Goudsche Courant, woensdag 24 april 1901

een houthandelaar heeft loodsen noodig en E artikel nog aan willen toevoegen en wel naar Men schrijft uit Tilburg aan De Tijd De datum voor de behandeling der rechtszaak tegen den beschuldigde in zake den Directe SpoorwegverklDdlngen aet GOUDi WlDterdieist 1900 AanKevangeD 1 October TUd vaa fireeiwleh B d 7 18 7 44 1 14 1 17 1 81 1 14 10 11 la ll 1I 4 1141 ff ff ff 4 J ff ff 10 19 ff ff ff ff ff t m ff ff 10 80 ff ff ff 8 41 J ff ff 10 81 ff 7 47 8 07 ff f 8 81 9 8S 10 80 1 4I 11 01 11 47 a 8i kl Tirbjïlw t n nkdta Tmkt M i B HglUiiUakt SpM L SxMan mMl ln l IUm mM4n 3 8 41 8 04 Do heer Herman ïk zou gaarne eenig éo samen stelling en de macht der ProTin pnkul Wffiifc B HiJlMiff l xlm wJMM tkffw b Oi m to Wfu UI B O D f A A MSTIIDAll tl ana Hoad a 8 6 11 8 J9 I 10 10 10 6 1 1 1 Wa 1 86 4 7 4 48 6 19 118 8 48 ll lO i 10 S7 11 0 tAmi W 8 01 8 68 ll 10 10 11 04 11 4 1 7 1 67 I6 4 11 4 67 6 8 8 08 O 44 86 10 i U O 11 89 AmtO 6 1 18 7 10 I 11 1 1 0 1 10 1 11 8 40 t 176 1 6 46 a 8 I 10 10 ll iajl l4 i l C 8 81 7 16 8 1 8 a l Ul l H I 1 I 1 1 101 84 4 41 11 8 11 7 0 1 10 61 i lB t W I I4 8 47 7 10 8 16 141 aso 48 i tO 8 18 8 49 B On 8 18 a il 7 8 8 1610 08 Honda 7 0 7 81 8 18 l 1 18 10 4 H X X4 J 4 18 4 84 8 47 7 1 7 84 0 1I ll Jfc BINNENLAND STATEN GENEKAAL EEKSTE KAMER De Voorzitter opent de vergadering met de herinnering dat sedert de laatste bijeenkomst een van de vroegere leden die bj allen in herinnering is door den dood is heengegaan nl jhr mr F van Eysinga die niet alleen door zgn langdurig lidmaatschap maar vooral door de wijze waarop hg het voorzitterschap dezer Kamer vele jaren heeft waargenomen voor allen een voorbeeld is geweest dat naar de voorzitter hoopte door allen in levendige herinnering zal worden gehouden HiJ vertrouwde aller tolk te zgn indien spr zeide dat zgn leven nuttig was en hiJ met eere in herinnering zal bigven Nadat mededeeling is gedaan van het bericht van overlijden van mr W A Bergsma lid dezer Kamer zegt de voorzitter dat da leden evenals hg ongetwgleld met diep leedwezen kennis genomen hebben van ditoverlijden i Bergsma toch was door zgn karakter een persoonigkheid die men niet vergat en die men achtte Een treurige ziekte maakte te vroegtijdig een eind aan zgn leven De Voorzitter sprak de hoop uit dat zgn opvolger gedurende vele jaren in de Kamer zal mogen zgn en was overigens overtuigd dat steeds zijne herinnering in eere zal blijven Ingekomen zijn de geloofsbrieven van het nieuwbenoemde lid voor Friesland mr A Bloembergen Ëi welke stukken in handen gesteld worden van eene commissie bestaande nit de heeren Alberda van Ekenstein Van Asch van Wyck en Van den Biesen De commissie stelde zgne toelating voor waarmede de Kamer zich vereenigde De heer Bloembergen legde in handen van den voorzitter daartoe b Kon besl gemachtigd de gevorderde eeden af en nam zitting De wetsontwerpen van de Tweede Kamer waaronder de gezondheids n woningwetten de drankwet de mnntwet en de schipperswet werden verzonden naar de afdeelingen De heer Van Swinderen vraagt verlof omin een der volgende vergaderingen naaraanleiding van het 10e jaarverslag der Nederlandsche Kamer van Koophandel te Londen dat hiJ met zekeren schrik gelezen heeft eenige vragen tot de Regeering te mogenrichten welke hij daarmede tijdig in kenniBzal stellen Het verlof wordt verleend tegen een nader aau te geven dag De Kamer ging daarna over tot het vernieuwen harer afdeelingen De vergadering is verdaagd tot a s Donderdag HS kan daar de ontginning inzichten en met eigen arbei aangaboden naar eigen ders leiden TriendschappelQk door Oostenrgk daarentegen als Tan te veel vriendschap voor Rnsland getnigend wordt gebonden Naar verluidt zou er een algeraeene tractements tementsot loonsverhooging van het