Goudsche Courant, dinsdag 30 april 1901

Algemeeo e Tram Maats chappij DIEHSTMECKLINC aauvaiigeiide I Mei 1001 TIJD VAN GREENWICH 40ste Jaargang Woensdag 1 Mei 1901 No 8401 fiOMCHECOllRAlVT IMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken b 5 80 5 34 5 58 6 20 d 7 32 7 36 8 8 22 Vertr van BODEÖKAVEN Dorp Station 8 8 REEUWÜK Aank te GOUDA 3 15 3 19 3 43 6 20 6 24 6 48 7 10 7 39 7 43 8 07 8 29 10 10 28 10 50 11 50 11 54 12 18 12 40 4 05 TelefmMi Ne ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Apvertentiën tot 1 ur des midd a 4 10 4 32 4 56 5 h 6 30 6 52 ïciehoB Nu aa De Uitgave dezer Courantgeochiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 trance per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CE STE Vertr van GOUDA KEEUWIJK Aank U BODEGRAVEN StaUon 8 S Dorp 8 37 8 59 11 11 22 11 46 11 50 12 40 1 02 1 26 1 30 2 25 2 47 3 11 3 15 7 16 9 23 7 20 9 27 Alleea des Dinsdags Haandage en Dinsdagi Donderdags Maandags t Alls dagetf behalve Maandag Allien dee Zondags 9 en Maandags STOOlTEAl Gouda IaastrecM Sekendorp Oudewater OIENSTREaSLINQ aanTa gesde 1 Uei 1901 a a Vertrek van GOUDA naar OUDEWATEB 4 56 8 7 16 8 45 11 12 55 3 40 6 05 8 80 a a a Vertrek van OUDEWATEB naar ÖOÜDA 6 10 7 10 8 10 55 12 10 2 05 4 45 7 10 9 30 Bovendien eiken Zondagavond van GOUDA naar HAASÏKECHT 10 35 en van HAASTBECHT naar QOÜDA 11 10 Het a gemerkte trammen loopen alleen Donderdags ItJU i MH tiHKmUH iCH BOBOKItKESTKR en WETH0UDEK8 TM eOUOA xnUeo den 14 MKI 1901 dee uniddHi teo tMM ire la het R imnnB aldaar bï enkele ineehr viDg aanbesteden Het uitvoeren van eenigc veranderingen in de indeeling van het gebouw bestemd voor Avondschool van Ambachtslieden het veranderen van Schooltafels met Schoolbanken en het leveren van nieuwe SchoohalelB met Schoolbanken Hat beitek met teekeningen liggen ter inzage op de Qameente Secretarie en liet bnrean van den Oameente Bouwmuester Inlichtingen orden gegeven door den OemeoDte Boawmeeater Au de OOÜDSCHK MELKINEICHTINÖ kan t r$tond gtplaatHt uionlen KEN FLINKE niet beneden de 16 jaar ae1 roedersSTEEFSMA Bloemisten Turl singel TEtKPH No 114 Bieden aan om thans t planten prachtige Variteiten van CACTUS DAHLIA S welke den rebeelen Kotner net prachtig gevormde Bloemen pryken en doorkloeien tot de vont intreedt VEKDKK HET BEKENDE INSEGTEH CIDER dat door hjjvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen o vrnehten onscbodemk is uurrOJH Lilerf 0 80 Liter ri 0 FBAITSCEX ST001I7EB7SBIJ ktinlMke WtMektrlJ VA il OPPENHEIMEB 20 Krutêkad tloUardatn Uebnvetwrd door t H d n Koning dei Belgen flooMdeptt voor OOUDA ds Heer A VAN OS Xz dpeeialilmt voot hst itoomes en verven van alls Hssrsn en Damssgarderoben alsook alls Kindergoedsren Bpeoials inrichting voor hst itoom n so plnshsmsiitsls vssiwi bont snx OordSnen taistklssdsn sn otdsn naar dn nisuwsts sn Isittske methods gsvsiM 09 P O 1KB OCDK f 8ÜHIBDAMHEB TsTIöHTOAF M PËKTBRS Jz N H A U b W TU Ofatkful I OMbet M kuVk taedi roar tittB vwi dan aaUi der Cirtua p Boppe GOUDSCHE MELK INRICHTIN6 gevest igd TURFSIN GEL VAÜ AE HEDEÜ VERÜHIJGBAAR MSGHE eRASBOTER a f 1 5Cf per K C I F i W W i Uww Üenecsh Igatitccn MJtnb v 1cn MIHIII tet E rt Oiplonia en Oeuü BckroOntic f TV PRAEPARATEN VAN M Ó NA lsAROCRE FtRRUOINCUX in het li luuaei tecen