Goudsche Courant, woensdag 24 april 1901

2 01v£EI S ZS0ElNr 1©01 IFEANSCHE STOOMVERVEEIJ Woensdag 24 April 1901 No 8485 40s e Jaargang fiOTiDSCHE mmmi MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No MS ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelefaaiiVo at De üitgnve dezer Courant gesdiiedt dag e lij lis met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per port 1 70 Afzonderiijke Nommprs VIJF CENTEN r De Baad van onderzoek in de zaak vac den BrazUiaansclien admiraal Cnstodio Mello beschuldigd van ongehoorzaam te zijn geweest aan zgn boTelen heeft eergiatoren beslist dat er geen redenen zvjn om hem voor den krijgsraad te dagvaarden Het is dnidelgk dat de vermeende samenzwering een puur verzinsel ia geweest Gisteren oefenden zich een drietal Delftsche studenten in het roeien met een giek in het kanaal aan den Oostsingel te Delft Waarschünlgk door een verkeerde wending van den stnnrman is de giek aangevaren door een potrolenm motor en lettorlgk doormidden gesneden De roeiers geoefende zwemmen kwamen onder den motor door behouden aan den wal Veemarkt te Rotterdam Maandag 22 AprÜ igoi Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijlen waren voor ie kwaliteit 33 2e kwal 31 3e kwaliteit 26 cent per half Kilo Vette Kalveren groote aanvoer ie kwaliteit 30 adc kwaliteit aS 3de kwaliteit 24 cent per hall KI Vette varkens goede aanvoer ie kwaliteit 34 ae kwaliteit 23 3e kwaliteit 2a cent per halt kilo Schapen weinig aangevoerd Handel voor alles trager iets minder in prijs ADVEKTEtMTIKlN TE HlJlJn met 1 MFJ aanstaande I BOVE HLIS Wijdstraat A n 168a van öaa en Waterleiding voorzien Huurprijs f S per week Te bevragen Lange Groenendaal I 104 Dagelijks aanifoer VAN VEBSCHE Aardljeziön en Kiovitseieren Wed A RIETVELD LANGE TIENDEWEG 21 GOUDA Qel roecLersSTEEUSMA Bloemisten GOUDA BIEDEN AAN Winterhardo Vollegrondsplanteii de mooiste en goedkoopste bloeiende planten voor den tuin thans planten om gedurende den zomer mooie bloomen te hebben VEEDER PRACHTIGE uiituiu EN steeds ruim voorzien van Kamerplanten en afgesneden Bloemen TELEPH No lU Te Huur of Te Koop om terstond te annvaa rden twee naast elkander staande praclitige Plklniizen gelegen te Gouda aan de Tnrfsingel Te bevraifen Lange Ticndeweg D 29 Geen Ënij elsch maur EcM BOEHENBHOOD t eent d K O h SLEGT NIEUWE HAVEN 27 MODES en CON FECTIE Gez VAK DAHTZIG GOUDA Hoog§lraat k 13 f hebben de eer de ONTVANGST te berichten der laatste NODVEAVTÉS in DAMES en RINDERHOEDEN Honden zich terens beleefd aanbevolen tot het leieren en maken van COSITtfJfffi Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borsten Keelaandoening binnen den kortst mogeiyken tgd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract N E L I A N T H E uit de Koninklöke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SGHAIK t DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et by Firma WOLFF Co Westhaven 198 Oouda D MIEBIMS Kleiweg B 100 GoMrfa E H VAN MILD Veerstal B 12t te flouda A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nietmerkerk a d JJael A N tah ZESSEN ScAoonAoMn J Th TOBKEN Boaiiop B y WIJK Oudewairr H UOLLMAN Bodegraven A SCHEER Haattreeht P W t EDE Oudewater K li die HEIJDEN te Reeuwijk P t d SPEK Moereapelle D y a STAK Waddinqtveen Wed v HOLST Waddifigsveen PRAEPARATEN VAN r iiltta I Ar rttA lein ei krtebtlee T raterkead KmA WÏ Kteeentwtkti 1 VgUIIIa L qi Vlirilg loowel brj kinderen U YolwMScncn gebrek aao tluit ilecbtt pllflTerierlne xenuwhooFdplÏÏi ter versterlcing na ilektc of kraambed koorti en hare gevolgen QUINALAROCHE FERRUGINEUX in het bijioiidei tegen Bloedgebrek Blctknicbt kwalen van KritUchen leeftyd