Goudsche Courant, maandag 29 april 1901

AangevaBgei 1 October W vm Greeowlek mmi 8p K rwegvertta ugen et GOUDA j i J X sit 9 10 11 11 0 ll n 11 18 11 1 i i a i r li 7 44 8 14 8 11 i Si 1 14 lO OO 10 11 10 40 lU 8 14 A lOllO 8 11 2 10 J0 8 41 10 87 t 7 4T 8 07 r 8 8 8 86 18 10 80 10 48 11 01 11 47 8 48 11 81 f 11 48 t u i 4 s w a 40 f 1 10 j m 4t s io ii ff ff 11 10 f f 1 1 8S I 10 08 11 18 f l 0 I I 8 M 7 87 tl 1 It B0CV4 tU o H 0 1 4 f v i r ra i J ll lOl o 1 1 l 0 O l 8 S 4 0 4 l 4 i 07 Ï8 8 4 7 88 f 1 48 H 0 47 ff d 4 T00 10J 8 lo l fMriIrtM 4m Hf to rilt S tarf w fc 10 1 10 8 11 M H 1 V n 1 11 11 11 IIJ I l I 10 4 m 1 0 1 4I IM ♦ t n i o 0 18 M 7 87 8 O O D l k USTIROAII ttarnM d O S I ll 4l jalO 01 kl IM 1 10 J t 8 tt l7 4 48 8 1 8 g 4 I if 10 S7 11 0 W 01 8 1 1 1 1L04 1 48 18 87 1 17 M 4 11 4 87 840 0 44 48 10 l 11 0 11 8 a 1 1 1 47 1 11 IS 1 O UO l t 4 4 I7 813 8 48 8 O UIO IOIUIJII U 1 S 10 a 14 4 4i 11 1 7 0 I IO A V 84M7J 0 4 4 40V 1V 40 141 4 I Oa 4 848 748 48 IM fload 7 08 7 I18 1 4 4 1 444 8 47 7 1 7 14 8 0 U 114 1 7 4 j 1 1 v ïïi i J ï li i i4 = j 07 4 10 W 1 4 4 18 ÏHi iMi S u s 1 j tS 8ü ji 7 4 i i i im 1 4 ta TtrtosTeii to verlengen tot drie ouMden Op art i4A tslt de hear V rli eeo amendement voor om ben die behooren tot het corpa torpedlsten oi tot de bereden corp en DB volbrachten dleuttijd wel naar de landweer te doen overgaan De HiuiBter van oorlog bedankte voor dele legerversterking uit billijkheid tegenover de betrokkenen die langer oeteningityd moeten doorloopen en omdat de landweer geen cavallerie ol torpeduten kan gebruiken Bfj de dep6ta n n troepen genoeg Aan den heer Smeenge doet de Hiniiter opmerken dat de Kamer reeda betliat heelt dat er een landweer zon zijn al ia het ontwerp ledert ingetrokken Ds heer ümeenge blijft daartegen bezwaar opperen en constateert dat volstrekt nietii uitgemaakt hoe die landweer er zoo uitzien De heer Tan Vlgmen was bet met den heer Hmeenge eeni torwyi de heer Seret het amendement Verhey bestreed als opdringende aan den Minister een door dezen niet be u geerde verzwaring van last De Minister verzekerde bij de landweerwet zich niet te zullen beroepen op de beslissing by art 146 Kaar verwerping van art 146 zou zijn terugkeer op do beslissing over het eerste Uootdstnk der landmachtwet waarbg il beslist dat er landweer zon zijn Het amend Verhey wordt verworpen met 53 tegen 8 stemmen De overige artikelen der mllitiewet worden goedgekeurd De Minister verklaarde aan den heer Tydeman te zullen overwegen de wijzigingen uit de bepalingen omtrent het reservekadcr ten gunste van Jongelieden die door de wijzigingen van art 47 ou 49 getrollen zouden worden ten einde niet van uadeeliger conditie te worden De indstemming over de Uilitlewet zal later plaats hebben De voorzitter verklaarde de volgende week om 10 nnr de zittingen aan te vangen behalve Dinsdag en de middagen te bestemmen voor het landweerontwerp de ochtenden voor de motie Van öyn interpellatie