Goudsche Courant, dinsdag 23 april 1901

V Dinsdag 2S April 1901 40ste Jaargang No 8484 mmm mum ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Amsterdam TelefocB No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekeod naar plaatsruimte Inzending van Advei tentiën tot 1 uur des midd lelefasn Sa St De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prij8 per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN Oittvangen de INouveauté s IN ZOMEBMMTELS Japoii§tofl en Do SAMSOM A VEIlTEi iTIEN OI l €HADi LI Rli lOOFD EAU IE GOlOiE A 1 0 30 en 1 0 A0 per fl bij D ilIËBlElS KL EIWEG E 100 a H tMit ciudl dalj Ma aa t makkalTkatavoatsmlddal voor Ham sa vooral damaa aa IDodaraehoenwMfc la da Appretuw van 0 N aWir fc 0 lat III iMtll mr 14 Mn Ua oa op naair vBy ilMrM ADVEETENTIilI in alle Couranten worden aangenomen door het Adverteotie Burean van A BRINKMAN ZOON peesche laselier Dageier aedïrt aan zgn wonden overleden In PidiS sneuvelde de Amboineescho marechaussee Joseph en werden twee inlandsche marécbauSBées gewond Was aanvankelijk wel eens gevraagd zegt het Bat Nbl dat de positie van den kolonel op Atjeh gekneld tusschen het legerbestunr aan de eene zjjde en den gonvefnenr aan den anderen kant zeer moeiljk zon zijn die vrees heeft zich niet alleen niet bewaarheid doch de kolonel dient zeljs aangenaam Generaal van Uentsz laat hem in de behandeling van alle mogelijke militaire aangelegenheden de volle vrijheid de legorkommandant aan de andere zijde is zoo verstandig tegenover Atjeh geen spijkers op laag water te zoeken en den kolonel in het geheel niet lastig te vallen Op die wgze marcheert alles uitstekend en worden volstrekt geen nadeelen ondervonden van den nieuwen staat van zaken Een flink Resultaat De Heer Krjjn Ruik te Kallantsoog schrift ons t volgende omtrent het gelukkige resultaat verkregen door zjjn vrouw tengevolge het gebruik der Pink Pillen Ik gevoel zoo zegt hiJ eene groote voldoening U mede te deelen dat het gebruik der Pink Pillen zeer gunstig gewerkt heelt op mijne vrouw en il heb U niet eerder gesclireven om te zien of de genezing van duur was en znlks is zoo Zij is gedurende 30 jaren steeds uiterst zwak geweest zjj is thans 51 jaren oud Gal van tijd tot tijd bloed op Thans doet zij geregeld haar huiswerk De pijn in de borst is verdwenen De hartkloppingen nog Jnörouw RUIK volgens portret niet geheel doch zoo goed als over Hare gezonde klenr is terug gekomen Zjj was voor t gebruik Uwer wondervolle Pink Pillen zoo zwak dat zji niets meer kon verrichten Hare krachten zijn terug gekomen In alle gevallen van bloedarmoode bleektucht zennwiiekten rheumatiek en algemeene zwakte zullen de Pink Pillen eene zeer werkdadige uitwerking hebben en snel de verlorene krachten terug bekomen Zij handelen op eene merkwaardige wijze op het zoo teergevoelige gestel der vrouw Zg is meer als den man aan storingen van een bijzonderen aard onderhevig die op gemakkelijke wijze door het gebruik der Pink Pillen worden tegengegaan Zg geven aan het bloed eene nieuwe kracht en veroorloven het een geregelde omloop te hervatten die zoo noodig is voor een goed lichaamsgestel Prijs I 1 16 de doos i 9 per 6 doezen Verkrijgbaar bg Shabimè Steiger 27 Rotterdam hoolddepothouder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrijgbaar voor Gouda en omstreken bij WollI Co West Haven 198 VERSCHEIDENHEID Bij het aannemen van kinderen in de B K kerk te Quintsheul geraakten gisteren door de kaarsen de sluiers en kleederen van twee meisjes in brand Beiden bekwamen brandwonden en het haar