personeel der Staatsspoorweg maatschappij in overweging gendmen zgn Tot 20 dezer datum van sluiting van den termijn voor inzending zgn aan het departement van Bnitenlandsche Zaken ongeveer 1100 verzoekbehriften ingediend om schadevergoeding voor Nederlanders die in des Transvaal oorlog door Engeland uit ZuidAfrika zjjn gezet Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben Toor de a s provinciale verkiezingen in de kiesdistricten van het gewest bepaald den dag der stemming op Woensdag den 12en Juni en die der herstemming zoo nooclig op Dinsdag 25 Juni e k De schrgvers beschnldigen ten slotte hem die aan de spits der regeering staat in Balgarge van do rerantwoordelgkheid voor de staatknndige lonten die door de regeering worden begaan Kaar nit Hofia gemeld wordt heelt ife Regeering onmiddellgk vorst Ferdinand langs telegraphischen weg nitgenoodigd om ten spoedigste naar Sofia terng te keeren daar men den toestand voor ongewoon ernstig hondt Verspreide Berichten FBiSKBUK Dit Rome wordt gemeld dat dr SchaepraanZaterdag door den Paus in particuliereaudiëntie werd ontvangen TeL De burgemeester van de gemeente YlelHesdin in het arrondissement Saint Pol is ontheven van zun ambt in verband roet zijn weigering tot aanplakking in z jn gemeente van de redevoering door don heer Lèon Bourgeois den 26en Maart in de Kamer ten gnnste van de wet op de vereenigingen gebonden De directeur generaal der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen heeft bepaald dat voortaan geen ambtenaren beneden de 20 jaren op de lijnen met den veiligheidsdienst mogen belast worden behoudens enkele uitzonderingen Gemengde Berichten Te Lens hebben de kameraden van kolonel de Villebois Marenil op de binnenplaats Tan de fabriek van Vanrigard waar hg zgn studiën heeft aangevangen een gedenkteeken laten oprichten De beeldhouwer Vasselot is dé maker en de basreliefs stellen tooneelen voor uit den worstelitrgd der Boeren Eergisterennamiddag zjjn nabjj Wolfhezen circa tien he taro heide afgebrand waarschijnlijk door onvoorzichtigheid van twee jongens De brand die zich met het oog op nabijzijnde bosachen ernstig liet aanzien werd door bewoners met stokken uitgeslagen De burgemeester en do commissarii van politie van Arnhem waren spoedig op het terrein aanwezig Een gemeenteraadslid van Praag Parnzek geheeten is gisteren in den namiddag op den openbaren weg met een revolver doodgeschoten door een man die vroeger bediende op ziJn kantoor was geweest De moordenaar werd gearresteerd en heeft bekend dat hij de misdaad gepleegd heeft om zich te wreken dat hj ontslagen was In Zttrich is een griezelig ongeluk voorgevallen Een duiker die bezig was aan een herstelling ia met vier vingers beklemd geraakt tnsschen het rooster en de turbine zoodat hij de hand niet los kon trekken HiJ kon ook geen teeken gcTon om hulp daar hg vreesde dat dan de buis tot toevoeren van versche lucht zou worden stuk gerukt Toen hg nu na een uur nog geen hulp had gekregen nam de duiker ziJn zakmes en sneed zich de vier vastgeklemde vingers af zoodat bij het teeken kon geven om te worden opgehaald De man is dadelijk naar het ziekenhuis gebracht De dokmaatschappg te Marseille heeft den minister van handel medegedeeld dat zg door de inwilliging van oen gedeelte der door de stakende bootwerkers geformnleerde eischen jaarlgka 75O 0 O francs meer moet uitgeven waarvan de maatschappg zelve niet meer dan 160 000 francs kan dragen het overige moet gevonden worden door verhooging der tarieven GROOT BErrTASNIE In het afgeloopen jaar hebben 47 107 Ieren hun land verlaten 3347 meer dan het vorige jaar en gelijkstaande met 10 6 per duizend terwijl sinds den eersten Mei 1861 tot eind December 1900 3 841 419 Ieren zich aan hot gezegelde bestuur van Engeland hebben onttrokken DUITSOHHND De keizer