Goudsche Courant, donderdag 25 april 1901

1900 AaDKevaDgen 1 October TUd vai Qrmwïtï Directe SpoorwegvcrtlndlDgen net GOUDA WlnterdleMt 1 i o i lil 11 oi i i l i 1 R D 1 H Tin nna 11 01 ll 11 11 11 18 1 17 i lS 8 S0 8 41 4 89 4 84 S ll 18 U O i f 01 11 1 1 U 8 11 ll i I l 8 18 11 88 ll tO 11 84 1J8 I S 8 11 4 08 8 17 8 43 8 I r 1 i lO 1 08 t lO 7 18 7 44 8 14 8 17 I 1 14 1 lO li 1 4 11 M 4 d 10 1 t 1II 0 1 41 10 87 7 47 8 07 r a iO 8 88 8S 10 80 10 41 11 01 11 41 f Ml 11 81 rffrvff 11 48 g J 88 8 1 8 88 08 i4 8S 87 10 8 8 40 8 80 J 48 AU 1 I U I Hhai O t i ü z jK ifa a Di faa p i ta Miirtu a i a mtrii b t p m n nyg a WMmUA sp T a EOTTE DA1I ODDA tIm nm 40 I 1 0 1 48 r f ir 1 48 t t lS i 1 4 t I M 14 1 41 8 48 4 08 8 04 8 84 00 8 10 0 10 1 AU 1 h Ü t trt 1 f dftH T 4 f fa U t fc yx l 1 ttHj 0 1 M OODPA OBN HAAOriM Ttm 8 4i 8 11 7 1 8 11 1 10 00 10 1 8 18 8 4 7 17 1 48 4 18 4 41 88 4 10 18 8 O D D A A MSTIRDAU tIm nn 9owl 8 8 8 11 I SI H 10 1010 1 18 08 1 10 11 81 4 17 4 48 8 1 I 88 8 48 B1 lO i 1 7 11 08 AnuLW 8 01 8 88 9 11 10 10 11 04 11 41 11 17 I I7 l i 4 1 4 17 1 8 088 44 81 10 8 i 11 08 11 8 Amit a 8 19 18 9 J7 10 88 11 1 1 081 10 t l 1 40 4 7 I U 1 48 8 8 tM 10 10 11 18J1 14 B 8 l rt O 41 7 18 8 10 8 M 9 18 1 11 1 1 47 4ï 8 10144 4 41 8 11 8 81 7 09 8 10 9 81 iul W I I4 8 47 7 80 84b 8 4t 9 80 9 48 U 80 U4l l i 8 40 8 88 8 4 1 00 8 88 8 81 748 848 10 08 OoiuU 7 08 741 8 18 9 1 94 10 111044 1 I1 1J Mi 4 18 4 84 8 47 7 1 7 14 I 09 1I 11 M 10 14 TJ z Hl 3 r z i ii z z z z JS z z i 7 8 1M I m M Tl SiJi Ul7 U U iVil U 8 40 8 1 4 4 8 1 8 8 18 7 14 1 4 848 M 10 07 i HJl buil Habsbarg m gevaar brengt Als bjj eens een zelfstandigen Tsjecïlschen staat Testigde De aartshertog heeft zieh niet boven de partgen gebonden naar het voorbeeld dat de keizer hem geeft Hg wilde partg kiezen in een kwestie de confessioneele die minstens even gevaarlijk is als een van de vele andere welke de binnenlandsche politiek beheerschen De troonopvolger wordt tot leider van de woeligste party geproclameerd en nitgenoodigd alvast do ontleding van den staat te beginnen Verspreide Berichten PllAÜKKHK Nn dan eindelgk het mooie weer is aangebroken verdraaien de stakende mijnwerkers te MoBtccau les Mines hot heel en al om weder aan den slag te gaan ze worden door partggenooten behoorlijk verzorgd ze spelen martelaartje voor hnn hartgrondige overtuiging en ze houden er hnn gemak van Zoo hebben de door de werkgevers nitgeslotenen dan ook in een vergadering besloten niet in te gaan op het bemiddelingsvoorstel van de regeering hoe aannemelijk bet ook gemaakt was ze zonden aan t werk worden gesteld in staatsinstellingen en elfs het vervoer daarheen zon de regeering voor haar rekening nemen met algemeene stemmen werd besloten biJ de staking te blijven volharden en onder het gebrnl van Leve de staking 1 werd de vergadering ontbondrn DUITSCriLAHO Ken reservist te Posen die bij de inspectie de brutaliteit had biJ t afroepen van zgn naam te antwoorden niet met het zniver Duitsche hier doch met het echt Poolscbe jjestem heelt drie dagen arrest gekregen De politie te Stettin heeft beslag gelegd op de voorbanden exemplaren van het werk van Graszraann Die Moraltheologie Lignoris en tevens op de drukvormen hoewel in het jaar 1884 van hetzelfde werk in 84 oplagen 230 000 exemplaren in omloop zgn gebracht Nog is men het niet precies eens over de reparatiekosten van het pantserschip Kaiser Friedrich III doch ettelijke honderddnizenden marken znllen er zeker mee gemoeid zijn Itauk De volhouders onder de stakers teGenna worden het klaarblijkelijk toch ook moe e hebbeu eenstemmig besloten bjj den premier ZanardoU