Blbedgebrelc BlNluucbt kwiliB TU KrltlMhtn letftyd ent Vcrkrugbaur m ilamivt i öO en I F lIcAlttC CflO ▼ n vtriterkenti aangenaam van imaak voorlUgclijkichgvb sik 7 j vfloral vovir klndcrca ivakken en klltrachtlge K t tlon er n te b velen AU ftnMtkncEQE dr nk bij itoornlisen tier apijaverteriD organen en dturhée ook voor taigtlingtn en kleine kmdtreti V s p trbut A S Kjfr 1 70 a Kgr 0 00 ft ïi Kjp 0 50 ChmUctt M AllfCilllrAt Specltü Toor Kindervoeding m busaen 4 Ji Kgr 0 60 Aq httlfl C itffll f k4tfkt1 I tt Rwkcn tener halve Cigarette ii voMocnde ter b trij ding van de tiCTlgite unvalUn van Aftbnui ate lo dOMjei k 0 B0 en 0 60 Tatnarlnri RnnhnnQ pruit purqatief tegen vmtoppiu aud PUnOUna i ei Mifr lne Con e l ete c ora16 a 5low voor kiiKteT bewljacn il Tuurto boiw vmn KKAEPF UÜ HOLM beUnc jke dienitni tUar de vorm voor het kind btgir Ujlt en de wnMk Mngenaam it Frij per dooa e ƒ 0 90 cn 0 50 i L Qalmlslr DflQéniAC fclcetnren erkeml all het BKSTE huUimdtlitl VV raamica bn Hoett VerkoudheW en Keelp o het li 1 K TUI MÏm loMwnd en WrsKhtend middel bij ultnemendbeld witiluiteod in üijei verkrijgbair PrJji O aO ixr flctchje D Tra4parat m wim KRAKPXLIEK fe HOLM U Zatit Urn mttm pmTKitm rm tUr Mm wwacaip ét mmttm M hamdittlfmiv itrkri f aÊÊr ij ét mMtIm Apctlkêhtr m Vrafülm KRAEPELIEN HOLM Honeveranciers ZEIST éktlliiÊ j SSt Patent H StoUen Warnung rt amtei F rjolH t ¥ l ttrungfn Htt AlUuê l Mh iênti w fHiltmrn StlvhohntuMfir n iti Uan kêof § AMr unu tat i har rn H titiiU MT mr MM ifirMf M tofclm fMffAwKf witM Ê9m KÊiêf l têtitt Wit n bê iitMkên ii ÊM4êhtt gt w ADYERTENTIM in alle Couianten worden aangenomen door het AdwerleuUe Burean vu A DHIi KNAN ZOON 9 7 45 7 49 8 13 8 35 5 53 5 57 6 21 6 43 1 26 1 50 2 12 2 23 2 47 3 09 3 50 4 12 f 3 25 3 47 1 35 10 57 11 21 11 25 4 30 4 52 5 16 5 20 6 50 7 12 736 7 40 8 40 9 02 9 26 9 30 8 34 8 38 9 02 9 24 Geen Engelseh maar Ecu BOEHEITBIIOOD ia eetu de K 0 A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Wie zeker gn wu d Echte Elksl Cacao te mtvangta laaaaengeataUl eo nm rele pnBÊiemingen ia den handel gekomen ande daa uaa dea nitvinden Dr BUohaella vervaudlgd tp 4 beate machines in het werddbataaoide Mabbliaaement van Otlbf BtoUwmk t Keulen ItdM Bikel eacsLO In vtarkaidaa bnatni One Eikd Cieaa is met melk gekeoU aan aangenane gezand drank vmr dagelijkaoh gebruik een i 2 thedsftls vin t psdar voor een kop CbooolaH Ala geaeMkracbtige drank by geval van diarrhee aleniits met vater t gehndken TerkrUgbaar bij de vooiuiaal B 1 ApotSaksra ena Vt to V t TTMTT m nsi 1 Q Mnalv t g n oi V voet Hadeiu hmd Jtdiut MatlMkMi Thiany t WeadwbalMB Amnterdam Kalveinnat 103 ia d gBWle wereld bekend en geroemd OaoTertroffen middel t Ha B e r I i g Lever aatilekteg eat lawmdig iwel ftU ook uitweudij ia bija atle tioktogeTalleo met goed irevolg jasn te wenden Pr a perflaCOn I 1 per post I 1 IS i Wiadintlf beiit een eltnog onbekende geneeakraeh t eo heilxame werking Maakt meeatsl Ike pünlqka en geTAarroHe operatie geheel overbodig Mei deie ttlf werd een 14 Jaar ob4 v r oigeaeeiU k Tthoaden beengetwel en onlanii een bijna St laar kankeriyden geneira Brengt geneiing ei Teraachtin der p nen bij wondsn ontatektngen eni van allerlei aard Frija per pot f 1 50 per poat 1 1 60 Centraat OepAt voor