Goudsche Courant, zaterdag 27 april 1901

De kwetsuren der moeder zijn zonder gevaar Naar de Vrge Soc meldt moet E Kloosterman te Den Haag voor de rechtbank verschynen wegens beleediging van graaf Schimmelpenninck otAcier van justitie te Leeuwarden inzake hg op den 2en Maart te Leiden toen hy daar staande op de markt sprekend over de zaak Hogerhuis gezegd zon hebben dat genoemde officier van justitie stukken behoorende bg het Hogerhuis proces verduisterd zon hebben om de Hogerhnizen te doen veroordeelen Een aardig buitenkansje viel naar gemeld wordt aan den portier G ter Horst in dienst bij de Hengeloosche Bontweverg te Hengeloo dezer dagen ten deel Hg ontving namelgk bericht dat op zyn lot in de Hamburgsche geldlotery een prys van 126 000 mark f 75000 gevallen is In weerwil van dezen onverwachten rykdom moet de man voornemens zyn zijne tegenwoordige betrekking waarmee bg een weekloon van 1 8 verdient te biyveu waarnemen Te Berlijn hebben een aantal vrienden van het theater zich vereenigd om het gedenkbeeld eindeiyk eens te gaan verwezenIgken van gratis opvoeringen voor minvermogenden Daarvoor zou een groote tent opgeslagen worden op een plein met gewone banken amphitheatersgewgse ingericht de artisten zouden moeten worden gezocht onder hen die zich wilden beschikbaar stellen tegen een klein honorarium en de voorstellingen zonden tweemaal per week plaats hebben Het repertoire zou moeten bestaan uit nationale en populaire drama s De onthulling van het nationale gedenkteeken voor Bismarck te Berlgn welke bepaald was op 10 Mei is volgens de Norddeutsche AUgemeine Zeitung uitgesteld omdat de Keizer die in de eerste helft van Mei in het zuiden en westen van het rgk denkt te vertoeven er bg tegenwoordig wil zyn Een eigenaardig ongeluk heeft Zaterdag te Dover plaats gehad Men was bezig een kanon van 27 ton van een aan t Dep van Oorlog beboorend stoomschip te lossen toen een schalm van den kraanketting brak en het kanon door het dek en al heensloeg en zelfs een gat boorde in den bodem van bet schip hetwelk men met moeite boven water hield dank zg duikers die het lek van buiten stopten Als door een wonder werd niemand gekwetst Te Northampton is Zatondag een paardentramwagen op een helling van den weg omgeslagen zoodat een 20tal personen den arm braken door scherven glas gewond werden enz i zeer bedenkeiyk en 2 naar men vreesde doodelgk Van de i waren de echtelingen Tyrell en hun 13jarige zoon die met 15 anderen bovenop zaten De vrouw had nog vóór de wagen kantelde haar zuigeling aan eenige menschen toegeworpen door wie het kindje onverlet werd opgevangen ïïlTecle SpoorwegvcrblodlogeB met GOUDA Wloterdleist 1900 AanRevaiigeD 1 October T l vai Qtrnwltk 7 10 7 44 14 17 14 10 0 10 11 10 40 ll t 8 14 J ff ff 10 1 ff ff 1 81 S ff lO ff 8 41 1 ff ff 10 87 ff ff 8 t0 10 80 10 41 11 01 11 47 41 ff ff ff ff ff ll l ff I ff ff 11 ff 1 iu DUffjff a f f L 7 1 s J 0 4 H 1 40 0 jj t 0 4 10 1 7 17 11 U l ll l 7 as 8 80 8 4 4 8S 4 4 i l S Ol 1 f ff l ff ff ff ff ff ff l ff t 8 S l 4 08 ff t l7 8 4 8 8 l H ff ff ff ff ff 0 ff O 7 47 8 07 7 8 7 ST L o L JL H X l r u j ff ff ff l a8 ff 1 84 ff f ff U 1 U 48 U 10 ff 8 l ♦ L ff 1 48 ff ff ff ff 4 44 ff ff 1 18 ff ff ff 4 61 ff ff 08 ff ff ff ff Il ff ff 11 6 1 0 11 81 1 0 8 0 1 P 08 ♦ l ♦ I BlUulilka ipw i fc n wUanlWwijff nt 4ff Com l to Wigim liU Ml S 4t 4 1 4 80 6 4 8 81 7 1 ff ff t Oi ff ff ff ff ff ff ff 8 18 ff ff t ff ff ff 7 ff ff ff ff t 48 4 1 4 46 8 8 8 66 16 4 7 67 7 88 0 1 ff ff 10 01 ff ff 7 0 7 I IO 8 41 47 10 0 10 1 11 8 04 8 84 00 8 10 08 10 1 nnlbtH op M I tn l ff 10 18 10 48 ll l ff ll 10 00 10 i 11 11 11 7 vootDurg 4 10 88 10 48 11 41 11 0 i Voorburg 6 8 3 10 l 1 ♦ J JJ 10 ji BOD i 1I8TCRD1II tiffff H oad e S 8 11 8 S1 8 10 80 10 H OI 1 10 J 88 4 07 4 48 B l S 8 8 48 9 61 lO i 10 87 