aan te houden om een scheidslechterlijke tusschenkomst waai toe de soci aaldemocratische afgevaardigde Bissolati geraden heeft en als de reeders daar ook op Ingaan zal de staking wel den langsten tgd geduurd hebben l ll 7 11 door 7 1 7 18 7 81 a li 7 44 Oondi Moordreoht SieuweikBl Cpall Kottwdui M BottardimD P Eotterd m B 8 17 08 8 0 8 84 0S 1 88 Eott rd m Beun f 41 Rottenltm D F Rotterdam U 4 41 1 80 8 07 7 18 4 8 1 41 1 01 8 81 1 11 8 04 8 17 8 10 7 8 7 48 Ospella Nienwmkurk Moordiwlit Boada 8 87 1 41 8 88 O 14 t 08 a l 7 1 7 18 7 81 7 18 7 88 Gonda Zennh Uowo Voorburg H gfc i 07 i lO 8 84 7 48 8 1 8 88 8 48 8 08 7 04 Uonda Ondtw Wowd UtTMkt B ll 8 18 8 8 UtrMki WoMtlrn Oude Ooada Bresci de moordenaar van koning Humbert is nn uit het bagno van Portolongone op het eiland Elba overgebracht naar het bagno van Ventotene een eilandje tegenover Napels waar men hem veiliger oordeelt Vijftig uren waren met het vervoer gemoeid en Bresci was in ijzers geklonken doch zijn hoop op bevrijding door een revolutie is nog nog niet verdwenen BINNENLAND STATEN GENEKAAL T HF B K U tt tl M Ift B B Zitting van Dinsdag 23 April Debat over de militiewet voortgezet Art 112 bepaalt de aflevering van lotelingen jaarlgks geschiedt in Haart der voor volledige oefening ingelijfden en tusschen 15 Mei en 15 Juni die ter korte oefening in te lijven De Minister nam een amend Van Kamebeek over om de verwijzing naar Art 153 zeemilitie te doen vervallen Amendement Verhey om de aflevering van alle lotelingan jaarlgks in Haart te doen geschieden werd bestreden door den heer Seret en den Minister van oorlog omdat dan het gehalte der vier maanders niet tot zijn recht zon komen Met meerder aandrang spoorde de Minister tot verwerping aan van dat amendement omdat anders de oefening der vier maanders onder de nadeoligste voorwaarden zonden geschieden Do hoer Troelstra bestreed het artikel dat te hooge eischen stelt aan de oefeningen der viermaanders in strijd met bedoelingen van minister Kland terwijl ook de kosten veel hooger zouden worden De aanneming van het amend Van öilse blijkt een Pyrrhusoverwinning Hot is hot middel geworden tot meer milituiristische inrichting der wet Het amend Verhey maakt tenminste de opkomst der viermaanders des zomers niet verplichtend maar hij stelt voor heropening van het debat over art 120 om terug te komen op het besluit om van minderwaardige troepen een keurkorps te maken De voorzitter bestrijdt dit voorstel terugkomen op eenmaal genomen beslissingen moet hooge uitzondering blgven Het voorstel Toelatra wordt verworpen mot 57 tegen 5 stemmen De heef Verhey ofschoon overtuigd van de meerdere heilzaamheid van zijn amendement trekt het in Hot wordt nn overgenomen door den heer Troelstra en verworpen met 52 tegen 13 stemmen Art 112 goedgekeurd Art 115 regelt inlijving en aflevering der nakomers Een amend Tydeman wil ook bg da nakomers toepassen het stelsel van den voorrang die de v66rgeoefenden zullen genieten Het werd door den Minister overgenomen Door den heer Van Dedem was voorgesteld herstel der oorspronkelijke redactie van let reg eeringsartikel om de regeling vu de komst der nakomers zoo min mogelijk te doen afwijken van de bestaande gewoonte De minister was ook daartoe geneigd en gaf de gewijzigde redactie in dien zin Art 114 waarin do regeering wijzigingen bracht zonder nog over te namen het amen dementVan Dedem werd aangehouden tet heden evenzoo art 117 Een nieuw voorgesteld artikel Verhey 120 A werd als reeds vroeger beslist niet toegelaten als amendement 10 18 lo te 11 18 U i 10 08 U 81 11 4 11 10 18 47 10 18 10 88 10 88 10 48 10 4 8 8 U SHf O 11 81 10 1 11 18 ll l