Goudsche Courant, vrijdag 26 april 1901

Bargerlijks Stand GEBOREN 2i April Clasina lohanna onders C van Harten en D den Edel Gerrit oaders H den Hertog en A Snel 25 Johanna Paolowna ouders C Loojjaard en M Keurings Johannes onder B van Loon en J Koeman No 8488 Zaterdag S7 April 1001 40ste Jaargang fioiMHE amm MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en OmstrekeU OVEEIiEDEN 22 12 m L A Frederikze wed A O Weiland GEHUWD Kietveld 1 H M do Jong iburg 29 j T Dam 84 j 24 jril N Vergeer en J Beparon en M J van Telefoon o t De Uitgave dezer Courant geschied dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagem De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers VTJF CENTEN Telefoon N At ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Apvertentiën tot 1 uur des midd ADYERTENTIEN in alle ConiaJiteii worden aangenomen door het Adverlentle Bureau van A BKINKMAN ZOON Uzendoorn P Tan Stavel en N van Tent BeeuwUk GEBOREN Lgsje Claaina onders K Kok en M Kok Jacobus Willem Eeinond onders L J Smit on A van Wingerden AI VEKTEI iTIKl i Depot gevraagd VisBcbers Artikelen als hengel haken dobbert enz op een plaats waar zomers veel Visschers komen Adre H PLOOYER Gz Schravonweg Nieuw Lïkkkbkijm a d IJssei QebroedersSTEEIISMA Bloemisten Turfsing e ÏELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DAHLIA S welke den gobeelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen preken on doorbloeien tot de vdrat intreedt VERDER HET BEKENDE INfiieCTf CIDER dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planton bloomen en vruchten onschadelijk is U Liter f 0 50 Liter f 0 80 Uier f 150 Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande praclitige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Tnrfslngel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 FBMSCHi STOOHYEBVEBIJ UI ekemlsche Vtesoherl Ti H OPPENHEIMEU 19 Kruiskade BoUerdatn Gehreveteord door Z M dan Koning der Belgen Ho fddep4t Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az dpeeialiteit voor het itoomen en verven tui alle Heeren en Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speeiole inrichting voor het itoomon van plaone montele veeren bont ent Gordgnen tafelkleeden enz worden aoor de nienwtte en laatste methode gevertd Klenw oBovertrolten Trof Dr Liobora wolbekend IUQW SBACBT II IZBa AllMn Mbt met Ftbrïelumiirk tot Toortdnrende radicale en lekere genezing van alle lelfa de meest hardnekkige MenuwiHekten vooral ontstaan door aidnalingen op jeugdigen leeitgd Totale DeiiDg van elke iwidtte BIee tucht Benaswdheid Hooldpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spysvertering Onvermogen Impoteni PoUutione enz Uitvoerige prospectnesen Itgapcr l awli 0 1 fl 1 IVi dubbele Aeich n 6 I Gcnlni l Depit M tth d Vente Zaltbomniel DcpOts M Olflian fc Co Bott rdsm 1 Happol Gr enli ge 1 lUlmmai de Jong J Cie Botterdim Wtlir k Ua Oouds OD bi alle drogiaten I W icri ri3 A 3srnDELJLï B3sr Kort overalcht onzer PrUscoarant W SHERRIES Pale en Gold Dry van al 1 16 50 per 12 flesB ROODE en WITTE POETWLINïii 15 12 5 MADERA S droog en zoet 18 12 VlIRMOUTH la Turin 1 60 flesch 2 BODEGA CHAMPAGNE 1 75 B COGNAC i i 1 75 t 2 26 1 2 76 l 3 25 1 3 75 en 5 COTcH WHISKY i 25 c O o Per Fl Per Ank 45 Fl 1 1 a USTRAC J n 65 Nto f 27 75 g n H CHATEAU VALBOSE 0 75 31 2 J45 St ESTEPHE 0 85 36 1 V r St EMILION 1894 42 ls S 2 PAUILLAC 1893 1 26 58 atS J 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 fS g a SAUTERNE 142 IS g O ZELTINOER Moezel 0 90 37 50 C r BOURGOGNE 1 10 47 SS De Sesschen ziJn in de prijzen begrepen en worden 4 3 ets per stuk ternggenomen Bö elke hoeveelheid verkrijgbaar bö De arma T CREBAlS Gouda Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van koude ol overlading van de maag door het gebruik van slechte