Nedniand ApotlukH HEXKI StNDEKIt Kokin s Amiterdam aFngiaiaW wlkMaHi Ww na InM il baldli BOi J M Ha t ütSAitHaajioltda t THIIRar ia Fngnla tal KaUlMk Ootnniili Oalim kial kit Onliaal Diitt Snlv Gonda Dmk van A BSINKHAN Zn Klelnhaodel In sterken draok BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ingevolge art 5 der Wet van aS Aug 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kennii dat bij hen lyn ingekomen vertoekschriften van de navolgende persooen waarbij VERGUNNING wordt gevraagd om m de bij ieder naam veraielde bcaliteit sterken drank in het klepi te mogen verkoopen als Naam van den Aanduiding der Veraocker localiteit van Dijk Bloemendaalsche weg S no 167 Firma Schür en Co Spoorwegstraat Q r o 309 Firma Scheer en Co Lange Grocnendaal 1 no 111 Firma F j van de Favoordt en Co Zeugitraat G no 88 Firma A J IJnelAijn en Co Vest O no I65 Handelsvennootschap onder de Ftrma Wol Huurman en Co Veerstal rio 115 Firma Wed C H W Kahle Kattensingel Q no 179 Firma J F Herman en zoon L Tiendeweg D no 62 Firma Bouwer en Co Karnemelksloot K no 448 Gouds den 30 April 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd B L MARTENS De Sccïetaru BROUWER BiütenlMéscli Overaictt Bet Engelseh Lagerhuis heelt de snikerreohten met 251 tegen 148 stemmen aangenomen en de leening met 213 tegen 128 stemmen goedgekeurd V Nog BOoitJt sedert leer langen tjjd heelt en begrootingsvoorstei snik een storm in handelskringen doen ontstaan als dat van minister Hicks Beach betredende het uitvoerreeht op steenkolen De agitatie houdt steeds aan en ondanks al de verklaringen der regeering bltjlt de meening zoo niet heerschende maar dan toch in omloop dat het voorstel tenminste gewüiigd sal worden om de gevreldige oppositie te doen bedaren Er zou dan een uitvoerrecht ad valorem worden geheven Haar dit is gelgk gezegd maar en gerucht In alle steenkolendistricten warden meetings van mynwerkers gehouden zoo Zaterdagavond te Soath Shields waar niet minder dan 10 000 mijnwerkers bijeenkwamen Op en andare te Newcastle werd een brief van den earl of Durham voorgelezen waarin deze de kolen tai als spoliatie betitelde Met sp ning ziet men uit naar de beslissing die het Lagerhuis zal nemen Er wordt gemompeld dat de regeering een nederlaag niet al te zeer zou betreuren daar zjj niet weet hoe zich uit den tegenwoordigen kritieken toestand te redden Schier bg iedere stemming wordt haar meerderheid kliriner Trüdag wist zü niet meer dan 33 stemmen meerderhaid te verkrjjgen een ongehoorde zaak Daartegenover staat dat de liberale partjj zich volstrekt niet geneigd toont om onder d tegenwoordige omstandigheden de teugels van het bewind over te nemen De Tories UI Unionisten zeggen zij hebben het schip van staat aan den grond gezet op hen nut ook d taak om het veder vlot te brengen De Ooiteuijkscbe minister president Ton Eoerber wil nog een laatste poging aanrenden om dan Bjjksraad tot arbeiden te brengen D OBdervinduig in de jongste zitting opgedaan is wel is waar niet bemoedigend maar da minister hoopt dat zgn onderhandelingen riadelp tot een resultaat isullen leiden Hij heeft weder en vergadering belegd van de hooiden van alle parlementaire groepen om het programma voor de werkzaamheden van h t Hiu vast te stellen Het is zyn voornamen naar hjj zegt