Goudsche Courant, woensdag 1 mei 1901

Donderdag 2 Mei 1901 No 8493 40ste Jaargang fiOIDSCHE COIRMT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelétooB No ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Apvertentiën tot 1 uur des midd ïflefuiMi u H De Uitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen c prijs per drie maanden is 1 26 hanco per post 70 Afzonderlijke NommMS VT IF CENTEN te hebben laat zich fotografeeren in do ÊPotografitelte MmiêUurUshUmg m P V D WAALI Fl SINGEL 681 Gouda Druk van A BRINKMAN Zb Opentare Vrijwillige Verboping te ZEVE HUIZEN De Notaris Mr I MOLENAAR resideerende te Waddinxveen zal ten verzoeke van zjn Principaal in het Kofflehnla van den Heer VOS St Joris te Zevenhnizer in het openbaar veilen en verkoopen op Woensdag M Hei 1901 bjj inzet en op Woensdag SIS MH daaraanvolgende bij toeslag beide dagen des voormiddags te elf v re n de BOMMSWOraS met ZOMERHUIS SCHUREN DRIE HOOIBERGEN en diverse perceelen Wel Hooi en Bouwland te zamen groot 34 H A 9 A 80 cA taande en gelegen binnen Zevenhnizen in den Znidplaspolder van Schieland kad Sectie Bbis Nos 525 626 693 694 655 662 531 533 en 366 368 In drie perceelen als Perceel 1 De BOUWMANSWONINO c a met Erven Tuin Boomgaard Bepoting en Beplanting met eenige perceelen Wei Hooien Bouwland groot 18 H A 62 A Perceel 2 Drie perceelen WEI HOOIen BOUWLAND groot 9 H A 25 A 10 c A Perceel 3 Bene partj WEI HOOI en BOUWLAND groot 6 H A 22 A 70 c A Aanvaarding in genot dadsiyk na den toeslag Betaling der Kooppenningen op 15 Anga tns 1901 Nadere inlichtingen geett voornoemde Notaria Mb L molenaar te Waddinxveen ten wiens kantore mede ter inzage zullen liggen de hnnrcednllen kadastrale extracten de veUingsoonditiën de kadastrale kaart en den aanslag in Rijks en Polderlasten N B Perc 2 is tot ultimo December 1904 verhunrd aan Kla s van Roogen bouwman teZevenhuizen voor i 55 per H A Pere 3 is mede tot ultimo December 1904 verhuurd aan C de Voa bouwman te Zevenhuizen voor 145 per HA Breeder biJ biljetten GekoedeisSTEENSMü Bloemisten Turf singel TELEPH No 114 Bleien ayi om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DAHLU S welke dlp geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen ir ken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE INISGCTlilV CIDER dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen en vruchten onschadelijk is Liter f 0 50 Liter f 0 80 i Liler fl 50 FEMSCHE STOOMYEEVEEIJ eheniische Wnsscherlj TUI H OPPEmHEIMEIt 19 Kruiskade Botterdam 8 bteTrt r l door Z M den Koning der Balgen Hoofddepdt voor GOUDA d Heer A VAN OS A2 öpeeiaUteit voor het toornen en rvenyan lle e ren en 0 me g rderoben alsook alle SS rriohting voor het toom o van nluohe mantel veeren bont ent GordSnen tafelklooden en worden naar i Menw to en laatste methode geverfd alle soorten SCBOBNWBltK voor het 11 9 Seizoen en voor het Aannemen in klNoordbrabantsch Schoen en laamniDaijaiijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk L S M DEJOLHARÜllNG Aanvangende 1 MEI a s vertrekt de Bootnaar AMSTERDAM des nm 4 uur in plaatsvan 19 50 DE DIBECTIE Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van koude of overlading van de maag door het gebruik van slechte moeielijk H verteeren te warmeol te koude spijzen ol door onregelmatige levensw ze een maaglpenals Haaghatnrrh Uaagkramp Muagpljnen moeielljke spijsvertering ol verslijtntng op den hals gehaald hebben zij hiermedeeen goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreflelijke wei ing n reedssedert vele jaren bewezen zgn Het is u6 rt ItrioR soRe ruióeneoijn Deze Kruidenwijn is uit voortreöelgke geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden w n gemaakt en versterkt de spijsverteerings organen van den mensch zonder een laxeermiddel te zp Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoften en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op jniaten tijd