moeielijk te verteeren te warme ol te koude spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglijden als Maagkatarrh Maagkramp MaagpUnen moeieHJke pljgvertering of vertHJming op den hals gehaald hebben zij hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreöelgke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zijn Het is uBerf llrioR 8oB9 Xruièenwijn Deze Kruidenwön is uit voortreHeliJke geneeskrachtig bevon dene krulden met goeden wjjn gemaakt en verst t de spijsverteerings organen van den mensch zonder een laxeermiddel te zijn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoften en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tp gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niot talmen er eene proef medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting misseiykheid met braken die bij chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwijls na eenigli malen drinken genezen VAfetrtTirkimO onaangename gevolgen daarvan als w OrBI V ipAU benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en ver wijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen I Schraal bleek uitzien bloedaimoede verval van krachten zijn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvonning on een ziekelijke toestand van de lever Bij gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt do verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke attesten en dankbetuigingen beu it en dit I KRUIDENWIJN is te verkrijgen in Besschen i Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden AUen Aarlonderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de provincie Noord Holland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFp Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenwiju tegen origineele prezen naar alle plaatsen I van Nederland Voor namaak wordt gewaancbawd I Ken ferlanije uiislttiieiiil MT Hubert IJllricb scbe Kruldenwyo Mijn kruidenwijn is geen geheimmiddel zij bestanddeelen zjjn MalagaWfln 460 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wijn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anjis alontswortel Amerik 1 krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen 1 worden vermengd Patent H Stollen hfr f rofgf Eh folQ aittêra fffm H Motton êrrungw htt Anlui lu rêh Mm tavTi dêhtt rnitn utetit eharfen H StoUmu jwr Mtt wM iMrMf Mr Jff hJo mm tkanhtnatuniM Il Him mnêr HuUt wit MbênsUtmüf wa Mn M Warnung i g I w ItOi Jk P 01 OUD ♦ 8CHIËDAMMBB GENEVEE JferJk NIGBLTOAP Varbijgbaai bjji M PEETERS Jz N B All bawija ran aebthaid i eaebet eo kurk atoeda rooraiaa ran dan naaa dar Kiraia P HOPPB We zeker zyn wu d Eehte 1 Elkel CBCao te ontvaageii iMuiengesteld en na vol prisfhemiBgen 1b den I handel gekomen onder des ostm dea 1 uitvinden Dr HlohaelU verruidigd p is besta nunbinea In het wereldbe i tabblinemnt vaa Oebi BtoUw ok I Kmhn IkIm I J FTQie 2 eDfr Bikcl Cacao In vlerka tm bunm Oen EiktJ CKiaa b mat méDt gtkwkt wat aangenonw geamde drank Toor dogelijkaoh gebruik ean k 2 theterii VM I t poeder voor een kop ChoodoH Ab I geneeakncbtige dronk bij nd van oiurbee deoiits met water t gObralkBn VerkriJgbMr by de Toomamti H 1 Apothakan u p Va Kft V Tm t ta ba t IM 0 M o aa 0 D raalv rt genw oidIcir vmt Uw and lulhit Mattenklod Amnterdam Ealveistroat 103 TlüiRy i Wondnbtlitm iQ do geheele wereld beleend en geroeind OnOTertroffea middel tegen sUe Borst Long Lever MaatzlekteD enz Inwendig zoowei ala ook uitwendig in bijna itlta ziektegeTallen met goed gevolg aan te wenden Prils per flacon t 1 wr poit t 1 J6 TUury s Woadinalf bezit een alsnog oafcekeude geneeikrackt en beiUame werking Maakt meestal elke p alqke en i raarTolle operatie geheel overbodig H t deze zalf werd een li Jaar oud Voor onreiiMsUlk rehoaden been ezwel en onlaoK en b na ax jaar kankeriyden