het Huis tot 16 Jnni t lateo vargadana n nUi ti 4tBB de bV eenkomsten der delegaties de zittingen niet te verdagen Minister van Koerber heeft een krachtig beroep gedaan op de presidenten van alle parlementaire groepen um al hun invloed aan te wenden bjj hanne politieke vrienden om aan de obstructie een einde te maken Doch de presidenten kouden op dat pant geen formeele verklaring aflegi en daar zfj niet kunnen instaan voor de afzonderlijke leden Zoo wilde de heer Von Koerber dat geen beraadslagingen zonden gevoerd worden hg de eerste lezing van enkele wetsontwerpen waartegen elk lid van het Huis met recht zon kunnen protesteeren Ten slotte vroeg de minister president ot de partgleiders dan ten minste hun best zouden doen om de voorloopige twaalfden van de begrooting goed te kenren opdat de Regeering niet genoodzaakt zal worden opnieuw de financiën te regelen met behulp van § 14 Hierin hebben de partijleiders toegestemd Ondanks alle pogingen van min Von Koerber achjjnt het toch twgfelachtig of de Kgksraad zich thans wat arbeidzamer zal betoonen De tooneelen in de jongste zittingen hebben doen zien hoe kras da partijen tegenover elkander staan en hoe z j elke gelegenheid om dan arbeid op te houden en schandaal te maken met gretiglieid aangrüpen Uet znlk een Huis is bet moeielgk iets aldoends tot stand te brengen De Oostenrijksche premier heeft by het indienen van de kanalenwet een uitvoerige toelichting gegeven De nieuwe waterwegen zullen zoovel de textiel en suikerindustrie als den landbouw ten goede komen De kanalen znllen in het geheel een lengte hebben van 16 h 17 duizend K M en bevaarbaar zgu voor schepen van 600 ton De gezameniyko kosten ïuUen 750 millioen kronen bedragen De kosten zgn boog omdat de moeilgkheden die bg de waterscheidingen in OostenrgkHongarye te overwinnen zgn bgzonder groot zijn Maar meende de Minister men moet niet kleinmoedig zyn de Regeering wil niet het oog richten op de flnanoieele draagkracht va Ifet land maar alleen denken aan de economische gevolgen van de nieuwe waterwegen deze economische voordeeleu zullen tegen alle fluancieele offers opwegen Volgens de berichten nit Spanje znllen de verkiezingen voor de Kamer veel belangstelling ondervinden Alle partgen nemen er aan deel De Carlisten komen in vgltien districten met eigen kandidaten De republikeinen hebben vooral het oog op de gruote steden en de industrieele raiddenpnnten men verwacht dat zy een twintig zetels znllen verkrygen Ook de socialiirten 4iopen eenige leden naar de Kamer at te vaardigen De mannen van Silvela denken van de 100 candidaten die zg stellen er 80 verkozen te krijgen Maar hoe gunstig ook de kansen van de verschillende partyen mogen staan zg leggen het zoo heet het alle at tegen de liberalen Onder de 406 kamerleden verwachten zy 240 liberalen te zullen tellen De verkiezingen worden niet voor niets onder eene liberale regeering gebonden V Verspreide Berichten Fbauxbuk Te Fargs is overleden de sociaal democratische woordvoerster Paula Minck Op het oogenblik zgn de eindcjgfers nog niet bekend van de raadpleging der mynwerkers bil referendum over de algemeejie staking ter betuiging van solidariteit met de nitgedotonen te Montceau les Minea waartoe de gedelegeerden der mijnwerkers op het c tngte8 te Lens niet