van het eene kind was grootendeels algesehroeid Door de tegenwoordigheid van geest van den pastoor die de kleinen in zijn schoudormantel ol koorkap wikkelde werd erger voorkomen Dat er vreeselijke ontsteltenis heerschte ondor de aanwezigen waarvan sommigen de kerk uit anderen het altaar opvlogen laat zich denken Burgerlijke Stand GEBOREN 17 April Abraham Fredrik ouders A F Nnvelst jn on 0 de Bruin 18 Johannes onders H Zantvoort en A Keij OVERLEDEN 18 C A Stolk 9 m ONDERTROUWD 19 H C Kwak te Leeuwarden en M Tiesemn S van Leeuwen en A A van der Zwalm A E Smink te Nijkerk en A Groenestijn D de WolH te Zevenhuizen en S do Jong H Gijzenij en A M Bouwmeester F A de Weger en C D Hogendoom ONTVANGEN DE NOUVEAUTÉ S IN Parasols en Farapluies A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoon Mo 3i Beurs vao Vrkr Slotkri 18 APRIL NlDMtiND C rt Ned W S J i V dilo dito dltc 8 92 dito dito dilo 3 l ii Hoxsii übl Goudl 1881 98 4 9gt ii ITIIU InaohruTing 1881 81 5 90 papiu 1888 t 81 dito ia zilteriaSS i SI PoKTDQAL Obl met coupoD 8 dito ticket 8 S4 KvaUND Obl Binnenl 1894 4 8 1 dito OeooD 1880 4 98 dito bij Botha 1889 4 97 dito bij Hop 1889 90 4 8 dito in goad leen 1888 8 dito dito dito 1884 i BPAXIE Perpet lotiuld 1881 4 6T ii TDUtlJ Oepr Cour leeil 1890 4 98 Geo leening aetie D 84 Oeo leeun aerieC 87 ZoiD Ara Ep V oblg 18 8 8 100 Unioo Ob iiuikSch 1890 8 VlllEKlllLA Obl 4 onbep 1881 S0 AuaTtaiAH Obligation 1898 8 St U BoTTtauAH 9led leeu 1894 8 881 NiD K Afr Handelav aand Arandab Tab Hig CeniAoaten 878 Deli Maataobappij dito 460 Aru Hypotheekb pandbr 4 GuU Mü der Voratent aand 851 t Gr Hypotbeekb pandbr 4 101 Nederlaodaohe bank aand 194 Ned Handalmaataoh dito N W t Pao Uyp b pandbr 8 981 Eott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4V lOl i OoarsNB Ooat Hong baak aand 181 Edsi Hypotheekbank paodb 6 Ahbuka Equt hy potii pandb 4 Huw L G Fl Lien cert 8 it NlD Holl U Spoor w MIj aand llOl Hij tot ïipt T Bt 8pw aand 111 Ned lod Spoonreg m aand 817 Ned Znid Afr Spm aand 6 158Vi dito dito dito 1891 dito 41 100 ITAUI Spoorwl 1887 89A Eobl S l8I Znid Ital Spwmij A H obl S 8 i PoLBM Waraobau Weenen aand lO BuaL Gr Euaa Spw MüA obl 4 9 i Baltiache dito aacd Faatowa dito aand 8 iTang Hombr dito awid 8 981 KniakCh Azow ap kap obl 4 100 dito dito oblift 4 93 Amiuka Cent Pao Sp Mij obl 6 Chio k North W pr C T aand U dito dito Win 8t Peter obl 7 140 Denver ti Bio Gr Spm eert T a 87 j lUinoia Central obl in goud 4 108 Louiar k NaihTllU Oer r aand 94 Heiico N Spw Hij Ie hyp a 8 1041 Mis Kanias r 4pCt pref aand N ïork Outaiio t Weit aand SI Fenn dto Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 5 lOSi 9t Paul Hinn k Uaoit obl ün Pac Hoof lyn ob ig 8 dito dito Line Col Ie hyp 0 8 Canada Can South Chert T aand 87 Tin C Ballw 8t Na lo b d o O Amaterd Omnibus Mij aand 101 Ned Stad Amsterdam aand I 108 8tad Bolterdam aand 8 lOS BELoii SUd Antwerpen 1887 8 9 Stad Bruaael 1888 8 100 HoNo Theiss Begullr Goselsoh 4 117V Ooniini StasUleenig 1880 6 117 K K Oost B Cr U80 8 101 Spahii Stad Madrid 8 1888 84 Nin Ter Bas Apb Spoel eert f Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst mogelijken tgd te doen gwezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van osds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DmiveE Borst honigExtract N E L I A nr T H E uit de Koninklpe Stoomtobriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK t DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bg FinuB WOLPF Ê Co Westhaven 198 Gouda ü MIBBIUS Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veepstal