Travaglino da hinderwet de steenkolenmijnen in Linkburg en de onderwijs subsidiowet Een voorstel Lotaman om de motie Van Dedem te behandelen na de motie Van 0yn werd verworpen met 92 tegen 81 stemmen Na eenig debat zijn de artikelen van het landweer ontwerp goedgekeurd Ue minister verzekerde dat als dlenstcommaadanten meerondeels Nederlandsche officieren zullen optreden Verder it door aanneming met B9 tegen 21 stommen van het amendement Verhey beulist dat de opkomst dor landweerplichtigen zal zija tweamaal zes dagen in plaats van driemaal zes Het landweéflmtwerp la afgehandeld Eindstemming volgt later De volgende week de motie Van Qijn de interpellatie Travaglino d hinderwet de steenkoleumyaen in Limburg eu de onderwijs subsidiowot Ueu verwacht dat de Kamet 16 Mei nitoen P t De verwachting is dat do Tweede Kamer den 15en Mei op reces uiteen zal gaan 1M i ll k tt T ll dwt 1 1 i n I M 6 111 44 Ooada MoordtMlil Sitawarksrk 0 Hdl gotludua M Eollwdunl I I Bottetd m B 1 14 O Ot i OI 1 h U tok i8 BattmAnBnn 8 41 RottwduB D 8 88 Botindui H 4 4 8 0 07 7 1 Oapelle SI 1 41 HUawerkwk 8 01 8 81 Mootdtwht 8 U 04 t Soada 8 17 10 8 18 7 N 8 04 l allM It Mm W t tJ 7 41 7 8 41 88 0 0 14 t O I ll 7 1 7 11 7 7 81 7 18 Soads I Trak MMiK BMUnMH I t Voorhug 1 Hage UtneM WoMdsa Oade Ooada Leiden Hoogesohool trett slag op slag Aan bet eind van t vorige jaar ontviel baar Siegenbeek van Henkelom en nog trturt Minerva over t verlies van den beminneljken en geleerden Van der Litb én daar klonk onverwacht de droeve mare van Iterson s plolselingen dood Wie had kaum n vermoeden toen bti als rector magotücOH der lloogeschool mim een maand geleden aan de groeve van zgn collega Van der Lith met zijne klankrijke stem a ne gevoelvolle Ifjkrede uitsprak dat hg dezen zoo spoedig zou volgen naar den stillen doodenakker Als een donderslag bij heldere lacht zoo overviel ons het bericht van zijn dood Wei was bij sedert ecnigon tijd ongesteld geweest maar als belanfpitellenden en die waren er velen informeerden naar zijn toestand dan hoorde men 1 in den laatsten tiJd telkens dat hg in beterschap toenam Prof Iterson was zeer populair en boog geSord Wat werd hg feestelijk verwelkomd toen hij een paar jaar geleden na in Duitschland van een maagkwaal geopereerd te zgn hersteld in onze stad en tot zijne Uoogeschool terngkeerde Men kende en erkende zijne bekwaamheid in do oporatiekunst Menigeen uit alle oorden des lands en zelfs uit het buitenland beeft hg door zgn wetenschap en vaardigheid met het lancet genezen waar de geneeskunde machteloos had gestaan Zoo heeft hij niet tevergeefs geleefd Doch ook in anderen zin niet HiJ wai een zoo uitmuntend leermeester De kennis die hg zelf bezat wist hij aan anderen mee te deelen mot zeldzaam talent Zoo zal zgn wetenschap voortleven in de jonge mannen die biJ beeft gevormd Studenten van voor twintig aar en studenten van heden zij zagen met kinderlgkon eerbied en ontzag bü hem op als een volmaakten