Goudsche Courant, maandag 22 april 1901

8 68 W 7 l 7 8 l l 10 87 7 15 10 63 8 11 tSsI 8 48 11 01 80 7 00 7 6 08 8 69 11 11 jt M AaogevaiigeD 1 October TUd van fireeawtelu B 7 7 44 8 14 8 17 8 8S 14 10 10 11 l 40 11 1 ff ff l 4 d 1 1 ff ff 8 8 S 1 ff ff ff 8 41 i ff ff 10 87 r t 7 47 8 07 ff 8 60 8 68 86 10 80 10 46 11 01 11 4Tff ff 8 ff ff ff ff 11 1 ffffffffffffff ff ll 0 f 1 lUtn OUa4a 4 Directe Spaorfegverblndlngen met GOUDA Wtnterdieist 1900 aOTTIKDAUrin Tiru 11 68 1 17 1 18 8 80 8 41 4 89 4 64 6 M 8 18 1 f i 6 01 UO I 6 11 1 17 6 18 1J 8 80 8 11 4 08 6 17 6 41 1 8 1 88 IP 6 10 ff t f r l OB ff ff 8 80 ff ff ff AUmh 1 S Uun Extn hubflteten Op dm tniffan lyii ZondH Uuiid en Oinidkg jjnaugMlu ntontbUiattoa voor ia U kl Tarkrtjgliwr tagm eikolM nuktprüa S HoUudlthfl SpMr £ Bitrt nppUmast myb I 8 88 l 8 40 8 80 8 87 o cg l 46 L 84 9 88 lOTTERDiH SOnBl Tilt nm 18 80 ff 1 48 ff r ff 4 8 ff ff ff 11 88 ff 1 64 ff ff ff 4 47 ff 11 81 11 46 11 10 ff 1 88 I M 1 46 8 41 4 08 4 84 6 16 lO ie ff ff ff ff 1 48 ff ff ff ff 4 44 ff 10 88 ff ff ff l iS ff ff ff ff 4 61 ff ff 10 48 ff ff n 1 08 ff ff ff ff 1 0 ff ff 10 4 ll tl 11 06 11 81 1 09 1 09 1 8S 1 08 4 0 4 14 6 07 6 18 6 4 8 8 04 8 84 t OO 8 10 08 10 1 In en 1 kluH extn Iwtalea e famltatie of dia loop ktn niet gerekend ordea H Hellnadiehe ipoor X Xitrt lapplemeaHMwiji fu de OonpepUe der Wifou Uta eoDDl DBN atlStieemia g II 81 10 00 10 1 10 8 11 1 18 K It K 11 11 l U 8 11 8 46 4 1 4 60 6 16 ff ff ff 11 11 ff ff 1 10 ff ff ff ff 6 01 ff ff ff ff ff 11 11 ff ff l l ff ff ff 6 18 ff ff ff ff ff 11 86 ff ff 1 1 ff ff 6 17 ff 9 88 4 10 88 10 41 11 41 11 08 11 46 11 66 1 40 1 80 1 48 4 16 4 46 6 88 6 66 I E nUCR met 1 MEI aanstaande I B0VË1 HL18 Wüdstraat A n 168a van Gas on Waterleiding voorzien Huurprgs fS per week Te bevragen Lange Gfoenendaal ï 104 w Wie werkelük prgs stelt een nBCBLMK PA RAPLUIES voor Kinderen Dames en Heeren in groote verscheidenheid Goedkoop Verkoophals DE LIOEWBAAL Markt A 133 MAGAZIJN DE TOEKOMST Hoogstraat A 114 8 O n D i k HSTdDAM tlae ncM Souda 8 8 11 8 8 9 l 10 1010 69 11 08 I IO 88 4 07 4 43 6 19 6 18 8 48 61 10 19 10 87 11 0 Alut W 8 01 8 68 9 11 10 10 11 04 11 48 11 17 1 67 18 4 114 67 6 80 03 8 44 9 86 10 S 11 08 11 6 AnutO I 19 18 87 10 86 11 19 1 08 1 10 l lt 40 XI 6 13 6 46 8 8 10 i01U8jll l4 6 81 04 7 01 7 U 7 1 8 86 8 66 08 44 10 1111 16 11 86 ll Og 1 80 1 40 1 67 4 00 4 16 4 87 6 81 6 81 7 01 7 41 7 66 8 18 61 10 81 L 10 17 1 8 4 48 8 18 67 9i09 3 Aa llift 4ff0 ffAÏ Iftlï Voorburg Zoetetm Zog 8 61 Ze enh Mo r l T jo 10 1110 64 11 66 18 08 11 84 8 11 8 0 8 14 4 17 4 41 6 81 6 4 7 08 7 81 8 0 8 18 8 46 10 88 10 8 7l k a lrt eke irf wordea HBn nik trei ellee Ie en e kiteee ertri ketolMi Ir B kd e eea liljet lel kl een le atWir e 1 60 4 68 8 48 10 11 1 01 6 10 8 64 10 11 M 80 iDi U TERCHT kanree tl 10 14 10 69 18 00 11 87 1 16 8 18 4 81 11 18 1 81 11 14 1 40 3 19 11 47 11 81 1 09 8 08 3 46 6 04 LuBbO 1 7 16 10 8 18 18 1 11 11 1M7 1140 t 1 10 4 4 41 8 11 11 7 0 8 10 ll Am W 8 84 6 47 7 30 8 16 8 41 80 9 46 11 0 1I 4I 1 I 1 40 8 18 8 49 6 00 8 88 6 38 7 16 8 86 10 08 