B 126 te flouAi A BOUMAN oordrecAf FIN K8B Nieumrherha d IJêet A N tan ZESSEN o mAOT ii J Th TORKEN Boaiiop B T WIJK OudewatfT H ROLLMAN Bodegraven A SCHEER Haattrecht P W r EDE Oudewater K tan dbb HEIJDEN te Jteeuwijk P r d SPEK MoertapeUe D T B STAR Waddinqe Wed t HOLST Wadditigaveen Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van koude ol overlading van de maag door het gebruik van slechte moeielijk te verteeren te warme ol te koude spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglijden I als Maagkatarrh Maagkramp MaagpIJnen inoeieHjke g tij I vertering ot versHJmlng op den hals gehaald hebben zij hiermede I een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreflelïke werkingen reeds I sedert vele jaren bewezen zijn Het is I uBsrt UriaR soRs fXruiè nmjn I Deze Kruidenwijn is uit voortreüel ke geneeskrachtig bevon 1 I dene kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spp I verteerings organi van den mensch zonder een laxeermiddel te I zija Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het I bloed van bedorven ziekte veroorzakende stollen en werkt be I vorderend op de vorming van gezond bloed I Door het op luisten tvjd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen 1 I meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proef I medete doen Symptomen als hootdpgn oprispen zuur in de maag opzetting I misselijkheid met braken die bg chronische maagziekten des te heviger I optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen I XFAiastnvtnitlO onaangename gevolgen daarvan als I I V tjrS VUppiUg benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen I slapeloosheid aambeien worden door KEUIDENWIJN dikwijls snel genezen I KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering eu ver I wijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen Schraal bleek uitzien bloedarmoede verval vaa krachten I zijn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en een ziekelpe toestand van de lever Bij gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten 1 op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust OCalriJke attesten en dankbetuigingen bewyuen dit 1 MK KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen 4 Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van Gojda Oudewater Schoonhoven Bode I graven Woerden Allen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam 8 Gravenhage enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WÖLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederland Voor namaak wordt gewaarRohnvd Men Terlanqe uiisluitend PT Huberl Ullrich sche Kruidenwijn Mijn kruidenwijn is geen geheimmiddel zijn bestanddeelen zijn Malagawijn 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roede wju 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen I worden vermengd Der ffro e Erfolg w arrungin hü Anlan tu tt wft Mtanwr werthloêtm Nachahmunif fn i bm Uut kvifê daber untert at i êchttrfen H tiioUmi aar ron uat Jkêcl otlar In mAjAw £ iMiihên tlMgM m dmm ifffftr at t fwlê MbèMtMmdJ wi tAlfflf H d = PreUttMimt antf Zmigmtam êntk mid fitmt Wm Fatent H Stollen Bultcniandsch Overtlchl Het laatste nieuws van den oorlog was weer een ongelukje van de Ëngelschen LanBiera vielen in een hinderlaag Hoe weinig WÜ van de gevechten hooren blïkt weer uit de groote verlieslgst In de maand Maart tot 6 April zijc namelijk 186 gevechten geleverd Een Transvaler die in Februari het leger van Botha verliet bracht goede berichten mee De Boeren hebben levensmiddelen en