tl i li ll 1 1 10 f l l 1 81 11 0 11 48 l li 1 40 t lO 11 11 11 11 11 88 10 48 11 41 I L O 1 U I K a U a t vla nm 18 00 t 87 18 8 18 4 81 i SI 40 8 1 11 81 1 0 8 08 8 4 S 8 04 10 14 10 89 11 18 1U4 10 4 11 47 Bij artt 123 en 124 verdedigde de heer Van Qilso zijn amendement om de lasten van hot blijvend gedeelte te verlichten De minister van oorlog verklaarde zeer te hechten aan onveranderde unneming van hat voorstel voor een blijvend gedeelte van 7500 man voor actieven dienst en reserve met een totaal van eene hoogere uitgaaf van f 950 000 voor het geheel der nienwe organisatie Hg verklaarde niet de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de verzwakking van het gehalte des legers door vermindering van het aantal De minister van financiën deelde mede dat de middelen voor 1902 21 Jk 3 raillioen meer znllen opbrengen zoodat de hoogere kosten wel kannen gevonden worden Groothertog Adolf van Luxemburg viert met zijn gemalin Adelheid von Anhalt gouden bruiloft De Groothertog is 84 de Groothertogin in haar 67ste jaar Een enkel woord van sympathie uit Nederland zoo lang met Luxemburg onder één vorst bg dit feest van den ond oom van H M de Koningin Groothertog AdoU toonde zich altijd een edel zoo al levenslustig vorst een ridd zonder blaam met een gouden hart en een vroom gemoed Zijn wapenspreuk Waarheid en Eecht heeft hy steeds metterdaad gehnldigd De zware beproevingen die bj sinds 1866 leed door het verlies van het schoono Nassau heeft hij mannelijk gedragen In Luxemburg is de eerbiedwaardige vorst zeer populair Groothertog Adolf beleeft het zeldzame geluk het gouden trouwfeest te vieren met zgn tweede gemalin Zijn huwelijk op 31 Januari 1844 met de Grootvorstin Elisabeth Michaïtowna duurde nanwelgks èèn jaar De lieftallige vorstin bezweek by de geboorte van een dochtertje dat slechts enkele uren leefde Wie kent niet de prachtige Russische kapel door hertog AdoU ter harer nagedachtenis op den Neroberg nabg Wiesbaden gebonwd Zeven jaar later hertrouwde hg met de schoone 17jarige prinses Adelheid 23 April 1851 Haar oudste zoon de Ertbertog woont met zgn echtgeuoote en vgf prinsessen het gouden feest bg dat te Abbazia het gewone voorjaarsverblijf van het Groothertogeiyk paar hniseiyk wordt gevierd Alleen enkele depulatiên waaronder één uit Wiesbaden onder presidium van majoor Kolb den bekenden eigenaar van het mnsenm Nassau Hans zyn nitgenoodigd om de geInkwenschen van Luxemburgers en ondonder danen persoonlgk aan het Gouden Echtpaar te overhandigen De Erfgroothertog was langen tijd generaal der cavalerie in keizerlijk Oostenrykschen dienst By den doop van den erfgroothertog Wilhelm behoorden keizerin Alexandra van Eusland en wglen Z M koning Willem de Derde onder de getuigen Voor den Walramschen tak van het Hnis van Nassau waarvan groothertog Adolf het geëerbiedigde hoofd is geldt wat Adelheid van Stolterfoth voor onze regeerende Ottonische linie dichtte Blau is die Farbe echter Treue Und blau ist nuser Wappenschild Gestrahit in hundert heiszen Schlachten Hat einst sein gold nes LOwenbild 7 17 7 48 7 8T f 4 8 4 47 4 84 8 88 4 44 4 11 l 1 07 8 11 8 44 1 48 1 18 1 08 1 0 8 0 l 8 1 08 4 08 4 14 1 81 8 48 4 18 4 10 IJl B OI 1 7 I SI 8 88 ff 8 80 7 10 7 88 1M 7 88 7 00 7 84 I OI 8 18 10 87 ll OIJI 10 88 8 48 11 01 1 8 ll i II 8 11 8 80 Nieuwe Ct Gemengde BnJcbten Hen schryft nit s Hertogenboseh aan het Hblad In t Korenstraatje hier daar is er een kroeg Haar niet onder groene boomen Ze drinken er laat ze drinken er vrosg Ze drinken jenever en meer du gaoeg Hgn lief zegt ik mag er niat komen Nd vóór die kroeg en in dat straatje stond het eergisteren zwart van menachen