n 65 Nto f 27 75 il si PB P BOURGOGNE 81 36 42 53 34 42 42 37 50 1 10 47 w De fiessohen z n in de prjjzen begrepen on worden ï 3 ets per stnk teruggenomen Bg elke hoeveelheid verkrijgbaar bg De fflrma T CREBAIS Gouda Geen Kinkhoest Geen Influenza i oninkiuke ïTXbï ACHIH Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst mogelgken tgd te doen genezen neemt onmiddelUjk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DniivenBorst honig Extract IH E LIJL N T H E uit de Komnklpe Stoomfabriek DE HONINGBLOEM iv éSSïiu H N VAN SCHAIK C v i iSCHAIKfc DEN HAAG Hofleveranciers BIN HAA Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOtFP C Werthaven 198 Gouda f BIBS Kleir g l Oouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te ïou GOUMAN oorrfmAf Nieuu erkerka dlJ el A N va ZESSEN Schoonhoven J Th TOBKKN o toop B V WIJK Oudeu tcr a ROLhUkS Bodegravm SCHEER fl r A P W v EDE Oudewater K va d b HEIJDEN te Reeumjk P v d SPEK MoereapeWs D V D STAR Waddiiuisveen Wed r HOLBT Waddingsveen ADYiaTMTlETiii alle Couxanten worden aangenomen door het AdverlenUC Bnreau fu A BMNKHAN ZOON A VAN DEN BERG Slager TIENDEWEG H 73 EERSTE KWALITEIT RUNOVLEESCH Concurreerende Prjjzen BIEFSTUK 55 et per 5 Ois Aanbevelend A y D BERQ TIENDEWEG D 73 Te Huur of Te Koop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande pracMige Fakliuizen gelegen te Gouda aan de Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 xrrr Paiii Expelier 4 1 mji iM ilMiwd nuMft jl lWm hnjrriac Hinvaad turn Bhcuuü iiet tTwtinidW d rt la dM rSp nlnic Mz d l ook d i Toitnmvon Mw lotto op Iwt bbriolwMrk v Bkort ldri l 76o oa50o do io do noooto ipotlukoB To Ajutordam U tüotii Oibao Tan TayU oo Sunders j yt lilnlr a il mtrbni al IN HET GOUDSCH VerlicMiiigs Magaziijii De Avondster DUBBELE BUURT zp heden ontvangen de veel verbeterde GASFORNUIZEN met goed werkende OVENS van af f30 en hooger Specialiteit in HARDE en ZACHTE KOUSJES tegen concurreerende prijs Zeer billSke voorwaarden voor ABONNEMENT van GAS6L0EILICHT daar een goede verlichting hoogst aangenaam is en men daarvan verzekerd kan ziju Opgaven worden gaarne verstrekt door M M VA LOON Tel No 117 Gasfitter Nleaw onovetrroSeo Trof Dr LieberB welbekeud IIIÏÏW SBAOBT ILIZIB AUmh echt nut Folriekuaarlt tot voortdurende radicale an tekere geneKing van alle selfs de meest hardnekkige xenuui iekten vooral ontstaan door x a afdwalingen op jeugdigen leeityd Tolal ifettezing van elke zwakte BlMt laeht Benaowdheid Hooldpgn Migraine Hartklopping Maagpfln I slechte pjavertering Onvermo n Impoteni PoUutiona enz üibvoerige prospectussen rrijspor MA 8 1 fi S i dnl li lf ï 11 6 OentraoiDoptt Mitth d Vegt Zallbommel DepOte M Oléban b Co Botterdam r Happel VGiarenliBgo T Halmmina ie Jong J Can Bottordam Wclff il Co nouda OB bii all diDgiatw Geen Ëngelsch maar EcM EOEHEÜTBEOOP g ent de £ A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 sn Hal boM ouetiuliM 10 aa a autkol7kot MiiiUMvMcM Dit Ho beslaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Kleinhandel Io sterkeo draok BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Aug 1881 Staatsblad o 97 ter openbare kennis dat bij hen zijn ingekomen verzoekschriften vande navolgende personen waarbij VERGUNNING wordt gevraagd om in de bij ieders naam vermelde locatliteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Naam van den Aanduiding der Verzoeker localiteit E W Brasselaar Jaagpad Q No 37 Wed A R Seibert W Loet Turfmarkt H No 169 Gouda den 20 April 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd B L MABTENS De Secretaris BROUWER Buitefllaodscb Overzicht Met het oog op de financieels voorstellen der Regeering zorgden LafJan Central News en andere agentschappen gisteren voor rooskleurige telegrammen Latfan zegt dat ofschoon het einde van den oorlog nog niet te zien is te Pretoria een hoopvolle toon het gevolg is van de nn gevolgde agressieve politiek en het daarmede behaald succes Central News vertelt dat de beweging der opnieuw uitgeruste bereden troepen tot resultaat hadden dat er in een week geen aanval op den spoorweg meer plaats bad Over het verlof van Milner is men nog niet in het reine Volgens de briefwisseling in het Blauwboek gepubliceerd vroeg Milner verlof