ent Verkrijgbaar in fl cona a 1 90 eo X F 11 a1 C H f a f votdzaam versterkend aangenaam van fmaak voordagelljkichgeb nik iMtln Ci V ClL W J vooral voor kinderen wakken en kllerachtlge geitellen leer aan te bevclcn Als geneeakracbilge drank bi atoornlssen der spljiverterineBOTganen en dl trhée ook Toor xuigelingen en kleine kinderen rru perbm A j Kgr 1 70 è K Kgr O W K Kgr 0 60 Cbemlacb MollrCIlSIrAr Speciaal voor Kindervoeding In buiaea i S Kgr 0 90 mvere ITICHVOmiVCI 14 Kgr ƒ 0 60 H Kgr ƒ 0 25 Ac4ttm l f iitStt t at n Het rooken eener halve Cigarette U Toldoendt ter bwtrijrkatllllia V lliai CliVii de bcvlgitt aanvallen tan Atthma ttc In doosjes i 0 80 en O éÓ TAttiarlnHp Rnnhnn fruit PURQATIEF tegen Veratopplng Aami gillal IIIUC fIJIMtfUIIJ t gien Migraine Congeatle etc vooral ook alslaxana voor Vïnderen bewijzen de Tamarinde Bonbons van KRAEPELIEN 4 HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind begeerl ijk en de smaak aangenaam i Priji pet dooïje O öO en O CO QoltMSaIr DoG4 11 ac algemeen erkend als het BESTE huismiddel 0 linil KT €lalUIC t j Hoest Verkoudbeld en Keelpijn het it ji een aiymoploaaend en verzachtend middel bU uitnemendheid uitiluiteod in H D fleschjei verkrijgb aar Frijs ƒ 0 20 P r flesch je Vt fratparattH w KRAÏPELIKN ft HOLM te Zilat alUn PooriitH rtm aligueittH waarop dê naam MatuttetlmiMff sm rtrkr gbaar bij dê muttU rk sipotkekêr 0m Vrofitten KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST A i iy Het groote aantal zenuwkwaleH van eni rhooril iijnaf totd voorafgaande keateekeneDvaiiapaplflxla lian ntiero rt to trotaeflrM oOg ateetla alle middelen door d mediaolie wetenachap aangeneiid Kerat aui dan Blenwen tüd komt io eer toe dat aij door het gebrnik maken van den eenvondlKaten weg aanelljk langa da btild MM phyaloloKliolia ontdekkinK gadiaaD lieeft dia na liondarde proet emlBgeii thana over de geheele wereld verbreid la sn terwijl ilf 111 weteaacbappalijke kringen de hoogate belangatalllng wekt teveaa eeao weldaad blijkt te itjn voor de aan senswkwalan lijdende maaachhald Deae geneeawljia tt altgevonden door ien geweaen OrAoler van Oeiondhett Dr KomaaWelumaim taVllabafeii n bematop de OU dervmdlug opKBdaan In eeae K arlge praktijk Uu r waaactila VMn het ii H enmnal ppi lnir w ril udHHr o g9a hlkieaintr Bd r4 faHld nwM lllJli nli aaeBNw Kmel lueileKidt rlil Hat deae geDeeawUn arden werkelijk eohitterande reaoltatan vartieg en eU maakte loovfel opgang dat van een door den aitvlikler c aetirav D werkja OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare voorliomhip en geaating l tiuen kortaa tijd reeda de Hle drok veracbenpa la Dit boekje bevat niet allnaa vor het froote pnV liek verataanbaro verklaringen ontnmt li t Wi ii u der nieuwere therapie en da daamede ceira ill wanhopige cavulleD verkregen uitweiking maar ook v ndt men daarin weteniobapDellJke verhftiidolinKou uTt de niediaeli hinden die aan d 7 Kweenwijitn ge wijd rijn loomede aftchrilt van tal van getnizacbrtften van liuog e ilatktHte geneenkuudigtu oudvr welke K Maaltre ma4 er f rofaaaar aa 1 1 pDlykltnlflk tt Parlji rua Roustemont ia SteirrgreLer mod dr praktliearend genecahaar aaa hat liraak Iflttloan gettlDht d Choronton SanltatirathUr Co hu te Stetiln SraiamaHn med dr arrond arti tilttliUnHe B P foreilier genaoahi er itlreotEur va lat hoipilaal Ie Agj Q iha niraia Or Soharlng kaatlal BalBarela Bad Enii Oartat mod dr geneaihear dirccleur der gulvdno thf rapoutiajhn inrichting voor lenawllhlara li Parli rue St Honoré 334 Contul ven Ajohanbach med dr te Carni Dr Suabaoh arroad krta da Zlrkiritl ObarKnbiifit Jechl m d dr te Weeneri Dr C BBogavel tt La Farrlira Eure lid van