Goudsche Courant, woensdag 1 mei 1901

0 ft waartegen thaaa door hem Venet wetd ingesteld Opposant beweerde dat die dagvaar4iiig nietig was en het appèl op die dagvaarding niet ontvankelijk omdat hg me in België woonde Al was hij tentgdedertegvawding met zyo schip tgdelgk in België bj hem ontbrak het voom men om daar zgn hoofdverblji te vestigen hij vertoelde daar slecht Oeoj poseerde meende dat waaroppMant in het bevolkiagsregiater t DordrecU staat ingeschreven zonder echter ala wonend aldaar een woning aan den wal te hebben maar aan boord van zgn schip de dagvaarding geldig was nitgebracbt Voor den opposant trad op mr J M Rens uit Dordrecht voor geopposeerto mr ö A P Bax te sUravenhage In de gisteren gehouden zitting der ar rondissementsrechtbank te Assen werd het vonnis uitgesproken tegen Qeert K Jan 8 eaHendericus B te Nobrdbarge gsm Emmen thans gedetineerd die in de vorige zitting terecht stonden ter zake dat zg na vooral het plan te hebben beraamd Jan Steenge een pak slaag te geven eu de en met stokken gewapend te hebben ipgewacht Jan 8teenge zoodanig met stokken te hebben geslagen dat deze dientengevolge is overleden De rechtbank de bekentenissen der beklaagden voldoende bevestigd arhteud voor het bewgs van het ten laste gelegde veroordeelde ieder van hen wegens mishandeling gepleegd met voorbedachten rade den dood ten gevolge hebbende door drie vereenigde personen gelgktgdig tot 2 jaren gev straf met bepaling dat de tgd in voorloopige hechtenis doorgebracht in mindering daarvan zal strekken STADSNIEUWS GOUDA 30 April 1901 Te Alfen ia gisterochtend de schippersknecht De B over boord gevallen on verdronken Den 265ton April is te Woerden overleden de gepenfioneerdo resident de heer J van Wgk een bg uitstek degeiyk man begaafd met groote hoedanigheden van hoofd en hart een consientiens en eerlgk ambtenaar In 1874 als jong controleur te Atjeh geplaatst bewees hg daar zeer gewichtigp diensten en toonde bj meermalen buitengewonen moed Daar echter deed hy een ziekte op welke waarschgniyk de kiem is geweest van een voortdurend Igden dat ook de oorzaak was dat hy in 1898 op betrekkelgk nog jeugdigen leeftgd s glands dienst met pensioen moest verlaten ScHooüHOVKN Ter gelegenheid van zgn 25iarige ambtsvervnlling als notari alhier werd Zaterdag den heer D Tegmck door tal van ingezetene van allerlei rang en stand een hnldebiyif liangeboden bestaande uit een prachtige actenkast benevens een album met de namen der gevers Door wglen den heer D H M W Greup oud gemeenteontvanger alhier onlangs aldaar overleden is o a aan het Onde mrecte 8pourweKverbl dlDgen met tiUUDA Wlntenlleist 1900 AangevangeD I October TUd vao jreeoirlch OTTtlDlMilM fam 11 18 1 17 8 9 80 8 48 4 81 4 14 4 88 8 18 7 17 l f ff 5 01 t ff ll a f K 1 17 ff ff 18 1 8 8 11 4 08 ff 8 tIJ4 N ff l tB ff ff ff 4 10 08 ff ff 8 80 1 t 0 t i u h t l8 7 11 f ll 8 tl 8 88 08 84 88 t t7 Iwurdrueht door 7 18 v s 40 i t Kiaaviirkerk 7 88 B 0 Oapello 7 8 f t 8 1 t aottwdu U MI 4 08 41 10 1 RottariltinD r 8 0 t4 HottsrdsD B 0 W O AUms U Ba Um4 bin tgMdw f Of tmitémt 4 Ibulffl n Oiniig imil l ll Ntai4ll W nw 4 la kl T ttrti 4a U nnlnlu maktginia a Hslludiaka S iaai X Bun nppU nt Sawlji 1 tll nui4a EOTTlXD41l 