Goudsche Courant, dinsdag 30 april 1901

Wliterdleist 1900 AantevangeD 1 October Ti d vai firoeBWleh Dlreeto SptorvegverUiéligei aet GOUDA T H 1 j M M l 1 17 19 1 flOÜDt OTTIIDAIi iM im M i U 4 l li l tl 1 17 1 11 S 0 4I 4 t 4 14 1 T ll 7 7 44 1 14 I IT 1 14 l It li l 4 11 11 f 1 1 01 I 1 14 A I l l 1 U 1 11 I i h 10 10 l lt 18 1 41 i 10 17 11 10 l i4 l M I Sa 8 1 4 0 1 17 1 4 7 4T OT l i 1 1 4 10 10 10 41 11 01 11 47 1 1 10 7 4 4 11 S1 1 01 10 7 17 I 11 4 irUlMt n b la U wbiiiaw iif Mt nMtt c4v M Hdluliiki 3 tm l Eili a ifluwl bvgK l Um OiM 1 j i4 4 01 4I 10 1 0 1 14 I a 0 10 0 allM kbM ban WttaUa Or tei t nJMm m jh t JH Pt Ufi w v KOTTIKDaH OOUBa itm nm ll 0 1 4 11 11 1 14 10 14 U Sl 11 4 11 1 M 1 14 lO ia 41 10 1 I IS 10 4t r 0 10 4 U I ir OS 11 11 1 0 1 0 li 4 1 I 4 47 1 41 1 41 S 4 Ml 4 14 04 4 44 4 1 I OI 0 4 l 4 14 07 I U 1 41 1 14 i bw ia n 4a OMq l im W W Ub J 1 l 4 1 00 aUaa U HUm ntn Mm 4 TlwMrtK Iw ta lüW p wt w l trt B B4lMfcil X lilr fpl SODOa DIM H4i8 i II 10 M 10 1 l lUl 1U ll 1 UI 1 11 1 4 4 1 4 1 M 1 7 11 4Ï 1Ó 1 10 4 11 41 u o 11 41 1 l 4 M Ml 4 11 M i I M 1 4 7 7 I0 u Ml 47 T i T 1 44 i f iz l f r i 1 1 1 5 ïl ± 1 i b t t g i s JJ S o U U A 1 ll T DAII tU nm wU J 1 11 l 5 ll 10 10 W 1 01 a is n 10 10 11 04 li 4i i 7 i iMJ 1 60 4 1 31 l l l a 4 r 10 i rt UT lii jT T to 0 u io li 11 4 U Ol 1M4 1 0 l lf 4 i7 4 41 t 1 4 7 0 7 11 0 l ll 1 4 lOJl 10 18 y 4 n 4 7 j 0U 44 lOJ l O 11 li ooTlTlVÏ Vl 4 11 o 7 10 T l 10 11 ll O I U 10 11 a 40 1 11 741 4 U Ol 1I S3 l O l 1 4S 0 10 7 00 7 4 1 0 1 11 4 1 1 1 41 1 i t 1 io ii i jU i4 M M VmtlC 81 T U 1 10 l l l 8l U 18 l 811 10 844 4 a 11 1 l in r l 4 47 7 10 l lt 1 4S 10 41 11 1 lM8jl 40 S l 4 1 00 tM T H J 1 0 loud T OI T ll 1 11 I U IJ 10 1110 84 11 1 1J 8 8 4 18 4 84 4T T U 1 11 88 M 10 14 ï T TJ 1 7 41 M l 10 1 10 tl H SI U Ol 1 41 S n 1 1 4 11 1 41 41 T M 7 01 1 0 10 41 l I 44 I M 8T 10 8 11 54 1 I 7 4 t l U OT IJ H 10 41 1 J f It ll i U 1 40 3 4 4 4 I t l TJ4 T 4 l f U l Üi T M TJ4 tM l U I4 II IT K l rklariiiK ontbr k Indardaad ii het programin der raii iiir J iiiocr t ai beliüve dat het beknoiiter eit ondnideljker i loowat totteMde aln dat der I ibCTalo Dnle Alleen hon nrKentie ntudpnnt BMiit hen geiyk wy meermslM aantoundeo villen 4 consequent zga ótfna in de rmen der socialisten De ntgaotie der grosdwetalierlienlng te Terklarea oelt geea xfn als mea by herstemming i i na i zjj niot meer urgent maar it kM wezen ran don vuoT stander dW grandwatshersieniog urgenter By hen die zoo denkeu is de medewerking aan de nieuwe par romiiiig een vergissing geweest Maar een vergissing die hersteld kan wordM Vaderland Over de onlangs te Utrecht gebonden algsmeene vergadering van den Christ hist Kiezersbond hebbrn het Utr Dbid en het Ned Dbld enkele mededeolingen gedaan Thans schryit de Vaderlander Ni anderen alzoo basne mededeelingen hebben gedaan willen wy er van onzen kant iets byvoegen Wy kregen don Indrnk dat de Bond aan zyncn oorsprong getronw wil biyvcn dat de vergadering tot de volgende gedragsiyo genegen was kortclUk alda aan te dnidco Qeen Booksche eandiduat omdat men in de versterking van de Boomsche macht dia overal het Protestantisme belaagt een gevaar blóft rien Geen democraat vryzinnig o meer dan vryzinnig die alle leven steeds meer brongen wil onder den drnk van de Staatsalmocbt Ueen antirevolntionair