gebruiken van KrnidenwSn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proef medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting I misselijkheid met braken die b chronische maagziekten des te heviger I optreden worden dikwjls na eenige malen drinken genezen XTove+AraMntr onaangename gevolgen dn rvan als I w Vt aWyj Mf benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen I slapeloosheid ai mbeien werden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen 1 KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en verJ wijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen I Schraal bleek uitzien bloedarmoede verval van kracliten I zijn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloed vorming en een ziekeljke toestand van de lever B j gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdp nen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten i 1 op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spjsverterlng iPrikkelt de stofwisseling bespoedigt de Koedvorming brengt de geprikkelde I zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke attesten en dankbetuigingen bewijzen dit 0 KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen i Fl 1 50 en 2 1 J in de Apotheken vaa Gouda Oudewater Schoonhoven Bode I graven Woerden AUen Aar nderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhnge enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de provincie Noord Holland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederland Voor namaak wordt gewaarschuwd Hen verlagqe uilèilend IV iluberl Ullrich sche Kruldcnwyn Mijn Krnidenwjn ia geen geheimmiddel znn bestanddeelen zijn Malaga wSn 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Boode wijn 240 0 Atlas bessen sap 160 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantsworte Amerik I krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen I worden vermengd S Kort ovoröoht on er PrijBcouraiit Öö SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fleas O ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 g MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Turin 1 50 flesch O £ BODEGA CHAMPAGNE 1 15 2 B COGNAC è I 1 15 t 2 25 f 2 75 f 3 25 f 3 75 en 5 e S COTcH WHISKY a 25 S H Boi nDE A TJ2§ il Q § Per Fl Per Ank 45 Fl I g o fi Pt LISTRAC f n 65 Nto f27 75 f BT £ h chateau VALROSE 0 75 31 9 2aSt ESTEPHE 0 85 36 St EMILION 1894 1 42 tn PAUILLAC 1893 1 25 53 BiBl 2 GRAVES Witte Bordearni 0 80 34 StE 2 5 SAOTERNE 1 2 i5 B P 3 ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 g rï BOURGOGNE 1 10 47 B s B De flesschen zijn in de prijzen begrepen en worden i3 ets per stuk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrjgbaar bij De flrma T CREBAIS Gouda ADYEB TEIüTrÈN in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverlentle Bureau van A BHL liNAN ZOON Openbare Vrijwillige Verboping te WADDINXVEEN ten overstaan van den aldaar gevestigden Notaris Mr I MOLENAAR bü veiling verhooging en afslag op DINSDAGEN 14 en 21 MEI 1901 ten elf ure s morgens iu het koffiehuis van den Heer VERMBULJIN aan de Brug van No 1 De OPSTALLEN van een Trasiiiëlèn net loodsen of Sokuren londer den ondergrond voor zooveel die staan op na temelden perceel 2 aan de Noordkade binnen de gemeente Waddinxveén ter amotiewanneer afzonderlijk gegund No 2 De Ondergrond van gemelde Opstallen en verder Erf ol Grond aalt de Noordkade te Waddinxveen N B De kooper van perceel 2 heeft het recht om tegen vergoeding aan den kooper van perceel 1 van 6 pCt van do hoogstgoboden som voor perceel 1 de gemelde Opstallen over te nemen voor de door dezen geboden som No 3 Gi ootPakhttis met ERF of GROND aan de Noordïade binnen Waddinxveen kad Sectie B no 2833 groot 75 c A en het daarbij getrokken Zuideiijk gedeelte van het Kad no 1064 No 4 Een DUBBEL WOONHUIS cum annexis met ERF en TUIN aan de Noordkade binnen Waddihxveks Wijk C Nos 123 en 124 