floada 7 08 7 81 8 18 9 1 9 19 10 1810 4 ll il 1J 11 4 18 4 4 8 47 7 18 7 14 Ol i li ll K te hebben laat zich fotograteeren in de tograflaehe Utm$UnHchHng STTJ3DIO Fl SINGEL 661 9 8 10 14 10 4 is 8 81 7 47 8 88 9 80 10 10 10 86 11 88 11 01 1 4 8 08 8 19 4 01 4 4 8 41 S 7 00 7 18 9 01 S6 10 06 10 48 6 07 44 8 09 9 87 10 8 11 68 18 17 4 15 7 84 9 18 11 07 k m k kS 8 17 10 41 1 Ml J 08 1 U 8 0 0 16 10 64 11 17 1 U 1 1 l 3 40 3 84 4 48 6 10 18 7 14 7 41 1 10 07 10 wil verlengen het recht tot overdracht van bestaande vergnnningen tot dien datum in afwachting van een nieuwe drankwet De hetsr Marchant licht zjjn amendement toe dat den overdrachtstermjjn niet wil verlengen zooals de heer Eink maar stilzwijgend verlenging wenscht gedurende 3 jaar De heer Lohman acht het voor de vastheid der wet gevaarlgk en het ontwerp der Rageering en de amendementen daar die alle terugwerkende kracht ijouden hebben Men moet een beslissing vas den Hoogen Raad uitlokken De heer De Visser meent dat de amendementen een teruggang zonden z n van de principes der drankwet Drankbestryding moet het hoofddoel blijven en als verlenging van het overdrachtsrecht wordt opgenomen ware dit een achternitgang Met het ont werp gaat hü mede De Kamer hoeft ton lotte het Drankwetverlengiagswetje aangenomen met 59 tegen 24 stemmen nadat de Minister het amendem Marchant bad overgenomen en het ameudem Bink met 46 tegen 37 stemmen was verworpen Tot 1904 zal dus wel stilzwijgende verlenging maar niet meer overdracht der vergnnnin en bedoeld in art 26b der wet kunnen plaats vinden De tot 1 Mei 1901 bestaands toestand zal dus nog voOr enkele jaren wor len bestendigd en de oplo ssing van de twistvraag is verschoven tot het tijdstip dat tevens de Drankwet zal kunnen worden herzien Het diploma A voor de zuivere toepassing van het correspondentieschrift en vertrouwdheid met het systeem Stolze W6ry werd veritrekt aan de Dames Üeziena Broen K Hollander Marie de Ranitz en aan de Heeren L Bootgezel L H Koopman C Vis en M A 1 Llzerman Over de proefschriften van 4 Oandidaten voor Acte A moest afwijzend worden beschikt Voorts deelen wj mede dat aan het vanwege de Nederlandsche Stenografen vereen 8tolze Wéry te Utrecht gehouden examen ter verkrijging van Diploma B en U door 45 personen werd deelgenomen waaronder 34 voor B en 11 voor C De uitslag zal nader bokend worden gemaakt Gemengde Berichten Kort na den dood van koning Humbert doken er ineens omtrent het vroegere leven van den koninggeworden Prins van Napels uitvoerige verhalen sn anecdoteu bü hoopen op Die over zijn opvoeding gingen alle op naam van prof Morandi die indertijd met de leiding van de ttudieh van den kroonprins belast was geweest Prof Morandi heeft nu een boek uitgegeven over die leerjaren onder zijn toezicht en verklaart voor geen van de verhalen en anecdoten op het auteursrecht aanspraak te maken Zijn naam is daar maar als een fabrieksmerk opgezet Hg zegt nu zijn boek te geven als een perfect voorbeeld aan de jeugd hoe de koning met liefde de wetenjchap placht te beoefenen naarstig en regel matig in de studie te zijn H vertelt dat de