11 08 AoutW 8 01 8 SS 10 10 11 04 18 48 18 87 1 67 4 II 4 80 Oa 44 S6 10 8 11 08 11 6 AnutC 8 1 18 9 SI 10 81 ll l 1 08 1 10 I U 40 4 87 8 1 4 6 8 ti 10 10 11 18jl 14 rZl ak Jp i u p k w i tari riu W iuff ib i a 80 7 10 7 80 7 7 88 7 00 7 4 8 08 T 8 18 10 17 11 08 10 88 8 48 11 01 ll l ll B t 1 8 V rt O I 7 16 10 t l llU l J7 1 6 1 8 10 4 4 41 n l 7 0 10 H km W 6 84 0 47 7 80 S 8 4 80 u 48 11 80 1 4 1 0 8 40 8 81 8 4 OU 8 88 8 88 7 86 6 W O 1o l 7 01 7 1 8 18 l 10 18 10 1 1 1J M 4 1 4 4 47 7 18 7 84 0 1 11 0 11 8 4 S 04 0 80 10 14 10 4 4 4 ii 7 00 7 68 0l 10 06 10 4 4 11 i 7M tM 10 07 l t IIJ 71 8 7 47 O 10 10 10 11 l JL d 1 8 07 8 4 O 9 87 10 88 lUS J JiJJ IM i M 7 9 7 1m1 ll7t 1 1 61 8 1 8 0 4 4 4 H 1 I 7 Zooals gemeld werd was er bg den mitüster Tan waterstaat bezwaar tegen de door de ZutphenBche Kamer van koophandel en labrieken voor enkelvoudig briefport gevraagde verhooging van bet maximum gewicht tot 30 gram Aan de Kamers die rerzocbten verhooging van het maiimnm gewicbt tot 20 gram heelt de minister thans te kennen gegeven dat ook daartegen overwegend bezwaar is N E Ct Omtrent de andifintie van dr Schaepman bS den Paus deelt toen nog uit Rome aan de jEesidentiebode mede dat de audiëntie een hall nor duurde en dat dr Schaepman vooraf meerdere malen door kardinaal Kampolla was ontvangen Het Ned Dagblad deelt omtrent de te Utrecht gehouden vergadering van den Christelijk historischen Kiozersbond het volgende mede Vastgesteld is d gedragslon bg de aanstaande verkiezingen te volgen Aan de districten is grooto vrijheid gelaten Waar ech ter samenwerking mogeiyk is met andere partijen in bepaalde provinciën ol in bepaalde gemeenten die meer dan één district tellen daar moeten die verschillende districten in gemeenschappelijk overleg de gedragBl n bepalen en de candidaten kiezen Besloten is ook dal elk district zooveel mogeiyk overleg zal plegen met het hoofdbestuur Verscheidene leden hebben zich bereid verklaard als sprekers op te treden Verder zal er propaganda worden gemaakt door middel van de memorie van toelichting op het program die weldra zal verschijnen De Eerste Kamer heeft het nooddrank wetie met 31 tegen 5 stemmen die der heeren Prinzen Van den Biesen Sassen Merckelbach en Van Wijck aangenomen Als merkwaardigheid wordt uit Wassenaar gemeld dat in de pas geïnstalleerde commissie tot wering van schoolverzuim het bestuur bestaat uit den pastoor als voorzitter en den dominee als secretaris De te Lochem bestaande afd der Ned Pensioenpartti nam met algemeene sfemmende volgende motie aan De afdeeling Lochem van de Ned Pensioenpartij van oordeel dat het een eisch van sociale rechtvaardigheid is dat aan ouden van dagen zoowel vrouwen als mannen recht worde gegeven op een Staatspensioen voldoende om in hun levensonderhoud te voorzien en zonder voorafgaande premiebetaling stelt er prjjs op dit ter kennU te brengen van de m het kiesdistrict liochem voor het lidmaatschap der Tweede Kamer gestelde candidaten en noodlgt hen beleefd uit aan het bestuur van genoemde afdeeling te willen mededeelen ol ztj bir eene oventueele verkiezing kunnen en willen medewerken om te verkrijgen dat in de aanstaande vierjarige regeerings periode de wetgever ook daaraan zfln aandacht wijdt j 1 7 11 door 7 1 7 7 Bi e i 7 44 Qondft Xoordrmht Niauwerkeik Oapelle Kottardaa M BottsrdunD F Bottardam B g o i t4 a 08 AUan Ui t lit Wjk Ji ff Jtl 4 4 0 8 07 7 18 4 tl 1 41 ff ff t Ol 8 11 ff I 1 11 0 04 ff ff 8 17 10 6 8 7 8 Botterdam Bauia Kottgrdsm D F fiotterdam M Otpalla Ninwerkerk HoordnoM Boada 7 48 lllM 1 U mW tfftelM 07 7 48 8 18 8 10 8 84 4 7 04 S tl 8 8 8 Verder werd in beginsel besloten in tte omliggende gemeenten propaganda te maken voor de Pensioen partij By het 8e reg int zijn weer era paar nieuwe uniformen in beproeving genomen voor zoover men