zoekt maar altgd door naar nieuwigheden geschikt om zvjn naam te doen uitspreken over de gansche wereldl Eerst heeft hg den maarschalkstaf in eere hersteld toen de admiraalstaf en nu waagt hij zich zelfs aan een abdissen stat waarvan het klooster van het heilige graf te Jerusalem de primeur zal hebben Het is een kunstwerk van gedegen goud De kroonprins heeft den smaak van het reizen ook al te pakken Hg zou eerlang naar Rome Petersburg en Pest willen gaan De Koningin heeft Haar Qemaal op zjjn 26sten geboortedag een bijzonder geschenk gegeven De prins is nl een groot liefhebber van boschcnituur en al wat daarmede in verband staat Nu heeft de Koningin naar het Hdld meldt een uitgestrekt stuk heidegrond aangekocht onder de gemeente Apeldoorn en dit den Prins op zijn verjaardag OODA ROTTXEDill r 1 17 1 18 S 80 8 4Ï 4 89 4 84 I M 1 18 ff ff ff ff 1 01 ff ff ff ff 8 11 ff ff f ff ff ff 1 18 ff ff 1 8 8 11 4 08 ff t i7 8 41 M l ll ff ff 1 10 ff ff i oa ff 8 10 ff ff t l7 u J n n De keizer heeft de leden der Ëngelschodeputatie overladen met cadoaux de leider de hertog van Abercorn heeft het marmerenborstbeeld van Wilhelm II gekregen en deoverige heeren kregen ander moois 11 11 lilO 1 17 l i 11 0 11 0 11 1 ii e 11 8 SS g os 1 40 I IO 7 ca i 7 1 I Bt 7 11 door 7 11 7 7 11 a il 7 44 Ooada SlooidrMht KieuTwknk Capella Rotterdam M RotterdamD F Eotterdam B 4 SS K7 lO SI 11 10 11 14 8 09 7 41 7 17 4 t 08 4i 10 11 lo ia u ie 10 0 11 AllMn 11 n la kbM Iitn kgbaUlas f Op dm tniln ju Zonan UwuUl en Dtnid a ig lie r toarliai M li Toor t B 0TTlRDAM 90tJ A tl TOi 1 48 ff 1 64 1 88 1 14 ff 1 48 ff ff 1 88 ff 1 08 1 0 1 0 1 1 ff ff 4 S ff I ff 4 47 ff 4 a 4 14 ff 8 18 ff 4 ff ff ff 4 ff ff ff I O ff ff 4 14 1 07 8 18 8 48 11 10 11 88 ff ff M 4 41 I IO a 07 7 11 4 81 8 41 ff ff 1 01 8 81 ff ff 8 11 a 04 ff ff 8 17 a lO 8 18 7 S Botterdam Beurs Rottaidun D F Botterdam M Oapella NUuwoikwk HoordreoU Boad r 7 If i 0 I t ff fff 1 41 ff ff ff l 4i 8 48 lo ia io a UI 8S 0 48 10 4 1 01 08 7 41 ff S 1 47 lO ia ll Sl 11 41 11 10 11 81 11 08 B IMl 8 04 8 14 1 00 a 89 10 08 10 1 i AllffU X klMffff l nnitiu r au i Krp ku ut OOUOA DIN HAAOrlw tbim ll ll 10 00 10 1 10 8 11 8 11 16 U 8 11 68 1 81 l l 46 4 1 4 60 6 16 6 4 6 il 7 M 8 17 8 41 8 68 9 01 9 149 08 9 19 7 16 7 11 7 7 81 7 88 Qoudt Z Tenh Mo8ro SoatarmewZeg Voorboig Haga ff ff ff ff 11 VV ff ff ff ff ff ii ff ff 1 ff ff ji ff ff ff ff 11 88 ff l 6 ff ff ff ff ff ff ff ff ÏMulUlUt p din l p H 8 80 eol DA UTKIOUTvliff nrn 11 00 11 87 1 16 8 16 4 81 1 61 1 81 1 40 8 1 a u IJ S 1 09 8 08 S 4S 8 04 8 10 T B i 07 8 18 10 87 10 88 11 01 Il ii 7 10 7 J8 7 16 7 88 7 64 8 01 10 14 10 6 11 1 11 14 10 4 11 47 6 84 7 46 8 18 6 10 6 86 6 48 6 08 Uoada Ottdav Wo d Utnoht 8 48 S 69 8 M 8 61 7 00 8 10 14 7 04 8 11 86 10 06 10 48 11 07 1 Ia 6 7 47 O 10 10 10 n n o i 4 im aa 4 4 8 8 a s 7 00 7 8 01 Utnolil Woanlaa Ouda Ooida 7 84 ia 11 66 1I 7 6 07 8 44 8 0 T 10 Im tillM lil M T i 11 H 1 11 l 1 o 4 4 4 B 0 1 7J4 7 4 10 07 10 1 86 i 4 88 IIJI 9f4 10 I8 10 4 11 41 11 01 1 48 18 66 1 40 8 10 1 48 4 6 4 46 6 8 6 86 6 18 8 4 7 17 moord op het dochtertje van dea heer Kessels is nog aUgd niet vastg tel8 maar 4 schilder M blijft in hechtenis en uit de voortdurende werkzaamheid der justitie wordt natuurlijk opgemaakt dat zg volledig betlagen ten ijs wil komen en geen mstsjeMen slippen van het net waarin zü den beadnldigde wil wikkelen Behalve de vroegere ongunstige beriokUn uit Utrecht betreffende den Tan demisdMd verdachten A is nit zijn verblijf dieitad nog een ongunstig bericht gekoiMn Hij was daar bezig in den priestergrafkelder op het kerkhof toen tvree bejaarde dame zich aan den ingang vertoonden en een blik erin wierpen Op zijn aanmoediging dat zg wel nader mochten komen zien traden zü binnen maar toen stelde