kolonel i 6 61 7 U door 7 18 7 18 7 81 86 7 44 7 86 8 11 Ooudt Moordraobt Kieuwflrknlt Oapalla Kolterdtni M EolterdimD P Rotterdam B 8 0 8 84 9 08 7 68 Rotterdam Beun ff 46 Rotterdam D P f Eotterdun M 4 41 6 10 8 07 7 18 4 61 6 41 ff 6 01 6 61 ff ff 6 11 8 04 ff ff 6 17 10 18 7 8 7 48 Oapalla Kiauverkerk Koordreeht Boida i Alln 8 7 8 41 8 68 e U8 14 0S 19 7 18 7 88 7 8 7 11 7 68 Gouda Kavenli Hoero 8oatermear Zeg Voorburg Hage fiedtetlef ep den leop kin niet gerekend 07 84 7 48 8 1 6 10 6 86 6 41 8 08 Ooada Oude Woaid Utrackt 8 18 8 18 S 8 7 04 Ulrwiltt Woerdm Dada SoiuU oen bar en ongemakkeltik heer die tot gouvernehr van den prins in gemeen overleg door den koning en de koningin was aangesteld hem den professor eens op een dag kwam vragen of hiJ den volgenden morgen om 7 uur op het Quirinaal wilde ziJB om de studie van den 12jarigen kroonprins te leiden Dien morgen nam de kolonel hem even apart en drong er op aan den leerling streng aan te pakken heelemaal niet onderdanig te zgn en zoo noodig door zijn gouverneur den kolonel standjes te laten uitdeelen Na de eerste les vond do professor 2 jn leerling al vlug en intelligent en na afloop van den heelen cursus veel överiger dan de gewone leerlingen De prins moest winter en zomer om 6 uur opstaan een bad nemen met een kop bouillon of café an lait ontbijten van zoven tot achten les nemen en daarna paard rijden De kolonel wektr hardhandig als de prins in de koude donkerte van een wintermorgen in de voeren wilde blijven en liet hem met de ergste verkondheid toch te paard stijgen De prins had de passie van het Huis van Savoye voorjachtgenoegens Nooit werkte hiJ minder dan acht uur per dag msternamiddag tnsschen 4 en 5 uur is te Arnhem nabij station een man die dwars over de rails liep door een goedereptrein letteriyk te pletter gereden Spoorwegbeambtcn die het zagen aankomen riepen den man nog toe en de machinist waarschnwde met de stoomfluit maar de man scheen daar niets van te hoeren Binnenkort zullen bij de commissieleden voor Eigen Hulp s vacantieoord te Nunspeet de prospectussen verkrijgbaar worden gesteld Ook thans znllen er weder twee groepen van jongens en meisjes worden gevormd beide uit hoogstens 30 kinderen bestaande en voor ten hoogste drie weken Behalve voor de jongens die ten vorigen jare reeds op het buitenverblijf te Nnnspeet vertoefden heeft de commissie den maximum leeftiid voor jongens gesteld op 12 jaar terwijl in het algemeen geen jongens zullen worden toegelaten die de lagere school reeds verlaten hebben Behalve eenige verbeffringen aan het gebouw en belangrijke nitbreiding van de speelplaats bli tt de inrichting de tgdverdeeling enz ongeveer dezelfde als ten vorigen jare de pensionprijs zal echter eene geringe verhooging ondergaan Het gevaar van telefoneeren bü onweder werd eergisteren opnieuw bewezen Een huisknecht in het museum voor kunst te Berlün Wilhelm Peterwitz werd nameiyk toen hü gebruik maakte van het telefoontoestel door den bliksem getroffen Over het gansche Igf is de ongelukkige verlamd Bü Saratoff aan de Wolga ztjn oergisteren 14 waggons die van de locomotief