bg dit regiment nog van nniformeering mag spreken tenminste er zgn nu toch reedi ongeveer een half dozgn verschillende in gebruik De allernieuwste uniformen dan zijn vangrgze kleur de een lichtgrijs de ander donkerder De korte jas is versierd met een paardonkere tressen Jas broek eu kepizgnvandezelfde kleur Vad Uit Leiden komt de tgding dat professor van Iterson na een langdurige ziekte gisteravond nog plotseling is overleden Gemengde Berichten Uit Dordrecht wordt gemeld Bg nader onderzoek is gebleken dat het opgovischte hoofdje afkomstig is van een kind van ongeveer drie maanden oud De D C daarentegen zegt dat men blijkbaar te doen heeft met het hoofd van een pasgeboren kind dat op een gewelddadige wgze van bet lichaam is gescheiden en hoogstens een dag of tien in het water heeft gelegen Aan den hals is een snede zichtbaar terwyi het boven de slaap verwond is Dezer dagen zgn gelgk men weet ineen gehucht bg Chartres vgf kinderen vermoord men vond ze alschnwelgk verminkt in de boerenwoning terwyi de vader op den wég lag gewond en om hnlp roepende Kr zgn na ernstige aanwgzingen dat de dader van deze verschrlkkelgke misdaad niemand anders is dan de vader zelf O a zgn een met bloed bedekt vest en een bebloed mes aan den man toebehoorende uit een mesthoop bg het huis voor den dag gekomen Kr is intusschen nog geen nannemeiyke verklaring gevonden voor de drglveer die den boer geleid zou hebben tot het vermoorden van ziJn vgf kinderen ook biytt hg tot dusver ontkennen Gisteren i er in de woning van H van V op Vlokhoven onder Woensel brand uitgebroken die spoedig oversloeg op het huis daarnaast van J O en op dat van Th E Huis en inboedel van van V zgn totaal vernield Bg den timmorman O is behalve woning en inboedel een bergplaats waarin een pas ontvangen vracht timmerhout geborgen was verbrand Ook bg K is behalve de boerenwoning ook de inboedel bijna geheel vernield Twee nabijgelegen huizen door vier gezinnen bewoond zgn mot nitoite behouden Een meisje kreeg eenige lichte brandwonden Huizen en inboedels waren alle verzekerd Een naaister te Pargs mme GrandGuillanme 39 jaar oud wandelde dezer dagen met haar zoon toen zg een onden bekende ontmoette vroeger veroordeeld omdat hy haar messteken had toegebracht 11 01 11 0 11 1 U 0 ll Si 1 1 10 1 17 1 10 11 10 11 84 lO iO 11 10 t0 48 10 18 10 10 10 88 10 48 10 4 18 47 10 1 10 8 11 81 U l 1 11 11 ff ff l l 11 M ff ff Ml 11 18 ff ff 10 4 11 41 H 0 U 48 1 1 40 10 14 10 H O V W 8 16 8 18 4 88 11 1 11 84 ♦ 11 47 U 1 0 8 08 Hg sprong op haar toe en bracht haarmet een scherp gzer twee steken in danmg toe De vrouw viel neer Do zoon nddenkende dat zgn moeder gedood was vielop den moordenaar aan ontrukte ham zynwapen en trof hem in het hart Te Londen groeit het gatal Uadighddtinrichtingen van dag tot dag aan Dezerdagen is er weer een wonderifk hospitaalontstaan De oprichter ervan is dr HaU eender meest bekende geleerden van Engeland Het hospitaal is ingericht naar de strengsteeischen der hygiëne en de patiënten wordener met liefdevolle zorgvuldigheid verpleegd Door de consulatiekamer komt man in deapotheek en in het laboratorium dat onderleiding van eenige uitstekende specialiteitenvan GrootBrittanni £ en Ierland staat Daarnakomt de operatiekamer ingericht naar denieuwste eischen der geneeskundige techniek Van de operatiezaal voert een deur naar deslaapkamers en van daar gaat het naar hetisoleerpaviljoen dat voor de door besmetteiyke ziekten aangetasten bestemd is AUes is zoo gnlgk zindeiyk en rein dat de patiëntenallen reeds door bet zien daarvan gezondmoeten worden En dat alles is niet voormenschen bestemd maar voor vogels Vergeiyk nu die pgnlgk ziekelgke zorg voor zieke en gebrekkige vogeltjes eens by de wreede slachtingen die in Zuid Afrika sinds een paar jaren aan de orde zgn van den dag en waarvan