die eigeniyk den Bond het bestaan niet gunt en van bet versterken der Boomsche macht niet aflaten kan Kn samenwerking bg eerste tteminiug alleen in zooverre mot vry auti revolutionairen en UberaleB in zooverre die geheel eerljjk is en de te stellen candidaten genegen zgn met hot program van den Bond in het algemeen genomen geiyk men wel zegt in geest en hooldtaak instemming te betalgen Dit is een standpunt met wel algebaken4e grenzen Moge het zuiver bewaard worden Geiiieng ifi Belichten Het volgende veroakaiyke bericht uit Waalwyk vindon we in de Nbr Zelli boven den Moerdijk is de grooto verdraagiaamhoid der Katholieken van Noord Brabant ab t ware spreekwoordeiyk geworden In stad en dorp genieten de minderheden detellde sympathie dezoilde achting dezollde clandisie De Katholieken vragen xich niet al ol een hunner leveranoiera protesUnt ot larafllet is Te betreuren ia het daarom dat nu on dan die minderheden zeil optreden op oen yae die wel eens tot gevolg kon hebben lat de Katholieken tot ander besluiten kwamen Zoo byv achten zich hier de Katholieken en zeer te recht gekrenkt door het handjevol pretestanten en joden 1 Qoad i H Muidfeakt deat snauwwkaak UtterduaD r lolttidam B t ll eat f 1 t 1M 17 44 T BotUnba Bmh KottMdua ar lottadoa U OaHIa Hl w kwk MeerdrMkt Botda Ml 4 4 t 7 1 4 41 01 11 04 17 10 T 4i T 1 41 M S Ol 14 0 l 7 1 T l T T lt T l Souda l vuk i om Hai Z fnli He 01 1 l 14 T 1 d 7 Ueada M 0 d w 8 UltMhl I8 T 0 1 1 T UUMkt Woardaa Oada Steeds was het in onze Katholieke provinclo gebruik dat voor den bouw eener B K kerk de gemeentebesturen een subsidie verleenden Ook in Waalwyk heelt de nieuw benoemde pastoor de ZeorEerw heer J Kuypen lieh tot den Raad gewend met verzoek om I 5000 subsidie En zie nauwe i lyka ia die aanvraag geacki d ol een reqiest wordt gericht tot den Raad door enkele andersdenkenden om die sabsidio niet te verleaaen Zo wordt de gastvrybeid beloond die vreevdelingen want zoowel protestanten als joden zyu aitheemHoh hmr te allen tyde ge noten hebbes Dat bedoeld refiicat veel kwaad bloed zet is waar k Je b rypeo Uilmour in Transvaal De man die den oordaamlag lieett gepleegd op madlle Kolb in de avenne Honri Martin te Pasay Harry Gilmour heelt Vrydagmiddag in een verhoor aan den rechter van instructie medegedeeld dat hy in Zuid Alrikf deel heelt uitgemaakt van één van twee speciale lïngelscho regimenten welke grootendeels uit misdadigers waren gerecrutoerd en die tegen de Boeren vochten onder bevel van generaal French QUmour verklaarde dat deze twee regimenten zich zeer Biecht gedroegen en allea plunderden en verwoeatten zoodat men genoodzaakt waa ze te repatrieeren en te ontbinden Bg zgn terngkomat uit Zuid Alrika maakte Oilmoar te Landen kennis met den gebeimzinnigen vriend van madlle Kolb Van Lonia Botha wordt door een Engelach olflcler de volgende grap verteld Toen Kitchener en llotba aan het einde hunner besprekingen waren gekomen zei laatstgenoemde Wel ik moet eens gaan Kitchener antwoordde daarop t Niet zoo haaatig n behoelt geen trein te pakken Dat is juist wat ik wél moet zei Botha en twee dagen later werd niet ver van de plaats der byeenkomat een trein aangehoaden en leeggeplunderd yiecbt weer In vele jaren hebben de regenmeters te New York niet zooveel neerslag geregistreerd als sedert 1 April 1 1 Van dien tyd al heelt de zon zich