hg zich tnsschen haar en den ingang en deed zoo schrikkelijke bedreigingen dat ziJ van angst beefden en hem niet durfden voorbggaan om zich te verwijderen Er schijnt echter het een of ndsr te zgn gebeurd b v de nadering Van voetstappen zoodat hg uit den weg ging en zg den kelder konden uitgaan Uit ontdaanheid en schaamte lieten zg aanvankelijk aa er over te spreken na den moord echter hebben ziJ aan het getal ruchtbaarheid gegeven Men schrijft uit Schiedam Gisteren te 4 uur heeft op de baan Tan de Rotterdamsche Tramwegmaatschappij even aan den ingang van Schiedam een ontzettend voorval plaats gehad Terwfl de tram in volle Taart aankwam wierp de 60 jarige W zich voor de machine De tram die vol passagiers was kon onmogelijk geremd worden sneed het lichaam van den ongelukkige in stukken en ontspoorde De machine kwam tegen een boom tot staan en bleef daar op de helling zoodat verdere ongelukken werien voorkomen Zondagavond werden per Hollandache Spoor van nit Haarlem meer dan 1600 rijwielen vervoerd De in vollen blo i staande hyacintenvelden hadden ontzaglijk veel bezoekers naar Haarlem en omitreken gelokt Men schrijft nit Tiel aan de Arnh Ct Terwgl elders het verzet van koppige ouders tegen de Leerplichtwet na een ernstig welwillend onderhoud door de commissie tot wering van schoolverzuim gemakkelijk gebroken schijnt te worden biytt hier een moeder de verzenen tegen de prikkel slaan Aan een oproeping van de commissie om voor haar te versohgnen kon de vader van hec 12 jarige dienst meisje niet voldoen onsdat moeder do vrouw hem dit belette zij vischvrouw ging zelve Vrouwtje je man MiJn man komt niet en mijn kind stuur ik niet naar school Maar dan gaat je man de kast in Dat kan me niks schelen 11 81 11 48 8 41 U ff 10 U 4a 10 81 7 9 18 ff E O ff ff ff ff M ff ff ff 10 01 ff 1 10 1 41 9 47 10 0 lO U 11 61 ff IT f ff ff 8 17 ff a l 7 08 7 1 8 11 8 1 ff ff 8 48 ff ff ff 8 88 7 01 7 e i L 1 01 8 1 1 17 l ll 8 18 8 14 S 8 88 E F 8 48 8 68 0 44 10 1 10 18 1 4I 114 68 10 08 10 17 10 1 10 14 10 48 11 11 11 67 Voor het Assiezenhof te Parjji is de laak behandeld van Vera Gele da Russische studente die in ds meening verkeerand dat prof Deschanel de schuldige was van een beleediging welke zg te Geneve had ondervonden gepoogd had dezen te vermoorden Vera Gelo trof echter hare vriendin dio haar het wapen wilde ontnemen Deze vrien din is zooals men weet veertien dagen geleden gestorven Als getuige verscheen het eent proL Deschanel Sedert 27 jaar zei hg was hij niet te Oenève geweest en sedert 1896 had hü Parjs niet verlaten Hü eindigde met een huÜebetuiging aan mej Zelenine die hem van den aanslag had gered Toen Tiel Vera Gelo hem in de rede vroeg hem vergiffenis en barste in snikken nit Het publiek was diep geroerd De verdere getuigen werden ondervraagd over den geestelijken toestand van Vera Gelo Zij was altijd erg opgewonden geweest Torklaarde een Russische Haar dokter had haar al lang voor een hysterica gehouden De broeder van het slachtoffer vertelde dat mej Zelenine als haar laatsten wensch had te kennen gegeven dat Vera Gelo zou worden vrijgeaptoken De voorzitter Weet Vera Gelo dat f De getuige Ja ik heb haar dat gezegd Wg zijn het daarover eens Gelach Om goed Tijf uur kwam het openbaar ministarie aan het woord De jury heeft met 6 tegen 6 stemmen Vera Gelo vrijgesproken De zitting werd zonder incidenten gesloten STADSNIEUWS GOUDA 23 April IDOl Gisteren hadden de kerkelgke verkiezingen plaats Uitgebracht werden 208 stemmen waarvan 3 Tan onwaarde Tot kerkvoogden werden gekozen de bh C Hoogestoom met 198 J A P Montgn met 147 on Alei Dortland met 146 stemmen Voorts verkregen de bh P W Kamphuizen 58 R U Jopgenbnrger 46 en B Beszelzen 2 et Tot Notabelen werden gekozen de bh J G C Kamphoizen met 201 D Hoogendjjk met 15B D Rnyter