reeds duizenden Engelschen het slachtoffer werden ongerekend de voor hun leven verminkten of door ziekten geslooplen zegt De Tgd en besluit t Is treurig diep treurig I Rechtszaken De kantonrechter in het vierde kanton te Amsterdam mr W Boot zag gisteren voor zich verschgnen twee personen beklaagd van onbevoegd uitoefenen der geneeskunde De eerste zaak gold een Drogist dokter Het was aultts Pieter Br nkman drogist in de de 2de Anjeliersdwarsstraat 14 die als beklaagde voor werd geroepen De man heelt indertyd te Middelburg examen gedaan als apothekersbediende doch is niet geslaagd Hg is jaren lang apothekersbediende iu verschillende apotheken geweest en hoewel thans eenvoudig drogist meent hy nu en dan wel eens recept te kunnen geven waar hy immers de apotheek voldoende kenti Aangezien de jnstitie deze wyze van doen minder goed achtte lokte zy een vervolging uit De rgksveldvachter Gerrit Sterk vervoegde zich op den 3n April s avonda in den winkel van beklaagde met een recept dat zeide hg moest dienen voor zekere juffrouw Van Dam Beklaagde was toen niet thuis en da vfouw die in den winkel hielp vroeg of Sterk over een half uurtje maar eens temg wilde komen Dit deed de veldwachter en toen hy terugkwam zeide bekl Die drank is over een half uurtje gereed kom n dan maar Toen Sterk kwam kreeg hy den drank betaalde daarvoor f 0 40 en vroeg het recept terug aangezien hg beweerde te Haarlem te gaan wonen Juist zeide bekl dan kan het udaar nog eens te pas komen Toen hg drank en recept had maakte de veldwachter zich als dienaar der gerechtigheid bekend en maakte proces verbaal oj De drank werd op last van het Openbaar Ministerie gebracht naar den heer Jacobus Polak apotheker te Amsterdam die ze als deskundige onderzocht L Eitnni X 1 lOJl ff 0 17 ff 8 17 ff ff 8 8 7 06 7 69 8 11 8 8 ff ff ff 48 ff ff 41 8 04 9 4 10 08 8 84 i 8 88 6 10 08 10 17 10 8 10 84 8 01 8 8 1 17 l lt M 8 14 1 l lt E P 8 48 8 S8 9 4 10 1 Het bleek daaruit dat de vuilroode vk l stof in het floschje was samengesteld uit raoederkroon dat nog wel min of meer bedorven was en verder uit suiker De drank was volgens dezen desknndlge bovendien slecht bereid en hg wees erop dat moederkroon tot de vergiften gerekend moet worden Het O M waargenomen door mr J H HOfelt bracht in zgn requisitoir allereerst dank aan den heer Polak voor de bereidwilligheid waarmede hg in deze en de straks te behandelen zaak was opgetreden en aan de keurige wgze waarop de ryksveldwachter Sterk de zaak behandelde Hy noemde de overtreding van den beklaagde hoogt ernstig Het verried zeker een groote mate van brutaliteit waar hg gedropen zynde voor lyn examen als apothekersbediende nog een geneesmiddel durldo voorschrgven en nog wel een dat waariyk zoo onschuldig niet was Waar deze beklaagde bovendien in goede doen verkeert het hnis waarin hg woont is zgn eigendom ook al staat er een hjpotheekje op kan spr een hooge straf vorderen hy eischte tegen deze drogist dokter een geldboete van f 800 subsidair 60 dagen hechtenis Beklaagde zeide dat hg zoo iets Dooit zon kannen betalen De volgende zaak betrof den in NoordHolland welbekenden Fitselpot Jaren geleden woonde in Noord Holland zekere Klaas Ursnm die een middel meende te hebben uitgevonden tegen de fltsel een zalf die hy bereidde en door apothekers liet verkoopen Na zgn dood ging die fitselpot het groote familiegeheim over in handen van zyn beide zoons en thans wordt de fitselpot verkocht door Jan Ursum te Nibbiiwond door Piet Ursnm te Wagnnm door Cornells Ursnm een neef van den groeten uitvinder te Midwond Laatstgenoemde stond gisterenochtend voor den Kantonrechter alhier Ken eenvoudig Noord HoUandsch boertje die er niet uitzag alsof hg ooit het buskruit zon hebben uitgevonden maar toch niet zóó dom of hg weet hoe zyn familiepot aan den man te brengen