leermeester Geschreven beeft hij niet van beteekenis maar twee eigenschappen hebben hem groot gemaakt zijn helderheid van geest en zijn logisch denken Daarin lag het geheim van züu kracht on wetenschap Wie denkt hierbg niet ouwillekenrig aan zijn inaugurale rede b de laatste Dies natalis uitgesproken Hoe glashelder heeft bij daarin de waarde van de lichaamsoefening voor den gezonden en don zieken mensch niteengezet hoe logisch sloot alles ineen Nn is hij niet meer Zyne weduwe en kinderen treuren om den beminden echtgenoot en vader de stad zijner inwoning verliest in hem een geacht en geëerd burger de wetenschap en het b zonder de medische wetenschap staart hem na als een groot geleerde en bg de velen die in den langen loop der jaren door hem geholpen zïn al zijn nagedachtenis in onsterleljjke eere blifftBIterson ontving zijn opleiding aan de gymnasia te Leiden en Oorkum Hji studeeMe te Leiden en promoveerde in 1867 tot dotóor in de geneeskunde in 1868 eerst totdootcr in de verloskunde en later in ds heelkunde Hij vestigde zich als geneesheer te Lelden en had aldaar en drukke Iraktijk Adsittent van prof Polane werd hj in 1878 tot diens opvolger benoemd en aanvaardde zijn betrekking den 28 Febr 1879 met een redewering over de critiek in de geneeskunde Tan zijne geschriften noemen wij Langdurige sluiting darmkanaal 1873 bijdrage tot behandeling der blaasziekte 1882 bgdrage tot de operatieve heelkunde 188i met an 11 11 l 1 10 1 11 l lt 11 0 11 00 11 1 ll l 11 10 11 84 lO ld U l KOrCIkDAM ly yi 10 18 10 18 10 10 M 10 4 I dete stukken van z jn hand opgenomen in het Tijdschrift voor geneeskunde AflVERTENTIKN Openljare Vergadering op DONDERDAG 2 MEI s avonds S i tinr op de liTenaal fan het CaK BR SCBAAKIOIfti Spreker de Heer F MOL van s Qravenhage Onderwerp De rriftinntg DetnoeratUehe Bond in verband met de a e Verkietingen HET BESTDDH BÖBLHÜÏS TK STOLWIJK r De NotarU Mr I MOLEN AAE IM te Waddinxveen zal op MAANDAO 29 APRIL 1901 s voorm ure aan de Bouwmanswoning Mo 15 in Benedenheul te Stolwijk bewoond door JACOBDS DE GROOT 01 contant ffoW publiek verkoopen U gekalfd hebbende KOEIEN 1 Vaatkw 3 Pinkea drachtige Zeng VoorU BOEEENWAGEN SCHOUW en verdere MELK en LANDBOUWOEEEEDSCHAPPEN Des morgens vö6r de verkooping afgenummerd te zien Nadere inlichtingen ten Kantore van Notaris Mr I MOLENAAR voornoemd Openbare Verkooping te Qonda IS ÉÉns zi vriiiici op DOSDSBDAO 9 MEI 1901 s voorm nur in het Cati Restaurant DE GOUDEN WAGEN aan den Kleiweg aldaar ten overstaan van den NoUris J J K MONTIJN te iouda van Eeni e perceelen uitmuntend WEI en HOOILAND WATER en KADE zeer gunstig gelegennabij Gouda in den polder Bloemendaal onder de gemeente Waddinxpeen te zamen groot H 2 H A 98 A d C A l l S o 8T8 4 14 I M 1 i OI t I I JI Il 4 01 8 lf 8 4 M8 1 88 f 0 8 M I 1I t 4 7 87 8 40 7 W 4 80 8 8 8 0 1 18 8 17 l i 8 88 01 48 U 08U0 4 11 07 114 Breeder bjj biljetten en nadere informatién ten Kantore van Notaria MONTIJN