daa Csniell Ciniral d hygiiae t de Santé In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier ic nawi eM l uij er of mlmler nMigrediiAn Ut f mmh xogenaiuttda Keitnw chttch ld lljdan waarvan Akanteakeneo iijn aiiion aclie heafdpfln mi rahiadohelo aaof heb en en t n nlotte atJ dia vrcea r voel BT r berscvte aa aAtoa radw taahben wegana irioBvlag la kat baaH haafaal a Mt datttll haid n Mdar hit vaarfcean Ua U aa r a betvoaea van kriflbaling tn en hat alafaa vaa hanftfl aa vootia aan al dam drla oatacorMit van wawlU t alt ook aan Jenge nelajaa lljdanda aaa bleekiaeht en kraoMelooahald ank an geaoada lalfi aan Jenga laraonen die vael mat het haefd werkaH en geestalijka reactie villen voarkotten wordt dringend aangeraden Einh bet boven vermelde werkje aan te acbaOren hetwelk op aanvrage kealeiaaa aa naaee var ouden wordt door Am t rdaat door H CLKBAM db Co BeUlnwag 41 Rottt ril ni F E vnn SATÏTR kOf FF Aponefc4r Xorta HootataH Vtreoht LOllRV POKTOX Oadegraeh bl da Oaardbmg P U Op de longate tivgienniacbmedlalnala toDtoonatelling is de Dr WalaaHaam aeha 1 tttia aor da Hadlaaiia JurU M t 4a Kllvcraa adaAl k ftrMB4 tand verder alle afeken dl door beroerte getrolTeB weiden aa nog lijdan aan de gavolgon daarvan Eooala verlainffllagan oavamegiH tot apraken rwara tangval Moelafllt llkkea atlJdtaM dir lian ohlan M8t vaartdurende pl H plaatteiitka iwakle veriwafcking wan gakaugen ena aa ai die reeda ondw ffeneeaknndlgt belinndellng geweeat aljit naar door de bekeude middelan ala ontbondingaan attlWndwatarkanr wrllven eleemaeeren atoonlooi of aeebadeu geen geneilng of laniglng hniuiar kwaal fevondenhebben en t n nlotteatj dia vrcea r voel BT r berscvte anaautoa radw taahben wegana vnracbijDaelen ala ileh aaahDadanl aegitig veelaa verioovlag la kat ba n haaHalla Mt datttll Mid Hlkkerlnaan en denker warien veer de ea eB drMkkaHdopr ehemtsehe WasseheriJ TAB II OPPKNHEIAIKU 10 Kruiükaile Botterdam GabrevettM rtl door Z M deu Kouihk der Delgen Boofddepfit toot GOUDA d Bear VAN OS Az dpeoialiteit roor het itoomen en Terren Tan alle Üeerenen Dameigarderoben alsook all Kindergoederen Speciale inrichting voor het tooni in van plnche manteli Teeren bont enz Gord nen tafelkleeden ens worden naar de ttieawste en laatste methode geverfd Nietiw onovetrrofteB Frof Dr Liebera wetbekeod ttaVW fcRACBV UIXIS CAlleen edit nat Fabrieka ezk tot Toortdnrende radicale en tekere genezing van alle zelfii de meest hardnekkige zenuw Miekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeagdigenleeftgd ïoCale genezing van elke sw te Bleeh tacbt Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartkloppiog Maagpyn slechte spgsrertering ObveruK en mpotens PoUatione enz Uitvoerige proBpectnasen Trija por 0e ch fl 1 fi 1 fi S dubbele flearli 6 Centra il DepÖt Mattk v d Veifte Zaltbommel Depdts M Clébaa k üo Botterdsni P Happel s Grsvenkage T HalnuDaaa He Jong J Gxii Botterdam WoUr k Üa Gouds en hv alle drog isten Pain Expeller soa Dertig jier vndt dit middel M t it n tmt nA nooM fijarillUad l inj Tii dal T Dok iêd a rartróawM Uw lattp tp bat bbnakimatt AaksT ia da mseata apothslcan To Amctardam i 4 tüotii Qitima Tio Tnyll ao Baaders fHïWntt i il ttnbatn Wie zeker z a wu d Echte Etkel CaCOO te ontrugen ttHDV gesteUl m o t 1 pnsfhemioges bi den lundel gekomen sutler de naut de üMndera Dr Hiohaells Tanrurdigd p da int nuwhiBes In het irenldb roeiiid MabbliaMDMnt ran Qsbra Btirilwarde Eenlan tltelM J pTI21e 2ftenf Bikel Gacao In Tiarkantn boaaen Dece Eiktil Oaeaa ia mat mdk Aaokt aona aangename guonda dmk TOor d geiyksch gebruik een k S flieala taa t poeder toot een knp Cboeglaii il ceneeakraditige diank by fal Ta diarrhee