Oomelis Ursum adverteert herhaaldelgk dat hg geregelde spreekuren houdt te Alkmaar Hoorn en te Amsterdam Hg houdt een der Maandagen van de m and zitting in een koffiehuis aan het Damrak waar hg in een afzouderlgk kamertje zgn patiënten ontvangt Op 18 Maart jl vervoegde zich by hem de vrouw van den rgksveldwachter Sterk met baar 20 jarigen zoon Deze zoon heeft in zyn jeugd een wond aan den pols van den linkerarm gehad waarvan een iitteeken is overgebleven Juffrouw Sterk vertelde het boertje dat het Iitteeken pgnlgk was en af en toe de oude wonde zich opende zg had nu gedacht of het misschien ook een fitsel kon zyn Cornelis ursnm had de wonde betast beknepen maar had zgn besliste meening dien dag nog niet kunnen geven de vrouw moest 25 Maart maar eens met haar zoon terugkomen Dat deed zy en toen had Ursum gezegd dat het wel een fitsel kon wezen misschien ook niet In elk geval hg zon haar een zalf voorschrgven die moest ze dan maar bestellen by den apotheker Taverne te Hoorn en de zoon moest den inbond dan maar in vier geiyke doelen opgebruiken kwaad kon het in geen geval 01 ze iets schuldig was voor het consult f Schuldig niet Ursnm was geen dokter en mocht dns niets rekenen maar juUronw Sterk begreep dat hg zyn kosten had en hg dus wel van haar beleefdheid kon laten alhangen hem iet te geven Zi had toen twee kwartjes neergelegd waarmede hg tevreden was De pot met zall was later inderdaad door den apotheker Taverne uit Hoorn geKinden tegen rembours en juUrouw Sterk fhad er f 4 16 voor Imaald Ook dit geneesmiddel was toen door den heer Polak scinikDndig onderzocht Deze had bevonden dat de inhoud was saamgesteld uit zevenboomkmid herba sabinae vermengd met karwgzaad notenmnskaat kruidnagelen peper enz en vetachtige bestanddeelen Ook SU middel was niet van gevaar ontbloot fangeziea de herba sabinae behoort tot die laken uit de pharmacopie die tot de gevaariyke gereksnd kunnen worden Behalve de heer Polak die als deskundige optrad werden nog als getuigen gehoord een drietal apothekers nit Hoorn de hoeren Taverne Lippits en Kloppenburg Eerstgenoemde verklaarde dat beklaagde verschillende ingredignten bg hem bracht ab zevenboomknid wi ook peper kruidnagelen enz alles in poedervorm Bekl maakt daarvan zelf de zalf die hy dan bg dan apotheker brengt die ze voor hem verkoopt voor f 4 waarvan drie gulden is voor tirsum en f 1 voor den Apotheker Het bleek verder dat de apothekers Lippits en Kloppenburg op dezelfde wüze potten fitselzalf verkoopen voor de beide andere leden der familie Ursnm En dat dit nog geen onbeduidende verdienste geeft biykt wel dat de heer Lippits er jaariyks ongeveer 2400 verkoopt voor Jan Unorn en da heer Kloppenburg 600 voor Piet Toen het O H au den hoer Tarene vroeg of hy niet begreep door dezen verkoop een kwakzalver te steunen zeide deze Dan is het verkoopen van pillen Brandt of Poucelet ook kwakzwalverg wat het O M tegensprak omdat deze pillen niet werden voorgeschreven door iemand die onbevoegd de geneeskunde uitoefende doch onder een wettig fabrieksmerk in den handel werden gebracht Mr Höfelt komende tot zgn requisitoir zeide dat deze beklaagde de genee ikunde blgkbaar uitoefent als bedryf getuige zgn adverteeren in de couranten en het houden van zittingsdagen in verschillende plaatsen Beeds in 1882 heeft men in het Maandblad tegen de Kwakzalverg een waarschuwing gelezen tegen dezen fitselpot eigenaardig genoeg toen geteekend door den apotheker Kruise die nog slechts kort geleden voor dit zeilde kanton als getuige stond in de zaak tegen den kwakzalver Vogel Het driemanschap Ursnm heelt bruto jaarIgks ongeveer 1 12 000 it 1 13 000 verdiend aair die potten zall eu bedroevend vindt sprrnet dat ook hier wederom drie apothekers staan die voor een kwakzalver welwillend handlangersdiensten verrichten Begrgpen die