met 162 G N Kruisheer met 141 C G Langeraar met 139 en P G Overeijnder met 133 stemmen Voorts verkregen de hh B van Tongerloo 61 D B Lankhorst 60 P SandOrs 48 M vau de Rotte 47 W van Dort 45 en J A P Uontijn 5 stemmen Voor de Commissie van Oppertoezicht werden gekozen de hh C Kooiman met 202 H Ripping met 199 J H van der Togt met 199 P Hooftman Jz met 196 H van Vlaardlngen met 161 en Mr D N Brouwer met 144 stemmen Voorts verkregen de bh J G Tan der Laat en D Miebies ieder 47 stemmen De gekozenen waren allen candidaten van de kiaavereemgiag Kerkelijk Beheer De heer F Mol te s Gravenbage is definitief candidaat gesteld door de vrijzinnigdemocratische kiesvereenigingen en de afdeelingen van bet Algem Nederl Werkliedenverbond in het district Gouda Van vrij antirevolutionaire ijjde is bericht de Ned in bet district Bodegraven het volgende drietal Toorloopige candidates vastgesteld voor de Tweede Kamer Jhr lir L van den Berch van Heemstede Mr O J E Baron van Wassenaar Catwgk en Mr J W JI H van Idsinja De heaE O Straver is te Utrecht bevorderd tot arts Stolwue Giatèmacht omstreeks hall één ontdekte men brand in ene schuur Tan de wed B staande üi d kom der gemeente en kort geleden gevuld mrt brandstoffen Tan allerlei aaitf In korten tjjd stond alles in lichtelaais Doordat het weer doodstU was heeft de brand zich boven verwachting bepaald tot de schuur die geheel uitbrandde eene diehtbi staaade woning bad het bard te verantwsprden Over de oorzaak van den brand T rkeett aan in onzekerheid Sedert Vrijdag was de eigenares met in de schuur geweesb Aisurantie dekt gedeeltelijk de schade NntrwsBnu Gisteravaud Is E ten H aan iGraTenweg te Nienwerkerk a d IJsel in hot water govaUen en Terdronken VüllfiilDKItUIIViNBINfiKHKKIIITEaiAD VRIJDAG 19 APRIL Venrolg Da heer Vingerling Ik geloof dat de bezwaren door des heer Straatei geopperd wel wat erg jn in de volgende artikelen wordt toch daarin voorzien De Toonitter Oe heer Vingerling stelt zich wel wat Teel Toor Tan die bepalingen wanneer de Verordening dit of dat btpaalt mogen B en W geen afwijking laarrantoestaan De heer Vingerling Een houten gebouw op zich zelf Tind ik zoo bMWMrlJlt niot Do Voondtter De leden der Commissie Tan iiixi ag zaUsB den heer Tuigerling toch niet kunnen OTertuigen De heer Dealing Ik Toal wal wat voor atgooa a hoor Vingerling bedoelt b v nu bouwt hij die Tan bout en dat mag dan niet daar zou ik toch gaarne een middenweg op willen Tindeu TOor buiten de stadssingels De Voorzitter Ik heb een middenweg willen geven maar de heer Vingerling schijnt geen vertrouwen in B en W daaromtrent te hebben De heer Straater Ik zal tegen de oprichting van houten gebouwen zgn ook buiten de stads singels De heer van Galen Ik zou er ook bij willen voegen niet tot woning bestemd De Voorzitter Dit is er niet ingevoegd door de Commissie voor de Straf verordeningen maar door een lid van den Raad De heer van de Velde Ik zou er ook wel voor zijn ik geloot niet dat er zooveel houten gebouwen hier verbranden De heer de Raadt Het is in het algenieen belang wanneer een timmerman f een blikslager in een houten gebouw wordt gevestigd zal men daar meer last van hebben dan in een steenen gebouw en dan gaan de buren klagen De heer van de Velde Daar kan de hinderwet tegen opkomen Artt 39 tn 40 worden goedgekeurd In artikel 52 wordt in don aanhef tnsschen de woorden is en verboden gevoegd onverminderd de bepalingen der Algemeene Politieverordening onder b achter het woord Waterdichte gevoegd gemetselde of van cementbeton vervaardigde aan c toegevoegd mits na verkregen vergunning van Burgemeester en Wethouders De heer van de Velde Houdt dan in dat in ieder huis een privaat moet zijn De Voorzitter Dit arükel bepaalt alloen de inrichting van een privaat Art 62 wordt goedgekeurd TusBchen de artikelen 