Goudsche Courant, maandag 22 april 1901

40ste Jaargang zi3Zi cLe TDeet © J € DE RUITEB Korte Tiendewegr U 74 GOUDA Maandag 22 April 1901 CLEVELAND RIJWIELEN No 8483 mmm mmm JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Dulslele Buurt Salon de Coiffure Beveelt zich aan voor het maken van alle soorten M TlfflfflEMi S Telefoon No S3 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon Vo St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2Ö franco per post f 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Hulstkamp P IOOETIAN Ze Boomkweekers Bloemisten Zaadheindelaars GOUDA Flinke voorraad Bloeiende Planten afgesneden BLOEMEN KAMERPLANTEN VEÜCHTBOOMEN 8TKDIKHEESTEES CONIFEEEN EOZEN Leveren BOUftUETTEN KRANSEN BLOEMSTUKKEN enz voor iedere gelegenheid Tuin en Landbouwzaden Belasten zich met het aanleggen en onderhotidea van Tninen TELEFOON No 102 Halt om Half en Oranje Bitter Firma C LOURENS HAGÜBTO 9 et IStgaar S VAN V7IJNQAAEI EN een prachtige Collectie VERNIKKELD Brittannia Metaal Hanglampen Ganglantaarns K00K8TELLEN enz enz P P fSOOS TIENDEWEG 69 Te Huur of Te üoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande praclitige Pakliuigeii gelegen te öonda aan de Tarlsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Paitt Expelkr Dstb jiw iraidt lilt midId t T lM d WO Ik t tManit Itnnltntt Ifak JioktVjrfo M A S lyggl w d 1 T C d l £i£l dan T ti uw o Mm Ittt plMtl l riA i Kk A k 14 l ai ï6 i i80o dofl Il d mnetta uioth keii Ta ImtMiiM M tJlotk Cl ban Tan TnyU m Randnin Ja SimH JMtt ra Kerkelijke Verkiezingen 1901 De Kiesvereeniging K rkeliik Beheer alhier heeft in hare vergadering van 11 April 1 1 ter vervulling van de plaatsen in de drie Colleges voor het Beheer van en Toezicht op de Kerkelijke Goederen en Fondsen der Hervormde Gemeente openvallende door het periodiek aftreden can terêtond meier kerkteêbare AedeN en vacatures tuaaeltentijd ontstaan de volgende Candidaten gesteld Voor t College van Kerkfoogden 3 Vaeature C HOOGENBOOM aftredende J A P MONTLTN ALEX DORTLAND Voor t College Tin NoUbelen 6 Vacatures D HOOGENDLIK aftredende J G C KAMPHUIZEN tredende D BUIJTEE altredende C G LAN6EEAAR G N KRUISHEER P G OVEEEUNDEE Voor de Ctiuittissie vu Oppertoetiebt e Vacatures P HOOFTMAN Ji aftredende C KOOIMAN aftredende H RIPPING aftredende i 3 H VA BE T06T aftredende 6 H VAK VLAAEDINGEN altredende 6 Mb D N BROUWER Zy beveelt dringend deze Candidaten aan bjj alle stembevoegde Leden der Gemeente 60IJDA 16 ipril IMl Namens de Kieavereenying voornoemd Inlevering der ingevulde Stembriefjes op MAANDAG 39 APSIL 1901 van 10 uur voor tot é uur namiddag in de St Janskerk te GOUDA 0ir De onderteekening ntaakt het StembUJet Van onwaarde 3 M NOOTHOVEN van GOOR VoortitUr A VAN VEEN Waarnemend VoorzitUr H JAGER Waarnemend Socretariê A VAï EEEDT DORTLAND PenningmeeeUr H J NEDERHORST W KROMHOUT Wederom nieuw Ontvangen m HET Schoen en Laarzenmagazijn een prachtige Collectie Heeren Dames en Kinder Chroomieder SCHOEN WERK Dit is het eelite Amerikaansche Chroóm Glacéleder IV Tevens nog eene groote sorteering in IJZESSTEEKE SCHOOLLAABZEIJ Colossaal Sterk Lage Prezen NIEUW 1 NIEUW Dames Chroomledereii Bijglaarzen Dit is het beste goedkoopste het soliedste en beslist het eenlg§tc adres AANBEVELEND Ba V TOITQEELOO Korte Groenendaal S HoUandsehe Cementsteeiifabriek D VELDHUIS a Tlei3 X7 erl ger3g a ei