hoeren dan niet dat ze op die wgze het onbevoegd nitoelenen der geneeskunde in de hand werken Begrgpen ze niet dat de Ursum wanneer de apothekers weigeren hun zall te verkoopen hun verkoop zullen zien alnemen Thans geven zy blg k hun beurs hooger te stellen dan hun eer En wat nu de zaak zelve betreft de likkepot van beklaagde is zeer gevaarlgk omdat een fltsel verschillende oorzaken kan hebben en omdat het gebruiken der zall ten gevolge kan hebben dat de bevoegde medische hnlp te laat komt Daarom acht spr een strenge straf gewenscht al is deze beklaagde onbemiddeld doet dat niets ter zake dan moet bg maar eenigen tyd zitten zgn gevaarlgk beroep dient gelnuikt Het O M eischt daaron 1 300 boete subsidiair 60 dagen hechtenis Beklaagde liet zich ter zgde staan door den Alkmaarschen advocaat mr Kraakman Hoewel spr gaarne hulde bracht aan het O M voor de moeite dat de ambtenaar zich in deze zaak gal toch meende de verdediger dat de dagvaarding niet in alle opzichten juist was Wat op 18 Maart was gebeurd kan op zichzell niet stralbaar beeten want bekl gal op dien dag geen enkel voorschrift en wat hg op 25 Maart deed was ook geen uitoefenen der geneeskunde Hg raadde aan geen scherpe spgzen te nuttigen en geen alcoholische dranken slechts bier maar dan matig znlk een raad zou iedereen geven aan iemand die verklaarde ongesteld te zgn Het is volstrekt niet bewezen dat bekl een voorschrift gal in zake de zallpot hg verklaarde alleen dat hg daarbg tegen fltsels altyd baat had gevonden Er zou dus alle grond bestaan voor ontslag van rechtvervolging Maar al is de kantonrechter het hiermede niet eens dan nog zgn de leiten meende pleiter zeer zwak Het geldt hier een eenvoudig landbouwer die slechts zgn medemensch wil helpen en geen geneeskunde uitoefent Buitendien het getuigenis van jnff Sterk is biykbaar niet de verklaring eener moeder die haar zieken zoon helpen wilde doch van een agent provocatrice welke eenvoudige burgervrouw zoo maar dadeiyk f 4 voor een pot zalf geven P Het middel van beklaagde is in NoordHolland algemeen bekend het is een geheim der familie Ursnm dat velen reeds baat gaf spr kent daaromtrent vele feiten en het zou voor vele menschen verschrikkelgk zgn als het gebruik van dit middel de kop werd ingedrukt Als de kantonrechter hier veroordeelt dan zal hy een zeer lichte straf moeten geven Het 0 M kwam krachtig op tegen de insinnatie door den verdediger tegen getuige Sterk ingebracht Hy speelt gaarne open kaart en spr erkent gaarne dat juffrouw Sterk op zyi last naar Urznm ging Als dit provocatie is dan neemt spr die gaarne dagelgks voor zgn rekening Provoceeren is z i door gemecne middelen op iemand in werkei om hem dit of dat te laten doen en dat is hier volstrekt niet gebeurd Eenvoudig ia iemand naar Ursnm gegaan en zonder drang op hem uit te oefenen heeft hy zgn geneeskundig advies gegeven De verdediger zeide in zgn dupliek dat hg ign standpunt geheel volhield de beklaagde zeide nog dat hy nooit het middel heeft aangeraden maar hg zelf vier maal door de zalf vaa fltsels was genezen De Kantonrechter zal heden over acht dagen in beide zaken vonnis geven STADSNIEUWS GOUDA 26 AprU ItfOl De Ie luit der inl G B Noothoven van Goor is van zjjn detacheering in Nederl Indig teruggekeerd en heeft twee maanden verlof bekomen alvorens opnieuw ta worden ingedeeld bg het lager in Nederland Do Schietvereniging Volksweerbaarheid Gouda heeft van de Minister van Oorlog toestemming ontvangen om op de schietbaan aan de Moordrechtse dgk oefeningen te houden met t oorlogsgeweer en de oorlogsmunisie Zondag a s zal met deze oefeningen die viermaal per week gehouden zullen worden een aanvang worden gemaakt Te Utrecht is overleden de heer P H van Moerkerken leSraar in do Nederlandsche taal en letterkunde aan de Rgks Hoogere Burgerschool met 