ileciitB met vater t gabmikat Verkrügbaar by de Townaana SL 1 Apotnekara ani tiM M tLtas Oaneraalwtagenwootdifir vaar Kadard iaad lulhit Mattenkladt mnterdam Eal raairaat 103 EEMDEFOTTANim Heu wordt Terioclit op t MERK telettea orr HBT Mas uu Ti M RAVENSWAAY ZONEN OOBINOHEn Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes a vyt twee tn een half en e n Ned on met rermelding Tan Nommer en IPriJs Toorzien Tan nerenataand Merk Tolgena de Wet gedepo neerd Zich tot de mtroering Tan geëerde ordera aanbevelende i J C BIJL Toorheen J BREEBAABT Lz Drnk van A BEINKMAN 4 Zn Oonda RE ISGËVI G lN tICHTI QBN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNMEN VRBOORZAKBN BURGEMEESTER on WETHOUDERS van Goudai Gelet op de artt 6 en 7 der HttTDERWET Brengen ter algemeene tceonis dat op de Secretarie ter visie ziJD gelegd verzoeken met bijlagen van I de Gebr A J en O Nagtegaal te Gouda om vergunning tot opricliting eener fabriek voor de vervaardiging van vuurvaste producten gedreven door eene stoommaciiine op tiet perceel gelegen aan de Goudkade Kadastraal bekend Sectie F No 4aj 3 de Directie der Goudsche Machinale Garenspinnerij te Gouda om vergunning tot uit breiding barer iabriek door vergrooting van het machinehuis en het plaatsen van ecne dynamo ter vervanging van de bestaande op het perceel gelegen aan den Turtsingel W k F No 102 Ka itraal bekend Sectie K No 1676 Dat op Dinsdag den 7 Mei 1 01 des namiddags ten 2 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde verguaning in te brengen en dat gedurende i drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 33 April i9or Bu eraeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Klelnbaodel io sterken drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Aug 1881 Staatsblad No 97 ter opfenbare kennis dat bij hen ziJQ in komen verzoekschriften van de navolgende persoen waarbij VERGUNNINGwordt gevraagd om in de bij ieders naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als aam van den Aanduiding der Verzoeker localiteit Erven A van Meurs Buurtje P No 61 Idem Walesteeg F No 70 Handelsvennootschap onder de firma C Lourens L Tiendew D No 34 Gouda den aa April 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd L MARTENS De Secretaris BROUWER BuUenlamiscli Overzicht Brodrick heeft in het Lagerhais medegedeeld dat de gemiddelde wekeljksche kosten van den oorlog gedurende de laatste tien FEVILLETOX Eindelijk Saamgebracbt 10 Richard wlf bleef bij den lof der Walcb sche dochter tamelijk onbevangen Met vriendelijke opmerkzaamheid ging hjj op de laatste opmerkioE van Rita in De tweede welke is dat ook weer Lotti niet moeder f Zij is enigszins een vreemde eend in de bijt met haar donker baar en grooten neus Maar u kunt gelijk hebben juffrouw van Üechtritz nüaKhien dat zij zich tot een imposante bnMtte ontwikkelt zg heeft er aanleg voor iOch wat zoo schoon als Greta wordt zij nooit xeidc de oude dame die er toe veroordeeld scheen het heden onbewust grondig bij Juffrouw van Uechtriti te verkerven iGreta ia en blijtt mijn lieveling die heeft met haar zonnig gezichtje mijn hart gestolen ook dè t bevalt mij bij haar Richard dat nj soo aardig in den ouden ongegeueerden toon met u blijft On geneeid o ja xe gaat tamelijk erg met mij om xeide hij en lachte waarschijnlijk bij de herinnering aan de woorden die juffrouw Greta hem nog ten laatste in het oor gefluisterd had Zonder er overigens iets van te Uten merken be n Rita nu toch onraad te vermoeden Stond nj hier misschien voor een sinds lang voldwges ieit een van du itilzvijgende fiimilie weken p st 1 500 000 waren geweest Ironische toejoichingen van de lersche partij Kitchener