IJsel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterüclite Putten AUB SOORTEN TE6BLS K0EDRINK60TEH EHZ VRAAGT PB IJSOPOA VS Qoedkoopgte en solledst adres voor Vervoer van Inboedel Hii B B oowel binnen ala bnitui de stad met gesloten wagens bS A GRAVESTEIJN Bleekerssingel 287 AOes eonU tegen Trantport sohade vtr ekerd OUDE GEJNEVER iu direrse verpakkingen verkrgifbaBT bg J M F REIDEKER Booge Gouwe C 2SS Voor de 1 E Commtiaie FLINKE SORTEERING HEHDROKKEN FANTALONS Overhemdeo Boordjes Stribjes HAHCHEÏÏEN KÖOSEH ZARDOEKEM CORSETS C0R8ETLIJFJES Pantalons met feston enz ÜGMiJIMKr Hoogstraat A 114 WEDER ONTVANGEN een Zending der nieuwste Heerea Dassen Strikken n Zelfstrikkeiii Nieowe modellenPnehtlge desslis steeds groote voorraad VR0NT8 BOORDEN N4NGHRTTIi OVEBHEMDSN SFOETHEMDEU en verdere Heeren r lMle Arükeleg en ODdergiederoli f Mjttge Frif en d VonUmt Aanbevelend G A B BANTZINGER Ondergeteekende beveelt lieh kleeM sak voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften e B Alsook alzonderlgke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desverlangd met bfjlevering V n servleB zilver taleUinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Westhaven 182 Cuisinier Teleplioonnet Gouda Abonnement 1 iO per jaar voor pereelen binnen een kring van K H 1 Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rtjka Intereommonaalbarean Op 1 April 122 verkregen abonnemen een Contracten en voorwaarden vefkf gbutt m het Bureaï ACHTER DB VISCH MARKT Druk vaa A BBINKMAN A Zn G da TWEEDE BLAD STADSNIEUWS GOUDA 20 April 1 01 Bü de heden te Amsterdam gebonden onderbandsche aanbesteding van de werken ten behoeve van de Amsterdamsche Waterleiding is de minste inschrijver de heer H J Nederhorst alhier voor i 110 000 Heden slaagde te s Hage voor het examen als onderwyzeres Mej M G Schriek Het Bnreaa van de Haastrecbtsche Ct is niet meer btj den heer Beïdeker Hooge Gouwe Dit ter waarschuwing van de belanghebbenden Onze lezers hebben een paar weken geleden in dit blad eene circulaire kunnen lezen die hier ter stede verspreid is met betrekking tot bet Algemeen Nederlandsch Verbond Thans zal blijkens achterstaande aankondiging de Secretaris van bet Hoofdbestuur Dr H 3 Kieviet de Jonge a s Dfiisdag een voordracht over dat verbond honden in de zaal Nut en Vermaak van da sociëteit de Reunie Moge hetGondsche publiek door een trouwe opkomst zijn belangstelling in deze zaak toonen Uet 1 Mei treedt aan de S S en N C S een nieuwe alstandswijzer in werking voor kilometerboekjes iu binnenlandsch verkeer Met dien datum vervalt de alstandswijzer van 1 Febr 1894 Binnen enkele dagen zgn exemplaren van den nieuwen Alstandswgzer tegen betaling verkrijgbaar HiiSTKBCHT Donderdag is op den IJseldfjk nabg Stolwijkerslnis door het breken der leidsels een tentwagen v n den djjk gegaan Hoewel het rjjtuig vol passagiers zat hebben deze zich niet bezeerd het rijtuig werd erg beschadigd NixDwsnKitBK X D IJsEL Donderdag had de herstemming plaats voor een hooldinge landplaatsvervanger voor Schieland tusschen de heeren J C van Vliet van Gouderak en K Schilt alhier Uitgebracht waren 61 stemmen waarvan de heer J C van Vliet er 33 en de heer K Schilt er 28 bekwam zoadat eerstgenoemde gekozen is UooRDBXCHT Vanwogo de aid Moordrecht en BStreken der Holl Maatsch van Landbouw heelt op het plein voor het StationsKotftehnis een stieren keuring plaats gehad uitsluitend van stieren van leden der atdeeling 