munitie genoeg alleen kleeren en schoenen waren schaarsch maar men maakte die nu zelf als vanouds De boeveelheid patronen die de Boeren gestadig op de Ëngelschen buit maken is zoo groot dat er nog lang volop van is Eens maakte een commando tusschen Pretoria en Johlsnesburg inèènslag 600 000 stuks buit Staatssecretaris Reitz zeide dat de oorlog nog wel twee drie jaar zal dnren als de Ëngelschen niet vooi dien tijd toegeven En dan de pest Blijkens officieel berichtvan den gouverneur van de Kaapkolonie zijn gedurende de week 13 dezer eindigend als pestlijders opgenomen in de hospitalen 12 Europeanen 28 halfbloeds 3 Maleiers 1 Kaffer totaal 443 overleden 4 Europeanen 14 halfbloeds 2 Maleiers 2 Kaffers totaal 22 In de week tot 18 April z n er verder 41 gevallen van pest waarvan 7 met doodel en Mloop voorgekoimn onder personenstaande onder toezicht van da leger ofmarineautoriteiten Kaapstad en het schiereiland met inbegrip van Simonsstad zyn besmet Verder is de pest verschenen in So mersetWest in het distriet Stellenbosch euook in het militaire kamp van Helmen inbet district Paarl De Pestinspecteur te Kaapstad heeft aan het stadsbestuur toeneming van de pest gerapporteerd en ook steeds grootere vergeIgking van pestgevallen Vele armendokters hebben de helft van bun praktijk verloren omdat de armen weigeren de hulp van een dokter in te roepen vreezende dat die hun kwalen als pest zal erkennen Volgens een Reuter telegram z n te Port Elizabeth tot dusver 414 gevallen van pest voorgekomen waarvan 168 met doodelijken afloop Meer dan 11 000 menschen hebbeu tch laten inenten Tlgrmaal meer dan de Krimoorlog zoo merkte sir William Harcourt in het Lagerhuis op toen de begrooting was ingediend en het totaal der oorlogscredieten bekend wall FEViLLETOX Eindelijk Saamgebraclit 9 Dtt was echter geweest v66t jafiiouw van Uechtritz een bixonder soort van belang in het huis Seemann stelde en daarom was dat baar aandacht niet ontgaan Want toenmaals het was looals we teiden volstrekt nog niet soo lang geleden bestonden voor de dames Uechtritr die kringen waarin gewerkt werd nog niet Nu was dit oogenachijnlijk anders geworden Overigens had Richard Seemann er volstrekt geen berouw van dat hij lich den tijd had uitgespaard om hierheen te komen Hij beschouwde het gipsontwerp allemauwkeurigst van alle zijden en een trek van vriendelijke opmerkzaamheid speelde daatbi over £ ijn schoon gelaat Het was geheel dezelfde bescheidene geheel in de laak opgaande aandacht waarmee hij het model eener machine zou hebben aangezien Daarbij wekte veel aan de groep zijn bewondering andere dingen daaraan wilden hem minder bevallen Juffrouw van TJechtritz verlangde zijn oordeel daarover een gevestigd oordeel het bleek echter dat hij daarmee nog niet klaar was Zij lachte Gij zi een gelukkig mensch mijnheer Seemann u itjt enover de kunst nog naïef Wij hebben te veel gezien en te veel daarover gelezen Daardoor wenden wij te kritiach om te kunnen genie Wel heeft Engeland dien oorlog niet alleen gevoerd maar waar het zeker meer dan een vierde van de kosten heeft gedragen blpt dat de oorlog tegen de Boerea grooter offers heeft gevergd dan die tegen hut machtige Rusland I Trouwens nog vele andere bladen erkennen dat de oorlog een ramp is voor de Engelsche fluantiën die anderhalfjaar geleden beter stonden dan ooit en nu zoo slecht als in de vorige eeuw niet voorkwam En daarbij komen nu nog de gevolgen die de belastingverhooging op het economische leven zullen hebbeu Een bierbrouwer verklaarde dat alleen de suikerbelasting hem 40 000 