seint dat 39 compagniën vrgwilligers nit Znid Airika naar Engeland scheep zgn gegaan ol bevel hebben gekregen naar de knst te gaan ten einde zich in te schepen Het Boksbnrg commando ten getal van 106 man heett zich met wagens en geweren nabij Kiddelbnrg oTergegeven Toevallig is weer eens nitgekomen hoe weinig wij van de Engelsche ongelukken in den regel te weten komen Men herinnert zich den blnf waarmee de tocht der zeven colonnes naar het Oosten werd voorgesteld Die bluf bleef en het scheen dat er van Botha s leger ongeveer niets zon overblijven Daarom meende men eerst dat Botha om den vrede gevraagd had niet Kitchener Nu weten wö iets meer van dezen tocht met het heilige getal en wel door een Transvaler die langen tijd gevangen was te Standerton en 18 Maart over de grenzen werd gezet Hg ging naar Brussel en werd door de Petit Bleu geïnterviewd Hij verklaarde dfit in de Engelsche berichten niet alleen vele feiten verdraaid zgn voorgesteld maar zelfs belangrijke nederlagen der Engelsche troepen z jn verzwegen Zoo werd den 14n Februari bg Steenkoolspruit een Engelsch rBgtiBeat vtmiwtlgft ürnrtw vlerhondera man sneuvelden en 600 werden gevangen genomen Twee dagen later kwam generaal Bundie met een convooi te Standerton aau Hij was onderweg ouophondelijk aangevallen en bracht dientengevolge 200 gekwetsten mede 27 Februari vertrok des morgens een detachement van 400 Engelschen naar Kliprivier met de opdracht de Boeren uit hun stelling te verjagen Des avonds kwamen slechts een dertigtal van deze mannen terug de anderen waren gesneuveld verspreid of gevangen genomen Van al deze nederlagen werd nooit melding gemaakt Tgdens de twee maanden van de gevangenschap van dezen Boerenstrijder te Standerton werden onder bet bereik van het geschut der bezetting van 3000 raan Tjl treinen door de Boeren vernield De gezondheidstoestand van het Britsche leger was daarbij zeer slecht het hospitaal te Standerton had nooit minder dan 600 zieken en dagelijks stierven gemiddeld 16 soldaten Toen de Transvaler vertrok was het leger van French moreel op en waren de Boeren actiever dan ooit De Afrikaander Merriman had te Londen besprekingen met de leiders der liberalen en der Ieren waarin hij hun wees op het ern overeenkomsten volgens welke men beiderzijds slechts daarop wachtte tot het overmoedige jonge schepseltje daar de kinderschoenen geheel had uitgetrokken om haar geestelijk nog geheel onrijp en lichamelijk ternauwernood volwassen den sinds lang voor haar bestemdtn man in de armen te werpen i Was dit zoo dan kwam zij Rita te laat en elke stap dien zij nog deed in de richting van het doel dat zij abusievelijk voor bereikbaar had gehouden was verloren moeite was dwaas en overbodig van overbodige bewegingen hield Rita van Uechtritz echter volstrekt niet Zij had sedert acht gegeven met al de scherpzinnigheid waarover de vrouwen wanneer het dergelijke dingen betreft te beschikken hebben Maar zij was volstrekt nog niet tot zekerheid ge komen daaromtrent of zij haar eigen zaak moest verloren geven of niet Zij sondeerde voorzichtig en het wilde haar telkens weer voorkomen vooral in het verkeer met Richard s moeder dat zij hoop mocht voeden het loflied op deze kleine Walch vond d i des te eer zijn verklaring in de volkomen naïveteit dezer goede oude vrouw Dit ongeveer was het wat voorafp ing aandien avond waarop mama Seemann en Rita den jongen fabrikant m de smidse hadden overrompeld U Deselfde avond Bij de Uechtritzen was de mama reeds naar bed gegaan Tilly daarentegen de vijttienjarige hoogopgeschoten maar nog geheel kind in haardracht en kleeding zat aan ta aan haar stig gevaar dat de Britsche belangen in Znid Afrika