waren losgeraakt op een passagierstrein gdoopen Vier psssagiersrütuigen en een postwagen werden vernield Vijf personen werden gedood zes bekwamen zware en vüftien lichte verwondingen 11 1 lt 18 67 10 S6 11 01 ll O H l 11 18 11 86 11 80 11 84 10 18 10 68 U l 11 16 10 08 f 40 8 18 47 10 81 10 48 KM De gemeenteraad van Edinburg heeft met groote meerderheid besloten de markt te verhuren voor een meeting tegen den oorlog waar Merriman het woord lal voeren De ontwerpers hadden vooraf tevergeefs getraeht in de stad een zaal te huren Op de markt kunnen 12 000 menschen plaats vinden S de M schrüft in Het Volk Zaterdagavond zat ik in den engelenbak van den stadsschouwburg ik kon geen loge meer krjgen Gegeven werd De Ster van Bahr waarin Royaards na zjn herstel weer op zou treden Nu zal ik heusch geen tooneelcritiek leveren ik wou alleen maar even vertellen van mün buurjongen in den t i een smidsjongmaatje van een jaar of bak dertien denk ik Het eerste bedrüf Was reeds begonnen toen bü binnenkw im met iijnblanwe kiel pilo broek en petje Hj kwam pas van zün werk dat kon je zien Binnen enkele minuten had hü zich in de handeling ingewerkt met glinsterende oogen en ingehouden adem volgt hü het spel elk tooneel truc maakt op hem de gewenschte uitwerking Geen wonder dat bü het zakken van het scherm zün applaus een ander geluid maakte dan het gedistingeerd handjesgeklap van beneden Met het zalig gevoel dat pas het eerste bedrgf afgeloopen is gaat hü zitten wachtend op wat komen zou Hü zou echter het tweede bedrüf niet zien Een oppasser komt hem vertellen dat hü niet blüven mocht De jongen toont zün kaartje Dat was goed en wel maar hü was niet gekleed Zoo kwam men niet in den Stadsschouwburg hü mocht zich schamen en zich thuis gaan kleeden Of ons ventje al zeide dat men hem dan niet had moeten toelaten dat hü te ver afwoonde dat hü voor de centen een heelen tüd gespaard had het hielp niets hü was niet gekleed en moest d r uit In den Stadsschouwburg zün ze zeer fatsoenlük Alles wat in stryd komt met den goeden toon smaak en zeden wordt geweerd van het tooneel en uit de zaal Arnhem heeft nu ook zgn klompenschutter De grappenmaker mocht de schutterlüke plechtigheid niet büwonen maar op de binnenplaats van het politiebureau onder bevel van een sergeant eenigen tüd strat exerceeren Te DUsseldorf is een vergadering gehouden van eigenaren en belanghebbenden bü de steenkolenmünen in Limburg met het doel om verzet aan te teekenen tegen de plannen onzer Regeering om de steenkolen ontginningen in Limburg van Bül swege te doen plaats hebben Men wees in de vergadering op het oubillüke van die plannen en er werd beslaten em met alle macht de rechten der bestaande maatschappgen te verdedigen Men zal zich met het Dnitscbe iMinlsterie van Buitenlandscbe Zaken in contract stellen en het verzoek doen het Duitsche kapitaal in Limburgsche münen gestoken te beschermen f 17 7 48 7 67 4 il 7 1 1 16 8 4 7 67 ll Ot 11 48 11 11 Naar de Tel verneemt zou oen oudland voogd van Nederl Indië bereid zün een benoeming tot burgemeester van Amsterdam te aanvaarden als de aan die betrekking