slechts in bet geheel 24 uren laten zien Nu wordt mooi weer voorspeld voor de Vereenigdo Staten doch er blglt een sombere hemel hangen Te NewYork valt een 4jne koude regen en de gdl en do rivier zyn bedekt met een yiigen mist Sedert 1 April is 6Vi duim water gevallen de gemiddelde hoeveelheid voor die periode is Sf 64 duim Omtrent de vroeseiyke ramp die het dorp Oriesheim getroUen heelt hebben we onder do telegrammen reeds het een en ander meegedeeld Donderdag middag om 8 s f ongeveer ontstond in de bcheikundige iabriek Uriosheim Klektron brand in het lokaal waar do granaten voor do Hannoveracbe geschutlabriek gevuld werden Kan kwartier later had de eerste ontplolSng van springstollen plaats wWirdoor een ontzettende vernieling erd aangericht en de brand buitengewoon tioeTiam Om halt zeven was de schrik op t hoogst omdat men meende dat toen het boniineroBorvoir zon ontploHen Dit gebaorde echter niat a Avonds om hall twaall maende men deu brand meestor te zyn maar om 3 uur in d4n nacht had er een nieuwe outplolfing plaats W eer werd de angst levendig dat de benxiiie bioudeT met een hall fj II o ii e ii i ie H u i ii i 4 9 1 4T U 0 l l 10 14 lO S 11 11 Il t4 0 4 11 47 UJI HM nillioen liters aalta met ket van in aanraking zon komen naar Vrgdag oiddag 1 aar was alle gevaar geweken Dat is in hooldzaak hetgeen van de ramp bekend ia geworden Aan de Frankl Ztg ontleenen we nog de volgeade b zoiulerhaden Oriesheim een plaats van 80O0 inwoners ligt aan den uoordaiyken Main oever een 5 KM atroomatwaarts van Franklort De Iabriek ligt weatelgk van Orieaheim tnsschoi de Main en de spooriyn Franklort Orieiheim HCchsl L imbarg ds gebouwen nemen de ruimte tasschen de rivier en den spoorweg geheel m beslag De slagen van de beide voornaamste ontplolïngen werden te Franklort overal geboord en zoodra men wist wat er gebeurd was ging een stroom van meDsehen per rytuig per spoor te voet en per flets naar bet voorstadje Uit Oriesbejm daarentegen vluchtte alles wat vluchten kon onder den indrnk van de paniek den weg naar Franklort op Oeneeskundige hulp was spoedig en in ruime mate ter plaatse Het hooldstation te Franklort leek een poosje veel op een ambulancehal want van alle kanten kwamen mannen met draagbaren enz Ook de vele particuliere Samariter vereonigingen weerden zich dapper en de Frankl heelt niets dan lol over de flinke wyze waarop geholpen werd Ook de brandweermannen en de vrywillige brandweer en reddingakorpaen toonden veel moed en zg hadden het zwaar te verantwoorden Toen de eerste brand ontstond haastten de tabrieksbrandweer en die van Oriesheim zich om het vuur te bestrydan Er stonden toen natnnriyk veel menseben te kyken en juist had toon de eerste reeks van ontplolflngen plaats Ken wolk van zwarten rook en opgeworpen aarde verborg een tydlang alles voor t gezicht ateenen hout en yzer vlogen door de lucht overal dood en vernieling brengend van alle kanten klonk spoedig het gekerm der gewonden en wat niet gewond was nam haastig de vlucht Het was een tooneel van vreeseiyke verwoesting en het gevaar voor de ontplolflng van den benzine bouder maakt het blusaohtngswerk tot een daad vol moed en zeltopoöering Een scherpe geur van zuren beklemde de borst en deed de siymvliezen pyniyk aan Plotseling vliegt een reusachtige vlam omhoog die de menschsnmenigte hult in een heeten damp Alles