vooral van jonge menschen Een vreemdeling n Turk zei men door de Bossche jeugd opgejaagd en vervolgd had in de kroeg waarin ik niet mag komen zgn heil en razie gezocht Neen zei n ander t ia een Engelschman en die hebben ze d r nou s goed te pakken mooi zoo Het buitelde een in vreemdsoortige kleedy gestoken manspersoon bet kroegje nit en de straat op midden in den troep jongens en aanstonds begon het relletje dat door het korte bezoek aan het toevluchtsoord dat geen toevluchtsoord bleek was onderbroken opnieuw en in volle kracht Een paar boeren de leiding der zaak op zich nemende tradon quasi als beschermers op van den nitgeworpene en bras dessons bras dessons ging t met hem Toorwaarts gevolgd door de belangstellenden Eindeiyk verscheen er n woud op de vlakte n woud is hier de naam vbor b politieagent Nu ja toen kwam er voorden voortgesolden vreemdeling verademing 01 de man n Turk of wel n Engelschman was is mg niet gebleken wél dat hy behoorde tot het circns Carré en ietwat anders gekleed was als men zich dat hier pleegt te doen Naar de N H Ct lit goede bron verneemt is het bericht betreffende eene algemeene loonsverhooging bg de staatsspoorwegmaatschappy geheel uit de lucht gegrepen Gistermorgen beeft op den Ryn bg Haonheim een ongeluk plaats gehad dat vier menschen het leven kostte By een poging om een midden op stroom liggend vaartuig de Mannheim VU aan te klampen kantelde een roeiboot waarin negen schippers gezeten waran om Vier opvarenden Junker uit Mannheim Julius Seemnth en Heinrieh Kransz beiden uit Altnuszheim en Jakob Löhnert uit Ilvesheim kwamen in de golven om de vgf overigen konden gered worden Met uitzondering van LShnert waren alle slachtoffers gehuwd In Calüornit gaat het hoogstwaartehyiiiyk denzelfden weg op als in Pennsylvania schrglt de beer van Onteren in de Amh Ct er zgn zelfs deskundigen die beweren dat de petroleumbronnen die indeSan Joaquin vallei sedert een Jaar ongeveer zoo rykeiyk vloeien alles in de schaduw zullen stellen wat ooit in de Oosteiyke Staten op dit gebied te zien is geweest en de waarde aan goud die dJt land reeds opgeleverd heeft na verloop van slechts eenige jaren verre door die der petrolenm overtroffen zal worden De olieindustrie is nog slechts heel in het begin nog maar enkele maanden oud maar de in dien tyd verkregen resultaten zyn zoo verrassend de bronnen vloeien zos rijkeiyk en r Eitn nivliant WvüK 1 Allna Diulag g i a l7 ll f r l t 1 41 8 04 8 17 UJI 7 i T 8I8 1L r t f E 48 4 P 8 88 10 è 7 08 7 18 I IO 1 41 47 10 0 10 18 ll tS 10 1110 41 n r I L lt 10 08 10 17 10 8 I0 t4 8 01 8 l 17 tS 8 18 ► 8 14 8 88 E = 8 41 8 88 44 10 1 10 t 11 11 U I7 de voomitzichten zyn iederdaad zoo schitterend dat iedereen nn weer op eenmaal in de olie speculeert j en daarin schnilt juist het gevaar voor den minder met aardsch slgk bedeelden burger zoolang alles nog slechts bg gissen en speculeeren blglt want hoe treurig het ook is er openljk voor uit te moeten komen voor gewetenlooze woekeraars is dat olieterrein een heerlgk terrein om t bejagen Evenals het steeds met de aandeelen van verscheiden mgnen gegaan is gaat het nu met de olie de meesten komen er slecht af omdat zy gewoonweg bedrogen worden Olie is er evenwel in groote hoeveelheden onderhahdon en wel voomameiyk in de buurt van het stadje Bokersfleld in het zuidelgk gedeelte van de toch reeds beroemde SanJoaqnin vallei De voornaamste districten in die onmetelgke vlakte waar de olie zoo rykeiyk vloeit zgn Mc Kittrick en Snnset waar de eerste bronnen geboord zgn Totnu toe is nog niet één bron geslagen die niet rykeiyk gevloeid beeft de uitkomst zal evenwel nog moeten leeren of zg