Goudsche Courant, maandag 29 april 1901

Dinsdag 30 April JSo ftOlJMHE l o 8490 408 6 Jaargang De Grootste ISorteering TAFUTEN loBDUIBTOFFliN ML W ÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊtÊi t tmMlIÊIÊÊÊÊÊÊKÊtlÊIÊKÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊ KÊIIÊÊ Karpetten Loopers Afgepaste V TaMMen en I ieuw8 en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Telersak u M De itgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzohdering vai Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 franco per post ƒ 1 70 Alzonderlyke Nonuners VTJF CENTEN TalahH R M ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 5 i egels k 50 Centen iedere regel meer 16 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte li zending van Apvertentiën tot 1 uur des midd in de NIEUWSTE DESSIKS voorradi $ in hel Magazijn van Firma B DE JOI G UkZ Qoi i l l 13 Afgepaste Vitrage Gordijnen Id alle afmetlDKeD en prUzeo van ff l to p p aar af Tafelklceden In grootste keuze Nieuwheden in Wascli BcMe soorten SCHENK Oe Zn Hu 1st ka Hip Uk OUDK GKNKVEH in diTMTM reriHikkiiigtn tetkrgi bur bj J M F BËUDEÜËR P EOOPTIAN Zii Boomkweekers Bloemisten Zaad II andelaars GOUDA Flinke voorraad Bloeiende Planten ateMneden BliOEMEN KAMEürL VN 1 EN tIüchtboomen STRUIKHKESÏKKS CONIFEREN ROZEN Leveren BOlftUKTTEN KRANSEN BLOEMSTUJüvEN onz voor iedere gdegenlieid Tuin en Landbouwzaden Bolasten zich met het aanleggen en onderhoad B van Tninen TELEFOON No 102 Vloerzeil en Linoleum IT RAGES Behangselpapier Prijsverlapg BOTER Van al MAANDAG 22 APRIL noteeren wij tot nadere aankondiging Gepasteuriseerde Roomboter Il f 1 30 per HUogram Keukenboter belegen Hooniboter h f I 90 per Hllogram Men gelieve er vooral op te letten dat al onze verpakkingen van ons fabrieksmerk voorzien zgn Bestellingen worden tweemaal daags aan huis bezorgd en kunnen aan de wökknechts worden opgegeven Bij eventueele klachten over bediening door ons personeel wordt beleefd verzocht daarvan kennis te willen gevea aan de Directie DE GOüOSGHE ISLKlHRIGBTfflG zgn voorbeeldig in constructie en alwerking z n onmisbaar voor hnlshoudelBlc gebraik en nOverheid Mmger WiMlMaeMae itin in alle taUen van mdiutrie de meest gezochte Sfn m JVmUMacMae zgn ongeëvenaard in werkvermogen en duurzaamheid Sia i r ItaalwuuiMne z n voor het moderne borduren de meest geschikte Onderrickt gratis ook in het moderne borduren SINaEE MAATSCHAPPIJ GOUDA Langfe Tiendewegp 27 HoUandsehe Cenientsleenfabriek D VELDHUIS lïTle 3 wer3 geilc ei c3 IJsel HEEET EN HOUDT STEEDS IN VOOEEAAD Ei en Cirkelvormige Biüzen waterdichte Putten AUB SOORTEI TEGELS lOEDROtlCffrEH EHL ritAAQI PBIJffOPOAVM wm im cTias7s LA DBOI WlllJ De B voldoende deelneming ia de AMeelisg GOUDA v d HOLL MÜ VAN LANDBOUW voornemens een WlDterenrsns in LANDBOOWKirSDJSUiotntlM hebbea De CUB8U8 xal gekowlm wsidea ter plaatse waar zich de meest leerliiigea ziUea aanmelden en dosrt 3 jaar De lessea worden gebonden tnsschen OCT en APRIL Schoolgeld wordt niet geheven Lwimiddelen worden gratis verstrekt Zg die aan bet Onderwas wenschen deel te nemen moetan den leeltgd van minstens 14 jaar habbeobereikt Opgave tot deelneming v or lltEIa a MB den Secn aris et AU i A J SCHILT Stolwijkerslnia 5S 3 SS I El Paii ExpclUr Dmlitim wméHttiii iii aca t T 3o da M i TM ktotmVHH ar M tikikkiwrkj iak iBltMMlantkikM T ImttuteB tj Dlatk CU ban Tta een prachtige Collectie VERNIKKELD Brittannia Metaal Hanglampen GanglaDtaarDS K00K8TELLEN enz enz P P SOOS TIEND EWE8 69 Ondergeteekende beveelt zich beleefd an voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partgen