11 stieren waren ter keuring De pqjzen der aldeeling waren t 36 terwijl bovendien nog I 26 werd uitgeloofd door den heer Dirkzwager voor de bekroonde stieren die met Bibby koeken gevoederd waren Van de oude stieren werd de 1ste prijs toegekend aan den heer P de Zwart de 2de prijs aan den heer G E Timmerman de 3de prijs aan den heer Ad Oudijk Van de jonge stieren werd de 1ste prijs toegekend aan den beer P van Rjjswijk de 8de en 3de prijs aan den heer P de Zwart VKROADERINGVANDENGEHEENTERUD VRIJDAG 19 APRIL Votrdtter de BirgeAeester B L Martens Tegenwoordig de hh Noothoven van Goor Jager Herman Bellaart van de Velde van Galen Luger de Lang E ook Donker Stisater Dessuig Viggerling Jaspers en de Bwdt Alwezig de hh Prince en van Iterson Da Yooizittar De hh Prince en van Iterson hebben bericht verhinderd te zijn deze Vergadering bü te wonen De Notulen worden voorgelezen en onveranderd goedgelceuuL De Voorzitter cHlde mede dat door Ged Staten waren goedgekeurd de Raadsbesluiten van 15 Maart 11 tot wijziging der gemeentebegrooting dienst 1901 tot verhuur van een gang aan den heer V Herman Fz tot verbuur van een stukje gemeentegrond aan het St Anthonieklooster en tot verleenen van recht van uitpad op gerioloerden grond aan W van Bokhem Dat voorts de kas en de boaken van don gemeente ontvanger door B on W waren nagezien en in orde bevonden Het procesverbaal ligt voor de raadsleden ter visie Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen Een schrijven van hh regenten der beide gasthuizen inzendende eene snppletoire begrooting voor 1900 Eene snppletoire begrooting voor het Holmansgesticht voor 1900 Een brióf van den heer A Vingerling en 8 leden van den Raad eene motie inzendende betreffende de verdeeling der Gemeente in kiesdistricten Een voorstel van B en W tot wijziging der Gemosnte bogrooting dienst 1901 6 Een voorstel van B en W tot wijziging der Gemeente begrooting dienst 1900 6 Een voorstel van B en W tot wijziging der Qomeente begrooting dienst 1901 3 6 ziJn gedrukt rondgezonden en met 1 en 2 voor heden aan de orde gesteld Een voorstel van B en W tot het rooien van boomen aan den Goudschen dijk Een voorstel van B n W tot verkoop van een paar stukjes grond Een voorstel van B en W tot uitbreiding van het personeel der Secretaris 7 9 zjn gedrukt en worden ter visie gelegd 10 Een voorstel van B en W tot het verlengen van het verlof aan Mej Kolster De Voorzitter Namens B en W stel ik voor dit te behandelen in de raadszitting van heden na punt 12 der agenda Aldus besloten 11 Een adres van Mej S J van Eijk eervol ontslag verzoekende als onderwijzeres aan school No 1 tegen 15 Augustus De Voorzitter Namens B en W stel ikvoor dit ontslag eervol te verleenen tegen 15 Augustus Aldus besloten 12 Een adres van Mej A M de Graaf ekvol ontslag verzoekende als hoofd der bewaarschool in de Patersteeg en als onderwijzeres aan de school tot opleiding van bewaarschoolhonderessen tegen 1 Juni De Voorzitter Namens B en W stel ik voor dit ontslag eervol te verleenen tegen I Juni Aldus besloten Een adres van den heer Dr H IJsselde Schepper en 62 anderen tot onderstouning van het adres van de Kamer van Koophandel tot het oprichten van een con trolestation Ter visie Een adres van de erven de Gidts en II anderen houdendonde bezwaar tegen de verandering van den naam dar van der He denstraat in Nieuwstraat Wordt als ongezegeld ter zijde gelegd Aan de orde 