Goudsche Courant, donderdag 25 april 1901

Vrijdag 26 April 1901 408te Jaargang mmm courant JSieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoon o St ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Apvertentiën tot 1 uur de midd Teler St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 7Ó Afzonderlijke Nommm s VTJF CENTEN tOoedkoopsteenioliedat adres voor Vervoer van laboedel zoowel binnen bIb buiten de sted met gealoten wigeni A ORAVESTEIJN Bleekerssingel 287 JUt uordt tegen Tranêport tade venektrd Druk ru A BRINKMAN Zn Gonda Beurs van Amsterdam Vrkn Stotkra ï ii 81 i s ia O IV 81 60 7 TV 14 1 100 O ia M a 78 4B0 lOl i 1 4 98 loiv 111 ivi UO a UI 811 188 1 100 a B 104 t a 88V I lOOV Vi SU 140 87 Vi 87 V 10 4 104V SI 8111 j losv 104 o APRIL N Dl Li li Cert Ned W 8 idito di o due 9 dito dilo dito 8Hoiaa a Obi Goudl 1181 S 4 Itamb loaobr Tiag 186S 81 6 OoaTBHa Obt in papier 1S68 f dito in xi verl8A8 t PoBTnftAL Obi met eeupoD 8 dito ticket 8 101 108 108 91 u 100 U7V U7V 101 14 Suium Obl BiiueDl 18 4 dito Oeeona 1880 4 dito bij Botbl 1888 4 dito by HoiHi 18BV gO 4 dito in goad leen 1888 8 dito dito dito 1884 t ÏTAiiii Ferpet Hhuld 1881 4 TduiU Qepl Conr leen 1880 4 öee leening aeiie D Oeeleenin HrieO ZuiD AM Bp ï obli 18 5 Uluoo Ob I uit Sck 1880 VlKXECaLA Obl 4 onbep 1881 AviTlaDAM Obligation 189B 8 B imiOAK Stad leen 1884 8 NlD N Afr Uandelav aand OutvaogeD de INuuveauté s IN ZOMERMAHTELS JlapoiiilolTeii D SAMSOM AIIVEHTEINTIKN Heden OTcrleed te Busïk in den ouderdom van ruim 81 jaren mgnc Schoonzuster Mevrouw Jokua Nargaretha m Rouveroij fan Nieuwaal Wed P A DE KKUiJfF P M MONTIJN Gouda 21 April 1901 Geen Ëngelsch maar Eclit BOERENBHOOD gM eent de KM A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoeningf binnen den kortst mogelgken tgd te doen genezen neemt onmiddellijlc de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiyen Borst honigExtract 9f E L I A M T H E uit de Koninkliilte Stoomlabriek DE HONINOBLOEM H N VAN DEN HAAG Flacons f 1 scHAiK r Hofleveranciers 70 ets 40 et bij Firma WOLVF Co Westhaven 198 Gouda D MIBBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VAN UILU Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuiterkerkad JJtel N ïa ZESSEN io t en J Th TORltEN fioaiiop B T WIJK Oudmaln H HOLLMAN Bodegraven A SCHEEB HaaetrecU P W t EDE OudewaUr K vak dbh HEIJDEN te Reeuunjk P v d SPEK MamapelU D V D STAR H aiWiVi ti n Wed v HOLST WaMiugiveen itnllsepliscbe Tandpoeder en Aiill§epli8ch Mondtinetuur t van X CASSVTO Tandartë te Gouda OVKBAL VSBKRIJQBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSÏIJN Blanwstraat Gouda l ut r Qcncaah alfamccn aanbevoien DM ÉJtïJlplömaVn Öoud B k iida H VTI Pl ff l PRAEPARATEN VAN ffTTi Fl flW r iain i I otT ll JemeeilkraclitljeenveraterkendaKINA WlJNtegeniwakta Ulllg l al VIV 11 loowel bi kinderen al volwassenen gebrek aan cettuat alechta apijaverterlni lenuwhoofdpUn ter veraterklnj na riekte ofkraambed koorta en hare ceïolgen OUINA LAROCHE FERRUCINEUX in het bijionaer tegen Bloedjebrek Bleekiucht kwalen van Krltlachen leeftijd eni Verkrueliaar in BacoM l 1 80 en L PSbaal Qf art voad2aam ver terkend aangenaamvanimBak ifoordacclijkacheeb nik E l lVvl WVg J vooral voor kinderen twakken en kllerachtige geatelten leer aan te bevelen AU lenéeakrachtlge drank Ijii atoomiaaen ilet apljaverterlngaorganen en dlartbée ook voor emsehnsen en kleine kinderen Pnii per Imi a H Kar 1 70 4 X Kgr 0 8ft a Ker 0 60 ChemlKh MoTlrC lSlr f Speciaal voor Kindervoeding in busaen t ü