pd per jaar zal kosten Zeer scherpe bestrijding vindt het plan tot heffing van een uitvoerrecht op steenkool Maar enkele Engelsche bladen merken op dat Frankrijk nn een deel van de oorlogskosten betaalt omdat de Fransche marine niet buiten de Engelsche kolen kan De tegenstanders beweren evenwel dat hot uitvoerrecht hoogst ernstige gevolgen kan hebben voor de handelsbetrekkingen met andere landen Uit Engeland ontvangen berichten melden dat het bericht in de mijndistricten een zeldzame ontroering heeft veroorzaakt Te Cardiff werd het werk aan de dokken gestaakt en de kolenkoopers weigeren de verantwoordelijklieid te aanvaarden voer da nieuwe belasting Des middags had een bijeenkomst plaats waar besloten werd aan Hicks Beach te vragen een commissie te ontvangen om de bezwaren bloot te leggen Ook de Kamer van koophandel besloot zich tegen het nitvoerrecht te verzetten De myneigenaars te Glasgow kwamen eveneens bijeen De beursleden te Newcastle namen twee moties aan waarin werd gevraagd het recht niet te beffen van kolen die volgens contract van vóór 18 April 1901 waren verkocht Do tweede motie was tegen het recht zelf gericht Reeds Vrijdagavond was een deputatie van belanghebbenden bij den minister van finantiën im bezwaren te ontwikkelen Zij toonde aan dat de belasting zon neerkomen op hen die export contracten hadden gesloten v6or de invoering HicksBeach beloofde instructiën te zullen uitvaardigen volgens welke de belasting op kolen waarover alreeds gecontracteerd ie betaald kan worden met een schuldbekentenis en wanneer het Parlement ten slotte zal hebben beslist hoeveel er zal worden teruggegeven dan kan dit bedrag er worden afgetrokken of alles kwijtgescholden De New Castle Chronicle een conservatief orgaan zegt dat de belasting ondraaglijk ten En dan dichter aan zijn oor Ik houd het er toch voor onder ons gezegd dat dit stuk Ladowa s zwakste werk is Hij zae haar aan formeel versteld van zooveel zekerheia en daarop keek hij weer naar de groep Dan moeten zijn andere werken echter heelemaal niet slecht zijn juffrouw van Uechtritz Zij lachte weÊr Maar met dezen blik van volkomen toestemming uit haar vonkelend oog waarmee dat gepaard ging had dit lachen niets krenkends integendeel Toen ze later beneden weer bij het portaal der kunstakademie aankwamen was daar juist een elegante landauer voorgereden £ en heele familie dames kwam daaruit nu te voorschijn een deftige mama en jonge dochters van allerlei leeftijd tot de zesjarige kleine toe En nu hadden er levendige en vertrouwelijke begroetingen met de Seemann s plaats Rita stond tets terzijde en zag toe uiterlijk koel en bedaard in het verborgen echter met de meest ingespannen opmerkzaamheid Het waren allen in het oogloopend lieve menschen deze heelc wagen vol onbezorgde vrouwelijke wezens die men den behaaglijken rijkdom reeds van verre aanzag En ze hadden daarbij tevens iets degelijks gezonds als een recht gelukkigel eenige tamilie Xy Ai de eene blijkbaar de oudste dochter maar ook nauwelijks de kinderschoenen ontwassen Richard scheen van oudsher op een railleerender voet met haar te staan Dat was aanstonds in vollen gang zij hield beide handen op den rug toen hij hau de zijne toestak en trok van onder een tülerbeyaUigst kinderhoeqje cm stout oeu e is en dat de minister een dwaasheid beging door te beweren dat het buitenland niet buiten de Engelsche kolen kan Ook de uitvoerende raad van den bond van mtjntigenaars besloot te protesteeren Op de suikerbeurs te Greenock werd besloten geen zaken te doen Van Jamaica wordt geseind dat