dit in de toekomst blg ven doen zoo ja dan Igdt het geen twgfel of Callfomie reeds beroemd om klimaat mg nen en vruchten zal nog een vierde in dien boud nameiyk de petroleum dienen op te nemen Vanaf het eerste oogenblik dat de jnichkreat over het geheele land als een loopend vuur verspreid werd dat er petroleum ontdekt was dagteekent de speculatie in aandeelen die vaak groote sommen doet verliezen daar zy die de werkelgk goede sharea in handen hebben en die tegen 25 cents het stuk gekocht hebben ze nu niet meer van de hand willen doen Enkele daarvan staan volgens den koers thans reeds 8 doll per stuk of 36 maal het oorspronkelgke bedrt waarvoor zy te koop zyn aangeboden Den 2l8ten Juni a s zal het 50 jarig bestaan worden gevierd van de landbouwkolonie Ned Mettray terwyi bg die gelegeakeld tevens de nienwe farailiewoning aaa de stichting geschonken door den heer VWcker van Soelen zal worden ingewyd Z Ct Gisteravond had te Rotterdam de eerevoorstelUng voor D Haspels plaats De zaal was geheel uitverkocht By zyn optreden werd hg begroet met een daverend aptlltns doch overigens werd de ovatie aangewnden tot na afloop van de voorstelling von hot tooneelstnk Koningen waarin de 40 Jarige jubilaris als de oude koning een recht verdienstelgke rol leverde Bet was een keurige voorstelling waarby Tartand en mevr Kerkhoven Jonkers naast den jubilaris lauweren behaalden en herhaaldeiyk werden teruggeroepen Toen na de voorstelling de jnbilaris weer op het tooneel kwam werd een ontelbare hoeveelheid kransen aangedragen Onder harteiyke bewoordingen waarby hy als kunstenaar geëerd met zyn herstel geluk gewenscht en hem voor de toekomst de beste wensclien werden toegebracht werden hem o a bloemen aangeboden door den heer Brusse namens het Haspels comité door den hear Alex Faassen namens het Rotterdamsche Tooneelgezel8chap door den heer Louis Bouwmeester namens h t Nederlandsch Tooneel en daarna namens den Raad van Beheer door den heer Tornooi Apel namens de Ned Toonoelvereeniging door den heer Rogaards als collega door den heer Horrien namens het Tivoligezelschap enz enz Voorts werden nog een aantal telegrammen voorgelezen waaronder van Lodewgk Mulder en van de Antwerpensche kunstbroeders Toen de storm van het applaus bedaard was stamelde de jnbilaris woorden van dank Hy hoopte dat het nog geen afscheid voor goed zon zyn maar dat hg by een volgend seizoen zyn geliefd Rotterdamsch publiek nog zou kunnen inviteeren op bet kasteel van den markies de Seilière PesteryeD eo Telegraphic Benoemd 16 April Tot directeur van het post en telegraatkantoor te Texel de commies der telegrapbie 3de klasse C S de Wit ta Nienwediep tot telephoniste te Middelburg mei U £ de Gruyter te Haarlem mej H J Tan der Boon en te Arnhem mej A Buisman 1 Mei Tot brievengaarster te Standdaarbniten maj C J de Klerck 1 Juni Tot directeor van het post en telegraiftantoor te Bhenen J C Singel than commies der postergen 2de klasse ten bnreele van den inspecteur der posteryen en telegraphie te a Hertogenbosch Terplaatst 18 April De klerken der posteryen n telegrmhio 2d klasse J Zeevaarder van bet bïpoaten telegraafkantoor Haarlemmorplein naar h t boofdtelenaalkantoor te Amrtardam H P van ÖnldaBer auur het bgpost enUlegraafkantoor HaariMMBW in te Anitardam en T Swart naar Bozendaal telegraafkantoor beiden van Amsterdam telegraafkantoor 1 Mei De onderdirecteur der telegrapbie H P Dorflinger van Amsterdam naar s Gravenhage de surnumerairs dor postergen en telegraphie W A Kloosterboer van Winterswgk L Mulders van Harlingen W B A Sthlen van Assen S van der Wjjk van Amersfoort D de Vries van Winschoten allen naar Arnhem postkantoor