Kcr O eO aulvere TICIK UIKCI Kp 0 50 M Kgr 0 a6 Ac4tanva C irrafp üpin Het rocken eener halve Cigarette u voldoende ter baatnj tallllllg VylK a CUCII j h vlg a aanvallen van A tlima ate In doübJLS a O BO CU O BÖ IZZL Tatnorïnrifa RnnhnnC fruit PURGATIEF lejen Veraloppmg Aam I am arinUC PUnUUna i elen Ml6ralne Con eatleaelc vooralookalstaiana voor kinJeren bewijicn Je Tamarinde Bonhona van KKAtPI 1 lEN ÏKOLM beiangriike diensten daar de vorm voor het kind begeerl ijk en de smaak aangenaam n rrij erdoos e 0 90 en 0 60 G altMioL Oac431lAC algemeen crkend als bet BESTE huismiddel JalllllalV aatllICa j Hoeal Verkoudheid en Keelpijn Set is een alijmoploaaend en veriachiend middel bij uitnemendheid uitsluitend in □ Seachjes verklil gbaar f rija ƒ 0 20 per ilesch je Vt Fmvaralit mi XRACrELIEN a HOIM te Zatal nim nortiti tttfiMiteM iraarop a naam vt MaHdte t9miiv M i rkrxftbaar btj Oa otMtu Apvtl lttrl II 1 n fiil§n Het groote aantal zenuwkwalen KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST iHM n tvaif f hoofdpUn of tot d voontrgaktid bsitMkeneii OOK teMa kll middelen dooi de mediielie wetaOKhsp Ktniewi de eer toe Ami ilJ door het gelirallt maliën Tfta deo eenvondlni phTeloloÊlaobaoiitdekkt c dMn beeft die ntbODderde proen Ver reidle en terwijl nffn w iMplezie benetiberoert toe troteeerei ifeWAid Kent aao dea nieuwen tUd komt toê7 dttt kIJ door het gebruik maken tu dên eenvondlnteD we oftmelljk lanfe de bnld eane dMB beeft die nmhonderdeproernemlngenthMw over de MhealewareW v oa v 4 InweUDMabapnelllkekriocendaboDiatebelangetellingweu teven eeoe weldwid blijkt te eIJd vonr de un nennwkwAleii tUdende menaohbeld Dece eneeiwijM to uitgevonden door den gewexf o utflcler van Ou ondliell Dr Roman WetumanD t Vllitaofen mi bemat op dn OU 4arvi dlnK oiigf ttaan in eena ftV JurlKa praktijk Iteor WBU hi c TRn bet li M eiima prr 1mv wardcia fliinHoe K arhlkiea sir h d r de hnld anMlddell Jk n kat ilMl n descae ld Het date leueeiwiiie werden werkelijk lOklttereBde reeuttetw Twknf u all nukte looveel opgang dat vid etin door den uitTindar jeaebnvan warkja OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hira vonrkonilRg en ga eilng l lnliM kerte tijd reede deUle dmh v m heuen In Uit hoekje bevat niet alleeu vor fcet grotto pn ll k verttaanbare vnrklarlnRen omtrfut li t wespu der meuwnre therapie en de daanaede aaln lil ïtanboulge gflvalien vwrkri gNi uitwrn king nifar ook vindt men dn b ldelliig u uTtde oi rtlB hi bl ili ndleaa dei B f w Ji newijd lal Van galolitecliriften vau liiiogi F ilantiite genoo l ni iig ii onder welke P eilèri med ér profiatef B il 4 potukliHiak Ie Parijt rua Rougemont 10 StsmgroLor miü dr prattlieerend Benmliair aaa kat kraak ilunïgen oeiKchl ét Cham tton Sanitiiirath O Com t biahin Groiimnnn niari dr arrond art taJülitia a Dr P Fareilier genaeaheer direc aur va h t hoipltul Ie Agfln Qiliefmrath Or Seherl liaatia OHlaRfale Badtmt Oarset niid dr ganatihear dlrtsteur dar galvano tnarapeutiMhB larlchllag voar tiauwlilderi ta Parlja ma 151 Hsncrt 334 Contul van Atchanbarti med dr te Corfu Dr SuabtoD arread arti da ZIrknIti Ober atnkauit Jeolii med dr ta Waantn Dr C Bongavtl taLa Farriira Eeri lldvaa daa Oauall Ceatral d hHlèaa el de gantd in rrantrijk fa v la nndeteu Aan atli n ier aennwHriitel mpcr f tnlndar KHi cdwili IS f SMn KMCenitnaHd Ha rkcbtl li ld lijden waqrvau da kantaekeneu zijn euroniaiilwkoefdiil mtcratnadohalahaof dalte bloadandranf arOBtaDrlktelbaarlitld atlaBgdha d aladaleetheld tloMa atl ka enraal en eabahagelllfc