Bruiloften eilz Alsook alzonderlgke schotels en alles at tot het koksvak behoort desverlangd met liflavering van servies zilver talellin es enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhave 182 IN HET GOÜDSCH VerUchüngs Magsisüjn De Avondster OUBBEIiE BVDBT i jii hedeo ontvangen de vael reibstard GASFORNUIZEN net g e i werkeada 0TBN8 n 13A en hooger Specialiteit in HARDE en ZACHTE KOUSJES tegen concnrteerande prgs Zeer billgke voorwaarden voor ABONNEMENT van GA8GL0EILICHT daar oen goede verlichting hoogst aangeaaan is en mctt daarvan verzekerd kan zQn Opgaven worden gasa verstrekt door 117 Gasfitter Tel I TcrniniroffTe Koop 0 terstond ta aanvaarden twee naait elkander staande prachüge Pa d iiiize gelegen te Gouda aan dki Tnrlsingal Te bevragen Ua4 hS Dndi faa luda aan db Tu in Laai Hknd Bultenlaodscb Overzicht Volgens de Evening Standard zal de Bntsche regeering bet beginsel van een aitvoerrecht op steenkool ad valorem aannemen in de hoop zoodoende de oppositie te ontwapenen Tolgemi andere bladen echter wil minister Hicks Beach geen haarbreed van zgn oorspronkelgk voorstel atwgken Aan het feestmaal te Eisenach in de hertogelijke residentie toostte de groothertog op den Keizer en gaf de verzekering dat h steeds trouw zon blijven aan den Keizer en het Rgk en de familietradities van beide Hnizen zon handhaven De Keizer dankte zgn gastheer en wees er op dat hg steeds gaarne in het voorjaar op den geheiligden grond van den Wartbnrg vertoefde Hg voegde er bg dat beide Hui zen met onverbrekelgke banden aan elkaar verbonden z De Keizer herdacht het groote aandeel dat Weimar gehad hoeft aan de ontwikkeling ran het Rgk en bracht een dronk mt op den groothertog als den be waarder van het hooge palladinm der idealen waaraan het Duitsche vaderland de dichtkunst en de kunst zoo r jk zgn De KrondwetscommisBie nit den Zweedschen Rgksdag heeft besloten den niiBistor van marine Dyrasen op grond van § 107 der Grondwet b j den Rpsdag in staat van beschuldiging te stellen opdat de Rijksdag kunne beslissen of het ontslag van dezen minister aan den koning zal worden voorgesteld en op welke wgza verder over hem zal worden beschikt Dit merkwaardige besluit ia het gevolg van een ministeneelo handeling die in Zweden veel opzien heeft verwekt Te Karlskrona bestaat een door den Koning benoemde commissie van advies voor de bevorderingen b j de marine waartoe ook admiraal H gg behoort Die commissie heeft voor eemgon t jd een kapitein geschikt verklaard voor bevordering en n be ft de mi nister hem niet bevorderd doch vel andere officieren die jont er waren dan hg Hierover hoeft admiraal H gg m een par ticuher gezelschap zgn bevreemding uitgesproken waarvoor hg door den minister met vijf dagen arrest werd gestraft wegens het verbreken van den plicht van stilzwijgendheid die aaa de commissie voor de bevordenng is opgelegd Nu itjn er vefschiUende omstandigheden die de zaak nog ingewikkelder maken FEVILLETOK Bindelijk Saamgebradit s B Zoo leeft ge nu dus etgeniijk van uw schulden zei Rlta k lm en zakelijk als iemand die het Dimmer versmaadt tets nwuws te leeren Meefit ge dat menig groot ondernemer het anders doet antwoordde Kurt Kenmerkend Toor hem wu dat hij tich hier sonder het eelt te weten erger maakte dan hij was Nog pas had hij den kleermaker die hem beleetd gemaand had een taling gedaan daaraan had hij echter heel met meer fr acht sOvengens la zeker ik verdien eld Rita i ik ben nu zelts bij wijze van proef werkzaam blj de redactie van de Freie Zeitung heb al een leader geschreven die zich iwierdaad liet lezen ja ja ik zal hem je een volgend maal eens