verhuurd per week en bü de week Kad Sectie B No 1056 grOot 1 A 40 cA No 5 Een sedert 26 jaren bestaande en met succes gedreven wordende verbeterde jnnminCTp iiji lIuUUUUlllUllllJll in volle werking waarvan het fabrikaat dikwerf werd bekroond met daarbij behoorende WONINGEN en verdere Getimmerten ERVEN en GROND alles staande en gelogen aan de Noordkade te Waddinxveen wijk C nos 175 en 176 No 6 Een Burgerwoonliuis en SCHUREN met POORT ERVEN 6 1 GROND staande en gelegen alsvoren te Waddinxveen wjk C Nos 171 172 173 en 174 De perceelen zjjn te aanvaarden bij d betaling der Kooppenningen op 1 Juli 1901 Nadere inlormatiën te verkrijgen voor zoover betreft de perceelen 1 4 bü den Heer A H MULLER te Waddinxveen es de overige perteelen bij den Heer H JONGENBÜRGER aldaar en van alle perceelen by Notaris MOLENAAR te WaddiMVeen Breeder bjj biljetten miBBEFOTTANTm Hen wordt verzocht op t HERK telettni BIT Krr MiGUOJK Vi M ftAV KNSWAAY ZONEN QORINCaSH Deze THEEËN worden afgelererd in verzegelde pakje van tiy Iu tn een half en een Ned me met vermelding van Nommer en tPrgs voorzien van nevenrtianrl Merk volgen de Wet gedepo neerd Zi ih tot de mtvoerinff van geeerde order aanbevelende J C BUL voorheen J BREEBAART Li Wtr Wie werkelijk prüa etelt een BuitenlaDdscb Overzlebl Het ver lag van de vredesgezanten die naar de Kaap z jn geweest om te pogen den Bond te bewegen de Boeren tot overgaaf te overreden is openbaar gemaakt De zending is volslagen mislukt De voorzitter van den Bond weigerde de deputatie te erkennen De HoUandsche predikanten weigerden zich te roeren tenzij de onathankelijkueid van de republieken werd erkend De Weatm Gazette bevat het jaarl jksch6 verslag van de National Liberal Federation dat aan de jaarvergadering te Bradlort zal worden onderworpen Dat verslag bevat een breedvoerige parajtraaf aan den oorlog gewijd waarin gezegd iroidt Wanneer wjj verleden jaar bü het aanbieden van ons verslag hadden voorspeld dat de oorlog veertien maanden later nog steeds zou voortduren zou dat dwaasheid hebben geschenen en anti vaderlandslievend zgn gensemd Doch het betreurenswaardige feit bl ft dat behalve voor verkiezingsdoeleinden de oorlog niet uit is Zelfs sir Alfred Milner schreef in Februari dat het laatste halfjaar de toestand voortdurend slechter is geworden 0p de mededeeling dat de oorlog uit was zijn de ministers er in geslaagd verleden jaAr opnieuw in hun ambt te worden bevestigd maar in Zuid Afrika is de vrede nog altoos een verwachting voor de toekomst in plaats van een waarheid in bet heden Het is waar dat in den loop van het jaar de overwegende militaire macht van Engeland getoond is maar zij is niet getoond op de wi ze als noodig was om de Boeren te overtuigen dat 2 i moesten toegeven in den strud voor wat zi het kostbaarst achten bun onafhankelijkheid In gewone gevallen zon de vrede reeds lang gesloten zp doch dit is geen gewone oorlog en nu do regeoring eens tot annexatie besloten heeft hadden de ministers moeten erkennen dat er niets meer was wat wiJ aan de Boeren zouden kunnen aanbieden en wat in huB oogen gelijk stond met hetgeen wü voornemens waren hun ai te nemen zoodat zjj zonden blijven doorstrijden tot het laatste zoolang er nog kans was dat z j hun onafhankelijkheid zouden kunnen behouden Het rapport wijst er dan verder op dat de misrekeningen die de diplomatieke onderhandelingen kenmerkten voor den oorlog voortgeduurd hebben tot op het tegenwoordige oogenblik Tijdens do onderhandelingen van 1899 FEViLLETOX Eindelijk Saamgebracht Heden liet zij hem echter niet tot le n komenHet seizoen hep ten einde men was reeds begin Maart en de oude dame wilde voor de jongelui van haar kennis nog een bal geven Alweer een danspartij zeide Richard zonder erg Is de zaak dan in dten v6rm aan de beurt Alwéér een danspartij zegt ge riep de oude dame uit Het is meer dan een jaar geleden Verleden jaar Januari was t dat er bij ons