bedreigt wanneer Engeland volhardt in zijn voornemen om de Boeren ten onder te brengen De Tories zjn niet tevreden over de handelwijze van hun eigen minister Sir M Hjcks Beach Want deze heelt iets verloeilijks gedaan iets waarover een goed tory zich schamen moet de inkomstenbelasting verhoogd Tot dusverre betaalden de Engelschen een shilling belasting per pond sterling inkomen een twintigste dus en thans wanneer de voorstellen van den kanselier der schatkist aangenomen worden zal een shilling en twee pence aan het land moeton worden afgedragen 1 Voor iedere 12 gjljlen inkomen krijgt de Engelschman das to cents belasting te voldoen in stede van tot dusverre 60 cents Populair zijn de belastingvoorstellen zeker niet Moeiiyk zullen ooit belastingen zulks wezen maar deze vertoornen het Britsche volk in hooge mate Hoezeer dit het geval is blijkt reeds nit de stemmingen in het Lagerhuis over de belastingontwerpen gehouden De regeering die anders over een meerderheid van bij de anderhaUhonderd siemmen beschikt wist op haar voorstellen slechts meerderheden van tusschen de 44 eu 6b stemmen te verkrijgen waarvan do alHemiglng met luid gejuich door de antiministerieelen werd begroet De kolenhandelaars gaan voort met protesten de wereld in te zenden Vooral die van Wales doen hun stem hoeren maar ook van andere doelen van het rgk komen reclames 0 a van nit Gibraltar waar de kamer van koophandel zich tot den heer Chamberlain gewend heelt teneinde dezen op de nadeelige gevolgen te wijzen welke de belasting op de kolcnstations op afgelegen punten der aarde moet hebben Reeds thans doen die nadeelen zich op den kolenhandel gevoelen De Norddeutscho Lloyd had een contract voor de levering van 50 000 tonnen steenkool met een firma der Tynesido willen sluiten maar toen deze mededeelde haar prijzen ten gevolge der belasting met 1 shilling per ton te moeten verhoogen zag de Lloyd van de bestelling af De groote Dnitsche stoomvaartmaatschappÜ zal dus geen Engelsche kool meer gebruiken I Een eerste slag voor Engeland Wat de suikerbelasting betreft ziJ kwam zoo weinig als een verrassing dat de invoering er van tot schier geenerlei beweging aanleiding gaf Enkel bestaat er eenige ongerustheid over de quaestie of ingevoerde goederen die met suiker zijn ingemaakt be schoolwerk Zij maakte een opstel kauwde daarbij aan haar penhouder keek voor zich heen trok ook wel het onderste einde van haar vlecht door den mond en schreef dan weer met een afschuwelijk schrift snel als had e een ir geving om echter dadelijk daarop de eheele regel even ijverig weer uittekrappen nl kort ze ffing te werk met al de nonchalance van iemand die zich volkomen onbespied weet En onbespied was Tilly ook al was ze niet alleen De elegante jonge man die met zijn beenen ver voor zich uit aan den anderen kant van de groote ronde tafel in een lage stoel lag bekommerde zich zóó weinig om haar en spreidde tevens een zoo onverschillige een zoo oprecht slecht geluimde mine ten toon alsof hij en zijn buurvrouw in plaats van aan twee zijden van een en dezcfde tafel zich bijvoorbeeld bij clkaars antipoden bevonden Nu nam hij echter zijn cigarette uit den mond ging wat overeind zitten en luisterde Er I komt iemand de trap op Tilly dat zal ze eindelijk zijn Zal ik ï Even kyken en bijlichten had hij willen zeggen Tilly viel haar neei echter in de rede Spaar u de moeite daar de deur gaat beneden bij Loschwitz het was een van hen Het is net tien uur met een blik naar de ouderwetsche pendule op de console dat wil zegden op de klok is het half elf maar die gaat nooit goed Zoo vroeg komt Rita van haa Seemann s niet Hij sprak geen woord meer maar rookte en