62 en 53 wordt gevoegd een nieuw artikel Art 52 1 Het is verboden aan beerputten of verzamelbakken zoogenaamde wekkers ol overstorten of eenige andere inrichting waardoor laeealiën uit die beerputten o verzamelbaklc kunnen wegvloeien aan te brengen of te helNen De heer Vingerling Hoe gunstig deze bepaling in theorie moge zgn ik geloof dat het in de praktijk zeer moeilgk zal zijn De Voorzitter Ik geloof dat de heer Vingerling veel te pessimistich is ik geloot wanneer een beerput goed gemaakt is die niet zal bersten of buigen De beer Bellaart Moeten die beerputten op tijd geledigd worden of kunnen die in de gemeenteriolen aflozen De heer Straater Ik geloof wanneer de beerputten op tijd worden geledigd die goed kunnen voldoen De beer Vingerling De praktijk dwingt de ingezetenen om fraude te plegen Art 521 wordt in stemming gebracht en aangenomen met 8 tegen 7 stemmen die der hh Vingerling van de Velde Krook Luger van Galen Jaspers en de Lang Artt 53o 64 en 65 worden zonder discussie goedgekeurd Art 56o Wanneer de toestand van eenig riool of eenige leiding van een perceel volgens het oordeel van Burgemeester en Wethouders verbetering herstelling of vernieuwing vordert is de eigenaar of vruchtgebruiker verplicht die verbetering herstelling of vemieuwiBg aan te brengen overeenkomstig dO aanwijzing van Burgemeester en Wethouders en onder toezioht van een beambte der bonwpolitie Kan de verbetering of vernieuwing niet worden verkregen tenzij de riolen in een of meer naburige perceelen worden opgebroken dan zijn de eigenaren vruchtgebruikers en bewoners dier perceelen verplicht zulks te gedoogen en ia de eigenaar of vruchtgebruiker van het perceel ten welks behoeve de opbreking geschiedt verplicht die verbetenog vernieuwing of herstelling welke Burgemeester en Wethouders zullen noodig oordeelen aan te brengen onder toezicht van een beambte der bonwpolitie inlichtingen vragen en wel of wij geen break maken op bet eigendomsrecht De Voorzitter Do heer Herman leest hier meer dan er in staat Art 65a wordt goedgekeurd Art 66 Indien Burgemeester en Wethouders vermoeden dat een gebouw door slechte samenstelling vervallen staat gebrek aan True toetreding Tan lucht vochtigheid gemis of gebrekkigen toestand van privaten riolen leidingen en beerputten onvoldoenden afvoer van water of door welke andere oorzaken ook als schadelijk voor de openbare gezondheid voor het bewonen ongeschikt is wordt door hen een onderzoek dienaangaande opgedragen aan eene Commissie van drie door ben aan te wgzen deskundigen De heer van de Velde Daar staat dat er steenen of ijzeren schoorsteenen moeten zgn ik heb een zinken schoorsteen ik zou willen voorstellen te lezen metalen en steenen schoorsteenen Artt 66 en 79 worden goedgekeurd Do heer Tan de Velde Ik zou er een aanleiding van wat met den bouw van het nieuwe politie burean is voorgekomen ik zou wanneer er een Verordening is vastgesteld beroep op den gemeenteraad willen hebben De Voorzitter Uw slot is niet geheel gelijk aan uw eerste ik dacht dat u het voornamelijk op het beroep aan den raad had maar wanneer u in de Verordening bepaalt dat beroep op den gemeenteraad mogelijk is en die ten allen tijde bevoegd is ontheffing te verleenen dan geldt de geheele Verordening niet De heer van de Velde Ik vind een dergelijke bepaling wel noodig want wg doen een menschelgk werk Sn dan kunnen wij altgd ontheffing verleenen De heer van Galeu Ik vind dat artikel nog al bezwaarlgk en geloof niet dat Ged Staten die zullen goedkeuren De heer Vingerling Ik vrees ook dat door die toevoeging een geregelde aanvraag om ontheffing zal komen De beer van de Velde trekt zijn voorstel in De geheele wijziging wordt daarop goedgekeurd Aan de orde 11 Het voorstel tot het vaststellen van voorwaarden waaronder de gemeente bereid