weg wordt geroepen en iedereen verwydert zich zoo snol mogolgk behalve de brandweer die achter eenige boschjes aan de Main sch tiling zoekt en van daar in den adembeklemmenden damp het vuur bestrydt Intusachen worden doeden en gewonden weggebracht en geholpen De dooden in t geheel zyn er tot dusver 15 lyken gevonden zyn tot onkenbaar wordens toe verschroeid Eenige brandwachts herkende men alleen aan den koperen band om bun middel il lo sot I7 J 4J io i pJr U l Om hall zeven had de versehrikking haar toppunt bereikt Hulzen hoog sloegen de vlammen uit de brandende aniline labriek en elk oogenblik vreesde men de ontplolflng van de nalta bewaarplaats bestaande uit 5 yzeren cilinders van 26 M lang en 10 M doorsnede elk Dit gevaar was te grooter omdat de benzine niet meer dan een ISO M rsrwyderd WM vu den aigtaIgkcn vuurhaard Het weggaaa van de Oriesheimera werd dan ook een wilde vlucht a Avonds om 8 uir was de plaats van het onheil uit de verte nog kenbaar door boog opachietende vlammen en reuaachtige rookkolommen Hel gevaar voor de ben zinrontplolSng achtte men toen menachelykerwja gesproken voor geweken De brandweer bepaalde er zich toe het vuur tot de anilioetabriek te beperken en deze te laten uitbranden De ontplolflng had ook het aan den overkant van de Main gelegen Schwanheim sterk besohadigd Duizenden ruiten werden door de sterke lucbtperaing ingedrukt en drie schuren en het boach werden door het weggeslingerde vuur aangetast Het kostte aan de Sehwanbeimers groote krachtsinspanning om het vuur meester te worden Omstreeks ball twaall s avonds scheen men het vuur meester £ r waren toen 16 dooden gevonden en waarschyniyk zal het getal wel niet veel hooger worden Men hoopt dat vele vermisten weer voor den dag zullen komen daar het ongeluk met brand begon en de meesten toen nog weg konden loopen Oe bewoners van Griesheim kwamen ook langzamerhand weer thuis Militaire posten waakten hier en daar tegen dielstal De schade word op een 3 millioea gulden geschat gedekt door verzekering Rechtszaken FlesBchentrekkers Voor de rechtbank te Rotterdam hebben terechtgestaan J O Ph Wegenwgs 36 jaar voorheen koopman thans muzikant te Amsterdam G Zalm 48 jaar bierbottalaar tO Rotterdam en H van der Boon 36 Jaar koopman te Amsterdam De eerste beklaagde verklaarde o a dat by in het begin van het vorig jaar v66r zgn arrestatie in de Gonvernestraat te Rotterdam woonde Hy deed daar een winkel ia Oeldersche waren Behalve deze zaak dreel hy ook handel in alle artikelen het modevak betreUende als dameshoeden handschoenen enz Vóór had hg zyn winkel daar achter een kamertje met een talel en 2 stoelen zoo n stelletje kantoor In overleg met den 2n beklaagde was door dezen in de maand Mei in een brielkaart verzonden aan de flrma T Ph Keyzlar te Weenen aan de firma gevraagd ol zy met hem in handelirelaties wilde treden De brielkaart was door den 2n beklaagden onderteekend met zyn naam Na ontvangen bericht dat ry bereid was indien by goede bandelsrelatiea kon opgeven had de 2e beklaagde in het Dnitsch geschreven drie brieven dd 2 9 en 16 Juni Daarin waa gemeld dat inlormatiea waren in te winnen bg de firma Hugo van der Boon Verzydenstraat 7 te Rotterdam en by alle bankiers aldaar X l lf 1 It il 1 1 4 ItJI 1 1 7 l 7 1 1 11 i S r 41 f a i 10 01 7 01 7 11 1 10S 4ta 47 lü OI lO U 11 0 i 1 1 01 t iia iT