Keaeun Brengt genezing em verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen u ran allerlei aard FrlJs per pot f 160 per post f 1 60 Gentraat Depot voor Nederland Apotheker HENRI S4NDGRÜ Kokfn S XmBterdam Wur g en depAt ii beitcUe meo dir ct uu die Sehutzeupotlulu d t k THlERItY in Fngradi b l Rattitach Oettcrreich Q licTo proipeatnt t ontbiWva 1t hot Centrul UepAt Stntbr okm 8 Aiiut rd iii Pain Expeiler Daitig jaar vaidt dit mid M all 4aal Ua da iavniviai aaOMWMd tagan Bllaaaaa M Aikt Taüoa iadaa Dit W Btdan daia Tar aweD op kat fabdakamark AokarAdA AT o aa50cdafl in da maaatc apotheken Te Amiterdam bg tlUitli CJi ban van Tnyll en SukIims I Jü glllnttitJ potlBÈin 3 S P iBDim IN HET ÖOÜDSCH Verlichtings Magazijn De Avoudster DUBBELE BUUKT zijn heden ontvangen de veel verbeterde GASFORNÜIZEN met goed werkende OVENS van at aften hooger Specialiteit in HARDE en ZACHTE KOUSJES tegen concnrreerende prijs Zeer billijke voorwaarden voor ABONNEMENT van GASGLOEILICHT daar een goede verlichting hoogst aangenadn is en men daarvan verzekerd kan zijn Opgaven worden gaarne verstrekt door M H k LOONa Tel No 117 öasfltter Drak van A BRINKMAN Zn Gouda BuUenlüiiitech Overzicht De schaarschto aan oorlogsnieaws dnnrt voort De telegrammen betreilende de krijgsverrichtingen zijn zA6 onsamenhangend dat zjj zich niet tot eenig commentaar leenen Enkel kannen wjj uit de rapporten afleiden dat de vervolging van de in de Kaapkolonie ronddolende Boerencommando s die een poos lang gestaakt schgnt te zjjn teneinde vermoedelgk den troepen gelegenheid te geven wat uit te msten en zich opnieuw te vormen weder is begonnen Hier en daar hebben onbelangrijke scher mntselingen plaats De Boeren bedreigen Dordrecht en het district Barkly Oost waar zy zich in langen tiJd niet meer hadden Vertoond Sii Henry Campbell Bonnerman de offlcieSle leider der oppositie in het Lagerhuis heelt aan een feestmaal dat ter eere van de herkiezing van Thomas Longh te Londen gegeven werd een rede gehouden waarin hü in den volgenden geest sprak over den oorlog De liberale part heelt niet de minste verantwoordelijkheid te dragen voor den oorlog ziin oorzaken de wgze waarop hij gevoerd ia en zijn gevolgen Ik behoor tot die khuse van menschen die met den dog tal t r Korden bjj wi ket vaststaat dat als de mannen aan bet roer slechts eenige ataatsmanswijsheid bezeten hadden de uitIsnders kwestie opgelost had knnnen worden met iainder opolleringen dan 30 000 menschenlevens de verwoesting van twee staten de tijdelijke ondergang van heel Zuid Afrika en een uitgaat van 160 millioen pond terwijl de oorlog nog niet uit is Evenmin als de liberalen aansprakelgk gesteld kannen worden voor den oorlog zgn zÜ verantwoordelgk voor de kosten van den oorlog Het is te hopen dat de Britscbe natie uit het tegenwoorcUge geval de les zal trekken dat zjj moet bezuinigen en zich niet meer aan avontuurlijke ondernemingen overgeven Hen zon kunnen beweren dat de liberale partü in Engeland toch eenige verantwoording draagt in verband met den oorlog zij heeft zeer zeker niet genoeg gedaan om hem te verhinderen a Eet Blanwboek over de vredesonderhandUingen tusschen Kitchener en Botha is den 22en April te Johannesburg ontvangen en heelt Renter s correspondent daar de volgende opmerkingen in de pen gegeven FEVILLEIOX Eindelijk Saamgebradit i fVolatrekt niet De bea niet mal ik treed den ander die het vele geld dat gij noodig hebt betit niet in den weg Trouw hem in godsnaam ik koop mi den dag waarop ik uwe verlovÏDg verneem neen geen pistool hij lachte met onrustigen blik wijl hij de schaduw eener ontevredene bevreemding over haar gelaat zag glijden ecn dinken champagneroes verder mets En ik dien heb uitgaslapen kom ik a feliciteeren Hem ook nota tniaa ik hoopj dat ge mij dan alle Zondagen ten eten suit