verbonden bezoldiging in die mate verhoogd werd dat zg minstens gelijk zon staan n t die van den best bezoldigden gemeentoaiDb tenaar Daar de directeur der gemeente gasfabrieken f 12 000 salaris heeft m vifB woning geniet zou de bezoldiging van den burgemeester dus op minstens f 15 000 gebracht moeten worden De tegenwoordige jaarwedde bedraagtf 8000 Rechtszaken EotteP Voor het hot is behandeld het hoogroep ingesteld door een heibaas tedam die door de rechtbank aldaar was veroordeeld tot 1 maand hechtenis wegens hetdoor schuld veroorzaken van den dood vaneen veertienjarigen knaap en zwaar lichamelük letsel bü een tweeden arbeider devader van den omgekomen jongen die werkzaamheden verrichtten op een heiwerk aanden sQravendükpolder te Rotterdam Menzal zich herinneren dat bg die gelegenheidde geheele beistelling plotseling omviel tengevolge van het in slechten toestand verkeeren en daardoor in tweeën breken vaneen der beenen dier stelling waardoor hetzware ü oren heiblok ook naar benedenkwam en het bovenbedoelde ongeval veroorzaakt werd De knaap werd ter plaatsegedood de vader moest met een armbreuken borstknenzingen naar het ziekenhuis worden vervoerd en was niet meer tot arbeiden in staat Het bleek dat de grondwerkers vóór het gebruik van de stelling denheibaas opmerkzaam hadden gemaakt op denslechten toestand van het meergenoemdederde been Beklaagde beweerde in strijd met de meening van de door de reditbank gehoorde deskundigen dat de oorzaak van het ongeval niet te wgten was aan een minder dengdelüken toestand van het z g derde been daar die derde paal eigenlük overbodig is bg een heistelling Men gebruikt die paal in de laatste 20 jaren eenvoudig als meerdere zekerheid maar twintig jaren geleden heide men steeds met een uit 2 beenen gevormde stelling hetgeen eer goed gaat Overigens schreef beklaagde het ongeluk toe Af aan het breken vas een der voortuipalen óf aan een fout van den arbeider die belast was met het hantëeren aan de locomobile van den handel en die door een bgkomende omstandigheid het blok zooals men dat noemt te kort gevangen heeft waardooi het heiblok niet terecht kwam op de paal die in den grond moest geslagen worden doch daameven Hoe het derde been kwam te breken verklaarde bekl die niet tegenwoordig was toen het ongeluk gebeurde niet te begrüpen Een complete heistelling in miniatuur was ter terechtzitting aanwezig en diende tot aanschouwelüke voorstelling van sommige technische zaken en uitdrukkingen De gespaard gebleven maar iwaar gekwetste werkman werd door het hot gehoord en bleek nog steeds niet tot werken in staat Zonder behulp van een stok kan hg niet loepen en hü draagt een lederen keurlgf Getuige bleek voornemens een rechtsvordering tot schadevergoeding in te stellen tegen bekl die wel is Waar den ge a X IT I ff ll M 1 41 ff 7 ♦ l 1 04 7 l 7 81 8Jt i O Sl f f ff 89 ff ff ff r 0 4 ff r 8 48 ff ff ff = 8 I I 68 ff ff 10 0 Ij ff 1 14 7 01 7 16 1 10 1 41 9 47 10 0 tO It 11 08 10 18 10 4S 11 V i l l 6 10 08 10 17 10 1 10 84 1 01 8 1 9 17 9 68 8 18 8 14 8 18 P P 8 48 8 68 9 44 10 19 10 4 11 11 11 87 tnige enigea onderstand