laealand verder alia Kieken dia door beroerte getroffea weiden au nog lijden uu da gcvolgau daarvan looBlR verlanmteaea eHwerataH eprafcan rwar on v8t naalalilk iliktea atljfhaid dar B wriobtoe mal veerldurinda pi a plaataatijke iwakle variwaUlaa vaa Mkaaien eni tn all die reeda onder genaaikundlgt behiandeUng gawaeet aga maar dooi da bffceftde middelen ali ontboadlugaan t k adwat rknai wrijven electrlaeeren atoomiooi of laebadeo l aea geneiing of leulglog hitnnar kwaal gavondesbehWn en ten alottaalj dia vreaa ¥ Taar brr ert BJUartoa rsdaB babban wegane vertobiinaalan ala liek aaahaudend aniatii waetaa vardoewlag la bat baafd haefdatja aMt dwiiallgbeid Rlkkirlngaa aa daakar ardaa oer de oo an drakkaada a tadar üii vaarboaf aaiilai la éa a raa hal vaa ea vae krlaüalhii la aa kat fapaa waa baadan b vaataa aaa al deie dria ofttagmla van wlU i r t ala ook tan toasd llj eede aaa blaakiasM aa traehtalBoaketd ooi aa gaaonda laHa aan aa aiertaeaa dia wal t bat baafd werkte en gaeatelUka reactie wlUaa Ta rk nwi wordt diinfend aaageraden ilA het bovaa vermelde werkje aao ta achaffen hetwelk op aaBnaf kaaltlaaa aa frmnae var Roadaawoiidtdoor AmMferdiami door M tl KBAlV Ta Hnlllgeweg 41 nsttardttoa W B vmm HAVTKV KOI rV Apothektr Sorte flooMaag L Vtr eht LOailV POKTOV Uadagraoht bij de Qurdbrag F W il bQ Uu da jongate tivgUnnlach medicInala teDtoonateUiogla de Dr WelUHauaa acba fle a aaa vili r de Hediache Jurii aaei d IUIv r H MMdafllo baihrMad BOELHUIS TE iSTOLWIjrK j De Notaris Mr L MOLENAAR jBjB tê Waddinxveen al op MAANDAG 29 APEIL 1901 s voorm are aan de Bonwmanswonlng No 15 in Benedenheol te Stoltcp bewoond door JACXJBUS DE GHOOT om contant fr M 1 fnbliek rerkoopen 13 gekalfd hebbende EOEIEN I Taarkoe Pigkei i draciiüge Zeug Voorts BOEHENWAGEN SCHODW aa verdere MELKen bANDBOÜWGEHEEDSCHAPPEN Des morgens vóór de rerkooping iSftnnmmerd te zien Nadere inlichtingen ten Kantore van Notaris Mr fl MOLENAAK Toomoemd 1805 1901 Harddraverij Vereeniging WIIUM OBERGIJM Gnn Tweede SSOOTE TEBLOTIl van Paarden Rijtuigen Tuigen Velocipede een Harddraver paard gespannen voor een Sollty en voorwerpen voor Land en Tuinboitie en HuishoudeHfk gebruik Hoèfdpriji Een Elegant VIERWiELIG RIJTUIG bespannen net twee Paarden Kleinste prjjs Een waarde van minaten 3 guldett Trekking beslist 3 Juli 1901 1 Lot 00 cent fr p p M cent 11 Loten I e Jr p p t O In 1900 is 93 a voor den aankoop van prijzen besteed Hootdvertegenwoordiger voor GOUDA SfARTSENBüRÖ S LOTESDEBIET Gebroeders STEEITSMA Bloemisten Turfsingel TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtig Variteiten van CACTUS DABLU S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prgken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDEE HET BEKENDE INSeCTEN CIDJER dat door bijvoeging van 40 deelen wateralle insecten doodt en voor planten bloanauen vrachten onschadelijk is r V Liter f 0 50 Liter f 0 80 i Liter f 150 Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden tWee na t elkander staande praclitige Fakliiilzefi gelegen te Gonda aan de Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 No 848T BuUeniaodscb Overzicht De Britsche troepen doortrekken in verschillende colonnes de streek ten noorden van de Delagoa lijn Omtrent den werkelijken aard hunner bewegingen valt niet veel te zeggen Na en dan verneemt men betzg door een bericht van de War Offlce hetzü Tan een der telegraafagentschappen dat het en ol ander plaatsje bezet is ol enkele boeren zich overgegeven hebben Het is zeer moeilijk zich