hebben dnrven besluiten en nit de reeds verkregen opgave valt weinig of niets op te maken I t Is tllerwe i m in ztja werk gegaan Indien tot de algemeene staking besloten Wordt zou dit voor de mynindnstrie een ernstig precedent wezen doordien de werkgevers bg het geringste geschil zonden komen te staan voor de keus onvoorwaardelgke onderwerping aan de tyrannic der arbeiders of uittrekking van alle art eiders midden in de exploitatie waardoor de Fransehe industrie steeds in do onzekerheid zou verkeeren ten aviiien van een uit het noorden of nit het zuiden nit het oosten of uit bet westen dreigend gevaar Wel hebbfn de werkgevers te Montceau eoncessien gedaan ter keering van een zoo geweldig conftict waarbg de groote massa der mynwerkers er het bgltje by neerlegt ter wille van d verlangens van enkele weinigen doch dit heeft niet mogen baten er moest gestemd worden De leerlhigcn der landbouwschool te irlgnon hebben besloten uil woede over de wegzending van twee oproerige leerlingen niet meer aan de studie te gaan de straffen moeiten ingetrokken worden en de minister van landbouw moet als scheidsrechter optreden Dat heeft deze dan ook gedaan metde aanzegging dat wie morgen Dinsdag niet weer aan den slag is zal weggezonden worden Ken nieuw geweer mot negentien schotel duurzamer dan het Lebel geweer en Wt gram lichter is in beproeving by enkele corpsen DnlTSCHLAllO De keizer die Zaterdagmorgen van Bonn vertrok met achtinglating aldaar van zyn oudsten zoon wien de bierzwelgpartgon der studenten nog niet goed schiinen te bekokomen deze drankorgels slaan per avond een liter of tien naar binnen I heeft gedurende den namiddag by zyn moeder keizerin ïrederik vertoefd en s avonds was hg te Eisenach terwyi nu reeds vast staat dat hg den derden Jnni a s zul aanwezig zyn by de onthnlUng van het Blgiurck tandboeld te Beriyn BINNENLAND Naar wy vernemen zal Z K H Prins Hendvik den 6den Hei de teesteiyke opening van het wandelhoofd te Scheveaingen bywonan Hoe sommige lieden die met religieuse lenzen schermen den politieken stryd voeren daarvan vindt men een voorbeeld in de Provinciale Friesche Courant het antirevolutionaire blad dat in deze dagen zoo druk m de weer is om de Cbristeiyk historiscben in Friesland voor de Christelgke samenwerking te winnen Dat er zoo durft dit orgaan schrgven ooit een ministerie geweest is hetwelk een jamraerlgker schouwspel opleverde dan het tegenwoordige gelooven wj niet Dat er ooit een ministerie geweest is dat op onwaardiger wyze met zich liet lollen gelooven wy niet Pierson moge als financier schitteren als premier is hg naar het schijnt allien geschikt den luister der Kroon fn hare dienaren te doen tanen Zóó wordt geoordeeld over een ministerie dat een gver en een werkkracht een moed om de zaken aan te vatten en een beleijij aan den dag legt zooals maar schaars in onze parlementaire geschiedenis wordt aangetroffen Het Kabinet aldus wordt verder gezegd had mé r te doen dan stunr te geven bg heugeiyk nationale gebeurtenissen En o wee toen het dit meerdere ter band nam Toen bleek het dat de nationale politiek van Pierson niet anders was dan een prachtige zeepbei dooi hem in kinderlgke verrokking gebMten tot vjrbazing der geheele Tweede Kamer Toen Pierson er naar greep spatta allei litóén r f Zooals