90V0i laa nna 18 0 ff 1 48 ff f ff 4 8 ff 11 88 ff 1 14 ff ff ff 4 47 10 18 11 81 11 44 18 10 88 8 14 i 44 1 48 4 08 4 34 MI 10 88 ff ff 48 ff ff i44 ff 10 88 ff ff l SS ff ff 4lil ff ff 10 48 ff 8 08 r ff ff 8 1114 11 48 K IMl 1 0 l Dt S 8i 08 4 18 M4 IJ 7 8 18 i ts 7 BJS 11 S 88 ff ff ff ff g 48 ff ff ff 8 88 ff ff ff 10 08 ff ff ï 0 48g 47 ll O 10 14 11 1B p laap haff slat g w a fc asi n ia a B BaUuMr ipoar l Kitn MpflMBasthaw a aa 4a Ooatf Biff dar WagMM Ula 80UD DEN miQl g 11 88 18 1dl8 8 IS X l kS 1 81 8 4 11 11 ff ff 1 10 ff ff 11 88 Ml ff ff ff 11 88 ff ff 1 8 ff ff tM 10 88 10 4 11 41 18 01 18 48 IB tB 1 40 UO M8 4 14 A X iHk S 88 8 04 7 08 7 1 7 8 8 8SMM 0S 8 4 10 11 M 1H1 8 l 0 1 80 1 40 8 47 4 8 4 1 M7 5 1 7 01 7 41 7 5 S 18 8110 81 VimX 188 4 10 17 1 88 4 48 88 1 I rt f W 8 t ff S 1 40 4 88 3 10 11 4ir 08 10 48 1 01 5 1 8 54 10 88 enaa io 80 ItfSI 10 S4 11 44 18 08 11 84 1 18 8 0 8 14 4 41 S 81 5 4 7 0 7 81 0 IS 8 45 10 88 10 H HaraaBlkatnia allaaa la la la klMia aitn katalai £ BiUta la kiljat la U aa iiff a art 4a i M 88 4 S8 8 88 t SO 8 84 t 48 8 18 t 8 8 48 8 8 7 04 j g j j 18 U 7 47 8 88 80 10 10 10 11 88 18 01 1 48 S O S U i H 48 5 4 8 81 7 00 7 48 0l SS 10 0 10 48 07 44 8 0 87 10 88 11 85 H 87 4 1 J 14 8 H OT 818 8 88 17 10 41 1 8 4 88 8 8 T iD8 M4 MO 8 01 8 I t4 11 87 18 1I 18 81 1 40 4 4 tO It 7 84 1 4 M8 U f l i llJIi 8 11 5 04 8 80 l 8 10 14 in z oen lyk drüven dkt laUr i TutgeBtold te zjjn dat v n kapitein Robert Hendenon rati de Great Eastern Sailval ConUoen tal maaticbap Hij bracht het Ijjk aan land en vertrok in een bootje om zjn makker Woodmif achter van een anderen vnnrtoren te gaan waarscbnwen Op den terogweg kantelde het bootje op circa 250 meter ran de knat om en beide opvarenden verdronken Op welke wgie kapitein Henderaon om het leren kwam is niet bekend Het lyk van Heath is reeds teroggevonden doeh dat van Woodmll wordt nog steeds vermist De Anuterdamsche hoageschool heelt het verlies te betreuren van een barer meest geachte boogleerarcn Ie Hilvursnm waar hg sedert eenige dagen wegens ziekte toefde is cergislcravond overleden dr Uornelis Bellaar Sprayt hoogleeraar in de geschiedenis der wijsbegeerte de logica de metbaphysica en ziolkonde Ken ond apoorwegambtenur lehrytt aan het Hbl Met nige bevreemding las ik de berichten over de nienwe locomotiovcn van de Htaatsspoorwogen die te swaar waren niet over de gruote brnggcn mochten rtjden en nu dienst inllen doen op trajecten zonder bedoelde broggon nadat de w met extra dwarsliggers versterkt word K zeg mot bevreemding omdat men ma Bnderstellen dat de ontwerper van bet nieuwe type locomotieven toch wol geweten zal hebben welk maximum gewicht een locomotioi met tender moet hebben Art 40 van bet Alg Reglement voorden dienst op de Spoorwegen 27 October 1875 ijtaaUblad No 123 luidt Locomotiet en tendor worden niet in dienst gesteld dan na van Regeeringswege te zjjn onderzocht en goedgekeurd l o spoorwegdiensten enden aan den Raad van Toezicht van elk nieuw type naar welke zjj voornemous lijn locomotieven en tenders aan te schaUeu doideiyke toekcningeq aangevende de détails en almetiugen van den ketel de asson vuren eni Voorts zenden zQ aan dien raad voor elke aangeschatte