voor het laatst gedanst is En hoe zal ik dan de jonge meines in huis krijgen als ik met laat dansen iHebben we de jonge meisjes dan noodig bracht de jonge chef der firma hiertegen in het kleine mokkakopje in de linker in de rechterhand nu toch het handelsblad waarvan zijn oog snel een gedeelte trachtte te doorloopen Nu ik heb ze niet noodig wide zijne moeder en om mij komen ze ook niet Door haar toon opmerkeaam genSaakt keek hij van zijn courant qj en zag haar aan Ah zoo Verder zei hij niets hij scheen zich dus te schikken naar haar gcdachtengang Inderdaad vond ook hjj het in theorie volkomen in orde was Chamberlain schuldig aan de groote vergibsiug dat hjj er op rekende Kruger te kunnen overbluffen door ziJn krachtig taal op gardenparties en andere openbaia plaatsen Doch het Boeren ultimatum vind Engeland volkomen onvoorbereid v or den oorlog De toestand werd zoo slecht Ingezien lat men aan de koloniën mededeelde het liefst onbereden manschappen te hebben Toeu de oorlogskans keerde ten oazen gunste werd besloten tot eei staatkunde van onmiddellijke annexatie en oBvoorwaardelpe overgave Wjj annexeerden op het papier langen tyd voordat wij het gebied hadden bezet en het bewijs daarvoor is dat wö hen die wij op het papier tot onze onderdanen hebben gemaakt nooit anders hebben durven behandelen dan als vijanden Het rapport keurt dan het verbranden van hoeven de wreedheid en de i noodige vermelzucht af die de Boeren hebben verbits terd Zoo duurde een oorlog die sleclits enkele weken zou duren en op 10 millioen £ werd geschat nu reeds langer dan anderhalf jaar en kostte de strp ons 15 000 mensohenlevens benevens minstens reeds 150 millioen £ Naar Morley zei is de oorlog een lange geschiedenis van illusies en desillusies En dan moeten wij niet vergeten dat Chamberlain dezen oorlog genoemd heeft een veer op zijn hoed Hj moge ervan verzekerd zjjn dat niemand er naar pogen zal hem zulk een verschrikkelijke en bleedige versiering te ontnemen Het rapport meent dat de eonig mogelijke oplossing ifezen zal dat do bewoners der beide nieuwe Jtolonies volkomen worden vrijgelaten om zich zelven te besturen zooals de Canadeezon of de Australiérs Die toestand kan niet in eens komen zoodra de vijandelykheden geëindigd zijn Er moet een tusschen regoering komen tussohen het ophouden van den oorlogstoestand en de autonomie onder Britsche vlag doch die tusBchen regeering moet van den aanvang af het kenmerk dragen van tijdelpheid en dat moet duidelgk worden gemaakt aan hen die wenichen te leven onder dien toestand Ten slotte betreurt het rapport dat bij de vredesonderhandelingen gebleken is dat de Regeering in Engeland nog minder edelmoedig was tegenover de Boeren dan de mannen in ZuidAfrika Lord Kitchener en Sir Alfred Milner In de binnenlandsche politieke toestanden van Duitschland moet op het oogenblik een groote mate van verwarring worden geconstateerd Verschillende dagbladen bevatten dan ook reeds bedekte toespelingen op een crisis dat hij nu spoedig in het huwelijk zou treden Ze bepaalden nu samen den dag voor het dansfeest en al wat daar verder bij te pas kwam dat wil zeggen de oude vrouw had alles reeda bij zich zelve geregeld en Richard had tegen geen harer voorslagen iets in te brengen Ze had ook papier en potlood bij de hand en begon een lijst voor de uitnoodigingen te makeo Het huis Seemann bevond zich in de gelukkige positie van nooit zooals andere familien gebrek aan heeren te hebben Al dadelijk had men hier een zoon mot zijn vrienden ea jbekenden en met zooals helaas in andere huizen een kwart dozijn dochters met heur aanhang van vriendinnen die allen van dansers voorzien moesten worden Dan was hier de zaak met haar uitgebreid per soneel waaruit men voor zulke gelegenheden altijd een keuze kon doen wijl er behalve de hoogst gesalarieerde beambten allen beschaatde heeren steeds een paar zoons uit bevriende koopmanshuizen als volontairs