i ii t 4 i 1 1 f 41 ► 4t 11 1 10 18 10 41 ll l ll 10 0 10 IT lO l 10 14 i Nadat de derde beklaagde van relerentie had gediend en bericht had dat de eerste beklaagde als een solide en actiel koopman bekend is had eer t de alzending plaats gehad van 2i hoeden als monster daarna van twee partgen boeden die bleken een gezamenljjke waarde te hebben van 972 kronen en 40 beller De eerste beklaagde beweerde steeds van plan te ys geweest te betalen en dat nog wil doen doch dat nooit een wissel op hem tfi getrokken De tweede beklaagde beweerde als lastgever van den eersten beklaagde gehandeld te hebbeo Hg was diens correspondent en ontving 15 per week ook vel eens een belooning als er wat verkocht was Hg ontkende ten stelligata mat hem voor gezar Bonlgke rekening te hebben gehandeld Negen getuigen k charge en i décharge werden gehoord uit wier verklaringen bleek dat bet hnia waar de eerate beklaagde woonde bekend stond ala een buis waar alle fles chentrekkers bgeenkwameta De boeden ter waarde van ongeveer 1400 waren voor I 80 verkocht Beklaagde Wegenwys bleek ook drukwerk te hebben laten maken betreUende een handel in boter kaas en eieren op den naam van de Bmyn Het 0 M wees er op dat in de laaUte jaren bekend waa geworden dat hier een bende fleaachentrekkers bestond die in bet bnitenland bestellingen deed de goederen betrok voor een klein prysje ze van de hand zet en de leveranciers naar hun dniten liet fluiten By dit drietal en anderen behoorden ook zekere Sichl en Vermaas wien t gelukt is door de mazen te kruipen na preventiel gevangen te hebben gezeten Streng zal op hen worden gelet Vermaas had de onbeschaamheid op de publieke tribune aanwezig te zyn Daar de flesachentrekkers door hun kwade praktyken Rotterdam in het buitenland in een slechten reuk brengen en den handel met het buitenland daardoor gevaar loopt komt hun een gevoelige stral toe en wel ieder 2 jaren gevangenis stadsnieuws GOUDA 29 April 1901 De Gondsche Cricket en Footballclub Olympia heelt Zaterdag en gisteren op waardige en gezellige wgze haar 16 jarig bestaan leesteiyk herdacht De le lnit M E Grele van het 4e reg inl alhier wordt 1 Mei overgeplaatst bg het 6e reg inl te Breda Ingevolge het ingezonden stokje in deze Courant zyn bg den Penningmeester der vereeniging Armenzorg de volgende gilte ingekomen Van N N 12 50 Mevr V 18 50 jMej K 12 i Mej N 11 i K V S 11 N N 1 2 50 H J B 1 0 50 By Kon Beal i benoemd tot hoogheemraad van het hoogheemraadschaf van de Krimpenerwaard A Vonk Noordegraal te Ouderkerk a d IJsel Atjeh Uit Tamiang wordt aan de Deu Ct geschreven N eens over de Gajoalanden die in de naaste toekomst nog wel eens meer ter sprake zullen komen Het is algemeen bekend dat het plan bestaat bet volgend jaar een expeditie naar de Gajoelanden te zenden Al geloolt men bet in regeeringskringen misschien niet de Maleiers zyn evengoed als de Qajoes en evengoed als wg op de hoogte van het bestaan van dat plan en waren ly dat niet dan zouden ze er nog de lucht van krygen alleen reeds door de belangstelling die sommige olflciole personen vrg plotseling voor de Gajoelanden gaan toonen Dat zy er de lucht van hebben biykt onder anderen daaruit dat in vry groote hoeveelheden zout opium en mertjons ingevoerd worden Zout en opiuminkoop is bekend als do voorbode van woelingen en mertjons na de poeaaa in te voeren geelt