daar groote verbittering hoarscht over de voorstellen Men wil dat all Buikor produceerende kolonies zich vereenjgen tot een gemeenschappelijk protest Men acht bet niet onmogel k dat dit alles tot ees groote crisis leidt Be flnancieele toestand van het Duitsche Rijk il evenmin rooskleurig als die van Engeland De minister van financiën Von Tbielmaun heeft Woensdag in de vergadering der begrootingscommissie verklaard dat de som van 13 millioen mark die in 1902 voor bet invaliedenfonds meer noodig zullen zyn een kleinigheid is vergeleken met wat bovendien nog zal zijn aan te vragen Voor dat jaar valt niet te rekenen op een batig slot van 30 milioen als voor het loopeade De ontvangsten uit invoerrechten en accijnzen zullen vermoedelijk aanzienlijk dalen en daartegenover staan stagende uitgaven Tot dekking van den dienst zal daarom moeten worden omgezien naar bronnen di ruim vloeien Vermoedelijk ligt Uerin eet nieuw argument voor hooger graanrechten De gouverneur van IJsland Stephenson bevindt zicb te Kopenhagen om met bet Deensche ministerie te spreken over de kwestie van zelfbestuur voor IJsland eene zaak die in den laatsten tijd op weg schijnt te zjjn naar een goede oplossing De IJslanders streven sedert lang naar een aanzienlijker mate van zelfbestuur Zjj verlangen een te Reykjavik wonende onderkoning door den koning benoemd en een IJslandscb kabinet uit drie ministers bestaande IJslandache Alting heeft reedi tweemaal wetsontwerpen van deze strekking aangenomen tot dusver heeft koning Cbristiaan echter geweigerd ze te bekrachtigen Prof Qandmundsou te Kopenhagen bedacht toen een schikking die de goedkeuring der Deensche regeering heeft verkregen De Koning zou een afzonderlijken minister voor IJsland aanstellen verantwoordelijk aan het Alting deze minister zou een IJslander moeten zjjn on te Reykjavik moeten wonen zoolang bet parlement zitting houdt het overige gedeelte van het jaar zon hij te Kopenhagen deel uitmaken van het ministerie Bi de algemeene tegen hem terwyl ze daarbij een ondeugende opmerking scheen te maken Rita haalde diep adem zou zij met die overmoedige zestien jaren daar te rekenen hebben Voor een oogenblik werd ze innerlijk aangegrepen door iets als een woedende opstandige afkeer van de voortdurende moeielijkheden en stryd van dit haar leven Onmiddellijk daarop trad zij naar voren slechts een kleine schrede men had zich harer herinnerd hoogstens een halve minuut te laat en de oude dame Seemann stelde nu wederkeerig voor Ook een grootindustrieele iaraihe natuurlijk In de ijzerbranche zooals Rita later ervoer De achoone nog juegdige en daarbij moederlijke mevrouw Waïch Walch was de naam had overigens iets zeer innemeods en accepteerde thans met den eenvoud die het kenmerk is van goede manieren die vermeerdering van haar reeds onafzienbaar grooten kring van bekenden met eene baronesse Rita van Uechtritz Rita van haar kant kon weer merken hoe haar uiterlijk werkte Zij wist van haar verschoning door zekere slechts bij haar niet te gewaagde toilet nuances een soort van nadrukkclijken highlite toon te geven de Walch sche kinderen staarden haar zelfs met eerbied aan toen ze bij het voorstellen met een lichten niet onvricndclijken maar ecnigszins koelen glimlach boog Slechts de oudste aankomende mci e scheen volstrekt niet onder den indruk Want Greta Walch vanzelt heette zij Greta met een overvloed van dat yermctele gevoel dat der jeugd eigen is daarenboven door het geluk verwend als geen tweede liet zich gelijk zij gewoon was verkiezingen in Oktober op IJsland gehouden