zal worden bevonden eenige wegenin onderhoud en beheer over te nemen Ing 8t No 6 Wordt aangenomen Aan de orde Mej Kolster nog eens Wordt goedgekeurd Het voorstel om verlof te verleenen Aan de orde 12 De motie van den heer A Vingerlingen 8 andere leden van den Raad betreffende de verdeeling der gemeente in kiesdistricten Deze luidt aljus MOTIE De Raad der Gemeente Gouda Kennis genomen hebbende van het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland van 19 23 Februari 1901 No 53 waarbij eene indeeling der Gemeente in Kiesdistricten voor de verkiezing van Leden van den Gemeenteraad is vastgesteld af wgkende van het advies van Burgemeester on Wethouders aan den Raad dd 12 December 1900 en van het advies van den Gemeenteraad dd 18 Januari 1901 Overwegende dat het voor de hand lag de bestaande indeeling te handhaven zoowel omdat daarbij niet hebben kunnen gelden redenen van partijdigheid daar men bg vaststelling dier indeeling niet wist welke de gevolgen zijn zouden alsmede omdat iedere wijziging van indeeling zonder dat deze nsodifr U om het aantal inwoners evenredig te maken een schg n van partijdigheid moet hebben Overwegende dat de thans vastgestelde indeeling den schjjn van partijdigheid niet kan ontgaan daar door die indoeling een antiliberaal district wordt verzwakt en voor die indeeling zg streden die in verzwakking van een anti liberaal district voordeel zagen Overwegende dat er te eerder grond was de door den Raad voorgestelde indegling te maken nu het voorstel daartoe was uitgegaan van het dagelgksch bestuur der Gemeente dat niet verdacht kan worden de indeeling te hebben willen handhaven uit dolitieke oogmerken Overwegende dat Burgemeester en Wethouders niet bereid zjjn over te leggen de met Gedeputeerde Staten van Zuid Holland gehouden correspondentie Overwegende dat zoolang niet bekend zijn de redenen die tot afwijking van sRaads advies geleid hebben moet aangenomen worden dat de afwijking alleen geschiedde om mede te werken met hen die van eene gewijzigde indeeling voordeel zien ter bereiking van politieke doeleinden Overwegende dat het gerekend moet worden als strijdig met het algemeen belang wanneer gehandhaafd blijft eene beslissing van Gedeputeerde Staten blijkbaar ton doel hebbende eene meerderheid in den Baad te verplaatsen of te handhaven Gelet op artikel 166 der Wet regelende ciale Staten BESLUIT Ie den Minister Tan Binnenlandsche Zaken uit te noodigen aan Hare Majesteit de Koningin het Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland van 19 23 Februari 1901 No 63 ter vernietiging voor te dragen 2e eene Commissie valn drie leden nit den Raad te benoemen om dit besluit aan den Minister van Binnenlandsche Zaken mede te deelen 3e afschrift van dit besluit te doen toekomen aan Gedeputeerde Staten van ZuidHoUand De Leden van den Raad A VINGERLING C P W DE8SING M H A STRAATER A JASPERS Lz J A DONKER J VAK GALEN ö KROOK C LDGER L C ra LANG De heer Herman M de V Gaarnewenschte ik naar aanleiding der motie eenenkel woord in het midden te brengen ikzeg een enkel woord omdat ik niet hetvoornemen heb hierover in verder debat tetreden aangezien breedvoerige bestrijdingder motie toch niet zoude baten op grond dat wanneer ik de numerieke kracht vande onderteekenaars natel reeds eene meerderheid vormende tengevolge waarvan reedsnu beslist is dat deze zal worden aangenomen dus slechts eene vergadering van den Gemeenteraad moest worden gehouden om daaraan een officieel cachet te kunnen geven Lees ik de ontwikkelde stollingen in diemotie neergelegd eens aandachtig na danis dit m i hetwelk trouwens door al deregels te lezen is niets anders dan een uitingvan besliste partijschap alleen hierom omdat een van de twee nieuw te kiezen raadsleden zijn zetel niet in District II maar inDistrict I zal