locomotiet en tender een opgaal bobol ende o a do omschrijving van dé inrichting der locomotiet haar gewicht met gevulden ketel en voor tendermachinea met belasting van brandstol alsmede de belasting der wielen Het is waarschijniyk ingevolge deze opgaal dat de Raad van Toezicht het berijden van de brngge verboden heelt maar fik begrijp iot ontwerper en raad van Toozteht b j hot nazien van de teekeningen van dat aieawo type niet dadelijk gezitu hebben dat die locomotieven te zwaar werden hetwelk voor een technicus niet zeer moeilijk Is om te berekenen Uet een weinig nauwkeurig toezicht waren vele onkosten vermejten geworden Een vreoBoiyk drama heelt de bemanning van do Harwichboot Vienna Zaterdagochtend zeer vroeg beleeld Naby Uarwichligthouso sprong de bekende gezagvoerder Henderson plotseling overboord KotteTJiffl Beun RottenUm I t Solterdaia U Capella Klauwsrkuk Hooidrwkt ead ff ff ff 8 41 8 8 4 48 0 8 07 7 Vt 4 1 41 ff 0t t l ff t U 4 ff ff t 17 10 S 8B 7 t tllaaa la a Uaiaa Mn UUaa 8J7 8 4 11 8 t8 ff 08 ff 14 a OB 1 88 7 18 7 88 7 si 7 Gouds hvwik Ua i 8oetanHerZ g Toorbarg Hagt 7mm ld 14 1 7 88 7 4 07 os t plan raap kn lal i alm4 n te VI Mo 08 8 faltlWlat l I loadt Oade Wosrd lllfaeht 8 S 18 8 ti lllrtekl Wourdea Oiadaw Qoada Twee man sprangen dadeiyk in een sloep doch de sloep sloeg om en de beide redders verdronken Zondag by aankomst vu de Tieniia te Botterdam werd de droeve mare bekend Reeds jaren voer kapitein Henderson tnsscheu Harwich en Rotterdam Hy was juist van een ziekte hersteld Men meldt nil Üoetinchem Eergisteren middag wisten ell jongens van het ryksopvücdingsgesticbt de Kruwberg te ontsnappen liet grootste geéielte is ev nwol door inwoner van Keppel gegrepen en teruggebracht President Kruger heeft den stoel ontvangen die hom aangebodei werd in bet Alrikaansch Tehuis te Amsterdam Zooals men zich herinneren zal is do stoel geheel symboltsch de rugleuning vertoont twee gekruiste geweren waartusschen een lauwerkrans gebeeldhouwd evonaU de geweren daaronder een gevnlde patroonband de knoppen zyn Transvaalsche hoeden de armleuningen stellen Long Tom loopen voor rustend op bommen I c president heelt het geschenk dankbaar aanvaard en in geregeld gebrnik genomen Zondag werd te Vechel de stoker dor stoomtram Vechel Oss overreden met ditgevolg dat hj terstond overleed De ongelukkige had zich op een koppeistang gezeten was er atgevallen waardoor hg onder de machine geraakte Men meldt uit s Hertogenbosch Op bevel der justitie is het lyk van den luitenant R van het Indische leger opgegraven om gerechtelijk te worden geschouwd Zooals men weet overleed luitenant R in hst hospitaal der Barmhartige Broeders alWer ten gevolge van een beenbreuk die waarscbynlgk te Bokstol by zyn verwydering uit den trein door hot treuipersoneel ontstond Zondag word in een bierhuis te Zevenaar by een dronkemaDs vechtpartg iemand een flesch op t hoofd stukgeslagen Hg bekwam zware verwondingen en verkeert thans in bedenkelgken toestand Onder hevig verzot werd de vermoedeiyke dader dooi de marechaussees in hechtenis genomen Men schrgit uit Haarlem Eerglsteravond is hier een brutale inbraak gepleegd De winkelier Hilarins in de Kleine Hondstraat was s avonds te 7 