ru odigen Wonderlijk Rita wist nog altijd niet of lij het verlokkende menigmaal zoo nabij schijnende doel de plaats als jonge vrouw in het huis Seemaim zou bereiken één ding echter wist zeseer vaat had ze deze plaats eenmaal ingenomen dan zou Kurt werkelijk komen precies zooals hij bet daar iuiat met achijnbaar pijnlijke zelfbespottmg gezegd had Ze wist het van tevoren als zag ze het ree b hoe Vj Rfchard s wijn lou dnnkan tot overdaad toe en haar ondertusschen en waaneer het zonder gevaar kon geschieden geheime barlstochtelijke kussen roeven Zij kende hem Keeda lang had zij ontdekt dat een zekere blow veid van eer die liever Iu het leger is men zeer verheugd dat generaal Botha de vredesvoorwaarden heelt verworpen Elke amnestie aan de rebellen kan er slechts toe leiden om het recruteeren voor de Boerenlegers te bevordeien Er wordt op gewezen dat de jongste operaties in de Kaapkolonie bijna geheel zgn gevoerd door rebellen die zich tpens den tweeden inval biJ de Boeren aansloten Deze laatste opmerking is vooral merkwaardig tegenover de herhaalde verzekering der Britsche overheid dat bg de ingevallen Boeren zich geen Kaapsche kolonisten hebben aangesloten of althans slechts enkele die dan toch zeker door hnn gering aantal niet een zoo groote Britsche troepenmacht konden bezig houden all nog altgd in de kolonie noodig is Alweer nieuwe reden tot verstoordheid in Engeland Ditmaal de bedreiging der Engelscbe belangen in Korea welks regeering met een EnssischFransch syndicaat de bekende leening sloot tegen afstand van verschillende rechten Ook in Japan is men daarover ontstemd en de regeering zou reeds te Seoul een pr ptest hebben ingediend iets dat natuurlijk niet de minste uitwerking zal hebben omdat Japan toch niets kan doen Een andere benadeeling van de Engelsche belangen is Dinsdag in bet Lagerhnis door Erelin Cecil ter sprake gebracht het gevaar dat de Engelsche stoomvaart bedreigt door de hooge subsidies die andere landen vooral Dnitschland aan stoomvaartmaatschappüen geven BaUour antwoordde dat het departement van bnitenlandsche zaken de vraag van een subsidie voor een stoomvaartlijn naar Zanzibar overweegt De zaak van de premies voor de scheepvaart baart stellig ongerustheid in Engeland Het voorgestelde onderzoek zal werkelijk nuttig zgn als er uit blijkt dat de vrees overdreven is Maar als het anders is zal men voordeel knnnen trekken uit de kennis van den toestand De regeering aanvaardde daarom het voorstel tot instellen van een onderzoek Tegelijk loopen geruchten over een nieuwe Fransch Bossische samenwerking in het Verre Oosten De reis van Delcassé zon nl tot doel hebben om de leening welke door China moet worden gesloten door Frankrijk en Rusland te doen waarborgen Heel waarschijnlijk Igkt dat ons niet Minder met het oog op Engeland dan wel om Dnitschland dat daarin volkomen terecht een benadeelin zijner belangen zon zien breekt dan dat ze zich laat buigen aan zijn karakter ontbrak Kurt was relts zéér buigzaam dat wii zeggen hij boog in het verkeer met de wereld zijn spreken en doen zoo gemakkelijk mogelijk al naar de nuttigheid zulka vorderde tonder ooit met opzet te huichelen Zijn elasticiteit hing zelfs zaratyi met zijn goedhartigheid Het was hem onaangenaam tegen iemand néén te leggen Het minste néén zeide hij echter tegen zich zelven z jn sterk ontwikkelde genotzucht Deie eigenschap was noodlottig hiir dankte hij het dat hij zijn officierarok had moeten uittrekken Hier had hem het lot zooals dat meer pleegt te geschieden zeer gevoelig in het groot laten betalen wat hij het zoo dikwijls door zich ook de kleinste begeerte niet te ontzeggen om nu van de groote heel niet te spreken meende te kunnen schuldig blijven Rita had dat alles meêbeleetd Maar zij was in deze dingen icer toegevend En deze toegevendheid