werkzaam waren ffOf die mevrouw van Uechtritz nu eindelijk eens voor den dag z l komen i zcids mama Seemann toen zij den naam opgeschreven had ïHet jonge meisje kan toch niet weer alléén verschijnen Waarom niet zeide Richard lachend iMen heeft bij haar nooit het gevoel alsot ze begelei ding noodig heett Ze is zoo zelfstandig Maar voegde hij er op bespiegelenden toon aan toe van een zeltstandigheid die mij zeer aanstaat De oude dame zag haar zoon die de courant alweer eens inkeek opmerkzaam aan Neen zq moet ons nu eindelijk met haar die éinstaande zou wezen Trouwens dit zou niet zeer te verwonderen zijn De laatste vergadering van de commissie uit bet Pruisische hof van afgevaardigden heelt aangetoond dat er zich een machtige coalitie vormt die onder geen beding haar goedkeuring zal verleenen voor den bouw van het MittellandCanal De leiders van drie machtige parlementaire groepen de conservatieven het centrum en de vrijconservatieven hebben dit tenminste bjj monde van hun woordvoerders in de kanaalcommissie onbewimpeld verklaard Het zal dan misschien den Keizer niet gegeven ziJn zooals den ouden kameraad door een Audent dor jongste generatie trouwhartig wera toegewenscht het groote kanaal te zien graven Behalve het Mittelland Canal is aèi het Emser kanaal door de commissie onaannemelyk verklaard Wel deed men aun do centrum partij de concessie het door haar goeischte kanaal door het Lippe dal goed te beuren ca ook alle concessies die door de regeeriiig iu het voornitzidht waren gesteld werden genadig aanvaard De KOln Ztg laat zich over den loop dien de saken enomen hebben zeer bitter uit en geeft haar hoofdartikel over de kwestie den titel Het einde der kanaalklucht ZJj doet uitkomen dat tie tactiek der commissie van het op de lange baan schuiven door VersehleppangsantrRge de ergste hoon is W ari ede nog ooit door een Duitsche parlementaire meerderheid de regeering werd bejegend Het blad acht het strijdig met de waardigheid van regeering en Landdag nog langer door te gaan met het bonden van vergaderingen die toch geen vrucht kunnen Van an re zijden maakt men het voorloopig mi ujtken der kanaalplannen tot een ernstig WfW aan den Bijkskanselier Von BUlow 9 jffiena weifelende weinig doortastende ifiing men het eche i der regeering toeschrijft Verspreide Berichten ƒ FaiSKHire De algemeene staking der raijuwerkers 1 Nog op dit oogenblik moet men rekening houden met voorloopige cijfers aangaande het referendum van Zondag ten aanzien van de solidariteit der mijnarbeiders in ganich Frankrijk ten gunste van de onwilligen te Monceaules Mines tot welk referendum het mflnwerkerscongres te Lens den elfden April heeft besloten in de hoop van vele leiders wel dat er in de eerstvolgende twee weken een andere oplossing gevonden zou zjjn of moeder bekend maken zei ze daarop half bij zichzelve maar met nadruk kon de oude dame zich ook al niet vleien dat zij den toon der eerste gezelschapskringen zóó meester was als juffrouw van Uechtritz op grond van een zeer eenvoudige logika voelde ze zich hier toch zeker Was het werkelijk de stille hoop en wensch van het voorname meisje Richard s vrouw te worden dan was nu het tijdstip gekomen waarop uit het verkeer zooals ZIJ dat tot hiertoe begeerd had een relatie tusschen de beide familien moest ontstaan Want voor een man die zich overrompelen en tot een ondoordachton slap in het onzekere vervoeren het kon zij Richard Seemann nu toch waarlijk niet meer houden Dus twee van Uechtritzen ging mevrouw Seemann nj schrijvend voort En van de Walch s ook Lotti telt nog met mee De toekomstige schoonheid zeide hij glimlachend Wat zoudt u er van zeggen als ik op haar wachtte moeder i Och dwaasheid Richard zeide de oude dame bijna verdrietig Wannéér er dan van de Walch s sprake is dacht ik dat Greta er zoo uitzag dat men niet noodig had naar iets schooners om te zien Zij zelve was zeer sterk met deze familie ingenomen