daarait een joist denkbeeld van den staat van zaken te vormen Vermoedelijk echter trachten de Engelschen ook deze streek zooveel mogelijk te verwoesten en de inwoners naar de kampementen te drijven De erachten omtrent neigingen welke zich bj Botha openbaren om de wapenen neder te leggen honden aan Met welk recht ig door sommige bladen ajs aannemelijk wordt beschonwd valt niet te zeggen Het Engelsche Lagerhnis heeft met 363 tegen 86 stemmen de verhoeging van de inkomstenbelasting goedgekeurd De meerderheid is groot maar het geld is uitgegeven en Del moet er dns wezen Bnitendien de meerderheid zal wel slinken onder znlke drukkende belastingen De steaukolenbelas hg is nes hrt st JmtiBjnlair Te New oastle is een vergadering gebonden van ge4d gOTrden der Northnmberlandsche lederaties van miJneigeoareB vaar besloten werd met andere mjjneigenaren overleg te plegen om de exploitatie der steenkolenmijnen tot stilstand te brengen als het nitvoerrecht niet opgeheven wordt Een redacteur van de Daily News had een onderhoud met den onlangs uit Amerika teraggeketrde Frederic Harrison over de stemming in Engeland ten opzichte van den oorlog Hij verklaarde den indruk gekregen te hebben dat de oorlo skoorts zeer verminderd was en bij verwacht een zeer snellen en sterken omkeer in de publieke opinie naar mate men gaat inzien hoe ontzaglijk veel de oorlog gekost heelt en nog kosten zal on hoe buitengewoon weinig die naar t schijnt zal opleveren Het zou hem zells niet verwonderen indien over een jaar de liberalen weer aan het bewind waren En on Tfld u voorspoed in de toekomst te hantel en achtte Harrison juist een volkomen Twandering van regeeringspersoneel in het moederland en in Afrika onmisbaar Al stierf de oorlog hg gebrek aan strijdbare mannen uit gelooft hij niet dat er gedurende een menschenleven de flauwste kans bestaat FEVILLETOX Eindelijk aamgebracbi 12 aNeen waarachtig niet Ze sprak met iets dat op werkelijke warmte geleek En nu reikte sij hem haar ringers waarnaar hij met een aoort C whoDger greep doch xonder k ditmaal te en wijl Rita het hem met hare oogen verbood Ze zuchtte half lachend Is dit geen pure boon van het lot Wat meent ge Rita V Hij tag haar aaa met die half verstrooide opmerkzaamheid van den verlielde wien het zien aan het hooren en het hoo ren aan het zien in den weg staat aNu gij en hij de anderei tW ke andere r Ah eensklaps begrijpend en met verduisterd gelaat de machine man de millionair Hoe ver zijt ge met hem Rita i kan een arm bloedverwant met een kleine verwijnnj naar zijn eimn elegante persoon j e spoedig geluk wenschen en verzoeken hem daar in de welwillendheid aan te bevelen ï Is het spoedig klaar f aOordeel zelf Ze leunde achterover en zag hem terwijl zij sprak vaat lan ïk meende heden werkelijk een lUp verder gekomen te zijn Een aardigep slag geslagen den god vulkaan aan zija vuurspattenden haaxd zelven opgezocht Ja jêT knikte lij TiUy die ab tegen haar zin nu op een vereenigd en voorspoedig Znid Afrika en hg acht het waarschijnlijk dat volharding bij het tegenwoordig beleid meer dan iets anders het Rijk zou kunnen verderven Naar mijn meening zeide hij heeft dat beleid het Bgk den doodsteek toegebracht Hg bedoelde hiermede dat onder de tegenwoordige omstandigheden Engeland onvermijdelijk bjj de Vereenigde Staten het in den groeten flnancieelen commercieelen en indnstrieelen wedijver verliezen moest Aan een schrijven uit Konstantinopel van iemand die tot de regeeringskringen behoort ontleenen wij het volgende omtrent den toestand