nnr met vronw en l inderon gaan wandelen en toen hy te t nur thuis kwam vond hy alles opongebrokaa De toonbanklade was leeg een good horloge was weg geld dat in de kast lag was medegenomen en alles lag dooreen Biykbaar was men met een valsche sleutel bbinen gedrongen die toegang tot het huisverschalt De politie zoekt Uit ds opgaven omtrent de volkstellinif blgkt dat het getal huisgezinnen te Amsterdam op een bevolking van 511 000 zielen was 105 390 met H9 165 raanneiyke en 16 225 vrouweiyko hooiden 250 149 kinderen en 31 281 dienstboden 1 o tl n 1 11 V ij l 11 08 ll O 10 8 V ll O ILW U 10 18 n 8 11 11 ll tO 18 84 ff 40 ff 48 18 47 ff t S 10 08 10 1 ioa J 1 t B 11 8 i ll a iO M U 11 00 10 14 10 18 11 18 11 84 Ï0 4 11 47 1 a tl 1 S t Van de 511 00U ingeaetenen van Amsterdam waren er 338 921 daar geboren Er woonden 2 personen van 99 jau 1 man en 1 vfonw en 1 29 boven 90 jaar waaronder 8ë vrouwen 2703 waren ervan HO90 jaar meden 20 jari en leeftgd waren gehuwd mannen waaronder 3 van 17 jaar en 375 vrouwen w iaron4er 8 van 16 en 28 van 17 jaar Een 17 jarige vrouw WHI reeds wedowc 1 man en 1 vrouw van 18 en 1 man en 4 vrouwen van 19 jaar hadden reeda hnn ederholft verloren ea er was 1 19jarige vrouw wier huwelgk door echtscheiding was ontbonden In de provincie Noord Holland woonde èén honderdjarige man Oorlog in den Vredebond Er ia in den VrouwenVredfbiind oneenigheid ontstaan naar aanleiding van een bewering in het tgdschrilt Vr de door Recht onder leiding van mevr Waszklewicz voorkomende als zonden in den Algemeenen Vrouwenbond voor den vrede de geldmiddelen niet worden nagegaan zelfs niet door de leden van het comité Mevr de prinses Uabrielle WisznienwskaHugot do stichtster en voorzitster van den Bond verzoekt nu mede namens de overige bestunrsledo n en der 32 hoofden van groepen in Krankrgk bekend te maken dat de staat der kas elke maand door de penningmeesteressen wordt aangeboden en in alle byzonderhelen zoo wat uitgaven als ontvangsten aangaat nagegaan door het geheele bestuur dat alsdan de rekening goedkeurt en de kasboeken onderteekent Na afloop van elk dienstjaar wordt de rekening neergelegd aau het ministerie van binnenlandsche zaken met de Igst der leden Voorts wordt voor elke bydrage en gilt uit een daartoe bestemd boek een bewys van ontvangst terstond aan den betrokken persoon gezonden Tnsschen de Finsche golf on de Uszee zal een voor de grootste oorlogsschepen bevaarbare verbinding worden gemaakt door de groote meren die diep genoog zyn met de rivieren verbreed en gekanaliseerd te doen samenvloeien Van de Finsche golf zal het vaarwater loopou door de Newa het Ladogomeer de Swir het Onegamoer en vandaar door de Segosera o Wigosera naar Sorozkaja aan den Zuidwesthoek der Uszee Op die wyze zal men een uitweg geven aan de schepen in de Oostzeehavens Libau en Kroonstad en de nieuwe oorlogshavens Jekaterin aan de Moermanskust schiereiland Kola met de Oostzee verbinden Rechtsgaken Voor het rechtshoi te s 6ravenbage is gisteren gepleit over de vraag waar moeten exploiten wbrden uitgebracht tegen een schipper die woont aan boord van zgn schip ïï d 7 88 7 44 8 14 8 17 1 88 14 lO t 18 18 18 40 11 11 4 J ff 10 1 ff 8 81 S ff 10 80 ff ff ff ff 8 41 