ook te denken elke mertjoa is een patroon De gouverneur van Atjeh heelt den invoer van buskruit zeer terecht in Atjeh verboden en heelt zelis gedaan gekregen dat de uitvoer van vuurwerk van de Oostkust naar Atjeh werd verboden Waarom geschiedt hetzellde niet ten opzichte der Gajoelanden t 366 Staats loteriJ 4 CUiM TrekUag vu liuDdag 1 IprU No 14411 ooo No 7 11 ib i No I 9I ao 14101 i der 1100 Ne li ti 1 1000 No 1117 llll 8 71 T BlUIl dar lOO tri ilOl IIIT 10 8 10884 11 10 IIITI UU 17 M 11 out 1 llfS iiloo 71 40 11 1 0 14 1 7 11 1114 0 70 11 Mil I0i 7 47 Ul 1747 4V 1 11 1 1 1 T 10701 1101 1 IS 117 II 41 llllS 7 1 800 87 844 1 n 1 717 1 0 17 1401 1041T ll 14 4 4U 7 T 11 84 1 11411 4 8 1 l 10 11 IUT 8 4 l ll 1 41 41 lllt 1 11 71 l 8 90 51 II KtOt 11 7 0l 700 41 40 il TH 1 1 71 11 4 1 4 li S 0 4 0 7 Unil 1949T 18071 11910 i II e i 701 a 11114 IWIt UIT 8101 1 UU ian ia9 9 l 11 I 7i IT 14 0 18 8 1 97 17 Ulo SO 1 1 38 71 4 3 45 4 4011 StIO 11 04 71 97 71 US 78 11 ïia 18 IS7 l 04 19911 1471 4110 11 917 9 I S It 11 uo se II 54 11311 41 SI sa il 14 311 58 88 71 18111 V8 SS 4i5t tl 87 1418 11170 18 01 19 U a II 71 1 17 4 1 11 11 89 491 004 41 13109 0 O IMl 998 47 41 8 11 11 17 47 4411 9 9 UiSO 40 i 8 1747 4 au UI 19 41 18108 1 I 08 1 1 4 30 1 78 7 68 17 1917 51 7oa 79 7 7a HIOI 19 0 1071 ao 11 9915 IISSI 1 01 14 9141 14 S8 S 41 40 14111 91 I9 S0 13 eoi u 4 117 9 4 l 1 98 7 17101 lioi ai 91 87 19 470a li 07 1 lllls 4 IIII5 91 11 41 17 11 11 II II 4911 9 4 11 I34 19 17 19 19 4 98 40 115 9 llloa I9 01 19 1 ai 7017 1410 81 59 10 99 4 99 7131 15 1190 97 58 44 81 40 t5 1 14858 17989 91 11 4 4 7 01 0J 85 11007 75 40 10049 T 94 11 50 U79S 11401 10149 71 17 48 9ai 70 14815 1758 SI 199 47 7 97 1 11105 IS 11707 1 44 4 7491 9717 e lJ070 41 9n 9l 41 051 91 i 9 UlOS 99 56 71 si o at 9907 98 59 1811 80990 10 7 7 t l 19109 79 19 04il 15 7 4a 1 89 15118 99 0 t 1314 5J 10114 1 904 16898 U908 90550 Kfl 541 770 4 4 54 81 90748 80 38 19 ii 19119 0 18C94 51 715 44 7848 n 9 71 91 5S 91 7 79 7 7 11896 1 404 ii 79 18 1 89 48 lOllo 9 49 88 iOUa 38 90 51 1 97 79 18105 17 80 5 11 8110 81 19709 80 99 30955 9019 4 ONTVANGEN DE NOÜVEAUTfc S IN Parasols en Paraplmes A va os Az Md Tailleur Kleiweg K 73 GOUD V Telepkmmn Beurs van Ainslerdaia Sloikra 78 Vikn 94 KPKÏl yiDl u o C n NcKl W 8 9 J 7IW 91 il O a II 4V O a 98 9 9 dito dho tlltc 9 iliu dito dilo 9 Kotiei Obl Gouill 1991 99 4 lTALll lMehrgTiDS 1981 91 5 OoiTI Obl 11 papier 1888 I dito iiiiil erllSl PomTU AI Obl net ooupou 9 dito tieliat 3 Vil 94 97 100 80 i V 871 410 861 101 194 98 lóii 111 l i UO m 17 118 100 l 581 104 Via v 100 111 140 7 lOl 4V 104 SÏ 1 u 91 avaLUn Obl BUmiI 1894 4 dito Oacooa 1990 4 dito bijBotbi 198 4 dito by Hop 18 t 90 4 dito ia oad leen 1999 8 dito dito dito 1994 I Hriiill Parpet aobuld 1981 4 Tosaiu Oapt CouT lean 1890 4j Qtf leaoiDg aarie D 4 e laaoin B0rieO ZeiDAraKp T oblg 189 5 MllICO Ob it 8oh 1890 8 VIHIEDIU Obl 4 onbep 1991 AliTIWUI ObUgatiea 19 9 BoniBOAH Stad laan 1994 1 NlD N Afr Handala und Araadab Tab Mji CertilcaUm D liHuta duppij dito Arn Hwotlia kb p Ddbr 4 Oalt lQ dn Vontaol und Gr Hn tba kb pandbt 4Vi Nadarludaaha bul auid N d Uudeliautaeh dito N W k Pao Hjp b paodbr 8 BotL Hvpotliwikb paodbr 4i Utr potbaakb dilo 4 OMlHa OootHong buk aud Bmi Hypotheakbuk paodb I Aiau 4 qui hjr poik pudb 4 llaiw L O Pr Urn aart