voornoemd OPEHBARlYBRKOMOIfi TE GOUDA t n ovvstaan van den Notaris G C FOBTDIN DEOOGLEEVBB op WOENSDAU 15 MEI 1901 de morgens te elf uren in het KofUehnis Babikmb aan de Markt van No 1 Een goed onderbonden leer ginitig gelogen WIXKEinVIS en WOONHUIS met alzonderlijka BOVENWONING en ERF in d Wijdstraat op dim hoek der Karksteeg aan de Hark to Gouda Wijk A No 48 Verhuurd tot 1 Mei 1902 voor t 750 s jaar Nos 2 en 3 Twee naast elkander gelegen HUIZEN ERVEN en GROND in de Komünsteeg to Gouda Wük K Not 30 m 31 Verhuurd bij de week No 30 voer f 1 50 en No 31 voor f 180 Nos 4 tot 10 Zeven naait elkander staande HUIZEN en ERVEN op een Erf achtor de Boelekade to Gouda W k B Nos 335 tot 341 ingang aan de Karnamelkaloot naast den Beer HoatrciLui Wijk E No 334 AUen bg de week verhuurd elk voor i 1 25 No 11 Een grooton TUIN met SCHüDE ia de Boelekade te Gouda naast W Vmuiu groot 7 Aren 58 Centiaren Te aanvaarden 1 JnU 1901 No 12 De helft in twee naait elkander gelegen HUIZEK en ERVEN in de Lange Korto Akkeren te Gouda Wtjk P No 555 en 566 Verhuurd bjj de week elk voor t 1 10 En Nos 13 tot 16 Vier naaat elkander stoande HUIZEN en ERVEN in de Qeertebultesteeg aan de Turfmarkt to Gouda Wijk H Nos 61 tot 64 Verhuurd bij de week elk voor f 1 40 De perceelen zijn to bezioktigei te weten No 1 Vrijdag 10 Maandag M en DinsdH 14 Mei a s van 2 tot 4 uren de overitf perceelen op genoemde dagen van 10 tot K turen en al de perceelen op den vérkoopdaBfi WK 9 tot 11 uren ƒ Nadere inlichtingen geelt Toomoenda NoUris FOBTUIJN DEOOGLEEVEB to Gouda VERHUISD van KATTENSINGEXi naar 10 18 4 1041 11 8 17 7 01 7 8 Ml r 4 l 0 88 10 H 7 0 7 S 8 10 8 4 47 le O lO II ICM 8 41 8 04 t X 8 01 8 l 17 i ia ll ► 4 fc 8 p F 1 41 8 8 44 10 1 i lO U 10 41 lljil lO O 10 17 10 10 14 10 48 11 11 l 3S X vx sr e X1 a a xi OpeEbare Yerkooping TB GOUDA opMAAIDAG 2 APRIL 1901 de morgens to 1 uren in het h6tol DE ZALM aan d Markt ten overstaan van den Notaria G 0 FOETüUN DROOGLEEVER van No 1 en 2 Een goed onderhouden naast elkander gelegen Woonhuis en Fakhüs ERVEN en GROND in de KeixersUaat to Ooida wük K Nos 134 en 133 te xamen groot 2 Aren aS Centiaren Te aanvaarden het Woonhti 1 Augustus 1901 of zooved vroeger als met den verkooper zal worden overeengekomen en het Pakhuis 1 Mei a s Nos 3 en 4 Een gunstig gelegen POTTË FABKIGk KLEIMOLEN en ERF in de Keizerstraat to Q ada tegenover de perceelen 1 en 2 op den hoek der Lange Willemsteeg wijk E Nos 148 143 groot 2 A en 61 Centiaren Te aanvaarden 1 Mei a s Nos 5 tot 12 4 HUIZEN PAKHUIZEN SCHUREN ERVEN en GROND allen bg elkander gelegen in de Lange Willemsteeg en het Oude Halletje te Gouda wijk K Nos 144 149 150 151 162 160 161 en 162 De Hullen zgn verhuurd bij do week en wel No 149 voor 1 1 26 No 162 voor 11 50 en No 1 0 en 161 elk voor 10 40 Het overige is te aanvaarden 1 Mei a s No IS Een goed onderhouden WOOIfHÏÏIS LUnbMD Schuur eu Erveo aan de Varkenmarkt to Gouda wgk M No 240 groot 3 Aren 38 Centiaren