had verstrekt en hem een andere betrekking had aangeboden maar die betrekking kon door get niet werden aangenomen omdat zü weder 19 verband stond met heiwerk en getuige sedert den dood van zün l ind en het hem zelf overkomen ongelnk een afschrik heeft van heistellingen Ook bleek dat beklaagde 1 800 had aangaboden als s hadevergoeding welk bedrag echter door getuige te gering il gepoideeld Het onderzoek ter terechtzitting liep voorts voor een groot deel over de vraag of de tegenwoordige toestand van den gekwetsten werkman nog steeds het directe gevolg is van de bekomen kwetsuren dan wel van een zenuwziekte ontstaan ouder den indruk van het treurige ongeval Hiertoe werd de werkman in een 4er zalen van het gebouw op verzoek van het hof onderworpen aan een nader onderzoek door twee doktoren Als resultaat bleek dat de geneeskundigen de mogelgkheid niet uitgesloten achtten dat de man eenmaal geheel genezen zal Adv gen mr Reitsma wees er in zgn requisitoir vooral op dat het onaannemelgk is dat het ongeval kon geschieden door het niet tüdig opvangen van het heiblok door den man die den handel hanteerde aan de locomobile want het is gebleken dat het kraken van de heistelling en het daarop gevolgda onvallCD niet geschiedde bg bet dalen van het heiblok doch bü het ophalen daarvan Hü vorderde bevestiging van het voqnis Mr Hollander nit Rotterdam pleitte vrgspraak AOVERTEINTIEN V Ondertrouwd p Uttberlus Isyienlj 8 ABthonetl Maria lloawineester QocDA 18 AprU 1901 jm Huwelgksvoltrekkiiig 1 Mei a s l Den 29sten April hopen onze I dierbare Ouders JCHEISTIASDSPETEÜS WILHELMUS DESSINS 5 CHHAEIHi HAEIA WESMERS 25 Jarige Echtvereeniging a te herdenken f Sun dankbare Kinderen i Dinsdag 23 April des avonds te half negen VOORDRACHT OVER H£T Algemeen Nederlandsdi Verbo d DOOB br H J RIEVIET DE JONGE uit Dardneht in de Zial NUT EN VERMAAK van de Sociëteit BB nEVnilB Oostbaven f XOMOAHO VMIjr BOELHUIS TB STOLWIJTH gir S Mr I MOLENAAR IftltSi t Waadinxv en lal op MAANDAG 29 APRIL 1901 s voorm ure wn de Bonwmanawoning No 16 in Benedenhet te StolWfk bewoond door JACOBUS DE GxtOOT om oontant geld pnbliek verknopen 13 gekalfd hebbende KOEIEN I Vaarkw 3 Ub I dnchtige Zeng Voorts BOESENWAGEN SCHOUW en verdere MELKen LANDBOUWGEREEDSCHAPPEN D morgena vóto de verkodping afgenammerd te lien Kadere iiUichtingen ten Kantore van Notarit Ui L MOLENAAR voornoemd Prijsverhpg BOTER Van at MAANDAG 22 APRIL noteeren wij tot nadere aankondiging Gepasteuriseerde Roomboter Il f 1 30 per Nkllogram Keukeiiboter belegen Roomboter ji f 1 20 per Hllogram Men gelieve er vooral op te letten dat al onze verpakkingen van ons fabrieksmerk voorzien zijn Bestellingen worden tweemaal daag s aan huis bezoi d en kunnen aan de wijkknechts worden opgegeven Bij eventueele klachten over bediening door ons personeel wordt beleefd verzocht daarvan kennis te willen geven aan df Directie DE GOUDSGHE MELRINRICHTIHG S Kort overzicht onzer Prijscourant f m SHERRIES Pale en old Dry van af f 16 50 per 12 fless 55 BOODE en WITTE POETWIJNEN 15 12 5 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH lo Turin 1 50 üesch