J W F van Huls van Brielle J J Lavell van Tiel A Kuiler van Hengeloo G Parree van Apeldoorn J J Notemau van Maassluis M Spoon van Zeist allen naar s Gravenhage postkantoor mej W M Drost van Smilde H W Boomgaart van Dokkum P Panman van Bolsward C Brug van Franeker H Bakker van Meppel S Tiemersma van Heerenveen allen naar Groningen postkantoor J H A Israël van Hoorn J Knape van Hilversum A J Klerk van Koog Zaandgk C Brug Jz van Zaandam allen naar Haarlem postkantoor H J van de Kleinemulder van Helmond J M A Schwan van Bergen op Zoom E Fliek van Roermond allen naar s Hertogenbosch postkantoor J Spaan van Scheveningen A G Schram de Jong van s Gravenzande M Uhl van Almeloo allen naar Leiden postkantoor mej A A C van Pienbroek van Gouda M 0 J Mieros van Gorinchem mej S A A de Graaff van Velp J C Duuring van Zaltbommel en B D Pronk van Hillegom allen naar Utrecht postkantoor de klerk der postergen en telegraphie 2de klasse P M Polak van Wormerveer naar Haarlem postkantoor de brievengaarder H J van der Scheer van Weerseloo naar Ubbergen Eervol ontslagen op verzoek 15 April De commies der posteryen 3de klasse R F C Baron Bentinck van Schoonheten te s Gravenhage 1 Jnli De directeur van het telegraafkantoor te Eindhoven C C Benmer Hardenberg Overleden 7 April De brievengaarder te Rinsnmageest T Elsinga Vacante directie Telegraafkantoor te Eindhoven Jaarwedde f 2200 Borgtocht f 800 reëel Sollicitaties in te zenden vóór 6 Mei a s STADSNIEUWS GOUDA 24 April 1901 De landbouwcnrsus voor onderwyzers van wege het Rgk alhier geopend is 1 1 Zaterdag begonnen met 42 deelnemers Er waren belangstellende onderwgzers uit de omstreken maar ook nit Amsterdam en Zaandam Aan den cursus zgn verbonden als leeraren de heeren Mansholt rykslandbouw leeraar te Dordrecht C H Claassen rykstninbouwleeraar te Boskoop en J A W Baart leeraar aan de Ryks H B S alhier De directie der Staatsspoorwegen geeft aan de deelnemers groote faciliteiten voor het vervoer op haar Ignen Gisterenavond sprak Dr J Kiewiet de Jonge uit Dordrecht voor vele belangstellenden die waren opgeroepen door enkele leden van het Algemeen Nederlandsch Verbond in de zaal Nut en Vermaak Op zeer aangename wgze hield Spr een causerie over taal en wel de Vlaamsche of liever de Nederlandsrhe taal In het breede toonde Spr aan dat wanneer een volk zyn taal niet meer spreekt het met het eigen ik van dat volk gedaan is zoolang men de taal des lands spreekt bestaat ook dat land de taal van een volk leidt tot beschaving en vooruitgang Do Nederlandsche taal staat niet achter by de taal van andere landen toch zouden er nog meer kunnen zyn die onze taal spraken men let maar eens op Indien In vroeger tyd bad men de Javanen verboden het Hollandsch te spreken tegen zgn meerdere dit had men niet moeten doen en daardoor kwam het Maleisch Had men vroeger begrepen dat dit ten nadeele van de Nederlandsche taal was zeker zonden nu een grooter aantal het Nederlandsch spreken en daar trotsch op zgn Het is onze plicht overal het Nederlandsch te spreken opdat door onze taal de welvaart vooruitgaat De boerenvrouw in Zuid Alrika houdt stand omdat zg het Nederlandsch heelt geleerd en dit niet ten offer wil brengen en een volk dat zyn taal eert gaat niet ten onder Nadat spreker geëindigd bad werd gelegenheid gegeven als lid van het Nederlandsch Verbond toe te treden en werd als gemachtigde van het hoofdbestuur aangewezen de heer Dr J Heinsins by wien men zich alsnog kon aanmelden Dr Herman Gorter de candidaat van de S D A P voor de Tweede Kamer in dit district hield Maandagavond een korte politieke rede waarin hg op den voorgrond stalde dat hy wat nog niet by