worden aangewezen hetwelkbewezen kan worden door het feit dat degeachte ondorteekenaars zich verheugd neervleidden biJ do primitieve indeoling dor ktesdistricten door B en W Hoe dat nu te rjjmon is als te zjjn strijdig met het algemeen kan ik niot begrgpen M do V Want dan trekt men m i deze conclusie komt er geen antiliborale meerderheid in den gemeenteraad wordt het algemeen belang geschaad dus gjj liberale mannen dient hot algemeen belang niet Het komt mg toch voor M de V datolk burger van Gouda van welke richtingook eenmaal tot Raadslid gekozen het alszgn dure plicht zal beschouwen de belangender gemeente met al de kracht die in hemis te dienen en dit ook doen zal eene insinuatie die ik dan ook verre van mij werp Het lag ook m i niet voor de hand debestaande indeeling te handhaven omdatDistrict I het centrum der gemeente de oudestad zich in getal inwoners niet kan uitbreiden de grootste belastingbetalende burgers niet alleen maar ooic hot grootsteaantal kiezers bevat en bovendien omdatde indeeling der kiesdistricten eerst van hetjaar 1897 dagteekend dus slechts over 4 jaren terwijl bet nu voor 10 jaren geldt dus feitelgk door den wetgever als proefwerd gesteld zooals ook in grootere steden o a Arnhem Dordrecht door Gedeputeerde Staten den Raad gehoord de kiesdistrictenin een meer gelgk aantal inwoMjrs is verdeeld geworden M i volkomen correct Bg de beido andere Districten II en III welke zich steeds in aantal inwoners uitbreiden was dus ra i een meer gelijkmatig verdeelen van inwoners gebiedend noodzakolgk en kan dus door hare verandering men zich nog geen denkbeeld maken welkede politieke gevolgen biervan zjjn zullen M i M de V is deze beslissing van Gedeputeerde Staten eene correcte beslissing waardoor het belang der gemeente Gouda dus ook het algemeen belang niet geschaad is en staat dat collegio to hoog om maar eenigszins de gedachte te kunnen koesteren dat deze indeeling door hun collegio niot mot strikte onpartijdigheid zon zjjn geschied Resumoerende M de V kom ik tot deze conclusie dat het algemeen belang door deze indeeling volstrekt niet wordt geschaad en nit dan ook het vertrouwen dat Z Ex den Minister van B Z geen termen zal kunnen vinden om aan het verlangen in die motie neergelegd te kunnen voldoen Op die gronden M de V verklaar ik mjj dan ook tegen die motie on zal er dus tegen stemmen De hoef Straater Ik wensch den heej Herman een enkele vraog te doen of in de gemeenten die hiJ opnoemde ook eene verdeoling is geweest dat de meerderheid in eene minderheid is veranderd De hoer Herman Het legt niet op mijn weg dit to onderzoeken maar dat toch gerekend moet worden dat hot strijdende was met het algemeen belang ik constateer hot eit dat uw partij ns beschuldigt dat wg do belangen van Gouda niet hebben behartigt De heer Straater Dat doet er voel toe of do meerderheid vap den raad verplaatst wordt Do heer van Galen Er wordt in de motie gesproken van het algemeen belang maar daar staat niet dat een blaam is geworpen op de liberale leden Do heer Noothoven van Goor Opgewektheid om hier te spreken heb ik niet maar wel wil ik aanhalen wat de Gemeentestem van 6 April II daarover bevat W durven aan het raadaboslnit i de motie mocht aangenomen worden veel succes voorspellen Elh indeeliit kiesdistricten moet noodzakelijk eenigen vloed uitoefenen op de kansen der in Gem raad vertegenwoordigde partg en om hunne beginselen in meerdere of mindere mate op den voorgrond te zien treden Kennelijk is dit dan ook de reden geweest waarom de verdeeling is opgedragen aan een boven den Raad geplaatst gezag van hetwelk men mag veronderstellen dat het van zijne bevoegdheid een zoo onpartijdig mogelijk gebruik zal maken Dit in aanmerking nemende kan men bezwaarlijk verwachten dat de Regeering als strijdig met het oijwwBi ieionj