ff 10 8 7 7 8 07 r 8 S0 8 8i 10 M 10 41 11 01 11 47 ff 4I ff ff ff 11 11 ff ffBffffffffff 11 48 ff i ff I 8 87 ii M 7 48 7 a ii De nu geoppokoerde was van een vonnis in appèl gekomen bg een dagvaarding van den uu opposant de schipper uitgebracht op de wyze van art i sub 8 Bv en derhalve beteekend aan den proc gen bg het Hol omdat de opposant met zgn schip was in België De schipper was op die dagvaarCng niet verschenen en bg verstek veroordeeld 10 19 48 10 81 ff 8 17 8 41 8 04 ff M7 8 89 7 05 t 8 4 51 7 01 7 88 10 18 10 48 ll 411 6 81 7 8 4 0 8 4 08 ff 8 18 ff 8 17 ff 8I S t 8 01 8 11 1 17 1 48 10 08 10 17 10 8 10 84 8 18 8 84 f 8 88 P = 8 48 8 t 44 le l 8 1 4 7 5 4 44 l 11 11 11 47 I o U U k K HSTiKOlH riaa fana iMla I U 8 8 H SS 10 80 l0 S ia 0B 1 10 8 88 8 18 ie7 4S 19 M8 8 4S 81 0 9 in 87 11 08 ArniLW 8 01 8 41 10 10 11 04 18 48 11 87 1 47 S iS a 7JO 7 88 85 7 S8 4S 7 00 7 44 8 08 Kt 11 01 8 3S 10 87 ln SI 11 01 ll S 4 114 57 i l3JS44 9 8 10 8 1 08 ll tt AlutO 8 ia 9 18 9 8T 10 8 11 1 08 UU 8 11 410 4 174 1 t 4B M 10 iO ll l ji8 14 W 1 r 11 4 1 vn it C j Si 7 15 i lO 18 8l 11 18 18J7 1 0 i f S IO r 84 4 41 8 11 8 1 7 09 8 10 tl Ani W i S 7 7 80 S to 8 44 SO1 4 11 80 IMBjl O 8 4 1 8 88 8 4S OU 8 18 8 7 t 8 8 10 08 louiU t Ó 7 81 8 18 0 1 1 10 11 10 8t ll tl yV 8JI8 4 18 4 84 t 47 7 18 7 84 8 0 ll 11 18 Mannen en Vreowenbois gelegateerd 1 100 vry van snccessierechten 366 Staats lotenj S9 S3 48 41 toot 0 84 18 41 Stil 5ll 84 IMI S 130 41 VU 9 1710 5147 54 44 141 8834 358 4S 14 98 S3 8 404 1911 o 40 81 87 48 3S 4401 78 304 78 4a Klaua Trakking n Utaadag 30 April No S 51 en K730 lader 000 No 74 M 18177 i dM 400 No 34 m 7 iadar 2011 No H H 7i ao lUll i d r 100 Pf xeii n f 5 7 S181 t 0 7488 l 4 18141 1 788 I8O80 S 45 1 7 8 10718 7 18107 1 14 108 M 4 15884 81 1 60 ISSIO 41 S 13 14901 7 31 80 18889 38 9 18 18 40 11011 181 3t 84 98 10913 1404 88 4 11044 S9 7i 47 30 18 15 1 11 17 49 41 41 64 7719 11181 98 75 1878179 71 49 1340S 3 18865 t il 47 90 189037898 91 13SII4 lilBl 47 7 I8 IIS1O 88 18188 l U67 44 4 13 il 8 96 4 9 19 163 8 191 1 SIS 3111 6816 8068 1 43 16480 8618 30 4185 8181 11410 68 47 1 89 B9 60 3 66 11 1 831 16507 19308 60 1 50 99 11446 9 10 10 45 3tlS t 8889 8 13990 71 91 99 84 t846 8370 90 98 96 19415 736 94 48 8401 11888 140 8 16631 16 910 3501 71 3 4 39 61 8 41 13 94 61 1701 43 65 19819 SS 8S 4908 94 68 14188 18 8 3 1001 8610 1 8509 11814 39 91 66 4 6 64 10 60 10 9i 3 15 8719 sv 7S 63 77 16807 1960S l 15 6106 1 87 14800 19 16 6 7 78 4881 97 16 61 8 97 6 91 8740 HOOI 14310 1 011 6 1183 3827 6290 8815 11 39 17140 19781 9 92 48 56 67 40 46 98 78 3978 8 67 75 11111 89 68 1 8 4 rol 94 84 07 14 1454 63 70 71 401 1 310 88 47 7 17954 78 90 1 64 S 81 75 17815 100 t 1488 111 S 98117 97 11601 17469 80 Si 17 71 U 1IS34 4S 6 30141 68 83 77 65 43 14720 17 71 4 83 4 il S05 9300 1136 94 17 14 9 98 9 SS 11 134H 14611 99 lOllS bl7 4330 6677 16 46 46 17718 10 84 61 98 91 67 1 19 4 19 80314 37 87 6781 9440 11669 14Ö54 84 44 44 98 4 77 71 16100 8 80414 1613 4401 8818 343 84 84 78 66 36 f 13 66 11715 3 88 1 61 61 41 74 11616 66 161 6 1814 10 16 17 7 66 6 0S 9714 11840 77 19 73 68 94 19 70 80 i ii 64 1070 64 4S19 84 9817 119 8 43 11941 1 1903 77 7031 63 86 97 49 