verkiezen van de zyde der soc dem gedaan was de roode kleur geheel ontplooien zon terwyi hy als candidaat optreedt In zgn voordracht zou hg aantoonen dat de arbeidende klasse alleen veilig is by de soc dem Hy wees er op hoe gedurende de 4 jaren dat er soc dem in de Kamer zgn het door hen gesprokene in alle bladen het meest besproken is en hy schreef dit daaraan toe dat hnn beginselen in verband staan met den wortel der samenleving zoodat al wat zg zeggen alle toehoorders in trilling brengt De proletariers vormen de overgroote meerderheid in den Staat daarom moeten zg ook de meerderheid in de vertegenwoordiging hebben on om die te verkrggen binden zg den klassonstrgd aan en eischen zy algemeen stemrecht en goede arbeiderswetten Of het gelnkken zal hangt daarvan af of alle arbeiders met verwerping van de banden die ben aan geloof of vak hechten zich knnneu vereenigen om een groote machtige ovorheerschende arbeidersparty te vormen die eenmaal tot macht gekomen de grondslagen der maatschappg verandoren zal nadat zy eerst zoodanige wetten gemaakt zal hebben als dienen knnnen om iederf n arbeider een behoorlgk bestaan te verzekeren Dat zal nog lang duren maar de partg heeft den tgd Vervolgens wyst spreker er op dat in de l laatste 4 jaren de soc dom Kamerleden allen steeds de belangen van den werkman hebben voorgestaan en znlks bg de Wet op de staatspensionneering de Ongevallenwet do Kieswet de Leerplichtwet en de Legorwot Bg al die wetten waren het do andere partyen vooral ook die welke zich democratisch £ oemen die schipperden en soms nog verder gingen m hun strgd tegen de arbeidende klasse dan de natunrigke tegenstanders de soc democraton voorden den klassenstrg d plichtmatig door en daarom wekte spreker de aanwezigen doch vooral de arbeiders op om bg de aanstaande verkiezing hnn stem op hem nit te brengen niet om zgn persoon maar om het beginsel te huldigen en te toonen dat men vertrouwen stelt in zyn party Niemand maakte gebruik van de gelegenheid tot debat Do vergadering werd door omstreeks 180 personen bezocht BoDsoRAVBS Alhier zyn de vrgantire voluttonnairen en de antirevolutionnairen het niet eens geworden zoodat ieder dezer richtingen met een afzouderlgken candidaat zal optteden SoHooKHOVEH De antirev kiesvereeniging Nederland en Oranje alhier heeft tot candidaat voor hot lidmaatschap der Tweede Kamer gesteld mr Th Heemskerk De heer J W Valk alhier is door de antirev kiesvereeniging Nederland en Oranje aldaar tot voorloopig candidaat voor het lidmaatschap der Provinciale Staten gesteld PoLSBKOBK 22 April Op een debbetrefiend verzoek van de commissie tot wering van schoolverzuim heelt do raad dezer gemeente besloten dat de vergnnningen bedoeld bg het eerste lid van artikel 13 der Leerplichtwet alleen kannen verleend worden voor een tydvak vallende tusschen 15 Me en 1 Augustus Brro Ambacht 20 April De vastgestelde kiezerslgst bevat 481 kiezers voor de Tweede Kamer en de Staten Generaal en 430 kiezers voor den Gemeenteraad waaronder 431 belasting 21 huur 23 loon 5 spaarbankkiezers en 1 examenkiezer Rechtszaken Voor de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam werden gisteren o a de volgende vonnissen gewezen Th C Z 24 jaar arbeider te Waddingsvsen wegens mishandeling tot vgf maanden gevangenisstraf E W K 23 jaar koopman te Gouda wegens mishandeling tot 14 dagen gevangenisstraf Ik kreeg iets in m n gedachten m n gemoed schoot vol en toen kreeg ik iets in m n hersens dat ik het doen moest En hg deed het Dat iets dat hg doen moest was het wegnemen van een paar vetlaarzen eu twee paar schoenen van de uitstalling van den BChoenenhandelaar G J v d Peyl te