O BODEGA CHAMPAGNE 1 75 2 3 COGNAC i f 1 75 1 2 25 l 2 75 I 3 25 f 3 75 en 5 e COTCH WHISKY I 2 25 OQ a O Per Fl Per Ank 45 Fl 1 I g rt LI8TRAC 1 U 65 Nto f 27 75 g C M 3 CHATEAU VALROSE 0 75 31 go S St ESTEPÉE 0 85 36 l i St EMILION 1894 l 42 5 1 PAUILLAC 1893 1 25 53 t±S S GRAVES Witte Bordeaui 0 80 34 SP 2 ga SADTERNE 142 42löH g O ZELTIN6EE Moezel 0 90 l wi m gS § r BOURGOGNE 1 10 47 S g B 1 6 Sesschen zgn in de prgzen begrepen en worden i 3 ets per stuk teruggenomen Bg elke hoeveelheid verkrügbaar bü De Ornia T CREBAISi Gouda KploiMale Wcrving Handareid f oo bü hot aangaan van eene vrüwillige verbintenis voor ZES jaren Aaiibrenggeld TWIITIG GULDCW Men melde zich aan frlJivtlUgert en aitUUepUchtigen mei onbepaald verlof bg den Commandant van het Koloniaal Werdepöt te Harderwijk of bü een dor plaatselüke of Garnizoens Commandanteu lftUIUepUcMtgeH onder de wapenen bü hun onmiddellüken chef Van de uitbetaalde Handgelden werden iu het vorige jaar door bemiddeling der Administratie van het Koloniaal Werfdapêt en MBT OOBbriNDMS der aaagenomenen gezonden aan hunne PAMILIËN f tOlOS aan hunne CREDITEUREN VtS Totaal f f 1 0 Antisepllselie Tandpoeder en ADilsepllscli Mondtinetunr dn M CASaVTO XanOarta te Gouda OVJSBAL VËBER1JQBA AB Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blauwstraat Gouda wiirrEEOURsus L 4l DR0liwKlJi DE Bg voldoende deelneming is de Aldeeling GOUDA v d HOLL MiJ VAN LANDBOUW voornemens een Wiutercnr§u § in i iW BODirKÏ7JVJDBtedoen plaats hebben De CURSUS zal gehouden worden ter plaatse waar zich de meeste leerlingen zullen aanmelden en duurt 2 jaar De lessen worden gehouden tnsschen OCT en APRIL Schoolgeld wordt niet geheven Ijeermiddelen worden gratis verstretó Zü die aan het Onderwüs wonschen d l te nemen moeten den leeftüd van minstens 14 jaar hebben bereikt Opgave tot deelneming voor 1 MEI a s aan den Secretaris der Afd A J SÜHILT Stolwükersluis Dagelljk § aaiiwoer VAN VERSCHE Aardbezien en Kievitseieren Wed A RIETVELD LANGE TIENDEWEG 21 GOUDA I Laken Linnen iobelin Velvet Pluche TAFELKLEEDEN PRACHTIGE GENRES Wasch Echte Kleeden MIEUlVf STIJIiEW SCHENK Ztf Qe roedersSTEEÏÏSMA GOUDA Bloemisten BIEDEN AAN Winterharde VoUegrondsplanten de mooiste en goedkoopste bloeiende planten voor den tuinj thans planten om gedurende den zomer mooie bloemen te hebben VERDER PRACHTIGE ui uiuum EN steeds ruim voorzien van Kïiuerpliinten en afgesneden Bloemen TELEPH No 114 IN HET GOUDSCH Verliclitings Magazijn De 4voud§ter DUBBELE BUURT zün heden ontvangen de veel verbeterde GASFORNUIZEN met goed werkende OVENS van af f30 en hooger Specialiteit in HARDE en ZACHTE KOUSJES Iteen concurreerende prgs Zeer billüke voorwaarden voor ABONNEMENT van GASGLOEILICHT daar een goede verlichting hoogst aangenaam is en men daarvan verzekerd kan zgn Opgaven worden gaarne verstrekt door M M VAM LOON Tel No 117 Gasfitter Hollandia Tafelwater Victoria Tafelwater en Haarlems Staal Water dat door H H Doctoren en Professoren wordt aanbevolen aan zwakke en aan bloedarmoede Igdende menschen is verkrügbaar bü den Agent der bron 1 VAN OIJE Kleiweg No 2 GOUDA