omdat hij overwerkt is en werd het verlof hem verleend onder betuiging van leedwezen Op de Beurs te Londen geloofde meh echter piet Yisel van dit praatje en waren velen van oordeel dat het verlof bet hegin van terugroeping is De Daily News weet ook niet v at er eigenijk van aan is maar oordeelt over de zaak zeer gezond Zij vindt het verlof heel vreemd v hoopt dat t niet aan redenen van gezondheid is toe te schrijven want hoezeer het blad Milner s beleid afkeurt a n s tnans volstrekte eerlijkheid oprechtheid en Vaderlahdsliefde valt niet te twijfelen De oorlogspartij is wegens zijn terugkeer naar Engeland op dit oogenblik zeer onthutst Kitchener zal nu wel waarnemend Hooge Regeeringscommissaris wor Ei delijk Saamgebraclii 8 De Uechtritxen Rita en een veel jongere zuster d arenboven was er nog een broeder die officier bij de dragonders was hadden een zeer verbleekte mama die Rïta eigenlijk ongaarne en slechts bij hooge noodzakelijkheid vertoonde Mevrouw Seemann kreeg haar dan ook niet spoedig te zien Toen ze eenige dagen later van een bezoek thuis kwam vond ze twee kaartjes met de negcntandige kroon dat beminde teeken hetwelk lieve handjes wanneer ze de kOitrtenschaal afistoften zoo dikwijls bovenop en tL t d weer bovenop leggen ibaronesse Suzette van Uechtritz geb de LaHpay en lUta van Uechtritz Op haar navraag vernam ze dat de dames waren lEomen rijden in een droschke eerste klasse meerifdede oude dienaar er te moeten bijvoegen en de kaarten beneden bij den portier hadden afgegeven Toen de ou4e dame later haar contrabezoek in de Derfflingerstrasse maakte en plichtmaög de drie trappen naar het verblijt der Uechtritzen beklommen had overigens een mooie mime etage trof zij wederkeerig de dames Uechtritz niet thuis Goed dat ze beneden haar coupé had staan en daarin van de eenigszins bezwaarlijke vergee che klimmerij kon uitrusten Daarop volgde een oitnoodiging dftr baroaene en haar dochter den wien de Jingo s zeer kwalijk nemen dat hij Botha aanbiedingen heeft gedaan Immers geenszins een eervollen vrede maar vernedering en verplettering van de Boeren verlangen zj opdat ze met goedkoope werkkrachten schatten uit de mijnen kunnen balen Op de Boeren kan het vertrek van Milner een goeden indruk maken want zijn tegenwoordigheid was de grootste hinderpaal tegen den vrede besluit de Daily News Kê onderhandelingen gehouden tusschen de ministers die gemeen zijn aan de beide doelen der Oostenrijksch Hongaarsche monarchie graat Goluchowski baron Krieghammer en den heer De Kallay met de Oostenrpsche ministers Von Koerber en BoehmBa werk en hun Hongaarsche collega s Von Szell en Lnkacs over de begrooting voor 1902 die aan de delegaties moet wgrden aangeboden zgn afgeloopen De delegaties komen 20 Mei bijeen Er is geen verschil van opinie geweest zoodat de vergadering van den grooten kroonraad die anders plaats heeft onder voorzitterschap van den Keizer niet behoeft te worden gehouden In de cijfers van de gewone uitgaven der begrooting wordt niet veel veranderd er zullen alleen eenige sedert lang voorziene uitgaven op gebracht worden Alleen zal er een tamelijk belangrijke uitgave op voorkomen die wel op meer staatsbegrootingen voor bet volgende jaar te vinden zal zijn de kosten voor den wederopbouw der legatie te Peking en die voor da stichting van eennieuwe vestiging te Tientsin Natuurlyk ook nog eenige kosten voor de expeditie naar China nl voor de marine men heeft blijkbaar hoop dat de troepen in 1902 wel weer thuis zullen zgn Midden in den kamp van Roomschen en nietRoomschen van klerikalen en radikalen stelt zich de Oostenrijksche troonopvolger aartshertog Frans Ferdinand door op eigen initiatief beschermheer te worden van de katholieke schoolvereeniging onverwacht aan de Roomsche en klerikale zijde Op den margen van den dag dat de Kamer geopend wordt kondigen de klerikale bladen het feit omstandig aan met het volle verlof van den nieuwen beschermheer om zijn besluit en zgn onderhoud met de hooiden van de vereeniging publiek te maken Het gaat stormachtig toe in de Kamer waar de Duitschers en radikalen met dit bericht verrast de handelwjze Van den troonopvolger in discussie brengen en de minister president zich en den aangevallene alleen met een