1 De benoeming van een lid der Commissie van Toezicht op het Stedelijk Museumvan Oudheden Benoemd wordt de heer Dr P SCHELTEMA met algemeene stemmen Aan de orde 2 De snppletoire begrootingen voor 1900 van a het Burgerlijk Armbestuur b het Hoffman s gesticht c het Sint Catharina Gasthnis d het Sint Elisabeth s Gast ol Oude Vrouwenhuis 3 De rekening over 1900 van het gemeentepensioeulonds Ing St No 27 1 De voorstellen tot wijziging der gemeentebegrooting voor 1901 Ing St No 31 en 35 6 Het voorstel tot wijziging der gemeente begrooting voor 1900 Ing St No 34 Het voorstel tot het opnieuw aanvragen van vrijstelling der verplichting tot het oprichten eener burger dag en avondschool Ing St No 24 Het voorstel tot het regelen van hetherhalings onderwijs en het aanvragenvan vrijstelling der verplichting tot het doen geven van herhalingsonderwys aan meisjes buiten avonduren Ing St No 28 Het voorstel tot aanvaarding van een in het Stadhuis te plaatsen gedenksteen ter herinnering aan het huwelijk van H M de Koningin Ing St No 26 Worden zonder hoofdeljgke stemming goedgekeurd Aan de orde 9 Het voorstel tot het vaststellen ol wijzigen van namen voor eenige wegon Ing St No 25 De heer van Galen M de Voorzitter ik zou willen voorstellen iedere verandering alzonderlijk te behandelen daar ik bü eenigenummers wel eenige verandering zon willenvoorstellen Dit wordt goedgekeurd Alsnn komen aan de orde No 1 Kerkhoflaan voor de straat tusschen den Tnrfsingel en de Algemeene Begraafplaats Wordt goedgekeurd Schoolstraat voor den weg van de Algemeene Begraafplaats naar het Moordrfchtsche Verlaat De heer van Galen Het is natunriyk moeilijk ieder zgn zin te geven ik zou gaarne den naam van Schoolstraat willen veranderen toen oenigen tjd geleden onze Koningin de Gemeente deze stad bezocht werd kort daarop de Wilhelminastraat geplaatst en daar nu juist beden de gemaal van H K verjaart zon ik daarom deze weg den naam van Ptins Hendrikstraat willen geven Zonder hoofdelgke stemming wordt dit voorstel goedgekeurd Heerenstraat voor de tegenwoordigeHeerenkade en haar verlengde tot de RuigeWetering Wordt goedgekeurd Korte Akkeren voor den weg tusschen de tegenwoordige Heerenkade en den Hoogen Schielandschen Zoedgk De heer van de Velde Ik heb nog al bezwaar dezen naam te gebruiken de Korte Akkeren staat ons meer bekend als een gedeelte waar meer straten zgn het is meer een vereeniging wanneer ik eigenlgk dezen weg zon moeten noemen zou ik hem liever den stankweg noemen daar ik daar nog al eens heen wandelt is het mij opgevallen dat het daar vreeselgk stinkt ik dacht altgd jat het kwam van het kerkhof maar naar mg is gezegd draagt dit de schuld niet daarvan het water rondom het kerkhof is onderzocht en dit is geheel schadeloos Ik zon B en W in overweging willen geven daar eens hnnue aandacht aan te scheuken wat den naam betreit ik zou die liever willen veranderen niet in stankstraat maar naar een oud Gonwenaar die daar dikwgls heen wandelde nl in Vorstmansweg De Voorzitter Ik zal den beer van de Velde niet volgen in zju l eschouwingen maar kan hem mededeelen dat B en W er reeds hunne aandacht op hebben gevestigd De heer de Lang Mag ik 90k weten waarom de beer van de Velde dien naam zon willen veranderen in dien van Vorstmansweg De Voorzitter Ik moet den heer de Lang geluk geven dat hü deze vraag doet De heer Herman Het was een man dien ik zeer goed gekend heb bet was een