meebrengen l i lachte op zijn korte luchtige manier Rita daarentegen herhaalde de Frêle Zeitung dat kh kt zoo zoo hoe zal ik zeggen zoo naar deparlementaire linketi je bent toch niet vrijzinnig Kortf Ik zet er mijn naam niet onder troostte hij Die zoU daar overigens juist eSiskt maken en ik zal i px mij wam ik een beekje gelukkig ben d góéd laten betalen Iemand van ouden I dien kant dan u men renegaat en weegt UI de eerste piaats is het reglement der commissie waarin die plicht wordt omschreven door de commissie zelf gemaakt en verder beeft de minister naar verichiUende personen kannen getuigen reeds herhaaldeIgk zelfii mededeelmgen gedaan aan derden van hetgeen in de vergaderingen der commbsie was besproken of besloten Toen de ministor lu den Rgksdag over de zaak werd gemterpelleerd erkende h j met zgn dwal ng doch verklairde op korten toon dat er hoegenaamd niets had plaats gehad De Rgksdag commissie die met de zorg voor de naleving der grondwettige bepahngen is belast heelt nu op grond van een door haar ingesteld onderzoek het bedoelde voorstel bg den Rgksdag ingediend wgl zg de grondwet door den minister geschonden acht De berichten uit China maken melding van toenemende vrees voor een nieuwe beweging van de boxers en andere vgandon der Euro peanen Ook op de Chineesche troepen is men met gerust omdat men niet weet waar zg zyn en hoe talr k Twee of driemaal is het reeds g4 eurd dat als een Chineesche troepenmacht w rd waargenomen en een Europeeache expeditie uitging de Chincezen waren teruggegaan zonder een spoor achter te laten De Uoming t o8t verneemt uit Shanghai dat m de Yanfrtse provincie een algemeens opstand wordt voorbereid tegen Hei of Juni door de vereeniging der Ko Lao Onel de zoo genaamde hervormers en de afgedankte Chineesche soldaten Hen zon beginnen met de vreemde kerkgebouwen te verbranden in de aan Yang tse grenzende provinciSn Men acht het zeer wel mogeiyk dat de Franschen dan van de gelegenheid gebruik zullen maken door zich van bat arsenaal en de bgbehoorende kruitfabrieken van Konang toe meester te maken Volgens een bericht mt Si Ngan Foo heeft het hof bevel gegeven de zending van levensvoorraad derwaarts te staken De Times meldt dat Prins Toean wiens vlucht naar Uongolië indertijd meegedeeld werd daar een opstand zou hebben verwekt die wel niet zulk een omvang heeft aangenomen ahi de prins had verwacht maar die toch zeer verontrustend is Twaalfduizend goedgewapende Chineezen zdn op marsch naar Moekden eene andere aideeling van 6000 man staat onder bevel van den oud gouverneur van Uoekden in de nabijheid van Ku lo eu eene derde afdeeling van 9000 man is in de hunrt van het In 8han geliergte al deze troepen zjjn goed gewapend met acbterlaadgeweren en Kmpp kanonnen Er zgn reeds Russische troepen gezonden Maar u uw overtuiging dan aan dien kant V vroM iij sOvertuiging overtuiging half lachend half onwillig Mijn overtuiging is zek r dat ik nu onder het canaille verzeild Ixn dat zich echter oodei andere politiek partijen evenzeer canaille bevindt Men kan uit elke zaak laat ze zijn wat ze wü eenig nut trekken een greintje waarheid IS er in den grootsten hoop onzin te vinden overigens gaat ook dat alles bi mij niet diep ge kunt met gelooven hoe ik deze krantenphrases mt mijn mouw schudt Hij zag haar nu eenigszins onnuttg naar de oogen zij verroerde geen spier en zoo voer hij voort dien beminnelijk ohzekeren trek dien ztj zoo goed kende in t gelaat Denk toch aan de jurutea Moet een advokfat met dikwnla voor de slechtste zaak pleiten f Ja maar uw heele schruverij zelve ook al bracht ze u klaar MUd op t l3it is toch voor