was een gevolg van haar eigen familie verhoudingen die zondar dat men deze adellijke familie nu van iets bepaalds kon beschuldigen behalve van armoede toch de allerhoogste die kostbare zedelijke ongereptheid wanneer men zich zoo mag uitdrukken van oudsher uitsloten Rita s vader was in zijn jeugd öók officier ge weest natuurlijk ook b een voornaam cavallerieregiment Maar óók al voortdurend door schulden gedrukt achtervol d door wissels en joden gedrongen UH allerlei middelen van uitkomst In de rij zijner talrijke lietdesbetrekkmgen kwam er ook een voor net een jonge franich iwitienche Zon De waarborg toch is alleen mogelgk als voMoende invloed gegeven wordt aan de garanten zoodat China onder de voogdij van Eoriand en Frankrijk zon komen Maar een der Engelsche bladen merkt ïj dat Dnitschland Rusland wel zgn gang zal moeten laten gaan omdat do Engelsche financiën in zeer ongunstigen staat zijn zoodat Dnitschland alleen niets kan duen Met den dag wordt het dus dnidelgker dat als men den oorlog van 1870 uitzondert na den val van Napoleon geen oorlog zoo grooten invloed op de machtsverhondin gen in de wereld heelt gehad als deze oorlog tegen 60 000 Boerenlü De Russische gezant te Konstantinopol SittOwjel heelt zich in een interview met den correspondent van het Peterburgsche blad Bossje zeer heltig uitgelaten over de Macedonische comité welker werken langen tgd door de Bulgaarsche regeering is beschermd ol geduld Het doel dier fomlté i was zegt de gezant om de Mohamedanon te prikkelen en daardoor groote moorden te doen ontstaan opdat dientengevolge een interventie der Enropeesche mogendheden zon plaats hebben Eb daar Rusland de traditioneele beschermer van de Slaven is verklaarde de gezant kon het de Macedonische qoaestie niet aan Oostenrijk hebben overgelaten hot zon nolens ïolttis weder honderdduizenden zgner soldarén naar hot Bankan schiereiland hebben moeten zenden om voor Macedonië met het geweer in de hand de vrghoid te gaan bevechten om het vervolgens aan Bulgarije aan te bieden De gezant beweert dit de Bulgaarsche verhalen van gruwelen in Macedonië zeer overdreven zjjn en dat de Turken hg alle ophitsing van de zgde der Bulgaren juist de grootste gematigdheid hadden betoond Slechts aan deze houding van Turkije is het te danken dat het spelen met vuur der Macedonische comités geen ernstiger gevolgen heelt gehad Hg verklaart ten slotte dat zijn regeering en hjj met die comités niets te doen wUden hebben omdat eerlijke bedoelingen ni t bereikt kunnen worden met zoo vuile middelen als de Macedonische comités aanwendden De Frankf Ztg teekent hierbij aan Men kan niet gelooven hoe braal de Rnssen geworden zgn op het Balkan Schiereiland Verspreide Berichten Fmhkbuk De roepiznchtige burgemeester van Algiers der een bizondere omstandigheid zou deze relatie zich in haar verloop waarschijnlijk niet van de Dvenge beëindigde hebben onderscheiden De toenmalige jonge mijnheer van Ucchtntz had namelijk by juffrouw Suzette een concurrent den zoon van het njke graaflijke huis waar het bekoorlijke meisje bonne was Uit verhoogde echter het pikante van de zaak want Uechtritz mocht het er voor houden dat hij de voorkeur genoot Otengens was hij overdreven goedhartig en hij was wel mede onder den indruk dezer gemoedsstemming toen op zekeren dag het jonge schepsel handenwringend aan zijn voeten lag en zich voor geruïneerd verklaarde Zij zwoer dat haar slechts de zellmoord oveng bleef het ware hem te zwaar gevallen dien op zijn geweten te hebben Het verdere verloop der zaak waa echter toch eigenaardig Uechtritz had m het belang van Suzette een heftig onderhoud met den jongen graai En hierop volgde een duel Neen verdere verhandelingen onder vier oogen nu echter met den vader het hoofd dT graaflijke familie en dan een ordenen van de aken