Gonda Da dader van dezen diefstal met voorbedachten rade was de 39 jarige Th v Br alhier De stakkert had op 14 Maart 1 1 dat feit gepleegd met het kennelgk doel een poosje onder dak te komen Toen de eigeoaar van de schoenen den man aanhield en hem er niet verder over lastig wilde vallen verzocht hy zelf naar de politie te worden gebracht Beklaagde had vroeger eenigen tgd in een Bykawerkinrichting doorgebracht maar dit scheen hem loo slecht te gn bevallen dat hg toen de nood aan den man kwam liever diefstal pleegde dan weer gevaar te loopen te worden opgezonden Gerequireerd werd vyf maanden gevangenisstraf met aftrek van de preventieve hechtenis Mr P H Lammere verklaarde het feit van wederrechteiyke toeëigening niet bewezen Beklaagde heeft alleen den schgu op zich willen laden van stolen om ondor dak te kannen komen Don achtte pleiter hot delict niet voltooid en concludeerde tot vrgspraak Mocht de rechtbank hierop niet ingaan dan riep hy voor zgn cliënt hare clementie in Uitspraak over 8 dagen Amsterdam 23 Apr l 1901 Volgens het Weekblad van de Commissiebank to Amsterdam zgn in de week geëindigd 23 April door tusschenkomst dier bank verhandeld de volgende minder courante fondsen 3 pCt Oblig Gemeente Nymogen 84J pCt Opr bew Singkep Tin Maatschappg f 85 I Holland Bank te Amsterd 25 Granplacer MynbouwMy 25 Aand Weltevreden Exploitatie Mg van bouwterreinen 117 pCt Tabak Maats Ramboeng 55 Landbouw Maats Rongga 95 Senembah Cult Mg Ie serie 50 Soelingan Tabak Maats 25 Billiton Maats 2e rubriek f 1650 Utrechtsch Provinciaal en Stedclgk Dagblad 20pCt Kon Maats de Schelde Scheepsbouw en Werktuigenfabriek 75 Maats tot exploitatie van Graansilo s en Pakhuizen 75 Alg Hyp Bank 10 pCt gest 125 Ned Amer Landb Mg 4e serie 100 Nederl Scheepvaart Maats 99 Geld Overyss Spoorweg Mg 129 N V tot exploit v d Hol landsche Manége 2e serio 5 4 pOt Obl Noordwgks Stoomtr My 90 Aand Oranje Nassau Levensverz 40 Verzeker Mg Hermandad 50 Verz Mg Mercurius exdiv 100 Verz Mi de Zee cum div 46 Amsterdam 22 April 1901 Als nieuw ingekomen wgzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad van de Commissiebank vermelden wy U de volgende fondsen GEVRAAGD Opr aand Westersuikerrafflnadorö f 1200 Aand Utrechlscho Credititbank 125 pCt Bouw Mg Nieuw Bussura 130 Senembah Cnlt Mg Ie serie 50 Nederl Scheepsbouw Maats 110 Herstellingsoord Trompenberg 125 Oranje Nassau Hyp Bank 120 Westlandsche Hyp Bank 150 Assurantie Comp te Amst 200 Verz Mg de Zee ex div 46 AANGEBODEN Opr bew Singkep Tin Maats f 90 Aand Tabak My Bamboong 65 pCt Landbouw Mg Rongga 100 Cultuur Mg Soomber Redjo 100 Kon Stoomwevery Ngverdal 155 Gr Bgwielfabr v h Fongers 40 Ned Amor Land Mg 3e serie 103 Amstel Hgn Main Stb My 45 Nederl Scheepvaart Maats 98 Ass Mg togen brandschade de Nederlanden 1845 f 400 Oranje Nassau Hyp Bank 130 pCt Oranjo Nassau Levensverz 40 Ond Verz Mg t gold gev V ongel 80 Verzek Mg Mercurius 110 Verzek My de Zee ex div 50 My t nitocl dor Couf zaak Scherpenzeel Kahn 50 VERSCHEIDENHEID Een zeer fraaie rustende figuur in wit marmer is naar uit Londen gemeld wordt over het graf van Koningin Victoria in Frogmore gelegd geworden Marochetti heelt den Prinsgomaal liggende voorgesteld met het lint van de Konsenbond orde bekleed het hoofd is een weinig ter zyde geneigd Evenzoo is nu de Koningin met een kroon en een lang gewaad uitgebeeld Aan de vier hoeken van het grafmonument knielen vier engelen uit wit marmer vervaardigd met uitgespreide vleugelen van brons De vloer is van gekleurd marmer dat uit Portugal Italië Frankrgk en Afrika komt ONTVANGEN DE NOUVEAUTÉ S IN Parasols en Faraphies A VAN OS z Md TaUleur Kleiweg E 73 GOUDA