Te aanvaarden 1 Juni 1901 ol zooveel vroeger al m t de Verkoopstor zal worden overeengekonon No 14 Een HUIS en ERF in de Wit helmiaastraat te Gouda wijk M No 215 Vtrtranrd bi de w ek veer f 1 70 No 15 en 16 Twee HUIZEN en ERVEN op den hoek van de Wilhelminastraat en de Speldemakersstoeg te Gouda wük M No 110 en wijk Q No 60 Verhuurd bg de Woek elk vdör J 0 8O Nos 17 B 11 TTaeiniIZBM ea EBVEN in de Robaarstoeg te Gouda wijk M Nos 148 en 161 Verhuurd bü de weak voor I 1 60 No 19 Een HUIS SCHUUR ERVEN en groeten TUIN in de Se ol Kluizenaarskada to Gouda wijk R No 392 te zamen groot 7 Aren 5 Centiaren Verhuurd bij da week voor 1 2 50 En Nos 20 tot 2S Zes naast elkander staande HUIZEN ERVEN en GROND in de 4e ol Bagijnenkade to Gouda wiJk R Nos 467 tot 472 ieder perceel groot gemiddeld 1 Ara 36 Centiaren Allen verhuurd bij week elk voor 1 1 40 De perceelen zün to bezichtigen Woensdag Donderdag en Vrijdag 24 26 en 26 April j a an t a n de van 10 tot 3 uren wat perceel No 1 aangaat vooral belet vragende en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Kadere inlichtingen gaott vaomoemde Notari FOETUUN DR006LEEVEE to Soada ONTVANGEN DK NIEUWSTE DAMES OVERHEMDEN in DB NIEUWE WINKEL Markt A 66 8B00TE KEUZE QOBD PASSENDE MODELLEN LAGE PRUZaEN Aanbevelend C A B BANTZINGER SCHOE IIAGAZW Ë De Roode Laars EN De Goedkoope Winkel zijn beslist de Goedkoopste Solledste en meest gesorteerde Magazijnen van Gouda en Umstreken ZIE ETALAGE AANBEVELEND J AIS ZONNEVELD PW smM fï rjk 3 a CS i a o s wicr3sri3 isrx3EiL jLi E2 r Kort orenicht onier FrUacourant A SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 60 per 12 ess B ROODE en WItW PORTWIJNEN 15 MADEEA S droog en zoet 18 1 50 1 75 6 i 2b 9 o f fi sr 12 12 flesch VERMOUTH la Turin BODEGA CHAMPAGNE U a b COGNAC k 1 1 75 t 2 25 f 2 75 1 3 25 1 8 76 en u3 45 Fl I 5 COTcH WHISKY Per Fl Per Ank 1 27 75 31 36 42 53 84 42 37 60 47 LISTEAC 1 U 66 Nto CHATEAU VALROSE 0 76 St ESTEPHE 0 85 St EMILION 1894 1 PAUILLAC 1893 1 26 I GRAVES Witto Bordeaux 0 80 SAÜTEENE 1 2 3 ZELTINGER Moezel BOURGOGNE SSd 1 10 0 90 De flesschen zijn in de prijzen begrepen en worden i Sets per stuk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bg De Brma T CBEBAS Gouda ADtlseptlsclie Tandpoeder en Antlseptlseh JMoodtinetuur on M CABSVIO Tandarts te Gouda OVERAL VBBKRIJQBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda Goedkoopste en loUedil adrei voor Vervoer wan Inboedel BWBBw HBBB Zoowel bioaaii ab baiten de stad met gesloten wagens A G RAVESTEIJN Bleekerssingel 287 Atte teordt tegen Trantport êehade veneherd Greotsto sorteeriag ia aekoedersSTEElTSMü Bloemisten Turiisinger TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Zwitschersche en Variteiten van Amerikaansche CICTVS DAIILIVS EOBLOBES m mBBBÊS assssBSBaasaÊÊai Nikkel Doublé en Talmi HorlogeKettingen welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorbloeien tot de vorst intreedt VEEDER HET BEKENDE IWfi eCTEN