behaalde het daokbeeld van Qundmundson de overwinning maar met een geringe meerderheid Daar er echter onder de IJslandscbe conservatieven een aantal gevonden worden die niet besHst tegen Gnndmundson s voorstel gekant zjjn acht men de kansen op verwezenlijking guBStig te meer omdat de Koning en de resB rfalg de medewerking van het Deensche partwnent in deze zaak niet Tolstrekt noodig hebben Verspreide Berichten Frankbuk Koning Leopold van België doet in den laatsten tjjd wél van zich preken door zijn reizen en trekken en meer nog door zjjn visites nu aan dezen dan aan genen der leidende mannen Nu weer is bjj te Parjjs gisternamiddag waar hij zoo kersversebuit Nizzu was aangekomen mot zijn dochter prinses Clementine oen visite wezen maken bü den president der Republiek waarbij t nogal gemoedelijk toeging doordien de koning er zonder escorte heentoog alleen met een adjudant De militaire eerbewijzen konden hem evenwel niet bespaard bljjven en zoo ging hü onder de tonen der Brabangonne het Klysée binnep Een half uur waren de president en e koning samen gedeeltelijk in tegenwoordigheid van mevrouw Lonbet en nauwelijks was de koning weer in zgn hotel terug ol daar reed de president er reeds voor plechtig met twee van zjjn secretarissen die wel niets te schrijven zullen gehad hebben Bjj hun aankomst gisternamiddag te Marseille uit Algiers hebben Drnment de jodenhater en Jean Draalt alweer aanleiding gegeven tot manifestaties een deel der menigte aan de landingsplaats floot en een ander deel juichte en het kwam tot een klein kabaaltje waarbij de politie twee man inrekende DUITSCHLAND De keizer vult het program van zgn van bedeukelijkon onrust getuigende verplaatsingen verder aan dagelijks komen er nieuwe reizen by waartoe vooral de standbeeldhullingen van vorsten van voorheen en thans een welkome aanleiding geven Te Kiel heeft de keizer gisteren een behoorlijk plekje uitgezocht voor het standbeeld van den groeten keurvorst door hem der marine vereerd en besloten is dat het aan den waterkant zal komen te staan om reeds in de Kieler week onthuld te worden En 18 Octo dat uit te drukken door niets zoo gemakkelijk imponeeren Ze zag niet alleen met onverholen nieuwsgierig heid toe toen de landauer nu terzijde reed en de coupé der Seemann s voorkwam ol die drie zamen zouden instïjgen ze sprong toen ze zich daarvan overtuigd had zelts nog eena van het portaal van het kunstheiligdom terug en op den jongen chef der firma Seemann toe dien zij aan den arm kreeg te pakken juist toen hij Rita in zijn wagen had geholpen en fluisterde hem nu vlug een paar lachende woorden toe Rita die dit allea zag bewaarde haar volle aristrocratische kalmte In de witzijden kussens geleund zag zi toen het rijtuig zich in beweging had gezet den jongen labrikant tegenover haar met haar heldersten glimlach aan Wateen allerliefste familie zeide iij eenigszins achteloos f Niet waar viel de oude dame in Het zijn lieve oude vrienden van ons dat wil zeggen reeds de ouders de grootouders der kinderen Kn wo Jit Greta niet al schooner Richard Het is een waar genot zulk een lentebloem te zien f Ja allerlielst zeide Rita werkelijk een ideaal van een meisje Overigens kwam het mij voor als beloofde het volgende meer donkere kind van ongeveer tien jaren nog schooner zelfs een regelmatige schoonheid te worden In stdte nam Rita van Uechtritz zich gelijktijdig voor wanneer zij haar duel bereikt zou hebben Je schoonmoeder die woorden van lentebloem en dergelijke te vergelden Vergeven zou zij haar die uitlating nooit Wordt vervo d