mijmerde voort en Tilly schreef weer en krabde uit tot de onderlinge verhouding tusschen wat lastbaar zullen worden geacht Op het oogenblik worden vrnehten ia blikken en gecondenseerde melk als geraffineerde suiker belast De beschaitfabrikanten van Reading Huntley en Palmers en de confiseurs van Birmingham zullen energieken itegenstand tegen de fiscale maatregelen bieden De suikerhandelaars hebben nu reeds den verkoopsprijs van suiker in het klein met een penny per pond verhoogd Het Macedonisch Congres vergaderde inmiddels verleden week te Sofia en tgdens die vergadering werd een in de Bnigaarsche taal geschreven brochore verspreid getiteld De Macedonische quaestie een memorie aan den ministerraad De brochure is geschreven door generaal Tsjontsjel overste Nikolof en professor Michaïlowski De beide militaire schrijvers hebben voor eenigen tiJd ontslag uit den dienst gevraagd om zich beter te kunnen wpen aan de propaganda voor de Macedonische zaak Professor Michaïlowski is een der meest bekende Bulgaarsche staatslieden en werd verleden week tot president van hot Macedonisch Congres benoemd In hun brochure hebben deze drie hoeren een scherpe critiek geleverd op de jongste regeeringsmaatregelen Zij eischen dal de Be eering eindeiyk krachtig lal eptredeft om voor de Macedonièrs de toepassing t vragen van het Tractaat van Berjjjn dat tot nog toe door Turkge nog steeds als een doode letter wordt beschouwd De geheele Macedonische beweging zeggen zij wil niets anders dan artikel 23 van dat Tractaat tot waarheid maken Macedonië moet krachtens het beginsel dat Gladstone destijds verkondigd heelt aan do Macadoniërs worden gegeven Het is hard naar de brochure doet uitkomen dat de mannen die voor de toepassing van een wettig afgelegde belofte opkomen worden vervolgd zoowel in Bolgarjj als in Turkije En zelfs Rusland bestrijdt thans de vrijmaking van Macedonië waarvoor het in 1878 en in de latere jaren zooveel heeft gedaan De oorzaak hiervan is de vrees dat een door Macedonië versterkt Bulgarije een last zou kunnen worden voor Rusland en een hinderpaal voor Russische veroveringspolitiok De brochure wijst er verder op dat de Bnigaarsche staatkunde moet ziJn die van de Macedonische comités Maar die staatkunde wordt uit vrees voor OostenrijkHon garije en voor Rusland verlaten voor een politiek die voor Rusland als te weinig bleef staan en wal doorgehaald was ongeveer gelgk was aan die tusschen het overgebleven 8ibyllijnsche boek en de verbrande Zij had echter toch de inleiding van haar opstel over het lokaalkoloriet in Lessing s Nathan der Weise gelukkig teneinde gebracht toen der ongestoorde muse voor hedenavond een einde bereid werd £ n wel doordat de oudere zustor die door haar kameraad standvastig was afgewaclit eindelijk thuis kwam Ondanks al zijn luisteren had hij den lichten tred eerst vernomen toen deze dicht voor do portaaldeur klonk Met een paar stappen was hy buiten terwijl hij de kamerdeur achter zich dicht trok Daarop opende hij haar de van binnen gesloten glazen deur zoodat zij toen zij nu bmnentrad dicht tegenover elkaar stonden Gij Kurt zeide zij met vriendelijke kalmte ffZe zijn zeker allen al naar bed en hebben het optitten voor mij u op den hals geschoven f ifNeen Tilty is bmnen nog aan het werk Goeden avond Rita Hij versperde haar half den weg naar de woonkamer en sag haar zoekend verlangend aan Tilly is nog binnen dat moest tevens heeten binnen in de kamer zijn wij niet meer alleen en ongestoord Goeden avond Kurtie zei zij nu ook Boste jongen Zij had haar beide handen zacht om zijn bovenarmen geslagen een handige manoeuvre waardoor zij hem tevens van zich afhield PVffrtft vtrvolgd