aKe dmgen komt bet toch met met onzen stand overeen Met onzen stand overeen I nu lachte se zelve bij deze boorden ca wrong toen onder het slaken van een diepen zucht half in scherts de schoone slanke vingeren in elkaar saoh waartoe men ten slotte niet al komt Arme Kurt Hij had hel spel der schoone armen der witte lange handen met de oogen gevolgd Nu knielde hij op eeu naast hlir neer op het oude tapijt drong tege hwu knieën aan ving haar handen lo de zijne op eo mompelde hartstochtelijk als werd het hem nii eerst duidelijk wat er aan xijn leven ontbrak i ita als dt u had kuaaen trou wen Sta Moattt hoi nut toog naai iij bletf kalm out deze benden te be btrijden De Engelsehe pers beeft Rnsland bascbuldigd dit oproer te hebben aangehitst om zich te wreken over de Chineesche weigarmg bet llandsjoereitrtetaat te onderteekenen Dit doet vreezen lat er nog in lang geen sprake lal kunnen zgn van het terugtrekken dar internationale tronen uit China Oemchten loopcn reeds dat Waldersee in eW telegram zou hebben mot doorschei dit het wel eens uoodig zou knuUEff zgn ver stsrkingen uit Duitschland te zenden I Vers renle Berichten FKiXKKUa Ds Siècle het orgaan van Yvet Gyot die in de Dreyfus zaak een zoo mooie rol heeft gespeeld doch in Boerenbaat den meest verwoeden Ëngelschen imperirlisten mets heeft toegegeven is aangekocht door een groep repntlikeinen die voornemens zijn het blad op den tot dusver gevolgden voet voort te zetten met Oyot als hoofd redacteur Ongelukkig zgn de dubbeltjes niet toegevloeid om door daden en sympathieën te bewijzen de hoofdredacteur vraagt om irgvingen ten einde het blad een bedri kapitaal te verzekeren inboorlingen zjjn in opstand gekomen in bet dorp Adelia bg Uiliana Algeria de admiuistrateur en inlandsche ruiters moeten gevangen zgn genomen Het dorp Margaérite iB verwoest verscheidene personen zgn gewond £ r zgn troepen ontboden Een spiounagegeschiedems hosdt op het moment de gemoederen bezig Opaanwijzing VBO de gzersmeltertien ts Commentry zon er een Duitscher zgn aangehouden onder beschuldiging aan de firma Krupp te Essen het geheim der BVanscbe wapenfabrtcatie verraden te hebben en tiu zou daarb j ge holpen zijn door vier werklieden in de wapenafdeeling die ook reeds achter slot en grendel zitten Nader wordt bericht dat de als Duitscher gedoodverfde feitelijk een Oostenrijker is en Jovanowitsch heet on als eerste kok was aangesteld in een hotel te Pargs Sedert October toefde hy te Commentry waar hjj voornamelgk getracht moet hebben er achter te komen hoe het kanonnenstaal vervaardigd werd In dit opzicht kon h j echter niet bevredigd worden en schudde nu licht met het hooM Onmogelijk waarop I Waarmee i Ik kan toch van den officjenkleermaker in Erlurt met OOk mijn kleeren nemen op credlet van uw oude schulden 1 Kn het toilet iT nog het minste dat kost bij eeo ventaijdigc vrouw lang niet zooveel als de domme ouoncn zich gewoonlijk inbeelden Maar r nu wat wilt ge Kurt Zij hield op omdat hij haar plotsehng weet vuler amslaOt en naar zich toe trok Rita KiU als je op m j wildet wachten Rita wist dat haar eenige toevlucht voor zijn hartstocht lo haar kalmte lag Zg lachte hem toe in het opgewonden mooie gezicht en tikte langzaam met den vinger tegen het voorhoold Kurt rfij hield met op Het zou misschien vlugger gaan dan jte denkt laaar altijd nog een paar jaar te langzaam Neen Kurt kruis mijn wegen nu niet bn met een lichten stouten lach voegde s er aan toe Ook dt stijg misschien noü m pnjs en ge kunt miJ later als een rijkeraansweduwe knjgen sOazekere conjectuur mompelde hij terwijl hij aan iijn baardje knaagde iDeze