in Zoid Abika Hier ter stede is men vrijwel algemeen van oordeel dat de Engelschen den oorlog niet lang meer zullen volhouden en dat zg slechts wachten op een aannemelijk voorstel onverschillig van welke zgde afkomstig om den krijg eindigen en den beiden Republieken een zoo ver mogeljjk gaande zelfstandigheid toe te kennen In dien gwt lieten zich ook lord Wolseley eq de le nn van zjiu buitengewoon gezantschap uit die op het oogecblik hi r zijn om den Sultan de troonsbestijging van Edward VII aan te kondigen Men is verder van oordeel ook onder de Engelschen dat daarna al spoedig ZnidAfrika zich zal constitoeeren ia een federatie of iets dergelgks op daa voet van Australië of Canada zoo los mogelijk verbonden aan Groot Brittannië Gisterenmiddag heeft in de anla der universiteit te Bonn de plechtige inschrijving van den Kroonprins als student plaats gehad Op het kommen van de studenten bracht de Keizer onder eindeloos gejuich een Salamander op de universiteit van Bonn Hier heeft zeide hg keizer Frederik gestudeerd ook de prinsgemaal de levensgezel van de Koningin die altjjd gestreefd heeft naar een vredelievende en vriendschappelgke verhouding tot ons stamverwant volk De Keizer bracht de geschiedenis van het onde Dnitsche Bijk in herinnering dat propter invidiam zijner leden uiteenviel en onderging omdat het voor de gebeele wereld wilde bestaan en aldns belemmerd werd in zgn ontwikkeling tot een scherp begrensde natie Maar God heeft t Wilhelm den Groote en zgn trouwe dienaren gegeven dat zg hun volk vast tot één konden smeden Moge de jeugd evenals de heroeën van onzen stam tot echte zelfgenoegzame Germanen opgroeien tot persoonlykheden tot mannen Alleen de Heiland kan hun zoo maken maar dan kannen zij ook luisterde toe d t moet geheel woordelijk verstaan worden Mijnheer Richard Seemann chef der wereldberoemde firma stond in eigen persoon met opgestroopte hemdsmouwen aan het aambeeld en hamerde zeker een soort privaat liefhebberij van hem hij nam daar geloof ik als een geleerde pHwven m het laboratorium i hij heeft echter in elk geval zooals hij mij vertélde hel handwerk geheel zooals het hoort vab den grond af geleerd Uit de wonderbare woopvertrekken waren wy door vreemde gangen en llings onver moede trappen in deze zijne privé wet kplaats gekomen het is bij de Seemannls altijd een weinig als in Duizend en een Nacht Ik had de oude mama op vriendelijke wijze gedwongen mij er heen te leiden en hem daar te overromptten Zij vermoedt heel niet dat zij alles doet wat ik wil tot zdóver ging alles goed Maar hij ach hij Ze vouwde haar handen over de knie en hield een pauze terwijl ze het bevallige hootd weemoedig heen en weer boog Nu hij Riu Ze zag dat het bloed haar neef tot in de fraaie aristocratische ooren was gestegen Des ondanks ging ze voort en zag hem aan wreed betooverend Ge weet Kurt wanneer ik wil kan ik na ik kan iemand warm maken niet waar f tRita mompelde hij slechts tuaschen de tanden ditnt t waarschuwend bijna dreigend Houd je kalm En hij moest wél stak tij tot op zekere hoogte met hem den draak zoo deed zg het tevens met zichxelve Ik heb hen nog niet warm gemaakt Ze wilden gelijk altijd den coup voor uü laten inspannen Ik bedankte zeggMi Wij Dnitschars vreezen God en niets anders ter wereld I Dan sluit ik rustig de oogen als ik znik een geslacht om mijn zoon geschaaiHl zie opwassen Dan Dnitschland Duitschtaad boven I Uil Brussel wordt aan de Morning Leader het oude verhaal weer eens opgewarmd dut Koning Leopold plan heeft afstand te