geleerd man die bniteuaf zeer hoog stond aangeschreven en die steeds veel goed deed De heer van Galen Ik wil ook niet den naam Korte Akkeren behouden maar zou omdat bier een historisch feit bekend is dezen weg willen noemen Boscbweg omdat daar vroeger een groot bosch is geweest en dan den naam van de volgende straat die men voorstelt Moordrechtsche straat te noemen te noemen Vorstmansstraat De heer van de Velde Ik trek zeer graag mijn voorstel in Punt 4 wordt ia temmiog gebncU en aangenomen met 13 tegen 2 stemmen die der hh Dessing en Noothoven van Goor 5 Moordrechtsche straat voor de nieuw aangelegdo straat ter zgde van de Algemeene Begraafplaats De heer van de Velde Ik kan den heer de Lang antwoorden dat do heer Vorstman een zeer geleerd man was die niet alleen daar dikW ls wandelde maar buiten de gemeente een flinken naam had als geleerde waarom ik gaarne het voorstel van den heer van Galen ondersteun om dezen naam te veranderen in Vorstmansstraat Wordt in stemming gebracht en aangenomen met 13 tegen 2 st die der bh Dessing en do Lang 6 Jan Philipsweg voor de tegenwoordige Jan Philipskade Singelstraat voor de tegenwoordige Jan Philipslaan Veersteeg voor de steeg tusschen de Machinale Oarenspinnerg en de voormalige Bottingfabriek Wordon zonder stemming goedgekeurd 9 Nienwstraat voor do nieuw aangelegde straat ter zgde van het kaaspakhuis der flrma Knoors en Co in do Boelekade Do beer Donker Ik geloof niet dat er veel bezwaar tegen kan bestaan om den naam van der Heüdenstraat te behouden De heer Bellaart Ik zou willen voorstellen die straat te noemen Jan van der Heüdenstraat naar don uitvinder der brandspnit Het voorstel Donker wordt in stemming gebracht en verworpen met 8 tegen 7 stemmen Voor stemden de hh Vingerling Dessing Krook Lager van Galen Donker en Jaspers Tegen stomden de hh van de Velde Jager Bellaart Noothoven van Goor de Baadt Straater de Lang en Herman Het voorstel Bellaaft wordt aangenomen met 12 tegen 3 stemmen die der hh Dessing Noothoven van Goor en Donker Krngerlaan voor den binnenkorttebeplanten weg over het gedempte deel der Breévaart Steünkade voor den weg langs de fireêvaart tusschen den Zandweg en de Spoorbaan Zwarteweg voor het tegenwoordige Zwartedgkje achter de Kap Worden goedgekeurd 13 Hospitaallaan voor den weg ter zgde van het Militair Hospitaal De heer Luger M de Voorzitter ik vindt die naam niet mooi Hospitaallaan klinkt zoo naar ik zon daar die laan naar den IJsel loopt Usellaan willen noemen De hoer van de Velde Ik vindt die naam van Hospitaaliaau zeer goed men weet dan meteen waar dia weg te vindon is en er zal nog heel wat water door den IJsel stroomen eer die laan bebouwd is Da boer de Lang Ik bon zeer tegen het voorste van den heer Lager ik vind dien naam zeer geschikt Het voorstel Luger wordt in stemming gebracht en aangenomen met 9 tegen 6 st die der hb van de Velde Bellaart Noothoven van Goor de Raadt de Lang en Herman 14 Houtmansplantsoen voor het Plantsoen tusschen den Tiendewog de Tuinstraat en den IJsel Wordt goedgekeurd 16 Vronweplantsoen voor het Plantsoen tegenover de Crobethstraat De heer Krook Ik zon willen voorstellen dit plantsoen te noemen Regentesseplantsoen Wordt goedgekeurd 16 Van Bergen IJzendoornpark voor het nieuw ann te leggen Wandelpark Wordt goedgekeurd Wordt vervolgd ATJEH De Java Ct meldt BIgkens een uit Kotaradja ontvangen telegram is de in Faja ReubeS gewonde Euro