3 1011 98 84 10110 13080 1B468 44 80S1S 79 4909 7 lOl l 81 9 69 50 2113 64 7165 67 1 146 li6S4 78 41 68 4737 95 10830 80 16610 18008 10991 ill 4814 7905 1064 1 13114 44 SI 15 17 78 56 87 15701 68 84 61 74S7 t 8866 00 sus U Klsate Ie LiJBt No S8B8 1 m z 8 S7 Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 30 April igoi Vette Koeien goedb aanvoer en pnJMn waren voor ie kwaliteit 33 ie kwal 29 3e kwaliteit a6 cent per half Kilo Vette kalveren goede aanvoer 10 kwahteit 29 dc kwaliteit 27 3de kwaliteit 24 cent per hall KI Vetïe varkens redel aanvoer i kwahteit 24 ae kwaliteit 23 3e kwaliteit 32 cent per hall kilo Handel voor alles iets beter Éat gerlljke Stat d 8EB0REN 28 Jiprfl Pietoniell Marie ouders C O D ker en J M Gebbe Wilhelmina ouders E Sanders en J van Klaveren Christoflel jttiza Hermanns ouders E Bout en S D vanyfen Eng Cornells Hnbertns ouders W C van Vliet eii J C Rietveld Marie Johanna ouders N Jongbloed en U ö Steenwinkel Juc dith Francisca Marie ouders C Jansen eii D M van Hooö Johannes ouders W den Hertog en A K Hamerslag 29 Fieter Quirinns ouders A P Tgstermaueo A Uusselson Cornelia Hendrika ouders J J Homes en K van Ewgk 30 Cornelia Hendrika ouders E Sanders en E Se Heer OVERLEDEN 27 T Both 9 m 28 A H Blok 21 j 29 N van Altfeer wed D StreaflShd 62 j 11 m H J van MUtenbnrg 46 j ONTVANGEN DE NOUVEAÜTÉ S IN i Parasols en Paraplmes A VAN OS Az Md Taülenr Kleiweg E 73 GOUDA To le y M Af Beurs vau Vikn iSIMkr 4 i 1 91 98 81 l 14 60 96 9 9 98 14 i 30 81 88 674 440 65 1011 194 981 10 V 711 68 w iiov UI 117 158 100 lS 661 t04Vi u T 100 l 111 140 8J Vi 101 ll l 1041 81 31 lü l 104 1 AFRIL iMm ii Catt Noil W 8 1 duo rli o dllr 3 Hito ilito ttlto 3 HoKO a OM loui l 1881 98 4 Inaekr id 1888 81 6 OoavlNR Obl D pipiar I86S 4 dito iu ilverl868 4 FooTVSAl o i net ooupun 8 ilitn tiekpl 8 at j aD UI l BinaeDl 1894 4 dito Oixtn 1880 4 i lobiiRulbi 183 4 ll Ui Ijg Hop 1889 90 illta in good loon 1888 8 di 9 dito dilo 1884 t Sr s a Porp t schold 1831 4 Tl I txa Qepr Coua Ireo 1890 4 Oof leaning ititie D 1 1 0 lesDin aerie C Zliu AlB Kp T oUg 189 3 Mlilco Ob It Sell 1890 8 VcNistiau Olil t oiilivp 1881 Awaraanui Obligotiea isv 3 Barraaulb Stad laeu 1S94 3 NlD N Afr U ndelai und AT ndJ b Tab Uu Cort 8cateii Deli M atu bappi dito Ara Hypoiheekb pandbr 4Va Cult Mu derVanteDl MDd a Qr ilypotheekS panitbr 4Vi Nuderlaoda he bauk aaod I Nod Handelmaalaeb aito N W 11 Pae Hjp b paodbr 8 Rott Hj Oil wkb paoillir 4i l ülr Hyirothookb dito 4 OoSTSNO O t Hong baok aap I I Husi H7potbfl kbarik paudb il Ahswka Eqii hy potb pan lb 4 Mazw L i Pr L1 11 ruri 81 NlD Huil U Spu ir Hq iund Hij k t Kx 1 3t Spv aald Nod lud Spiionvei m irtd Ned Zuid Afr Spui i od R dito dito ililo 1891 duo 4 lT u 8poor i 1887 8 A liolil S Zuid Ili l 8p mü A H obi 8 PoL H Warachau Wacneu aaud itt SI Or Ku s Spw Uii l obl 4 Baltiloha Ito aaid Paaiowa dito aaod 5 Ivaog Ilcnibr lUtu aaud a Kursk Cb Azov 3p kap ob dito dito obtie I AHEuaA Uimi F o Sp Ug obl lihlo Nortb W p r na 1 lit dito Win 91 l eWr ol 7 Doufer fc Rio fir Spm i en a Illinois Oantrnl obi i 1 nuud 4 Loaiav k Nakhailli Cor 1 luinii l tUlric N Spir H i Ie bvp a 8 Uisp Kanrai r 4pOt p af aaud N Tofl Ouiis o t W t u l Toon dto Ohio