doen van den troon De graaf van Vlaanderen zou den boedel aanvaarden en hem op ziJ beurt dan weer aan zijn zoon prins Albert overdoen Het gerncht wordt zegt het blad geloofwaardig gemaakt door er op te wjjzen dat Meenten van Koning Leopold moeite doen het Hotel dea Souverains te Pargs aan te koopw Nu moge het waar zgn dat Koning Leopold gaarne te Pargs vertoeft en dat wat het blad daarbg voegt hij niet erg ingenomen il mot de afschaffing der hazardspelen het bericht van zgn afstand kan toch niet anders dan onder bet grootste voorbehoud worden aanvaard Een grond van waarheid kan wel liggen in hetgeen de Morning Leader verder schrijft 0ok Indien de Koning mocht besluiten geen afstand te doen is het waarschijnlijk dat hg voortaan zoovoel mogelgk bajten België zal verblijven Dat de Koning gaarne bnitcn zjjn land vertoeft heeft h j met de daad bewezen Maar rondnit wordt in oHgeving van Z H gezegd eindigt de correspondentie van de Morning Leader dat hiJ niets liever zou verlangen dan zgn vrgfaeid te herkrggen en door dezelfde daad de populariteit van het koninklijk huis te herstellen want prins Albert en prinses Elisabeth zijn beide zeer bemind onder het Belgische volk Het bedrag der aan China te vragen schadevergoeding is volgens een telegram nit Peking door de flnancieele commissie vastgesteld op 450 millioen taëls Het zal de vraag wezen in hoeverre China in itaat zal zgn deze kolossale som op te brengen De rijksbelasting zal daartoe onvoldoende wezen en zoo de likin invoerrecht op de rivieren geheven of de opbrengst der douanekantoren aan do zeehavens daartoe gebruikt moet worden zal het in het einde toch Europa zelf wezen die de schadevergoeding uitkeert Volgens Sir Robert Hart die als hoofd der Chineosche douane voor autoriteit mag gelden op het gebied der flnancieele hulpbronnen van het rijk van het midden kan China alleen door deze beide laatste middelen de likin en het invoerrecht aan de zeer hooge eischen der mogendheden ze sprak raet begrijpelijkcn nadruk pwijl het zulk een schoone avond en de weg niet lang was Wat hadt gij gedaan Kurt V Wat aing hij met mee de horrende ezel riep mijnheer van Uechtritz in tot op zekere hoogte onpartijdige verontwaardiging tja wel hij ging mede de nu komende wocffdea gesproken met een niet weer te geven mins ihij ging mede de geheele Dorothe inStrasse uit minstens vier en drie kwart minuut en zette mij daar aan de fKronprinzenbrUcke in den tram Tiily lachte slechts even en schreef toen voort Kurt daarentegen zag zijn schoone nicht de speelkameraad zijner jeugd met oprecht tecder medelijden aan Hij zweeg echter ant hi had te veel op zijn hart en de tegenwoordigheid der jongere zuster hinderde hem Slechts met een veelze genden blik beklaagde hij zich daarover bij Rita en zij haalde nauw merkbaar de schouders op Het was haar in den grond der zaak aangenamer niet alléén met hem te zijn Want waartoe konden de hartstochtelijke uitingen zijner verliefdheid leiden Tot niets Zij had medelijden met hem maar ze kon hem niet helpen Daai wierp TiUy op eens haar pen neer sloeg haar schrift dicht en stond op iGoat t ij dan nog niet naar bed Ri a vroeg ze zonder acht te ilaan op Kurt Want de neef verwende Tilly met door hoflelijkheid Hoe kan men dat dan wanneer men bezoek heeft zeide Rita zag daarbij echter met haar zuster maar Kurt aan met een glimlach die de woorden geheel ondergeschikt maakte voldoen Voor het oogenblik mag men aannemen dat geen enkele mogendheid met juistheid het bedrag der geleden schade kan opgeven