CIDER ta assilaaUO BESTE ADRES voor reparatiën A UITTENBOGAARD Horloger dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecton doodt en voor planton bloemen en vruchten onschadelijk is Liter f 0 50 Uier r0 80 Liter f 1 50 n PO 1KB ODDC Oosthaven B 16 f SCHIEDAMMER ONTVANG EIN die soorton SÓHOBUWFItK voor het a s Seizoen en voor het Aannemen in het NoordbnUtsch Sdwa es LaarzeDinagaziJD Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C 8MIT8 Alle reparatitn en aangemeten werk GENEYER Merki NIGHTOAP Vgrkriigbtu bffi M PEÈTEBS Jz V B All bewül ru Mhtttid il gaehst ea kurk ilwdi roor im Tia dm num in Knu P HOFFK ofENSASE ms mi TE GOUDA op WOENSDAG 8 MEI 1901 des morgen to elf uren inhetKofflohui H ABMONIE aan de Markt ten overstaan van den NoUris G C FORTDIJN DROOGLEEVER van No 1 Een goed onderbonden gunstig gelegen en goed beklant WI KËLHl IS WOONHUIS en ERF met twee alzonderlüke Bovenwoningen in den Langen Groenendaal te Gouda Wijk I Nos 119 1190 en 120 Verhuurd bü de week het Winkeihuis voor f 4 25 het eens Bovenhuis voor 1 2 10 en het andere voor 1 2 25 Samen 1 8 60 par week ol 1 447 20 per jaar De Inventoris moet tegen dan getaxeerden prüs worden overgenomen die bü de veiling zal worden opgegeven No 2 Een onlangs geheel vernieuwd riant uitzicht hebbend woorsHuis en ERF aan de Spieringstraat op den hoek der Vgverstraat te Gouda Wük F No 121 Te aanvaarden 1 Augustas 1901 Nos 3 tot 8 Zes naast elkander staande goed onderhouden HUIZEN en EUVEH in en van welke eene DroodbakkerlJ en WINKEL wordt gedreven indeHeorenkade to Gouda Wük P Nos 623 tot 528 Verhuurd bü de week het Winkeihuis met Inventoris voor 1 3 en ds overige 6 Huizen elk voor 1 1 75 Samen 1 11 76 per week ol 1 611 per jaar No 9 Een onlangs gebouwd gunstig gelegen WINKELHUI8 en ERF waarin BBOOSBAKEEBU wordt nitgoodend in den Korten Groenendaal to Gouda Wgk I No 4 met uitgang in den Gang ol Poort naar het Wator van de Eyarstraat Te aanvaarden 1 Juli 1901 ol zooveel vroeger als met den verkoopar zal worden overeengekomen En No lü Een voor alle doeleinden geschikt goad onderhouden PAKHUIS en ERF met alzonderlüke BOVENWONING in het St Attthonieklooster in de Sint Antboniestraat te Gouda met uitzicht op de Varkenmarkt Het Pakhuis b terstond to aanvaarden Het Bovenhuis i verhuurd voor 1 1 50 per week De perceelen zün te bezichtigen Vrüdag 3 Maandag 6 en Dinadag 7 Mei 1901 van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot U uren Nadere inlichtingen geelt voornoemd Notari FOETUUN DROOGLEEVER to Gouda Teleplioonnet Gouda Abonnement 1 40 per jaar voor pareelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis H i net is aangesloten aan het Rüks Intercommunaalbureau Op 1 April 122 verkregen abonnemencen Contracten en voorwaarden verkrügbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMAEKT V Wie werkelük prüs stelt ob UBCIELIJH te hebben laat zich lotograleeren in da m $agra0Ê€lu UnnêUmrtekUug Tu P V WAALS FL SINGEL 661