Nu Holl U 8pooi w My aud Hy tot Bipl r Bt Spw aaad Ned lad Spo eg m aaad Nad Zold Afr Spm aud s dito dito dito 1 1 duo 4 ItiUl 8po r l 1997 99A Kobl 2aid IlJ 8pwiiiy A H obl 9 FuiH Waraohau Waanen aud EuaL Or Buaa Spw liyd o1 l 4 Baltiaoha Hito aud ïiatawa dito aaad t Iwua nombr dito u d I Cuak Ch AH 8p kap obl 4 dito dito obli i 4i Ajuaau Gut Pao Sp My obl 0U k North W pr 0 i audj dil lUta Win 8t Patar obl 7 DnvnkBioOt Spm aart r a IIUHiUO tfalobl ia oad4 Uliar t Kaaktilll Oar f aud MkIu N 8pir kg la bn Mto Euau v 4pCt prsL aaad K T kOBt okWaa4 aad Pau dl OUa ohUg I Oregu Calif U kjrp w Wid a SI PuL Hun It Muit obl Un P a Hoafam obi I 101 109 109 9 11 100 UT 117 1 1 dito dito Line CU la k p O 5 Cui iml Cu South Okait r Bud Tb 0 R ll kNa lah d a 0 Aaatard Omnibua Hij aud Bott d 1 ui r Uula aud NlD Stad AD Ierdam aud i Stad BoUerlam aud 9 BlMlI atul A twarpw 1997 t aud Brutaal 1118 1 Hon Thaiia Baaullr Qeaalaeh 4 Oonsn Stldalaaoil 1S 0 8 gJC Ooat B 5r lll0 9 Oittvan cn de uuveauté s IN ZOMESMAITTELS JapouslofTeu n S VISO i Veemarkt te Rotterdam Munilag 39 April 1901 Vette Koeien Koede aanvoer en prijeen wareo voor ie kwaliteit 3a ae kwal ag 3e kwaliteit 36 cent per half Kilo Vette Kalveren goede unvoer ie kwaliteit 39 7 kwaliteit 37 3de kwaliteit 34 cent per hall KI Vette varkeni redel unvoer ie kwaliteit 34 se kwaliteit 33 3e kwaliteit 33 cent per halt kilo Scbapen redelijk aangevoerd Handel voor alles iets beter Afloup deri Open bare Verhooping van Onroerende Ooederen VEILING 29 APRIL 1901 Huis en Pakhuis Keizeratraat K 183 en 184 1 5000 k M a CaU Pottentabriek Kleimolen en Pakhuia Kei zerstraat en Lange Willemsteeg K 142 143 en 144 I 4880 k Do Goudsohe Siruoplabriek 4 Huizen Pakhuizen en Erven Lange Willemsteeg en Oude Halletje K Nos 149 150 151 m 160 161 en 162 1 2945 k T Boot Hnia Lgnbaan en Erl Varkenmarkt M No 240 f 2400 k J van Galen Hui en Ërl Wilhelminastraat H No 110 Idem Speidemakerssteeg G Mo 60 en Idem llob iarateeg M 151 1 1400 k A de Grsjl Huis tn ISrl Robaarsteeg M No 1481880 P ponllJé Huis en Erl 4e Kade E 467 1 710 k C van dor Weerd 2 Huizen en Erven 4e Kade B 468 en 46 1 1270 k L Dnya 1 Hnia en Erl 46 Kade B 470 1 740 k C van der Weyden en 2 Huizen en Erven 4e Kade U 471 en 472 1 1500 koopiter Job I Nisnwen hnizen ADVEIITEISTIKW Biykens akte op den 29 April 1901 voor den Notaris GERARDU8 CATHAEINUS ïOBTUtJN DBOOGLEEVER te Gouda verleden is tusbchen den ondergeteekende PAULUS STOPPELENBURG CORNELISZOON kottehnishonder wonende te Stolwyk ala eenig beheerend en aansprakeiyk vennoot en N N als commanditaire vennoot aangegaan eene commanditaire vennootschap ten doel hebbende bet eiploiteeren en dryvan van een kolfiehuia met vergunning te Stolwyk in het perceel wyk A no 108 aldaar en al hetgeen daarmede in verband staat De vennootschap is gevestigd ta Stolwyk zal worden gedreven onder de flrma F Stoppelenliurg en Co wordt gerekend te zyn aangevangen 25 April 1901 ia aangegaan voor oen onbepaalden tyd en zal eindigen door opzegging vaneen der vennooten minatena drie maanden vóór het eindigen van het maatachappelgk jaar P STOP PELENBURG Cm ONTVANGEN aUe soorten aVHOBVWBHK voor het a 8 Seizben en voor het Aannemen in het ÜMidnliaatHi Sditei Uaneiiaaguijii Kleiweg E 30 tegenover de Klei rfegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatUnen auigaaietas