obhn 6 I Ore oa I alif o kyp ii oud Bt PauL Mion k Manit obl Uu Pao HoofluB obig dito dito Liao Ooi lo byp O 5 CANaoa lat Bouth Obart r aao 1 101 108 los 9 11 100 11 7V 117 I 101 I 84 Vim o Eallw k Na Ic b d 0 0 Anistard Omnibus M aaod Rotterd TrHDiwm Maala naDd Nip Stad Anasltjrdam aaud 3 d Boitordam aaad 8 BiLoiI Stad AntnerpoQ 1817 1 Blad Bnisaal 1886 t a iloir Theiis Rni ullr G solsoh 4 Ooaviini dtnaule iifl 1880 6 t K K Oost B Cr 1681 3 I ► aai ad Madrid 8 1 68 Nap V r ll i A h a Kxa oorl ttütvanKen de IMouveanté s IN ZOMEEMAÏÏTELS Jfapougtoffeii D SAMSOM AÏWïCÏÏfËNfitóN Op don 4 Mei hopen oi ze geliefde Ouders J L LEUEEWEEKD EB G PETERS hun 25 Jarige Eclit7ereeaiging te herdenken I Hun dankbare Kinderen GoüDi April 1901 Reteptxt van 1 4 inir Sociëteit Ons Genoegen Belandhebbenden wordt By deze bekend gemaakt dat de e n volgende BALLOTAGE voor het LidifiaatschSp der Sociëteit ïal plaats hebben op ZATERDAG 1 MEI a s en de BaUotage Ljjst op ZATERDAG 4 MEI a s gesloten wordt Namens bet Bestuur F HERMAN Ft SoBDi 30 AptU 1901 Bakens akte op den 30 April 1901 voor den Notarib GERARDÜ8 CATHAKINl 8 FORTOUN DKOOGLEKVES t Gouda ver leden is tusschen den ondergeteeksnde JAN WIUUKM BLANKEN JANSZOON londor boroep wonende te Scheveningen als eenig behearend en aansprakelijk Vennoot en N N als commanditaire Vennoot aangegaan eene commanditaire Vouiootscbap ten doel hebbende het eiploiteeren en drijven van een koftehnis met vergunning in de Dubbele Buurt aan de Oosthaven Wp 3 No 1 te Ooada en al hetgeen daarmode in verband staat De vennootschap is govestigd te Gouda al worden gedreven onder de firma J W Blanken en Co wordt gerekend te itjn aangevangen den 26 April 1901 is aangegaan voor een obbepaalden tgd en lal eindigen door oplegging van een der Vennoeten minstens drie maasden voor het eindigen van het maatschappelijk jaar J W BLANKEN Blükens akte op den 30 April 1901 tooi den NoUris GKEARDUS CAÏHARINÜS FORïüIJN DBOOGLEEVER te Goud verleden is tusschen den ondergeteekend ALBERT VENTE ALBERTSZOON rietdekker te Zevenhuizen als eenig boheerend en aausprakelp vennoot en N N als commanditaire vennoot aangegaan eene commanditaire veidiootscbapi ten doel hebbende hot eiploiteeren en drjjven van een Kofflehuia met vergunning op Stolwgkerslois gemeente Haastrecht in hot perceel wgk C no 40 aldaar en al hetgeen daarmede in verband staat De vennootschap is gevestigd te HaastrecU zal worden gedreven onder doTlrm A IWIZ en Coa wordt gerekend te itjn aangevangen den 25 April 1901 is aangegaan voor een onbopaalden tijd en lal eindigen door afzeggbg van een der venuooten minstens drie maanden vóór het eindigen vas het maatschappelijk jaar k VENTE Bg onderhandKhe aete dd 27 April 1901 is tusschen HBNDRIKUS ANT0NIU8 MARIA DUIJNSTGE koopman wonende te Gouda als eenig bebeerond en aansprakelijk Vennoot en N N als Commanditaire Vennoot aangegaan eene Commanditaire Vennootschap ten doel hebbonde de exploitatie vapkde groasierderli en proeflokaal deZon in het perceel Wgk A no 130 aan do Markt te Gouda Do Venaootsehap die gevestigd is te Gouda zal worden gedreven onder de Srma im PÜIJNSTEE is aangegaan voor onbopaalden tjjd on wordt geacht te zgn aangevangen op 27 April 1901 