5 arigen cursus aldaar vroeger leeraar aan de Rgks h b s alhier Gisterenavond omstreeks 7 uur viel het ongeveer 5jarig zoontje van Kemp in het water der Nieuwe Haveu welke spoedig op het drooge werd gebracht door M Boere BoDBOBAVss De antirevolutionairen stelden in een gisteren alhier gehouden vergadering tot candidaat voor de Tweede Kamer in dit district mr Th Heemskerk Vanwege de vrge antirevolutiouairen is hot volgende drietal candidaten opgemaakt jhr mr L van den Berch van Heemstede mr O J E baron van Wassenaar Catwgk en mr J W M H van Idsinga De centrale liberale kiesvereeniging alhier die ook gisteren vergaderde stelde defiiiitiel tot candidaat het altredende lid A Kugfl Hzn te Woerden Tot candidaat voor de Provi i8Sle Staten zgn alhier gesteld de liecren L Boer lid van den gemeenteraad alhier en hoemruad van het grootwaterschap Woerden eu J de firniu landeigenaar en wethouder te Zwammordam Atjeh In een correspondentie van de Javabode van 16 Maart wordt een zosdaagscbe tocht beschreven van de maréchausées van Peusaiigan naar Blang Laka in de Gajoelauden om den sultan op te sporen en vandaar verkennenderwgze in twee gedeelten naar Peudada terug te komen Tot nog toe was indertgd slechts de compagnie van den kapitein Swart de Gajoelanden van die zgde binnengedrongen men nam daarom thans den door die compagnie gevolgden en naar het heette koristen weg De Peusanganrivier bleek echter door de regens ondoorwaadbaar vergeefs trachtte n n haar op twee plaatsen over te gaan en toen besloot men langs den linkeroever gaande te trachten Blang Laka te bereiken langs een pad dat het vorige jaar meermalen door t Maharadja Djeumpa van Peusangan was gevolgd naar Sarasirong waar hg veel ladangs had aangelegd waarop de padi roods gesneden was Verderop zag men niets dan alang alang en daaraan sloot het oerbosch zich aan waarin alleen naar getah gezocht wordt Hier ontmoette men de kolonne Scbilham die in opdracht had gehad Sarasirong te bezoeken en die thans terugkeerde Met deze compagnie gal de kommandant der marechaussees de noodige berichten mede en trok hg verder aongezien van eenige naar rottan zoekende Atjehers nit Peusangan vernomen werd dat zich hoogerop als overgang der rivier een rottanbrng bevond Wel zon deze weggeslagen zgn maar zg zeiden er bg dat met den stand van het water zooals die toon was men by die brug thans ook wei de rivier kon doorwaden Van hen werd verder vernomen dat Blang Laka na het bezoek van de compagnie Swart geheel verlaten was De aldaar wonende karbouwenlokkers waren weggetrokken omdat zg te veel overlast hadden van diefstal van voorbgtrekkende Atjehers en Gajoes Met bet oog op den aanwezigen vivresvoorraad moest men echter van het doorzetten van den tocht naar Blang Laka afzien vooral toen men verderop nog eenige Gajoes ontmoet had die tabak vervoerden en men van hen vernam dat de sultan in een ander deel van het gebergte zat bg Sajeung d i ondiepe grot De als kampong Sajenng aangeduide plaats bestond uit een paar kleine kampongs waarvan de bewoners zich bezighouden met de teelt van karbouwen die op de Noordkust aan den man worden gebracht De bewoners deelden mede dat hun niets van benden noch van den sultan bekend was en mèn besloot vandaar naar de kust terug te marcheeren Den volgenden dag stiet de spits in een bosch plotseling op een groote bende gewapenden waarvan er velen groote pakken enz droegen Op het eerste gezicht gooiden zy alles weg en was het een algemeen sauve qui peut zoodat men er slechts zes van kon neerschieten echter maakte men er 11 gevangen waaronder een paar vrouwen en kinderen Van dezen vernam men dat de bende stond onder t Djohan Lampasei Potjoet Mat TahO en t Sabil drie bekende bendehooiden zy beweerden op weg te zgn naar de Gajoe landen om daar gevrywaard te zgn tegen de kans telkens