tot een klein diner in het huis Seemann een uitnoodiging die de beide dames aannamen Maar ziedaat op den zeventienden in kwestie verscheen juffrouw Rita alleen geheel ongegeneerd in deze voor een jonge dame toch waarschijnlijk niet geheel gewone positie in houding en gedrag een waarlijk thoffkhige verschijning weike de oude dame dea huizes aan haar overige gasten niet zonder stille voldoening voorstelde De mama was nog op het laatste oogenblik door een migraine overvallen er was geen tijd meer geweest om af te zeggen en ik zou het ook erg ongaarne gedaan hebben ik was zoo blijde dit met zachten nadruk tot de oude dame die zich niet kon weerhouden het meisje voor die woorden hartelijk de hand te drukken Nu zagen Richard Seemann en juffrouw van Uechtritz malkaar dus eindehjk voor het eerst Hij was verrast vleiend verrast door deze hier nog nieuwe elegante schoonheid en begroette haar met onderscheiding Zij kwam hem onbevangen tegemoet en Het het gelden met haar vnj gebieden over alle vormen des te lieftalliger dat zij en zijn moeder reeds oude bekenden waren Dat werd hij dan ook in den loop van den avond zelf gewaar Het trof hem bizonder hoe zich daar een zekere vertrouwelijkheid had ontsponnen waarvan hij alsnog was uitgesloten Des te sneller vorderingen maakte nu echter ook de goede verstandhouding tusschen Rita en den jongen talwiekschef Zij vond nog meer dan zij had verwacht Uij was toch bizonder presentabel 1 Natuurlijk alles behalve een courmaker Een ernstig man die voor zoo ieti geen tgd ontwijkend antwoord kan verdedigen Dit i nog maar een eerste reflex van het besluit van den aartshertog De Duitschers in Oostenrjk de protestanten in Hongarije alle vrijzinnigen die tegen de godsdienstige propaganda op de scholen ijjn zooals die door den Schnlverein in praktijk werd gebracht zilllen tegen dat partgkiezen van den toekomstigen Keizer optreden Alsof er niet genoeg veeten in den Oos tenriJkHongaarschen staat waren wordt er na nog dit confessioneel geschil van hoogerhiBid gesanctioneerd en daarmee als een vraag van veel grooter beteekenis in den strijd van de partyen geworpen Verspreide Berichten Frankeuk Waldeck Rousseau de premier is naar It alié vertrokken van Antibes uit en te Nizza werd bij aan bet station begroet door den prefect en den burgemeester Na het vertrek van den beruchten antisemiet Dmmont uit Algiers is het aan de kaden tot handtastelijkheden gekomen tusschen s mans aanhangers en de lui diethem doorzien zoodat de politie aan t werk ging ei er een elftal van de ergsten inrekende tetwijl er een tweetal door stokken met lOoden knoppen gewond werden Te Monceau loa Mines heelt de hoofdredacteur der Petite République Öérault Richard in een duel dat tien minuten duurde den redacteur van de Nouvelliste d Autun Eugene Rendu met een degen aan het uiterste topje van den pink gewond heel flauwtjes doch de aanwezige dokters die zeker geen gebrek aan ernstig werk hadden meenden dat de boeren er mee volstaan konden Bij de hervatting der werkzaamheden door de Kamers zal de regeering voorstellen overbrenging van het btolfelijk overschot van Gambetta naar het Pantheon waartoe de familie nu op verzoek van den premier haar toestemming zou hebben gegeven t Zou dan gebeuren den veertienden Juli of den vier entwintigsten December Parijs heeft volgens de cijfers der jongste volkstelling een half millioen in aantal inwoners toegenomen Door den kantonrechter te Eonbaix is inzake het verbod van den burgemeester van Croix ten aanzien van het dragen van het geestelijke kleed in het openbaar beslist dat dit gemeentelijke besluit onwettig was Er waren reeds een vijftiental overtredingen had Daardoor wonnen echter de attenties die hij haar van nu af bewees des te meer aan beteekenis Met dien eersten avond bij de Seemann s kon fiita tevreden zijn De overige aanwezigen waren eenige heeren uit de ijzerbranche groot industrieelen en een paar oude met de familie bevrinde junsteen allen met hunne vrouwen en geen der dames ofschoon ze elegant genoeg waren kon bij juffrouw van Uechtritz in vergelijking komen Een contra diner of souper waardoor de Uechtritzen de genoten gastvrijheid hadden kunnen reciproceercn had in de lucht gezweefd doch had niet tot