Namens partyen Mr M M SCHIM vui nmi LOEFF Advoeaat procureur GOCDA Bg onderhandsche acte dd 30 April 1901 jS tusschen ADBIANIJS JOHANNES USSELSTüN dtatUlateur wonende te Gouda als eenig beheerend en aansprakelijk Ve noot en N N als Commanditair Vennoot aangegaan eene Commanditaire Vennootschap ten do l hebbende de eiploitaitie van Koffiehuizen met Vergunning t Gouda en te Krimpen a d Lek De Vennootschap die gevestigd is te Gouda zal Torden gedreven onder de firma Aa J IJsseKsüjii êCo Is aangegaan Voor onbopaalden t d en wordt geaebt t zjjn aangevangen op 27 April 1901 Namens de partijen Mr M M SCfHIM ViU bib LOEFF Advocaat en procnreur GoniA Bjj oaderhandache acte dd 30 AprU 1901 is tusichen CORNEUA DE VROOM weduwe van DANIEL HUURMAN koffiehuishoudster wonende te Gouda als eenig beheerend en aansprakelijk Vennoot en N N als Commanditaire Vennoot aangegaan ene Commanditaire Vennootschap ten doel hebbende de exploitatie van een Koffiehuis met Vergunning Veerstal B 125 De Vennootschap die gevestigd is te Gouda al worden gedreven onder de fli ina Wed Huurman di Co i aangegaan voor onbepaalden tijd en wordt geacht te tjjn aangevangen op 27 April 1901Namens de partgen Mr M M SCHIM vak du LOEFF Advocaat en procureui Gouda B j onderhandsche akte dd 30 April 1 is tusschen DOÜWK LEENDEBT BROUWER Caféhouder wonende te Gouda als eenig beheerend on aansprakelijk vennoot en N N als commanditaire vennoot aangegaan eone commanditaire vennootschap ten doel hebbende de exploitatie van een Koffiehuis met vergunning aau de Karnemelksloot E uo 448 te Gouda De vennootschap die gevestigd is to Gouda zal wordon gedreven onder do firma BROUWER Co is aangegaan voor onbopaalden tiJd en wordt geacht te i n aangevangen op 27 April l 01 Namens partijen Mr M M SCHIM V4 mr LOKFF Advocaat en Procnreur Goud i a B j ondorhandschb acte dd 2 April 1901 is tuBSchen SOPHIA HBNRIBTTE MAROARETHA 8CUWËMHER Weduwe vanCHEISTIAAN HEIl RICH LODEWIJKKAHfcE Hotelhondster wonende te utt uda als eenig beheerend en aansprakelijk ven noot en N N als commanditair vennoot aangegaan eene commanditaire vennootschapten doel hebbende exploitatie van hetHotelReitauri$nt en Koffiehuis Met vtrgunniug en Uitspanning genaamd de Romtjn gelegen aan de Kattenstngel Q no 179 ts Gouda V De vennootschap dis gevestigd is te Gouda zal worden gedrojen onder de firma Wed KAHLB en Oo is aangegaan voor onbopaalden tyd es wordt geacht te zijn aangevangen op 27 April 1901 Namens partijen Mr M M SCHIM Vi dbb LOEFF Advocaat en Procureur Gouda GOUDSCDt WATIRLEIDIKG lUTSCH PPIJ Algemeene Vergadering WOENSDAG 15 MEI a i voormiddags t unr tem Uamtore ter Ulaatiehappy Korte ïiendeweg D 1 D C W VA DM LAAB Directeur Teleplioonnet Gouda Abonnement f 4t per jaar voor per eelen binnao een kring van K M gelegen Aanlepc en onderhoud gratii Het net ie aangesloten aan het R jks Intercommunaa bnrcan Op 1 April 122 verkregen abonnemen cen Contracten en voorwaarden vèrkrügtiaar aan het Bnreaw ACHTER DE VISCH t MARKT Zenuw en Mlaa riijdcrü wordt nit gvertuimng als een werkelgke hnlp in in nood bat ixMk E5a a fLg ©Trex anbevoln Na ontvangst van adres per briefkaart wordt d t boekje franco per poat toegezonden door BLOEPOEL S Boekb ZaUtxunmel