irerk Blgkans acte op den 88 April 1901 voor den Notarla GERARDUS CATHARIMU8 TOBTDUN DROOGLEEVEB te Gouda verledei te tnsschen den ondergeteekaide JOHANNES JACOBUS SCHEER kotSehuiahouder woneode te Gouda ala eenig beheerend en aansprakeiyk Vennoot en N N ala commanditaire Vennoot aangegaan eene commanditaire Vennootachap ten deel hebbende ket eiploiteeren en dryvan van twee kolflehnizen met Vergunning beiden te Gouda en wel een aan de Spoontraat Wyk Q No 209 en een aan den Langen Groenendaal Wyk I No 111 en al hetgeen d umede in verband ataat De Vennootschap ia geveatigd te OmAu zal worden gedreven onder de ftrma SCHEER Co wordt gerekend te zyn aangevangen 85 A 1901 ia aangevangen voor een onbepaaldea tgd en zal eindigen door oplegging van een der Vennooten minatena 3 maanden v60r het einde van het maatachappeiyk jaar J0H8 J SCHEER Biykeus acte op den 28 AprU 1901 voor den Notaris GERARDUS GATHARINUS FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda verleden is tusschen den ondergeteekende JOSEPHUS JOHANNES WOUDENBERG kolflohuishonder wonende te Gouda als eenig beheerend en aansprakeiyk Vennoot en N N als commanditaire Vennoot aangegaan eene Commanditaire Vennootaohap ten doel hebbende het eiploiteeren en dryven van een CaléRestaurant te Gouda in het perceel wyk A No 98 aan de Markt aldaar en al hetgeen daarmede in verband staat De Vennootschap is gevestigd te Gondi zal worden gedreven onder de flrma J J Woudenlïerg Co wordt gerekend U lyn aangevangen 25 April 1901 is aangegaan voor een onbepaalden tyd en zal eindigen door opzegging van een der Vennooten minstens 3 maanden v6tr h t eindigen van het maatschappeiyk jaar J J WOUDENBERG Biykens akte op den 29 April 1901 voor den Notaria GERARDUS CATHARIND8 FORTUIJN DROOGLEEVEB te Gouda verieden is tnaachen den ondergeteekende FBANCISCUS JOHANNES VAN DE PAVOORDT kotflehniahouder wonende te Gouda ala eeidg beheerend en aanaprakeiyk Vennoot en N N ali Commanditair Vennoot aangegaan eaae Commanditaire Vennootachap ten doel hebbende het eiploiteeren en dryven van een Kolflehuis met Vergunning te Gouda in het perceel Wyk G No 88 aandeZeagatraat aldaar en al hetgeen daarmede in verband taat De Vennootschap ia geveatigd te Gouda lal Worden gedreven onder de flrma F J 7an de Pavoordt en Co wordt gerekend te lyn aangevangen 25 April 1901 ia aangegaan voor een oobepaaldisn tyd en lal eindigen door opceggliig ran een der Vennooten minatena drie maai den v66r het eindigen van het maaUchappeiyk jaar F J VAN DE PAVOORfiT Biykena akte op den 29 April 1901 voor den noUria 9ERARD0S CATHABINU8 FORTUIJN DEOÜGLKEVEH te Gouda verleden is tnascben den ondergeteekende 0ERRIT DEN HOED kolfiehuiahouder wonende te Stolwykeraluia gemeente Stolwyk ala eenig beheerend bn aansprakeiyk vennoot en N N als commanditaire vennoot aangegaan eene commanditaire vennootschap ten doel hebbende het eiploiteeren en dröven van een Kolflehuis met vergunning te Stolwykersluts gemeente Stolwyk wyk H no 1 aldaar ea al hetgeen daarmede io verband staat De vennootachap ia gevestigd te Stolwyk zal worden gedreven onder de flrma G den Hoed en Co wordt gerekend te zyn aangevangen 26 April 1901 ia aangegaan voor een onbepaalden tyd en zal eindigen door opzegging van een der vennooten minatcuf drie maanden vidr het eindigen van bet maatachappeiyk jaar 1 O DEM HQSD