van mijnheer Uechtritz zoo grondig dat diens schuldeischers de woekeraars daaronder overigens nog niet eens prettig verrast waren Uechtritz trad mt den dienst en bestiKf dc aan vankelijk met goede beurs een aanzienlijk r Jdf goed in een afgelegen provincie Suzette had hij getrouwd Haar fransche naam Dellaumiij werd herdoopt m de Launay en zag er nu op de vtsitekaarten onder de negentandige kroon zeer presentabel uit En hetzelfde kon men van de jonge vrouw ceggeo ce waa allerlielit al was ze de anti semiet Max Regis heeft nu by decreet bepaald dat er op i a grondgebied door do Joden hetzg Fransche onderdanen ol vreemdelingen geeu andere dan Europeesche kloederen mogen gedragen worden Zoo op t eerste gedicht zou men dat heel Christelgk kunnen vinden doch wanneer men bedenkt dat de Joden in Oostersohe kleedy gemukkelgker ontsnappen aan de Aandacht van Regis bloeddorstige en vernielzuchtige vriendjes krggt de zaak een gansch ander aspect Als de regeering van Algerië Max autocratisch optreden tegen de persoonlijke vröheid der burgers nn maar opeens vernietigt I Men bespreekt de mogelgkheid dat de minister van handel Millerand in Jnni een bezoek zal gaan brongen aan de internationale tentoonstelling te Glasgow waaraan vijfhonderd Fransche inzenders deelnemen GKOOT BaiTTiKSIE Het vglde regiment iusiliers gelegen op fort Carlisle nabg Cork is aan t muiten geslagen terwgl ze weigerden deel te nemen aan de manoeuvres De officieren namen hun wapens in beslag en sloten hen op in de kazerne DUITSCKLJIIID De patroons uit de meubel en houtindustrie hebbeu nu ook besloten hun werklieden die den eersten Mei niet present zijn vjl dagen te laten kuieren tot den zesden Mei De Dnitsche schrijver Panizza heeft zich aangemeld by de autoriteiten te Mttnchen om zgn in beslag genomen vermogen te redden De majesteitsbeleediging dateert van het vorig jaar en is bedreven door een in Zwitserland gepubliceerde brochure BINNENLAND By d6 giateren te s Gravenhage gohoiiden verkiezing voor een lid van den gemeenteraad in district I vacature jhr Oevaerta van Simonshaven zijn uitgebracht 1308 geldig stemmen Hiervan verkregen jhr inr j van den Berch van Heemstede candidaat der vereenigde anti liboraïen 570 ihr mr 1 A de Jong candidaat van de kiosvereeniging Middenstand 80 en P F van Wierlnghen Borski candidaat der liberalen 658 stemmen De volstrekte meerderheid bedraagt 655 stemmen en is mitsdien gekozen de heer Van Wieringhen Borskï dan ook in persoon en wezen allesbehalve een voorname Üostduitsche ruldergoedbczitater Het eerste kind dat nog op de zeer gerekte huwelijksreis in het buitenland het levenslicht zag stierf bij de geboorte misschien tot tamelijke verlichting der moeder die in het diepst van haar hart allicht van meening was dat het toch prettiger was nu ordcntlijk en wettig en onder dat men de datum kunstig behoefde te verzetten van voren at aan te vangen Haar man echter week als hij was weende een paar ranen over het zoo spoedig tot was gestolde gezichte welk oogen hij niet eens open had gezien Een af dwaling of verwarring van het gevpel die de innerlijk koele Zwitserschc nauwelijks kon begrijpen V Daarop kwam Rita en haar kindsheid die den grondslag voor haar schoone stalen gezondheid gelegd had viel in den besten tijd der familie Öeide p o ie eindigden ongeveer te gelyker tijd Juist toen Rita tot nadenken begon te ko men begonnen haar vader die nooit orde op zijn zaken had kunnen houden maar alechü had weten te genieten de moeilijkheden te machtig te worden Het vlugge kind zag en hoorde vreerode dingen en leed daar reeds spoedig meer onder dan bijvoorbeeld haar moeder die steeds een soort spelend l eataan had geleid en wier zin over het geheelnimmer open waa gegaan voor he r titsche uliMtter en de Duitsch voorname denkwijze Wordt vervolgd