door onze patrouilles te worden opgejaagd Dit verklaart dan ook de groote hoeveelheid goederenen preciosa welke de dragers neergeworpen haddon mede maakte men buit over de 1000 beaumontpatronen en een stuk of wat van die geweren Ofschoon dadeiyk door een deel der kolonne achterna gezet kon men geen vyan den achterhalen de bevolking der omliggende kampongs wendde voor niets van de bende of te weten ofschoon de gevangenen zoU verklaarden hier een paar dagen verbleven te hebben Toevallig werd nog vernomen dat de sultan euNja Mamat Perlak zich ziek zonden bevinden op eenige nren van deze plaats en daarom besloot de kapitein Stripriaan Luisoius om toch nog even heen te gaan maar men vond er niets de vogels waren gevlogen of het bericht was onwaar geweest wat ook aan te nemen is daar men thans niet nalaten zal om vaische berichten omtrent het verblgl van den sultau te doen rondstrooien ofschoon wel aan te nemen is dat hg zich naar de Gajoe landen heeft te rnggetrokken en de moslerain zich verder iu het gebergte schuil honden Uit Poerwokjrto wordt aan het Bat Nbl het volgende geschreven omtrent een trambotsing Do tram welke ongeveer hall één van MaOz vertrekt en te Poerwokerto om twee uur moet aaukomen ging tot de halte Sampang doch kon niet verder wegens te weinig stoom in den ketel Een looper werd door den waarnemend chel der vierde aldeeling den stationschef van Poerwokerto die zich met den chef der controle bun dames en den treincontroleur in den trein bevond naar het eerstkomend telefoookantoor Patikradja afgezonden ten einde daar een andere locomotief te ontbieden Terwgl de boodschapper onderweg was had de machinist naar het scbgnt het defect aan de machine in orde weten te brengen en meer stoom in den ketel gekregen waarom besloten werd den trein te laten staan en met de locomotief alléén den boodschapper te achterhalen ten einde dan weder terug te koeren omdat het nu onnoodig was de hulp eener tweede locomotief te vragen Om nu de aandacht van dien looper op de hem achterna rydende locomotief te trekken werd door den machinist onderweg herhaaldeiyk met de stoomfluit getoeterd Dit getoeter echter werd ook te Patikradja door den haltechel gehoord en deze denkende dat de trein dien hy allang op zgn halte moest hebben gehad in nood verkeerde telefoneerde naar Poerwokerto of hg de locomotief welke daar steeds aanwezig is mocht afzenden ten einde den naar zyn meening in nood verkeerenden trein af te halen Dit verzoek werd door den waarnemend stationschel van Poerwokerto toegestaan en die tweede locomotief met de beste bedoeling natuurlgk ging óók even natnurlgk haar ongeluk tegemoet Kn dertig meters over de Serajoe brng had de minder aangename ontmoeting plaats waarby de treincontroleur die met de locomotief van Sampang was meegegaan op het eerste gezicht een salto mortale maakte maar gelukkig een drie of vier meten lager heelhuids als een kat op zyn pootjes terecht kwam Wat gebeurd zou zgn indien de botsing op de brug had plaats gehad is niet te berekenen Een derde locomotief van Poerwokerto met den waarnemend chel der exploitatie kwam daarop om de beschadigde locomotieven en den altgd nog te Sampang achtergelaten trein verder te brengen met het gevolg dat hy met zyn gezeischikp de dames en heeren pick nickers eerst om 11 uur des avonds te Poerwokerto aankwam Ken meer dan treurig einde van den pick nick VERSCHEIDENHEID Ongeloolelgk en toch waar Een hoerenvrouw by Diniperloo drinkt als geneesmiddel voor een dik gezicht melk waarin vooral gekookt zgn kleine witte keinsteentjes welke van gelgke groote moeten zyn Te Balk heeft do vorige week een ingezetene niet minder dan 134 kievitsoieren gevonden ONTVANGEN DE NOÜVEAUTÉ S IN Parasols on Farapluios A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg B 73 GOUDA Tele fe M M ai