verwezenlijking kunnen komen Daarentegen had een zeker privé verkcer van het schoone meisg e met de Seemann s zijn voortgang genomen Bijvoorbeeld Rita sprak met enthousiasme van eenige tentoongestelde kunstwerken de oude dame ooMeelde dat men die samen eens kon gaan zien en stelde voor de dames Uechtrita met ha r coupé aftehalen Rita vond dat te hef rekende uit dat zij dien morgen och juist op weg zoU zijn wijl zij de door haar ingezamelde bijdragen voor een kerkelijke Vereeniging moest oterhandigen en dat het t sekuurste was wanneer zij bij de oude mevrouw kwam en men dan van dütr afreed De mama en de zuster ze werden beide tamelijk snel afgemaakt zouden wel bezwaarlijk tijd hebben de kleine wel heel met die moest nog naar school En daarna zag ze zonder eenige verlegenheid die toch maar van een verraderlijk bewustzijn betuigd zou hebben den jongen chef die juist aanwezig was rustig aan en zeide geconstateerd DoiTSCULABn Door de Kamer van Wurtemberg is met 45 tegen 33 stemmen besloten tot toelating der facultatieve i kverbranding waartegen bet Centrum als één man partj koos Volgens olflcieele gegevens heeft de uitvoer in het jaar 1900 beloopen 4753 millioen mark en de invoer 6042 millioen mark de hoogste cijfers tot dusver bereikt eei stijging van don invoer sinds 1894 ten bedrage van 41 procent on van den uitvoer van 561 procent Italië In tegenwoordigheid van alle te Rome aanwezige kardinalen het diplomatieke corps tal van hooge adellijken en andere gonoodigden is te Rome gisteren het openbaar consistorie gehouden Het eindigde met den pauselijken zegen en er werden tal van bisschoppen benoemd BINNENLAND ST ATEN G ENEKAAL T W E K U K H JÊ M B B Zitting van Vrjdag 19 April Bij tweede lezing is de woningwet aangenomen met 72 stemmen voor en 4 tegen de heeren Van Bylandt Apeldoorn Schimmelpenninck Lohman en Van Limburg Stirum Daarna word behandeld het ontwerp tot aanvulling van art 26 der drankwet Het Eegeeringsartikel wil tot 1 Mei 1905 gelegenheid geven tot jaarlijksche verlenging der vergunningen die slechts tot 1 Mei 1901 mochten worden overgedragen Amendement Rink Mutsaers Kuyper wil uitdrukkeluk constateeren dat het overdrachtsrecht verlengd wordt tot 1 Mei 1904 Amendement Marchant Meesters wil wel stilzwijgende verlenging tot 1 Mei 1904 maar niet meer overdracht dier vergnnningen Do beer Rink betoogde uitvoerig dat bet verleenon van vergunnmgen na 1 Mei 1901 aan personen die dit overnamen van de in 1881 oorspronkeliike bezitters verboden is maar dat verlenging der voor 1 Mei 1901 overgenomen vergunningen overeenkomstig art 7 onbeperkt voortduurt De heer Rink licht zijn amendement toe in dezen zin dat terwjl het ontwerp t verlengingsrecht van bestaande vergunningen beperkt tot 1 Mei 1905 hij het wil beperken tot 1 Mei 1904 doch als compensatie ook U moest ook van de partij zijn Men moet het genot der kunst niet als tijdverlies be choU wen Dat wreekt zich ook aan het werk ja ja en ware uwer onwaardig En bij de eerstvolgende dergelijke gelegenheid reed hij werkelijk mede Toen de beide hooge gestalten de brecde marmeren trap naar de boveuiaal bestegen waar het model eener vechtgroep voor de vestibule van het Rijksdag gebouw was tentoongesteld had Rita een hoogst aangenaam gevoel van iets passends iets bij elkaaar behoorends En met volle teugen van voldoening zoog ze in wat ze op de gezichten van eenige bekenden die ze ontmoetten kon lezen Het was telkenmale een soort van vprwondenng en dan een zeer levendige belangstelling in wat de mengchen daar meenden ie ontdekken Rita van Uechtritz was er aan gewoon door haar voortreffelijke verschijning de aandacht te trekken Maar wellicht onderschatte zij het aandeel dat haar begeleider aan de algemeene opmerkzaamheid had Richard Seemann begon een van die persoonlijkheden te worden waarop men elkaar wijst Het begon bekend te worden zelfs in het vaderland dat de beteekenis zijner ondernemingen zich ver buiten Duitschland uitstrekte en sinds lang de oogen aller beschaafde landen tot zich trok Onlangs bij gelegenheid van een nieuwe tech nische uitvinding welke in zijn werkplaatsen praktisch werd toegepast hadden de geïlluatreerde tijdschriften op de rij at zijn portret gegeven Wordt vervolgd