gezegd dit staat te lezen In de Prov Friesche Ct het toongevende blad der party in Friesland Nog een enkel citaat En zoo kwam dan de leerplicht die op het conservatieve program óók stond en niets meer Ten minste niets van beteekenis Niets van beteekenis daaronder hebbe men dns te verstaan den persooniyken dienstplicht waarop ook de antirerolutionairtn jaren lang hebben aangedrongen de ongevallenwet de bescherming van het verwaarleosdt kind de berechting van jeugdige misdadigers de boterwet de afschuflug vnn tollen de bevordering van den aan leg van locaal spoor en tramwegen en van verschillende andere publieke werken verschillende maatregelen in het belang van den landbouw en van het onderwgs In land en tuinbouw de Indische raynwet den aanleg van spoorwegen op Java en zooveel meer Om te zwygen van de woningwet en da gezondheidswet die reeds door de Tweede Kamer zyn aangenomen en van de legerwetten waarover de beslissing nog niet gevallen is en van tal van wetsvoorstellen die nog by de Tjweede Kamer aanhangig zgn gebleven Het is wel nieC denkbaar dat er van al den wetgevenden arbeid in de laatste vierjarige periode niets dan de leerplichtwet ter kennis gekomen zou zyn van de antirevolutionairen in Friesland Haar hoe is het dan mogeiyk dat kun orgaan zóó kan en zóó durft schrijven I N B Ct Men ichrytt nit Leiden Het stotleiyk overschot van dtn reetor magnificus der Leidsche Universiteit prof dr E J van Iterson J Azn werd heden ter aarde besteld op de begraafplaats bulten de Uroenesteeg Een overtalruke menigt had zich op den dqodenakker vereenigd oOk van hare deelneming in het nog zoo onverwacht verlies van den in ruimen kring geachten geleerde getuigenis al te leggen Onder hen werden opgemerkt het meersndeel der ambtgenooton van den ontslapene ook van elders Dr J Thomee te Delft oud assist van den overledene een groot aantal studenten in t byzonder van de medische faculteit en d referendaris van de afd Kunsten eo Wetenschappen aan het Ministerie van Binnenlandscbo Zaken Jhr mr Victor de Htuers en de verpleegsters van het Academisch Ziekenhnia en het Hopital Walon met de directeuren dier inrich Ingen De lykkiat was versierd met een tweetal kransen vereerd óén door de professoren en éen door de sludsnten der Indische faculteit Nog een groot aantal verdere bloem stukken welke in een rijtuig naar de begraafplaats waren overgebracht werden aan de geopende groeve op de lijkbaar neder g leg l Voor de kist aan den lehoot der aarda werd ioevertr uwd werd de overledene in eene welsprekende lykrede hardacht door zyn vriend en oudsten medischen collega prof dr T Zaayep Met het strooien fan een bandvol levende bloemen in den grafkuil was de droeve plechtigheid ten einde gebracht Gemeng de Betichten De moordenaar der kleine Madeleine Oodailler de werkman Bouvier heeft een volledige bekentenis afgelegd Den 4en April nam hy het kind ond r belofte haar lekkernyep te geven naar zyn woning mede mishandelde haar eh verpletterde haar toen zy schreien ging bet hoofd Vervolgens sneed hy het Igkje in stukken een opec tie die nderhalf uur duurde De overbiytselen van het slachtoffer zyn beden Maandag ter aarde besteld Zaterdagmorgen had een zonderling oogeInk plaats teJ overcourt Een wachter van een voartorer ldaar Heath geheetan zag