Zöo sterk dat zij juist daarom uit con scirttieusheid en vrees bij zulk een gewichtige l v is raag misschien invloed op haar zoon te oefi n zich terughield Niemand liever dan Afiu reta Walch het bevallige frissche en gezonde ding dat zij had zien opgroeien had zij als Richard s vrouw begroet m geen milie dat datbiJ de meerderheid het gezond verstand zou zegepralen Het totaal aantal mijnwerkers in Frankrijk beloopt 161 800 en de gedelegeerden te Lens gingen er prat op dat die ganache massa vertegenwoordigden Wat vlet men nu evenwel geschieden Dat er nog niet één derde van het gehoele aantal mijnwerkers heeft deelgenomen aan de stemming en dat er van die 51 000 ongeveer met uitzondering van het Loiredepartement zich 26 920 hebben uitgesproken ten gunste van staking en 15 226 er tegen terw l zich een 9855 arbeiders ervan hebben onthouden een bepaalde meening te doen ItSilnen Twee derden van éen dorde is twee negende of ongeveer een vijfdel Die zouden dus der groote massa van het mijnwerkersleger de wet stellen De nationale mijnwarkersbond welks zetel gevestigd is te Saint Ëtienne verzamelt de cijfers en doet heel geheimzinnig en gewichtig H heeft besloten dat de niet stemmers gevoegd zullen worden bij de totale meerderheid in hetgeheele land niet bij de verschillende districten In het noorden waar een derde der mijnwerkers zetelen ia men beslist tegen staking van de 6B 000 georganiseerde arbeiders namen er slechts 4400 deel aan de stemming 3000 tegen en 1400 voor staking Met uitzondering van het noorderdepartement en Pas de Calais heeft de ovorgroote meerderheid der stemmende werklieden zich dus verklaard ten gunste van algemeene staking en ware de enorme onthouding van deelneming geen klaar bewijs van de besliste onverschilligheid der overgroote meerderheid dan zou het ergste te duchten zjjn doch van de eventueele afkondiging tot de intreding der algemeene staking zal er nog heel wat moeten geschieden I t Ging nu om de wederaanstelling van de 430 ttitgeslotenen te Monceau en het zou over zes maanden moeten gaan over de door het congres te Lens geformuleerde eischen van pensionneering maximumloon en minimumarbeid De opstandsbeweging waarvan Margneritte bet middelpunt is geweest is overwonnen de Arabieren zijn gekalmeerd en de Gaulois deelt nu mede dat de Engelsche zendelingen het zaakje hebbeu aangestookt door de binnensmokkeling van oproerige traktraatjes in bijbels waarbQ enorm werd afgegeven op de Fransche regeering wist zij zou ze zoo vertrouwd worden ala in deze van oudsher bekende die met haar en de haren in dcnzelfden bodem wortelden Zy was echter vast besloten dezen haar hartewensch tegenover Richard nimmer te openbaren en leefde ook in het goede geloot dat ee hem tot hiertoe met succes verborgen had gehouden terwijl in werkelijkheid haar binnenste meest openlag als een boek Nu wierp ze weer een onderzoekenden bhk op haar lijst We kunnea er overigens heel best nog een paar vrienden bijnemen die niet dansen zeide zij iHet gaat in één moeite door en plaats is er Wat dunkt u van den ouden postdirecteur Franz en zijn zuster Dit waren vroegere huisgenooten uit de periode vóór den milUonairstijd waarmee men in vriendschappelijke relaties gebleven was Dat is een tevreden paarde die zien het jonge volkje gaarne dansen Richard had daartegen natmirlijk niets in te brengen 0 ja goed dat het mij invalt ging de oude dame voort tegelijk het potlood in de hand nemende dat is waar ook de Heidloffszqü hier Ziczooo ze schreet twee namen op lik wed dat de oude brombeer kom al was het dan alleen om daarna op de geheele affaire te kunnen grommen en schimpen Zijn de HeidloET hier F vroeg nu Richard van zijn courant opziende en dat hoor ik maar zoo heel terloops Ja ik had het je moeten vertellen zeide zijn moedw onverschillig Eergister nog was Louise weer bij mij ze is er reeds een paar maal ge weest om Kiad te vragenl iiy n t vtrvolgd