dok zou het hoogst onbillijk wezen dat bedrag vast te stellen alleen op grond van de gegevens door ds belanghebbenden de benadeelden zelf verstrekt zoodat na zeer langdnrigc beraadslagingen toch wel het einde der historie zal wezen dat de mogendheden het maximum zullen vaststellen dat China kan opbrengen en dat bedrag zullen verdeden Een expertise tot vaststelling van het al dan niet gerechtip de der vorderingen zon jaren en jaren tijds vorderen eu stromnen van diplomatischen inkt doen vloeien zonder dat men ter zake een bevredigend resultaat verkreeg De Daily Mail verneemt dat in Mandsjoerije een beweging tegen de vreemdelingen vijandig opnieuw wordt waargenomen De Chineezen hebben zich in den omtrek van Moekden verschanst en zjjn aldaar gewapend met Mansergewereif en Kruppka nonnen Ten oosten van Moekden hebben z j ten getale van 12 000 een sterke stelling bezet onder bevel van den generaal LoeTang Sé den aanvoerder der Boksers In het noordooston staat de vroegere gonverneur van Moekden aan hot hoofd van 6000 man In het oosten van Mongolië in d nabijheid der borgen van Igajam staat generaal Sjoe met 9000 man De Ruulsche aflnnrfti AlMttÉft iraan Mt MTMBMtt iXpë dities te zenden naar de eerste hierboven genoemde punten die door ds Chineezen worden bedreigd Een ond gouvernenr van Sjatt Sie Hal Hang berucht om zjjn openlijk betoonden vreemdelingenhaat is tot gouverneur van Hn Pé benoemd De consuls te Hankaw lieten tegen deze benoeming luide protest hoeren Verspreide Berichten Frinkhuic De commissie voor itakingspropagandi heeft een oproeping gericht tot allo mijnwerkers der Republiek om hen over te halen by het referendam van Zondag a s toch de algemeens staking te stemmen als protest tegen het doen der regeering inzake de stakers te Montceaules Mines De secretaris van de commissie die de oproeping onderteekent namens 75 vakorganisaties te Parijs wier oog op het besluit der mijnwerkers gevestigd is verklaart dat Pargs gereed staat om met de mijnwerkers op te trekken ter verkrijging van de gemeenschappelgke wenschen Nu ik ga ik heb gcrioeg gewerkt Kn buitendien willen in uwe tegenwoordigheid de gedachten niet bij mij komen Goeden nacht Houdt u een beetje rustig gij tweetfn en denkt er aan dat anderen willen slapen En gij Kurt sla straks als ge weggaat niet met de glazen deur anders wordt mama wakker Zij knikte de twee toe nam haar boeken op en verdween Kurt zat baar natcstarcn nog toen ze weg was in een verbluiïenden twijfel ddArovtr of uit haar laatste woorden misschien pure hoon en het sarcaipie van een op hddr leeftijd in elk geval stuitende verstandhouding gesproken had dan wel een schier onbegrijpelijke grenzenlooze naiviteit Dat het werkelijk het laatste was geweest las hij in Rita s oogen locn zij beiden elkaar nu aanzagen en daarop beiden lachten Ze waren nu alleen Rita Neen Kurt laten laten Hij het het echter met hij sloeg zijn krachtige armen om baar heen en werd zóO hartstochtelijk d t m het meisje at zich meest ZOO wist te beheerschen toen zij hem eindelijk van zich drong ja tcrugstiet ook iets vlam had gevat Was het onwil jegens hem ol was het een gevoel dichter bij het zijne komend dan ze ooit voor mogelijk had gehouden F iWat wilt ge houdep wij ons niet kalm ot maken we misschien de anderen die graag willen slapen wakker fluisterde hij heet mft flikkerende oogen f Je bent mal Kurt gat zij even zacht ten antwoord met versnelden adem terwijl ze de kraagvan haar japon weer zamentrok om den hala dienhij rood had gekust IVtrtft vtrvo d