Seemann is nog een jong man met Zij knikte vriendelijk Nog geen dertig En gezond Overigens ook volstrekt met leelijk Hij sag haar aan miei een stom verwijt lO de gepijnigde oogen Daarna sprong hg op Nu goed ik wensch u geluk Goeden nacht iGoeden nacht Kurt wees verstandig Hij knikte met opzet terzijde Mikkend Zij begeleidde hem naar buiten Ge weet we louï BINNENLAND De Holiandsehe Spoor geeft te beginnen met 1 Hei aj voor sommige trajecten tiearittenboekjea lUt geldig tot het eind van hat jaar Behalve Kr R Macalester Loup wordaa als directeuren der Rgks Verzeksrin baal genoemd de bh StrOve en Strik vaa Unsehotea beiden te s Gravenbaga De benoaalag deter drie hearea kaa spoedig tageaaat geiiaa worden Het Central meldt dat dr Schaapman in goedea welstand vaa syn taiSBaarBaDa is terngfekaerd De by het 4 rag iat tot le l itaaant bevorderde 2elttit 3 H C Braadt O l ta Lalden in garniiooa Minister Borgesiui haeti naar da Zatpk Ct mededeelt in principe geon bezwaar om tegen den tyd der verkiezingen in enkele plaatsen van ijla district het woord t voeren taaeinde ayu standpunt toa te Uchtaa Zaterdag kondan wy madedealea dat ar Dfaakai ta fl taa i ata a kMlt dMa vwUaraa dat hy t niet eens is mat de steUing vaa mr Treub dat by herstemming e a sociaal democraat boven een liberaal de voorkaar verdient Volgens da N B CU vaagds da spreker dia dit namaas den hen U varklaarde erby dat spoedig biyken zoa dat ook het bestuur van dea vryz democratischea bond het in dat opzicht mat den heer Treib niat eens is Daar da heer Treub zelf tot het bastaar behoort beteakent dit laatste wal dat ar i don boezem van t bestaar varsebu van voelen heerscht En dat over het hoofdpunt I Toor ons U natuuriyk de verklariag van mr Drucker een geruststelling en a n varademing TagM Boe a vryziimig demoeraat Itabbaa w j nit den aard der zaak geen betwaar Haar wg begrijpen ah de meerderheid t mat hem eens is het uittreden uit de Liberala Unie niet Een schryver in het S W die op datzelfde standpunt schynt te staan schreef verleden week dat een bondgeaoot sekap met de sociaal iiemocraten oamogsiyk was maar met de Liberale Unie niannea evenmin omdat de vrytinnig demoeratan vaa hen ook in beginsel verschillen Nsdere den niet met de voordeur slaan spotte zij roet S een halven glimlach om de lippen Daar drong 4 het gevoel van heel dit zeldzaam geschonken han uur nog eenmaal met sooveel kracht op hem ¥ aan dat hij nog eenmaal onverstandig werd U NOe was zil niet de vrouw nog niet eens de ver k ia van den ander bn mocht Uter komen wat wilde I Boo ongestoord als pp dit nauwe voor portaal der Schitlstrasse met de eene hall open deur van de ledige huiskamer en de andere ge i slotene Khter welke mama en Filly in vollerustsW pen zoo ongestoord was men later zoo Itcbt niet op een ander plekje attkaos seker niet is bsV hms van den mfllionatr H n HL De Seemann s dineerden om v jf uur d èt dame was er op gesteld haar zoon dagelijks een eenvoudig maar goed middagn l voor te zetten en Richard richtte het steeds zoo ip dat hij cm paar uur rustig aan zijn moeder kon schenken Deze uren waren voor haar de beste van de n dag Zg spaarde daafvoor alles op wat zg hen had medetedeelen liet hem de brievtp zien dia i ze ontvangen had en praatte onder het eten en 9 later bij een kop kofge op haar gemak met hea alle huiselijke en gezellige aangelegenheden di hem maar eenigszins belang konden inboczensen en dikwijls zelfs nog meer ook Dat hij daarbij ook een courant inzag stoorde haar m t integendeel Bg bet desseeti legde zij er altijd eenige bg hem neer dan bleet hij misechten wat lan r zitten WtrtI Mnulgd